OTTHONVÉDELMI ALAP 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTTHONVÉDELMI ALAP 2014."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OTTHONVÉDELMI ALAP ) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 18/2014. (VI.17.) önkormányzati rendeletének 4. (2) bekezdésében, 6. (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot hirdet (pályázat) az Otthonvédelmi Alap forrásainak elnyerésére. 2) PÁLYÁZÓK KÖRE Az Otthonvédelmi Alap forrásaira pályázatot nyújthat be a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén található társasház vagy lakásszövetkezet (pályázó), amelyeket alkotó ingatlanokból (társasházi albetétekből), Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés II-27/4296/2013. számú határozatával jóváhagyott, az OTP Faktoring Zrt-től megvásárolt követelések érvényesítése során, a Végrehajtásról szóló évi LIII. törvény rendelkezései alapján, mint árverési vevő tulajdont szerzett vagy szerez (pályázati feltétel). A pályázat során elnyert támogatást a pályázó kizárólag annak a lépcsőháznak a beruházásaira használhatja fel, amely lépcsőházban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés II-27/4296/2013. számú határozatával jóváhagyott, az OTP Faktoring Zrt-től megvásárolt követelések érvényesítése során, a Végrehajtásról szóló évi LIII. törvény rendelkezései alapján, mint árverési vevő tulajdont szerzett vagy szerez (kedvezményezett lépcsőház). A pályázat során a pályázó megjelöli a pályázati feltételeknek megfelelő kedvezményezett lépcsőházat. A pályázó az általa kezelt valamennyi olyan lépcsőházzal pályázhat, amely megfelel a kedvezményezett lépcsőház kritériumainak. A pályázatot minden kedvezményezett lépcsőház vonatkozásában külön-külön kell benyújtani. A pályázati feltétel fennállása a pályázat elbírása során hivatalból kerül figyelembe vételre. 3) TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek (A) (B) bekezdésben meghatározott felújítási munkálataihoz vehető igénybe. A) Kiemelten támogatott felújítási munkák: 1

2 lépcsőház egészségügyi festése (festés, mázolás,) lépcsőház burkolatainak pótlása lépcsőház nyílászáróinak pótlása lépcsőház kaputelefonjának pótlása B) Egyéb támogatható felújítási tevékenységek különösen: a lépcsőház által kiszolgált épület fő tartószerkezeti elemeinek (alap, födém, fal, padló) részleges vagy teljes felújítása a lépcsőház által kiszolgált épület tető, tetőszerkezetének felújítás, kémények részleges vagy teljes felújítása a lépcsőház által kiszolgált épület erkélyeinek és lépcsőház szerkezeti felújítása, burkolatcseréje a lépcsőház által kiszolgált épület homlokzatának felújítása a lépcsőház által kiszolgált épület központi gépészeti berendezéseinek, kazán(ház), felvonók, szellőztető berendezések részleges vagy teljes felújítása a lépcsőház által kiszolgált épület csapadékvíz- és hőszigetelésének javítását célzó munkák a lépcsőház által kiszolgált épület a társasházi tulajdonban lévő közműhálózatának (gáz, távhő, víz, csatorna, villany) felújítási munkái a lépcsőház által kiszolgált épület nyílászáróinak cseréje, helyreállítása a lépcsőház által kiszolgált épület meglévő szeméttároló és/vagy szemétledobó berendezéseinek korszerűsítése, zárt szeméttároló kialakítása 4) ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS A pályázaton elnyert támogatás 100%-ban felhasználható a fentiekben meghatározott munkák kivitelezési és lebonyolítási közvetlen költségeire. A támogatás átutalására a szakmai és műszaki ellenőrzés, valamint pénzügyi elszámolás után utólag kerül sor. Egy kedvezményezett lépcsőház tekintetében tárgyévben csak egy pályázat nyújtható be. A pályázati eljárás során a pályázó kedvezményezett lépcsőházanként legfeljebb 3,5 millió forint támogatásban részesülhet. Amennyiben a pályázó vállalja a beruházás saját kivitelezésben történő elvégzését, úgy a pályázaton elnyerhető összeg a pályázatban megjelölt anyagjellegű költségekre fordítandó. A támogatás összegének átutalására a szakmai és a műszaki ellenőrzés, valamint a pénzügyi elszámolás után kerül sor. Amennyiben a támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegével (nettó összeggel) számolhat el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó azaz az ÁFA összegét is tartalmazó összegének elszámolására. 5) PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 1. Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete, formanyomtatvány) 2

3 2. Nyilatkozat a pályázati feltétel fennálltáról, a kedvezményezett lépcsőház megjelölése (pályázati felhívás 2. sz. melléklete, formanyomtatvány) 3. A társasház, illetve a kedvezményezett lépcsőház rövid bemutatása. 4. A pályázó közgyűlési-, vagy igazgatósági határozata, vagy legfőbb szerve ülésének jegyzőkönyvi kivonata, melynek tartalmaznia kell a következőket: o a tervezett felújítási munkákra vonatkozó döntést o kötelezettségvállalást arra nézve, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználása kizárólag a pályázatban megjelölt kedvezményezett lépcsőház beruházásaira kerül felhasználásra. o a kiválasztott kivitelező megnevezését, árajánlatának bruttó összegének megjelölését o a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést o a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést o műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést, amennyiben jelen pályázati kiírás szerint szükséges. 5. Tervezett felújítási munka műszaki dokumentációja, a tervezett kivitelezési határidő megjelölésével. 6. Műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata, amennyiben jelen pályázati kiírás szerint szükséges. 7. A megpályázott támogatható felújítási munkálatok elkülönített költségvetése anyagjellegű és személyjellegű költségek bontásában (saját kivitelezés esetén anyagjellegű költségek kimutatása). 8. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző vállalkozótól származó, érvényes kivitelezői árajánlat tételes költségvetéssel, továbbá a vállalkozók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelen Pályázati Kiírás rendelkezéseit magukra nézve elfogadják és azokat a megkötendő vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részének tekintik. 9. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek. Tartószerkezetet érintő felújítási munka esetében statikai szakvélemény beadása kötelező. Engedélyköteles felújítási munka esetében az építési engedély hiteles másolatának beadása kötelező. Homlokzati hőszigetelés esetén a tervező által dokumentálni kell a felújítás előtti és felújítás utáni U értéket napnál nem régebbi bankszámla-igazolás a társasház felújítási számlájának számáról, illetve banki igazolás a tervezett felújítási tevékenységhez szükséges önerő rendelkezésre állásáról. 11. Alapító okirat vagy alapszabály. (össz. 1 db másolati példány beadása szükséges) 12. Tulajdoni lap, hivatalos helyszínrajz (30 napnál nem régebbi). 13. Minden olyan engedély vagy hozzájárulás, amelyet jogszabály az adott tevékenységhez vagy kivitelezéshez előír. 6) PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE A pályázatokat személyesen Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) (csütörtök), óráig lehet benyújtani, vagy legkésőbb (csütörtök) napján postára adni Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságnak (3525 Miskolc Városház tér 8.) címezve. A pályázati dokumentáció 4 példányban külön fűzve, egy borítékban nyújtandó be. (1 eredeti, 3 másolati példány). A borítékra kérjük, írják rá: Otthonvédelmi Alap Pályázat 3

4 7) PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételnek meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A formailag nem megfelelő pályázatok egy alkalommal történő kiegészítésére a hiánypótlási értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A formailag nem megfelelő adatlap esetén hiánypótlásra nincs lehetőség. Formailag hibás a pályázat, ha nem felel meg az 5) pontban meghatározott tartalmi követelményeknek, nem a pályázati dokumentációban meghatározott módon tartalmazza az 5) pontban felsorolt tartalmi elemeket, a pályázói nyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak. Amennyiben a hiánypótlási határidőn túl is fennáll a formai hiba, a pályázat további értékelés nélkül elutasításra kerül. A pályázatok indokoltságáról és a tervezett műszaki tartalomról a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság által felkért szakmai testület ajánlást készít. A pályázatokat a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság bírálja el és dönt a támogatás összegéről. A bíráló bizottság - a pályázat hiánytalan benyújtása esetén - megállapítja a támogatott felújítási munkák körét, és a támogatás összegét. A támogatott felújítási munkák meghatározása a pályázatban felsorolt munkanemekre terjedhet ki. Az elvégzendő munkák fontossági sorrendjét a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság állapítja meg az alábbiak figyelembe vételével: Előre sorolt módon támogatásban részesülhetnek azon pályázók lépcsőház-felújítási munkái, amelyek higiénés állapota miatt közegészségügyi kockázatokat rejt. Támogatásban elsősorban azok a pályázók részesülhetnek, amelyeknél halaszthatatlan, nagy költségű kivitelezési munkák elvégeztetése vált szükségessé. A támogatással mennyire leromlott műszaki állapotú vagy balesetveszélyes épületrészek felújítása valósul meg. A kért támogatás elmaradása mennyire lenne akadálya a felújítás megvalósításának, illetve mennyire súlyos gondot okozna az épületben lakóknak. A megítélt támogatás összege elegendő hozzájárulás-e a tervezett munkálatok elvégzéséhez, illetve a pályázó rendelkezésére álló saját forrás aránya. A megítélt támogatással mekkora lakóközösség életkörülményei változnak meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek a pályázattal érintett támogatható felújítási munkákhoz önerőt biztosítanak, vagy egyébként vállalják a támogatható felújítási munkák saját kivitelezésben való végrehajtását. A bizottsági döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A támogatási szerződést (melynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Pályázati Kiírás is) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a nyertes pályázóval a Polgármester köti meg. Amennyiben a nyertes pályázó neki felróható okból a támogatási szerződést az erről való értesítést követő 30 napon belül nem köti meg, az elnyert támogatást elveszti. 4

5 A támogatással érintett felújítási munkálatok leghamarabb a pályázat benyújtását követően indíthatóak el. 8) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtása díjtalan. A pályázati dokumentáció beszerezhető a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.miskolc.hu) Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: Pályázati referens: dr. Nyulásziné dr. Miskolczi Barbara Telefon: / ) ELSZÁMOLÁS A beruházás megtörténte után a pályázó által megbízott műszaki ellenőr minősíti a munkavégzést. A támogatás elszámolásához nincs szükség műszaki ellenőr alkalmazására, ha 1. a munka átvételét eleve hatóság, vagy közműcég végzi pl. ÉMÁSZ, TIGÁZ, MIHŐ, MIVÍZ), vagy; 2. a kivitelezést a MIK Zrt. vagy annak alvállalkozója végzi. A pályázó a műszaki ellenőrzést követő 30 napon belül köteles benyújtani a közös képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a mellékleteket. A határidő elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Elszámolásra A pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei című dokumentum szolgál, mely beszerezhető Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.miskolc.hu) A támogatás folyósítása az elfogadott (ellenőrzött) számlák alapján történik. Az elszámolás során kizárólag az elnyert pályázat alapján elvégzett munkákról, az adott pályázathoz kapcsolódó számlák számolhatóak el. A pályázó döntése alapján - a pályázat beadását követően és az elbírálását megelőzően - a kivitelezést (a megfelelő engedélyek birtokában) a társasház saját felelősségére elindíthatja. Támogató döntés esetén a pályázat benyújtását követően megkezdett és a pályázati döntéssel támogatott munkálatok költségei elszámolhatóak. Amennyiben a pályázat nem nyer, a pályázó viseli az általa megkezdett kivitelezés költségeit. A pályázati döntéssel támogatott munkálatok költségei fölött mindennemű többletköltség a tulajdonosokat terheli. A támogatás elszámolásának benyújtását megelőzően az épületen belül, a lépcsőházi bejáratnál, jól látható helyen köteles elhelyezni egy táblát legalább A/3-as nagyságban, melyen fel kell tüntetni, hogy: A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2014-ben meghirdetett Otthonvédelmi Alap Pályázatán az elvégzett felújítási munka rövid megnevezése felújítására vonatkozóan,..,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 5

6 A támogatott társasház/lakásszövetkezet a táblát a munka befejezését, műszaki átadását követően a MIKOM Nonprofit Kft-nél (cím: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9., tel.: , fax: , honlap: rendelheti meg, és a tábla elkészítési költségének (5 000,- Ft, azaz ötezer forint) kifizetését követően veheti át. A pályázati támogatásban nem elszámolható költség a támogatásról szóló tábla egyszeri beszerzési díja, valamint a kihelyezéssel kapcsolatban felmerült egyéb költség. A támogatott társasház/lakásszövetkezet köteles igazolni, hogy az önkormányzati támogatásról szóló táblát az épületen belül jól látható helyen elhelyezte. A pályázó köteles gondoskodni arról, hogy a jelen pontban meghatározott tábla a támogatási összeg kifizetésétől számított 6 hónapig a kifüggesztés helyén maradjon. Ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A támogatási összeg kifizetésének feltétele: Aláírt támogatási szerződés Szabályszerű elszámolás lezárása Támogatásról szóló tábla kihelyezésének igazolása Ezt követően kerül sor az igazolt bruttó számlaösszeg után járó támogatás kifizetésére. A támogatásként kifizetett végösszeg nem haladhatja meg a támogatásnak a pályázat elbírálásakor meghatározott összeghatárát. Miskolc, június 26. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága Soós Attila bizottsági elnök sk. 6

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A 2014. 10. A 2014. 30. A

A 2014. 10. A 2014. 30. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 3 lakásos társasházak és szövetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására Budapest Főváros XIV.

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S ÉS KIÍRÁS

PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S ÉS KIÍRÁS Az Otthonunk Alapítvány 2014. június19-én megtartott kuratóriumi ülésének 1/2014 (VI.19.) sz. Határozata PÁLYÁZATI F E L H Í V Á S ÉS KIÍRÁS 1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma az Európai Parlament

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak 2015 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben