17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 10. (5) bekezdése alapján Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint határozza meg: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. (1) Doboz Nagyközség Képviselő-testülete ( a továbbiakban Képviselő-testület) által létrehozott egységes hivatal hivatalos megnevezése: Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban Hivatal) 5624 Doboz, Kossuth tér 3. (2) A Hivatal alapításának ideje: X. 15. A határozat száma: 5/1990. Kt. hat. (3) A Hivatal alapítója és felügyeleti szerve: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete. (4) A Hivatal működési területe: Doboz Nagyközség közigazgatási területe. (5) A Hivatal törzsszáma: adószáma: KSH kód: KSH számjel: (6) A Hivatal jogállása: Önálló jogi személy, vezetője a Jegyző, akit a Képviselő-testület nevez ki, határozatlan időre. (7) A Hivatal költségvetési, gazdálkodási jogköre: teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó ezen belül bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Ellátja a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, részben önállóan gazdálkodó Gondozási Központ, Doboz, Marx u. 5. sz. és Háziorvosi Szolgálat, Doboz, Hunyadi tér 6. sz. Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u. 16. Dobozi Általános Iskola, Doboz, Kossuth tér 15. Nagyközségi Könyvtár Doboz, Kossuth tér 10. Kulich Gyula Művelődési Ház Doboz, Hunyadi tér 1. pénzügyi, gazdálkodási, műszaki, /beruházási, felújítási/ és karbantartási feladatait. A részben önálló költségvetési

2 2 szerveknél a pénzügyi gazdasági feladatokat az intézményvezető, valamint az általa megbízott személy látja el. (8) A Hivatal számlavezetője: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsaba. A költségvetési elszámolási számla száma: (9) Vagyona és az e feletti rendelkezési jog: a rendelkezésére bocsátott, ingyenesen használatba adott önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amit a költségvetési szerv tart nyilván. A rábízott ingó és ingatlan vagyont önállóan bérbeadás, használatba adás útján hasznosíthatja az ide vonatkozó központi és helyi jogszabályok figyelembe vételével. 2. (1) A Hivatal alaptevékenysége az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (ÖTV (1)). Az alaptevékenységhez kapcsolódó részletes feladatokat, a kisegítő és kiegészítő tevékenységeket az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A Hivatal nem folytat vállalkozási tevékenységet, gazdálkodó szervezetben sem vesz részt. 3. A Hivatal működésének forrásai a költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulások, az egyéb központi költségvetési támogatások, az átengedett központi adók, a működési saját bevételek, a támogatásértékű bevételek, az átvett pénzeszközök, és az önkormányzati sajátos bevételek. II. fejezet A Polgármesteri Hivatal feladata: 4. A Hivatal tevékenysége a Képviselő-testület, annak bizottságai, tisztségviselői munkája eredményességének elősegítésére irányul. Ellátja a törvényben, jogszabályokban meghatározott feladatokat, előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat. 5. Doboz Nagyközség Képviselő-testületének tevékenységével kapcsolatban: a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet,

3 3 b) nyilvántartja a képviselő-testület rendeleteit, határozatait, döntéseit, c) szervezi a képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, d) ellátja a képviselőtestület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztratív feladatokat. 6. A képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban: a) ellátja a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feladatokat, b) végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését, c) a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat igény esetén szakmailag véleményezi, d) végzi a bizottsági döntések végrehajtását. 7. A helyi képviselők munkájának segítése érdekében: a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, b) köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve megfelelően intézkedni, c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 8. A tisztségviselők munkájával kapcsolatban: a) a döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtását, b) a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet segíti. 9. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat, az intézményvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntéseket előkészíti. 10. Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok körében ellátandó:

4 4 a) intézményi tervezés, beszámoltatás; a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, és feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza, b) beruházás, felújítás előkészítése, lebonyolítása, c) belső gazdálkodás szervezése, belső létszám- és bérgazdálkodás, intézményi pénzellátás, d) költségvetési intézmények ellenőrzése, intézmények számviteli munkájának irányítása, a Hivatal FEUVE rendszerre, az ellenőrzési nyomvonalra, és a kockázatkezelésre vonatkozó szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza, e) számítástechnikai, informatikai rendszer kezelése, f) területi tervezés, vállalkozás szervezése, g) a nagyközségi önkormányzat ingatlan vagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatok. 11. A képviselő-testület által különböző szervekbe, szervezetekbe /pl.: megyei közgyűlés, alapítványok stb./ delegáltak munkájának segítése. 12. Közreműködik az igazgatás szakmai korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 13. A működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el: végzi az iktatást, irattározást. 14. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 27. -a alapján a Hivatal a kisebbségi önkormányzat munkáját segíti. A kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően közreműködik a kisebbségi önkormányzati költségvetési koncepció, a költségvetési határozat és annak módosításai, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozat előkészítésében. A határozatok, jegyzőkönyvek elkészítéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Hivatal biztosítja. 15. (1) A polgármester irányításával a képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti, megszervezi a hivatal munkáját és képviseli. (2) A hivatalnál a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje:

5 5 A többszörösen módosított évi LXV. tv /2/ bek. b. pontjának megfelelően a polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, ennek visszavonásához, felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges. A jegyző gyakorolja a hivatal dolgozói tekintetében a következő munkáltatói jogokat: h) a hivatal dolgozói részére évi rendes szabadság, tanulmányi, fizetés nélküli szabadság, munkaidőn belüli eltávozás, kiküldetés elrendelése, ill. engedélyezése, i) rendkívüli munkavégzés elrendelése, j) szakmai tanfolyamon, előadáson való részvétel elrendelése, engedélyezése és ezeknek esetleges költségviselésének megtérítése, k) előkészíti a hivatal köztisztviselőinek minősítését, vezeti a kötelezően előírt nyilvántartásokat, melyet bemutat a polgármesternek, l) megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a hivatali dolgozókkal szemben támasztott teljesítmény követelményeket és legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselők teljesítményét, m) ellátja a helyi köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételével összefüggő jogosítványokat. n) Vagyonnyilatkozati kötelezettség: pa) A közbeszerzés eljárásában résztvevő közszolgálatban álló személy évenként, pb) Feladatellátás során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, vagy egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult közszolgálatban álló személy (jegyző, aljegyző, érvényesítő, gazdálkodási csoportvezető, szociális ügyintéző, gyámügyintéző, adóügyi ügyintéző, községgazda, és műszaki ügyintéző) kétévenként,

6 6 pc) a fent meg nem nevezett közszolgálatban álló személyek ötévente kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. III. fejezet A Polgármesteri Hivatal működése 16. A hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra. Hétfőtől csütörtökig 8.oo 16.3o óráig, míg pénteken 8.oo 14.oo óráig tart. A jegyző eseti jelleggel ettől eltérő munkaidő beosztást is elrendelhet. Munkaidőn túli, illetve rendkívüli munkavégzés (szabad-, pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka) helyett szabadidő jár. A túlmunka ellenértékeként megállapítható szabadidő mennyiségét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és más jogszabályokban előírtak figyelembevételével kell megállapítani és kiadni. Amennyiben ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos része. Az anyakönyvvezetőnek és hivatalsegédnek munkaidőn túli munkavégzéséért a köztisztviselői törvényben és más jogszabályban meghatározott szabadidő, illetve díjazás jár. 17. A hivatal hétfőn egész nap, míg keddtől péntekig 8.oo 12.oo óráig tart ügyfélfogadást. A jegyző felelős azért, hogy a) az ügyfélfogadás zavartalan legyen, b) egy egy irodában legalább egy érdemi ügyintéző tartózkodjon, c) a ledolgozott munkaidő nyilvántartása folyamatos legyen, a törvényes munkaidő ledolgozásra kerüljön, ill. ennek hiányában a szükséges jogkövetkezményeket alkalmazza. 18. Bélyegzők leírása, használata: a) A Képviselő-testület hivatalos körbélyegzője: Nagyközség Képviselő-testülete Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A Képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjét a polgármester használhatja azokban az esetekben, amikor a Képviselő-testület nevében, vagy megbízásából jár el. A polgármester tartós távolléte esetén az őt helyettesítő alpolgármestert is megilleti e jog.

7 7 b) Saját feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a következő bélyegzőt használja: Nagyközség Polgármestere Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. c) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának hivatalos körbélyegzője: Nagyközségi Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A bizottság elnöke a bizottság feladat- és hatáskörében, hatósági jogkörébe tartozó ügyekben használja. d) A Képviselő-testület Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága hivatalos körbélyegzője: Nagyközségi Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottsága Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A bizottság elnöke a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben használja. e) A jegyző hivatalos körbélyegzője: Nagyközség Jegyzője Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A jegyző saját, valamint a hivatal feladat- és hatáskörében eljárva használja. f) A Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: Polgármesteri Hivatal Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörében, hatósági jogkörében eljárva a polgármester, vagy a jegyző által kiadmányozási jogkörrel felruházott hivatali dolgozó használja. E bélyegzőről több számozott példány készíthető, melyeket a jegyző nevében kiadmányozási jogkörrel felruházott hivatali dolgozó is használhat. g) Az anyakönyvi kerület hivatalos körbélyegzője:

8 8 Anyakönyvvezető Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. Az anyakönyvvezető az anyakönyvi kerület feladat- és hatáskörében eljárva használja. h) A személyi adat és lakcímnyilvántartó hivatalos körbélyegzője: Polgármesteri Hivatal Személyi adat és Lakcímnyilvántartója Doboz köriratú, Középen a Magyar Köztársaság címerével. A személyi adat és lakcímnyilvántartó bélyegzőjét e feladat- és hatáskörében eljárva használja. i) Az itt felsorolt bélyegzők lenyomatáról, továbbá munkavállalók részére történő átadásáról nyilvántartást kell felfektetni. A bélyegzők naprakész nyilvántartásáért a jegyző, míg annak használatáért a bélyegzőt átvevő ügyintéző tartozik felelősséggel. A hivatalos bélyegzők lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokra lehet használni. 19. A helyettesítések rendje: A jegyző távollétében helyettesítéséről a képviselő-testület által határozatlan időre kinevezett aljegyző gondoskodik. 20. Kiadmányozás: A kiadmányozást az a személy gyakorolja, aki a jogszabály erejénél fogva erre hatáskörrel rendelkezik. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe, valamint hatósági jogkörébe tartozó ügyeket a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester kiadmányozza. A képviselő-testület bizottsága feladat- és hatáskörébe, valamint hatósági jogkörébe tartozó ügyeket a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság által megbízott képviselő bizottsági tag kiadmányozza. Jegyző akadályoztatása esetén az általa át nem ruházott ügyekben a kiadmányozó a Képviselő-testület által kinevezett aljegyző. 21. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés: a) A pénzügyi, készlet- és tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos aláírási jogosultságok:

9 9 b) a polgármester utalványoz és vállal kötelezettséget. Külön eseti felhatalmazás alapján az általa megbízott alpolgármester is vállalhat kötelezettséget, illetve utalványozhat. c) a jegyző ellenjegyzi a kötelezettség vállalást és utalványozást, akadályoztatása esetén pedig az aljegyző. d) a gazdálkodási csoportvezető és gazdálkodási előadó érvényesíti az utalványozást a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés hatásköri rendje alapján. 22. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos számlák feletti rendelkezési jog: a) az első helyen aláíró a polgármester, vagy a jegyző, vagy az alpolgármester, vagy az aljegyző b) a második helyen aláíró a gazdálkodási csoportvezető, vagy a gazdálkodási előadó a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés hatásköri rendje alapján. 23. Az adóbevételi számla feletti rendelkezési jog: a) az egyik aláíró a polgármester vagy a jegyző, b) a másik aláíró az adóügyi ügyintéző IV. fejezet A hivatal belső szervezeti tagozódása, feladatai 24. (1) A hivatal létszáma: 22 fő (2) A hivatal feladatait az alábbi belső önálló jogkörrel nem rendelkező szervezeti tagozódásban és létszámban látja el: a) polgármester 1 fő b) jegyző 1 fő c) aljegyző, anyakönyvvezető, személyi adat és lakcímnyilvántartó 1 fő d) titkársági vezető 1 fő

10 10 e) titkársági, szervezési ügyintéző 2 fő f) Szoc. És eü. ügyintéző 2 fő g) ipar, kereskedelem, vállalk., mezőgazdasági ügyintéző 1 fő h) gyámügyi, szabálysértési, hagyatéki és lakásügyi ügyintéző 1 fő i) műszaki ügyintéző 1 fő j) községgazda 1 fő k) adóügyi ügyintéző 2 fő l) gazdálkodási csoportvezető 1 fő m) gazdálkodási ügyintéző 5 fő n) közterület felügyelő 1 fő o) takarító 1 fő (3) A Hivatalon belül az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározottakon túl a) kommunális ellátás területén aa) fizikai csoportvezető 1 fő ab) csatornatisztító 2 fő ac) piaci jegybeszedő 1 fő ad) gépjármű-vezető 1 fő b) Napközis Konyha létszáma a következő ba) élelmezésvezető bb) szakács bc) konyhalány 1 fő 1 fő 5 fő (4) A Hivatal székhelye: Doboz, Kossuth tér 3., Telephelye: Doboz, Kossuth tér 5. ( Napközis Konyha). (5) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait a többszörösen módosított évi LXV. tv., az évi C. tv., az évi XX. tv. és a végrehajtásukra megjelent és megjelenő jogszabályok, valamint a többször módosított 1/2007. (I.26.) Kt. rendelettel megalkotott SZMSZ és más helyi rendeletek határozzák meg. (6) A Polgármesteri Hivatal főbb feladatai: a) A polgármester részletes feladatait, hatáskörét és hatósági jogkörét a jogszabályokban foglaltakon túl az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a tartalmazza. b) A jegyző az Önkormányzat Szervzeti és Működési Szabályzatának 98. -ában meghatározott feladatokon túl:

11 11 ba) közreműködik a testületi ülések előkészítésében, a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokban, bb) előkészíti és szervezi más településekkel történő igazgatási, gazdasági, intézményirányítási társulati megállapodásokat, együttműködéseket, bc) figyelemmel kíséri, és szervezi az önkormányzat és intézményei fejlődését, elősegítő pályázati lehetőségeit, ezekre javaslatot készít, bd) tevékenyen részt vesz az önkormányzati vállalkozások előkészítésében, be) közreműködik egyes honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófaelhárítási feladatok ellátásában, bf) irányítja a népszámlálási, választási, népszavazási és népi kezdeményezéssel kapcsolatos adminisztrációs munkát, bg) ellátja az egészségügyi, oktatási, közművelődési, testnevelési és tömegsporttal kapcsolatos hatósági és szervezési feladatokat, valamint ezek működési tevékenységének hatáskörébe tartozó ellenőrzését, bh) ellátja az intézmények pénzügyi, költségvetési, gazdasági ellenőrzésének szervezését, irányítását, bi) szervezi a hivatalt érintő operatív gazdálkodási feladatokat, bj) előkészíti I. fokú eljárásra az önkormányzat részére történő kisajátítási ügyeket, jogügyleteket, bk) közreműködik az önkormányzatot érintő bármilyen jogügylet előkészítésében, bl) közvetlenül irányítja a csoport szervezetbe nem tartozó munkavállalókat, bm) jogi képviseletet lát el a Képviselő-testület, a polgármesteri hivatallal szemben indított peres ügyekben. c) A Hivatal köztisztviselőinek munkakörét, részletes feladatait az 1. számú függelék tartalmazza. Vegyes és záró rendelkezések 25. A Polgármesteri Hivatal működésének feltételeit az éves költségvetés keretében a Képviselő-testület biztosítja. 26. A polgármester a jegyző útján gondoskodik a költségvetésben rendelkezésre álló lehetőségeken belül a napi munkavégzés szükséges feltételeinek és eszközeinek biztosításáról. 27. A Polgármesteri Hivatal egységességére tekintettel az irányítási jogosítványokat gyakorló polgármester a jegyző útján megbízhatja a

12 12 hivatal dolgozóit a Szervezeti és Működési Szabályzatban, munkaköri leírásban nem szereplő, de a hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok ellátásával. 28. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását követően az egyes munkakörök tényleges leírásáról, átdolgozásáról a hatálybalépéstől számított 60 napon belül a jegyző köteles gondoskodni. 29. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők számára adható juttatásokról és támogatásokról a 2/2008. /I.25./ sz.kt. rendelet alapján a jegyző gondoskodik. 30. A rendelet július 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szervei Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I.24.) és a 8/2007. (VII.27.) számú rendelettel módosított 1/2007. (I.26.) számú rendelet 4. számú melléklete hatályát veszti. D o b o z, június 26. Hrabovszkiné Dandé Szidónia j e g y z ő Simon István Tamás polgármester Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése június 27. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

13 17/2008. (VI.27.) rendelet 1. számú melléklete Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás parkosítás, zöldterületek gondozása, szolgáltatás bevétele - közterület füvesítés, faápolás Erdőgazdálkodási szolgáltatás szolgáltatás bevétele - Mélyépítőipar Utak, vasutak, hidak, vízi a kivitelezéshez, építmények, alagutak, föld alatti fenntartáshoz kapott építmények kivitelezése és bevételek (pályázatok, egyéb fenntartása külső források) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Helyi közutak, hidak, alagutak Ötv. a létesítéshez, felújításhoz - létesítése, felújítása kapott bevételek (pl.: Óvodai intézményi étkeztetés Ötv., Okt. törvény Iskolai intézményi étkeztetés Ötv., Okt. törvény pályázatok) térítési díj bevétel, normatív állami támogatás térítési díj bevétel, normatív állami támogatás Munkahelyi vendéglátás Napközis Konyha üzemeltetése üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Révközlekedés Hajó és kompátkelő járatok a járatok üzemeltetésének üzemeltetése bevételei Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közút fenntartás, autóbusz Ötv. pályázatok, egyéb külső és végállomások, buszmegállók belső forrás fenntartása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége hivatal, hatósági igazgatási társulás Ötv, Hatásköri igazgatási bevételek tevékenysége törvény, Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási Ötv., Hatásköri igazgatási bevételek tevékenysége törvény intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) - - -

14 Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Országgyűlési választással kapcsolatos feladatok Választásra vonatkozó jsz. Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos Választásra feladatok vonatkozó jsz. Polgári védelmi tevékenység elemi csapás elhárítása évi CX. tv. Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése vagyon üzemeltetés, pénzügyiszámviteli tevékenység, gondnoki tevékenység, takarítás, karbantartás, gépjármű üzemeltetés, szállítás, raktározás, Vízkárelhárítás vízkárrendezés, árvíz és belvízvédelem, folyó és tószabályozás Város- és községgazdálkodás szolgáltatás piaci vásári tevékenység, egyéb város és községgazdálkodási tevékenység Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek támogatások - a szolgálat bevételei - a tevékenység során a meglévő kapacitás kihasználásával kapcsolatos bevétetek: bérleti díj, szállítási díj, stb. Ötv. támogatások, pályázatok, más, belső forrás, Ötv. piaccal, vásári tevékenységgel kapcsolatos bevétel (bérleti díjak, helyjegyek) Köztemető fenntartási feladatok Ötv. sírhely bevétel, más, saját - bevétel Közvilágítási feladatok Ötv. más saját bevétel - Önkormányzatok elszámolása jogszabály szerint - Önkormányzatok feladatra nem tervezhető jogszabály szerint - elszámolása - - -

15 Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Ötv., normatív hozzájárulás, más, Óvodai nevelést igénylők Okt. törvény saját forrás létszáma (fő) Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai Ötv., normatív hozzájárulás, más, Óvodai nevelést igénylők életmódra felkészítése Okt. törvény saját forrás létszáma (fő) Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó Ötv., normatív hozzájárulás, más, tanulók létszáma (fő) iskolai oktatás Okt. törvény saját forrás Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános Ötv., normatív hozzájárulás, más, tanulók létszáma (fő) műveltségét megalapozó iskolai oktatása Okt. törvény saját forrás Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás Ötv., állami hozzájárulás, más, Foglalkozásokon Okt. törvény egyéb forrás résztvevők létszáma (fő) Háziorvosi szolgálat Ötv. OEP finanszírozás szolgálatok száma (db) Kisegítő alapellátási szolgáltatások kislabor OEP finanszírozás - Védőnői szolgálat Ötv. OEP finanszírozás - Anya-, gyermek- és csecsemővédelem anyavédelem, gyermekvédelem, csecsemővédelem, szakorvosi szolgálat, iskola egészségügyi tevékenység Állategészségügyi tevékenység Állatorvos, állategészségügyi személyzet tevékenysége OEP finanszírozás - az állategészségügyi szolgáltatás bevételei, illetve más, saját forrás Bölcsődei ellátás Gyermekv. tv. térítési díj bevétel, normatív hozzájárulás, és saját forrás Házi segítségnyújtás Ötv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás Családsegítés családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, Ötv., Szoc. tv. Szociális étkeztetés Ötv., Szoc. tv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás férőhelyek száma (db) körzetek száma (db) - - -

16 Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Nappali szociális ellátás Szoc. tv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység gyermeknevelési támogatás, kiegészítő családi pótlék, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, ápolási díj, rendszeres lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres nevelési segély, eseti lakásfenntartási támogatás, temetési segély, átmeneti segély, közgyógyellátási igazolvány utáni TB, mozgáskorlátozottak támogatása szennyvíz elvezetés, szennyvíz tisztítás, csapadékvíz gyűjtése, elvezetése közlekedési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, lombtalanítás, közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítés Ötv., Szoc. tv. Ötv. Szoc. tv. Ötv évi LXIII Ötv évi XLIII Művelődési központok, házak tevékenysége Ötv., évi CXI. tv. állami támogatás, és saját forrás állami támogatás, és saját forrás férőhelyek száma (db) a tevékenység bevétele - a tevékenység bevétele - bérleti díj, egyéb hasznosítási díj, -

17 Alaptevékenység/Kiegészítő tevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység a tevékenység bevétele (bérleti díjak, belépőjegyek) Közművelődési könyvtári tevékenység Ötv. könyvtári szolgáltatások bevételei, támogatási bevételek Verseny és élsport Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Ötv., évi XLIII Az alaptevékenység feladatmutató - 1. könyvtárak száma (db) 2. beszerzett kötetek száma (db) szolgáltatási bevételek - Kiegészítő tevékenység Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Intézményi térítési díj Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek A szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás megjelölt oszlopban található jogszabályok: - Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. - Okt. törvény: a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. - Hatásköri törvény: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. tv, évi CX. tv.: a honvédelemről szóló évi CX. tv., évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szologáltatás általános szabályairól, - Gyermekv. tv.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló évi XXXI. tv., évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv., évi CXI. tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi CXI. tv. - Választásra vonatkozó jogszabályok: évi III. törvény az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről, évi C. törvény a választási eljárásról

18 17/2008. (VI.27.) rendelet 2. számú melléklete A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek, a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek I. A költségvetési tervezés Munkafolyamat megnevezése Dokumentum Ellátási határidő Jogszabály szerint Szabályzat szerint Ellátásért felelős személy megnevezése Ellenőrzési határidő, feladatot ellátja 1. Költségvetési koncepció készítése Költségvetési koncepció (Koncepció KT. elé terjesztése nov. 30.) Jegyző Gazdálkodási csoportvezet 1.1. A koncepciókészítésben résztvevők szakmai tájékoztatása, Szükség szerint - információátadás, konzultáció Belső számítási anyag és a 1.2. A szervre vonatkozó koncepció elkészítése - koncepció 1.3. A koncepció ellenőrzése, korrekciója Szükség szerint A költségvetési koncepció előterjesztése megszövegezésében való részvétel 2. A költségvetési terv elkészítésének munkafolyamatai 2.1. A költségvetési terv kidolgozásában résztvevő személyek szakmai tájékoztatása, információs garnitúra átadás, szükség szerint konzultáció, tájékoztatás a KT. által elfogadott koncepcióról 2.2. A szerv költségvetési terv javaslatának kidolgozása a költségvetési koncepcióban jóváhagyott keretszámok, illetve megfogalmazott szempontok szerint Költségvetési koncepció - előterjesztése Febr. 15., vagy a költségvetési KÖLTSÉGVETÉSI törvény kihirdetését követő 45. TERV nap) szükség szerint - Belső számítási anyag - Jegyző Gazdálkodási csoportvez. Gazdálkodási csopvez. Részben önálló intézmények vezetői 1

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben