TÁJÉKOZTATÓ. Játékterem iránti kérelem benyújtásáról, engedélyeztetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Játékterem iránti kérelem benyújtásáról, engedélyeztetéséről"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Játékterem iránti kérelem benyújtásáról, engedélyeztetéséről Játékterem működtetése iránti kérelmet játéktermenként az APEH Központi Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: SZEF) által rendszeresített 3. számú formanyomtatványon az APEH Központi Hivatalának a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton a SZEF címére kell benyújtani. A SZEF a játéktermet az engedélyben a kérelem jogcíme, az ügyfél által a kérelemhez csatolandó iratok, és a helyi önkormányzat jegyzőjének szakhatósági állásfoglalása alapján - I. vagy II. kategóriába sorolja be. I. kategóriába tartozó játékteremnek minősül a közterület felől saját bejárattal rendelkező épület, vagy olyan külön bejárattal rendelkező építészetileg zárt helyiség, amely gépenként legalább 2 négyzetméter figyelembevételével legalább 10 pénznyerő automata elhelyezésére alkalmas. Az I. kategóriába sorolt játéktermet 18 éven aluliak nem látogathatják, valamint ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem nem működhet. A II. kategóriába tartozó játékteremben legfeljebb 2 db II. kategóriába tartozó pénznyerő automata üzemeltethető. A II. kategóriába tartozó játékteremben 18 éven aluliak pénznyerő automatán nem játszhatnak. Nem működtethető játékterem olyan épületben, helyiségben, helyiségrészben, amelyre vonatkozóan a kaszinó elnevezést, e fogalom összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét az elnevezésben vagy a kereskedelmi kommunikációban szerepeltetik, illetve amelyet ilyen helyiségből lehet megközelíteni. Az elektronikus kaszinó elnevezésre, az e-kaszinó rövidítésre és jelzős alakjára, valamint idegen nyelvű megfelelőjére a tilalom nem vonatkozik, ha a játékterem elektronikus kaszinóként üzemel. A kérelemhez csatolni kell: - a játékterem látogatási szabályzatát, - a játékterem jogszerű birtoklásának igazolását, - a játékteremnek helyet adó ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (ezen a hiteles tulajdoni lapot kell érteni), - amennyiben a kérelmező a játéktermet albérleti jogviszony, elcserélt vagy átruházott bérleti jog keretében birtokolja, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 42. (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást, - az igazgatási-szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást /készpénz-átutalási megbízás (csekk) tőpéldányát vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot)/.

2 2 A kérelem elbírálásához szükséges továbbá a települési önkormányzat a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének a szakhatósági állásfoglalása is. Kizárólag az I. kategóriájú játékterem esetében szükséges az építésügyi szakhatóság nyilatkozata. Jogszerű birtoklással kapcsolatos információk Általánosságban elmondható, hogy az az irat fogadható el a jogszerű birtoklás igazolásaként, amely a Ptk. szerinti tartalommal jött létre. Bérleti szerződés esetén az iratnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő felek megnevezését, - a birtoklás jogcímét, - a szerződés tárgyának pontos megjelölését, - a szerződés időtartamát, - a szerződés keltét, - a felek aláírását (egyéni vállalkozó, illetve nem természetes személy bérbeadó esetén cégszerű aláírás is szükséges), Amennyiben nem a kérelemhez csatolt tulajdoni lapon feltüntetett - az ingatlannal rendelkezni jogosult személy (bérbeadó) adja bérbe a játékteremnek helyet adó helyiséget a szerencsejáték-szervező gazdasági társaság (albérlő) számára, akkor a játékterem engedélyezése iránti kérelemhez csatolni szükséges a bérbeadónak a helyiség albérletbe adásához való hozzájárulását. (tulajdonos(ok), özvegyi és haszonélvezeti joggal rendelkezők hozzájárulását) Amennyiben a létesítendő játékterem céljára szolgáló helyiség a csatolt tulajdoni lapból megállapíthatóan társasházban helyezkedik el, akkor azt szükséges igazolni, hogy a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítási módjának megváltoztatása tárgyában a társasház közgyűlése nem hozott a társasházakról szóló törvényben meghatározott szavazat- többségű tiltó határozatot. A jogszerű birtoklás az engedély megadásának egyik alapvető feltétele, ezért külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy megléte és érvényessége igazolását a SZEF bármikor kérheti a szerencsejáték-szervezőtől. Szakhatósági nyilatkozattal kapcsolatos információk A játékterem engedélyezésének elengedhetetlen feltétele a játékterem működéséhez a jegyzői szakhatósági állásfoglalás megléte. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) úgy rendelkezik, hogy ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Amennyiben a szervező a kérelemhez csatolja a szakhatóság állásfoglalását, akkor már a kérelmek tartalmi azonosságának megállapítása végett az állami adóhatóságnak nem kell megkeresnie a szakhatóságot. Abban az esetben ha a csatolt szakhatósági állásfoglalás nem megfelelő tartalmú vagy a tényállás tisztázásához szükséges, akkor az állami adóhatóság megkeresi a szakhatóságot.

3 3 Amennyiben a szakhatóság állásfoglalását a szervező nem csatolja a kérelemhez, akkor a szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság, vagyis az állami adóhatóság keresi meg. Ha a kérelmező ennek megfelelően jár el, akkor nem kell mást tennie, minthogy a szükséges eljárási illetéket (I. kategóriájú játékteremnél egy szakhatóság esetén Ft-ot, két szakhatóság - külön a jegyzői és építésügyi illetékesség - esetén Ft-ot; II. kategóriájú játékterem esetén Ft-ot) illetékbélyegben a játékterem engedély iránti kérelem nyomtatványon lerója. Amennyiben a szakhatósági eljárásért fizetendő eljárási illetéke(ke)t a kérelmező nem rója le, akkor az illeték(ek) megfizetésére szólítja fel az állami adóhatóság. A szakhatóság megkeresésére csak az illeték megfizetésének igazolását követően kerülhet sor. Amennyiben az illeték(ek) megfizetését a fizetési felhívás ellenére a kérelmező nem igazolja, akkor az állami adóhatóság az eljárást megszünteti. A Ket. alapján a szakhatóság eljárásának időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Amennyiben az egyéb jogszabályi feltételek fennállnak, az engedély csak a megfelelő tartalmú szakhatósági állásfoglalás megérkezése után, illetve amennyiben szükséges a belföldi jogsegélyre vonatkozó szakhatósági válasz után adható ki. A gyakorlat azt mutatja, hogy sok ügyfelünk továbbra is maga szerzi be a szakhatósági állásfoglalást és csatolja azt a kérelméhez. Ebben az esetben az alábbiakra érdemes nagyobb figyelemmel lenni: - a szakhatósági állásfoglalásnak a kérelmező gazdasági társaság nevére, a terem pontos címére kell szólnia, - az APEH-ről szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján a szakhatósági állásfoglalásban a játékterem helye szerint illetékes jegyző nyilatkozik arról, hogy a létesítendő játékterem a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 26. (7) és (12) bekezdésében, elektronikus kaszinó esetén az Szjtv. 26/B. (2) bekezdés c)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak megfelel-e, továbbá a játékterem adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete az Szjtv. 2. (4) bekezdés a) pontjában foglalt vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e, továbbá I. kategóriájú játékterem esetén a játékterem helye szerinti építési hatóságnak a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében adott - nyilatkozatát, ha arra az építményre, amelyben a játéktermet működtetni kívánják, ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki, - abban az esetben, ha a szakhatósági nyilatkozat kiadmányozója nem a jegyző, az állásfoglalásból ki kell tűnnie, hogy a kiadmányozó a jegyző nevében járt el a nyilatkozat kiadásakor, - I. kategóriás játékterem esetében az engedély tartalmazza, hogy a teremben hány pénznyerő automatát üzemeltethet a szervező, ezért a jegyzőnek az állásfoglalásában, pontosan meg kell határoznia a játékterem alapterületét (pl. 25 négyzetméter), - a szakhatósági nyilatkozatnak a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapnál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. Ha korábbi időpontban adta ki a jegyző, úgy záradékkal igazoltatni kell, hogy a nyilatkozatában foglaltakat továbbra is fenntartja.

4 4 A kérelem elbírálásáról a SZEF a kérelem beérkezésétől számított 45 munkanapon belül dönt. Hiányosan benyújtott kérelem esetén, annak beérkezésétől számított 10 munkanapon belül, intézkedik a hiánypótlás kibocsátásáról. Látogatási szabályzattal kapcsolatos információk A látogatási szabályzatnak, a terem működésére vonatkozóan, legalább az alábbiakban felsorolt fontos adatokat és szabályokat kell tartalmaznia: - a játékterem nevét és címét, - a teremfelügyelő(k) nevét, - a játékterem nyitvatartási idejét, - I. kategóriába sorolt játékterem esetén a 18 éven aluliak látogatási, valamint a más tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás nyújtásának tilalmát, II. kategóriába sorolt játékterem esetén a 18 éven aluliakra vonatkozóan a pénznyerő automatán történő játék lehetőségének tilalmát, - a szervező nevét és székhelyének címét, - a reklamáció elintézésnek rendjét. Ennek keretében a szerencsejátékkal összefüggő reklamáció esetén azzal egy időben a teremfelügyelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, annak egy példányát a játékosnak átadni, másik példányát a szervezőnek, illetve a szervező társaság vezető tisztségviselőjének továbbítani. A szervező, a szervező vezető tisztségviselője, illetve az általa megbízott személy köteles a reklamációban foglaltakat tizenöt napon belül kivizsgálni, és ennek eredményéről a játékost írásban értesíteni, - azokat a körülményeket, amelyeket a szervező a játékos jogaként, illetve kötelezettségeként kíván érvényre juttatni (így különösen a belépésre vonatkozó speciális feltételek, kitiltás rendje, pénzváltás, nyeremény kifizetés szabálya), - tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a játékteremben elhelyezett pénznyerő automatán előzetesen, illetve a játék befejezését követően, a játékos részére sem a teremfelügyelő, sem más személy közreműködése révén a további játék lehetősége nem tartható fenn. A még le nem játszott kreditpontok értékét, ha a játékos a kreditpontokat nem tudja játékba vinni és az a legkisebb megtehető tétet meghaladja, a játékosnak azonnal, de legkésőbb 24 órán belül vissza kell fizetni. A ki nem fizetett kreditpontokról a játékos részére igazolást kell adni, - azt a hirdetményt, amely tartalmazza, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiéniás problémát okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet, - nyereményigazolás kiadásának feltételeit (A szervező a játékos kérésére, egy pénznyerő automatán ugyanazon a játéknapon, a játékban ténylegesen elért 2 millió forintot meghaladó nyereményről, a nyeremény kifizetésekor nyereményigazolást köteles kiállítani.) A játékteremben az engedélyt és a látogatási szabályzatot, a játékosok tájékoztatása céljából, jól látható helyen ki kell függeszteni. A játékterem bejáratánál el kell helyezni a játékterem nyitvatartási idejére vonatkozó tájékoztatást.

5 5 Játékterem engedélyezéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj Az Szjtv. vonatkozó rendelkezése alapján, a szerencsejáték szervezésének engedélyezéséért, ellenőrzéséért, a SZEF által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, továbbá az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatásiszolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni. Az ügyintézési határidő ügyfélnek fel nem róható okból történő túllépése esetén az igazgatási-szolgáltatási díj külön kérelem nélkül visszautalásra kerül. Az ügyintézési határidőbe nem számít be különösen: - hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, - szakhatóság eljárásának időtartama, - eljárás felfüggesztésének időtartama. Játékterem engedélyezése esetén játéktermenként külön-külön kell az igazgatási-szolgáltatási díjat megfizetni az erre rendszeresített készpénz-átutalási megbízáson (csekken) vagy átutalás útján. Az igazgatási-szolgáltatási díj összege játéktermenként Ft. Az igazgatási-szolgáltatási díj csekk útján történő megfizetése esetén a SZEF által biztosított, JT jogcímű csekket kell használni. Átutalási megbízás használata esetén a megbízás X - szel jelölt Közlemény rovatában fel kell tüntetni a következőket: SZEF azonosító, a JT kulcsszó, és a játékterem címe. Elektronikus kaszinónak minősülő játékteremre vonatkozó előírások Az I. kategóriába sorolt játéktermet a SZEF erre irányuló kérelem esetén elektronikus kaszinóként engedélyezheti. Elektronikus kaszinó üzemeltetésének engedélyezésére csak olyan gazdasági társaság részére adható engedély, amely legalább 50 millió forint összegű alap-vagy törzstőkével rendelkezik. A szervező az elektronikus kaszinó engedélyezésére irányuló kérelmét a 3/A. számú nyomtatványon terjesztheti elő, melyhez a jogszabály szerint előírt alábbi iratok benyújtása szükséges: 1. a kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, 2. az elektronikus kaszinónak helyet biztosító helyiség jogszerű birtoklását igazoló okirat, 3. az elektronikus kaszinó látogatási szabályzata, 4. az elektronikus kaszinónak helyet adó ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, 5. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló pénzügyi bizonylat, 6. a jegyző szakhatósági állásfoglalása (ha az ügyfél szerzi be), 7. a játékos vendéglátásának biztosítását igazoló dokumentum, 8. a játékterv, 9. a szervező nyilatkozata arról, hogy az elektronikus kaszinóban legalább egy darab olyan I. kategóriába sorolt pénznyerő automata üzemel, amely biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával az elérhető nyeremény a tét ötszázszorosát is elérheti, azonban azt nem haladja meg, 10. belső szabályzat (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján). A belső szabályzat

6 6 elkészítését segítő mintaszabályzatot a SZEF a kérelmező rendelkezésére bocsátja ajánló jelleggel. Belső szabályzatot a kérelmezőnek az eljáró hatósághoz meg kell küldenie, illetve azt a hatóságnak jóvá kell hagynia. Az elektronikus kaszinó látogatási szabályzatának legalább a következőket kell tartalmaznia: a.) a játékterem nevét b.) a teremfelügyelő(k) nevét c.) a játékterem nyitvatartási idejét d.) a 18 éven aluliak látogatási tilalmát e.) a szervező nevét és székhelyét f.) a reklamáció elintézésének az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 33. (3) bekezdés szerinti rendjét g.) az általános szerződési feltételeket (különösen a belépésre vonatkozó speciális feltételeket, a kitiltás rendjét, a pénzváltás, nyeremény-kifizetés szabályait) h.) a Vhr. 33. (4) bekezdés szerinti tájékoztatót i.) a Vhr. 1. (4) bekezdésében foglalt tájékoztató hirdetményt j.) a videófelvétel készítéséről, a videotechnikai rendszer működtetéséről szóló tájékoztatást, amelynek ki kell terjednie a Vhr. 39/A. (1)-(2) bekezdései alapján a kép- és hangfelvétel készítésének feltételeiről, a videofelvétel céljáról, valamint arról, hogy a játékosok kitől tájékozódhatnak az adatkezelésről ill. a rögzített adatok őrzésének idejéről. Az elektronikus kaszinóban a játékosok vendéglátásának biztosítását a kérelmező szerződéssel, egyezséggel ill. a szolgáltatást végző részéről adott nyilatkozat stb. benyújtásával igazolhatja. Az elektronikus kaszinó a hatályos jogszabály értelmében 5 évre, de legfeljebb a jogszerű birtoklás igazolásáig engedélyezhető, ha a szervező rendelkezik legalább egy, a kérelemmel egyidőben engedélyezhető, vagy már egy engedéllyel rendelkező, olyan I. kategóriába sorolt pénznyerő automatával, mely biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával az elérhető nyeremény a tét ötszázszorosa is lehet, de azt nem haladja meg. Az engedély az érvényességi idő lejáratát követően - a jogszabály erejénél fogva - megszűnik. Az érvényüket veszített engedélyeiket a szervezők kötelesek (a pénznyerő automata engedélyekhez hasonló módon) a lejáratot követő 8 napon belül a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton leadni. Az elektronikus kaszinónak a hatályos jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő videotechnikai ellenőrzési rendszerrel és a SZEF által jóváhagyott belső szabályzattal kell rendelkeznie. Ha az elektronikus kaszinó engedélyezése iránti kérelemben szereplő címre vonatkozóan ugyanazon szervező már rendelkezik egy érvényes I. kategóriába sorolt játékterem engedéllyel, úgy az elektronikus kaszinóra kiállított engedélyének átvételét követő 8 napon belül köteles azt a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton leadni. Ha az elektronikus kaszinó engedélyezése iránti kérelemben szereplő címre vonatkozóan más szervező rendelkezik érvényes engedéllyel, és a címazonosság egyértelműen megállapítható, úgy a kérelmező részére engedély nem adható.

7 7 Az elektronikus kaszinóban a játékteremnek és a vendéglátást biztosító területnek egy légtérben kell lennie. Az elektronikus kaszinó alapterülete 75 m 2 játéktértől + 15 m 2 vendéglátást biztosító területtől kisebb nem lehet. Az engedélyezett pénznyerő automaták darabszámának meghatározásakor a játékhelyenkénti 3 m 2 az irányadó. Az elektronikus kaszinó engedélyezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj JT I. készpénz-átutalási megbízáson (csekk), illetve átutalással fizethető meg, amelyre az EK jelzést kell feltüntetnie a szervezőnek. Az igazgatási-szolgáltatási díj összege: Ft Elektronikus kaszinóban kizárólag az SZEF által jóváhagyott játéktervben szereplő pénznyerő automata helyezhető el. Az elektronikus kaszinó játéktervének legalább a következőket kell tartalmaznia: a.) az elektronikus kaszinó 1:200 méretű berendezési tervét, amely megmutatja a videotechnikai rendszer elhelyezését, b.) az elektronikus kaszinóban üzemeltetni kívánt pénznyerő automaták Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által adott azonosító számát és gyári számát, c.) az elektronikus kaszinóban üzemeltetni kívánt olyan I. kategóriába sorolt pénznyerő automatát, mely biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával az elérhető nyeremény a tét ötszázszorosa is lehet, de azt nem haladja meg külön meg kell jelölni. A szervező az elektronikus kaszinó játéktervét kizárólag a SZEF jóváhagyásával változtathatja meg. Amennyiben a szervező az engedéllyel rendelkező elektronikus kaszinóra vonatkozó játéktervét módosítani kívánja, úgy az engedély kicserélése nélkül, játékterv módosítása iránti kérelmet kell előterjesztenie 15 nappal a módosítás végrehajtása előtt, amelyhez a SZEF által rendszeresített 36. sz. nyomtatvány használható. A játékterv módosítására irányuló kérelmet az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán (a továbbiakban: ÜSZI), illetve a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatokon lehet előterjeszteni. Az elektronikus kaszinó játéktervének módosítása iránti kérelem előterjesztése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, a Tervmódosítás közleménnyel megjelölt, készpénzátutalási megbízással (csekken), illetve átutalással fizethető meg, amelyre az EK MÓD jelzést kell feltüntetnie a szervezőnek. A játékterv módosítás díja Ft. Az elkészült engedélyek közlése, átvétele, érvénytelenségének megállapítása A SZEF az általa kiállított játékterem-engedélyeket az ÜSZI-n a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton, és a SZEF hivatalos honlapján (www.szf.hu) közzétett hirdetmény útján köteles közölni. A SZEF által kiállított játékterem-engedélyeket a szerencsejáték-szervező, a közléstől számított 30 napon belül köteles átvenni az ÜSZI-n. A határidő elteltével át nem vett engedélyek érvénytelenségét a SZEF hivatalból megállapítja.

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben