SZERZŐDÉSTERVEZET. Vállalkozási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉSTERVEZET. Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 Iktatószám: Köt. váll. szám: SZERZŐDÉSTERVEZET Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Adószám: Törzskönyvi szám: Számlaszám: Magyar Államkincstár Képviseli: továbbiakban mint Megrendelő másrészről a Székhelye:.. Adószám:.. Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Képviseli: továbbiakban mint Vállalkozó együttesen mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második része, 81. (1) szerinti nyílt eljárás lefolytatásával megvalósult - szolgáltatási szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatában, a Megrendelő ajánlattételi felhívásában, illetve a Megrendelő által kiadott ajánlatkérési dokumentációban foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 1. A szerződés tárgya Megrendelő jelen szerződéssel megrendeli Vállalkozótól az Állami Számvevőszék részére az Állami Számvevőszék Borsod-Abaúj-Zemplén megyei irodájának teljes körű takarítása, szőnyegek és egyéb textilneműk tisztítása, valamint évenkénti tavaszi-őszi nagytakarítás a Vállalkozó saját eszközeivel és anyagaival a Szerződés 4. sz. mellékletét képező Szakmai specifikáció, továbbá a Szerződés 2. számú mellékletét képező ajánlat szerinti tartalommal. 2. Vállalkozó feladatai 2.1. Vállalkozó tevékenységét az Ajánlatban, szakmai specifikációban meghatározottak szerint végzi, jelen szerződésben meghatározott szabályok figyelembe vételével A takarítási munka ellátásának feltétele 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Megrendelő részére történő átadása a munka megkezdését megelőzően. A Megrendelő a szerződés időtartama alatt folyamatosan ellenőrizheti, hogy a takarítási feladatokat erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező alkalmazottak végzik-e.

2 Az erkölcsi bizonyítvány a tevékenységet ellátó alkalmazottak esetén az alábbi adatokkal kapcsolatos információkat kell, hogy tartalmazza: az alkalmazott büntetlen előéletű-e; közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll-e; és a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll-e Vállalkozó köteles gondoskodni takarítószerek beszerzéséről, az ajánlatában felsorolt takarítóeszközökről, takarításhoz szükséges gépekről, berendezésekről és azok folyamatos karbantartásáról. A felhasznált tisztítószerek minőségét Megrendelő folyamatosan jogosult ellenőrizni. Vállalkozó köteles továbbá olyan eszközöket használni, melyek tartozékai (különösen kerekei) az oldalfalakat, lifteket és szőnyegeket is megkímélik a sérülésektől Vállalkozó alkalmazottai Megrendelő irodatechnikai berendezéseit (telefon, fax, fénymásoló, stb.) nem használhatják. Az engedély nélküli használatból eredő költségeket és a Megrendelőt ért kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni A munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről, az elméleti munkavédelmi oktatásról, a munkavédelmi szabályok, továbbá a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos előírások betartatásáról a Vállalkozónak a helyi ismeretek alapján kell gondoskodnia és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseit a takarítási naplóban kell rögzítenie. A Vállalkozó a munkavégzés előtt bejelenti a Megrendelő üzemeltetési referensének azon munkavállalóit, akik a Megrendelőnél munkát végeznek Munkavállalókat ért baleset esetén a balesetet a Megrendelő a Vállalkozóval (munkáltatóval) együtt vizsgálja ki Vállalkozó köteles a Megrendelő tulajdonában álló dolgok állagát megóvni, és az azokon általa okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint helytállni Vállalkozó biztosítja a Megrendelő által meghatározott takarításra kerülő helyiségekben a törölközőt, konyharuhát, szappant, folyékony szappant, egészségügyi papírt, papírtörölközőt és WC illatosítót A szerződés időtartamára a Vállalkozónak legalább évi 3,5 millió Ft, és káreseményenként legalább 1 millió Ft értékű takarítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie az általa a Megrendelőnek, harmadik személyeknek esetlegesen okozott károk megtérítése érdekében. 3. Megrendelő kötelezettsége A takarításhoz szükséges víz és elektromos áram költsége a Megrendelőt terheli. 4. A szerződés értéke 4.1. Megrendelő az 1. pontban meghatározott és havi átalánydíjas takarításként végzett napi és heti takarítási feladatok ellátására a szerződés teljes időszakára vonatkozóan a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti Ft + ÁFA, azaz. forint + forint ÁFA, összesen bruttó Ft, azaz. forint szerződéses összeget fizet meg a szakmai specifikációban meghatározottak szerint a Vállalkozónak A jelen szerződés mellékletét képező, a ponton túli egyéb (nagytakarítás évi két alkalommal) takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződéses összeget a Megrendelő az esedékes feladatok ellátását követően, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott összegek figyelembe vételével fizeti meg Vállalkozónak A meghatározott szolgáltatási díj nem foglalja magában az objektum töltőanyagainak beszerzési, illetve rendelkezésre bocsátási árát. A szolgáltatási díj magába foglalja a

3 takarítás során felhasznált gépi eszközök rendelkezésre bocsátását, illetve a felhasznált tisztítószereket A felek rögzítik, hogy a szerződésben és annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletekben meghatározott valamennyi díjtétel és egységár a szerződés teljes időtartama alatt változatlan, az tartalmaz minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges költséget és ráfordítást. 5. A szerződés teljesítésének helye és határideje 5.1. A szerződés teljesítése a Megrendelő {Miskolc, Városház tér 1, 3530} alatti telephelyén történik Felek jelen szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától számított 24 hónapra kötik. A jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése az alábbiak szerint folyamatos Vállalkozónak folyamatosan, a Szakmai specifikációban és az Ajánlatban meghatározottak szerint, megfelelő szakmai színvonalon, kifogástalan minőségben kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit. Megfelelő szakmai színvonal alatt a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelő, általánosan elvárható követelmények teljesítését kell érteni A napi takarítás ideje a törzsmunkaidőt (hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken :00 óráig) követően, hétfőtől-csütörtökig óráig, pénteken óráig tart A napi takarításon túl meghatározott feladatokra előzetesen egyeztetett időpontban, hétvégéken kerül sor. 6. Fizetési feltételek 6.1. Megrendelő erre jogosult képviselője (teljesítésigazoló) havonta (beleértve a nem havi rendszeres teljesítésű feladat elvégzése utáni, esetenként adott, de havi rendszerességhez igazodva kiállított igazolást is) igazolja a tényleges teljesítést teljesítésigazolás kiállításával a jelen szerződésben meghatározott elszámolási rend szerint. Számla benyújtására ezt követően, a teljesítésigazolás alapján jogosult a Vállalkozó. Teljesítésigazolásra Megrendelő vagyonkezelési és üzemeltetési feladatokat ellátó egységének vezetője jogosult a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Teljesítésigazolás megfelelő részeinek kitöltésével A Megrendelő a számla, valamint jelen Szerződés 6.4. pontja szerinti igazolás kézhezvételét követő 15 banki napon belül intézkedik a díjazás Vállalkozó.banknál vezetett sz. bankszámlája javára történő átutalása iránt. Egyebekben a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdései, valamint a Kbt ában foglaltak szerint kell eljárni Megrendelő előleget nem biztosít Vállalkozó számára Figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -ának rendelkezéseire (különösen a 36/A. (6) bekezdésére), amennyiben a Vállalkozó az esedékes kifizetés időpontjában nem szerepel a NAV honlapján az Art. 36/B. -a alapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kifizetés feltétele a NAV által kiállított nemlegesnek minősülő adóigazolás (nyilatkozat) átadása, megküldése, illetve bemutatása.

4 6.5. A Vállalkozónak NAV nyilatkozatát eredeti példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtania. A NAV által elektronikus úton kiadott igazolás csak elektronikus formában hiteles, így azokat a Megrendelő címére kell továbbítani Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók. 7. Kapcsolattartók és teljesítésigazoló 7.1. Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről, adatváltozásról kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A jelen szerződés mellékleteiben specifikált szolgáltatások igénybevételéhez és teljesítéséhez Felek között szükséges kommunikáció elsődlegesen a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek között zajlik. Felek előre kijelölt kapcsolattartói: 7.2. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: beosztás: tel: fax: Teljesítésigazoló: Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: név:.. tel:.. fax:.. 8. Bizalmas információk kezelése és összeférhetetlenség 8.1. Vállalkozót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában; továbbá a rá vonatkozó jogszabályok szerint jelen szerződésben ellátott feladatokkal összefüggésben a tudomására jutott egészségügyi adatokkal kapcsolatosan. E titoktartási kötelezettség kiterjed Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, vállalkozóira is, akiket a tevékenységük megkezdése előtt köteles erre hitelt érdemlően figyelmeztetni Vállalkozó Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció vagy információ adatait. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. Megrendelő ennek betartását folyamatosan ellenőrizheti A Vállalkozó kijelenti, hogy vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosai sem az ÁSZ elnökének, sem vezetőinek, számvevőinek, köztisztviselőinek, illetve egyéb alkalmazottainak a Ptk. értelmében nem közeli hozzátartozói A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosai tekintetében az összeférhetetlenségi ok a szerződés hatálya alatt következne be, azt azonnal jeleznie kell a Megrendelőnek.

5 8.5. Összeférhetetlenség bekövetkezése esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felbonthatja. 9. A felelősség korlátozása, vis maior 9.1. Felek nem felelnek kötelezettségeik esetleges elmulasztásáért, ha annak oka előre nem látható, el nem hárítható külső tényező (azaz vis maior, különösen: természeti katasztrófa, tűzeset, sztrájk, háború, blokád, export-, ill. importtilalom, stb.) A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, 9.1. pontban említett elháríthatatlan külső ok esetén Vállalkozó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn, Vállalkozó azonban az ilyen jellegű eseményekről és annak várható időtartamáról haladéktalanul, írásban köteles Megrendelőt értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a teljesítése 2 hetet meghaladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Felek a felmerült károkat maguk viselik. 10. A szerződésszegés jogkövetkezményei 10.1.A Vállalkozó által el nem végzett vagy hiányosan elvégzett munkát Megrendelő megbízottja takarítási naplóban rögzíti, és azt a Vállalkozó megbízottjával igazoltatja. Az el nem végzett vagy hiányosan elvégzett takarítási munkát Vállalkozó köteles pótlólagosan hiánytalanul elvégezni, melynek határideje napi takarítási tevékenység esetén a következő nap; nagytakarítási és egyéb eseti takarítási tevékenység esetén a Felek által közösen meghatározott, takarítási naplóban rögzített nap A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés tárgyát képező tevékenységet nem látja el, és azt a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételét követő napon belül nem kezdi meg. A meghiúsulási kötbér összege a szerződés teljes időtartamára vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20%-a Abban az esetben, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét nem az Ajánlatban, jelen szerződés mellékletét képező szakmai specifikációban meghatározottak szerint teljesíti, úgy minden megkezdett és hibásan teljesített nap után az aktuális havi vagy eseti nettó szolgáltatási díj hibás teljesítés napja alatt napi 0,5 %-a, a 11. napjától napi 1 %- a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 % Abban az esetben, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét az Ajánlatban, jelen szerződésben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, a Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér minden megkezdett késedelmes nap után az aktuális havi vagy eseti nettó szolgáltatási díj napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 % A bármely jogcímen, kötbérként érvényesített összeg együttesen nem haladhatja meg a szerződés teljes időtartamra vonatkozó nettó szolgáltatási díjának 20 %-át. A kötbér összegéről a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja, aki annak elismeréséről vagy el nem ismeréséről írásban nyilatkozik. A kötbér összege, amennyiben azt a Vállalkozó írásban benyújtott nyilatkozatában elismeri, a teljesítésről szóló számla ellenértékéből kerül levonásra. Megrendelő jogosult továbbá a kötbér összegét fizetési felszólítás útján 8 napon belül is érvényesíteni.

6 10.6.Abban az esetben, ha a Vállalkozó erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező alkalmazottakkal teljesíti jelen szerződésben foglaltakat és ebből eredően Megrendelőnek többletköltsége keletkezik, a Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 11. A szerződés felmondása Felek közötti szerződéses jogviszony tekintettel a szerződés határozott időtartamára rendes felmondással nem szüntethető meg Bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha a másik fél a szerződéses kötelezettségeit megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen ha Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit megszegi, a pótlólagos munkát legalább három esetben pontban rögzített határidőn belül sem végzi el, vagy ha a bármilyen jogcímen érvényesített kötbér összege meghaladja a szerződés teljes időtartamra vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20 %-át Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 12. Vegyes rendelkezések A Kbt (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Kbt (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül A Kbt (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

7 cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis A Kbt (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból A Kbt (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban, a Kbt ban meghatározott szabályok alapján lehetséges Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat mindenekelőtt békés úton közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben az 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével, stb. kapcsolatos jogvitájukat is a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak Jelen szerződés az átláthatósági nyilatkozat, valamint a szerződés január 1. napján lép hatályba és 21 hónapig hatályos. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. irányadó rendelkezéseit, továbbá a Megrendelő ajánlattételi felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, a kiegészítő tájékoztatásokban, és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni. Mellékleteket: 1. sz. melléklet: Teljesítésigazolás minta 2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 4. sz. melléklet: Szakmai specifikáció Budapest, 201..

8 Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében Ellenjegyzem: pénzügyi ellenjegyző teljesítésigazoló Jogi felülvizsgálat (Megrendelő)

9 1. sz. melléklet a. iktatószámú szerződéshez Köt. váll. száma:.. Iktatószám:... TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA Vállalkozó neve Székhelye Cégjegyzékszáma/ váll.ig. száma Adószáma Bankszámlaszáma A szerződés iktatószáma Kötelezettségvállalás száma A szerződés tárgya A teljesítés dátuma/időszaka A szerződés szerint járó díjazás összege A teljesítést igazoló dokumentumok felsorolása... Ft +.. ÁFA, összesen bruttó.. Ft A szerződés. pontja alapján a Vállalkozó teljesítését a mai nappal igazolom, a teljesítés hiánytalanul megtörtént. A fenti díjazás a Vállalkozó számára kifizethető. / vagy A teljesítést csak részben fogadom el, mivel a Vállalkozó (indokok) Ezért a Vállalkozó számára szerződésszerű teljesítés esetén járó díjazást a szerződés. pontja alapján.... Ft-tal csökkentem késedelmi kötbér jogcímén. hibás teljesítési kötbér jogcímén. A kötbér a kiszámlázott, illetve a szerződésben rögzített díjból levonásra kerül. Kelt:... név, munkakör teljesítésigazoló * = a megfelelő szövegrész aláhúzandó, illetve kitörlendő

10 3. sz. melléklet a(z)... iktatószámú szerződéshez Köt. váll. szám: NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL Alulírott (név), mint a(z)... nevű,... székhelyű, cégjegyzékszámú társaság cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontjában megfogalmazattak szerint, átlátható szervezetnek minősül. A törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezet: b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni az Állami Számvevőszéket a szerződésből eredő követelések elévüléséig. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Állami Számvevőszék, mint kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállhat. Az Áht. 41. (6) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, mint kötelezettségvállaló a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. -ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Dátum Cégjegyzésre jogosult képviselő aláírása

11 4. sz. melléklet a. iktatószámú szerződéshez Szakmai specifikáció