Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve"

Átírás

1 Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, február 16.

2 2 A ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A ÉVI MUNKATERV RÉSZLETES FELADATAI SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT... 5 I. A TÖRVÉNYESSÉGI-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY évben an végrehajtásra kerülő feladatok:... 5 Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok... 8 II. HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY III. KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb feladatok IV. INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY V. PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY VI. GYÁMHIVATAL VII. FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE I. ÖNKORMÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Komplex felügyeleti vizsgálatok: Ágazati vizsgálatok: II. TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELLENŐRZÉSE III. ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK IV. A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉBEN, VALAMINT A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE Állami (önkormányzati) fenntartású szociális intézmények ellenőrzésének ütemterve: A nem állami fenntartású szociális intézmények ellenőrzésének az ütemterve: V. A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL GYÁMHIVATALA ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE VI. FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉS Kiemelt vizsgálatok PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét szolgáló ellenőrzések Helyi kezdeményezésű vizsgálatok A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS VEZETŐKÉPZÉSI TERVE KORMÁNYZATI ÉRDEKBŐL A BELÜGYMINISZTER ÁLTAL ELRENDELT KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK (ROP) CÉLELŐIRÁNYZATBÓL FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEK KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK, VIZSGÁK MUNKATERVI PROGRAMKÉNT SZERVEZENDŐ KÉPZÉSEK... 51

3 3 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi munkaterve elkészítésénél alapul vettük a Hivatal stratégiai tervének végrehajtásából, valamint a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírtakból, a Belügyminisztérium közigazgatási és rendészeti ágazati stratégiája és a Belügyminisztérium munkaprogramja végrehajtásából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vevő további főhatóságok munkaterveiből fakadó kötelezettségeket. A évi munkaterv kiemelt szempontjai: Folytatni kell az Európai Unióhoz történt csatlakozásból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Így kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése, az egyes támogatási lehetőségek igénybevételére a szakapparátusok felkészítése. A törvényességi ellenőrzési munka során részt kell venni a Belügyminisztérium által lefolytatandó országos vizsgálatokban. Ezek közül kiemelten: o az önkormányzati költségvetéssel és annak végrehajtásával valamint, o a temetkezési tevékenységgel, a köztemetőkkel kapcsolatos rendeletalkotás törvényességének átfogó felülvizsgálatában és tapasztalatainak országos összegzésében. o a helyi lakásrendeletek felülvizsgálatában különös tekintettel a lakásmaffia tevékenység megakadályozására irányuló szabályozásra, o a települési önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok együttműködésének értékelésére, és az együttműködést akadályozó körülmények megszűntetésére. Jelentős figyelmet kell fordítani a közigazgatás korszerűsítési programja megvalósításának feladataira, különös figyelemmel a kistérségi szint továbbfejlesztésére és a regionális államigazgatási szint szerepének megteremtésére. Részt kell venni a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatás helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és működtetésében. Kiemelt figyelmet kell fordítani A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: KET) bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtására. Ezek közül elsősorban a KET hatálybalépésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok végrehajtására, a KET megismertetésével kapcsolatos tanfolyamok megszervezésére és az állampolgárok, az ügyfelek minél teljesebb körű tájékoztatására kel koncentrálni. A közigazgatás működésének minőségi javítása érdekében az önkormányzatok köztisztviselőivel meg kell ismertetni az Általános Értékelési Keretrendszert (CAF), és annak bevezetéséhez an segítséget kell nyújtani. Következetesen végre kell hajtani a CAF modell hivatali bevezetésekor megalkotott intézkedési tervben foglaltakat. Szükség és igény szerint részt kell venni a közigazgatási hivatalok működési feltételeinek elemzésén alapuló, a hivatalok szervezetének egységesítésére, a létszám és költségvetési kereteinek arányosítására irányuló elképzelések kidolgozásában.

4 4 - Megkülönböztetett figyelemmel kell készülni a közigazgatási alapvizsgarendszer változásainak bevezetésére, a zökkenőmentes átmenet biztosítására. - Jelentős figyelmet kell fordítani a közigazgatási hivatal tájékoztató tevékenységére, mind a lakosság, mind az államigazgatási és önkormányzati szervek tekintetében. - Az elektronikus közigazgatás megteremtése érdekében: o tovább kell erősíteni a korszerű információs rendszerek és a működést támogató technikák alkalmazását, az információszolgáltatást biztosító rendszerek továbbfejlesztését is, o erősíteni kell az önkormányzatokkal és a területi államigazgatási szervekkel kialakított elektronikus levelező kapcsolat megbízhatóságát, o az anyakönyvi szakterületen a számítógépes nyilvántartás és a biztonsági okmányok bevezetése érdekében an segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak, o biztosítani kell az új törvényességi ellenőrzési rendszer és a nemzeti rendelettár működési körülményeit, ki kell alakítani az együttműködést az önkormányzatokkal, meg kell valósítani az új rendszerre történő áttérést, o a közigazgatási szervek egységes iratkezelésének szabályozása (KEIR) megalkotása után szükség szerint részt kell venni a bevezetéssel összefüggő feladatok ellátásában. Kiemelt feladatnak tekintjük a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás korszerűsítésére tekintettel, a megyei szociális és gyámhivatal kialakítását valamint az új szervezeti egység feladataira való felkészülést. A fogyasztóvédelmi tevékenység során kiemelt feladatként kezeljük a fogyasztók életére, egészségére, anyagai biztonságára veszélyes áruk ellenőrzését, kiszűré

5 5 A évi munkaterv részletes feladatai szervezeti egységenként I. A Törvényességi-Ellenőrzési Főosztály évben an végrehajtásra kerülő feladatok: 1. Folytatni kell az Európai Unióhoz történt csatlakozásból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Így kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése. -helyettes 2. A TÖRV tesztelésében an részt vesz, és biztosítja az új nyilvántartás határidőre történő felépítését. és központilag elrendelt helyettes 3. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői, valamint polgármesteri, helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei részére tartott értekezleten tájékoztatást ad a törvényességi munkát érintő jogszabályi változásokról, aktuális feladatokról és értékeli a törvényességi ellenőrzés tapasztalatait, közreműködik az értekezletek szervezésében. Felkérés esetén rész vesz a kistérségi jegyzői klubok rendezvényein. 4. A jogszabályi változásokról az egységes jogalkalmazási gyakorlat elősegítése és kialakítása érdekében valamint valamennyi önkormányzatot érintő döntés meghozatalának kötelezettségéről és határidejéről előkészíti a figyelemfelhívó szakmai tájékoztató tervezetét. 5. Fel kell hívni a figyelmet arra, is hogy az önkormányzat a) a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról legalább évente köteles tájékoztatni a lakosságot (1995. évi LIII. törvény 51. (3) bekezdés) b) a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként mint a közutak kezelője köteles felülvizsgálni a közutak forgalmi rendjét (1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdés) c) évente legalább egyszer a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit köteles felülvizsgálni (1997. évi XXXI. törvény 20. (4) bekezdés)

6 6 d) Összegyűjti az önkormányzati képviselőtestületek döntéseivel (határozat, rendelet) kapcsolatos törvényességi tapasztalatokat és arról a jegyzőket időszakonként tájékoztatja. 6. Nyilvántartja és rendszeres adatszolgáltatást végez a polgármestereket, jegyzőket és a kisebbségi önkormányzatok elnökeit érintő személyi változásokról. 7. A Főosztályhoz érkező szakmai megkereséseket, írásbeli bejelentéseket, panaszokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. soron kívül és 8. Előterjesztéseket készít szükség esetén a megyei bíróság, illetve az Alkotmánybíróság elé kerülő ügyekben. A Hivatalvezető megbízásából ellátja a jogi képviseletet. 9. Kijelölés alapján közreműködik a Közigazgatási Hivatal által szervezett képzések lebonyolításában. 10. Polgármester személyében bekövetkezett változás esetén a Hivatalvezető megbízásából részt vesz a munkakör átadás-átvételében és a jegyzőkönyv készítésében. területi referensek 11. A kisebbségi önkormányzatok működési költségeihez nyújtott állami támogatás biztosítása érdekében adatot szolgáltat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak. február 1., május 1., augusztus 1., november 1. Lipták Rita ügyintéző

7 7 12. Ellátja a törvényességi felügyeleti feladatot a területfejlesztési tanácsok tekintetében és a törvényességi ellenőrzési feladatokat a területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a többcélú önkormányzati társulások tekintetében. és a területi referensek 13. Részt vesz a Közigazgatási Hivatal CAF minőségellenőrzési feladatai ellátásában. március 31. hivatalvezetői kijelölés szerint 14. Részt vesz a helyi önkormányzatok komplex ellenőrzésében. külön elkészített ütemterv szerint 15. Az európai uniós, valamint a hazai pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat. Selmeczi Imréné ügyintéző 16. A törvényességi ellenőrzési munka során részt kell venni a Belügyminisztérium által lefolytatandó országos vizsgálatokban. Ezek közül kiemelten: a) Az önkormányzati költségvetéssel és annak végrehajtásával. b) A temetkezési tevékenységgel, a köztemetőkkel kapcsolatos rendeletalkotás törvényességének átfogó felülvizsgálatában és tapasztalatainak országos összegzésében ( A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény). c) A helyi lakásrendeletek felülvizsgálatában, különös tekintettel a lakásmaffia tevékenység megakadályozására irányuló szabályozásra (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. ). d) A települési önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok együttműködésének értékelésére, és az együttműködést akadályozó körülmények megszűntetésére ( A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény, Ötv., Áht., Ámr.) 17. Részt kell venni a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatási helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és működtetésében. Az önkormányzatok területi beosztása szerinti referensek részanyagokat készítenek 1-5, 10., 14., 16.,17. pontban foglalt feladatokhoz.

8 8 Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok az érintett önkormányzatok területi referensei 1. A felterjesztett jegyzőkönyvek alapján törvényességi szempontból értékeli és összegzi az önkormányzatok évi tevékenységét. január Az önkormányzatok 2004 évi közmeghallgatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi és mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz. (Ötv. 13. ) február A kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Ötv.-ben kötelezően előírt számú ülés és közmeghallgatás évi megtartását ellenőrzi, mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz (Ötv. 102/A., 12. (1), 13. ) február Ellenőrzi, hogy az önkormányzatok a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról (a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3)-(4) bekezdésében elírtaknak megfelelően) meghozták-e döntéseiket. Az ellenőrzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. február Az önkormányzatok testületi jegyzőkönyveinek határidőn belül történő felterjesztését ellenőrzi és az Ötv. 17. (2) bekezdésében előírt kötelező határidő elmulasztása esetén jelzést tesz. 6. Az önkormányzatok évről szóló zárszámadási rendelet tervezetének az Áht ában foglalt törvényes határidőn belüli beterjesztését és a megalkotott rendelet törvényességét ellenőrzi. Ennek keretében ellenőrizni kell, hogy a) a beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló részeként a lakosság tájékoztatása megtörtént-e (1990. évi C. törvény 8. (2) bekezdése) b) a környezetvédelmi alapot önkormányzati rendelettel létrehozó önkormányzatok rendelkeztek-e az alap felhasználásáról (1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése) Az ellenőrzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. június 15.

9 9 7. Ellenőrzi, hogy az évi III. törvény 92. (3) bekezdésében meghatározott (legalább 2000 lakosságszámot elérő) önkormányzatok december 31.- ig elkészítették-e a szolgáltatás tervezési koncepciót. február Az önkormányzatok évi törvényességi ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok 1. Statisztikai összesítést készít a felterjesztett és feldolgozott testületi jegyzőkönyvekről és a beérkezett egyéb ügyiratokról. Az ügyintézési határidőket ellenőrzi. minden hónapot követő hó Az önkormányzatok évre szóló költségvetési rendelettervezetei határidőn belüli önkormányzati testület elé terjesztését, a rendelet megalkotását és annak törvényességét ellenőrzi (Áht. 71. (1) bekezdés). Az ellenőrzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. március 20. területi referens 3. Az önkormányzatok első félévi gazdálkodásáról, harmadik negyedévi gazdálkodásáról, valamint a évi költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztések, tájékoztatók megtárgyalását és az ezzel összefüggő döntések meghozatalát ellenőrzi a felterjesztett jegyzőkönyvek alapján. (1992. évi XXXVIII. törvény 70., 79., 217/1998.(XII.30.)Korm. (Ámr.)10. ) szeptember 30., és december 31. területi referens 4. Ellenőrzi, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról elkészítette-e az átfogó ellenőrzést. (1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdés) június 30. területi referens 5. Ellenőrzi a közbeszerzési szabályzat meglétét, határozattal történő elfogadását és törvényességét. (2003. évi CXXIX. törvény 6. ), és május 30. területi referens

10 10 6. Ellenőrzi, hogy a társulási megállapodást kötő önkormányzatok, valamint a területfejlesztési tanácsok munkájában részt vevők polgármesterei az éves beszámolási kötelezettségüket teljesítették-e. (1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése, évi XXI. törvény 10/F. (4) bekezdése, 14. (8) bekezdése, 17. (4) bekezdése) december 31. területi referens 7. Ellátja a címzetes főjegyzői cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat. április Ellenőrizni kell, hogy a társult képviselőtestületek megtárgyalták-e a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót (Ötv.40. (4) bekezdés) december 31.-ig referensek 9. Ellenőrizni kell, hogy a közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót megtárgyalták-e az önkormányzati testületek ( a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdés). december 31.-ig referensek 10. Segíteni és ellenőrizni kell A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok ellátását a helyi rendeletek november 1.-i hatálybaléptetését. szeptember 15.-ig és november 15. -helyettes és a referensek

11 11 II. Hatósági Főosztály 1. A hivatalvezető jogkörében eljárva elbírálja a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a megyei főjegyző által hozott határozatok elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a hivatalvezető hatáskörébe tartozó első fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéző 2. A hatósági munkában fokozott figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők betartására, és törekedni kell azok csökkentésére. 3. Az elért eredményekre alapozva tovább kell erődíteni a hatósági ügyintézés színvonalát. 4. Részt kell venni a Kormány közigazgatás-átalakítást célzó intézkedésének területi szintű végrehajtásában. Ennek keretében ki kell dolgozni igény esetén az egy régióban működő közigazgatási hivatalok tevékenységének összehangolását, az együttműködésük erősítését szolgáló módszereket és munkaformákat. 5. Részt kell venni a közigazgatási hivatalok működési feltételeinek elemzéseken alapuló, a hivatalok szervezetének egységesítésére, a létszám és költségvetési kereteinek arányosítására irányuló elképzelések kidolgozásában. 6. Ellátja az első és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében előkészíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésről - a perköltséggel kapcsolatos teendőkről - a Pénzügyi Főosztályt, illetve az első fokú határozatot hozó önkormányzat jegyzőjét (a főjegyzőt) tájékoztatja.

12 12 7. A hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érintő jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 8. Jogalkalmazást elősegítő szakmai vélemények készítésével közreműködik a hivatal vezetője által kiadásra kerülő tájékoztatók összeállításában. 9. Közreműködik a Hatósági Főosztály munkaterületeit érintő önkormányzati rendeletek véleményezésében. Törvénysértés észlelése esetén - a Törvényességi Ellenőrzési Főosztály részére - írásban rögzíti az önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeit. kijelölt ágazati ügyintéző 10. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követően az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemző tényekről adatlapot fektet fel. Az ingatlanszerzési adatokat összesítés céljából átadja az Informatikai Főosztálynak. Kajári Gyula ügyintéző 11. Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal. február dr. Józsa Viktória ügyintéző 12. Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal. február 15. dr. Farkas Helga ügyintéző

13 Megszervezi az alkotmányos alapismeretek oktatását és az állampolgársági vizsgákat. Daróczi Sándor ügyintéző 14. Szervezi az ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékeléséről. Ennek során tovább kell növelni a hatósági és az intézményi ellenőrzések hatékonyságát, és erődíteni azok segítő jellegét. ellenőrzési terv szerint 15. A komplex felügyeleti vizsgálat során ellenőrzi, hogy a jegyző hogyan látta el - a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeknél - a közoktatási törvényben meghatározott törvényességi ellenőrzési feladatait. ellenőrzési terv szerint kijelölt ágazati ügyintéző 16. A települési önkormányzatok jegyzői által beküldött jogerős határozatok alapján aktualizálja a súlyos mozgáskorlátozottakról vezetett számítógépes nyilvántartást. június 30. Fekete Mária ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 17. Előkészíti a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési támogatásának bizottsági közreműködéssel történő elbírálását, elvégzi az utalványok kiállítását és a jogosultak részére történő megküldését. Egyúttal értesíti azokat az igénylőket, akik ebben az évben nem részesültek támogatásban. július 31. Fekete Mária ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 18. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer működtetésével összefüggésben a felhasználói jogosultságok és a felhasználói kártyák igénylésével kapcsolatos feladatokat. Fekete Mária ügyintéző

14 A kiemelt építésügyi hatóságok jelentései alapján előkészíti a évi építésügyi hatósági vizsgálatokról szóló összefoglaló értékelő jelentést az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz való megküldés céljából. március dr. Pintér Lajos osztályvezető 20. Beszámolót készít az építés-felügyeleti vizsgálatok évi tapasztalatairól. Az ellenőrzési terv alapján lefolytatja, részben önállóan, illetve az érintett önkormányzati építésügyi hatóságokkal az építés-felügyeleti vizsgálatokat, és az esetleges hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi. március, illetve dr. Pintér Lajos osztályvezető Prekop Judit ügyintéző 21. Elbírálja a kérelmeket, és ennek alapján an vezeti, számítógépen nyilvántartja a felelős műszaki vezetőkre és műszaki ellenőrökre vonatkozó névjegyzékeket. A névjegyzékeket alkalmazás céljából rendelkezésre bocsátja az I. fokú építésügyi hatóságoknak. Prekop Judit ügyintéző 22. Felmérést végez az építésügyi hatóságok létszámának alakulásáról és a hatósági munkavégzés adatairól. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal részére az összesített adatokat megküldésre előkészíti. Az adatok alapján elemzést készít hivatali felhasználásra. február 28. dr. Pintér Lajos osztályvezető 23. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefüggő kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás soron kívüli lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelmeket. -helyettes dr. Farkas Helga ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző dr. Leimszieder Zsuzsanna ügyintéző

15 Adatot szolgáltat a Belügyminisztérium részére az M6 és M8 autópályák építésével összefüggő kisajátítási eljárásokról. -helyettes 25. Ellátja a hivatal munka-, illetve tűzvédelmi szabályzatában meghatározott feladatokat. Bánszki István ügyintéző 26. A 6/1998. (III. 16.) KTM rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában részt vesz. minisztériumi intézkedés függvényében dr. Pintér Lajos osztályvezető 27. Szakmai napot tart a szociális feladatokat ellátó önkormányzati köztisztviselők részére. március 31. -helyettes Fekete Mária ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 28. Képzést szervez az Informatikai Főosztállyal közösen az anyakönyvvezetők részére az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer bevezetésével kapcsolatban. június -helyettes 29. Az adóügyi köztisztviselők részére szakmai napot szervez. december -helyettes Kajári Gyula ügyintéző

16 Országos értekezletet szervez a közigazgatási hivatalok adó- és illetékügyi köztisztviselői részére a jogszabályi változásokról, jogalkalmazási kérdésekről. december 31. Kapcsolatot, igény szerint konzultációt tart a főosztály adó- és illetékjogi feladataival összefüggő kérdésekben az önkormányzatok jegyzőivel, az illetékhivatal vezetőjével. Nagy Józsefné ügyintéző Kajári Gyula ügyintéző 32. A közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében kapcsolatot tart az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. Bánszki István ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 33. Ellenőrzi, hogy a normatív állami hozzájárulásban részesülő állami és a nem állami, egyházi fenntartású szociális intézményt a fenntartó, a működési engedélyben és egyéb szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e. Ellenőrzi továbbá, hogy a kijelölt önkormányzati jegyzők a jogszabályi előírások betartásával végzik-e a hatáskörükbe tartozó működési engedélyek kiadását. Fekete Mária ügyintéző dr. Leimszieder Zsuzsanna ügyintéző Bánszki István ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 34. Segíti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok végrehajtását. főosztályveztő-helyettes Kajári Gyula ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző

17 Szükség és igény szerint közreműködik a KET oktatási tananyagának kidolgozásában, valamint az önkormányzati és a közigazgatási hivatali köztisztviselők részére szervezett felkészítő tanfolyamok megtartásában. -helyettes Kajári Gyula ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző 36. Közre kell működni abban, hogy az állampolgárok, az ügyfelek minél teljesebb körűen megismerjék az eljárásjogi helyzetüket megkönnyítő új szabályokat. -helyettes Kajári Gyula ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző 37. Együttműködik a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával a helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos problémák megoldásában. 38. Együttműködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei Főügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

18 18 III. Koordinációs és Szervezési Főosztály Koordinációs és szervezési feladatok 1. Előkészíti és megszervezi a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium üléseit. MÁK munkaterv szerint 2. Ellátja a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve MÁK munkaterv szerint személyzeti ügyintéző 3. Ellátja a MÁK ellenőrzési bizottsága és eseti bizottságai működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. személyzeti, ellenőrzési ügyintéző 4. Koordinálja a területi államigazgatási szervek vezetőinek jegyzői értekezleten való részvételét, illetve a közlendőiknek a jogalkalmazási tájékoztató -ban történő megjelenítését. 5. Részt vesz a közigazgatási közszolgáltatások korszerűsítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában és azok végrehajtásának területi összehangolásában. 6. Részt vesz a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatás helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és működtetésében. 7. Szükség és igény szerint részt vesz a közigazgatási hivatalok működési feltételeinek elemzésén alapuló, a hivatalok szervezetének egységesítésére, a létszám és költségvetési kereteinek arányosítására irányuló elképzelések kidolgozásában.

19 19 8. Részt vesz a minőségfejlesztési és biztosítási programok kidolgozásában, különös tekintettel a CAF rendszer megismertetésében és bevezetésének segítésében. 9. Figyelemmel kíséri és koordinálja a CAF modell hivatali bevezetésekor megalkotott intézkedési tervben foglaltakat, következetes végrehajtását. március Koordinálja a hivatalvezető ellenőrzési körébe tartozó területi államigazgatási szervek ellenőrzését, az ellenőrzés körébe tartozó feladatok összehangolását. Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók tekintetében a jogviszonnyal összefüggő feladatokat (minősítés, átsorolás, jubileumi jutalom, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéző 2. Szervezi a köztisztviselők teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teendőket. március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének előkészítéséről. Határidő az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20, augusztus 23. Határidő a kitüntetések esetében: május 15, december 15. személyzeti ügyintéző 4. Végrehajtja a szolgálati igazolványok visszavonásával és az új BM szolgálati igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat. BM által meghatározottak szerint személyzeti ügyintéző

20 20 5. Tájékoztatja a hivatal köztisztviselőit és munkavállalóit a tárgyévi szabadság mértékéről. Összeállítja a hivatal szabadságolási tervét. február 28. személyzeti ügyintéző 6. Vezeti a köztisztviselők szabadság nyilvántartását és elkészíti az ezzel összefüggő jelentéseket., illetve minden hónap 5. napja személyzeti ügyintéző 7. Kérés és igény szerint segítséget nyújt az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 8. A területi államigazgatási szervek ellenőrzése során ellenőrzi a Ktv. hatályosulását. ellenőrzési ütemterv szerint 9. Közszolgálati ellenőrzést végez kormány határozat és belügyminiszteri útmutató alapján. ellenőrzési terv szerint ellenőrzési ügyintéző 10. Szervezi a hivatal köztisztviselőinek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. I. Gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tétel és a vagyonnyilatkozat összevetés dokumentumainak előkészítéséről. A vagyonnyilatkozatok Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalhoz történő megküldéséről a vagyonnyilatkozat-tétel előkészítésére január 31. a vagyonnyilatkozatok megküldésére a benyújtást követően: az összevetés előkészítésére a vagyonnyilatkozat-tételt követő 60 napon belül személyzeti ügyintéző

21 21 Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Adatszolgáltatóként jelenti a hivatal köztisztviselőinek jogviszonyában bekövetkezett változásokat a BM Közszolgálati Főosztályának. Teljesíti a HUPA adatszolgáltatást a BM Személyzeti Főosztályának. BM utasítás szerint személyzeti ügyintéző 2. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást. október 31. személyzeti ügyintéző 3. Vezeti a főtisztviselői nyilvántartást, teljesíti a FŐTISZTAD adatszolgáltatást. személyzeti ügyintéző 4. Adatgyűjtőként ellenőrzi az alapnyilvántartás vezetését, szervezi az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, segíti az adatrögzítői tevékenységet. szeptember 15-től október 31-ig, illetve ellenőrzési ügyintéző 5. Gondoskodik a köztisztviselői tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról jogszabály szerint ellenőrzési ügyintéző 6. Az önkormányzatoknál végzendő komplex vizsgálatok és a területi államigazgatási szervek ellenőrzése során ellenőrzi az ügyiratkezelés és a KÖZIGTAD működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ügyintéző Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Folyamatosan szervezi a megye köztisztviselőinek közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáztatását, valamint vizsgára való felkészítését. képzési terv szerint ellenőrzési ügyintéző 2. Folyamatosan szervezi a közigazgatási szakvizsgákat, valamint a vizsgára való felkészítést.

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Szám: 04/223-2/2010. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2010. évi I. félévi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2010. február 28. 2 Tartalomjegyzék A 2010. ÉVI I FÉLÉVES

Részletesebben

Egészséges települések

Egészséges települések Egészséges települések Jegyzői értekezlet, Székesfehérvár, 2013.11.13. Dr. Pásztor László Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési osztály E-mail: fejer.egeszsegfejlesztes@kdr.antsz.hu

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi Szám: 01-6/2008. Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2008. március 31. 2 Tartalomjegyzék A 2008. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:...

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Szám: 04/16-2/2009. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2009. február 15. 2 Tartalomjegyzék A 2009. évi munkaterv kiemelt

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Ügyszám: 07000/198-65/2016. ált. FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY Jóváhagyom: Vörös Ferenc r. ezredes sk. rendőrségi főtanácsos rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések

2016. december hónapra tervezett sebességmérések december 1. csütörtök december 2. péntek 2016. december hónapra tervezett sebességmérések 13.00-15.00 M6 autópálya Százhalombatta és Dunaújváros között 15.00-17.00 M6 autópálya Iváncsa és Százhalombatta

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése. Komplex ellenőrzések 2 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok hivatalainak ellenőrzése Komplex ellenőrzések 1. Pusztaszabolcs november Célellenőrzések Adóigazgatás 1. Előszállás

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.

Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske, Szent István út 42. Bodmér Faluháza 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58. Bicskei Járás Sportcsarnok 8087 Alcsútdoboz, József A. út 5 Alcsútdoboz Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 8087 Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények

A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények 1 Állami fenntartású intézmények A Szociális és Gyámhivatal által engedélyezett szociális intézmények neve, székhelye,, e- mail; telefonszám Fenntartó székhelye neve, által nyújtott szolgáltatások, férőhelyek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Fejér megye adattára

Fejér megye adattára Fejér megye adattára EU csatl. Székesfehérvár 1, 2 Warvasovszky Tihamér 8000 Városház tér 1. 83 505 104 059 45 391 39 352 6 039 38 114 1. vk. és Szfvár 83 505 104 059 45 391 39 352 6 039 38 114 Csősz 2

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY. Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. Levelezési cím: Telefon: 06 (32) 620-722 Fax: 06 (32) 620-716 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-5/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint

Fejér Megyei Gyermekjóléti Szolgálatok 2013. februári állapot szerint Fejér Megyei ok 2013. februári állapot szerint Ellátási terület (települések felsorolása) Szolgáltató (intézmény) neve, székhelye Fenntartó neve, székhelye Családgondozó, telefon, e-mail Feladatellátás

Részletesebben

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr!

Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője. Székhelyén. Tisztelt Jegyző/Körjegyző Asszony/Úr! Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu Szám: 04/367-1/2006. Helyi Önkormányzat Jegyzője/Körjegyzője

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Határidő: április Mány Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészíti: Pénzügy, jegyz

Határidő: április Mány Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészíti: Pénzügy, jegyz MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. ÉVI MUNKATERVE A képviselő-testület tervezett üléseinek időpontja: A képviselő testületi ülések időpontja lehetőség szerint a hónap utolsó hetének szerdai

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap szeptember 1. kedd szeptember 2. szerda FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett ideje

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

UrszAggy űlés Hivetaie. irományszám : Érkezett 2015 JúN 2 2.

UrszAggy űlés Hivetaie. irományszám : Érkezett 2015 JúN 2 2. irományszám : UrszAggy űlés Hivetaie i/lllli A A Í[ öoi nuinnmmoi-uo Glmiiuiddiiuiuinü(1 ':?ifiliinininüngdi' ~ mnü3guiuű nnnnn g. ' A A Érkezett 2015 JúN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az

Részletesebben

Fejér

Fejér Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Szám: 01-9/2006. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. évi Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2006. február 21. 2 Tartalomjegyzék A 2006. évi munkaterv kiemelt szempontjai:... 4

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben