17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 10. (5) bekezdése alapján Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint határozza meg: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. (1) Doboz Nagyközség Képviselő-testülete ( a továbbiakban Képviselő-testület) által létrehozott egységes hivatal hivatalos megnevezése: Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban Hivatal) 5624 Doboz, Kossuth tér 3. (2) A Hivatal alapításának ideje: X. 15. A határozat száma: 5/1990. Kt. hat. (3) A Hivatal alapítója és felügyeleti szerve: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete. (4) A Hivatal működési területe: Doboz Nagyközség közigazgatási területe. (5) A Hivatal törzsszáma: adószáma: KSH kód: KSH számjel: (6) A Hivatal jogállása: Önálló jogi személy, vezetője a Jegyző, akit a Képviselő-testület nevez ki, határozatlan időre. (7) A Hivatal költségvetési, gazdálkodási jogköre: teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó ezen belül bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Ellátja a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, részben önállóan gazdálkodó Gondozási Központ, Doboz, Marx u. 5. sz. és Háziorvosi Szolgálat, Doboz, Hunyadi tér 6. sz. Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u. 16. Dobozi Általános Iskola, Doboz, Kossuth tér 15. Nagyközségi Könyvtár Doboz, Kossuth tér 10. Kulich Gyula Művelődési Ház Doboz, Hunyadi tér 1. pénzügyi, gazdálkodási, műszaki, /beruházási, felújítási/ és karbantartási feladatait. A részben önálló költségvetési

2 2 szerveknél a pénzügyi gazdasági feladatokat az intézményvezető, valamint az általa megbízott személy látja el. (8) A Hivatal számlavezetője: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsaba. A költségvetési elszámolási számla száma: (9) Vagyona és az e feletti rendelkezési jog: a rendelkezésére bocsátott, ingyenesen használatba adott önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amit a költségvetési szerv tart nyilván. A rábízott ingó és ingatlan vagyont önállóan bérbeadás, használatba adás útján hasznosíthatja az ide vonatkozó központi és helyi jogszabályok figyelembe vételével. 2. (1) A Hivatal alaptevékenysége az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (ÖTV (1)). Az alaptevékenységhez kapcsolódó részletes feladatokat, a kisegítő és kiegészítő tevékenységeket az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A Hivatal nem folytat vállalkozási tevékenységet, gazdálkodó szervezetben sem vesz részt. 3. A Hivatal működésének forrásai a költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulások, az egyéb központi költségvetési támogatások, az átengedett központi adók, a működési saját bevételek, a támogatásértékű bevételek, az átvett pénzeszközök, és az önkormányzati sajátos bevételek. II. fejezet A Polgármesteri Hivatal feladata: 4. A Hivatal tevékenysége a Képviselő-testület, annak bizottságai, tisztségviselői munkája eredményességének elősegítésére irányul. Ellátja a törvényben, jogszabályokban meghatározott feladatokat, előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat. 5. Doboz Nagyközség Képviselő-testületének tevékenységével kapcsolatban: a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, vizsgálja a törvényességet,

3 3 b) nyilvántartja a képviselő-testület rendeleteit, határozatait, döntéseit, c) szervezi a képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, d) ellátja a képviselőtestület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztratív feladatokat. 6. A képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban: a) ellátja a bizottságok működéséhez szükséges ügyviteli feladatokat, b) végzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítését, c) a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat igény esetén szakmailag véleményezi, d) végzi a bizottsági döntések végrehajtását. 7. A helyi képviselők munkájának segítése érdekében: a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását, b) köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben soron kívül fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve megfelelően intézkedni, c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében. 8. A tisztségviselők munkájával kapcsolatban: a) a döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtását, b) a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet segíti. 9. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat, az intézményvezetők feletti munkáltatói jog gyakorlója részére a döntéseket előkészíti. 10. Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok körében ellátandó:

4 4 a) intézményi tervezés, beszámoltatás; a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, és feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza, b) beruházás, felújítás előkészítése, lebonyolítása, c) belső gazdálkodás szervezése, belső létszám- és bérgazdálkodás, intézményi pénzellátás, d) költségvetési intézmények ellenőrzése, intézmények számviteli munkájának irányítása, a Hivatal FEUVE rendszerre, az ellenőrzési nyomvonalra, és a kockázatkezelésre vonatkozó szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza, e) számítástechnikai, informatikai rendszer kezelése, f) területi tervezés, vállalkozás szervezése, g) a nagyközségi önkormányzat ingatlan vagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatok. 11. A képviselő-testület által különböző szervekbe, szervezetekbe /pl.: megyei közgyűlés, alapítványok stb./ delegáltak munkájának segítése. 12. Közreműködik az igazgatás szakmai korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban. 13. A működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el: végzi az iktatást, irattározást. 14. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 27. -a alapján a Hivatal a kisebbségi önkormányzat munkáját segíti. A kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően közreműködik a kisebbségi önkormányzati költségvetési koncepció, a költségvetési határozat és annak módosításai, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozat előkészítésében. A határozatok, jegyzőkönyvek elkészítéséhez szükséges tárgyi feltételeket a Hivatal biztosítja. 15. (1) A polgármester irányításával a képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti, megszervezi a hivatal munkáját és képviseli. (2) A hivatalnál a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje:

5 5 A többszörösen módosított évi LXV. tv /2/ bek. b. pontjának megfelelően a polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, ennek visszavonásához, felmentéshez, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges. A jegyző gyakorolja a hivatal dolgozói tekintetében a következő munkáltatói jogokat: h) a hivatal dolgozói részére évi rendes szabadság, tanulmányi, fizetés nélküli szabadság, munkaidőn belüli eltávozás, kiküldetés elrendelése, ill. engedélyezése, i) rendkívüli munkavégzés elrendelése, j) szakmai tanfolyamon, előadáson való részvétel elrendelése, engedélyezése és ezeknek esetleges költségviselésének megtérítése, k) előkészíti a hivatal köztisztviselőinek minősítését, vezeti a kötelezően előírt nyilvántartásokat, melyet bemutat a polgármesternek, l) megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a hivatali dolgozókkal szemben támasztott teljesítmény követelményeket és legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselők teljesítményét, m) ellátja a helyi köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételével összefüggő jogosítványokat. n) Vagyonnyilatkozati kötelezettség: pa) A közbeszerzés eljárásában résztvevő közszolgálatban álló személy évenként, pb) Feladatellátás során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, valamint az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, vagy egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során, vagy állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult közszolgálatban álló személy (jegyző, aljegyző, érvényesítő, gazdálkodási csoportvezető, szociális ügyintéző, gyámügyintéző, adóügyi ügyintéző, községgazda, és műszaki ügyintéző) kétévenként,

6 6 pc) a fent meg nem nevezett közszolgálatban álló személyek ötévente kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. III. fejezet A Polgármesteri Hivatal működése 16. A hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra. Hétfőtől csütörtökig 8.oo 16.3o óráig, míg pénteken 8.oo 14.oo óráig tart. A jegyző eseti jelleggel ettől eltérő munkaidő beosztást is elrendelhet. Munkaidőn túli, illetve rendkívüli munkavégzés (szabad-, pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka) helyett szabadidő jár. A túlmunka ellenértékeként megállapítható szabadidő mennyiségét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és más jogszabályokban előírtak figyelembevételével kell megállapítani és kiadni. Amennyiben ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos része. Az anyakönyvvezetőnek és hivatalsegédnek munkaidőn túli munkavégzéséért a köztisztviselői törvényben és más jogszabályban meghatározott szabadidő, illetve díjazás jár. 17. A hivatal hétfőn egész nap, míg keddtől péntekig 8.oo 12.oo óráig tart ügyfélfogadást. A jegyző felelős azért, hogy a) az ügyfélfogadás zavartalan legyen, b) egy egy irodában legalább egy érdemi ügyintéző tartózkodjon, c) a ledolgozott munkaidő nyilvántartása folyamatos legyen, a törvényes munkaidő ledolgozásra kerüljön, ill. ennek hiányában a szükséges jogkövetkezményeket alkalmazza. 18. Bélyegzők leírása, használata: a) A Képviselő-testület hivatalos körbélyegzője: Nagyközség Képviselő-testülete Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A Képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjét a polgármester használhatja azokban az esetekben, amikor a Képviselő-testület nevében, vagy megbízásából jár el. A polgármester tartós távolléte esetén az őt helyettesítő alpolgármestert is megilleti e jog.

7 7 b) Saját feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a következő bélyegzőt használja: Nagyközség Polgármestere Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. c) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának hivatalos körbélyegzője: Nagyközségi Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A bizottság elnöke a bizottság feladat- és hatáskörében, hatósági jogkörébe tartozó ügyekben használja. d) A Képviselő-testület Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága hivatalos körbélyegzője: Nagyközségi Képviselő-testület Kulturális és Sport Bizottsága Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A bizottság elnöke a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben használja. e) A jegyző hivatalos körbélyegzője: Nagyközség Jegyzője Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A jegyző saját, valamint a hivatal feladat- és hatáskörében eljárva használja. f) A Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: Polgármesteri Hivatal Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. A Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörében, hatósági jogkörében eljárva a polgármester, vagy a jegyző által kiadmányozási jogkörrel felruházott hivatali dolgozó használja. E bélyegzőről több számozott példány készíthető, melyeket a jegyző nevében kiadmányozási jogkörrel felruházott hivatali dolgozó is használhat. g) Az anyakönyvi kerület hivatalos körbélyegzője:

8 8 Anyakönyvvezető Doboz köriratú, középen a Magyar Köztársaság címerével. Az anyakönyvvezető az anyakönyvi kerület feladat- és hatáskörében eljárva használja. h) A személyi adat és lakcímnyilvántartó hivatalos körbélyegzője: Polgármesteri Hivatal Személyi adat és Lakcímnyilvántartója Doboz köriratú, Középen a Magyar Köztársaság címerével. A személyi adat és lakcímnyilvántartó bélyegzőjét e feladat- és hatáskörében eljárva használja. i) Az itt felsorolt bélyegzők lenyomatáról, továbbá munkavállalók részére történő átadásáról nyilvántartást kell felfektetni. A bélyegzők naprakész nyilvántartásáért a jegyző, míg annak használatáért a bélyegzőt átvevő ügyintéző tartozik felelősséggel. A hivatalos bélyegzők lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokra lehet használni. 19. A helyettesítések rendje: A jegyző távollétében helyettesítéséről a képviselő-testület által határozatlan időre kinevezett aljegyző gondoskodik. 20. Kiadmányozás: A kiadmányozást az a személy gyakorolja, aki a jogszabály erejénél fogva erre hatáskörrel rendelkezik. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe, valamint hatósági jogkörébe tartozó ügyeket a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester kiadmányozza. A képviselő-testület bizottsága feladat- és hatáskörébe, valamint hatósági jogkörébe tartozó ügyeket a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság által megbízott képviselő bizottsági tag kiadmányozza. Jegyző akadályoztatása esetén az általa át nem ruházott ügyekben a kiadmányozó a Képviselő-testület által kinevezett aljegyző. 21. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés: a) A pénzügyi, készlet- és tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos aláírási jogosultságok:

9 9 b) a polgármester utalványoz és vállal kötelezettséget. Külön eseti felhatalmazás alapján az általa megbízott alpolgármester is vállalhat kötelezettséget, illetve utalványozhat. c) a jegyző ellenjegyzi a kötelezettség vállalást és utalványozást, akadályoztatása esetén pedig az aljegyző. d) a gazdálkodási csoportvezető és gazdálkodási előadó érvényesíti az utalványozást a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés hatásköri rendje alapján. 22. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos számlák feletti rendelkezési jog: a) az első helyen aláíró a polgármester, vagy a jegyző, vagy az alpolgármester, vagy az aljegyző b) a második helyen aláíró a gazdálkodási csoportvezető, vagy a gazdálkodási előadó a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés hatásköri rendje alapján. 23. Az adóbevételi számla feletti rendelkezési jog: a) az egyik aláíró a polgármester vagy a jegyző, b) a másik aláíró az adóügyi ügyintéző IV. fejezet A hivatal belső szervezeti tagozódása, feladatai 24. (1) A hivatal létszáma: 22 fő (2) A hivatal feladatait az alábbi belső önálló jogkörrel nem rendelkező szervezeti tagozódásban és létszámban látja el: a) polgármester 1 fő b) jegyző 1 fő c) aljegyző, anyakönyvvezető, személyi adat és lakcímnyilvántartó 1 fő d) titkársági vezető 1 fő

10 10 e) titkársági, szervezési ügyintéző 2 fő f) Szoc. És eü. ügyintéző 2 fő g) ipar, kereskedelem, vállalk., mezőgazdasági ügyintéző 1 fő h) gyámügyi, szabálysértési, hagyatéki és lakásügyi ügyintéző 1 fő i) műszaki ügyintéző 1 fő j) községgazda 1 fő k) adóügyi ügyintéző 2 fő l) gazdálkodási csoportvezető 1 fő m) gazdálkodási ügyintéző 5 fő n) közterület felügyelő 1 fő o) takarító 1 fő (3) A Hivatalon belül az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározottakon túl a) kommunális ellátás területén aa) fizikai csoportvezető 1 fő ab) csatornatisztító 2 fő ac) piaci jegybeszedő 1 fő ad) gépjármű-vezető 1 fő b) Napközis Konyha létszáma a következő ba) élelmezésvezető bb) szakács bc) konyhalány 1 fő 1 fő 5 fő (4) A Hivatal székhelye: Doboz, Kossuth tér 3., Telephelye: Doboz, Kossuth tér 5. ( Napközis Konyha). (5) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait a többszörösen módosított évi LXV. tv., az évi C. tv., az évi XX. tv. és a végrehajtásukra megjelent és megjelenő jogszabályok, valamint a többször módosított 1/2007. (I.26.) Kt. rendelettel megalkotott SZMSZ és más helyi rendeletek határozzák meg. (6) A Polgármesteri Hivatal főbb feladatai: a) A polgármester részletes feladatait, hatáskörét és hatósági jogkörét a jogszabályokban foglaltakon túl az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a tartalmazza. b) A jegyző az Önkormányzat Szervzeti és Működési Szabályzatának 98. -ában meghatározott feladatokon túl:

11 11 ba) közreműködik a testületi ülések előkészítésében, a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokban, bb) előkészíti és szervezi más településekkel történő igazgatási, gazdasági, intézményirányítási társulati megállapodásokat, együttműködéseket, bc) figyelemmel kíséri, és szervezi az önkormányzat és intézményei fejlődését, elősegítő pályázati lehetőségeit, ezekre javaslatot készít, bd) tevékenyen részt vesz az önkormányzati vállalkozások előkészítésében, be) közreműködik egyes honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófaelhárítási feladatok ellátásában, bf) irányítja a népszámlálási, választási, népszavazási és népi kezdeményezéssel kapcsolatos adminisztrációs munkát, bg) ellátja az egészségügyi, oktatási, közművelődési, testnevelési és tömegsporttal kapcsolatos hatósági és szervezési feladatokat, valamint ezek működési tevékenységének hatáskörébe tartozó ellenőrzését, bh) ellátja az intézmények pénzügyi, költségvetési, gazdasági ellenőrzésének szervezését, irányítását, bi) szervezi a hivatalt érintő operatív gazdálkodási feladatokat, bj) előkészíti I. fokú eljárásra az önkormányzat részére történő kisajátítási ügyeket, jogügyleteket, bk) közreműködik az önkormányzatot érintő bármilyen jogügylet előkészítésében, bl) közvetlenül irányítja a csoport szervezetbe nem tartozó munkavállalókat, bm) jogi képviseletet lát el a Képviselő-testület, a polgármesteri hivatallal szemben indított peres ügyekben. c) A Hivatal köztisztviselőinek munkakörét, részletes feladatait az 1. számú függelék tartalmazza. Vegyes és záró rendelkezések 25. A Polgármesteri Hivatal működésének feltételeit az éves költségvetés keretében a Képviselő-testület biztosítja. 26. A polgármester a jegyző útján gondoskodik a költségvetésben rendelkezésre álló lehetőségeken belül a napi munkavégzés szükséges feltételeinek és eszközeinek biztosításáról. 27. A Polgármesteri Hivatal egységességére tekintettel az irányítási jogosítványokat gyakorló polgármester a jegyző útján megbízhatja a

12 12 hivatal dolgozóit a Szervezeti és Működési Szabályzatban, munkaköri leírásban nem szereplő, de a hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok ellátásával. 28. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását követően az egyes munkakörök tényleges leírásáról, átdolgozásáról a hatálybalépéstől számított 60 napon belül a jegyző köteles gondoskodni. 29. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők számára adható juttatásokról és támogatásokról a 2/2008. /I.25./ sz.kt. rendelet alapján a jegyző gondoskodik. 30. A rendelet július 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szervei Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I.24.) és a 8/2007. (VII.27.) számú rendelettel módosított 1/2007. (I.26.) számú rendelet 4. számú melléklete hatályát veszti. D o b o z, június 26. Hrabovszkiné Dandé Szidónia j e g y z ő Simon István Tamás polgármester Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése június 27. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

13 17/2008. (VI.27.) rendelet 1. számú melléklete Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás parkosítás, zöldterületek gondozása, szolgáltatás bevétele - közterület füvesítés, faápolás Erdőgazdálkodási szolgáltatás szolgáltatás bevétele - Mélyépítőipar Utak, vasutak, hidak, vízi a kivitelezéshez, építmények, alagutak, föld alatti fenntartáshoz kapott építmények kivitelezése és bevételek (pályázatok, egyéb fenntartása külső források) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Helyi közutak, hidak, alagutak Ötv. a létesítéshez, felújításhoz - létesítése, felújítása kapott bevételek (pl.: Óvodai intézményi étkeztetés Ötv., Okt. törvény Iskolai intézményi étkeztetés Ötv., Okt. törvény pályázatok) térítési díj bevétel, normatív állami támogatás térítési díj bevétel, normatív állami támogatás Munkahelyi vendéglátás Napközis Konyha üzemeltetése üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek Révközlekedés Hajó és kompátkelő járatok a járatok üzemeltetésének üzemeltetése bevételei Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közút fenntartás, autóbusz Ötv. pályázatok, egyéb külső és végállomások, buszmegállók belső forrás fenntartása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége hivatal, hatósági igazgatási társulás Ötv, Hatásköri igazgatási bevételek tevékenysége törvény, Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási Ötv., Hatásköri igazgatási bevételek tevékenysége törvény intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) - - -

14 Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Országgyűlési választással kapcsolatos feladatok Választásra vonatkozó jsz. Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos Választásra feladatok vonatkozó jsz. Polgári védelmi tevékenység elemi csapás elhárítása évi CX. tv. Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése vagyon üzemeltetés, pénzügyiszámviteli tevékenység, gondnoki tevékenység, takarítás, karbantartás, gépjármű üzemeltetés, szállítás, raktározás, Vízkárelhárítás vízkárrendezés, árvíz és belvízvédelem, folyó és tószabályozás Város- és községgazdálkodás szolgáltatás piaci vásári tevékenység, egyéb város és községgazdálkodási tevékenység Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek támogatások - a szolgálat bevételei - a tevékenység során a meglévő kapacitás kihasználásával kapcsolatos bevétetek: bérleti díj, szállítási díj, stb. Ötv. támogatások, pályázatok, más, belső forrás, Ötv. piaccal, vásári tevékenységgel kapcsolatos bevétel (bérleti díjak, helyjegyek) Köztemető fenntartási feladatok Ötv. sírhely bevétel, más, saját - bevétel Közvilágítási feladatok Ötv. más saját bevétel - Önkormányzatok elszámolása jogszabály szerint - Önkormányzatok feladatra nem tervezhető jogszabály szerint - elszámolása - - -

15 Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Ötv., normatív hozzájárulás, más, Óvodai nevelést igénylők Okt. törvény saját forrás létszáma (fő) Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai Ötv., normatív hozzájárulás, más, Óvodai nevelést igénylők életmódra felkészítése Okt. törvény saját forrás létszáma (fő) Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó Ötv., normatív hozzájárulás, más, tanulók létszáma (fő) iskolai oktatás Okt. törvény saját forrás Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános Ötv., normatív hozzájárulás, más, tanulók létszáma (fő) műveltségét megalapozó iskolai oktatása Okt. törvény saját forrás Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás Ötv., állami hozzájárulás, más, Foglalkozásokon Okt. törvény egyéb forrás résztvevők létszáma (fő) Háziorvosi szolgálat Ötv. OEP finanszírozás szolgálatok száma (db) Kisegítő alapellátási szolgáltatások kislabor OEP finanszírozás - Védőnői szolgálat Ötv. OEP finanszírozás - Anya-, gyermek- és csecsemővédelem anyavédelem, gyermekvédelem, csecsemővédelem, szakorvosi szolgálat, iskola egészségügyi tevékenység Állategészségügyi tevékenység Állatorvos, állategészségügyi személyzet tevékenysége OEP finanszírozás - az állategészségügyi szolgáltatás bevételei, illetve más, saját forrás Bölcsődei ellátás Gyermekv. tv. térítési díj bevétel, normatív hozzájárulás, és saját forrás Házi segítségnyújtás Ötv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás Családsegítés családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, Ötv., Szoc. tv. Szociális étkeztetés Ötv., Szoc. tv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás férőhelyek száma (db) körzetek száma (db) - - -

16 Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Az alaptevékenység feladatmutató Nappali szociális ellátás Szoc. tv. térítési díj bevétel, állami hozzájárulás és saját forrás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység gyermeknevelési támogatás, kiegészítő családi pótlék, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, ápolási díj, rendszeres lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres nevelési segély, eseti lakásfenntartási támogatás, temetési segély, átmeneti segély, közgyógyellátási igazolvány utáni TB, mozgáskorlátozottak támogatása szennyvíz elvezetés, szennyvíz tisztítás, csapadékvíz gyűjtése, elvezetése közlekedési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, lombtalanítás, közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítés Ötv., Szoc. tv. Ötv. Szoc. tv. Ötv évi LXIII Ötv évi XLIII Művelődési központok, házak tevékenysége Ötv., évi CXI. tv. állami támogatás, és saját forrás állami támogatás, és saját forrás férőhelyek száma (db) a tevékenység bevétele - a tevékenység bevétele - bérleti díj, egyéb hasznosítási díj, -

17 Alaptevékenység/Kiegészítő tevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Az alaptevékenység forrásai (Ha a forrás nem elegendő, más saját forrás kerül felhasználásra) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység a tevékenység bevétele (bérleti díjak, belépőjegyek) Közművelődési könyvtári tevékenység Ötv. könyvtári szolgáltatások bevételei, támogatási bevételek Verseny és élsport Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Ötv., évi XLIII Az alaptevékenység feladatmutató - 1. könyvtárak száma (db) 2. beszerzett kötetek száma (db) szolgáltatási bevételek - Kiegészítő tevékenység Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Intézményi térítési díj Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek A szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás megjelölt oszlopban található jogszabályok: - Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. - Okt. törvény: a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. - Hatásköri törvény: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. tv, évi CX. tv.: a honvédelemről szóló évi CX. tv., évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szologáltatás általános szabályairól, - Gyermekv. tv.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló évi XXXI. tv., évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv., évi CXI. tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi CXI. tv. - Választásra vonatkozó jogszabályok: évi III. törvény az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről, évi C. törvény a választási eljárásról

18 17/2008. (VI.27.) rendelet 2. számú melléklete A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek, a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek I. A költségvetési tervezés Munkafolyamat megnevezése Dokumentum Ellátási határidő Jogszabály szerint Szabályzat szerint Ellátásért felelős személy megnevezése Ellenőrzési határidő, feladatot ellátja 1. Költségvetési koncepció készítése Költségvetési koncepció (Koncepció KT. elé terjesztése nov. 30.) Jegyző Gazdálkodási csoportvezet 1.1. A koncepciókészítésben résztvevők szakmai tájékoztatása, Szükség szerint - információátadás, konzultáció Belső számítási anyag és a 1.2. A szervre vonatkozó koncepció elkészítése - koncepció 1.3. A koncepció ellenőrzése, korrekciója Szükség szerint A költségvetési koncepció előterjesztése megszövegezésében való részvétel 2. A költségvetési terv elkészítésének munkafolyamatai 2.1. A költségvetési terv kidolgozásában résztvevő személyek szakmai tájékoztatása, információs garnitúra átadás, szükség szerint konzultáció, tájékoztatás a KT. által elfogadott koncepcióról 2.2. A szerv költségvetési terv javaslatának kidolgozása a költségvetési koncepcióban jóváhagyott keretszámok, illetve megfogalmazott szempontok szerint Költségvetési koncepció - előterjesztése Febr. 15., vagy a költségvetési KÖLTSÉGVETÉSI törvény kihirdetését követő 45. TERV nap) szükség szerint - Belső számítási anyag - Jegyző Gazdálkodási csoportvez. Gazdálkodási csopvez. Részben önálló intézmények vezetői 1

19 Ellátási határidő Ellátásért felelős Munkafolyamat megnevezése Dokumentum Szabályzat személy Jogszabály szerint szerint megnevezése 2.3. A költségvetési terv szakmai (pénzügyi-számviteli) Gazdálk.csopvez. - - ellenőrzése jegyző 2.4. Költségvetési rendelet-tervezet összeállításában való részvétel Rendelet-tervezet elkészítése - Gazdálk.csopvez Szöveges előterjesztés, indoklás elkészítése a költségvetési Előterjesztés készítése tervjavaslathoz - Gazdálk.csopvez Egyeztetés a gazdálkodásra vonatkozó jszoknak megfelelően jegyző 3. Információszolgáltatás az államháztartás MÁK információs jelentés a 2. pont szerinti határidőtől Gazdálkodási mérlegrendszerébe - önállóan gazdálkodó intézmény esetében garnitúra és floppy számított 30 nap csoportvezető 3.1. A MÁK információs garnitúra időtálló módon való kitöltése, MÁK információs jelentés - floppyra mentés garnitúra és floppy 3.2. Az információ leadása A nyomtatványgarnitúra tárolásáról gondoskodás - - Ellenőrzési határidő, feladatot ellátja 2

20 II. A költségvetési beszámolás Ellátási határidő Ellátásért felelős Ellenőrzési Munkafolyamat megnevezése Dokumentum Jogszabály szerint Szabályzat szerint személy megnevezése határidő, feladatot ellátja 1. A féléves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló készítése Féléves beszámoló KT. elé terjesztése szept. 15.) Gazdálkodási csoportvezető 1.1. A beszámoló-készítésben résztvevők szakmai tájékoztatása, információátadás, konzultáció Szükség szerint A szerv költségvetési beszámolója összeállítása a főkönyvi főkönyvi kivonat és kivonat alapján beszámoló javaslat 1.3. A beszámoló szakmai ellenőrzése 1.4. A beszámoló-tervezet és előterjesztés elkészítése Beszámoló-tervezet előterjesztés és 1.5. Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a MÁK információs MÁK információs garnitúra kitöltése garnitúra 1.6. Önállóan gazdálkodó intézmény esetében az információs jelentés leadása 1.7. Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a nyomtatványgarnitúra tárolása, az érintetteknek való átadás 2. A háromnegyedéves költségvetési tájékoztatás Háromnegyedéves költségvetési tájékoztató Gazdálkodási csoportvezető 2.1. A háromnegyedéves költségvetési tájékoztató elkészítésében résztvevők szakmai tájékoztatása, információátadás, konzultáció Szükség szerint - 3

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. A

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata

Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata 5. sz. melléklet a 22/2005. (XII. 28.) Tét Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez. Költségvetési ellenőrzés Tét Város Önkormányzata Hatályos: 2005. december 28-tól.

Részletesebben

3. sz. melléklet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

3. sz. melléklet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata 3. sz. melléklet A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános

Részletesebben

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA 5. melléklet A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok Az államháztartásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal. A Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal. A Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Ügyiratszám: 638-3/2014. Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 8417 Csetény Rákóczi út 30. A Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Hatályos. 2014. március 1. A

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A belső kontrol rendszer vezetői ellenőrzés ( továbbiakban: FEUVE

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős ek 1. A költségvetési tervezés Munkafolyamat 1. Költségvetési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

1. A rendelet 1/a és 1/b számú melléklete helyébe ezen rendelet 1/a és 1/b számú melléklete lép.

1. A rendelet 1/a és 1/b számú melléklete helyébe ezen rendelet 1/a és 1/b számú melléklete lép. 14/2009. (VIII.07.) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (IV.17.), és 22/2008. (XI.28.) rendelettel módosított 17/2008. (VI.27.) rendelet

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Kiegészítő tevékenység megnevezése

Kiegészítő tevékenység megnevezése Száma Szakfeladat Alap 014034 552312 552323 552411 751950 631211 701015 751153 751175 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSI REND, ELLENŐZÉSI NYOMVONAL /SZMSZ 1. SZ. MELLÉKLETE/

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSI REND, ELLENŐZÉSI NYOMVONAL /SZMSZ 1. SZ. MELLÉKLETE/ KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSI REND, ELLENŐZÉSI NYOMVONAL /SZMSZ 1. SZ. MELLÉKLETE/ GYOMAENDRŐD 2012 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szabályzat célja, feladata Ezen szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 4. sz. melléklet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040093 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 2009. Bevezetés 4 I. Folyamatba

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 3. sz. melléklet

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 3. sz. melléklet Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19. 3. sz. melléklet A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA TARTALOM Oldalszám

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u. 16. Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Doboz, Hunyadi tér 1.

Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u. 16. Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár Doboz, Hunyadi tér 1. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a 14/2009 (VIII.7.), a 10/2009. (IV.17.), és a 22/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított Doboz Nagyközségi

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben