Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam"

Átírás

1 Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend 10. évfolyam Történelem I. félév: 1. Az emberré válás és az őskőkor 2. Ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom 3. Polisz születése és a démosz 4. Spárta 5. Athén fénykora 6. Nagy Sándor 7. Róma története a kezdetekben 8. Egyeduralomhoz vezető út (1. és 2. triumvirátus) 9. Császárság századai és a római Birodalom szétesése 10. Kereszténység születése II. félév: 1. Honfoglalás és a honfoglaló magyarok életmódja 2. Szt. István 3. IV. Béla és a tatárjárás 4. II. András és az Aranybulla 5. Károly Róbert és I. Nagy Lajos 6. Hunyadi János és a törökök elleni harc 7. Hunyadi Mátyás és a reneszánsz udvar 8. Nagy földrajzi felfedezések és hatásaik 9. Középkori városok kialakulása és társadalma 10. Középfoki kultúra és művelődés: - építészet - egyetemek - szerzetesrendek - skolasztika Társadalomismeret I-II. félév: 1. Ökológia és a társadalom viszonyrendszere 2. Természeti hatások a környezetre 3. Civilizáció létrejötte és fogalma 4. Középkori településformák kialakulása 5. Modern nagyvárosok kialakulása Művészetismeret I-II. félév: 1. Az őskorművészete: - építészet (Stronhenge, dolmen) - festészet (Altamira, Lauscaux) 2. Az ókor művészete - Egyiptomi művészet - Görög művészet

2 - Római művészet 3. A középkor művészete: - egyházi és világi művészetek 4. A reneszánsz művészet: - korrajz - humanizmus - festészet, építészet, zene - a reneszánsz Magyarországon 5. A barokk művészete: - festészet - építészet - zene Magyar nyelv I-II. félév: 1. A kommunikáció: tényezői, funkciói 2. A kommunikáció: Médiaműfajok a hír 3. A kommunikáció: Médiaműfajok a rádió, a tévé és a számítógép 4. A nyelvi jelrendszer 5. A beszédhangok képzése 6. A hangtörvények Magyar irodalom I. félév: 1. A Biblia 2. Homérosz: Odüsszeia 3. A görög színház jellemzői és a görög dráma fogalma ۥs 4. A középkori irodalom: Halotti beszéd és könyörgés az Ómagyar Mária-siralom 5. A reneszánsz fogalma, jellemzői Janus Pannonius epigrammái 6. Balassi Bálint: Egy katonaének 7. Shakespeare: Rómeó és Júlia II. félév: 1. Csokonai Vitéz Mihály rokokó versei 2. Kazinczy és a nyelvújítás 3. Kölcsey Ferenc: Himnusz 4. Vörösmarty: Szózat Matematika I. félév: 1. Halmazok 1. Algebra és számelmélet 2. Négyzetgyökvonás és n-edik gyökvonás 3. Függvények

3 II. félév: 1. Geometria: háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör 2. Hegyesszögek szögfüggvényei 3. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 4. Geometriai transzformációk 5. Statisztika Fizika Mozgások A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idő, elmozdulás fogalmainak alkalmazása, a mozgás viszonylagossága. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a sebesség, gyorsulás alkalmazása. Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. A dinamika törvényei A testek mechanikai kölcsönhatása, az erő, az erő mérése, erők összegzése. Newton törvényeinek értelmezése. Kényszererők felismerése konkrét példákban. Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása konkrét példákra. A dinamika törvényei A forgatónyomaték kiszámítása egyszerű esetekben. Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése. Egyszerű gépek működésének leírása. Mozgások Az egyenletes körmozgás leírása, E mozgás dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. A súrlódás jelensége. Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. A mesterséges égitestek mozgása. Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. Munka és energia A munka és a teljesítmény. A hatásfok. A mozgási energia. Az emelési munka, a helyzeti energia. A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. Kémia I. Atomok, ionok, molekulák Atom felépítése (p +, n 0, e -, izotópatom és alkalmazása, rendszám, tömegszám, kölcsönhatások az atomban, az atom elektronszerkezete, 1-3. periódusban levő atomok elektronszerkezetének felírása).

4 Periódusos rendszer (atom szerkezete és a periódusos rendszer közötti összefüggés, a tulajdonságok periodikus változása). Kémiai jelölések (vegyjel, képlet, reakcióegyenlet, indexszám). Kémiai kötések kialakulása (ionok képződése, atomok kapcsolódása, elektronegativitás, elsőrendű kötések típusai. Molekulák jellemzői (molekula polaritása, molekula alakja). II. Az anyag felépítése Az anyag halmazállapotai (állapothatározók, halmazállapot jellemzői, halmazállapot változása). Kémiai mennyiségek és összefüggései (anyagmennyiség, relatív atomtömeg, relatív molekulatömeg, moláris tömeg, Avogadro-állandó. moláris térfogat). Feladatok megoldása. A másodrendű kötések kialakulása, típusai és szerepe az anyagok tulajdonságaiban, gyakorlati jelentőségük. Kristályrácsok típusai és tulajdonságai. Az oldódás és az oldat (oldódás folyamata és azt kísérő energiaváltozás, oldatok összetétele, oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiség-százalék, anyagmennyiségkoncentráció ismeretében feladatok megoldása). Kolloidok tulajdonsága, és jelentősége a mindennapi életben. III. Kémiai reakciók Kémiai reakciók lejátszódásának feltétele, érzékelése, csoportosítása. Kémiai reakciók energiaváltozásai (exoterm, endoterm reakciók, képződéshő, reakcióhő, reakcióhő kiszámítása, termokémiai egyenlet). Kémiai reakciók sebessége (aktválási energia. kémiai reakciót befolyásoló tényezők, katalizátor, inhibitor) Kémiai egyensúly (dinamikus egyensúly, disszociáció, tömeghatás törvénye, Le Châtelierelv legkisebb kényszer elve). Sav-bázis reakciók (sav és bázis fogalma, ph, kémhatás, indikátor, amfoter vegyület, savak és bázisok erőssége, közömbösítés, hidrolízis). Redoxireakciók (oxidáció, redukció, oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám). Földrajz I. félév: 1. A Föld a világegyetemben 2. A Föld, mint égitest 3. Tájékozódás a földi térben és időben 4. Számítási feladatok 5. A földi tér ábrázolása 6. A térképek 7. Űrkutatás, műholdfelvételek 8. A Föld belső szerkezete 9. Kőzetlemezek lemeztektonika 10. Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység 11. Kőzetlemezek és a földrengések 12. A hegységképződés 13. A kőzetek

5 14. A Föld kincsei ásványkincsek, energiahordozók 15. A Föld története 16. Földrészek szerkezeti felépítése 17. A légkör anyaga, szerkezete 18. A levegő felmelegedése 19. Időjárási és éghajlati elemek II. félév: 1. Ciklonok, anticiklonok 2. Általános légkörzés 3. A monszun szélrendszer A vízburok 1. Óceánok, tengerek 2. A felszín alatti vizek 3. A folyóvizek 4. A tavak A Földfelszín formakincse 1. Belső és külső erők 2. A folyók felszínformálása 3. Felszínformálás a tengerpartokon 4. A jég felszínformálása 5. A szél felszínformálása 6. A karsztosodás A földrajzi övezetesség 1. A forró övezet 2. A mérsékelt övezet 3. A hideg övezet Általános társadalomföldrajz 1. A világnépesség növekedése, összetétele, eloszlása 2. A települések térben és időben (tanya, falusi települések, városok) Biológia I. félév: Növények világa 1. Növények általános tulajdonságai 2. Növényi szövetek 3. A növények vegetatív szervei és jellemzésük 4. A növények reproduktív szervei és jellemzésük 5. A növényi hormonok és mozgások Rendszerezés, evolúció 1. Rendszertani alapfogalmak, a rendszerezés jelentősége 2. Evolúció, első sejtek kialakulása

6 3. Baktériumok (felépítés, jelentőség, betegségek) 4. Eukarióták (felépítés, jelentőség, betegségek 5. Gombák 6. Mohák 7. Harasztok 8. Nyitvatermők 9. Zárvatermők II. félév: Állatok világa 1. Evolúciós állatrendszertan alapjai 2. Szivacsok és csalánozók jellemzői és felépítésük 3. A laposférgek jellemzői, felépítésük 4. A gyűrűsférgek jellemzői, felépítésük 5. A puhatestűek jellemzői, felépítésük 6. Az ízeltlábúak jellemzői, felépítésük 7. A rovarok jellemzői, felépítésük 8. Ősi újszájúak törzsei, felépítésük 9. A halak és kétéltűek jellemzői, felépítésük 10. A hüllők és madarak jellemzői, felépítésük 11. Az emlősök jellemzői, felépítésük Német nyelv I. félév: Einheit Grammatik: Konjugation, Artikel, Kasus, Komparativ mit wie und als, Superlativ, Nebensätze mit weil, Possessivartikel im Dativ, Adjektive im Dativ, Nebensätze mit dass, Modalverb sollen, Sätze mit aber/oder, Reflexivpronomen, Reflexive Verben mit Präpositionen, Perfekt, Indirekte Frage mit ob, Adjektive ohne Artikel im Nom. und Akk. 2. Themen: Ich und mein Traumtyp, Meine Familie, Reise und Reisevorbereitung, Fremdsprachen, Freizeit und Hobby, Kommunikation (Medien) 3. Situationen: Einladung, Zugfahrt, Reise, Handy kaufen II. félév: Einheit Grammatik: Relativsätze, Relativpronomen im Nom. und Akk., Personalpronomen im Dativ, Modalverben im Präteritum, Nebensätze mit als, Zeitadverbien damals, früher, Regelmäßige Verben im Präteritum, Perfekt und Präteritum, 2. Themen: Ausgehen, Im Restaurant, Wohnung und Wohnen, Kultur, 3. Situationen: Im Restaurant, Im Kino, Im Kaffeehaus, Pizzabestellung Reklamation, Karten reservieren, Angol: I. félév: Témakörök

7 1. Önmagad bemutatása 2. Személyes információ 3. Helyiség bemutatása 4. Formanyomtatványok kitöltése 5. Napi rutin 6. Foglalkozások 7. Család 8. Ünnepek 9. Szituációk: kávéház 10. Szituációk: találkozó Nyelvtan: 1. Létige és állítások 2. Főnevek és számnevek 3. Melléknevek és azok használata 4. Egyszerű jelenidő 5. Kérdőszavak 6. Időhatározók, gyakoriságjelzők 7. Birtokos szerkezetek 8. Can can t 9. Like +ing 10. Elöljáró szavak II. félév: 1. Szabadidős tevékenységek, szórakozás 2. Boltok, vásárlás 3. Emberek múltjának a bemutatása 4. Múltbeli, történelmi események 5. Ház, lakás bemutatása 6. Lakókörnyezet bemutatása 7. Étkezés 8. Utazás, nyaralás 9. Időjárás 10. Sportok Nyelvtan 1. Be múlt időben 2. Szabályos múlt idő 3. Rendhagyó múlt idő 4. Létezés there is /are/was/were 5. Helyhatározók 6. Folyamatos jelenidő 7. Some any, mennyiségi kifejezések 8. Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek 9. Melléknévfokozás 10. Would like szerkezet 11. évfolyam

8 Történelem I. félév: 1. Felvilágosodás 2. Ipari forradalom 3. USA kialakulása 4. Mária Terézia 5. II. József 6. Francia forradalom 7. Napóleon II. félév: 1. Magyarország a reformkorban: Széchenyi István programja es forradalom és szabadságharc 3. A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés 4. Német és olasz egység 5. Polgárháború az USA-ban 6. A 2. ipari forradalom 7. Gyarmatosítás a 19.sz. 2. felében 8. Szövetségi rendszerek kialakulása 9. Életmód és kultúra a boldog békeidőben 10. Torlódó társadalom, népesedési viszonyok Társadalomismeret 1. Feudalizmus-kori uralmi formák 2. A polgári alkotmányos eszmék 3. Választási rendszerek 4. Választójog 5. Magyar választási rendszer Művészetismeret 1. A klasszicizmus jellemzői: - Franciaország - Ausztria - Magyarország 2. A romantika jellemzői: - festészet ált. jellemzői - a magyar nemzeti romantika - a realista festészet 3. Az impresszionizmus jellemzői 4. Az expresszionizmus jellemzői 5. Az avantgarde művészet jellemzői, ágai 6. A XX. század művészetének jellemzői

9 Magyar nyelv I. félév: 1. Szövegtan. A szöveg szerkezete és fontosabb kapcsolóelemek Feladat: Szövegértési feladatlap megoldása Stilisztika: A stílus fogalma; legfontosabb stílusrétegek. Stilisztika: A társalgás stílusa II. félév: 1. Állandó szókapcsolatok 2. Szóképek stilisztikai értéke Magyar irodalom I. félév: 1. Petőfi Sándor pályakép 2. Petőfi Sándor tájleíró versei: Az Alföld, A puszta télen c. versek elemzése 3. Arany János pályakép 4. Arany János balladái: Ágnes asszony, Szondi két apródja, Híd-avatás 5. Madách: Az ember tragédiája 6. Jókai Mór: Az aranyember II. félév: 1. Ady Endre Léda versek 2. Móricz Zsigmond: Árvácska 3. Babits Mihály: Jónás könyve Földrajz I. félév: A világgazdaság a 21. szd. elején 1. A világgazdaság építőkövei: az államok 2. Gazdaság és gazdagság mércéje: a GDP 3. A gazdasági és foglalkozási szerkezet 4. A primer szektor mezőgazdaság 5. A szekunder szektor az ipar 6. A szolgáltatás tercier szektor 7. Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban 8. Az adósság csapdájában 9. A multik és a globalizáció 10. Mindennapi pénzügyeink 11. A pénz mozgatja a világot? 12. Az Európai Unió 13. Nyugat-Európa országai 14. Észak-Európa 15. Közép-Európa 16. Svájc II. félév: 1. Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa

10 2. Csehország és Szlovákia 3. Románia 4. Oroszország gazdasága Távoli országok földrajza 1. Közel-Kelet arab országai 2. A Trópusi-Afrika 3. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága, gazdasági körzetei 4. Latin-Amerika gazdasága 5. Japán földrajza 6. Az újonnan iparosodó országok 7. Kína gazdasága 8. India gazdasága Jövőnk sorskérdései 1. Földünk a túlzsúfolt bolygó 2. Bőség és éhinség között 3. Elfogynak-e a Föld kincsei? 4. A geoszférák környezeti problémái 5. A fenntartható fejlődés Biológia I. félév: A sejtek élete 1. Biogén elemek 2. Lipidek 3. Szénhidrátok 4. Aminosavak és fehérjék 5. Nukleotidok, nukleinsavak 6. Anyagok folyamatok általános jellemzői 7. Lebomló folyamatok 8. Fotoszintézis 9. Nukleinsavak szintézise 10. Fehérjeszintézis 11. Sejtmag, kromoszómák 12. Sejtosztódások (mitózis, meiózis) II. félév: Az emberi test 1. Szövetek és jellemzésük 2. Az emberi bőr 3. Az emberi csontvázrendszer 4. Vázizmok 5. Táplálkozás és szervrendszere 6. A légzőszervrendszer 7. A vér és a szív, valamint az erek

11 8. Az immunrendszer 9. A vese és működése 10. Hormonális szabályozás 11. Szaporító szervrendszerek 12. Egyedfejlődés 13. Idegrendszer (központi, vegetatív, agyműködés) 14. Érzékelés (látás, hallás, egyensúlyérzékelés, szaglás, ízérzékelés) Matematika I. félév: 1. Másodfokú egyenletek 2. Hatvány, gyök, logaritmus 3. Hasonlósági transzformációk II. félév: 1. Vektorok 2. Szögfüggvények 3. A trigonometria alkalmazásai 4. Koordinátageometria 5. Gráfok Fizika I. Hőtan 1. Gázok állapotváltozásai Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség) Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti skála. Az egyesített gáztörvény, a gázok állapotegyenlete. állapotváltozások értelmezése és ábrázolás p-v diagramon. 2. Az anyag atomos szerkezete Korábbi ismeretek (súlyviszonytörvények, Avogadro - törvény) új szempontú rendszerezése. Az atomok, molekulák mérete. 3. Molekuláris hőelmélet Az "ideális gáz" és modellje. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése a részecskemodell alapján. A gáz belső energiája. 4. A hőtan I. főtétele A belső energia fogalmának általánosítása. A belső energia megváltoztatása munkavégzéssel, melegítéssel. Az energia-megmaradás törvényének általános megfogalmazása I. főtétel. Termikus kölcsönhatások vizsgálata, szilárd anyagok és folyadékok fajhője. Gázok állapotváltozásainak (izobár, izoterm, izochor és adiabatikus folyamat) kvalitatív vizsgálata az I. főtétel alapján, a gázok fajhője. 5. A hőtan II. főtétele A folyamatok iránya.(hőmérsékletváltozások vizsgálata spontán hőtani folyamatok során.) 6. Halmazállapot-változások Olvadás-fagyás, forrás/párolgás - lecsapódás jellemzése a nyomás szerepe a halmazállapot-változásokban. Halmazállapot-változások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő. II. Elektrosztatika

12 1. Elektromos alapjelenségek A elektromos állapot, a töltés fogalma, töltött testek, megosztás, vezetők, szigetelők. Töltések közti kölcsönhatás, Coulomb-törvény. 2. Az elektromos tér A térerősség fogalma, homogén tér, ponttöltés tere, erővonalak. A feszültség és potenciál fogalma. 3. Kondenzátorok A kapacitás fogalma. A kondenzátor (az elektromos mező) energiája. Egyenáramok 1. Az egyenáram Ohm-törvény. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 2. Az elemi töltés Az elemi töltés. Áramvezetés mechanizmusa fémekben, félvezetőkben. 3. Egyenáramú hálózatok ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása. Áramerősség és feszültség mérése, műszerek kapcsolása, méréshatárok. Egyenáramú áramforrás galvánelem. 4. Elektromos teljesítmény Az elektromos teljesítmény fogalma, a fogyasztók teljesítménye. IV. Elektromágneses indukció 1. A mágneses tér A mágneses tér kísérleti vizsgálata - magnetométer. A mágneses tér jellemzése.a mágneses indukció vektor fogalma, erővonalak.áramok mágneses tere ( hosszú egyenes vezető, tekercs).a Föld mágnessége. 2. Lorentz-erő Árammal átjárt vezetők mágneses térben. Vezetők kölcsönhatása. Az egyenáramú motor működésének elve. Mozgó töltések mágneses térben a Lorentz-erő fogalma. Kísérletek katódsugarakkal - a fajlagos töltés fogalma. 3. Mozgási indukció A mozgási indukció kísérleti vizsgálata, a jelenség magyarázata, az indukált feszültség és kiszámítása. Lenz-törvény. Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram fogalma és jellemzése - effektív teljesítmény, effektív feszültség, effektív áramerősség fogalma és mérése. A hálózati elektromos energia előállítása. 4. Nyugalmi indukció A nyugalmi indukció kísérleti vizsgálata, Lenz törvény általánosítása. Önindukció. Önindukciós jelenségek a mindennapi életben. Az áramjárta tekercs (mágneses tér) energiája. A transzformátor működésének alapelve. A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. Német nyelv I. félév: Einheit 6-8.

13 1. Grammatik: Relativsätze, Relativpronomen im Nom. und Akk., Personalpronomen im Dativ, Modalverben im Präteritum, Nebensätze mit als, Zeitadverbien damals, früher, Regelmäßige Verben im Präteritum, Perfekt und Präteritum, 2. Themen: Ausgehen, Im Restaurant, Wohnung und Wohnen, Kultur, Ich und mein Traumtyp, 3. Situationen: Im Restaurant, Im Kino, Im Kaffeehaus, Wohnungssuche, II. félév: Einheit Grammatik: Gründe nennen mit weil und denn, Wünsche/Höflichkeit: könnte, hätte, Dativ, Verben mit Dativ, Verben mit Dativ- und Akkusativergänzung, Nebensätze mit wenn, Indefinita, Genitiv, Relativsätze: in, mit+dativ, 2. Themen: Berufswahl, Lebenslauf, Tiere und Pflanzen, Feste, Feiertage (nationale, internationale), Familienfeste, 3. Situationen: Arbeitssuche/Schülerarbeit, am Flughafen, in dem Flugzeug, Geburtstagsparty (Einladung), Einladung zur Grillparty, +Briefschreiben +Hörverstehen +Leseverstehen Angol nyelv I. félév: 1. Személyek bemutatása 2. Utazás, nyaralás 3. Képleírás 4. Zene, szórakozás 5. Jövőbeli tervek 6. Ígéretek 7. Öltözködés 8. Divat ruhavásárlás 9. Családi konfliktusok 10. Élet a felgyorsult világban Nyelvtan 1. Egyszerű jelen 2. Létezés (be), jelen, múlt időben 3. Jelzői mellékmondatok (who, which..) 4. Egyszerű múlt idő 5. Hely és időhatározók 6. Logikai viszonyok (and, so, or,but, because, as ) 7. Jövőidő (going to) 8. Jövőidő (will) 9. Befejezett jelen 10. Already, just, yet, since, for, ever, even

14 II. félév: 1. Életmód, sport 2. Nyelvtanulás 3. Problémamegoldás 4. Fóbiák 5. Iskola világa 6. Tantárgyak, tanulás 7. Életrajzok 8. Egészséges életmód 9. Hasonlóságok különbségek 10. Történetmesélés Nyelvtan 1. Főnévi igenevek (-ing) 2. Have to, must 3. Minőségi viszonyok (as, as, than.. less, more ) 4. Mozgáshoz kapcsolódó elöljáró szavak: (to, from, into, out of ) 5. I.feltételes mondatok 6. II. feltételes mondatok 7. May might 8. Should 9. Used to 10. Vonatkozó, utaló névmások Kémia I. Szénvegyületek A szénvegyületek nagy számának oka, tulajdonságai, csoportosítása, jelölése (összegképlet, szerkezeti képlet, atomcsoportos képlet, vonalas képlet) Izoméria és fajtái, szénatomok rendűsége. II. Szénhidrogének Csoportosítása, elnevezése, homológsor, telített-, telítetlen-, nyílt láncú, zárt láncú szénhidrogének). Metán, etén, etin tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása. Butadiének, izoprén molekulák, kaucsuk, ebonit, vulkanizálás. Benzol tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása. Benzol származékai. Halogéntartalmú szénvegyületek jelentősége, élettani és környezeti hatása. A földgáz, kőolaj keletkezése, feldolgozása, krakkolás. III. Fontosabb oxigéntartalmú szerves vegyületek Csoportosítása, felépítése, jellemző funkciós csoportok. Fenol felhasználása, élettani hatása. Fontosabb alkoholok (metanol, etanol, glikol, glicerin) tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása, környezeti hatása.

15 Dietil-éter, metanal, etanal, propanon tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani és környezeti hatása. Fontosabb karbonsavak: metánsav, etánsav tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani és környezeti hatása. Egyéb karbonsavak (sztearinsav, palmitinsav, olajsav, tejsav, citromsav, szalicilsav) jelentősége a mindennapi életben. Észter fogalma, csoportosítása, felhasználása, előfordulása. Gliceridek (zsírok, olajok) jellemzése. Szappanok és mosószerek összehasonlítása, a tisztítási folyamat mechanizmusa. IV. Szénhidrátok Fogalma, csoportosítása. Szőlőcukor gyümölcscukor molekulaszerkezetének összehasonlítása, jelentősége a mindennapi életben. Keményítő és cellulóz felépítése, tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani és környezeti hatása. V. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek Aminosavak felépítése, tulajdonságai, ikerion kialakulása, jelentősége, polipeptidek kialakulása. Heterociklusos nitrogéntartalmú szerves vegyületek (pirrol, piridin, imidazol, purin) jelentősége. Fehérjék (szerkezete, tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása, környezeti hatása. Nukleinsavak (RNS, DNS) felépítése, előfordulása,, élettani hatása. Egészségkárosító anyagok (alkohol, élvezeti szerek, kábítószerek, alkaloidok, nikotin). Környezetszennyezés (levegőszennyezés: üvegházhatás, savas eső, ózonlyuk, vizek és talajszennyezés). Műanyagok fajtái, előállítása, felhasználása, környezeti hatásai, újrahasznosítása. 12. évfolyam Történelem I. félév: 1. I. világháború 2. Trianoni Szerződés 3. Világgazdasági válság 4. Nácimus No-ban 5. Belsevik Oroszo. 6. II. világháború II. félév:

16 1. A hidegháború 2. Magyarország a 2. világháborúban 3. Rákosi-rendszer 4. Az 1956-os forradalom 5. Kádár-rendszer 6. Rendszerváltás 7. A 3. magyar köztársaság rendszere 8. Globális problémák 9. Az Európai Unió 10. Népesedési, nemzetiségi viszonyok a 20. századi Magyarországon Magyar nyelv I. félév: 1. Magyar nyelv története 2. Szóképek 3. Stílusrétegek 4. Kommunikáció II. félév: 1. Etika 2. Mondat szerkezete 3. Szófajok rendszere 4. Magyar nyelv története 5. Kommunikáció 6. Helyesírási alapelvek 7. Nyelvművelés napjainkban 8. Hangok rendszere 9. Mondatrészek 10. Szónoki stílus Magyar irodalom I. félév: 1. Babits Mihály Jónás könyve 2. Tóth Árpád 3. Kosztolányi Dezső Édes Anna 4. Juhász Gyula 5. Thomas Mann 6. József Attila II. félév: 1. József Attila 2. Radnóti Miklós 3. Weöres Sándor 4. Örkény István

17 5. Kertész Imre 6. Szóbeli érettségi tételek: Móricz Zsigmond Ady Endre Kosztolányi Dezső Madách Imre Jókai Mór Művészetismeret I. félév: 1. A recesszió jellemzői 2. Recesszió és építészetben és a képzőművészetben II. félév: 1. A magyar recesszió: épületek, képzőművészet és irodalom 2. Az avantgard jellemzői Etika 1. Segélynyújtás kötelessége 2. Nyelvhasználat erkölcse 3. Korunk erkölcsi problémái 4. Állampolgári jogok 5. Állampolgári kötelességek Földrajz I. félév: 1. Európa kialakulása (ősidő, óidő) 2. Európa kialakulása (középidő, újidő) 3. Európa vízrajza 4. Európa éghajlata 5. Ez Európai Unió kialakulása 6. A Benelux államok 7. Nagy-Britannia gazdasága 8. Franciaország 9. A területi átrendeződés útján 10. Olaszország 11. Észak-Európa országai 12. Németország 13. Ausztria 14. Svájc 15. Kelet-Közép-Európa 16. Csehország és Szlovákia 17. Románia 18. Jugoszlávia felbomlása 19. Ukrajna

18 20. Oroszország Vizsgakérdések 1. Magyarország földrajzi helyzete 2. Magyarország földtörténete 3. Magyarország éghajlati adottságai 4. Magyarország vízrajzi adottsága 5. Magyarország táji kerete, a Kárpát-medence 6. Magyarország tájai: Alföld 7. A Kisalföld és a Nyugat-Magyarországi peremvidék 8. A Dunántúli-dombság 9. A Dunántúli-középhegység 10. Az Északi-középhegység 11. Magyarország népessége 12. Magyarország településhálózata 13. Budapest II. félév: Magyarország gazdasága 1. A gazdaság szerkezete 2. Az ipar 3. Vegyipar 4. Gépipar 5. Könnyűipar 6. A magyar mezőgazdaság 7. Állattenyésztés 8. Növénytermesztés 9. Magyarország közlekedése 10. Magyarország idegenforgalma 11. Az ország gazdasági térszerkezete Biológia Az ember 1. Az ember kültakarója 2. Vázrendszer 3. Izomrendszer 4. Emésztőrendszer 5. A légzés 6. A vér 7. Immunrendszer 8. Keringési rendszer 9. Kiválasztórendszer 10. Női ivarszervek 11. Férfi ivarszervek 12. Szaporodás és egyedfejlődés

19 Matematika I. félév: 1. Koordinátageometria 2. Számsorozatok 3. Térgeometria II. félév: 1. Gráfok 2. Kombinatorika 3. Valószínűségszámítás 4. Statisztika Német nyelv Írásbeli Nyelvtan I. félév: 1. Relativsatz (vonatkozói mellékmondat) 2. Genitiv (birtokos eset) 3. Passiv (szenvedő szerkezet) 4. um zu, damit (célhatározói mellékmondatok) 5. Präteritum, Perfekt (múlt idő) 6. während II. félév: 1. Konjuktív II.: Modalverben, wäre, hätte, würde (feltételes mód) 2. darum, deshalb, deswegen 3. Adjektivdeklination (melléknévragozás) 4. Doppelkonjunktionen 5. obwohl Szóbeli I. félév: 1. Feste /Einladung zur Party 2. Essen /Im Restaurant 3. Wohnung/Wohnung mieten 4. Arbeit, Beruf/Schührjob süchen 5. Filme/Einladung ins Kino II. félév: 1. Familie/Alltagsprobleme lösen (Bank, Polizei) 2. Hobby, Freizeit/Theaterkarten reservieren

20 3. Reisen/Fahrkarte kaufen 4. Schule/Sprachkurs 5. Wetter, Jahreszeiten/Kleidung kaufen Angol nyelv I. félév: 1. Személyes és nemzeti szokások 2. Sportesemény 3. Saját élmény bemutatása 4. Családi szerepek 5. Munkahelyi kultúra 6. Pénz és vásárlás 7. Utazási módok 8. Mobilhasználat 9. Lakberendezés 10. Hobbik Nyelvtan 1. Egyszerű és folyamatos jelen 2. Egyszerű múlt befejezett jelen 3. Folyamatos múlt 4. Will, going to, folyamatos jelen 5. Shall 6. Folyamtos befejezett jelen 7. Melléknév fokozás 8. Segédigék can, must, have to, should 9. Logikai következtetés must, may, might, can t 10. ed ing végződésű melléknevek II. félév: 1. Iskola tárgyi feltételei 2. Személyes tervek 3. Felgyorsult életmód 4. Női férfi szerepek 5. Pályaválasztás 6. Filmek, színház 7. Katasztrófák 8. Bűnügyek 9. Bechnikai találmányok 10. Környezetvédelem Nyelvtan 1. I. feltételes mód 2. Időhatározói mellékmondatok (when, until) 3. II. feltételes mód 4. Múltbeli szokások used to 5. Mennyiséghatározók

21 6. Szövegösszekötő elemek ( as, while, finally ) 7. Infinitive és gerund (ed, -ing) 8. Függő beszéd 9. Szenvedő szerkezet 10. III. feltételes mód Kémia Fontosabb szervetlen vegyületek tulajdonságai, előfordulása, előállítása, felhasználása, élettani hatása, környezeti hatása. (nemesgázok, H 2, O 2, H 2 O, halogének, fehérítő-és fertőtlenítőszerek, savas esőt okozó vegyületek, műtrágyák, szén és oxidjai, építőanyagok, fémek tulajdonságai, csoportosítása, korrózió, korrózióvédelem) Környezetszennyezés, környezetvédelem Energiaforrások 1. Mechanikai rezgés A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata, a rezgést jellemző mennyiségek. Newton II törvényének alkalmazása a rugón lévő testre. A rezgésidő kiszámítása. A rezgés energiája, energia-megmaradás. A rezgést befolyásoló külső hatások következményei (csillapodás, rezonancia kísérleti vizsgálata).. 2. Mechanikai hullámok A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot, longitudinális és transzverzális hullám, a hullámot jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség. Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata gumikötélen és hullámkádban. Hullámok visszaverődése és törése, elhajlás, interferencia. Állóhullámok kialakulása kötélen, (a hullámhossz és kötélhossz kapcsolata). 3. A hang hullámtulajdonságai A hang terjedése közegben. A hétköznapi hangtani fogalmak fizikai értelmezése (hang magassága, hangerősség, alaphang, felhangok, hangszín, hangsor, hangköz. Doppler jelenség. 4. Elektromágneses hullámok Változó elektromos tér mágneses tere. Elektromágneses rezgések egyszerű rezgőkörben. Az elektromágneses hullám fogalma, jellemzése. Az elektromágneses hullámok spektruma, elektromágneses hullámok a mindennapi életben. A fény, mint elektromágneses hullám. 5. Hullámoptika A fény tulajdonságainak vizsgálata. A fény terjedése vákuumban és anyagban (terjedési sebesség).visszaverődés, törés (Snellius-Descartes - törvény, teljes visszaverődés, optikai eszközök képalkotása, leképezési törvény).a fehér fény színekre bontása, színkeverés. interferencia, fénypolarizáció. A fénysebesség, mint határsebesség. II. Modern fizika 1. A fény kettős természete

22 A fényelektromos jelenség - a fény részecske-természete. Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások. 2. Az elektron kettős természete Az elektron, mint részecske. Elektroninterferencia, elektron-hullám. 3. Atommodellek A modellek kísérleti alapjai, előremutató sajátságai és hibái. Thomson féle atommodell. Rutherford-modell (az atommag). Bohr-modell: diszkrét energiaszintek. Vonalas színkép, fény kisugárzása és elnyelése. Kvantummechanikai atommodell. III. Magfizika 1. Az atommag szerkezete A nukleonok (proton, neutron), a nukleáris kölcsönhatás jellemzése. Tömegdefektus. 2. A radioaktivitás Alfa-, béta- és gammabomlás jellemzése. Aktivitás fogalma, időbeli változása. Radioaktív sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és mesterséges radioaktivitás gyakorlati alkalmazásai. 3. Maghasadás A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási tényező. Atombomba, atomerőmű. Az atomenergia felhasználásának előnyei és kockázata. 4. Magfúzió A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése. A hidrogénbomba. IV. Csillagászat 1. Egyetemes tömegvonzás A Newton-féle gravitációs törvény; a gravitációs állandó. A heliocentrikus világkép. Bolygómozgás: Kepler-törvények. A mesterséges égitestek mozgása. A földi gravitáció és a súly. 2. Csillagfejlődés A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. 3. Kozmológia alapjai Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Ősrobbanás elmélet. 4. Űrkutatás A világűr megismerése, a kutatás irányai.

23 Osztály: 1/9. B Szakképesítés: ELADÓ OKJ: SZVK: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről Az áruforgalom lebonyolítása megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul Tantárgy: Áruforgalmi tevékenységek 1. Ismertesd az eladás személyi feltételeit! 2. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! 3. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 4. Ismertesd az eladás tárgyi feltételeit, az árumozgatáshoz használt eszközöket 5. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! Állapítsd meg a leltár eredményt a,mellékelt adatok alapján! 6. Ismertesd a boltok helyiségeit és azok kapcsolat rendszerét a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 7. Ismertesd a vevőkör, vevő fogalmát, vevők csoportosítása magatartási tulajdonságuk alapján a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a, mellékelt adatok alapján! 8. Ismertesd, hogy hogyan készítjük elő az árukat z értékesítésre a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 9. Ismertesd az árukihelyezés szabályait! a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 10. Ismertesd az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat! a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján! b. Állapítsd meg a leltár eredményt a mellékelt adatok alapján! 11. Ismertesd az eladás szabályos menetét! a. Állapítsd meg a fogyasztói árat a mellékelt adatok alapján!