SZERZŐDÉSTERVEZET. Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉSTERVEZET. Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 Iktatószám: Köt. váll. szám: SZERZŐDÉSTERVEZET Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Adószám: Törzskönyvi szám: Számlaszám: Magyar Államkincstár Képviseli: továbbiakban mint Megrendelő másrészről a Székhelye:.. Adószám:.. Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Képviseli: továbbiakban mint Vállalkozó együttesen mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második része, 81. (1) szerinti nyílt eljárás lefolytatásával megvalósult - szolgáltatási szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatában, a Megrendelő ajánlattételi felhívásában, illetve a Megrendelő által kiadott ajánlatkérési dokumentációban foglaltak, valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 1. A szerződés tárgya Megrendelő jelen szerződéssel megrendeli Vállalkozótól az Állami Számvevőszék részére az Állami Számvevőszék Borsod-Abaúj-Zemplén megyei irodájának teljes körű takarítása, szőnyegek és egyéb textilneműk tisztítása, valamint évenkénti tavaszi-őszi nagytakarítás a Vállalkozó saját eszközeivel és anyagaival a Szerződés 4. sz. mellékletét képező Szakmai specifikáció, továbbá a Szerződés 2. számú mellékletét képező ajánlat szerinti tartalommal. 2. Vállalkozó feladatai 2.1. Vállalkozó tevékenységét az Ajánlatban, szakmai specifikációban meghatározottak szerint végzi, jelen szerződésben meghatározott szabályok figyelembe vételével A takarítási munka ellátásának feltétele 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Megrendelő részére történő átadása a munka megkezdését megelőzően. A Megrendelő a szerződés időtartama alatt folyamatosan ellenőrizheti, hogy a takarítási feladatokat erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező alkalmazottak végzik-e.

2 Az erkölcsi bizonyítvány a tevékenységet ellátó alkalmazottak esetén az alábbi adatokkal kapcsolatos információkat kell, hogy tartalmazza: az alkalmazott büntetlen előéletű-e; közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll-e; és a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll-e Vállalkozó köteles gondoskodni takarítószerek beszerzéséről, az ajánlatában felsorolt takarítóeszközökről, takarításhoz szükséges gépekről, berendezésekről és azok folyamatos karbantartásáról. A felhasznált tisztítószerek minőségét Megrendelő folyamatosan jogosult ellenőrizni. Vállalkozó köteles továbbá olyan eszközöket használni, melyek tartozékai (különösen kerekei) az oldalfalakat, lifteket és szőnyegeket is megkímélik a sérülésektől Vállalkozó alkalmazottai Megrendelő irodatechnikai berendezéseit (telefon, fax, fénymásoló, stb.) nem használhatják. Az engedély nélküli használatból eredő költségeket és a Megrendelőt ért kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni A munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről, az elméleti munkavédelmi oktatásról, a munkavédelmi szabályok, továbbá a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos előírások betartatásáról a Vállalkozónak a helyi ismeretek alapján kell gondoskodnia és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseit a takarítási naplóban kell rögzítenie. A Vállalkozó a munkavégzés előtt bejelenti a Megrendelő üzemeltetési referensének azon munkavállalóit, akik a Megrendelőnél munkát végeznek Munkavállalókat ért baleset esetén a balesetet a Megrendelő a Vállalkozóval (munkáltatóval) együtt vizsgálja ki Vállalkozó köteles a Megrendelő tulajdonában álló dolgok állagát megóvni, és az azokon általa okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglaltak szerint helytállni Vállalkozó biztosítja a Megrendelő által meghatározott takarításra kerülő helyiségekben a törölközőt, konyharuhát, szappant, folyékony szappant, egészségügyi papírt, papírtörölközőt és WC illatosítót A szerződés időtartamára a Vállalkozónak legalább évi 3,5 millió Ft, és káreseményenként legalább 1 millió Ft értékű takarítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie az általa a Megrendelőnek, harmadik személyeknek esetlegesen okozott károk megtérítése érdekében. 3. Megrendelő kötelezettsége A takarításhoz szükséges víz és elektromos áram költsége a Megrendelőt terheli. 4. A szerződés értéke 4.1. Megrendelő az 1. pontban meghatározott és havi átalánydíjas takarításként végzett napi és heti takarítási feladatok ellátására a szerződés teljes időszakára vonatkozóan a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti Ft + ÁFA, azaz. forint + forint ÁFA, összesen bruttó Ft, azaz. forint szerződéses összeget fizet meg a szakmai specifikációban meghatározottak szerint a Vállalkozónak A jelen szerződés mellékletét képező, a ponton túli egyéb (nagytakarítás évi két alkalommal) takarítási feladatok ellátására vonatkozó szerződéses összeget a Megrendelő az esedékes feladatok ellátását követően, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott összegek figyelembe vételével fizeti meg Vállalkozónak A meghatározott szolgáltatási díj nem foglalja magában az objektum töltőanyagainak beszerzési, illetve rendelkezésre bocsátási árát. A szolgáltatási díj magába foglalja a

3 takarítás során felhasznált gépi eszközök rendelkezésre bocsátását, illetve a felhasznált tisztítószereket A felek rögzítik, hogy a szerződésben és annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletekben meghatározott valamennyi díjtétel és egységár a szerződés teljes időtartama alatt változatlan, az tartalmaz minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges költséget és ráfordítást. 5. A szerződés teljesítésének helye és határideje 5.1. A szerződés teljesítése a Megrendelő {Miskolc, Városház tér 1, 3530} alatti telephelyén történik Felek jelen szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától számított 24 hónapra kötik. A jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése az alábbiak szerint folyamatos Vállalkozónak folyamatosan, a Szakmai specifikációban és az Ajánlatban meghatározottak szerint, megfelelő szakmai színvonalon, kifogástalan minőségben kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit. Megfelelő szakmai színvonal alatt a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelő, általánosan elvárható követelmények teljesítését kell érteni A napi takarítás ideje a törzsmunkaidőt (hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken :00 óráig) követően, hétfőtől-csütörtökig óráig, pénteken óráig tart A napi takarításon túl meghatározott feladatokra előzetesen egyeztetett időpontban, hétvégéken kerül sor. 6. Fizetési feltételek 6.1. Megrendelő erre jogosult képviselője (teljesítésigazoló) havonta (beleértve a nem havi rendszeres teljesítésű feladat elvégzése utáni, esetenként adott, de havi rendszerességhez igazodva kiállított igazolást is) igazolja a tényleges teljesítést teljesítésigazolás kiállításával a jelen szerződésben meghatározott elszámolási rend szerint. Számla benyújtására ezt követően, a teljesítésigazolás alapján jogosult a Vállalkozó. Teljesítésigazolásra Megrendelő vagyonkezelési és üzemeltetési feladatokat ellátó egységének vezetője jogosult a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Teljesítésigazolás megfelelő részeinek kitöltésével A Megrendelő a számla, valamint jelen Szerződés 6.4. pontja szerinti igazolás kézhezvételét követő 15 banki napon belül intézkedik a díjazás Vállalkozó.banknál vezetett sz. bankszámlája javára történő átutalása iránt. Egyebekben a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdései, valamint a Kbt ában foglaltak szerint kell eljárni Megrendelő előleget nem biztosít Vállalkozó számára Figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -ának rendelkezéseire (különösen a 36/A. (6) bekezdésére), amennyiben a Vállalkozó az esedékes kifizetés időpontjában nem szerepel a NAV honlapján az Art. 36/B. -a alapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kifizetés feltétele a NAV által kiállított nemlegesnek minősülő adóigazolás (nyilatkozat) átadása, megküldése, illetve bemutatása.

4 6.5. A Vállalkozónak NAV nyilatkozatát eredeti példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtania. A NAV által elektronikus úton kiadott igazolás csak elektronikus formában hiteles, így azokat a Megrendelő címére kell továbbítani Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók. 7. Kapcsolattartók és teljesítésigazoló 7.1. Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről, adatváltozásról kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A jelen szerződés mellékleteiben specifikált szolgáltatások igénybevételéhez és teljesítéséhez Felek között szükséges kommunikáció elsődlegesen a jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek között zajlik. Felek előre kijelölt kapcsolattartói: 7.2. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: beosztás: tel: fax: Teljesítésigazoló: Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: név:.. tel:.. fax:.. 8. Bizalmas információk kezelése és összeférhetetlenség 8.1. Vállalkozót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában; továbbá a rá vonatkozó jogszabályok szerint jelen szerződésben ellátott feladatokkal összefüggésben a tudomására jutott egészségügyi adatokkal kapcsolatosan. E titoktartási kötelezettség kiterjed Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, vállalkozóira is, akiket a tevékenységük megkezdése előtt köteles erre hitelt érdemlően figyelmeztetni Vállalkozó Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció vagy információ adatait. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. Megrendelő ennek betartását folyamatosan ellenőrizheti A Vállalkozó kijelenti, hogy vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosai sem az ÁSZ elnökének, sem vezetőinek, számvevőinek, köztisztviselőinek, illetve egyéb alkalmazottainak a Ptk. értelmében nem közeli hozzátartozói A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosai tekintetében az összeférhetetlenségi ok a szerződés hatálya alatt következne be, azt azonnal jeleznie kell a Megrendelőnek.

5 8.5. Összeférhetetlenség bekövetkezése esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felbonthatja. 9. A felelősség korlátozása, vis maior 9.1. Felek nem felelnek kötelezettségeik esetleges elmulasztásáért, ha annak oka előre nem látható, el nem hárítható külső tényező (azaz vis maior, különösen: természeti katasztrófa, tűzeset, sztrájk, háború, blokád, export-, ill. importtilalom, stb.) A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, 9.1. pontban említett elháríthatatlan külső ok esetén Vállalkozó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn, Vállalkozó azonban az ilyen jellegű eseményekről és annak várható időtartamáról haladéktalanul, írásban köteles Megrendelőt értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a teljesítése 2 hetet meghaladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Felek a felmerült károkat maguk viselik. 10. A szerződésszegés jogkövetkezményei 10.1.A Vállalkozó által el nem végzett vagy hiányosan elvégzett munkát Megrendelő megbízottja takarítási naplóban rögzíti, és azt a Vállalkozó megbízottjával igazoltatja. Az el nem végzett vagy hiányosan elvégzett takarítási munkát Vállalkozó köteles pótlólagosan hiánytalanul elvégezni, melynek határideje napi takarítási tevékenység esetén a következő nap; nagytakarítási és egyéb eseti takarítási tevékenység esetén a Felek által közösen meghatározott, takarítási naplóban rögzített nap A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés tárgyát képező tevékenységet nem látja el, és azt a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételét követő napon belül nem kezdi meg. A meghiúsulási kötbér összege a szerződés teljes időtartamára vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20%-a Abban az esetben, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét nem az Ajánlatban, jelen szerződés mellékletét képező szakmai specifikációban meghatározottak szerint teljesíti, úgy minden megkezdett és hibásan teljesített nap után az aktuális havi vagy eseti nettó szolgáltatási díj hibás teljesítés napja alatt napi 0,5 %-a, a 11. napjától napi 1 %- a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 % Abban az esetben, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét az Ajánlatban, jelen szerződésben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, a Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér minden megkezdett késedelmes nap után az aktuális havi vagy eseti nettó szolgáltatási díj napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 % A bármely jogcímen, kötbérként érvényesített összeg együttesen nem haladhatja meg a szerződés teljes időtartamra vonatkozó nettó szolgáltatási díjának 20 %-át. A kötbér összegéről a Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja, aki annak elismeréséről vagy el nem ismeréséről írásban nyilatkozik. A kötbér összege, amennyiben azt a Vállalkozó írásban benyújtott nyilatkozatában elismeri, a teljesítésről szóló számla ellenértékéből kerül levonásra. Megrendelő jogosult továbbá a kötbér összegét fizetési felszólítás útján 8 napon belül is érvényesíteni.

6 10.6.Abban az esetben, ha a Vállalkozó erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező alkalmazottakkal teljesíti jelen szerződésben foglaltakat és ebből eredően Megrendelőnek többletköltsége keletkezik, a Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 11. A szerződés felmondása Felek közötti szerződéses jogviszony tekintettel a szerződés határozott időtartamára rendes felmondással nem szüntethető meg Bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha a másik fél a szerződéses kötelezettségeit megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen ha Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit megszegi, a pótlólagos munkát legalább három esetben pontban rögzített határidőn belül sem végzi el, vagy ha a bármilyen jogcímen érvényesített kötbér összege meghaladja a szerződés teljes időtartamra vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20 %-át Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 12. Vegyes rendelkezések A Kbt (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megkötésének feltétele, hogy a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Kbt (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül A Kbt (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

7 cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis A Kbt (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból A Kbt (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban, a Kbt ban meghatározott szabályok alapján lehetséges Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat mindenekelőtt békés úton közvetlen tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben az 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével, stb. kapcsolatos jogvitájukat is a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak Jelen szerződés az átláthatósági nyilatkozat, valamint a szerződés január 1. napján lép hatályba és 21 hónapig hatályos. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. irányadó rendelkezéseit, továbbá a Megrendelő ajánlattételi felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, a kiegészítő tájékoztatásokban, és a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni. Mellékleteket: 1. sz. melléklet: Teljesítésigazolás minta 2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 4. sz. melléklet: Szakmai specifikáció Budapest, 201..

8 Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében Ellenjegyzem: pénzügyi ellenjegyző teljesítésigazoló Jogi felülvizsgálat (Megrendelő)

9 1. sz. melléklet a. iktatószámú szerződéshez Köt. váll. száma:.. Iktatószám:... TELJESÍTÉSIGAZOLÁS MINTA Vállalkozó neve Székhelye Cégjegyzékszáma/ váll.ig. száma Adószáma Bankszámlaszáma A szerződés iktatószáma Kötelezettségvállalás száma A szerződés tárgya A teljesítés dátuma/időszaka A szerződés szerint járó díjazás összege A teljesítést igazoló dokumentumok felsorolása... Ft +.. ÁFA, összesen bruttó.. Ft A szerződés. pontja alapján a Vállalkozó teljesítését a mai nappal igazolom, a teljesítés hiánytalanul megtörtént. A fenti díjazás a Vállalkozó számára kifizethető. / vagy A teljesítést csak részben fogadom el, mivel a Vállalkozó (indokok) Ezért a Vállalkozó számára szerződésszerű teljesítés esetén járó díjazást a szerződés. pontja alapján.... Ft-tal csökkentem késedelmi kötbér jogcímén. hibás teljesítési kötbér jogcímén. A kötbér a kiszámlázott, illetve a szerződésben rögzített díjból levonásra kerül. Kelt:... név, munkakör teljesítésigazoló * = a megfelelő szövegrész aláhúzandó, illetve kitörlendő

10 3. sz. melléklet a(z)... iktatószámú szerződéshez Köt. váll. szám: NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL Alulírott (név), mint a(z)... nevű,... székhelyű, cégjegyzékszámú társaság cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontjában megfogalmazattak szerint, átlátható szervezetnek minősül. A törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezet: b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni az Állami Számvevőszéket a szerződésből eredő követelések elévüléséig. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Állami Számvevőszék, mint kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállhat. Az Áht. 41. (6) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, mint kötelezettségvállaló a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. -ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Dátum Cégjegyzésre jogosult képviselő aláírása

11 4. sz. melléklet a. iktatószámú szerződéshez Szakmai specifikáció

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) bekezdése, 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről

NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről Nyilatkozattevő: Szervezet neve:. Székhelye:. Cégjegyzékszáma:.

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ

Részletesebben

Pályázati adatlap. a szervezet képviselőjének aláírása

Pályázati adatlap. a szervezet képviselőjének aláírása A pályázó neve Pályázati adatlap Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete címe adószáma cégjegyzékszáma Képviselő neve, elérhetősége A pályázott

Részletesebben

II. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1.pont b) alpontjában meghatározott

II. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1.pont b) alpontjában meghatározott II. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1.pont b) alpontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott 1 ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ

Részletesebben

Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat oldal 1 / 6 Átláthatósági nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (kitöltendő, ha NIIF Intézet költségvetési támogatásnak minősülő kifizetést teljesít) Alulírott,mint a(z) (cég/szervezet neve), (székhelye), (adószáma) nyilatkozattételre jogosult

Részletesebben

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK 5. sz. melléklet a 30700/19944 /2017. számú anyag dokumentációjába AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK 1. sz. nyilatkozatminta N Y I L A T K O Z A T a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján 1. rész (valamennyi ajánlattal

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Eötvös József Főiskola 3 db tantermének bérbeadása február január. 31-ig

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Eötvös József Főiskola 3 db tantermének bérbeadása február január. 31-ig AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Eötvös József Főiskola 3 db tantermének bérbeadása 2018. február. 01-2023. január. 31-ig a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma: Eötvös József Főiskola, Baja,

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. Képviselő: Somogyi Gábor intézményvezető Sármai Józsefné gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére Név: Telefon- telefax szám: E-mail cím: Az értékesítésre meghirdetett Budapest Főváros VII. kerület..

Részletesebben

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:

Részletesebben

Soproni Járási Hivatal

Soproni Járási Hivatal Soproni Járási Hivatal TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL 1. Alulírott.... (képviseletre jogosult családi és utóneve) (születéskori családi és utónév /ha különböző/:.., születési hely, idő:., anyja születési családi és utóneve:

Részletesebben

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 4. sz. melléklet a 30700/19944- /2017. számú anyag dokumentációjába. Iktsz.: 30700/19944 - /2017. sz. pld. amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI/KÉRELEM/ADATLAP

PÁLYÁZATI/KÉRELEM/ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI/KÉRELEM/ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 1. PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése: Irányítószáma: Település: Utca, házszám: Telefonszám/ok/: Adószám:

Részletesebben

a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL. (Konzorciumi partnerenként kell benyújtani)

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL. (Konzorciumi partnerenként kell benyújtani) NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL (Konzorciumi partnerenként kell benyújtani) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1.

Részletesebben

3. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet(ek) megnevezése: Érintett neve:

3. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet(ek) megnevezése: Érintett neve: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről III. Civil

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi / külföldi 1

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi / külföldi 1 sz. szerződés... sz. melléklete Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés Amely létrejött egyrészről Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2073 Tök, Központi major; képviseli Körmendi József vezérigazgató, adószám: 14498598-2-13, közösségi adószám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017.

Vállalkozási szerződés. Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. Vállalkozási szerződés Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. HNT I. Szerződő felek: Jelen szerződés létrejön egyrészről Nyergesújfalu

Részletesebben

Kft. (székhely:., Cg... adószáma:., képviseli: ), mint vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Kft. (székhely:., Cg... adószáma:., képviseli: ), mint vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: Adásvételi szerződés Amely létrejött egyrészről Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2073 Tök, Központi major; képviseli Körmendi József vezérigazgató, adószám: 14498598-2-13, közösségi adószám:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete. az átláthatóságról

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete. az átláthatóságról MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az átláthatóságról Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS K+F+I fókusz erősítése: Olajvizsgáló berendezés beszerzése tárgyában

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS K+F+I fókusz erősítése: Olajvizsgáló berendezés beszerzése tárgyában ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS K+F+I fókusz erősítése: Olajvizsgáló berendezés beszerzése tárgyában Amely létrejött egyrészről a Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Nyilvántartási szám:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Átláthatósági nyilatkozatok. Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozatok. Átláthatósági nyilatkozat 5. melléklet Átláthatósági nyilatkozatok Átláthatósági nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. a) pontjában meghatározott átlátható szervezetek részére az államháztartásról

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Eötvös József Főiskola vagyonkezelésében lévő ingatlan területének bérletére ital/étel automata üzemeltetésére vonatkozóan 2017. december 1. - 2022. november 30. a) Az ajánlatkérő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő

Részletesebben

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan bérbeadására Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan bérbeadására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Asz : 15300014-2-41 mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről : a Belváros-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. "Héreg, Iskola és Óvoda külső épületének rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése"

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Héreg, Iskola és Óvoda külső épületének rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS "Héreg, Iskola és Óvoda külső épületének rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése" amely létrejött egyrészről a Héreg Község Önkormányzat címe: 2832 Héreg, Fő út. 84. képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Gazdasági Főiskola (székhely: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.; adószám: 15329822-2-42; bankszámlaszám: 10032000-00282833;

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52)

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52) Ügyintéző: Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) 502-530 Fax: (52) 502-538 :hasznositas@kozterf.hu, www.kozteruletfelugyelet.hu Ügyiratszám: SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Energetikai korszerűsítés Tarjánban-Fűtéskorszerűsítés

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Energetikai korszerűsítés Tarjánban-Fűtéskorszerűsítés VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Energetikai korszerűsítés Tarjánban-Fűtéskorszerűsítés amely létrejött egyrészről a Tarján Község Önkormányzata címe: 2831 Tarján,Rákóczi út. 39. képviseli: Marx Ernő polgármester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatály: 2018. november 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a BETO Kft. (a továbbiakban: Megbízott ) és a vele szerződő partner

Részletesebben

MELLÉKLETEK. 4. számú melléklet: NYILATKOZAT A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

MELLÉKLETEK. 4. számú melléklet: NYILATKOZAT A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Közbeszerzési útmutató BKV Zrt. TB-235/15. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: FELOLVASÓLAP 2. számú melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 3. számú melléklet: ÁRAZANDÓ KÖLTSÉGVETÉS: főösszesítő,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ

SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján, gazdálkodó szervezet esetében Átláthatósággal kapcsolatos

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Cím: 6728. Szeged, Bajai út. 14., 6701. Szeged Pf. 495. Telefon: (62) 559-577, (30) 394 8958 Fax: (62) 559-579, BM tel.: 33/1397, Fax: 33/1162 E-mail:iskola@szrszg.hu Web:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS K+F+I fókusz erősítése: ISO BUS vizsgáló tesztelő rendszer beszerzése tárgyában

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS K+F+I fókusz erősítése: ISO BUS vizsgáló tesztelő rendszer beszerzése tárgyában ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS K+F+I fókusz erősítése: ISO BUS vizsgáló tesztelő rendszer beszerzése tárgyában Amely létrejött egyrészről a Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Nyilvántartási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZODES

SZÁLLÍTÁSI SZERZODES 11 r SZÁLLÍTÁSI SZERZODES amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére. (hatályos: január 1. napjától)

Általános Szerződési Feltételek Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére. (hatályos: január 1. napjától) Általános Szerződési Feltételek Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére (hatályos: 2017. január 1. napjától) 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nagykezdőbetűvel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Csapadékvíz elvezetés és aszfaltozási munkák a tatai Esterházy-kastély parkban és a Hajdú utcában

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Csapadékvíz elvezetés és aszfaltozási munkák a tatai Esterházy-kastély parkban és a Hajdú utcában VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elvezetés és aszfaltozási munkák a tatai Esterházy-kastély parkban és a Hajdú utcában amely létrejött egyrészről a Tata Város Önkormányzata címe: 2890 Tata, Kossuth tér

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-23/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S

BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyfelől - képviselője: - székhely: - számlaszám: - adószám: - cégjegyzékszám: mint Bérlő, másfelől a M6 L.O.G Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft. - képviselője:.

Részletesebben

LICENCSZÁLLÍTÁSI ÉS LICENCKÖVETÉSI SZERZŐDÉS

LICENCSZÁLLÍTÁSI ÉS LICENCKÖVETÉSI SZERZŐDÉS LICENCSZÁLLÍTÁSI ÉS LICENCKÖVETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 45. B. épület Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043108 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Pályázat tárgya. Pályázat jellege. Eljárás nyelve: Pályázati ajánlat beadási formája, benyújtás helye

Pályázati felhívás. Pályázat tárgya. Pályázat jellege. Eljárás nyelve: Pályázati ajánlat beadási formája, benyújtás helye Pályázati felhívás Pályázat tárgya Vilonya Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vilonya Község teljes közigazgatási területére kiterjedően a településképi arculati kézikönyv elkészítésére, a településképi

Részletesebben

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek.

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Pályázati felhívás. Pályázat tárgya

Pályázati felhívás. Pályázat tárgya Pályázati felhívás a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat szerinti, önkormányzati ASP rendszerben ellátandó feladatokhoz

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, masreszről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: FELOLVASÓLAP 2. sz. melléklet: AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK ÉS AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL, EGYÉB NYILATKOZATOK) 3. sz. melléklet:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat székhelye: 1041 Budapest, István út 14. adószáma: képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester, mint megrendelő

Részletesebben

Pályázati felhívás. Pályázat tárgya. Pályázat jellege. Eljárás nyelve: Pályázati ajánlat beadási formája, benyújtás helye

Pályázati felhívás. Pályázat tárgya. Pályázat jellege. Eljárás nyelve: Pályázati ajánlat beadási formája, benyújtás helye Pályázati felhívás Pályázat tárgya Vilonya Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vilonya Község teljes közigazgatási területére kiterjedően, a település új településfejlesztési koncepciójának, és településrendezési

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

DIGITÁLIS TERJESZTÉSI SZERZŐDÉS

DIGITÁLIS TERJESZTÉSI SZERZŐDÉS DIGITÁLIS TERJESZTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről a GarageLive Kft. Cím: 2483 Gárdony-Agárd, Vasút u. 19. Képviseli: Forray Tamás ügyvezető Adószám: 25154498-1-07 Cégjegyzékszám:

Részletesebben