9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00"

Átírás

1 Faluújság TÁPIÓGYÖRGYE XV.évf. 2.szám A község közéleti lapja május Sok szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt május 27-én (vasárnap) a HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉSRE valamint a TÁPIÓGYÖRGYEI KÖZSÉGI ÓVODA átadó ünnepségére 0 8 órakor Hősök napi ünnepi mise a templomban 0 9 órakor Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a templomkertben Ünnepi beszédet mond: dr. Ravasz István, alezredes (Hadtörténeti Múzeum) 00 0 órakor Átvonulás menetzenével az óvodához az Ifjúsági Fúvószenekar vezetésével. 5 0 órakor Az új óvoda és élményudvar átadása. Kitüntetések átadása 00 órakor Görömbő Kompánia zenés előadása (Magyar népi hagyományokat felelevenítő műsor az óvoda udvarán.

2 2 Tápiógyörgye 2007 május Az! # ' ( ), -. ) / 0 / 2, 0 ) 2 ( 2 - ) ! ( 7 9 : # Varró István polgármester ; 8 8<=#6 4 órától: kézmves bemutatók és vásár 6 órától: Illés Márta festmvész kiállítása 6 órától: gyermekmsorok 8 órától: általános iskolások táncmsora 9 órától: Györgyei zenés este Fellépnek: Nagymegyeri néptánccsoport (Szlovákia) Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar Nyertes Zsuzsa operett énekes (kb. 2 óra) Aradszky László táncdalénekes (kb. 22 óra) 2 órától: Tzijáték 24 órától: Utcabál Minden kedves érdekldt szeretettel hívunk és várunk! Vacsorajegyek korlátozott számban kaphatók.700 Ft-os áron a Polgármesteri Hivatalban, Molnár Anikó anyakönyvvezetnél.

3 május Tápiógyörgye ,#,.)5! # ' ()# # #! # ) ), '- #!.).) ' ' / ) :2 > > 7?? / 8 7?? 7??- 7??-A7??B C ; 7??B ( > 9 6! C 8 7???. DE ) ( ) F ) 6!. G < G ) H <. 5 Adózással kapcsolatos tájékoztatás A Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatóságához benyújtandó, vállalkozásokat érint iparzési adó bevallásának határideje: május. A határid elmulasztása bírságot von maga után, melynek összege Ft-ig terjedhet. Felhívjuk azon gépjárm tulajdonosok figyelmét, akik nem tettek eleget súlyadó fizetési kötelezettségüknek, adótartozásuk van és az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezni fogja a gépjárm forgalomból való kivonását. Tájékoztatásul közlöm, hogy a gépjárm forgalomba történ visszahelyezését az Okmányiroda intézi, a bekerülési költsége Ft. A kommunális adó fizetésénél is elmaradások tapasztalhatóak, melyeknél az adóhatóság a munkáltatónál, illetve a nyugdíjfolyósítónál az illetménybl történ levonást eszközöl. Kérem a Tisztelt Adófizetket, hogy a bevallási, illetve a fizetési határidket a saját érdekükben betartani szíveskedjenek. Bakó Krisztián jegyz

4 4 Tápiógyörgye 2007 május I JK L;L. M: ; # :. < ; N )

5 május Tápiógyörgye ).! 8 < ;O2) # 60< ;9 77-BA7B, 20,# / # ) )#, 456 # 0,# 7 ) ) #.)# )) ) '',, ' # -, 8 # 9:- ' ) ; )!/8 ')# 8 -,9 9)#4 9 / 456 ' )8) )# )! <, '' = ' # #>,#?. -. ) ## A,# B )C 7B?(?- /; 7?! P ) /; N, ' : 7? 7?( : : 7?''-7?'( -7?'( 7(! 4 G DE8 9 #? #)# )-. 8 # )# # /#? #)#) '- 8 #9),.,)9 /# 8 # # )'. / 8 ) /. # 8 ' # ' # ' ## #) F8 ) / # 9) ))9! ' #!,) #,.! 9 ). C / G. #<, 9

6 6 Tápiógyörgye 2007 május 6 ## ( R o ms ic s I g n á c t ö r t é n é s z Magyarország története a XX. században cím monográfiájának a Horthy korszak társadalmi viszonyait és életkörülményeit elemz fejezetében a következket írja: A városi középrétegeken, s különösen a középosztályon belüli egyik nagy választóvonal továbbra is a keresztény-zsidó ellentét mentén húzódott. Az állásnélküli vagy egzisztenciájában fenyegetett, s ezért többékevésbé frusztrált értelmiség és kispolgárság keresztény részének a forradalmak után jóval nagyobb körei tették magukévá az antiszemita propaganda jelszavait, mint korábban. Bangha Béla, Szekf Gyula, Szabó Dezs és mások érvelése a zsidóság térhódításáról általánosan elfogadott tétellé, s intézményes háttérbe szorításuk igen sokak által támogatott követeléssé vált. Ebbe belejátszott az els világháború elvesztése, a forradalmi cselekmények következményei, a trianoni békediktátum drámája, a világválság gazdasági hatása. Ebben a feszült drámai hangulatban született meg az 920-as XXV. törvény, amely a numerus clausus néven vonult be a magyar történelembe, s elindítója volt a késbbi zsidótörvények sorozatának. Ennek következtében az izraelita felekezet egyetemi hallgatók 98 eltti 0-4 -os aránya 920-ban 8- -ra csökkent. Az Ébred Magyarok Egyesületének tevékenysége különösen a falusi értelmiségi körökre, egyénekre volt hatással s fokozta az antiszemitizmus alakulását több nemzetközi zsidószervezet fellépése a törvénycikk ellen a Népszövetségben. Csernoch János hercegprímás, Mikes János szombathelyi püspök, Rott Nándor veszprémi püspök s maga a trianoni tárgyalódelegációjának vezetje, Gróf Apponyi Albert levélen tiltakozott a kialakuló helyzet láttán. Bethlen István miniszterelnök egyik beszédében így fogalmazott: A magyar középosztály elvesztette vezet szerepét gazdasági téren. Ezt a vezet szerepet számára vissza kell szereznünk. Elismerem, hogy jelenleg van zsidókérdés az országban, de ennek megoldása az, hogy gazdasági téren azok lehessünk nélkülük is, amik velük együtt vagyunk. Ez nekik is érdekük, mert abban a percben az összhang itt helyre fog állni. Bethlen István zseniális politikai érzékkel, nagy tapasztalattal és nemzetközi kitekintéssel tudta a konszolidációt megteremtenie, s bukása után szürke eminenciásként Horthyt befolyásolnia egészen az 944-es történésekig. Ebben a helyzetben itt Tápiógyörgyén is keveredett a zsidóság megítélésének kérdése is, meg a megoldás mikéntje is. Fodor Izra tanító és Sallay József kántortanító személyiségi jogait tiszteletben tartva, hisz haláluk után is megilleti ket, - közlöm Schreiber Mihály 922 novemberében írott feljelentését Pest Pilis Solt Kiskun Vármegye királyi tanfelügyeljének, amelyet 922. november 7-én szám alatt iktattak a tanfelügyelségen, majd minden bizonnyal a váci püspökségen keresztül visszakerült a tápiógyörgyei iskolaszékhez, hisz Filipcsics József plébános 454/922. sz. alatt iktatta. Az ügy lezárásáról semmit nem lehet tudni, írásos dokumentáció nem maradt. Sallay József 927. december -én meghalt, Fodor Izra csíkrákosi születés lévén Erdélybe ment vissza tanítani, s a második világháború után egy ideig Piroska nev lányánál volt Lengyelországban, majd a Budapest II. kerületi máriaremetei Pedagógus Szociális otthonban halt meg. Józsa István tanár rendszeresen levezett vele, kérésére emlékeit kéziratban megküldte, de személyesen soha nem jött vissza. Visszaemlékezésében a Leventében kifejtett tevékenységérl sem tesz említést, a feljelentésben leírtak pedig veszélyt jelentettek volna, különösen akkor, amikor Hirsch József györgyei zsidó töltötte be a járási rendrkapitányi tisztet. Lánya Lengyelországból többször járt vendégként Györgyén, elérzékenyült mindig a Falumúzeum tisztaszobájában, ahol meglátta a napvilágot. Ids Antall József és Horthy Miklósné közbenjárásával mehetett férjhez egy lengyel tiszthez, aki 99. szeptember elseje után menekült Magyarországra, miután a németek lebo mb ázták Danzigot. Az 922-es események közzététele nem kérdjelezi meg Fodor Izra 97. novemberében kezdd tanítói mködésének azokat az eredményeit, amelyeket az 99-as kalendáriumban kilenc oldalon leírt. Fontosnak tartottam Díjlevelének fénymásolatát is közölni. László fia fényképezésre rendelkezésemre bocsátotta Móra Ferenc két oldalas levelének eredetijét, amelyben Csszfogadás cím drámája iránt érdekldik, - ezt szerette volna a györgyei Leventék részére betanítani, majd bemutatni. Most meg a Levente zászló több évtizedes hányattatása utáni elkerülése felkelti a Levente mozgalom iránti érdekldést, nosztalgiázó visszaemlékezéseket, az akkori idk megidézését, amelyet tárgyilagosan, történelmileg hitelesen szabad értékelni, s fleg vigyázni arra, hogy ezeket elferdítve, megszépítve mai aktuálpolitikai célokra nem szabad felhasználni. A vallásosság, az ország feldarabolása felett érzett fájdalom érzése, a revízió gondolata, antibolsevista ideológia mellett az antiszemitizmus is hangot kapott a kiképzéseken, s itt nemcsak a zsidókat gúnyoló menetdalok szövegeire, de konkrétan a zsinagógai élet megfigyelésére adott feladatok kiosztására is gondolok. Azzal együtt a magyar cserkészetet és Levente mozgalmat rendkívül hasznos, értékes gyógyírnak tartom a nemzeti trauma feledtetésére. Bihari József Helyi kitüntetések adományozása 2 F 2 Q!# '(( )! ## # #,#! ' - )! ## # #./(#'0 )! ## # 2-#' )! ## # 4 '5 ( )! ## #! /!/ #, ' #9 H F ##, )# #

7 május Tápiógyörgye :,;/.;<=>?= Nyári iskolai napközi 7 J7 K ABC A G??7 Szavalóverseny A könyvtárban április 2-án megtartott iskolai szavalóverseny gyönyör délutánt adott mindazoknak, akik eljöttek legjobb versmondóinkat meghallgatni. Közel 50 vers hangzott el, s ezek többsége élményt adott, elbvölt. Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen gyerekeink vannak, akik kell áhítattal és a szó iránti tisztelettel állnak a pódiumra ünneplben és biztos verstudással. Gratulálunk a legjobbaknak, és köszönjük a versek üzenetét. Alsó tagozat -2. évolyam Alsó tagozat -4. évfolyam I. helyezett: Szarvas Rebeka I. helyezett: Holló Emese II. helyezett: Megyes Péter II. helyezett: Nagypál Dóra III. helyezett: Lesták Fanni III. helyezett: Bozó Virág Kiss Ákos Fels tagozat 5-6. évfolyam Fels tagozat 7-8. évfolyam I. helyezett: Lovas László I. helyezett: Bágyi Tünde II. helyezett: Dani Nándor II. helyezett: Molnár Luca Varró Vivien III. helyezett: Molnár Eszter III. helyezett: Dani Gergely Tóth Patrik Natura 2000 vetélked a györgyei iskolában 77 AD# 0 8G ;. 7J8K H J H HH. HH H ) 7(#! ( # R 2 S;# # 4,' J(, K T ) 2 7( # ## 2 <# :)8 6 /5 ). 5 G),8I/

8 8 Tápiógyörgye 2007 május Diákbúcsú szüli búcsú Minden tanév végén elbúcsúzik iskolánktól egy évfolyam az idén 48 gyermekünk s velük együtt búcsúzik sok szül is, akiknek nincs már iskolánkban fiatalabb gyermeke. Az iskola is búcsúzik a szülktl, hiszen 8 év 500 tanítási napja során sok alkalommal kerültünk partneri kapcsolatba. A szülktl sok-sok segítséget kapunk. Tudom, hogy a szülk ezt természetes kötelességüknek tartják, hiszen a szüli szeretet és a felelsség legtöbbször, és a legtöbb helyen együtt járnak. Mégis, minden évfolyamban kiválasztódik az a szüli csoport, amelyik a vállán viszi a közös ügyeket, akikre a kirándulások szervezésénél, az ünnepi alkalmakkor, versenyhelyzetekben, vagy váratlan események kezelésekor a pedagógus bizton számíthat. Tlük nehéz a búcsú, hiszen a közös munka sikerei, aggodalmai, vagy boldog örömei kísérnek minket. Jó iskola nincs, nem lehet aktív szülk csoportjai nélkül. Szerencsére a régiek helyére itt is mindig újak kerülnek Györgye iskolája szerencsés, hiszen olyan kiváló asszonyok segítették szüli munkaközösségi elnökként az elmúlt évtizedekben, mint Nagy Andorné Tóth Sándorné Együtt a faluval - falutakarítási - virágültetési akció ; D4 E# # I... 9 H U 2. V4#S / Menkó Istvánné Megyes Jánosné Tóthné Ers Zinaida Páldiné Szarka Lívia. A nevelk hálával gondolnak rájuk. Új szüli választmányi elnököt kell választanunk biztos vagyok benne, hogy egy új nagyszer asszony (hagyományosan ni szereppé vált ez) fogja e tisztséget viselni. Az idén búcsúzó szülk közül gyermekeik osztályfnökeinek javaslata alapján az alábbi szülknek mondunk köszönetet a sok éves támogatásért, az igazi partneri segítségért és együttmködésért: Csieklinszki házaspár Tóth házaspár - Balázs Ágnes és Zsolt, Varró Istvánné Jónásné Fehér Veronika Vágóné Braun Mária Szabó Mihályné - Visnyeiné Szilva Anikó Menkóné Kácsor Ilona Baliczky GyörgynéMolnár Anikó Tóthné Ers Zinaida Lévai házaspár Gergely házaspár Molnár Lászlóné Árvainé Vágány Zsuzsanna - Berkes Istvánné Sas Ferencné Varró Józsefné Páldiné Szarka Lívia - Nyúzó házaspár - Varga Gyöngyi - Holyeváczné Rutz Angéla. Legyen életük értelmét ersít, sikereket és boldogságot adó, gyermekük esélyeit gazdagító eredménye ennek a szüli lelkiismerettl vezérelt munkának. Sportoló gyerekeink Az idén iskolánk nagypályás focicsapata nyerte a Tápió-vidék kistérsége iskoláinak bajnokságát. A területi döntn is jól szerepeltek, mint ahogy a félpályás versenykiírás szerinti és a terembajnokságban is ezüstérmesek lettek. Örömmel láthatjuk, hogy sok tehetséges focistánk van. Sokan indulnak közülük e hónap végén franciaországi túrára, remélhetleg felejthetetlen élményekkel gyarapodva, a játék iránti alázatukat megersítve. Sokat jelent az, hogy iskolán kívül, a györgyei sportegyesületek szakemberei is foglalkoznak velük. S nem csak a labdarúgóknál, hanem az asztaliteniszezknél is. Nagyon sok ügyes pingpongos gyerekünk van (nagyon hasznos az iskola aulájában felállított két asztal, amely szinte mindig foglalt). Persze a futás nem nagyon népszer nálunk sem, de becsületére legyen mondva tanulóinknak, hogy majd mind a 05-en tisztességesen lefutották a mezei távot, s elismeréssel avattuk fel bajnokainkat, érmet akasztva a nyakukba. Úgy gondoljuk, hogy a futás, a képességek ertartalékokat mozgósító kihasználása nagy erény, amely az élet sok területén kamatozik majd. Gratulálunk a bajnokoknak, s azoknak is, akik képességeik szerint, akaratukat mozgósítva küzdöttek a jobb helyezésekért. A legjobb futóink: A A- 7! : 7;0 <9 #W 6X 8# - 79/ 79: <X O2 2# #42 B B C /S 9: )6 C C- 7<: 72 S #4!.V :/ O0 III. korcsoport ( ben születettek) Lányok: I. Lázár Mónika II. Szarvas Gabriella III. Farkas Noémi Kinga Fiúk: I. Gál Balázs II. Tóth Benjamin III. Hajdú András IV. korcsoport (992-9-ban születettek) Lányok:I. Hegete Bernadett II. Ombodi Kitti III. Konnerth Viktória Fiúk: I. Páldi Máté Gábor II. Csuka Lajos III. Vágó Bence

9 május Tápiógyörgye Iskola környéke nyári szünet Az iskola a nyári szünetben ugyanúgy pihen, mint gyerekeink. Udvarán, bels tereinek nyugalmán a Nyár rködik, de a javítások és megújítások munkái is folynak csendben. Arra kérek minden györgyei polgárt, hogy tartsák tiszteletben ezt a nyugalmat. Legyen háborítatlan iskolánk pihenése. Nincs, aki felelsséggel felügyelhetné a kerítésen belül történteket. Ezért kérek mindenkit, hogy június 6. és szeptember -a között tartsa tiszteletben az iskola nyugalmát. Aki e közintézmény tereit mégis önkényesen látogatja, az szabálysértést követ el. Az iskola eltti tér gyönyör, pihenésre, találkozásra, beszélgetésre, pihenésre csábít. Ez öröm, s jó érzés látni, hogy ezt ki is használják. Tegyék, és pihenjenek-beszélgessenek-gyönyörködjenek. De ne szemeteljenek, ne magoljanak (észbontó és elkeserít a magoló, a maghéjat és a csikkeket elszóró emberek látványa) egy kulturált környezetben, amely sok munka eredményeként díszíti falunkat. Vigyázzunk rá és ne hagyjuk szó nélkül a szemetel, hangoskodó embereket. Jó lenne, ha nem kellene a helyi rendvédelmi szerveknek a büntetés eszközéhez folyamodni. Köszönöm megértését minden józan györgyei polgárnak, minden szerelmes, vagy párt keres fiatalnak és tanítványainknak. Szülk a tanórákon Az idén is lehetséget adtunk az érdekld szülknek arra, hogy tanóráinkat vendégként meglátogassák. Ennek célja az, hogy a szülkkel igazán bensséges kapcsolatot alakítsunk ki, legyen esélyük arra, hogy megtapasztalják az iskola légkörét, tanóráinak hangulatát, eredményeit, gyönyörködjenek gyermekeikben, s legyen egy kis nosztalgikus érzésük, hasonlítsák össze gyerekkori, ket kísér iskolai emlékeiket a ma iskolai valóságágával. Ez mindannyiunk elnyére szolgál. Örömmel írhatom, hogy az idén több, mint 00 szül élt az alkalommal, noha legtöbbjüket délelttönként a munkahely szigora köti. Köszönöm a nevelk nevében érdekldésüket. Nagy Zoltán igazgató Is ko lá nkb an h ag yo má nyo s an diákönkormányzati napot rendezünk áprilisban, aminek feladata, hogy diákjainkat versenyre késztessük más környezetben, más feladatokkal, más meberekkel, mint a hétköznapokban. Az iskola tanárai osztályaikat a gyerekeket irányítva részt vesznek a vetélkedben. Az feladatuk, hogy a verseny témáit látva megbeszéljék tanítványaikkal ki melyik feladatot vállalja, és végrehajtsák, megoldják azokat. A verseny feladatait én állítottam össze. Ebben az évben úgy gondoltam, hogy fontos lenne megismertetni gyerekeinkkel a faluban zajló változásokat, s így a választott téma a településfejlesztés, a LEADER Programcsoport munkája, tervei és a változások voltak. Mivel a suli-portyának nevezett vetélked a szünet utáni els napon volt, az osztályok már a szünetre megkapták az elzetes feladatokat, hogy a község honlapján nézzenek utána a természetvédelmi területünknek, a LEADER-csoportnak, a településfejlesztésnek, az ifjúsági tábornak, valamint országosan nézzenek utána, milyen nemzeti parkok vannak Magyarországon, mi hová tartozunk, valamint gyjtsenek a netrl védett növényeket és állatokat. Jól felkészültek a vetélkedre, a kigyjtött, kinyomtatott anyagból kikereshették a válaszokat a kérdésekre. A község mozgató embereivel megbeszélve, a polgármester segítségével összeállt a feladatsor. Osztályonként -2 gyerek mehetett ki a helyszínekre, E és visszaérkezve megszerkeszthette a feladatokra adott válaszokat. A következ helyszínek voltak: Az iskola konferenciatermében hallhattak a községi pályázatokról, arról, hogy a pályázatokon mivel nyertek, és mik azok, amik sikertelenek voltak Balázs Bernadett-tl. A polgármester úrnál meghallgathatták milyen településfejlesztési feladatok voltak és vannak, hallhattak a jöv terveirl is. (Varró István) A LEADER csoportról, feladataikról, terveikrl, sikereikrl Patkós Gábortól hallhattak, az irodájában. Meglátogathattak egy parasztudvart, ahol a gazda (Botos Lukács) megmutatta állatait, beszélt nekik munkájáról, terveirl. Meglátogatták a Falumúzeumot, ahol Dömk Erika segített tájékozódásukban és a feladatok megoldásában. A Tájházban Antalicz Csaba beszélt a községünk természeti értékeirl. Végigjárhatták a Bíbic-tanösvényt, ahol a táblákon látható állat- és növényfajok neveit kellett összegyjteniük. Részt vettek egy lángos-sütésen, ahol a néni (Theisz Józsefné) sütés közben elmondta nekik hogyan készül a lángos, és mindenki hozhatott az osztályának egy lángost, amit aztán szétosztottunk az osztály tanulói között. Lovaskocsin Varró József szállította ket egy falusi sétára, ahol az volt a feladat, hogy a falu olyan pontjait fényképezzék le, melyeket másoknak is szívesen megmutatnának, akik idelátogatnak hozzánk. A m e d d ig t á v o l v o lt a k a vállalkozók, addig az osztály többi tagja megoldott további feladatokat; például: Három nyelven kellett kikeresniük szótárból, vagy tudni a természettel kapcsolatos szavakat; a madár, csiga stb. szavaktól a természetvédelemig. A magyarországi Nemzeti Parkok neveit kellett felírni és emblémáikat lerajzolni. Tápiógyörgye címerét is lerajzolták. Lehetett védett növények, állatok fajneveit gyjteni és lerajzolni. Rejtvényfejtésben az év fája nevét kellett kitalálni. Kérdésekre kellett válaszolniuk a természeti környezetünkkel kapcsolatban. Végül a portya helyszíneirl visszatérve szintén szóba kellett önteni az ott tapasztaltakat, beszámolni a látottakról - mindezt írásban, lehetleg szép formátumban. A verseny folyamán egész napon használhatták a számítógépeket, és neten kikereshettek bármit, amit nem tudtak. Nagyon jó volt látni, hogy a hétköznapokon fásult, sokszor unott gyerekek, hogy tudnak közösen dolgozni, összehangolódni, megoldást találni a kérdésekre, segíteni egymásnak. Reméljük ezt az aktivitást, pozitív hozzáállást megrzik és majd használni tudják községünk, az iskola és a saját érdekükben. Rékasi Tiborné diákönkormányzat vezetje

10 Tápiógyörgye 2007 május május Tápiógyörgye 2007 Képek az óvoda építéséről január október március tornaterem vizesblokk aula május A beruházás a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg.

11 2 Tápiógyörgye 2007 május - 7' L9; P ) / :!R9 J K 0 JK.0 Z T.S 0 4 # ?# 5 B # 20,.>,J# E K # ; # E) Hagyományok jegyében köszöntötték a TAVASZT 9)W 0 9)W! >)9R M!>)9R! TW 0! >)9RVM< 9 D# E Y 5 ( #5 '# ( ( F D E 2 ; <, 9,),/

12 május Tápiógyörgye 2007 Györgyeiek népes csapata ünnepelt Torockószentgyörgyön ; -? : ; : 4. S ) ) S B ; 8 D6 9 9 O : 9 2 ; 8 # O

13 4 Tápiógyörgye 2007 május Méhek és méhészet 4 7( ( 0? 7, 0 # G D. E )! 4 [ 5 D D S : : 7B- 7B. 0 GEV ( 5D' #J G G. 9.. #

14 május Tápiógyörgye Nincs új a nap alatt. Visszatekintve az elmúlt évek Györgyén történt bncselekményeire, újra és újra hasonló cselekményeket tapasztalunk. Csoportosítani lehet a jellemzen elforduló eseteket. Mi történt tehát az elmúlt idszakban? Betörtek a Betér Büfébe. Tettes ismeretlen, a rendrség az ügyet lezárta. Betörtek a Jókai úti Gazdaboltba. Növényvédszert és készpénzt vittek el. A tettes ismeretlen, az eljárás folyamatban van. Elloptak egy udvaron hagyott fnyírót, a Szl út egyik lakatlan házától a gázórát. Szinte hihetetlen, hogy egy gázórát loptak el. Különféle apró dolgokat, eszközöket loptak el egy Kandel Henrik úti lakatlan házból. A Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett jármvekbl jelents menynyiség gázolajat loptak. Az eset éjszaka történt. A tolvajok kiléte ismeretlen. Nem vagyok bnügyi szakért, de úgy vélem a fenti bncselekményeket elkövetk köztünk élnek. Alkalmi tolvajok lehetnek. Györgyei gazdák Györgyei Kékfény Súlyosabb bncselekmény történt a Katona József utcában. Az egyik lakásba - lakói távollétében - ismeretlen idegenek fényes nappal behatoltak. A lakást átkutatták, majd jelents értékben készpénzt vittek el. Egy másik házból, ugyancsak besurranó tolvaj eurót lopott. Úgy vélem e két esetben - az elsben bizonyosan - nem györgyei az elkövet, ugyanakkor felmerül annak lehetsége, hogy helybéli informátor mködött közre. Információim szerint folytatódnak Tápiógyörgyén is a közúti ellenrzések. Cél az ittas vezetk kiszrése, okmányok kötelez tartozékok ellenrzése. Jó tudni, kerékpározni sem lehet ittasan, és a kerékpárnak is kell, hogy világítása legyen. Eddigi tapasztalatok szerint húzós büntetések is elképzelhetk. Nem hivatalos információim szerint a közeli jövben bevezetik a rendrök esetében is a teljesítménybérezést. A rendr érdekelt lesz abban, hogy eredményeket érjen el. Esetleg, eredményeket mindenáron. Valamennyien tudjuk, hogy a Mozgalmas volt a györgyei gazdák év kezdése; január. és február. között a MASHEXPO Nemzetközi Mezgazdasági Gépkiállításon tekintették meg a korszer er- és munkagépeket. Egy korszer ergép kb. 0 millió forint ÁFA összeget tesz ki, amihez még hozzájön a munkagép, aminek ára 5-6 millió forint. A gépvásárlási támogatással kapcsolatban még a kereskedk sem tudnak egyértelm választ adni. Mindezek ismeretében elgondolkodtató a gazdák számára, hogy belemerjenek-e vágni ilyen feltételek és bizonytalanság mellett a gépek vásárlásába. Február 2-án Tápióbicskén a MONSANT Kft., a Kermira és Bayer Vetmag és Növényvédszer Forgalmazó cégek adtak tájékoztatást az ez évre vonatkozó vetmagokkal és növényvédszerekkel kapcsolatban. A harmadik találkozó Szolnokon az ABA-NOVÁK Mveldési Központban volt, melyet az IKR Zrt. rendezett. Több helyi gazda vett részt rajta ismereteit bvítve. Szaxon I. Attila vezérigazgató tájékoztatta a jelenlévket a termeltetésrl, a kereskedelmi lehetségekrl, a vetmagokról, a gépkereskedelemrl, a New Holland ajánlatáról és kitért a várható gépvásárlási támogatásra is. A rendezvény záróakkordjaként tombolahúzás volt, majd egy ebéddel vendégelte meg a jelenlévket - 50 ft - az IKR Zrt. vezetsége. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönetet mondok Szabó Pál úrnak, hogy ismét gondolt a györgyei gazdákra, meghívott bennünket a rendezvényre, lehetséget adott, hogy ismereteinket bvíthessük. Bár el kell mondani, hogy még többen is lehettünk volna, de bízom benne, hogy mind több helyi gazda látja szükségét az információ szerzésnek és a következ hasonló rendezvényeken részt kíván venni. Kszegi László györgyei, viszonylag kedvez közbiztonsági helyzet három pilléren nyugszik. Jól dolgozó körzeti megbízott munkáján. A Faluvéd Egyesület, a mezr- ség tevékenységén. A polgárok dönt többségének jogkövet magatartásán. Az els pillér most veszélybe került. Borsos József körzeti megbízott az év folyamán nyugdíjba megy. Jelenleg már tartós betegállományban van. Hogy lesz-e, és ki lesz helyette, nem tudjuk. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata kell legyen, hogy megtegyen mindent annak érdekében, hogy a falu ne maradjon rendr nélkül. Jelenlegi helyzet az, hogy Borsos József kedden és csütörtökön 8 2 óra között fogad ügyfeleket. Jelen van a faluban, telefonon is elérhet, de hatásköre korlátozott. Józsa László alpolgármester TASK HÍREK 7 5;7 4 4 ' 4 #:;;; 0 )2;)4 #:;;; ) 7 ' #

15 6 Tápiógyörgye 2007 május A Tápiógyörgyei Önkéntes Tzoltók Egyesületének Közhasznúsági jelentése a évrl Számviteli beszámoló a évrl készített mérleg és eredmény levezetés adatai alapján: Pénz forgóeszközök mérleg fösszeg Bevételek Kiadások Eredmény Költségvetési támogatás felhasználása. Támogatás Vagyon felhasználásával kapcsolatos kiszámítás - Célszerinti juttatások - Központi költségvetési szervtl kapott támogatás helyi Önkormányzattól APEH Összesen: Tisztségviselknek nyújtott támogatások Költségtérítés (gépkocsi használat) évi tevékenységünk Tzesethez és mszaki mentéshez az év folyamán huszonegy esetben vonultunk. Az elz évihez képest, ami tizenhárom eset volt, lényegesen megemelkedett a beavatkozások száma ban kilenc alkalommal avatkoztunk be mszaki mentéshez, gépkocsi baleset, vízszivattyúzás, viharkár, tizenkett alkalommal tzesethez, ebbl három esetben családi ház, kilenc esetben egyéb tüzek. A feladataink ellátásához megfelel eszközök állnak rendelkezésünkre. Az IFA gépkocsit január hónapban mszaki vizsgáztattuk, így 2008 januárig érvényes mszaki vizsgával rendelkezik. Felszerelése jó. A két kézi rádióhoz a sisakra akasztható mikrofonokat vásároltunk ban a gépkocsi rednyös ajtóiból kett darabot kicseréltünk, az idén ha szükséges további ajtókat cserélünk le. A védfelszerelések a gépkocsiban megfelel minségben rendelkezésre állnak. A gépkocsi szerszám rakterét teljesen felújítottuk, be került a raktérbe egy darab Honda szivattyú és egy darab áramfejleszt, beszereztünk kéziszerszámokat, ervágó, kábelvágó, kombinált és csípfogó, csavarhúzók, feszítvas és egyéb szükséges kéziszerszámok, valamint egy 0 m-es kihúzható létra lett a kocsi tetejére szerelve ban a szertárban is tevékenykedtünk. Lefestettük a csatorna küls részét, a széldeszkát és az ajtókat. Felújítottuk a raktár ajtaját és szigeteléssel láttuk el. Május elsején megtartottuk a Flórián napi megemlékezést. Ezen ünnepség keretében került átadásra a szolgálati érdemérem és az egyesületi elismerések. Majális ünnepét, valamint a hagyományos lovas felvonulást is megtartottuk. Pályázatot hat esetben adtunk be, ebbl négy alkalommal nyertünk. BM.OKF-tl a kapott támogatás Ft, melyet bevetési ruhák beszerzésére fordítottunk. BM Esélyegyenlségi pályázaton Ft-ot nyertünk, mely összegbl egy darab kihúzhatós létrát és egy darab áramfejlesztt vásároltunk. Pest Megyei Önkormányzattól Ft támogatást kaptunk, melyet egy 40 órás tanfolyam lebonyolítására fordítotunk. A tanfolyamon tíz f vett részt. Nemzeti Civil Alap támogatásból Ft-ot nyert egyesületünk, mely összeg a mködési költségekre használható, amennyiben marad pénz úgy az felhasználható eszköz beszerzésre is. Pályázati lehetség esetén az idén is kívánunk pályázni. Szükség volna még védruhákra, mert a tavalyi beszerzés csak 2,5 öltönyre volt elegend. A további ruhák kb Ft-ot tesznek ki. Szintén pályázni kívánunk a NCAhoz mködési támogatásra. Tápiógyörgye, május 9. Kremniczky Gyula ÖTE elnök Tisztelt Felajánlók! 4 F F. 4 ( 7\ B(?,8.. G7B,-(--77 2/ F4 Horgász híradó Tájékoztatom községünk lakosságát, hogy május 26-án (szombaton) reggel 6 órától,0 óráig III. Béla király kupa horgászverseny lesz a tápiógyörgyei.számú horgásztónál! Nevezés a helyszínen! Nevezési díj:.000 Ft Ebéd: Pacalpörkölt Este 8 órától tóparti ingyenes zenés rendezvény!

16 május Tápiógyörgye Kedves ;; # O < 0 > [.,A- 6 0 #:;;; ; F ' B 7 ' '! <, 9 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk Seres Sándor ( ) temetésén részt vettek, elhelyezték a megemlékezés virágait és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló felesége és családja Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik mély fájdalmunkkal együtt érezve elkísérték utolsó útjára szeretett, felejthetetlen édesapát és férjet. Farkas László ( ) Sírjára elhelyezték a kegyelet virágait. Köszönettel: Gyászoló felesége és Családja SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt. T E M E T K E Z É S Nyitrai János ( ) 2767 Tápiógyörgye, József A.u.7. (vásártérnél) Telefon: Ügyelet: 0-2-5; Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára Földes József ( ) szeretett édesapát, nagypapát és elhelyezték sírjára a kegyelet virágait. Köszönettel: Gyászoló családja

17 8 Tápiógyörgye 2007 május M E G H Í V Ó Tisztelettel hívunk minden zene iránt érdekldt június 2-án (szombaton) 8 órakor a faluházban tartandó koncertre. Fellépnek; A budapesti Brass Monkey Big Band, melynek tagjai Ladányi Ádám és Ladányi Tamás is. Vezényel: Regs Szabolcs A helyi Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel: Toperczer Tibor Belépés ingyenes! A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet tápiógyörgyei fiókjába munkatársat keres. Fényképes önéletrajzot, valamint szakmai iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatait kérjük elküldeni a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Központjába: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 0.

18 május Tápiógyörgye W);VC8 =M0 Személy- és tehergépkocsik küls-bels takarítása Autópolírozás, autókozmetika Személyautók, kistehergépkocsik javítása, szervízelése, mszaki vizsgáztatása Bármilyen típusú gépkocsi hibakód olvasása (számítógépes hibakeresés, feltárás) Autóalkatrészek forgalmazása, 2 órán belüli alkatrészbeszerzés AGIP motorolajok teljes választéka Olajszrk, levegszrk, pollenszrk kaphatók Autómosás: 600,- Ft Küs- bels takarítás 500,- Ft NYITVA HÉTF-tl SZOMBAT-ig 8-tól 8-óráig G Á Z O L A J K Ú T nyílt az Ady Endre úton, a volt tüzéptelep helyén! Nyitva tartás: déleltt 6 9 óráig délután6 9 óráig Minden kedves fogyasztót szeretettel várunk! Saját termelés meggy (érdi, debreceni), cseresznye (germersdorfi), szilva (lepotika, rana) termési idszakában termeli áron folyamatosan kapható! Nagyobb mennyiség (5 kg-tól) megrendelés esetén, házhoz szállítva.józsa László Tápiógyörgye, Kodály Z.u.7.Telefon: (5) 8-75; KUTYA-KIKÉPZÉST vállalok! Kiss Ildikó okl.kutyakiképz Érd Autóbuszos kirándulás Székelyföldre : 4) 0 '( 4 /,A'B'(?-,(AB( Németh Csaba Álláshirdetés Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Gazdasági és Mszaki Ellátó Szervezete munkatársat keres vízóra leolvasó és vízdíjbeszed munkakörbe. Az állás július -tl tölthet be. Díjazás: alapbér a közalkalmazotti bértábla szerint a díjbeszedések után teljesítményprémium. A jelentkezéseket május -ig írásban kérjük leadni a GAMESZ irodában.

19 Tápiógyörgyei Sportnap Szeretettel meghívjuk településünk lakóit Tápiógyörgye első sportnapjára június 24-én! 00 Megnyitó: 4 -kor a strandkertben, ahová a belépés egész nap ingyenes. Programok: - Lövész triatlon (úszás, futás, - Break táncbemutató biciklizés, céllövészet, gránátdobás) - Footbag (babzsák labdajáték) tól folyamatos programok: - Kerékpáros ügyességi verseny - Asztalitenisz verseny és - Szárazföldi és vizes családi bemutató iskolásoknak vetélkedők - Strandfoci - Arcfestés - Kosárdobó verseny - Egészségügyi bemutató - Úszóversenyek A versenyekre nevezni a helyszínen lehet! - Vízilabda bajnokság Díjátadás folyamatosan lesz. - Tűzoltási bemutató és tűzoltófelszerelések Este bográcsparti. kipróbálása - Sakk és ulti bajokság Szervezők: - Céllövészet TASK, Tápiógyörgye Községi Önkormányzat, KSK, Önkéntes Tűzoltóegylet, Lövészklub, - Kötélhúzás Faluvédő Egyesület, Kazinczy Ferenc Általános - Söröskorsó-tartó verseny Iskola, Községi Óvoda Mozdulj ki! Az idei próba alkalmából 80- an túráztak kerékpárral a Tápiógáton, tettek téli gyalogtúrát s Szőlő út-kisteleki út környékén és kocogtak a Horgász-tó körül. Az idő mindig kegyes volt hozzánk - egészségünk és lelki nyugalmunk szolgálatában. Mindnyájunk nevében hálás köszönetet mondunk Váradi Béla úrnak és kedves feleségének a zárónapi kiváló bográcsgulyásért és a kedves vendéglátásért. Az óvoda és iskola nevelői Faluújság A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Nysz /25/2002 Kiadó: Községi Önkormányzat, felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Patkós Stúdió (5) Készült 500 példányban.

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából.

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

F A I R. Tovább szépül, újul községünk. Vendégségben Várfalva-Aranyosrákoson. Van közös akarat! Farmosi Információk Riportok

F A I R. Tovább szépül, újul községünk. Vendégségben Várfalva-Aranyosrákoson. Van közös akarat! Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 7-8. szám 2013. július-augusztus Tovább szépül, újul községünk Szeretettel várjuk az érdeklődőket a X. Farmosi Napok nyitónapjának

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben