I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:..."

Átírás

1 I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás: interdiktum: domanialis jövedelem: leviratus: serviens: magister: zsupán: Váradi Regestrum: nyögérek: nemesi vármegye: Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 1

2 II. TELEPÜLÉSEK Nevezzék meg, milyen foglakozást űztek az Árpád-korban az alábbi települések lakói! ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 6 pont ) a) Gerencsér: b) Szántó: c) Födémes:.... d) Fonód: e) Csatár: f) Tárnok: III. TÖRVÉNYEK AZ ÁRPÁD-KORBAN A táblázatban a megadott idézetek betűjele mellé írják be, hogy melyik király mely törvénykönyvéből való! Lehetőleg minél pontosabban (törvénycikk száma) adják meg a megfelelő forrást! ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 12 pont ) A) Ha valaki a keresztény vallás megtartását elhanyagolva és hanyag ostobaságból megátalkodva az ellen bármi ostobaságot követ el, a vétek természetének megfelelően ítélje meg a püspök az egyházi törvények szabályai szerint. Ha pedig ellenszegüléstől indíttatva a reá rótt büntetést vonakodnék nyugodtan elviselni, ismét ugyanazon büntetéssel fegyelmezzék, és ezt is megismételve összesen hét ízben. És ha mindezek után is konoknak és makacsnak találtatik, adják át a királyi bíróságnak tudniillik, mint a kereszténység védelmezőjének. B) Úgyszintén: e négy jobbágyon kívül tudniillik a nádor, a bán, a király és királyné udvarbírái senki sem viselhet két méltóságot. C) A zsidókat és szaracénokat, vagyis izmaelitákat ezután nem állítunk kamaránk, a pénzverés, só (ügyek), adók vagy más közhivatalok élére; sem nem rendeljük az ezek élén állók mellé, sem valamely csalást nem követünk el, amely folytán ezek a keresztényeket elnyomhatnák. D) Azt is akarjuk, hogy a tolvajt, hacsak nem menekült az egyházba, akasszák fel, és egész vagyona vesszen el. És ha annak az elővigyázatlanságából, aki őt elfogta az egyházba menekül, vagy a királyi udvarba, vagy valamely püspök lábaihoz, veszítse el az, aki nem vigyázott, részesedését a tolvaj vagyonából. Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 2

3 E) Hogy tudniillik a kunok mindnyájan, kivétel nélkül, akik még nincsenek megkeresztelve, bármilyen korúak és neműek is, a keresztség szentségét elnyerni akarják és óhajtják, és magukhoz venni és megtartani az összes egyházi szentségeket és minden mást, amelynek megtartását a szent római egyház tanítja s amelyeket megtart és hirdet és a bálványok tiszteletét és mindenféle pogány szokást kivétel nélkül elhagyván és teljességgel megszüntetvén a katolikus hit egységét óhajtják szolgálni. F) A Szent István által, illetőleg az ő utódai által adományozott birtokok különböző öröklési rendjéről. Minden olyan birtok, melyet Szent István adományozott, illessen meg minden, természetes leszármazás szerinti utódot, vagy örököst.( ) Ha pedig az illetőnek fitestvére nincsen, az örökséget a király részére vegyék át. Király neve Az idézett törvény, jogforrás A B C D E F IV. A REFORMER KIRÁLY, III. BÉLA III.Béla királyunk több újítást is bevezetett. Gyűjtsék össze, mi az, amit ő tett először! (Pontozás: elemenként 2 pont, összesen: 12 pont ) Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 3

4 V. SOPRON, A KÖZÉPKORI MAGYAR VÁROS E sorainkkal akarjuk mindenki tudomására adni, hogy a mi hűséges soproni polgáraink Válaszoljanak az alábbi kérdésekre! ( Pontozás összesen: pont 15 ) a) Mikor kapta Sopron a ma is olvasható városprivilégiumát? (0,5 pont). b) Melyik uralkodó részesítette a város polgárainak közösségét e szabadságokban? (0,5 pont) c) Milyen esemény előzte meg közvetlenül a fenti városprivilégium kiadását, amit az uralkodói oklevél is megemlít? (1 pont).... d) Sopron az említett városprivilégium kiadása előtt is rendelkezett kiváltságlevelekkel. Melyik uralkodók adták ezt a városnak? (1 pont). e) Melyek azok a konkrét szabadságok, amiket a városprivilégium a soproni polgároknak megad? 1 (5 pont) f) Sopron szabad királyi város polgárainak miben volt szélesebb jogosítványa az igazságszolgáltatás terén, mint a hospesszabadsággal rendelkező településeknek? (1 pont).... g) Fügedi Erik 2 az urbanizáció középkori fokmérőjének tekinti a koldulórendek jelenlétét a településen. Sopronban volt-e és ha igen milyen rendi kolostor? (1 pont) 1 Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei. Várostörténet ( ). Sopron, Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Magvető. Budapest, Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 4

5 h) Kubinyi András a középkori városi jellegű települések meghatározására, vizsgálatára egy 10 szempontból álló kritériumrendszert dolgozott ki 3. Sopron a 10 szempont, feltétel közül melyeket teljesíti? (5 pont) VI. IDÉZETEK Válaszoljanak az egyes forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) 1. német dühösséggel kegyetlenkedett: Magyarország nemeseit megvetette, gőgös szemmel és telhetetlen szívvel falta a föld javait vadállati módon ordító németekkel és fecske módjára fecsegő olaszokkal. Az erősségeket és várhelyeket németek és olaszok őrizetére bízta. a) Melyik királyunk uralmáról szól a forrás? Engedd meg nekünk, hogy atyáink szokása szerint pogány módra éljünk; hadd kövezzük meg a püspököket, vágjuk le a papokat, húzzuk karóba az egyháziakat, akasszuk fel a dézsmaszedőket, romboljuk le a templomokat, törjük össze a harangokat. a) Melyik uralkodóhoz fordultak a felkelők kéréseikkel? gondunk van arra, és szívünkön fekszik az a kegyes igyekezet, hogy közötted és rokonod, Salamon király között békét szerezzünk, ha tudunk, úgy, hogy mindkét fél a maga jogait megőrizze és elégedjék meg a magáéval, ne lépje át igazságosság határait, ne hágjon ki a jó szokás korlátaiból, s így.békessége legyen a nemes Magyarországnak. a) Melyik pápa írta a levelet?... b) Kinek szól a levél? Mit csinálsz az országgal, hitvány eb! Jobb lenne, ha uradnak, Borisznak hagynád a királyságot, és monostorodban élnél, ahogyan az apád élt! a) Ki a forrásban hitvány eb -nek nevezett uralkodó?... 3 Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a században. Szerk.: Csukovits Enikő Lengyel Tünde., Budapest, MTA TTI. Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 5

6 5. a királyi felség bőkezűségét semmi sem szorítja határok közé, és a uralkodó számára az adományozás legjobb mértéke a mértéktelenség. a) Ki jellemezte így birtokpolitikáját? Magyarországon újonnan elhatározták, hogy az egész nép egy évben kétszer összejöjjön, amikor Krisztusban kedves fiunk, Magyarország felséges királya tartozik személyesen jelen lenni, és az ilyen roppant sokaságú tömeg, az ésszerű mérsékletet félretéve, e királytól súlyos és igazságtalan dolgokat szokott követelni, az tudniillik, hogy az ország mágnásai és nemesei, akiket a túlkapásokban bűnösöknek találnak, méltóságuktól és tisztségüktől megfosztva űzessenek ki az országból, és javaikat osszák fel a nép között. a) Melyik dokumentum rögzíti a III.Honorius pápa által említett megállapodást? Az említett szerzetesek, akiket kiküldtek, sok fáradságnak kitéve magukat tengeren és szárazföldön, több mint három esztendeig keresték őket, de az utak sok veszedelme miatt nem tudtak nyomukra akadni, kivéve köztük egy papot, Ottó nevűt, aki csak úgy utazhatott, hogy kereskedőnek adta ki magát. Ő egy pogány országban talált néhány azon nyelven beszélőt, akik révén megbizonyosodhatott afelől, hogy mely vidéken laknak, de tartományukba nem jutott el. Visszatért tehát Magyarországra. A domonkos barátok pedig, óhajtván a hitetleneket megtéríteni, ismét négy barátot küldtek az említett nép felkutatására. a) Mit kerestek a szerzetesek?... b) Melyik évben indultak útnak a domonkosok?... c) Ki vezette őket?... VII. TRÓNKÖVETELŐK ÉS ÖSSZEESKÜVŐK AZ ÁRPÁD-KORBAN Egészítsék ki az alábbi hiányos szöveget! ( Pontozás: elemenként 0,5 pont, összesen: 11 pont ) A XI. században Szent István országegyesítő tervével szemben jelentős erők álltak. A király elsőként -t hódoltatta be -ban, majd az 1020-as évek végén vezetésével a Maros-menti vezér hadait győzte le. Imre herceg halála után az István által trónra jelölt személye sértette és trónörökösi reményeit, így 1032-ben merényletet kíséreltek meg az idős király ellen. A terv nem sikerült, a trónkövetelőket megbüntették. A XI. század második felében ismét kiújult a trónviszály. I. András fia, és unokatestvérei, és hercegek között a jó viszony 1071-ben romlott Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 6

7 meg, amikor ispán a Béla-fiak ellen fordította a királyt. A hercegek egyesített csapatai 1074-ben a -i csatában győztek. Könyves Kálmán szinte egész uralkodása során küzdenie kellett öccse, a csalódott herceg trónkövetelő akció ellen. A testvére próbálkozásait hosszú ideig viszonylagos türelemmel viselő Kálmán előbb a dukátustól fosztotta meg és vezeklő zarándokútra küldte a -re, majd talán 1115-ben a hatalmi bázisától is megfosztott herceget és fiát, a későbbi -t, megvakíttatta. II. Béla uralkodása alatt lépett fel trónkövetelőként Kálmán király házasságtörésen ért második feleségétől, -tól 1114 körül született fia,, akit II. Bélának három alkalommal is,,, sikerült legyőznie. A XII. század utolsó éveit érintette III. Béla fiainak, -nek és -nak a trónviszálya. Az ifjabb herceg végül bátyja rövid uralkodása után, - miután annak kiskorú fiát, -t ellenfelei Ausztriába menekítették 1205-ben lépett a magyar trónra. Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 7

8 A térkép a tatárjárást ábrázolja. Készítsenek jelmagyarázatot a térkép melletti vonalfajtákhoz! ( Pontozás: elemenként: 1 pont összesen: 7 pont ) VIII. TATÁRJÁRÁS a) b) c) d) e) f) g) Betűjel a Jelmagyarázat b c d e f g Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 8

9 Válaszoljanak a képekre vonatkozó kérdésekre! ( Pontozás: elemenként: 1 pont összesen: 8 pont ) IX. ÍRÁSBELISÉG - NYELVEMLÉKEK a) Kinek a művéből származik a fenti lap? b) Mi a neve a díszes kezdőbetűnek? a) Melyik nyelvemlékünkre ismer a szövegben? b) Hol maradt fenn? Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 9

10 a) Mit ábrázol a kép? b) Hogyan kapcsolódik nyelvemlékhez? a) Mi van a képen? b) Hol található ez? Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 10

11 IX/B. MŰVÉSZETTÖRTÉNET Az Árpád-kor művészetében meghatározó volt a reprezentatív kőépítészet, az ötvösség és a textilművészet. Korszakunkban két művészeti stílus jellemezte az alkotásokat: a román, majd a gótikus. A következőkben szereplő keresztrejtvény feladványai az Árpád-kor művészetével kapcsolatos kifejezések. (Pontozás: elemenként 1 pont összesen 10 pont ) 1. XIII. századi Árpád-kori templom áll ezen a Győr-Moson-Sopron megyei településen, melynek falfestményei őrzik a kor kifestett templomainak emlékét. 2. Román stílusú templomok hangsúlyos nyugati előépítményei. 3. Növényi dísz, a korai román kori építészet jellegzetese díszítő eleme. 4. A XI. század európai textilművészet kiemelkedő darabja, a magyar koronázási palást eredeti funkciója. 5. A nemzetségi monostorok egyik legimpozánsabb példája ezen a településen áll a Nyugat- Dunántúlon. 6. A XI. században Bizánc mellett innen érkeztek még kőfaragó mesterek hazánkba. 7. A XIII. századi gótikus építészet egyik legépebben megmaradt emléke Magyarországon Sopronban a ferencesek temploma volt, ezen templom közkeletű elnevezése. 8. A XII. századi ötvös művészet remek darabja III. Béla halotti regáliái, gyűrűje és arany függőpecsétje. A függőpecsét idegen szóval. Megfejtés:... A megfejtés latin alakja:... Hol található?... Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 11

12 X. KAKUKKTOJÁS Húzzák alá a felsorolásokban kakukktojást! Választásukat indokolják! ( Pontozás: elemenként: 1 pont összesen: 10 pont ) a) Bakonybél, Pécsvárad, Veszprém-völgy, Pannonhalma... b) Vác, Zágráb, Csanád, Győr... c) Nincstelen Valter, Amiens-i Péter, Gottschalk, Bouillon Gottfried... d) Radla, Atanáz, Pázmány, Adalbert... e) I. István, Gellért püspök, Erzsébet, Imre herceg... f) Jolánta, Anasztázia, Eufémia, Fruzsina... g) II. Béla, III. István, III. Béla, III. László... h) Szekszárd, Szentgotthárd, Zirc, Pilis... i) Thúróczy János, Rogerius, Spalatói Tamás, Freisingi Ottó... j) Gábriel, Mihály, Szent György, Jakab... XII. OKLEVÉL Készítsenek III. Béla király nevében egy birtok adományozásáról szóló oklevelet! Az oklevél tartalmát formáját és tekintve feleljen meg a korabeli oklevelezés szabályainak! Terjedelme egy A/4 oldal legyen! ( Pontozás: 25 pont ) Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 12

13 FELADATOK Elérhető pontszám I. FOGALMAK 10 II. TELEPÜLÉSEK 6 III.TÖRVÉNYEK AZ ÁRPÁD-KORBAN 12 IV. A REFORMER KIRÁLY, III. BÉLA 12 V. SOPRON, A KÖZÉPKORI MAGYAR VÁROS 15 VI. IDÉZETEK 10 VII. TRÓNKÖVETELŐK 11 VIII. TATÁRJÁRÁS 7 IX. ÍRÁSBELISÉG 8 X.KAKUKKTOJÁS 10 XI. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 10 XII. OKLEVÉL 25 ÖSSZESEN 136 Elért pontszám Szent Orsolya Gimnázium Árpád-kor - Történelem verseny 13

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Virágzó/érett középkor Időszak:

Virágzó/érett középkor Időszak: Félévi vizsga Esti gimnázium, 10. osztály Történelem Az érett és a késő középkor Név: 1.) A feladat a középkor nagyobb korszakaival kapcsolatos. a) Helyezze el az alábbi eseményeket, jelenségeket az alábbi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526)

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) Czövek István A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) A feudális Európában hont foglaló magyar törzsek számára megmaradásuk feltétele volt, hogy a Kárpátoktól körülölelt

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN

UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN ly- DÜM A KÉ K I r A l v s A g UTAZÁSOK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN DÜMMERTH DEZSÓ A KÉT HUNYADI p a n o r á m a TARTALOM l-.lső fejezet A szereplők felv o n u ln ak... 9 A magyar királyeszme megtörése...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, 1217 1218 Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét,

Részletesebben

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. Ha egy awelum ( szabad ember) gyilkossággal vádol egy szabad embert, de nem bizonyít: a vádló ölessék meg. 2. Ha egy szabad ember tanúként jelentkezik

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

HOL VAN A MAGYAR ŐSHAZA?

HOL VAN A MAGYAR ŐSHAZA? TÖRTÉNELMÜNK KÖZPONTI TITKAI 2. HOL VAN A MAGYAR ŐSHAZA? AZ ŐSHAZAKUTATÁS CSŐDJE A történeti munkákban az igazságnak kell főszerepet játszania. Valóban, magam írtam le egyik munkámban valahol, hogy miként

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben