Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve"

Átírás

1 Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, február 16.

2 2 A ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A ÉVI MUNKATERV RÉSZLETES FELADATAI SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT... 5 I. A TÖRVÉNYESSÉGI-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY évben an végrehajtásra kerülő feladatok:... 5 Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok... 8 II. HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY III. KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb feladatok IV. INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY V. PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY VI. GYÁMHIVATAL VII. FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE I. ÖNKORMÁNYZATOK ELLENŐRZÉSE Komplex felügyeleti vizsgálatok: Ágazati vizsgálatok: II. TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ELLENŐRZÉSE III. ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK IV. A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉBEN, VALAMINT A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE Állami (önkormányzati) fenntartású szociális intézmények ellenőrzésének ütemterve: A nem állami fenntartású szociális intézmények ellenőrzésének az ütemterve: V. A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL GYÁMHIVATALA ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE VI. FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉS Kiemelt vizsgálatok PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét szolgáló ellenőrzések Helyi kezdeményezésű vizsgálatok A FEJÉR MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉVI KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS VEZETŐKÉPZÉSI TERVE KORMÁNYZATI ÉRDEKBŐL A BELÜGYMINISZTER ÁLTAL ELRENDELT KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK (ROP) CÉLELŐIRÁNYZATBÓL FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEK KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK, VIZSGÁK MUNKATERVI PROGRAMKÉNT SZERVEZENDŐ KÉPZÉSEK... 51

3 3 A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal évi munkaterve elkészítésénél alapul vettük a Hivatal stratégiai tervének végrehajtásából, valamint a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírtakból, a Belügyminisztérium közigazgatási és rendészeti ágazati stratégiája és a Belügyminisztérium munkaprogramja végrehajtásából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vevő további főhatóságok munkaterveiből fakadó kötelezettségeket. A évi munkaterv kiemelt szempontjai: Folytatni kell az Európai Unióhoz történt csatlakozásból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Így kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése, az egyes támogatási lehetőségek igénybevételére a szakapparátusok felkészítése. A törvényességi ellenőrzési munka során részt kell venni a Belügyminisztérium által lefolytatandó országos vizsgálatokban. Ezek közül kiemelten: o az önkormányzati költségvetéssel és annak végrehajtásával valamint, o a temetkezési tevékenységgel, a köztemetőkkel kapcsolatos rendeletalkotás törvényességének átfogó felülvizsgálatában és tapasztalatainak országos összegzésében. o a helyi lakásrendeletek felülvizsgálatában különös tekintettel a lakásmaffia tevékenység megakadályozására irányuló szabályozásra, o a települési önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok együttműködésének értékelésére, és az együttműködést akadályozó körülmények megszűntetésére. Jelentős figyelmet kell fordítani a közigazgatás korszerűsítési programja megvalósításának feladataira, különös figyelemmel a kistérségi szint továbbfejlesztésére és a regionális államigazgatási szint szerepének megteremtésére. Részt kell venni a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatás helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és működtetésében. Kiemelt figyelmet kell fordítani A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: KET) bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtására. Ezek közül elsősorban a KET hatálybalépésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok végrehajtására, a KET megismertetésével kapcsolatos tanfolyamok megszervezésére és az állampolgárok, az ügyfelek minél teljesebb körű tájékoztatására kel koncentrálni. A közigazgatás működésének minőségi javítása érdekében az önkormányzatok köztisztviselőivel meg kell ismertetni az Általános Értékelési Keretrendszert (CAF), és annak bevezetéséhez an segítséget kell nyújtani. Következetesen végre kell hajtani a CAF modell hivatali bevezetésekor megalkotott intézkedési tervben foglaltakat. Szükség és igény szerint részt kell venni a közigazgatási hivatalok működési feltételeinek elemzésén alapuló, a hivatalok szervezetének egységesítésére, a létszám és költségvetési kereteinek arányosítására irányuló elképzelések kidolgozásában.

4 4 - Megkülönböztetett figyelemmel kell készülni a közigazgatási alapvizsgarendszer változásainak bevezetésére, a zökkenőmentes átmenet biztosítására. - Jelentős figyelmet kell fordítani a közigazgatási hivatal tájékoztató tevékenységére, mind a lakosság, mind az államigazgatási és önkormányzati szervek tekintetében. - Az elektronikus közigazgatás megteremtése érdekében: o tovább kell erősíteni a korszerű információs rendszerek és a működést támogató technikák alkalmazását, az információszolgáltatást biztosító rendszerek továbbfejlesztését is, o erősíteni kell az önkormányzatokkal és a területi államigazgatási szervekkel kialakított elektronikus levelező kapcsolat megbízhatóságát, o az anyakönyvi szakterületen a számítógépes nyilvántartás és a biztonsági okmányok bevezetése érdekében an segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak, o biztosítani kell az új törvényességi ellenőrzési rendszer és a nemzeti rendelettár működési körülményeit, ki kell alakítani az együttműködést az önkormányzatokkal, meg kell valósítani az új rendszerre történő áttérést, o a közigazgatási szervek egységes iratkezelésének szabályozása (KEIR) megalkotása után szükség szerint részt kell venni a bevezetéssel összefüggő feladatok ellátásában. Kiemelt feladatnak tekintjük a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás korszerűsítésére tekintettel, a megyei szociális és gyámhivatal kialakítását valamint az új szervezeti egység feladataira való felkészülést. A fogyasztóvédelmi tevékenység során kiemelt feladatként kezeljük a fogyasztók életére, egészségére, anyagai biztonságára veszélyes áruk ellenőrzését, kiszűré

5 5 A évi munkaterv részletes feladatai szervezeti egységenként I. A Törvényességi-Ellenőrzési Főosztály évben an végrehajtásra kerülő feladatok: 1. Folytatni kell az Európai Unióhoz történt csatlakozásból fakadó közigazgatási feladatok figyelemmel kísérését, a szükséges intézkedések megtételét. Így kiemelt feladat továbbra is a helyi önkormányzati rendeletalkotás során a jogharmonizációs elvárások érvényesítése. -helyettes 2. A TÖRV tesztelésében an részt vesz, és biztosítja az új nyilvántartás határidőre történő felépítését. és központilag elrendelt helyettes 3. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői, valamint polgármesteri, helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei részére tartott értekezleten tájékoztatást ad a törvényességi munkát érintő jogszabályi változásokról, aktuális feladatokról és értékeli a törvényességi ellenőrzés tapasztalatait, közreműködik az értekezletek szervezésében. Felkérés esetén rész vesz a kistérségi jegyzői klubok rendezvényein. 4. A jogszabályi változásokról az egységes jogalkalmazási gyakorlat elősegítése és kialakítása érdekében valamint valamennyi önkormányzatot érintő döntés meghozatalának kötelezettségéről és határidejéről előkészíti a figyelemfelhívó szakmai tájékoztató tervezetét. 5. Fel kell hívni a figyelmet arra, is hogy az önkormányzat a) a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról legalább évente köteles tájékoztatni a lakosságot (1995. évi LIII. törvény 51. (3) bekezdés) b) a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként mint a közutak kezelője köteles felülvizsgálni a közutak forgalmi rendjét (1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdés) c) évente legalább egyszer a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit köteles felülvizsgálni (1997. évi XXXI. törvény 20. (4) bekezdés)

6 6 d) Összegyűjti az önkormányzati képviselőtestületek döntéseivel (határozat, rendelet) kapcsolatos törvényességi tapasztalatokat és arról a jegyzőket időszakonként tájékoztatja. 6. Nyilvántartja és rendszeres adatszolgáltatást végez a polgármestereket, jegyzőket és a kisebbségi önkormányzatok elnökeit érintő személyi változásokról. 7. A Főosztályhoz érkező szakmai megkereséseket, írásbeli bejelentéseket, panaszokat kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi. soron kívül és 8. Előterjesztéseket készít szükség esetén a megyei bíróság, illetve az Alkotmánybíróság elé kerülő ügyekben. A Hivatalvezető megbízásából ellátja a jogi képviseletet. 9. Kijelölés alapján közreműködik a Közigazgatási Hivatal által szervezett képzések lebonyolításában. 10. Polgármester személyében bekövetkezett változás esetén a Hivatalvezető megbízásából részt vesz a munkakör átadás-átvételében és a jegyzőkönyv készítésében. területi referensek 11. A kisebbségi önkormányzatok működési költségeihez nyújtott állami támogatás biztosítása érdekében adatot szolgáltat a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak. február 1., május 1., augusztus 1., november 1. Lipták Rita ügyintéző

7 7 12. Ellátja a törvényességi felügyeleti feladatot a területfejlesztési tanácsok tekintetében és a törvényességi ellenőrzési feladatokat a területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a többcélú önkormányzati társulások tekintetében. és a területi referensek 13. Részt vesz a Közigazgatási Hivatal CAF minőségellenőrzési feladatai ellátásában. március 31. hivatalvezetői kijelölés szerint 14. Részt vesz a helyi önkormányzatok komplex ellenőrzésében. külön elkészített ütemterv szerint 15. Az európai uniós, valamint a hazai pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri és tájékoztatja az önkormányzatokat. Selmeczi Imréné ügyintéző 16. A törvényességi ellenőrzési munka során részt kell venni a Belügyminisztérium által lefolytatandó országos vizsgálatokban. Ezek közül kiemelten: a) Az önkormányzati költségvetéssel és annak végrehajtásával. b) A temetkezési tevékenységgel, a köztemetőkkel kapcsolatos rendeletalkotás törvényességének átfogó felülvizsgálatában és tapasztalatainak országos összegzésében ( A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény). c) A helyi lakásrendeletek felülvizsgálatában, különös tekintettel a lakásmaffia tevékenység megakadályozására irányuló szabályozásra (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 29. ). d) A települési önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok együttműködésének értékelésére, és az együttműködést akadályozó körülmények megszűntetésére ( A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény, Ötv., Áht., Ámr.) 17. Részt kell venni a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatási helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és működtetésében. Az önkormányzatok területi beosztása szerinti referensek részanyagokat készítenek 1-5, 10., 14., 16.,17. pontban foglalt feladatokhoz.

8 8 Az önkormányzatok évi tevékenysége értékeléséhez kapcsolódó feladatok az érintett önkormányzatok területi referensei 1. A felterjesztett jegyzőkönyvek alapján törvényességi szempontból értékeli és összegzi az önkormányzatok évi tevékenységét. január Az önkormányzatok 2004 évi közmeghallgatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi és mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz. (Ötv. 13. ) február A kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Ötv.-ben kötelezően előírt számú ülés és közmeghallgatás évi megtartását ellenőrzi, mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevételt tesz (Ötv. 102/A., 12. (1), 13. ) február Ellenőrzi, hogy az önkormányzatok a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról (a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3)-(4) bekezdésében elírtaknak megfelelően) meghozták-e döntéseiket. Az ellenőrzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. február Az önkormányzatok testületi jegyzőkönyveinek határidőn belül történő felterjesztését ellenőrzi és az Ötv. 17. (2) bekezdésében előírt kötelező határidő elmulasztása esetén jelzést tesz. 6. Az önkormányzatok évről szóló zárszámadási rendelet tervezetének az Áht ában foglalt törvényes határidőn belüli beterjesztését és a megalkotott rendelet törvényességét ellenőrzi. Ennek keretében ellenőrizni kell, hogy a) a beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló részeként a lakosság tájékoztatása megtörtént-e (1990. évi C. törvény 8. (2) bekezdése) b) a környezetvédelmi alapot önkormányzati rendelettel létrehozó önkormányzatok rendelkeztek-e az alap felhasználásáról (1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése) Az ellenőrzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. június 15.

9 9 7. Ellenőrzi, hogy az évi III. törvény 92. (3) bekezdésében meghatározott (legalább 2000 lakosságszámot elérő) önkormányzatok december 31.- ig elkészítették-e a szolgáltatás tervezési koncepciót. február Az önkormányzatok évi törvényességi ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok 1. Statisztikai összesítést készít a felterjesztett és feldolgozott testületi jegyzőkönyvekről és a beérkezett egyéb ügyiratokról. Az ügyintézési határidőket ellenőrzi. minden hónapot követő hó Az önkormányzatok évre szóló költségvetési rendelettervezetei határidőn belüli önkormányzati testület elé terjesztését, a rendelet megalkotását és annak törvényességét ellenőrzi (Áht. 71. (1) bekezdés). Az ellenőrzés eredményének függvényében törvényességi észrevételt tesz. március 20. területi referens 3. Az önkormányzatok első félévi gazdálkodásáról, harmadik negyedévi gazdálkodásáról, valamint a évi költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztések, tájékoztatók megtárgyalását és az ezzel összefüggő döntések meghozatalát ellenőrzi a felterjesztett jegyzőkönyvek alapján. (1992. évi XXXVIII. törvény 70., 79., 217/1998.(XII.30.)Korm. (Ámr.)10. ) szeptember 30., és december 31. területi referens 4. Ellenőrzi, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról elkészítette-e az átfogó ellenőrzést. (1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdés) június 30. területi referens 5. Ellenőrzi a közbeszerzési szabályzat meglétét, határozattal történő elfogadását és törvényességét. (2003. évi CXXIX. törvény 6. ), és május 30. területi referens

10 10 6. Ellenőrzi, hogy a társulási megállapodást kötő önkormányzatok, valamint a területfejlesztési tanácsok munkájában részt vevők polgármesterei az éves beszámolási kötelezettségüket teljesítették-e. (1997. évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése, évi XXI. törvény 10/F. (4) bekezdése, 14. (8) bekezdése, 17. (4) bekezdése) december 31. területi referens 7. Ellátja a címzetes főjegyzői cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat. április Ellenőrizni kell, hogy a társult képviselőtestületek megtárgyalták-e a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót (Ötv.40. (4) bekezdés) december 31.-ig referensek 9. Ellenőrizni kell, hogy a közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót megtárgyalták-e az önkormányzati testületek ( a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdés). december 31.-ig referensek 10. Segíteni és ellenőrizni kell A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok ellátását a helyi rendeletek november 1.-i hatálybaléptetését. szeptember 15.-ig és november 15. -helyettes és a referensek

11 11 II. Hatósági Főosztály 1. A hivatalvezető jogkörében eljárva elbírálja a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a megyei főjegyző által hozott határozatok elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a hivatalvezető hatáskörébe tartozó első fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéző 2. A hatósági munkában fokozott figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők betartására, és törekedni kell azok csökkentésére. 3. Az elért eredményekre alapozva tovább kell erődíteni a hatósági ügyintézés színvonalát. 4. Részt kell venni a Kormány közigazgatás-átalakítást célzó intézkedésének területi szintű végrehajtásában. Ennek keretében ki kell dolgozni igény esetén az egy régióban működő közigazgatási hivatalok tevékenységének összehangolását, az együttműködésük erősítését szolgáló módszereket és munkaformákat. 5. Részt kell venni a közigazgatási hivatalok működési feltételeinek elemzéseken alapuló, a hivatalok szervezetének egységesítésére, a létszám és költségvetési kereteinek arányosítására irányuló elképzelések kidolgozásában. 6. Ellátja az első és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében előkészíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésről - a perköltséggel kapcsolatos teendőkről - a Pénzügyi Főosztályt, illetve az első fokú határozatot hozó önkormányzat jegyzőjét (a főjegyzőt) tájékoztatja.

12 12 7. A hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érintő jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 8. Jogalkalmazást elősegítő szakmai vélemények készítésével közreműködik a hivatal vezetője által kiadásra kerülő tájékoztatók összeállításában. 9. Közreműködik a Hatósági Főosztály munkaterületeit érintő önkormányzati rendeletek véleményezésében. Törvénysértés észlelése esetén - a Törvényességi Ellenőrzési Főosztály részére - írásban rögzíti az önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevételeit. kijelölt ágazati ügyintéző 10. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követően az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemző tényekről adatlapot fektet fel. Az ingatlanszerzési adatokat összesítés céljából átadja az Informatikai Főosztálynak. Kajári Gyula ügyintéző 11. Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal. február dr. Józsa Viktória ügyintéző 12. Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal. február 15. dr. Farkas Helga ügyintéző

13 Megszervezi az alkotmányos alapismeretek oktatását és az állampolgársági vizsgákat. Daróczi Sándor ügyintéző 14. Szervezi az ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékeléséről. Ennek során tovább kell növelni a hatósági és az intézményi ellenőrzések hatékonyságát, és erődíteni azok segítő jellegét. ellenőrzési terv szerint 15. A komplex felügyeleti vizsgálat során ellenőrzi, hogy a jegyző hogyan látta el - a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeknél - a közoktatási törvényben meghatározott törvényességi ellenőrzési feladatait. ellenőrzési terv szerint kijelölt ágazati ügyintéző 16. A települési önkormányzatok jegyzői által beküldött jogerős határozatok alapján aktualizálja a súlyos mozgáskorlátozottakról vezetett számítógépes nyilvántartást. június 30. Fekete Mária ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 17. Előkészíti a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési támogatásának bizottsági közreműködéssel történő elbírálását, elvégzi az utalványok kiállítását és a jogosultak részére történő megküldését. Egyúttal értesíti azokat az igénylőket, akik ebben az évben nem részesültek támogatásban. július 31. Fekete Mária ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 18. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer működtetésével összefüggésben a felhasználói jogosultságok és a felhasználói kártyák igénylésével kapcsolatos feladatokat. Fekete Mária ügyintéző

14 A kiemelt építésügyi hatóságok jelentései alapján előkészíti a évi építésügyi hatósági vizsgálatokról szóló összefoglaló értékelő jelentést az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz való megküldés céljából. március dr. Pintér Lajos osztályvezető 20. Beszámolót készít az építés-felügyeleti vizsgálatok évi tapasztalatairól. Az ellenőrzési terv alapján lefolytatja, részben önállóan, illetve az érintett önkormányzati építésügyi hatóságokkal az építés-felügyeleti vizsgálatokat, és az esetleges hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi. március, illetve dr. Pintér Lajos osztályvezető Prekop Judit ügyintéző 21. Elbírálja a kérelmeket, és ennek alapján an vezeti, számítógépen nyilvántartja a felelős műszaki vezetőkre és műszaki ellenőrökre vonatkozó névjegyzékeket. A névjegyzékeket alkalmazás céljából rendelkezésre bocsátja az I. fokú építésügyi hatóságoknak. Prekop Judit ügyintéző 22. Felmérést végez az építésügyi hatóságok létszámának alakulásáról és a hatósági munkavégzés adatairól. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal részére az összesített adatokat megküldésre előkészíti. Az adatok alapján elemzést készít hivatali felhasználásra. február 28. dr. Pintér Lajos osztályvezető 23. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefüggő kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás soron kívüli lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelmeket. -helyettes dr. Farkas Helga ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző dr. Leimszieder Zsuzsanna ügyintéző

15 Adatot szolgáltat a Belügyminisztérium részére az M6 és M8 autópályák építésével összefüggő kisajátítási eljárásokról. -helyettes 25. Ellátja a hivatal munka-, illetve tűzvédelmi szabályzatában meghatározott feladatokat. Bánszki István ügyintéző 26. A 6/1998. (III. 16.) KTM rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában részt vesz. minisztériumi intézkedés függvényében dr. Pintér Lajos osztályvezető 27. Szakmai napot tart a szociális feladatokat ellátó önkormányzati köztisztviselők részére. március 31. -helyettes Fekete Mária ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 28. Képzést szervez az Informatikai Főosztállyal közösen az anyakönyvvezetők részére az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer bevezetésével kapcsolatban. június -helyettes 29. Az adóügyi köztisztviselők részére szakmai napot szervez. december -helyettes Kajári Gyula ügyintéző

16 Országos értekezletet szervez a közigazgatási hivatalok adó- és illetékügyi köztisztviselői részére a jogszabályi változásokról, jogalkalmazási kérdésekről. december 31. Kapcsolatot, igény szerint konzultációt tart a főosztály adó- és illetékjogi feladataival összefüggő kérdésekben az önkormányzatok jegyzőivel, az illetékhivatal vezetőjével. Nagy Józsefné ügyintéző Kajári Gyula ügyintéző 32. A közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében kapcsolatot tart az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. Bánszki István ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 33. Ellenőrzi, hogy a normatív állami hozzájárulásban részesülő állami és a nem állami, egyházi fenntartású szociális intézményt a fenntartó, a működési engedélyben és egyéb szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e. Ellenőrzi továbbá, hogy a kijelölt önkormányzati jegyzők a jogszabályi előírások betartásával végzik-e a hatáskörükbe tartozó működési engedélyek kiadását. Fekete Mária ügyintéző dr. Leimszieder Zsuzsanna ügyintéző Bánszki István ügyintéző Daróczi Sándor ügyintéző 34. Segíti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok végrehajtását. főosztályveztő-helyettes Kajári Gyula ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző

17 Szükség és igény szerint közreműködik a KET oktatási tananyagának kidolgozásában, valamint az önkormányzati és a közigazgatási hivatali köztisztviselők részére szervezett felkészítő tanfolyamok megtartásában. -helyettes Kajári Gyula ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző 36. Közre kell működni abban, hogy az állampolgárok, az ügyfelek minél teljesebb körűen megismerjék az eljárásjogi helyzetüket megkönnyítő új szabályokat. -helyettes Kajári Gyula ügyintéző dr. Józsa Viktória ügyintéző 37. Együttműködik a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával a helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos problémák megoldásában. 38. Együttműködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei Főügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

18 18 III. Koordinációs és Szervezési Főosztály Koordinációs és szervezési feladatok 1. Előkészíti és megszervezi a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium üléseit. MÁK munkaterv szerint 2. Ellátja a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve MÁK munkaterv szerint személyzeti ügyintéző 3. Ellátja a MÁK ellenőrzési bizottsága és eseti bizottságai működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. személyzeti, ellenőrzési ügyintéző 4. Koordinálja a területi államigazgatási szervek vezetőinek jegyzői értekezleten való részvételét, illetve a közlendőiknek a jogalkalmazási tájékoztató -ban történő megjelenítését. 5. Részt vesz a közigazgatási közszolgáltatások korszerűsítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában és azok végrehajtásának területi összehangolásában. 6. Részt vesz a többcélú kistérségi társulások, valamint a területi közigazgatás helyzetét vizsgáló monitoring rendszer kidolgozásában és működtetésében. 7. Szükség és igény szerint részt vesz a közigazgatási hivatalok működési feltételeinek elemzésén alapuló, a hivatalok szervezetének egységesítésére, a létszám és költségvetési kereteinek arányosítására irányuló elképzelések kidolgozásában.

19 19 8. Részt vesz a minőségfejlesztési és biztosítási programok kidolgozásában, különös tekintettel a CAF rendszer megismertetésében és bevezetésének segítésében. 9. Figyelemmel kíséri és koordinálja a CAF modell hivatali bevezetésekor megalkotott intézkedési tervben foglaltakat, következetes végrehajtását. március Koordinálja a hivatalvezető ellenőrzési körébe tartozó területi államigazgatási szervek ellenőrzését, az ellenőrzés körébe tartozó feladatok összehangolását. Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók tekintetében a jogviszonnyal összefüggő feladatokat (minősítés, átsorolás, jubileumi jutalom, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéző 2. Szervezi a köztisztviselők teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teendőket. március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének előkészítéséről. Határidő az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20, augusztus 23. Határidő a kitüntetések esetében: május 15, december 15. személyzeti ügyintéző 4. Végrehajtja a szolgálati igazolványok visszavonásával és az új BM szolgálati igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatokat. BM által meghatározottak szerint személyzeti ügyintéző

20 20 5. Tájékoztatja a hivatal köztisztviselőit és munkavállalóit a tárgyévi szabadság mértékéről. Összeállítja a hivatal szabadságolási tervét. február 28. személyzeti ügyintéző 6. Vezeti a köztisztviselők szabadság nyilvántartását és elkészíti az ezzel összefüggő jelentéseket., illetve minden hónap 5. napja személyzeti ügyintéző 7. Kérés és igény szerint segítséget nyújt az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 8. A területi államigazgatási szervek ellenőrzése során ellenőrzi a Ktv. hatályosulását. ellenőrzési ütemterv szerint 9. Közszolgálati ellenőrzést végez kormány határozat és belügyminiszteri útmutató alapján. ellenőrzési terv szerint ellenőrzési ügyintéző 10. Szervezi a hivatal köztisztviselőinek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. I. Gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tétel és a vagyonnyilatkozat összevetés dokumentumainak előkészítéséről. A vagyonnyilatkozatok Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalhoz történő megküldéséről a vagyonnyilatkozat-tétel előkészítésére január 31. a vagyonnyilatkozatok megküldésére a benyújtást követően: az összevetés előkészítésére a vagyonnyilatkozat-tételt követő 60 napon belül személyzeti ügyintéző

21 21 Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Adatszolgáltatóként jelenti a hivatal köztisztviselőinek jogviszonyában bekövetkezett változásokat a BM Közszolgálati Főosztályának. Teljesíti a HUPA adatszolgáltatást a BM Személyzeti Főosztályának. BM utasítás szerint személyzeti ügyintéző 2. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást. október 31. személyzeti ügyintéző 3. Vezeti a főtisztviselői nyilvántartást, teljesíti a FŐTISZTAD adatszolgáltatást. személyzeti ügyintéző 4. Adatgyűjtőként ellenőrzi az alapnyilvántartás vezetését, szervezi az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, segíti az adatrögzítői tevékenységet. szeptember 15-től október 31-ig, illetve ellenőrzési ügyintéző 5. Gondoskodik a köztisztviselői tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról jogszabály szerint ellenőrzési ügyintéző 6. Az önkormányzatoknál végzendő komplex vizsgálatok és a területi államigazgatási szervek ellenőrzése során ellenőrzi az ügyiratkezelés és a KÖZIGTAD működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzési ügyintéző Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Folyamatosan szervezi a megye köztisztviselőinek közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáztatását, valamint vizsgára való felkészítését. képzési terv szerint ellenőrzési ügyintéző 2. Folyamatosan szervezi a közigazgatási szakvizsgákat, valamint a vizsgára való felkészítést.

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben