Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam"

Átírás

1 Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend 10. évfolyam Történelem I. félév: 1. Az emberré válás és az őskőkor 2. Ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom 3. Polisz születése és a démosz 4. Spárta 5. Athén fénykora 6. Nagy Sándor 7. Róma története a kezdetekben 8. Egyeduralomhoz vezető út (1. és 2. triumvirátus) 9. Császárság századai és a római Birodalom szétesése 10. Kereszténység születése II. félév: 1. Honfoglalás és a honfoglaló magyarok életmódja 2. Szt. István 3. IV. Béla és a tatárjárás 4. II. András és az Aranybulla 5. Károly Róbert és I. Nagy Lajos 6. Hunyadi János és a törökök elleni harc 7. Hunyadi Mátyás és a reneszánsz udvar 8. Nagy földrajzi felfedezések és hatásaik 9. Középkori városok kialakulása és társadalma 10. Középfoki kultúra és művelődés: - építészet - egyetemek - szerzetesrendek - skolasztika Társadalomismeret I-II. félév: 1. Ökológia és a társadalom viszonyrendszere 2. Természeti hatások a környezetre 3. Civilizáció létrejötte és fogalma 4. Középkori településformák kialakulása 5. Modern nagyvárosok kialakulása Művészetismeret I-II. félév: 1. Az őskorművészete: - építészet (Stronhenge, dolmen) - festészet (Altamira, Lauscaux) 2. Az ókor művészete - Egyiptomi művészet - Görög művészet

2 - Római művészet 3. A középkor művészete: - egyházi és világi művészetek 4. A reneszánsz művészet: - korrajz - humanizmus - festészet, építészet, zene - a reneszánsz Magyarországon 5. A barokk művészete: - festészet - építészet - zene Magyar nyelv I-II. félév: 1. A kommunikáció: tényezői, funkciói 2. A kommunikáció: Médiaműfajok a hír 3. A kommunikáció: Médiaműfajok a rádió, a tévé és a számítógép 4. A nyelvi jelrendszer 5. A beszédhangok képzése 6. A hangtörvények Magyar irodalom I. félév: 1. A Biblia 2. Homérosz: Odüsszeia 3. A görög színház jellemzői és a görög dráma fogalma ۥs 4. A középkori irodalom: Halotti beszéd és könyörgés az Ómagyar Mária-siralom 5. A reneszánsz fogalma, jellemzői Janus Pannonius epigrammái 6. Balassi Bálint: Egy katonaének 7. Shakespeare: Rómeó és Júlia II. félév: 1. Csokonai Vitéz Mihály rokokó versei 2. Kazinczy és a nyelvújítás 3. Kölcsey Ferenc: Himnusz 4. Vörösmarty: Szózat Matematika I. félév: 1. Halmazok 1. Algebra és számelmélet 2. Négyzetgyökvonás és n-edik gyökvonás 3. Függvények

3 II. félév: 1. Geometria: háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör 2. Hegyesszögek szögfüggvényei 3. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 4. Geometriai transzformációk 5. Statisztika Fizika Mozgások A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idő, elmozdulás fogalmainak alkalmazása, a mozgás viszonylagossága. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a sebesség, gyorsulás alkalmazása. Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. A dinamika törvényei A testek mechanikai kölcsönhatása, az erő, az erő mérése, erők összegzése. Newton törvényeinek értelmezése. Kényszererők felismerése konkrét példákban. Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása konkrét példákra. A dinamika törvényei A forgatónyomaték kiszámítása egyszerű esetekben. Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése. Egyszerű gépek működésének leírása. Mozgások Az egyenletes körmozgás leírása, E mozgás dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. A súrlódás jelensége. Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. A mesterséges égitestek mozgása. Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. Munka és energia A munka és a teljesítmény. A hatásfok. A mozgási energia. Az emelési munka, a helyzeti energia. A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. Kémia I. Atomok, ionok, molekulák Atom felépítése (p +, n 0, e -, izotópatom és alkalmazása, rendszám, tömegszám, kölcsönhatások az atomban, az atom elektronszerkezete, 1-3. periódusban levő atomok elektronszerkezetének felírása).

4 Periódusos rendszer (atom szerkezete és a periódusos rendszer közötti összefüggés, a tulajdonságok periodikus változása). Kémiai jelölések (vegyjel, képlet, reakcióegyenlet, indexszám). Kémiai kötések kialakulása (ionok képződése, atomok kapcsolódása, elektronegativitás, elsőrendű kötések típusai. Molekulák jellemzői (molekula polaritása, molekula alakja). II. Az anyag felépítése Az anyag halmazállapotai (állapothatározók, halmazállapot jellemzői, halmazállapot változása). Kémiai mennyiségek és összefüggései (anyagmennyiség, relatív atomtömeg, relatív molekulatömeg, moláris tömeg, Avogadro-állandó. moláris térfogat). Feladatok megoldása. A másodrendű kötések kialakulása, típusai és szerepe az anyagok tulajdonságaiban, gyakorlati jelentőségük. Kristályrácsok típusai és tulajdonságai. Az oldódás és az oldat (oldódás folyamata és azt kísérő energiaváltozás, oldatok összetétele, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiség-százalék, anyagmennyiségkoncentráció ismeretében feladatok megoldása). Kolloidok tulajdonsága, és jelentősége a mindennapi életben. III. Kémiai reakciók Kémiai reakciók lejátszódásának feltétele, érzékelése, csoportosítása. Kémiai reakciók energiaváltozásai (exoterm, endoterm reakciók, képződéshő, reakcióhő, reakcióhő kiszámítása, termokémiai egyenlet). Kémiai reakciók sebessége (aktválási energia. kémiai reakciót befolyásoló tényezők, katalizátor, inhibitor) Kémiai egyensúly (dinamikus egyensúly, disszociáció, tömeghatás törvénye, Le Châtelierelv legkisebb kényszer elve). Sav-bázis reakciók (sav és bázis fogalma, ph, kémhatás, indikátor, amfoter vegyület, savak és bázisok erőssége, közömbösítés, hidrolízis). Redoxireakciók (oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám). Földrajz I. félév: 1. A Föld a világegyetemben 2. A Föld, mint égitest 3. Tájékozódás a földi térben és időben 4. Számítási feladatok 5. A földi tér ábrázolása 6. A térképek 7. Űrkutatás, műholdfelvételek 8. A Föld belső szerkezete 9. Kőzetlemezek lemeztektonika 10. Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 11. Kőzetlemezek és a földrengések 12. A hegységképződés 13. A kőzetek

5 14. A Föld kincsei ásványkincsek, energiahordozók 15. A Föld története 16. Földrészek szerkezeti felépítése 17. A légkör anyaga, szerkezete 18. A levegő felmelegedése 19. Időjárási és éghajlati elemek II. félév: 1. Ciklonok, anticiklonok 2. Általános légkörzés 3. A monszun szélrendszer A vízburok 1. Óceánok, tengerek 2. A felszín alatti vizek 3. A folyóvizek 4. A tavak A Földfelszín formakincse 1. Belső és külső erők 2. A folyók felszínformálása 3. Felszínformálás a tengerpartokon 4. A jég felszínformálása 5. A szél felszínformálása 6. A karsztosodás A földrajzi övezetesség 1. A forró övezet 2. A mérsékelt övezet 3. A hideg övezet Általános társadalomföldrajz 1. A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása 2. A települések térben és időben (tanya, falusi települések, városok) Biológia I. félév: Növények világa 1. Növények általános tulajdonságai 2. Növényi szövetek 3. A növények vegetatív szervei és jellemzésük 4. A növények reproduktív szervei és jellemzésük 5. A növényi hormonok és mozgások Rendszerezés, evolúció 1. Rendszertani alapfogalmak, a rendszerezés jelentősége 2. Evolúció, első sejtek kialakulása

6 3. Baktériumok (felépítés, jelentőség, betegségek) 4. Eukarióták (felépítés, jelentőség, betegségek 5. Gombák 6. Mohák 7. Harasztok 8. Nyitvatermők 9. Zárvatermők II. félév: Állatok világa 1. Evolúciós állatrendszertan alapjai 2. Szivacsok és csalánozók jellemzői és felépítésük 3. A laposférgek jellemzői, felépítésük 4. A gyűrűsférgek jellemzői, felépítésük 5. A puhatestűek jellemzői, felépítésük 6. Az ízeltlábúak jellemzői, felépítésük 7. A rovarok jellemzői, felépítésük 8. Ősi újszájúak törzsei, felépítésük 9. A halak és kétéltűek jellemzői, felépítésük 10. A hüllők és madarak jellemzői, felépítésük 11. Az emlősök jellemzői, felépítésük Német nyelv I. félév: Einheit Grammatik: Konjugation, Artikel, Kasus, Komparativ mit wie und als, Superlativ, Nebensätze mit weil, Possessivartikel im Dativ, Adjektive im Dativ, Nebensätze mit dass, Modalverb sollen, Sätze mit aber/oder, Reflexivpronomen, Reflexive Verben mit Präpositionen, Perfekt, Indirekte Frage mit ob, Adjektive ohne Artikel im Nom. und Akk. 2. Themen: Ich und mein Traumtyp, Meine Familie, Reise und Reisevorbereitung, Fremdsprachen, Freizeit und Hobby, Kommunikation (Medien) 3. Situationen: Einladung, Zugfahrt, Reise, Handy kaufen II. félév: Einheit Grammatik: Relativsätze, Relativpronomen im Nom. und Akk., Personalpronomen im Dativ, Modalverben im Präteritum, Nebensätze mit als, Zeitadverbien damals, früher, Regelmäßige Verben im Präteritum, Perfekt und Präteritum, 2. Themen: Ausgehen, Im Restaurant, Wohnung und Wohnen, Kultur, 3. Situationen: Im Restaurant, Im Kino, Im Kaffeehaus, Pizzabestellung Reklamation, Karten reservieren, Angol: I. félév: Témakörök

7 1. Önmagad bemutatása 2. Személyes információ 3. Helyiség bemutatása 4. Formanyomtatványok kitöltése 5. Napi rutin 6. Foglalkozások 7. Család 8. Ünnepek 9. Szituációk: kávéház 10. Szituációk: találkozó Nyelvtan: 1. Létige és állítások 2. Főnevek és számnevek 3. Melléknevek és azok használata 4. Egyszerű jelenidő 5. Kérdőszavak 6. Időhatározók, gyakoriságjelzők 7. Birtokos szerkezetek 8. Can can t 9. Like +ing 10. Elöljáró szavak II. félév: 1. Szabadidős tevékenységek, szórakozás 2. Boltok, vásárlás 3. Emberek múltjának a bemutatása 4. Múltbeli, történelmi események 5. Ház, lakás bemutatása 6. Lakókörnyezet bemutatása 7. Étkezés 8. Utazás, nyaralás 9. Időjárás 10. Sportok Nyelvtan 1. Be múlt időben 2. Szabályos múlt idő 3. Rendhagyó múlt idő 4. Létezés there is /are/was/were 5. Helyhatározók 6. Folyamatos jelenidő 7. Some any, mennyiségi kifejezések 8. Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek 9. Melléknévfokozás 10. Would like szerkezet 11. évfolyam

8 Történelem I. félév: 1. Felvilágosodás 2. Ipari forradalom 3. USA kialakulása 4. Mária Terézia 5. II. József 6. Francia forradalom 7. Napóleon II. félév: 1. Magyarország a reformkorban: Széchenyi István programja es forradalom és szabadságharc 3. A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés 4. Német és olasz egység 5. Polgárháború az USA-ban 6. A 2. ipari forradalom 7. Gyarmatosítás a 19.sz. 2. felében 8. Szövetségi rendszerek kialakulása 9. Életmód és kultúra a boldog békeidőben 10. Torlódó társadalom, népesedési viszonyok Társadalomismeret 1. Feudalizmus-kori uralmi formák 2. A polgári alkotmányos eszmék 3. Választási rendszerek 4. Választójog 5. Magyar választási rendszer Művészetismeret 1. A klasszicizmus jellemzői: - Franciaország - Ausztria - Magyarország 2. A romantika jellemzői: - festészet ált. jellemzői - a magyar nemzeti romantika - a realista festészet 3. Az impresszionizmus jellemzői 4. Az expresszionizmus jellemzői 5. Az avantgarde művészet jellemzői, ágai 6. A XX. század művészetének jellemzői

9 Magyar nyelv I. félév: 1. Szövegtan. A szöveg szerkezete és fontosabb kapcsolóelemek Feladat: Szövegértési feladatlap megoldása Stilisztika: A stílus fogalma; legfontosabb stílusrétegek. Stilisztika: A társalgás stílusa II. félév: 1. Állandó szókapcsolatok 2. Szóképek stilisztikai értéke Magyar irodalom I. félév: 1. Petőfi Sándor pályakép 2. Petőfi Sándor tájleíró versei: Az Alföld, A puszta télen c. versek elemzése 3. Arany János pályakép 4. Arany János balladái: Ágnes asszony, Szondi két apródja, Híd-avatás 5. Madách: Az ember tragédiája 6. Jókai Mór: Az aranyember II. félév: 1. Ady Endre Léda versek 2. Móricz Zsigmond: Árvácska 3. Babits Mihály: Jónás könyve Földrajz I. félév: A világgazdaság a 21. szd. elején 1. A világgazdaság építőkövei: az államok 2. Gazdaság és gazdagság mércéje: a GDP 3. A gazdasági és foglalkozási szerkezet 4. A primer szektor mezőgazdaság 5. A szekunder szektor az ipar 6. A szolgáltatás tercier szektor 7. Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban 8. Az adósság csapdájában 9. A multik és a globalizáció 10. Mindennapi pénzügyeink 11. A pénz mozgatja a világot? 12. Az Európai Unió 13. Nyugat-Európa országai 14. Észak-Európa 15. Közép-Európa 16. Svájc II. félév: 1. Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa

10 2. Csehország és Szlovákia 3. Románia 4. Oroszország gazdasága Távoli országok földrajza 1. Közel-Kelet arab országai 2. A Trópusi-Afrika 3. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága, gazdasági körzetei 4. Latin-Amerika gazdasága 5. Japán földrajza 6. Az újonnan iparosodó országok 7. Kína gazdasága 8. India gazdasága Jövőnk sorskérdései 1. Földünk a túlzsúfolt bolygó 2. Bőség és éhinség között 3. Elfogynak-e a Föld kincsei? 4. A geoszférák környezeti problémái 5. A fenntartható fejlődés Biológia I. félév: A sejtek élete 1. Biogén elemek 2. Lipidek 3. Szénhidrátok 4. Aminosavak és fehérjék 5. Nukleotidok, nukleinsavak 6. Anyagok folyamatok általános jellemzői 7. Lebomló folyamatok 8. Fotoszintézis 9. Nukleinsavak szintézise 10. Fehérjeszintézis 11. Sejtmag, kromoszómák 12. Sejtosztódások (mitózis, meiózis) II. félév: Az emberi test 1. Szövetek és jellemzésük 2. Az emberi bőr 3. Az emberi csontvázrendszer 4. Vázizmok 5. Táplálkozás és szervrendszere 6. A légzőszervrendszer 7. A vér és a szív, valamint az erek

11 8. Az immunrendszer 9. A vese és működése 10. Hormonális szabályozás 11. Szaporító szervrendszerek 12. Egyedfejlődés 13. Idegrendszer (központi, vegetatív, agyműködés) 14. Érzékelés (látás, hallás, egyensúlyérzékelés, szaglás, ízérzékelés) Matematika I. félév: 1. Másodfokú egyenletek 2. Hatvány, gyök, logaritmus 3. Hasonlósági transzformációk II. félév: 1. Vektorok 2. Szögfüggvények 3. A trigonometria alkalmazásai 4. Koordinátageometria 5. Gráfok Fizika I. Hőtan 1. Gázok állapotváltozásai Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség) Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti skála. Az egyesített gáztörvény, a gázok állapotegyenlete. állapotváltozások értelmezése és ábrázolás p-v diagramon. 2. Az anyag atomos szerkezete Korábbi ismeretek (súlyviszonytörvények, Avogadro - törvény) új szempontú rendszerezése. Az atomok, molekulák mérete. 3. Molekuláris hőelmélet Az "ideális gáz" és modellje. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése a részecskemodell alapján. A gáz belső energiája. 4. A hőtan I. főtétele A belső energia fogalmának általánosítása. A belső energia megváltoztatása munkavégzéssel, melegítéssel. Az energia-megmaradás törvényének általános megfogalmazása I. főtétel. Termikus kölcsönhatások vizsgálata, szilárd anyagok és folyadékok fajhője. Gázok állapotváltozásainak (izobár, izoterm, izochor és adiabatikus folyamat) kvalitatív vizsgálata az I. főtétel alapján, a gázok fajhője. 5. A hőtan II. főtétele A folyamatok iránya.(hőmérsékletváltozások vizsgálata spontán hőtani folyamatok során.) 6. Halmazállapot-változások Olvadás-fagyás, forrás/párolgás - lecsapódás jellemzése a nyomás szerepe a halmazállapot-változásokban. Halmazállapot-változások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő. II. Elektrosztatika

12 1. Elektromos alapjelenségek A elektromos állapot, a töltés fogalma, töltött testek, megosztás, vezetők, szigetelők. Töltések közti kölcsönhatás, Coulomb-törvény. 2. Az elektromos tér A térerősség fogalma, homogén tér, ponttöltés tere, erővonalak. A feszültség és potenciál fogalma. 3. Kondenzátorok A kapacitás fogalma. A kondenzátor (az elektromos mező) energiája. Egyenáramok 1. Az egyenáram Ohm-törvény. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 2. Az elemi töltés Az elemi töltés. Áramvezetés mechanizmusa fémekben, félvezetőkben. 3. Egyenáramú hálózatok ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása. Áramerősség és feszültség mérése, műszerek kapcsolása, méréshatárok. Egyenáramú áramforrás galvánelem. 4. Elektromos teljesítmény Az elektromos teljesítmény fogalma, a fogyasztók teljesítménye. IV. Elektromágneses indukció 1. A mágneses tér A mágneses tér kísérleti vizsgálata - magnetométer. A mágneses tér jellemzése.a mágneses indukció vektor fogalma, erővonalak.áramok mágneses tere ( hosszú egyenes vezető, tekercs).a Föld mágnessége. 2. Lorentz-erő Árammal átjárt vezetők mágneses térben. Vezetők kölcsönhatása. Az egyenáramú motor működésének elve. Mozgó töltések mágneses térben a Lorentz-erő fogalma. Kísérletek katódsugarakkal - a fajlagos töltés fogalma. 3. Mozgási indukció A mozgási indukció kísérleti vizsgálata, a jelenség magyarázata, az indukált feszültség és kiszámítása. Lenz-törvény. Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram fogalma és jellemzése - effektív teljesítmény, effektív feszültség, effektív áramerősség fogalma és mérése. A hálózati elektromos energia előállítása. 4. Nyugalmi indukció A nyugalmi indukció kísérleti vizsgálata, Lenz törvény általánosítása. Önindukció. Önindukciós jelenségek a mindennapi életben. Az áramjárta tekercs (mágneses tér) energiája. A transzformátor működésének alapelve. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Német nyelv I. félév: Einheit 6-8.

13 1. Grammatik: Relativsätze, Relativpronomen im Nom. und Akk., Personalpronomen im Dativ, Modalverben im Präteritum, Nebensätze mit als, Zeitadverbien damals, früher, Regelmäßige Verben im Präteritum, Perfekt und Präteritum, 2. Themen: Ausgehen, Im Restaurant, Wohnung und Wohnen, Kultur, Ich und mein Traumtyp, 3. Situationen: Im Restaurant, Im Kino, Im Kaffeehaus, Wohnungssuche, II. félév: Einheit Grammatik: Gründe nennen mit weil und denn, Wünsche/Höflichkeit: könnte, hätte, Dativ, Verben mit Dativ, Verben mit Dativ- und Akkusativergänzung, Nebensätze mit wenn, Indefinita, Genitiv, Relativsätze: in, mit+dativ, 2. Themen: Berufswahl, Lebenslauf, Tiere und Pflanzen, Feste, Feiertage (nationale, internationale), Familienfeste, 3. Situationen: Arbeitssuche/Schülerarbeit, am Flughafen, in dem Flugzeug, Geburtstagsparty (Einladung), Einladung zur Grillparty, +Briefschreiben +Hörverstehen +Leseverstehen Angol nyelv I. félév: 1. Személyek bemutatása 2. Utazás, nyaralás 3. Képleírás 4. Zene, szórakozás 5. Jövőbeli tervek 6. Ígéretek 7. Öltözködés 8. Divat ruhavásárlás 9. Családi konfliktusok 10. Élet a felgyorsult világban Nyelvtan 1. Egyszerű jelen 2. Létezés (be), jelen, múlt időben 3. Jelzői mellékmondatok (who, which..) 4. Egyszerű múlt idő 5. Hely és időhatározók 6. Logikai viszonyok (and, so, or,but, because, as ) 7. Jövőidő (going to) 8. Jövőidő (will) 9. Befejezett jelen 10. Already, just, yet, since, for, ever, even

14 II. félév: 1. Életmód, sport 2. Nyelvtanulás 3. Problémamegoldás 4. Fóbiák 5. Iskola világa 6. Tantárgyak, tanulás 7. Életrajzok 8. Egészséges életmód 9. Hasonlóságok különbségek 10. Történetmesélés Nyelvtan 1. Főnévi igenevek (-ing) 2. Have to, must 3. Minőségi viszonyok (as, as, than.. less, more ) 4. Mozgáshoz kapcsolódó elöljáró szavak: (to, from, into, out of ) 5. I.feltételes mondatok 6. II. feltételes mondatok 7. May might 8. Should 9. Used to 10. Vonatkozó, utaló névmások Kémia I. Szénvegyületek A szénvegyületek nagy számának oka, tulajdonságai, csoportosítása, jelölése (összegképlet, szerkezeti képlet, atomcsoportos képlet, vonalas képlet) Izoméria és fajtái, szénatomok rendűsége. II. Szénhidrogének Csoportosítása, elnevezése, homológsor, telített-, telítetlen-, nyílt láncú, zárt láncú szénhidrogének). Metán, etén, etin tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása. Butadiének, izoprén molekulák, kaucsuk, ebonit, vulkanizálás. Benzol tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása. Benzol származékai. Halogéntartalmú szénvegyületek jelentősége, élettani és környezeti hatása. A földgáz, kőolaj keletkezése, feldolgozása, krakkolás. III. Fontosabb oxigéntartalmú szerves vegyületek Csoportosítása, felépítése, jellemző funkciós csoportok. Fenol felhasználása, élettani hatása. Fontosabb alkoholok (metanol, etanol, glikol, glicerin) tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása, környezeti hatása.

15 Dietil-éter, metanal, etanal, propanon tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani és környezeti hatása. Fontosabb karbonsavak: metánsav, etánsav tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani és környezeti hatása. Egyéb karbonsavak (sztearinsav, palmitinsav, olajsav, tejsav, citromsav, szalicilsav) jelentősége a mindennapi életben. Észter fogalma, csoportosítása, felhasználása, előfordulása. Gliceridek (zsírok, olajok) jellemzése. Szappanok és mosószerek összehasonlítása, a tisztítási folyamat mechanizmusa. IV. Szénhidrátok Fogalma, csoportosítása. Szőlőcukor gyümölcscukor molekulaszerkezetének összehasonlítása, jelentősége a mindennapi életben. Keményítő és cellulóz felépítése, tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani és környezeti hatása. V. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek Aminosavak felépítése, tulajdonságai, ikerion kialakulása, jelentősége, polipeptidek kialakulása. Heterociklusos nitrogéntartalmú szerves vegyületek (pirrol, piridin, imidazol, purin) jelentősége. Fehérjék (szerkezete, tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása, környezeti hatása. Nukleinsavak (RNS, DNS) felépítése, előfordulása,, élettani hatása. Egészségkárosító anyagok (alkohol, élvezeti szerek, kábítószerek, alkaloidok, nikotin). Környezetszennyezés (levegőszennyezés: üvegházhatás, savas eső, ózonlyuk, vizek és talajszennyezés). Műanyagok fajtái, előállítása, felhasználása, környezeti hatásai, újrahasznosítása. 12. évfolyam Történelem I. félév: 1. I. világháború 2. Trianoni Szerződés 3. Világgazdasági válság 4. Nácimus No-ban 5. Belsevik Oroszo. 6. II. világháború II. félév:

16 1. A hidegháború 2. Magyarország a 2. világháborúban 3. Rákosi-rendszer 4. Az 1956-os forradalom 5. Kádár-rendszer 6. Rendszerváltás 7. A 3. magyar köztársaság rendszere 8. Globális problémák 9. Az Európai Unió 10. Népesedési, nemzetiségi viszonyok a 20. századi Magyarországon Magyar nyelv I. félév: 1. Magyar nyelv története 2. Szóképek 3. Stílusrétegek 4. Kommunikáció II. félév: 1. Etika 2. Mondat szerkezete 3. Szófajok rendszere 4. Magyar nyelv története 5. Kommunikáció 6. Helyesírási alapelvek 7. Nyelvművelés napjainkban 8. Hangok rendszere 9. Mondatrészek 10. Szónoki stílus Magyar irodalom I. félév: 1. Babits Mihály Jónás könyve 2. Tóth Árpád 3. Kosztolányi Dezső Édes Anna 4. Juhász Gyula 5. Thomas Mann 6. József Attila II. félév: 1. József Attila 2. Radnóti Miklós 3. Weöres Sándor 4. Örkény István

17 5. Kertész Imre 6. Szóbeli érettségi tételek: Móricz Zsigmond Ady Endre Kosztolányi Dezső Madách Imre Jókai Mór Művészetismeret I. félév: 1. A recesszió jellemzői 2. Recesszió és építészetben és a képzőművészetben II. félév: 1. A magyar recesszió: épületek, képzőművészet és irodalom 2. Az avantgard jellemzői Etika 1. Segélynyújtás kötelessége 2. Nyelvhasználat erkölcse 3. Korunk erkölcsi problémái 4. Állampolgári jogok 5. Állampolgári kötelességek Földrajz I. félév: 1. Európa kialakulása (ősidő, óidő) 2. Európa kialakulása (középidő, újidő) 3. Európa vízrajza 4. Európa éghajlata 5. Ez Európai Unió kialakulása 6. A Benelux államok 7. Nagy-Britannia gazdasága 8. Franciaország 9. A területi átrendeződés útján 10. Olaszország 11. Észak-Európa országai 12. Németország 13. Ausztria 14. Svájc 15. Kelet-Közép-Európa 16. Csehország és Szlovákia 17. Románia 18. Jugoszlávia felbomlása 19. Ukrajna

18 20. Oroszország Vizsgakérdések 1. Magyarország földrajzi helyzete 2. Magyarország földtörténete 3. Magyarország éghajlati adottságai 4. Magyarország vízrajzi adottsága 5. Magyarország táji kerete, a Kárpát-medence 6. Magyarország tájai: Alföld 7. A Kisalföld és a Nyugat-Magyarországi peremvidék 8. A Dunántúli-dombság 9. A Dunántúli-középhegység 10. Az Északi-középhegység 11. Magyarország népessége 12. Magyarország településhálózata 13. Budapest II. félév: Magyarország gazdasága 1. A gazdaság szerkezete 2. Az ipar 3. Vegyipar 4. Gépipar 5. Könnyűipar 6. A magyar mezőgazdaság 7. Állattenyésztés 8. Növénytermesztés 9. Magyarország közlekedése 10. Magyarország idegenforgalma 11. Az ország gazdasági térszerkezete Biológia Az ember 1. Az ember kültakarója 2. Vázrendszer 3. Izomrendszer 4. Emésztőrendszer 5. A légzés 6. A vér 7. Immunrendszer 8. Keringési rendszer 9. Kiválasztórendszer 10. Női ivarszervek 11. Férfi ivarszervek 12. Szaporodás és egyedfejlődés

19 Matematika I. félév: 1. Koordinátageometria 2. Számsorozatok 3. Térgeometria II. félév: 1. Gráfok 2. Kombinatorika 3. Valószínűségszámítás 4. Statisztika Német nyelv Írásbeli Nyelvtan I. félév: 1. Relativsatz (vonatkozói mellékmondat) 2. Genitiv (birtokos eset) 3. Passiv (szenvedő szerkezet) 4. um zu, damit (célhatározói mellékmondatok) 5. Präteritum, Perfekt (múlt idő) 6. während II. félév: 1. Konjuktív II.: Modalverben, wäre, hätte, würde (feltételes mód) 2. darum, deshalb, deswegen 3. Adjektivdeklination (melléknévragozás) 4. Doppelkonjunktionen 5. obwohl Szóbeli I. félév: 1. Feste /Einladung zur Party 2. Essen /Im Restaurant 3. Wohnung/Wohnung mieten 4. Arbeit, Beruf/Schührjob süchen 5. Filme/Einladung ins Kino II. félév: 1. Familie/Alltagsprobleme lösen (Bank, Polizei) 2. Hobby, Freizeit/Theaterkarten reservieren

20 3. Reisen/Fahrkarte kaufen 4. Schule/Sprachkurs 5. Wetter, Jahreszeiten/Kleidung kaufen Angol nyelv I. félév: 1. Személyes és nemzeti szokások 2. Sportesemény 3. Saját élmény bemutatása 4. Családi szerepek 5. Munkahelyi kultúra 6. Pénz és vásárlás 7. Utazási módok 8. Mobilhasználat 9. Lakberendezés 10. Hobbik Nyelvtan 1. Egyszerű és folyamatos jelen 2. Egyszerű múlt befejezett jelen 3. Folyamatos múlt 4. Will, going to, folyamatos jelen 5. Shall 6. Folyamtos befejezett jelen 7. Melléknév fokozás 8. Segédigék can, must, have to, should 9. Logikai következtetés must, may, might, can t 10. ed ing végződésű melléknevek II. félév: 1. Iskola tárgyi feltételei 2. Személyes tervek 3. Felgyorsult életmód 4. Női férfi szerepek 5. Pályaválasztás 6. Filmek, színház 7. Katasztrófák 8. Bűnügyek 9. Bechnikai találmányok 10. Környezetvédelem Nyelvtan 1. I. feltételes mód 2. Időhatározói mellékmondatok (when, until) 3. II. feltételes mód 4. Múltbeli szokások used to 5. Mennyiséghatározók

21 6. Szövegösszekötő elemek ( as, while, finally ) 7. Infinitive és gerund (ed, -ing) 8. Függő beszéd 9. Szenvedő szerkezet 10. III. feltételes mód Kémia Fontosabb szervetlen vegyületek tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása, környezeti hatása. (nemesgázok, H 2, O 2, H 2 O, halogének, fehérítő-és fertőtlenítőszerek, savas esőt okozó vegyületek, műtrágyák, szén és oxidjai, építőanyagok, fémek tulajdonságai, csoportosítása, korrózió, korrózióvédelem) Környezetszennyezés, környezetvédelem Energiaforrások 1. Mechanikai rezgés A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata, a rezgést jellemző mennyiségek. Newton II törvényének alkalmazása a rugón lévő testre. A rezgésidő kiszámítása. A rezgés energiája, energia-megmaradás. A rezgést befolyásoló külső hatások következményei (csillapodás, rezonancia kísérleti vizsgálata).. 2. Mechanikai hullámok A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot, longitudinális és transzverzális hullám, a hullámot jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség. Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata gumikötélen és hullámkádban. Hullámok visszaverődése és törése, elhajlás, interferencia. Állóhullámok kialakulása kötélen, (a hullámhossz és kötélhossz kapcsolata). 3. A hang hullámtulajdonságai A hang terjedése közegben. A hétköznapi hangtani fogalmak fizikai értelmezése (hang magassága, hangerősség, alaphang, felhangok, hangszín, hangsor, hangköz. Doppler jelenség. 4. Elektromágneses hullámok Változó elektromos tér mágneses tere. Elektromágneses rezgések egyszerű rezgőkörben. Az elektromágneses hullám fogalma, jellemzése. Az elektromágneses hullámok spektruma, elektromágneses hullámok a mindennapi életben. A fény, mint elektromágneses hullám. 5. Hullámoptika A fény tulajdonságainak vizsgálata. A fény terjedése vákuumban és anyagban (terjedési sebesség).visszaverődés, törés (Snellius-Descartes - törvény, teljes visszaverődés, optikai eszközök képalkotása, leképezési törvény).a fehér fény színekre bontása, színkeverés. interferencia, fénypolarizáció. A fénysebesség, mint határsebesség. II. Modern fizika 1. A fény kettős természete

22 A fényelektromos jelenség - a fény részecske-természete. Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások. 2. Az elektron kettős természete Az elektron, mint részecske. Elektroninterferencia, elektron-hullám. 3. Atommodellek A modellek kísérleti alapjai, előremutató sajátságai és hibái. Thomson féle atommodell. Rutherford-modell (az atommag). Bohr-modell: diszkrét energiaszintek. Vonalas színkép, fény kisugárzása és elnyelése. Kvantummechanikai atommodell. III. Magfizika 1. Az atommag szerkezete A nukleonok (proton, neutron), a nukleáris kölcsönhatás jellemzése. Tömegdefektus. 2. A radioaktivitás Alfa-, béta- és gammabomlás jellemzése. Aktivitás fogalma, időbeli változása. Radioaktív sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és mesterséges radioaktivitás gyakorlati alkalmazásai. 3. Maghasadás A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási tényező. Atombomba, atomerőmű. Az atomenergia felhasználásának előnyei és kockázata. 4. Magfúzió A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése. A hidrogénbomba. IV. Csillagászat 1. Egyetemes tömegvonzás A Newton-féle gravitációs törvény; a gravitációs állandó. A heliocentrikus világkép. Bolygómozgás: Kepler-törvények. A mesterséges égitestek mozgása. A földi gravitáció és a súly. 2. Csillagfejlődés A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. 3. Kozmológia alapjai Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Ősrobbanás elmélet. 4. Űrkutatás A világűr megismerése, a kutatás irányai.

23 Osztály: 1/9. B Szakképesítés: ELADÓ OKJ: SZVK: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul Tantárgy: Áruforgalmi tevékenységek 1. Ismertesd az eladás személyi feltételeit! 2. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! 3. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 4. Ismertesd az eladás tárgyi feltételeit, az árumozgatáshoz használt eszközöket 5. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! Állapítsd meg a leltár eredményt a,mellékelt adatok alapján! 6. Ismertesd a boltok helyiségeit és azok kapcsolat rendszerét a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 7. Ismertesd a vevőkör, vevő fogalmát, vevők csoportosítása magatartási tulajdonságuk alapján a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a, mellékelt adatok alapján! 8. Ismertesd, hogy hogyan készítjük elő az árukat z értékesítésre a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 9. Ismertesd az árukihelyezés szabályait! a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 10. Ismertesd az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat! a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 11. Ismertesd az eladás szabályos menetét! a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján!

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9 10. évfolyam B változat 1121 FIZIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a fizikatanítás célja kettős: egyrészt lehetőséget adunk a tanulóknak arra, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket,

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam 1 Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam Tantárgyak: Kereskedelem általános ismeretei Kereskedelmi alapgyakorlat A vizsga szerkezete:

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia A tételek: Elméleti témakörök Általános kémia 1. Az atomok szerkezete az atom alkotórészei, az elemi részecskék és jellemzésük a rendszám és a tömegszám, az izotópok, példával az elektronszerkezet kiépülésének

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható! FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS KÍSÉRLETEI a 2015/2016. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában Vizsgabizottság: 12.a Vizsgáztató tanár: Bartalosné Agócs Irén 1. Egyenes vonalú mozgások dinamikai

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN

9. évfolyam I. MOZGÁSTAN 9. évfolyam I. MOZGÁSTAN Mozgástani alapfogalmak: A mozgás hely szerinti jellemzése Hely, hosszúság és idő mérése. A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer. A mozgás időbeli jellemzése, a sebesség

Részletesebben

FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!)

FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) KRK Szilády Áron Református Gimnázium FIZIKA középszintű érettségi témakörök 2016/2017-es tanév (nem tételsor!) 1. Egyenes vonalú mozgások. a. A kinematika alapfogalmai: pálya, út, elmozdulás. b. Az egyenes

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A fizika érettségi vizsga célja A középszintű fizika érettségi vizsga

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Maróthy Miklósné KÉMIA éveseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Maróthy Miklósné KÉMIA éveseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Maróthy Miklósné KÉMIA 14 16 éveseknek címû tankönyvéhez 9. osztály 10.osztály éves órakeret 55 óra 74 óra 55 óra 74 óra (1,5 óra/hét) (2 óra/hét) (1,5 óra/hét) (2 óra/hét) bevezetés 1

Részletesebben

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a középiskolában az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h Továbbhaladás feltételei Fizika 10. g és h Általános: A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI

FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI FIZIKA SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI ÉS MÉRÉSEI 1. Egyenes vonalú mozgások 2012 Mérje meg Mikola-csőben a buborék sebességét! Mutassa meg az út, és az idő közötti kapcsolatot! Három mérést végezzen, adatait

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Érettségi témakörök

Érettségi témakörök 1. Az SI mértékegységrendszer a. a fizikai mennyiség b. az SI alapmennyiségei c. a fizikai mennyiségek csoportosítása i. skalár- és vektormennyiségek ii. alap és származtatott d. prefixumok e. gyakorlatban

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2015. június I. Mechanika Newton törvényei Egyenes vonalú mozgások Munka, mechanikai energia Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek Periodikus

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikkkereskedő

Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikkkereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)

Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis) Szerves kémia Fontos tudnivalók Tárgy neve: Kémia alapjai I. Neptun kód: SBANKE1050 Előadó: Borzsák István C121 szerda 11-12 e-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu http://www.bdf.hu/ttk/fldi/iborzsak/dokumentumok/

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

1. Hazai erdők élővilága

1. Hazai erdők élővilága 1. sz. melléklet: Felvételi követelmények a szóbeli vizsgán 8. évfolyamon: Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni! Biológia-egészségtan

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

A komplex természettudományos vizsga tételei

A komplex természettudományos vizsga tételei A komplex természettudományos vizsga tételei 1. A víz a) A molekula felépítése, szerkezete, jellemzői. A szerkezetből következő fizikai és kémiai tulajdonságok (amfoter jellege, kémhatása). Szerepe környezetünkben

Részletesebben

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/D évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom... 3 2. Nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 7. Fizika... 8 8. Biológia... 9 9. Vendéglátó

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

FIZIKA. 9-11. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9-11. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9-11. évfolyam 674 FIZIKA 9-11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc

FIZIKA 11. osztály. Írásban, 45 perc FIZIKA 11. osztály Írásban, 45 perc I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 3.3. Az időben állandó mágneses mező 3.3.1. Mágneses alapjelenségek A dipólus fogalma Mágnesezhetőség A Föld mágneses mezeje Iránytű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI (Az alábbiakban fel nem tüntetett, a vizsgán szereplı tantárgyak témakörei kifejezetten a tanév során tanult tananyagra

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

Az eladó szakképesítés adatai. A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése

Az eladó szakképesítés adatai. A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése Az eladó szakképesítés adatai A szakképesítés OKJ azonosító száma 34 341 01 A szakképesítés megnevezése Eladó 17. Kereskedelem-marketing, üzleti A szakmacsoport száma és megnevezése adminisztráció Szakképzési

Részletesebben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben

Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben Középszintű fizika érettségi szóbeli témakörei 2014/15-ös tanévben 1. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás - Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások. - A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek,

Részletesebben

Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára. Felvételi követelmények a történelem szóbeli vizsgára

Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára. Felvételi követelmények a történelem szóbeli vizsgára Felvételi követelmények az angol szóbeli vizsgára Témakörök: 1, Bemutatkozás, a család bemutatása, kapcsolatok a családon belül 2, Ünnepek: születésnap, névnap, Karácsony, stb 3, Az iskola: épület, tantárgyak,

Részletesebben

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

FIZIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok FIZIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános mőveltség részét jelentı alapvetı fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklıdésének felkeltése a természeti

Részletesebben

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás 1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői Kísérlet: Határozza meg a Mikola féle csőben mozgó buborék mozgásának sebességét! Eszközök: Mikola féle cső, stopper, alátámasztó

Részletesebben

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra)

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) FIZIKA NYEK reál (gimnázium, 2 + 2 + 2+2 óra) Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Fizika 2 2 2 2 1 9. osztály B változat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA A művelődési anyag tematikájának összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ÓRATERVEK 2 A Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolájának képzési szerkezete Szakképző Szakiskola:

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. Célok és feladatok. A kitűzött célok elérhetők: Emelt szintű informatika osztály 2-2 - 2-0 +2 +2

FIZIKA GIMNÁZIUM. Célok és feladatok. A kitűzött célok elérhetők: Emelt szintű informatika osztály 2-2 - 2-0 +2 +2 FIZIKA GIMNÁZIUM 1 FIZIKA GIMNÁZIUM Általános tantervű osztály 2-2 - 3-0 +2 +2 Emelt szintű idegen nyelvi osztály 2-2 - 2-0 +2 +2 Emelt szintű informatika osztály 2-2 - 2-0 +2 +2 Reál orientált osztály

Részletesebben

Helyi tanterv Természettudomány 9 11. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Természettudomány 9 11. évfolyam Felnőttoktatási tagozat TERMÉSZETTUDOMÁNY Célok és feladatok Helyi tanterv Természettudomány 9 11. évfolyam A természettudomány tantárgyat komplex tárgyként tanítjuk tanulóinknak, melynek keretében betekintést nyernek különböző

Részletesebben