TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Bevezető 2. Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN. c. vándorkiállításhoz"

Átírás

1

2 TARTALOM Bevezető 2 Kiállításvezető A NAGY HÁBORÚ ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN c. vándorkiállításhoz HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Nagy Háború a maga korában 4 A Nagy Háború plakátokon 5 A Nagy Háború kéziratos dokumentumai 6 A Nagy Háború az aprónyomtatványok tükrében 8 Folyóiratok, katonai kiadványok 10 A Nagy Háború emléke a két világháború között 14 A világháború történeti feldolgozásai, szakirodalma 15 Alakulattörténetek, ezredtörténetek 16 A Nagy Háború történelmi távlatból 18 Történeti szakirodalom, összefoglalások 1945 után 18 Közösségi portálok, online adatbázisok 19 A kiállítás tárlói 20 Függelék 32 Világháborús alakulattörténetek a HM HIM gyűjteményeiben

3 BEVEZETŐ Kilencven esztendeje, 1918 novemberében ért véget az első, világméretűvé szélesedett, földön, vízen, levegőben egyaránt vívott, a korabeli köznyelvben Nagy Háborúnak nevezett modern fegyveres konfliktus. Hatását nem kerül(het)te el senki sem: uszályába került minden katonakorú és polgári személy, s nem létezett olyan magyar család, amely legalább egy tagja révén nem volt érintett az első világháborúban. Mialatt a különböző frontokon folyt az öldöklő küzdelem, a napi- valamint hetilapok, folyóiratok hasábjain, könyvekbe szerkesztve, falragaszokon a hátország információéhségét kielégítendő már megjelentek az első kézből vett híradások. Hivatalos tudósítók, alkalmi riporterek, katonák adták tovább rendszeresen vagy alkalmilag benyomásaikat az olvasóközönségnek. Hivatásos és amatőr fényképészek százai örökítették meg a látottakat, a harcterek véres illetve békés, tragikus vagy épp mulatságos pillanatait. Hazaírt levelek, tábori lapok közvetítették az egyedi élményeket, beszámolókat. A bajtársi közösségvállalás, az összetartozás nyomán megszülettek a tábori újságok, amelynek révén az alakulatok életébe nyerhettek betekintést a katonák és hozzátartozóik. A világégés éveiben az alapszókincs részévé váltak addig alig hallott, széles körben sosem használt szavak, kifejezések, mint srapnel, lövészárok, pergőtűz. A világháború négy év, három és fél hónapja után két forradalom, majd a trianoni trauma élményével, következményeivel a háttérben a hivatalos Horthy-kori történetírás, az egykori alakulatok bajtársi közösségei megkezdték a világháború magyar szempontú tudományos, mementószerű feldolgozását, megörökítését. A hadtörténészek aprólékos feldolgozó munkája, levéltári kutatása nyomán összefoglaló művek és résztanulmányok sokasága látott napvilágot. Másfelől az egykori lövészárok-feljegyzések élményszerű, kalandos leírásokká bővültek, fényképekkel-rajzokkal illusztrált könyvalakot öltöttek. Verseskötetek, kis példányszámú visszaemlékezések, száraz vagy épp novellaszerűen érdekessé formált ezredtörténetek méltatták a hőstetteket, az elesettek, a hadifogságot szenvedettek érdemeit. A második világháborút követően hatalmas szemléletváltás következett be az első világháború, a magyar katona vitézségét, helytállását illetően. Az összefoglaló munkákban, értekezésekben előtérbe került a háborúellenesség, a frontbarátkozások, az orosz hadifogság ideológiai hatása, a nagy összefüggések taglalása. A rendszerváltást követően éledt fel újra a Nagy Háború kutatásának helytörténeti, emberközeli jellegű igénye, amely napjainkban is újabb és újabb részterületeket, alakulatok vagy egyes személyek történetét, a korabeli életmódot vizsgáló művek kiadásához, megjelenéséhez vezet. Vándorkiállításunk célja felvonultatni e kilencven évvel ezelőtt lezárult, de hatásaiban a mai napig továbbélő világméretű harc magyar és magyar vonatkozású dokumentumainak jellemző típusait. A kiállított nyomtatványok, kéziratok, kitüntetések, jelvények és helytörténeti vonatkozású emlékek által talán az utódok számára is kézzelfoghatóbbá válik kapcsolatuk a városban egykor állomásozó nagy hagyományú gyalog-, tüzér- és huszárezredekkel, újabb lendületet adva ezzel a mostanság feléledő hagyományőrzésnek, helytörténetírásnak. Teszi ezt a megalapításának kilencvenedik évfordulóját ünneplő Hadtörténeti Intézet és Múzeum, melyet a világégést közvetlenül követően a magyar katonai hagyományok, hadtörténet tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feldolgozása és bemutatása végett hoztak létre és amelynek első kiemelt feladata éppen a Nagy Háború és az azt követő forradalmak anyagának megmentése és átörökítése volt. Sz. E. A. Sz. V

4 A NAGY HÁBORÚ A MAGA KORÁBAN A Nagy Háború plakátokon Az első világégés idején hirdetőoszlopokon és házfalakon, kerítéseken feltűnő plakátok akkori kifejezéssel élve falragaszok a Nagy Háború idején a hivatalos propaganda és tájékoztatás eszközei voltak. Ma kitűnő forrásai a hátországi mindennapokra vonatkozó ismereteinknek. A szöveges falragaszok politikai, hadügyi és gazdasági témaválasztása igen szerteágazó, mai szemmel néha meghökkentő. Mindennaposnak számított a boldog békeidőkben s a háború időszakában is jellemző maradt az Osztrák-Magyar Monarchiát érintő jelentősebb események (hadüzenetek, Ferenc József halála, koronázás, békekötés stb.) alkalmával a hivatalos nyelveken kiadott uralkodói, kormányfői szózatok ilyen formában történő közzététele. Az alattvalókat érintő háborús intézkedéseket, a legújabb híreket, határozatokat a helyi hatóságok ugyancsak köztéri hirdetmény formájában hozták a lakosság tudomására. A mozgósítás, a fémtárgyak, a ruhaneműk, a gumianyagok beszolgáltatása; az ingyen ételosztás; a rokkant katonák részére felajánlott munkaalkalmak; a vontató kutyák és kutyakordélyok, lovak összeírása; vagy épp az alapvető élelmiszercikkek (tej, kávé, liszt, cukor, hús) árának változása s megannyi egyéb hír nyomait őrzik a néha feltűnő ciklámen, rózsaszín, halványzöld vagy kék papírra nyomott dokumentumok. Európa más országaival ellentétben, ahol a hadi propaganda legfőbb témája a toborzás volt, Magyarországon a háború minden társadalmi csoportot egyre fokozottabban átitató élménye elsődlegesen az áru-, illetve szolgáltatási hirdetések tükrében érhető tetten. A képi és/vagy betűtipográfiával is kiegészített, sokszor neves művészek által szignált grafikai falragaszok a potenciális fogyasztót áruk, szolgáltatások igénybevételére buzdították. Az egyik sajátságos plakáttéma a hadikölcsön: a kiadások finanszírozására a háború ideje alatt összesen nyolc alkalommal bocsátottak ki állami értékpapírokat, s ösztönözték a lakosságot ennek jegyzésére. E hirdetmények között találunk a hadikölcsönöket általánosan népszerűsítő típust ( Hogy felszánthassuk a harctereket - Jegyezzünk hadikölcsönt Haranghy Jenő), és az egyes pénzintézetek szolgáltatásainak hirdetéseit ( Jegyezzünk hadiakölcsönt a Fabanknál! Weiss Antal). Termékeik népszerűsítése érdekében a gyártók gyakran alkalmazták a Nagy Háború és a csataterek szimbolikáját. A harctereken küzdő magyar katona a küzdelmek szüneteiben e termékeket használja ( Hősök Söre, Bér Dezső; Brázay Sósborszesz, Jelentem alássan..., én már tudom, hogy mi a Lysoform, Bortnyik Sándor). Az áruhirdetések mellett a képzőművészeti és hadikiállítások, az elesett katonák hozzátartozóinak és a rokkantaknak a megsegítésére szervezett jótékony célú rendezvények és a szórakoztatási intézmények (cirkusz, színház, mozifilm) falragaszai is lehetőség szerint grafikával, színesen hívták fel magukra a figyelmet. A háború idején alakult számos társadalmi egyesület Monarchia- és országszerte a legkülönbözőbb adománygyűjtő akciókkal hangversenyek, előadások, bálok révén igyekezett a szenvedéseket - 5 -

5 enyhíteni. A széles körű nyilvánosságot kapó hadikiállításokon egy-egy seregtest vagy fegyvernem tábori körülményeit, emléktárgyait, hadizsákmányait mutatták be; a hadigondozó, népegészségügyi és rokkantügyi kiállítások az orvosi utókezelés és rehabilitáció, a művégtaggyártás, a rokkantmunka bemutatására törekedtek. A plakát sem sérülékeny alapanyaga, sem rendeltetése miatt nem időtálló. Használata néhány napra vagy esetleg hétre korlátozódott, hiszen a hirdetőoszlopokon, kerítéseken, tűzfalakon újabb, aktuálisabb témájú hirdetmények kerültek kiragasztásra. Így s ez a fennmaradt példányok értékét növeli a korabeli falragaszoknak csupán igen kis hányada maradt ránk, s kerül a nyilvánosság elé kiállítások alkalmával vagy különböző kiadványok oldalain. B. T. O. A Nagy Háború kéziratos dokumentumai Az első világháborúba induló honvédek és császári és királyi közös katonák írásbeliségben gazdag korban, az írott és nyomtatott betűk, a képi illusztráció bűvöletében nőttek fel. Új(don)ságokra kiéhezve leveleztek, megörökítették az általuk hallott és látott eseményeket. Az iskolázottabbak: egyéves önkéntesek, tisztek a kor szokásának megfelelően naplóban kívánták megörökíteni az átélteket: kockás füzetekkel, vékonyka ceruzát is tartalmazó zsebnoteszekkel keltek útra, a körültekintőbbeknek az időjárás viszontagságait jobban álló tintaceruza lapult a zsebében. A néhány soros, sebtében odavetett firkától a rendszeresen vezetett, több oldalra rúgó napi beszámolókig mindenfajta írásművel találkozhatunk. Nem ritka, hogy rögtön az első oldalon az illető minden adatot megadott magáról, gyakran több nyelven, számolva azzal, hogy feljegyzései nyomán hozzátartozói sebesülése, netán eleste után rálelnek. A naplók a háború után számos esetben emlékirattá, fényképekkel illusztrált albummá bővültek. A naplókészítés mellett levelek, a különböző frontokról illetve hadifogolytáborokból kötegszámra írt és fennmaradt levelezőlapok sokasága jelzi az otthoniakkal, barátokkal való üzenetváltás fontosságát, gyakori voltát. A hátországi hozzátartozókkal és más frontszakaszokon szolgáló ismerősökkel való kapcsolattartás legkézenfekvőbb eszközének a tábori levelezőlap (Feldpostkarte, - 6 -

6 Feldkorrespondenzkarte) bizonyult, a melynek lélektani hatását a hadvezetés is felismerte. Voltak persze megszorítások: a tartózkodási helyet csupán ún. tábori postaszám jelölhette, fronton belüli hollétére nem utalhatott a levélíró, tiltották a titkosírás vagy érthetetlen nyelvezet alkalmazását. Előnyomott levelezőlap hiányában vagy ajádékképpen a katonák néha maguk készítettek levelezőlapot, rajzokkal díszítették, vagy ráerősítettek egy kis fenyőgallyat, barkaágat, virágot, fényképet stb. Alapanyagukat tekintve ritkaságnak, szemet gyönyörködtető különlegességnek számítanak a nyírfakéregből vagy fémből készült lapok. A háborút reprezentáló magánjellegű dokumentumok mellett természetesen nagy mennyiségű hivatalos katonai irat is született. Legtöbbjük már a háború előtt közkeletű volt, megjelenési formájukat szabályzatok rögzítették. A kitüntetésekhez okmány, még a szerényebbjéhez is kitüntetési igazolvány járt; általában névre szólóan kitöltött formanyomtatvány, de a világégés utolsó évében már sokszor csak tintával, kézzel íródott meg a viselési jogosultságot bizonyító irat. Parancskivonatok tömege ecsetelte az éremmel, kitüntetéssel jutalmazott személy erre érdemes voltát. Az előléptetések, kinevezések szinte az utolsó pillanatig díszes okmányokon is tudtára adattak az érintettnek. A ritkaságok, érdekességek kavalkádját szemlélve nem szabad elfeledkezni az érem másik oldaláról sem. A Nagy Háború iratanyagának ugyanúgy szerves részét képezik a kórházakban elhelyezett sebesültek, betegek kisméretű kísérő és nyilvántartó személyi iratai: a fejlapok vagy pedig a megrokkantak számára kiadott botviselési engedélyek; az előléptetési beadványokat tragikusan ellenpontozzák az alakulatok által kibocsátott, hősi halottaikról szóló csoportos gyászjelentések. A töredezett, sárguló, egykor más-más okból, de nagyon is fontos papírok ma iratgyűjtemények mélyén pihennek. Vigyánunk kell rájuk, hiszen az egyes emberek sorsát felfedő, összességében egyegy vizsgált időszakról sajátos, igen jellemző általános képet festő anyag történeti muzeológiai forrásértéke felbecsülhetetlen. A Nagy Háború az aprónyomtatványok tükrében Sz. E. A hivatalos propaganda nemcsak szó szerint nagy méretben nyilvánult meg: a grafikai plakátok kicsiny változatai képeslap-formában is megjelentek (pl. Imádkozik a király, hadikölcsönök). Az állami kiadású nyomtatványok mellett az ország majd minden településén létrejövő, nemek, foglalkozás, társadalmi állás szerint tagságot toborzó társadalmi egyesületek jöttek létre a szegény sorsú hátramaradottak, megrokkantak segélyezésére és nagy számban tették közzé felhívásaikat. A különböző előfizetési felhívások, sokszor jótékony céllal kiegészülve egyaránt előfordulnak szöveges és grafikai kivitelben, igen eltérő technikai, nyomdai, művészi minőségben

7 Kivitelezés és tartalom szempontjából különböző színvonalon megjelentetett lelkesítő versek, bélyegsorozatok, a szövetséges uralkodók arcmásával ékesített nyomatok kísérték a háború kitörését. Szórólapokkal buzdítottak a hátországban való helytállásra, jótékonykodásra. Húsvétkor, de különösen karácsony alkalmából külön akciókat szerveztek a fronton harcolók megajándékozására. Sokszor ezekről a kezdeményezésekről, sőt, a megalakult társadalmi szervezetekről is csak azért tudunk, mert egy-egy apró papírszelet, lap bizonyítja: hajdani tulajdonosa pénzadománnyal vagy munkával járult hozzá a helybeli karitatív tevékenységhez. Sorsjegyek, borítékzáró bélyegek, számolócédulák, meghívók ezrei árulkodnak a háborús évek minden ízében militarizált társadalmáról. A hadiállapot a hátországi ellátásban is megmutatkozott: a korlátozásokat szöveges falragaszok adták hírül, s általuk vezették be a személyre szóló adagolást is a jegyrendszer segítségével: először az élvezeti cikkek (pl. a dohány, a kávé) estek áldozatul, ezután rövidesen az alapélelmiszerek (liszt, zsír, vaj, cukor, burgonya, rizs, tej, kenyér stb.), majd a mindennapi háztartásvezetéshez szintén szükséges petróleum, gyertya, szappan is csak jegyre vált beszerezhetővé. A harctéri propagandában már jelentős szerepet kaptak a röplapok: különösen az utolsó két évben tömegesen jelentek meg jobb-rosszabb nyelvhelyességgel, gyatra papíron az ellenség soraiban terjesztett apró lapok, hogy a katonákat dezertálásra, fegyverletételre ösztönözzék. De nyomtatva készültek el a jelentős eseményekkel foglalkozó hivatalos harctéri közlések: ezred- és hadtestparancsok is, többféle sokszorosítási technika bevetésével a tábori színházak, mozik műsorai. Ezzel szemben a véres időkben zubbony-zsebekben, imakönyvekben őrzött kegy- illetve szentképek, imalapok a személyes hitélet apró emlékei. A Nagy Háború kis dokumentumai sokszor könyvek lapjai közé hajtva, dohányos- és szivarosdobozokban, fényképek mellett maradtak az utókorra. Folyóiratok, katonai kiadványok B. T. O. A hazai napilapok, folyóiratok természetszerűleg követték a háború eseményeit. Képes, térképes hírek, beszámolók jelentek meg szinte minden folyóiratban, olykor tematikus számokat, különkiadásokat szenteltek a hadieseményeknek. A háború kitörésekor életbe léptetett cenzúra a körülmények súlyosbodásával egyre jobban éreztette hatását, bár az újságírók rendszeresen tiltakoztak a szükségtelenül túlhajtott ellenőrzés miatt. A gazdasági nehézségek, a munkaerő- és a papírhiány fokozódásával 1918-ra kritikussá vált a sajtó helyzete, amely aztán évekig tartó állapottá vált. A folyóirat kiadás sajátos katonai vonalát képviselték a tábori újságok, amiket többnyire egy-egy magasabb egység (ezred, hadtest, hadsereg) parancsnoksága adott ki. A megjelentetésre fordí

8 tott anyagi, szakmai háttér nagyon eltérő volt, így egységes képet nem alkothatunk e sajátos folyóirattípusról, melyek skálája a néhány száz példányban megjelent kéziratos lapoktól a több ezres nagyságrendben, modern nyomdában nyomottig terjedt. A magyar királyi Honvédség hivatalos orgánuma a Honvédelmi Minisztérium által 1874 óta folyamatosan kiadott Honvédségi Közlöny (Rendeleti Közlöny, Kisközlöny) volt, amiben kihirdetésre kerültek a különböző hivatalos közlemények: jogszabályok, rendeletek, utasítások, lefokozások, előléptetések, kitüntetések. Két sorozata létezett: a Szabályrendeletek és a Személyes ügyek. A cs. és kir. közös Hadsereg (k. u. k. Heer) számára a közös Hadügyminisztérium (Kriegsministerium) által 1818 óta kiadott Verordnungsblattban megjelentek voltak az irányadóak (ennek sorozatai: Normalverordnungen, Personal-Angelegenheiten és Beiblatt). A háború esztendeiben mindkét közlöny hatalmasra duzzadt: az 1918-as Rendeleti Közlöny hat kötetben 5200 oldal feletti terjedelemben, a Verordnungsblatt 1917-ben nyolc kötetben, több, mint 5000 oldalon jelent meg. A katonai névkönyv vagy schematismus (sematizmus) 1790-től folyamatosan jelent meg a Habsburg-birodalom területén. Kezdeti kis formátumú könyvecskéit a világháború éveiben terjedelmes kötetek váltották fel: a közös schematismus 1918-ban 2286, a honvédségi 896 sűrűn, apró betűkkel teleírt oldalt tartalmazott. Egyre terjedelmesebbé válása a háborús években a közlönyökhöz hasonlóan látványosan mutatja a hadviselés hatalmas tömegeket érintő és az élet minden területére kiterjedő voltát. Ugyanilyen szomorúan látványos a veszteséglajstrom számos vaskos kötete, sok ezer oldallal. Közös bennük továbbá az, hogy a tiszti, tiszthelyettesi kar azóta már feledésbe merült kitüntetéseinek, előléptetéseinek és mindennemű személyügyi változásainak elsőrangú, sokszor egyetlen fennmaradt dokumentumai ezek. Így a családtörténet-írás, családfakutatás mai művelőinek elsőrangú forrásai. Mind a közlönyök, mind a névkönyvek mindennapi használatára utalnak a gyakran feltűnő kéziratos bejegyzések, az aktualizált adatok sora. Kötésük, állapotuk ezen túl is sokszor vall az egykori tulajdonosról, használóról. A katonai nyomtatványok külön műfaját képviselik a szintén minisztériumi kiadású szabályzatok. A hadsereg életének, tevékenységének a harctéri működés szempontjából legfontosabb dokumentumai ezek. Döntő többségük a különböző fegyverek, harceszközök használatát, karbantartását mutatja be röviden, szabatosan az azt kezelő állomány számára. Külön harcászati szabályzatokat adtak ki a követendő harceljárások ismertetésére, valamint alaki szabályzatokat a mindennapi viselkedés, harctéri és laktanyai együttélés részleteinek szabályozására. Mivel ezek minden időben korlátozott terjesztésű, olykor titkos dokumentumnak számítottak, így a Hadtörténeti Könyvtáron kívül közgyűjteményekben csak elszórtan, esetlegesen fordulnak elő. K. A. A. Sz. V

9 A NAGY HÁBORÚ EMLÉKE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT A világháború történeti feldolgozásai, szakirodalma Az első világháború páratlanul gazdag hadtörténeti irodalmának létrejöttében kétség kívül fontos szerepet játszott, hogy a megdöbbentő emberi és anyagi veszteségek következtében érthető módon különösen nagy morális súllyal vetődött fel a háborús felelősség kérdése. A hadviselő felek gyakorlatilag a háború kitörésének pillanatától nagy erőfeszítéssel igyekeztek bebizonyítani: kizárólag a másik katonai tömb államai vádolhatók a konfliktus kirobbantásáért. Ennek érdekében sorra születtek a különféle színekkel jelölt kiadványok, amelyekben megfelelően válogatott diplomáciai dokumentumokat tettek közzé. (Ilyen volt pl. az osztrák-magyar Vörös könyv.) A háború befejezése után a győztesek a békeszerződésbe is belefoglalták a központi hatalmak felelősségét, amire válaszul a húszas években valóságos mozgalom indult (főként Németországban, kisebb részben Ausztriában és Magyarországon) az antant államok egykori vezetőire hárítandó a békebontás ódiumát. A kölcsönös felelőskeresés eredményeként publikált dokumentumsorozatok a valamennyire tendenciózus válogatás ellenére fontos forrásmunkát jelentettek (és jelentenek ma is) a hadtörténetírás számára. Magyarországon az első világháborús szakirodalom keletkezését tekintve meglehetős aránytalanságot mutat: a két világháború között rendkívül gazdagnak mondható, 1945 után viszont évtizedekre háttérbe szorult. Ez utóbbi egyrészt az időben rákövetkező II. világháború természetes következménye, másrészt a Trianon emléke miatt kimondva-kimondatlanul magán hordozott Káin-bélyeg eredménye lehetett. A rendszerváltást követően a szaktudomány intenzívebb érdeklődése a Nagy Háború iránt újra tapasztalható. A Horthy-korban keletkezett hadtörténeti feldolgozásokat az események dokumentálásának természetes igénye mellett egyfajta önigazolási szándék is motiválta: a kiemelkedőnek ítélt magyar katonai teljesítmény felmutatása, párosulva a háborús vereség és a megalázó béke okainak illetve okozóinak megnevezésével. Ez a szemlélet aligha nevezhető objektívnak, ezért a korabeli irodalom tanulmányozása meglehetős óvatosságot kíván. Igaz ez mindenekelőtt a kor egyik legjelentősebb háborús visszaemlékezésére: József főherceg, tábornagy A világháború, amilyennek én láttam című 7 kötetes sorozatára, melynek sajtó alá rendezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Rubinthy (korábbi nevén Rubint) Dezső tábornok. A kötetek lapjairól elénk táruló kép alapvető elemei: a hős és katonái által valósággal istenített főherceg, aki állandó küzdelmet vív a magyarellenes hadsereg-főparancsnoksággal, hogy a magyar vér értelmetlen kiontását eredményező parancsokat viszszavonassa, a megbízhatatlan nemzetiségi (főleg cseh) katonák aknamunkája, a minden bomlasztó tevékenységnek szinte a végsőkig ellenálló színmagyar alakulatok hősiessége, a hátország és mindenekelőtt a háborúellenes pártpolitika, amely elárulta a frontokon hősiesen küzdő katonákat. Hasonlóképpen indokolt az óvatosság a korabeli ezredtörténetek esetében is. Ugyanakkor a m. kir. Hadilevéltár által 1928-tól kezdődően kiadott hadtörténeti könyvsorozat,

10 A világháború , különös tekintettel Magyarországra és a magyar csapatok szereplésére, szakmailag megbízhatóan és a kritikai megjegyzésekkel sem fukarkodva elemzi a hadműveleteket. Igaz, a magyar részvételt kidomborító szemlélet a világháború egészének tárgyalásával szemben érthető ugyan, de szintén lehetőséget kínál az aránytévesztésre. Ez a sorozat azonban bevallottan nem a nagyközönségnek, hanem a hivatásos tisztikarnak illetve a leendő tiszteknek íródott. Sajnálatos, hogy a munka a II. világháború alatt félbeszakadt: az utolsóként megjelent 10. kötet csak 1915 nyaráig tárgyalja az eseményeket. A szélesebb olvasóközönség igényeit ugyanakkor meglehetősen gazdag irodalom volt hivatott kielégíteni (ld. pl. Pilch Jenő, Julier Ferenc vagy Czékus Zoltán munkáit). Alakulattörténetek, ezredtörténetek P. F. Minden ezredtörténet voltaképpen írott Pantheon, amelyet annak írói az ezred dicsőségére emeltek ennél tömörebben és frappánsabban aligha lehet megfogalmazni e sajátos hadtörténeti műfajnak az ars poeticáját, amint az a 34. közös gyalogezred históriájához írott kötet előszavában olvasható. Ezredtörténetek ugyan már a 19. század eleje óta készülnek, azaz nem új találmányról van szó, igazi virágzásnak azonban az efféle munkák publikálása a két világháború között indult meg. Mit lehet elmondani erről a dokumentum-típusról? Mindenekelőtt azt, hogy szinte egyáltalán nincsenek közös jellemzői. Az egyetlen többé-kevésbé állandó követelmény az ilyen írásművekkel szemben az, hogy valamely ezred történetével lehetőség szerint kapcsolatba hozható szövegeket tartalmazzon. Ezen túlmenően azonban sem tartalmi, sem formai vagy stiláris, esetleg anyomdai megjelentetésre vonatkozó terjedelmi vagy formátumbeli szabályok nem állapíthatóak meg. Ezt azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló ezredtörténetek rendkívül vegyes képet mutatnak, és sajnálatos módon ugyanez a jelző érvényes a szakmai színvonalukra is. Találunk közöttük több száz oldalas, vaskos köteteket éppúgy, mint vékony füzetkéket, léteznek zsebkönyvnyi méretű példányok és tekintélyes súlyú fóliánsok egyaránt. Előfordulnak bennük részletes hadműveleti leírások, és van, hogy a szerzők csupán laza történetfüzérekkel szórakoztatják az olvasót. Még az is megesik, hogy az illető alakulat háborús szereplése helyett be kell érnünk annak ismertetésével, hogyan próbálták az ezred túlélői a későbbiek során ápolni az egykori elesettek emlékét. A tarka sokféleség ellenére természetesen megfogalmazható, milyen az ideális ezredtörténet. Írója szakavatott hadtörténész, aki nem csupán személyes visszaemlékezésekre, hanem lehetőség szerint eredeti levéltári forrásokra támaszkodik, és nem elégszik meg csupán az ezred dicső haditetteinek felidézésével, de esetenként szélesebb történeti összefüggésbe állítva értékel, sőt kritizál is. Mivel a Nagy Háború eseményeinek bemutatása a fő célja, értelemszerűen ennek szenteli a legnagyobb figyelmet, ugyanakkor legalább röviden ismerteti az ezred történetének 1914 előtt legfontosabb epizódjait is. A jó ezredtörténet a hadjáratok tárgyalása során nem hagyja figyelmen kívül azokat az alegységeket sem, amelyek az alakulat zömétől elszakítva, más alárendeltségben vagy éppen önállóan, kikülönítve kénytelenek harcolni. Nem feledkezik meg az ezred népfelkelő-, illetve menetformációiról. Minél több precíz statisztikai adatot közöl, ismerteti a tisztikar névsorát és a beosztásokat, mégpedig az ezred életében bekövetkezett minden fontosabb változás alkalmával. Tartalmazza a kitüntetettek listáját, a legmagasabb rangú elismerések esetében a haditény leírásával. Közli a legfontosabb elöljárók, ezred-, zászlóaljparancsnokok, ezredtulajdonosok életrajzát, természetesen fényképpel. Szomorú kötelességként pedig felsorolja az ezred állományából elesetteket, ugyancsak ha lehetséges az illetők fényképeivel együtt. Végül nem hiányzik belőle az alakulat emlékezetének és hagyományainak ápolására vonatkozó fejezet sem. A felsorolt jellemzők ugyan az ezredtörténeteknek csak viszonylag kis részében találhatóak meg közel teljes számban, valamennyi hasznosítható információt azonban mindegyikükben találhat az olvasó. A kutatók számára mindazonáltal indokolt az óvatosság éppen a rendkívül egyenetlen színvonal miatt, s így e dokumentumtípus nem tartozik a hadtörténetírás legmegbízhatóbb forráscsoportjához. P. F

11 A NAGY HÁBORÚ TÖRTÉNELMI TÁVLATBÓL Történeti szakirodalom, összefoglalások 1945 után 1945-öt követően néhány tanulmányt leszámítva jó másfél évtizedig nem jelent meg újabb, az első világháborút taglaló feldolgozás. A hatvanas évek elején Balázs József Négy év vasban és vérben címmel publikált népszerűsítő jellegű könyve jelezte, hogy a szaktudományok újra kezdenek érdeklődni az imperialista világháború iránt. A hadtörténészeken kívül főként Galántai József foglalkozott eseményeivel: ezek a feldolgozások azonban inkább a háború politikai történetét tárgyalták. A katonai történet megírásában egyre fontosabb szerepet játszottak Farkas Márton és Szabó László hadtörténészek. Előbbi írta a hosszú évtizedek utáni első, 1985-ben megjelentetett, új szemléletűnek szánt magyar hadtörténet (Magyarország hadtörténete I-II.) megfelelő fejezeteit is. A rendszerváltás után bár születtek résztanulmányok az első világháború korszerű feldolgozása még mindig a magyar hadtörténetírás legkomolyabb adósságai közé tartozik. Csak remélni lehet, hogy a háború kitörésének centenáriumára, 2014-re elkészül egy olyan munka, amely a hadtörténetírásban végbement komoly szemléletváltást tükröző módon ábrázolja majd Magyarország szerepét ebben az egyetemes és magyar történelemben egyaránt korszakos jelentőségű időszakban. P. F. Közösségi portálok, online adatbázisok A Nagy Háború iránt érdeklődő világhálón bóklászók számára sok közösségi portál, műkedvelő had- és fegyvertörténészek honlapjai állnak rendelkezésre. Az információ és az információközlés szabadságának eredménye ez a bőséges választék, ami azonban erős forráskritikát kíván a valóban használható adatokat kereső kutatóktól, a közölt információk visszakereshetőségének általános hiánya, valamint az anonimitás miatt. Általában tematikus menükkel találkozhatunk: hadvezérek életrajzai, kronológia, hadműveleti leírások, fegyverismertetők, fotók, dokumentumok, valamint fórum és linkgyűjtemény a legáltalánosabb menüpontok. Néhány jól tematizált, kutatók által is használt honlap a teljesség talán érthető igénye nélkül: E honlapok fórumaiban a korszakkal foglalkozó történészek és műkedvelők közösségei vitatnak meg különböző szakmai és kevésbé szakmai kérdéseket. A feltett kérdésekre viszonylag hamar választ kaphatunk és a hozzászólások esetében is szinte mindig akad vitapartner. E közösségek hasznos kiegészítői tudnak lenni a nyomtatott szakirodalomnak, első sorban a közvetlen, gyors, földrajzi határok nélküli kapcsolat miatt. A fentieknek sokszor részét képezik, ugyanakkor a nyomtatott dokumentumokhoz való közelebb állásuk miatt külön említést érdemelnek az online adatbázisok. Ezek a nyomtatott dokumentumok elektronikus leképezéseiként sokkal megbízhatóbb segédei tudnak lenni a kutatóknak, főként, mivel az eredeti dokumentum adataiból történő adatbázis-készítés sokkal több szempontú kereshetőséget szokott biztosítani. A Nagy Háború honvéd tiszti karának egy igen kiterjedt, a kitüntetéseket is tartalmazó adatbázisa a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapjáról (www.hm-him.hu) érhető el, ahol évek, valamint név szerint lehet keresni a korabeli rangsorolásokban. A. Sz. V

12 A NAGY HÁBORÚ A MAGA KORÁBAN I. Könyvészeti dokumentumok, hivatalos kiadványok 7. A világháború képes krónikája , 6., 9. sz. 1. Az Érdekes Újság Háborús Albuma. I. füzet Budapest, A magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyve évre. Budapest, Pallas, (Tiszti névtár) A Nagy Háború írásban és képben. I. rész. Északon és Délen II. Szerk.: Lándor Tivadar. Budapest, Athenaeum, A világháború újabb irodalma a Városi Könyvtárban január-június. Budapest, (Bibliográfia) 4. A Nagy Háború írásban és képben. I. rész. Északon és délen III. Szerk.: Lándor Tivadar. Budapest, Athenaeum, Ranglisten des kaiserlich und königlichen Heeres Wien, (A közös hadsereg tiszti névtára) 10. Kézikönyv a tartalékos tisztek, egyévi önkéntesek és altiszti iskolák számára. Szerk.: Szász Ágost. Budapest, Rendeleti Közlöny november 9. (Linder Béla miniszter amnesztia rendelete) 12. Veszteségi lajstrom. Wien, Almanach für die Kriegsmarine Pola, Tüzér ismeretek. 5M. 8 cm. tábori ágyú. Budapest, Pallas, (Szabályzat)

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével Készítette: Takács Margit Networkshop, Debrecen, 2010. április 7-9. Aprónyomtatvány:egyleveles

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. Pest Megyei LevéLtára P A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r Pest Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r p e s t Megyei levélt á

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás Egy Mandalat bánt engemet - szimpózium a digitalizálásról - Beszámoló az elvégzett munkáról és a tervekről Országos Széchényi Könyvtár 2012. április 17. Digitalizálási

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben