TÁJÉKOZTATÓ. Játékterem iránti kérelem benyújtásáról, engedélyeztetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Játékterem iránti kérelem benyújtásáról, engedélyeztetéséről"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Játékterem iránti kérelem benyújtásáról, engedélyeztetéséről Játékterem működtetése iránti kérelmet játéktermenként az APEH Központi Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: SZEF) által rendszeresített 3. számú formanyomtatványon az APEH Központi Hivatalának a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton a SZEF címére kell benyújtani. A SZEF a játéktermet az engedélyben a kérelem jogcíme, az ügyfél által a kérelemhez csatolandó iratok, és a helyi önkormányzat jegyzőjének szakhatósági állásfoglalása alapján - I. vagy II. kategóriába sorolja be. I. kategóriába tartozó játékteremnek minősül a közterület felől saját bejárattal rendelkező épület, vagy olyan külön bejárattal rendelkező építészetileg zárt helyiség, amely gépenként legalább 2 négyzetméter figyelembevételével legalább 10 pénznyerő automata elhelyezésére alkalmas. Az I. kategóriába sorolt játéktermet 18 éven aluliak nem látogathatják, valamint ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem nem működhet. A II. kategóriába tartozó játékteremben legfeljebb 2 db II. kategóriába tartozó pénznyerő automata üzemeltethető. A II. kategóriába tartozó játékteremben 18 éven aluliak pénznyerő automatán nem játszhatnak. Nem működtethető játékterem olyan épületben, helyiségben, helyiségrészben, amelyre vonatkozóan a kaszinó elnevezést, e fogalom összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét az elnevezésben vagy a kereskedelmi kommunikációban szerepeltetik, illetve amelyet ilyen helyiségből lehet megközelíteni. Az elektronikus kaszinó elnevezésre, az e-kaszinó rövidítésre és jelzős alakjára, valamint idegen nyelvű megfelelőjére a tilalom nem vonatkozik, ha a játékterem elektronikus kaszinóként üzemel. A kérelemhez csatolni kell: - a játékterem látogatási szabályzatát, - a játékterem jogszerű birtoklásának igazolását, - a játékteremnek helyet adó ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját (ezen a hiteles tulajdoni lapot kell érteni), - amennyiben a kérelmező a játéktermet albérleti jogviszony, elcserélt vagy átruházott bérleti jog keretében birtokolja, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 42. (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást, - az igazgatási-szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást /készpénz-átutalási megbízás (csekk) tőpéldányát vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot)/.

2 2 A kérelem elbírálásához szükséges továbbá a települési önkormányzat a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének a szakhatósági állásfoglalása is. Kizárólag az I. kategóriájú játékterem esetében szükséges az építésügyi szakhatóság nyilatkozata. Jogszerű birtoklással kapcsolatos információk Általánosságban elmondható, hogy az az irat fogadható el a jogszerű birtoklás igazolásaként, amely a Ptk. szerinti tartalommal jött létre. Bérleti szerződés esetén az iratnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő felek megnevezését, - a birtoklás jogcímét, - a szerződés tárgyának pontos megjelölését, - a szerződés időtartamát, - a szerződés keltét, - a felek aláírását (egyéni vállalkozó, illetve nem természetes személy bérbeadó esetén cégszerű aláírás is szükséges), Amennyiben nem a kérelemhez csatolt tulajdoni lapon feltüntetett - az ingatlannal rendelkezni jogosult személy (bérbeadó) adja bérbe a játékteremnek helyet adó helyiséget a szerencsejáték-szervező gazdasági társaság (albérlő) számára, akkor a játékterem engedélyezése iránti kérelemhez csatolni szükséges a bérbeadónak a helyiség albérletbe adásához való hozzájárulását. (tulajdonos(ok), özvegyi és haszonélvezeti joggal rendelkezők hozzájárulását) Amennyiben a létesítendő játékterem céljára szolgáló helyiség a csatolt tulajdoni lapból megállapíthatóan társasházban helyezkedik el, akkor azt szükséges igazolni, hogy a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítási módjának megváltoztatása tárgyában a társasház közgyűlése nem hozott a társasházakról szóló törvényben meghatározott szavazat- többségű tiltó határozatot. A jogszerű birtoklás az engedély megadásának egyik alapvető feltétele, ezért külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy megléte és érvényessége igazolását a SZEF bármikor kérheti a szerencsejáték-szervezőtől. Szakhatósági nyilatkozattal kapcsolatos információk A játékterem engedélyezésének elengedhetetlen feltétele a játékterem működéséhez a jegyzői szakhatósági állásfoglalás megléte. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) úgy rendelkezik, hogy ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Amennyiben a szervező a kérelemhez csatolja a szakhatóság állásfoglalását, akkor már a kérelmek tartalmi azonosságának megállapítása végett az állami adóhatóságnak nem kell megkeresnie a szakhatóságot. Abban az esetben ha a csatolt szakhatósági állásfoglalás nem megfelelő tartalmú vagy a tényállás tisztázásához szükséges, akkor az állami adóhatóság megkeresi a szakhatóságot.

3 3 Amennyiben a szakhatóság állásfoglalását a szervező nem csatolja a kérelemhez, akkor a szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság, vagyis az állami adóhatóság keresi meg. Ha a kérelmező ennek megfelelően jár el, akkor nem kell mást tennie, minthogy a szükséges eljárási illetéket (I. kategóriájú játékteremnél egy szakhatóság esetén Ft-ot, két szakhatóság - külön a jegyzői és építésügyi illetékesség - esetén Ft-ot; II. kategóriájú játékterem esetén Ft-ot) illetékbélyegben a játékterem engedély iránti kérelem nyomtatványon lerója. Amennyiben a szakhatósági eljárásért fizetendő eljárási illetéke(ke)t a kérelmező nem rója le, akkor az illeték(ek) megfizetésére szólítja fel az állami adóhatóság. A szakhatóság megkeresésére csak az illeték megfizetésének igazolását követően kerülhet sor. Amennyiben az illeték(ek) megfizetését a fizetési felhívás ellenére a kérelmező nem igazolja, akkor az állami adóhatóság az eljárást megszünteti. A Ket. alapján a szakhatóság eljárásának időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Amennyiben az egyéb jogszabályi feltételek fennállnak, az engedély csak a megfelelő tartalmú szakhatósági állásfoglalás megérkezése után, illetve amennyiben szükséges a belföldi jogsegélyre vonatkozó szakhatósági válasz után adható ki. A gyakorlat azt mutatja, hogy sok ügyfelünk továbbra is maga szerzi be a szakhatósági állásfoglalást és csatolja azt a kérelméhez. Ebben az esetben az alábbiakra érdemes nagyobb figyelemmel lenni: - a szakhatósági állásfoglalásnak a kérelmező gazdasági társaság nevére, a terem pontos címére kell szólnia, - az APEH-ről szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján a szakhatósági állásfoglalásban a játékterem helye szerint illetékes jegyző nyilatkozik arról, hogy a létesítendő játékterem a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 26. (7) és (12) bekezdésében, elektronikus kaszinó esetén az Szjtv. 26/B. (2) bekezdés c)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak megfelel-e, továbbá a játékterem adott helyszínen történő üzemeltetését az önkormányzat rendelete az Szjtv. 2. (4) bekezdés a) pontjában foglalt vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e, továbbá I. kategóriájú játékterem esetén a játékterem helye szerinti építési hatóságnak a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében adott - nyilatkozatát, ha arra az építményre, amelyben a játéktermet működtetni kívánják, ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki, - abban az esetben, ha a szakhatósági nyilatkozat kiadmányozója nem a jegyző, az állásfoglalásból ki kell tűnnie, hogy a kiadmányozó a jegyző nevében járt el a nyilatkozat kiadásakor, - I. kategóriás játékterem esetében az engedély tartalmazza, hogy a teremben hány pénznyerő automatát üzemeltethet a szervező, ezért a jegyzőnek az állásfoglalásában, pontosan meg kell határoznia a játékterem alapterületét (pl. 25 négyzetméter), - a szakhatósági nyilatkozatnak a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapnál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. Ha korábbi időpontban adta ki a jegyző, úgy záradékkal igazoltatni kell, hogy a nyilatkozatában foglaltakat továbbra is fenntartja.

4 4 A kérelem elbírálásáról a SZEF a kérelem beérkezésétől számított 45 munkanapon belül dönt. Hiányosan benyújtott kérelem esetén, annak beérkezésétől számított 10 munkanapon belül, intézkedik a hiánypótlás kibocsátásáról. Látogatási szabályzattal kapcsolatos információk A látogatási szabályzatnak, a terem működésére vonatkozóan, legalább az alábbiakban felsorolt fontos adatokat és szabályokat kell tartalmaznia: - a játékterem nevét és címét, - a teremfelügyelő(k) nevét, - a játékterem nyitvatartási idejét, - I. kategóriába sorolt játékterem esetén a 18 éven aluliak látogatási, valamint a más tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás nyújtásának tilalmát, II. kategóriába sorolt játékterem esetén a 18 éven aluliakra vonatkozóan a pénznyerő automatán történő játék lehetőségének tilalmát, - a szervező nevét és székhelyének címét, - a reklamáció elintézésnek rendjét. Ennek keretében a szerencsejátékkal összefüggő reklamáció esetén azzal egy időben a teremfelügyelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, annak egy példányát a játékosnak átadni, másik példányát a szervezőnek, illetve a szervező társaság vezető tisztségviselőjének továbbítani. A szervező, a szervező vezető tisztségviselője, illetve az általa megbízott személy köteles a reklamációban foglaltakat tizenöt napon belül kivizsgálni, és ennek eredményéről a játékost írásban értesíteni, - azokat a körülményeket, amelyeket a szervező a játékos jogaként, illetve kötelezettségeként kíván érvényre juttatni (így különösen a belépésre vonatkozó speciális feltételek, kitiltás rendje, pénzváltás, nyeremény kifizetés szabálya), - tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a játékteremben elhelyezett pénznyerő automatán előzetesen, illetve a játék befejezését követően, a játékos részére sem a teremfelügyelő, sem más személy közreműködése révén a további játék lehetősége nem tartható fenn. A még le nem játszott kreditpontok értékét, ha a játékos a kreditpontokat nem tudja játékba vinni és az a legkisebb megtehető tétet meghaladja, a játékosnak azonnal, de legkésőbb 24 órán belül vissza kell fizetni. A ki nem fizetett kreditpontokról a játékos részére igazolást kell adni, - azt a hirdetményt, amely tartalmazza, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiéniás problémát okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet, - nyereményigazolás kiadásának feltételeit (A szervező a játékos kérésére, egy pénznyerő automatán ugyanazon a játéknapon, a játékban ténylegesen elért 2 millió forintot meghaladó nyereményről, a nyeremény kifizetésekor nyereményigazolást köteles kiállítani.) A játékteremben az engedélyt és a látogatási szabályzatot, a játékosok tájékoztatása céljából, jól látható helyen ki kell függeszteni. A játékterem bejáratánál el kell helyezni a játékterem nyitvatartási idejére vonatkozó tájékoztatást.

5 5 Játékterem engedélyezéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj Az Szjtv. vonatkozó rendelkezése alapján, a szerencsejáték szervezésének engedélyezéséért, ellenőrzéséért, a SZEF által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, továbbá az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatásiszolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni. Az ügyintézési határidő ügyfélnek fel nem róható okból történő túllépése esetén az igazgatási-szolgáltatási díj külön kérelem nélkül visszautalásra kerül. Az ügyintézési határidőbe nem számít be különösen: - hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, - szakhatóság eljárásának időtartama, - eljárás felfüggesztésének időtartama. Játékterem engedélyezése esetén játéktermenként külön-külön kell az igazgatási-szolgáltatási díjat megfizetni az erre rendszeresített készpénz-átutalási megbízáson (csekken) vagy átutalás útján. Az igazgatási-szolgáltatási díj összege játéktermenként Ft. Az igazgatási-szolgáltatási díj csekk útján történő megfizetése esetén a SZEF által biztosított, JT jogcímű csekket kell használni. Átutalási megbízás használata esetén a megbízás X - szel jelölt Közlemény rovatában fel kell tüntetni a következőket: SZEF azonosító, a JT kulcsszó, és a játékterem címe. Elektronikus kaszinónak minősülő játékteremre vonatkozó előírások Az I. kategóriába sorolt játéktermet a SZEF erre irányuló kérelem esetén elektronikus kaszinóként engedélyezheti. Elektronikus kaszinó üzemeltetésének engedélyezésére csak olyan gazdasági társaság részére adható engedély, amely legalább 50 millió forint összegű alap-vagy törzstőkével rendelkezik. A szervező az elektronikus kaszinó engedélyezésére irányuló kérelmét a 3/A. számú nyomtatványon terjesztheti elő, melyhez a jogszabály szerint előírt alábbi iratok benyújtása szükséges: 1. a kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonata, 2. az elektronikus kaszinónak helyet biztosító helyiség jogszerű birtoklását igazoló okirat, 3. az elektronikus kaszinó látogatási szabályzata, 4. az elektronikus kaszinónak helyet adó ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, 5. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló pénzügyi bizonylat, 6. a jegyző szakhatósági állásfoglalása (ha az ügyfél szerzi be), 7. a játékos vendéglátásának biztosítását igazoló dokumentum, 8. a játékterv, 9. a szervező nyilatkozata arról, hogy az elektronikus kaszinóban legalább egy darab olyan I. kategóriába sorolt pénznyerő automata üzemel, amely biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával az elérhető nyeremény a tét ötszázszorosát is elérheti, azonban azt nem haladja meg, 10. belső szabályzat (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény alapján). A belső szabályzat

6 6 elkészítését segítő mintaszabályzatot a SZEF a kérelmező rendelkezésére bocsátja ajánló jelleggel. Belső szabályzatot a kérelmezőnek az eljáró hatósághoz meg kell küldenie, illetve azt a hatóságnak jóvá kell hagynia. Az elektronikus kaszinó látogatási szabályzatának legalább a következőket kell tartalmaznia: a.) a játékterem nevét b.) a teremfelügyelő(k) nevét c.) a játékterem nyitvatartási idejét d.) a 18 éven aluliak látogatási tilalmát e.) a szervező nevét és székhelyét f.) a reklamáció elintézésének az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 33. (3) bekezdés szerinti rendjét g.) az általános szerződési feltételeket (különösen a belépésre vonatkozó speciális feltételeket, a kitiltás rendjét, a pénzváltás, nyeremény-kifizetés szabályait) h.) a Vhr. 33. (4) bekezdés szerinti tájékoztatót i.) a Vhr. 1. (4) bekezdésében foglalt tájékoztató hirdetményt j.) a videófelvétel készítéséről, a videotechnikai rendszer működtetéséről szóló tájékoztatást, amelynek ki kell terjednie a Vhr. 39/A. (1)-(2) bekezdései alapján a kép- és hangfelvétel készítésének feltételeiről, a videofelvétel céljáról, valamint arról, hogy a játékosok kitől tájékozódhatnak az adatkezelésről ill. a rögzített adatok őrzésének idejéről. Az elektronikus kaszinóban a játékosok vendéglátásának biztosítását a kérelmező szerződéssel, egyezséggel ill. a szolgáltatást végző részéről adott nyilatkozat stb. benyújtásával igazolhatja. Az elektronikus kaszinó a hatályos jogszabály értelmében 5 évre, de legfeljebb a jogszerű birtoklás igazolásáig engedélyezhető, ha a szervező rendelkezik legalább egy, a kérelemmel egyidőben engedélyezhető, vagy már egy engedéllyel rendelkező, olyan I. kategóriába sorolt pénznyerő automatával, mely biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával az elérhető nyeremény a tét ötszázszorosa is lehet, de azt nem haladja meg. Az engedély az érvényességi idő lejáratát követően - a jogszabály erejénél fogva - megszűnik. Az érvényüket veszített engedélyeiket a szervezők kötelesek (a pénznyerő automata engedélyekhez hasonló módon) a lejáratot követő 8 napon belül a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton leadni. Az elektronikus kaszinónak a hatályos jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő videotechnikai ellenőrzési rendszerrel és a SZEF által jóváhagyott belső szabályzattal kell rendelkeznie. Ha az elektronikus kaszinó engedélyezése iránti kérelemben szereplő címre vonatkozóan ugyanazon szervező már rendelkezik egy érvényes I. kategóriába sorolt játékterem engedéllyel, úgy az elektronikus kaszinóra kiállított engedélyének átvételét követő 8 napon belül köteles azt a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton leadni. Ha az elektronikus kaszinó engedélyezése iránti kérelemben szereplő címre vonatkozóan más szervező rendelkezik érvényes engedéllyel, és a címazonosság egyértelműen megállapítható, úgy a kérelmező részére engedély nem adható.

7 7 Az elektronikus kaszinóban a játékteremnek és a vendéglátást biztosító területnek egy légtérben kell lennie. Az elektronikus kaszinó alapterülete 75 m 2 játéktértől + 15 m 2 vendéglátást biztosító területtől kisebb nem lehet. Az engedélyezett pénznyerő automaták darabszámának meghatározásakor a játékhelyenkénti 3 m 2 az irányadó. Az elektronikus kaszinó engedélyezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj JT I. készpénz-átutalási megbízáson (csekk), illetve átutalással fizethető meg, amelyre az EK jelzést kell feltüntetnie a szervezőnek. Az igazgatási-szolgáltatási díj összege: Ft Elektronikus kaszinóban kizárólag az SZEF által jóváhagyott játéktervben szereplő pénznyerő automata helyezhető el. Az elektronikus kaszinó játéktervének legalább a következőket kell tartalmaznia: a.) az elektronikus kaszinó 1:200 méretű berendezési tervét, amely megmutatja a videotechnikai rendszer elhelyezését, b.) az elektronikus kaszinóban üzemeltetni kívánt pénznyerő automaták Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által adott azonosító számát és gyári számát, c.) az elektronikus kaszinóban üzemeltetni kívánt olyan I. kategóriába sorolt pénznyerő automatát, mely biztosítja, hogy egy tét megtételével, egy játék alkalmával az elérhető nyeremény a tét ötszázszorosa is lehet, de azt nem haladja meg külön meg kell jelölni. A szervező az elektronikus kaszinó játéktervét kizárólag a SZEF jóváhagyásával változtathatja meg. Amennyiben a szervező az engedéllyel rendelkező elektronikus kaszinóra vonatkozó játéktervét módosítani kívánja, úgy az engedély kicserélése nélkül, játékterv módosítása iránti kérelmet kell előterjesztenie 15 nappal a módosítás végrehajtása előtt, amelyhez a SZEF által rendszeresített 36. sz. nyomtatvány használható. A játékterv módosítására irányuló kérelmet az APEH Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán (a továbbiakban: ÜSZI), illetve a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatokon lehet előterjeszteni. Az elektronikus kaszinó játéktervének módosítása iránti kérelem előterjesztése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, a Tervmódosítás közleménnyel megjelölt, készpénzátutalási megbízással (csekken), illetve átutalással fizethető meg, amelyre az EK MÓD jelzést kell feltüntetnie a szervezőnek. A játékterv módosítás díja Ft. Az elkészült engedélyek közlése, átvétele, érvénytelenségének megállapítása A SZEF az általa kiállított játékterem-engedélyeket az ÜSZI-n a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton, és a SZEF hivatalos honlapján (www.szf.hu) közzétett hirdetmény útján köteles közölni. A SZEF által kiállított játékterem-engedélyeket a szerencsejáték-szervező, a közléstől számított 30 napon belül köteles átvenni az ÜSZI-n. A határidő elteltével át nem vett engedélyek érvénytelenségét a SZEF hivatalból megállapítja.

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 79. szám 12295

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 79. szám 12295 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 79. szám 12295 A nemzetgazdasági miniszter 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelete az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter /2012. (I. ) NGM rendelete

A nemzetgazdasági miniszter /2012. (I. ) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2012. (I. ) NGM rendelete az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Elektronikus kaszinó esetében - az 1-4. pontokban foglaltakon felül:

Elektronikus kaszinó esetében - az 1-4. pontokban foglaltakon felül: Tájékoztató a szerencsejáték tevékenység folytatásával kapcsolatos ügyek intézésének rendjéről 1. Államigazgatási, hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

564/2011. (13) NGM rendelet

564/2011. (13) NGM rendelet 564/2011. (13) NGM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról A szerencsejáték

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2005. évi LXXXIV. törvény

2005. évi LXXXIV. törvény 2005. évi LXXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról 1. (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. -ának

Részletesebben

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan

Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan Tájékoztató a kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek minősítésére vonatkozóan A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től

BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat. Érvényes: 2003. július 1-től BLSZ Öregfiúk és Old Boy s Igazolási és Átigazolási Szabályzat Érvényes: 2003. július 1-től 1 1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed: a./ a BLSZ-nél igazolt öregfiúk/old boy s labdarúgóra,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

2009. évi... törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáró l

2009. évi... törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáró l Országgyűlés Aivatwla írconti Ayazám : 1 Érkezett; 2009 iáj 0 4. 2009. évi... törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáró l 1. A szerencsejáték szervezéséről szóló

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján) I.

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. cím:

Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.  cím: Ügyfélszolgálati Iroda 1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39. e-mail cím: info@ovzrt.hu hétfő 8.00 17.30 kedd 8.00 16.00 szerda 8.00 16.00 csütörtök 8.00 16.00 péntek 8.00

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY Mire vonatkozik az engedélykérelem? A fennmaradási (és továbbépítési) engedély megadásának feltételeire, valamint az engedély nélküli bontás jogkövetkezményeire - az Étv. 48. (1) és (2) bekezdése az irányadó.

Részletesebben

Tájékoztató a minősítési eljárásról

Tájékoztató a minősítési eljárásról Tájékoztató a minősítési eljárásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakba: Kkt.) tartalmazza

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben