A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE."

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Tézisfüzet Doktori Iskola vezetője: Dr. ZSENGELLÉR József tanszékvezető egyetemi tanár Témavezető: Dr. HORVÁTH Erzsébet tanszékvezető egyetemi docens Készítette: GYŐRFFY Eszter Budapest, 2013

2 A doktori értekezés témájának indokoltsága Az egyetem az értelmiség képzésének színtere. A hallgatók száma és aránya a társadalomban az utóbbi fél évszázadtól eltekintve nem volt jelentős. Az egyetemre járók közössége szűk réteget alkotott, hatása hasonló az ételben lévő sóhoz. A Mester felelősségteljes magatartást vár az egyetemi fiataloktól is: Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. (Mt 5,13) A só nemcsak megízesíti az ételt, hanem megóvja azt a romlástól; hasonló ehhez az egyetemista, értelmiségi réteg küldetése is a társadalomban: meghatározza nemzetének életét, prófétai tisztet tölt be. Az az értelmiség, ha nem teljesíti küldetését, hogy só legyen; elveszti önmagát, országát és egyházát is. A 18. század végéig az egyetemek többségén keresztyén szellemben oktattak, neveltek. A tudományok és a teológia kölcsönösen hatottak egymásra, a hallgatók számára meghatározóak voltak az evangéliumi normák. A felvilágosodás eszmeisége azonban szembe állította hittel a tudást: létrehozta a szekularizált tudományok autonómiáját és a világi egyetemeket. Az ipari forradalom okozta gazdasági és társadalmi változások pedig gyökeresen átalakították az egyetemi diákság életkörülményeit, hithez való viszonyát. A 20. század végétől az Európai Unió jelentős számú képzett munkaerőt igényel, emiatt az egyetemi diákság létszáma is radikálisan megnövekedett. A nagyvárosi egyetemeken tanuló fiatalok többsége vidékről (külföldről) származik, akik kiszakadva a család (gyülekezet) védő közösségéből, kulturális és társadalmi sokszínűséggel találják szembe magukat. Ebben a szellemi és kulturális túlkínálatban az Egyház és az általa adott Válasz az élet kérdésére csak egy a sok közül. A református értelmiség felelősségvállalása mindig is meghatározó volt a magyar történelemben, annak ellenére, hogy a tagjainak száma a több évszázados ellenreformáció következtében 2

3 fokozatosan csökkent. A református egyház történetének folyamán jelentős iskolafenntartónak számított, bár a felsőoktatásban kevésbé képviseltette magát; többszöri sikertelen próbálkozás után, a református egyház csak 1993-ban alapíthatott egyetemet. Az evangelizáció a felsőoktatásban is a misszióikeresztelési-katechetikai parancs része. A misszió célja elsősorban nem az egyház térnyerése, hanem Jézus Krisztus hirdetése, a krisztusi küldetés betöltése. A doktori értekezés témája A doktori disszertáció témája a magyar református egyetemi és főiskolai hallgatók közötti misszió története, jelene, a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet történetének és jelenlegi ( ) helyzetének bemutatásán és elemzésén keresztül. A doktori értekezés célja bizonyítani, hogy az egyházon belül más missziókhoz hasonlóan tudatosan vállalt külön missziói munkát kell folytatni az egyetemi és főiskolai fiatalság között. Kutatási módszerek, területek A disszertáció történeti részéhez kutatást végeztem a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában (MREZSL), a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában (DRERL), a Dunamelléki Református Egyházkerület (DRE) Püspöki Hivatalában. Felhasználtam a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet (BREFGY) lelkészi hivatalában található iratokat. Az egyetemi misszió, illetve Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet jelenének bemutatásához és elemzéséhez felméréseket végeztem. A doktori értekezés három pontban összegezhető: 3

4 1. A református egyháznak az egyetemistákkal, mint az ifjúság speciális csoportjával külön foglalkoznia kell. Az egyetemi hallgatók oktatási és életkori sajátosságaiból következően egy külön, egyre jelentősebb számú csoportot képeznek a diákságban. Az egyetem kialakulásából fakadóan korporatív előjogokkal, nagyfokú autonómiával rendelkező intézmény. A felvilágosodás koráig az egyetemek a szakképzést kiegészítve világnézeti és etikai orientációt is nyújtottak. A 20. század végére a reformáció és szekularizáció hatásai következtében az egyetemek többségében szekularizált intézményekké váltak. A vallás elvesztette egyesítő-irányító funkcióját. Hazánkban a hitoktatás évtizedig nem volt kötelező, így nem minden fiatalnak volt módja a középiskolai tanulmányai ideje alatt hitbeli ismeretekre szert tenni, illetve az egyházi iskolákban érettségizetteknek is szükségük van életkoruknak megfelelő hitismeretek megszerzésésre, mélyítésre; továbbá lelki, gyülekezeti közösségre. A hallgatók a fiatal felnőttkor, a posztadoleszcencia (18-25 év) sajátságos korszakát élik át felsőfokú tanulmányaik idején. A korszakra jellemző lélektani folyamatok: identitás keresés, intimitás krízise, kapunyitási pánik, leválás, vallási, világnézeti elköteleződés, kiszolgáltatottság (szenvedély) betegségek veszélyének. A rendszerváltást követő évtizedekben nagyságrenddel megnőtt a magyar egyetemi hallgatók létszáma ( ), ugyanebben az időszakban az egyetemi korosztályhoz fiatalok vallási kötődése gyengült. (Az 1990-es évek közepén az egyetemi fiatalok 10%-a vallotta magát elkötelezett keresztyénnek, ez az arány 2008-ra 3%-ra csökkent.) A magyar társadalomban a közösségek visszaszorulása és az egyéni érdekek erősödése folyamatos. A közösségi értékeket hagyományosan hangsúlyozó egyháznak már nincsen olyan tekintélye, amely ezt a tendenciát ellensúlyozná. A vallásosság visszaszorulása és az individualizáció az egyetemi hallgatókat élethelyzetükből következően különösen is érintik. Amennyiben az 4

5 egyház szeretné az általuk képviselt közösségi értékeket az egyetemi korcsoport számára is vonzóvá és vállalhatóvá tenni, külön figyelmet kell fordítania az egyetemi pasztorációra. A hitbenjáró fiatal felnőtteket nem érdeklik az egyházjogi kategóriák, számukra elsődlegesen az fontos, hogy olyan keresztyén közösségre találjanak, ahol hitben növekedhetnek és lehetőséget kaphatnak a szolgálatra. Amennyiben az egyetemisták nem találnak ilyen gyülekezetre olyan keresztyén közösséghez csatlakoznak, ahol ezt a közösségi élményt megtapasztalják, legyen az egyesület, vagy kisegyház. 2. A református egyház egyetemi missziójában az egyetemi gyülekezetek megtartó ereje kimutatható. 2.1 Történelmi előzmények A magyar református egyház történetében az egyetemi misszió Soli Deo Gloria (SDG) Diákszövetség keretein belül bontakozott ki az 1920-as évek végén (1928. főiskolai collégiumi program, szárszói nyári konferenciák). A Magyarországi Református Egyház (MRE) 1934/35-ös konvent missziói munkatervében kiemelten támogatta az SDG tevékenységét; ennek köszönhetően 1936-ban Kiss Sándor személyében főiskolás lelkészt nevezett ki. A II. világháborút követő politikai fordulat miatt az egyetemisták közötti misszió keretei is megváltoztak. Az SDG megszűntetése után még 1955-ig az egyetemi lelkészek vezetésével, gyülekezeti keretek között folyhatott tovább ez a misszió. A Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Istentiszteletek: spontán kezdeményezésként missziói és katechetikai céllal jött létre. Mint alkalmi, de mégis heti rendszerességgel tartott összejövetel eleinte nem kívánt külön gyülekezetként működni. Az első egyetemi istentiszteletet 1989-ben a Kálvin téri Református Templomban tartották. Az istentiszteleti közösséget Munkatársi Közösség vezette állandó lelkész nélkül. 5

6 A püspök 1994-ben rendelte ki az első egyetemi lelkészt KOVÁCH Tamás személyében. A követekező évben a formálódó gyülekezet presbiteriumot választott, a presbiterek a közösség céljait így összegezték: Budapesten tanuló hallgatóknak gyülekezetet biztosítani; a református egyetemi ifjúságnak szellemi közösséget biztosítani. Ennek jegyében alakították ki a programokat is (bibliaórák, evangelizációk, Református Egyetemi Pince Klub, Protestáns Műhely, farsangi bál, tánciskola, színjátszókör, kirándulások, nyári tábor stb.) ben a gyülekezet önálló helyet kapott a budai oldalon (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának épületében). Ezt követően (2003) rendezték az egyetemi lelkészek státuszát ben pedig a fenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület elfogadta a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet Alapító Okiratát. 2.2 A Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben végzett felmérések és annak tanulságai A Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben készült felmérések 1 elemezése alapján a fővárosi egyetemi gyülekezet az alábbiakkal jellemezhetők: A BREFGY felekezeti szempontból homogén, a reformátusok aránya között 87% volt, 2011-ben 78%. A tagok 80%-a vallásos nevelésben részesült, az egyházi középiskolákban érettségizettek aránya folyamatos növekedést mutat. A fiatalok többségének napi döntéseiben meghatározóak az evangéliumi normák, ezért tudatosan kerestek olyan kortárs, egyetemi közösséget, ahol a hitüket is gyakorolhatják. Az egyetemi gyülekezet tagjainak többsége (80%) felsőoktatásban tanult, a hallgatók szüleinek kétharmada felsőfokú végzettséggel rendelkezett ben a BREFGY presbitériuma, 2006-ben BANDER Katalin, 2008-ban és 2011-ben GYŐRFFY Eszter készített felméréseket. 6

7 A BREFGY tagjainak átlag életkora csökkenést mutat: 2006-ban 24,5 év, 2008-ban 23,7 év, 2011-ben 21,9 év. Okok: az egyetemi képzés változása, egyházi iskolákkal szorosabb kapcsolatnak; honlapnak és facebooknak köszönhetően hamarabb rátalálnak az egyetemisták a gyülekezetre. Ezzel szemben az egyetemi gyülekezetbe járás időtartama erőteljes csökkenést mutat: között 4,4 év, között 4,6 év, ben 1,3 év volt. Ennek hátterében az egyetemi képzés változása áll. A BREFGY tagjai rendszeresen imádkozó, bibliát olvasó és szolgáló közösség. A gyülekezet értelmiségi jellege azonban az egyetemi képzés átalakulásával háttérbe szorulóban van ben a tagok közel fele (46%) egyházi középiskolában érettségizett, hittani ismereteik felszínesek és pontatlanok. A gyülekezetben szolgálatokat (pl. szeretetvendégség, liturgia) vállalók aránya 30-40% között mozog. Tanulmányaik befejezésével a gyülekezti tagok több, mint 90%-a felnőtt gyülekezetbe épül be; új közösségükben (hasonló arányban) aktívak. Az egyetemi gyülekezetből sok önkéntes fiatal szolgál a Zsinat által szervezett programokon; illetve önkéntes diakóniai évet tölt külföldön ben 12 református egyetemi közösség volt a Kárpátmedencében. Az ezekben végzett felmérések szerint az egyetemi gyülekezetek tagjai többségükben keresztyén család nevelkedett, már gyermekként elköteleződött fiatalból áll. Ehhez képest töredéke a gyülekezeteknek az, aki felnőttként jutott hitre. Összegezve elmondható, hogy az egyetemi gyülekezet a hitvalló református értelmiség újjátermelő színtere: a felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok megtartó közege. Azonban az egyetemi gyülekezet kevésbé hatékony a nem hívő fiatalok megszólításában. 7

8 3. Az egyetemi gyülekezetek jelenlegi formájukban nem elegendők a misszió végzéséhez, a református egyház és a keresztyén egyesületek közösen végezett missziója, együttműködése szükséges Történelmi előzmények A belmisszió keretében jöttek létre keresztyén ifjúsági egyesületek, a legmeghatározóbb közöttük az 1844-ben megalapított Young Men s Christian Association (YMCA) volt; a szervezet vezetői a Párizsi Alapban (1855) így fogalmazták meg küldetésüket: A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek célja egy szövetségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Uruknak és Megváltójuknak vallják a Szentírás szerint, és akik hitükkel és egész életükkel tanítványai kívánnak lenni, és együttműködnek azért, hogy Isten országa terjedjen a fiatalok között ben is létrehozták a YMCA magyarországi szervezetét a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet (KIE). Ezt 1933-ban az MRE Egyetemes Konventje hivatalos munkaágának ismerte el. Az egyetemi fiatalság misszionálását célozta meg az ben létrehozott World Student Christian Federation (WSCF) ben hatásukra jött létre a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ), ami 1925-ben felvette a Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége nevet ben egyetemisták és értelmiségiek kezdeményezték a egyetemi hallgatók hazafias, vallásos és tudományos nevelésére a Bethlen Gábor Körök létrehozását. A magyar református egyetemi misszióban a meghatározó és hatékony szolgálat az 1921-ben teológushallgatók által megalapított Soli Deo Gloria Szövetség keretein belül folyt ben Zánkán tarották az első SDG nyári főiskolás konferenciát, ennek a programnak 1928-tól a szárszói tábor adott helyet ban a főváros jelentősebb felsőoktatási intézményeiben az SDG programjait is hirdették. Az SDG vezetői 1929-ben kidolgozták a főiskolai collégiumi programot, ennek keretében hármas célt kívántak megvalósítani: spirituális-bibliaköri foglalkozások, szemináriumi-intellektuális-világnézeti előadások, és 8

9 gyakorlati munka megvalósítását, a diákok testi-lelki épülésére. Az SDG a vidéki hallgatóknak internátusokat létesített. A 1930-as évek közepére már 19 ilyen bibliakör működött az ország egyetemein. A munka kordinálására, a körök segítésére és a hallgatók lelkigondozására az SDG főiskolai titkárokat nevezett ki ben az SDG Új Magyarság néven főiskolai lapot indított. Az egyesületek munkájának a politikai vetettek véget, 1949-ben feloszlatták az egyesületeket (köztük az SDG-t, a MEKDSZ-t is). 3.2 Az egyesületek szerepe az egyetemi misszióban A magyarországi egyetemi misszióban szolgáló egyesületek komoly szolgálatot végeznek. Tevékenységük kiegészíti egymást. A MEKDSZ nem hivatalos keretek között 1989 előtt is működött, amint lehetett újjáalakult a szövetség. A szövetségnek 2002-től több teljes állású munkatársa van. A diákkörök száma között mozgott. Ebben az évben a szövetség falumissziót kezdett Szalontán; egy évvel később már mintegy 12 MEKDSZdiákkörből vettek részt a fiatalok a falumisszióban. A 2000-es évek második felétől a szövetség a bibliakörök működtetése mellett nagy hangsúlyt helyzett a nem hívő fiatalok megszólítására: 2007-ben a vagyok elnevezésű tavaszi evangelizációs program keretében János evangéliumot osztottak ki. A következő évben kidolgozták az Érdeklődő Vagyok kiscsoportos evangelizációs módszert ben a fővárosban négy helyszínen Folyt köv evangelizációs fesztivált tartottak ben egy interaktív honlapot hoztak létre, és az ott feltett hittel kapcsolatos kérdéseikre kaphattak választ azok, akik elmentek az egykérdés-fesztiválra ben a Grund Apologetikai tábor segítségével a diákok felkészülhettek arra, hogy milyen válaszokat adhatnak kortársaiknak a hitbeli kérdéseikre. Az Amerikai Egyesült Államokban 1951-ben Bill BRIGHT Campus Crusade for Christ néven társaságot hozott létre az egyetemisták evangelizálására. Ennek részeként alakult meg ben a Timóteus Társaság (TT). 9

10 A Timóteus Társaság nem csak az evangélium hirdetését (Mt 28,18-20) tekinti küldetésének, hanem a tanítvánnyá tételt is: amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek (2Tim 2,2). Az evangelizálást és tanítványozást egymást kiegészítő feladatnak tartják. A TT kifejezetten a hallgatóknak szánt programjai: Fiatalok az Élet Küszöbén program (FÉK) Budapesti Corvinus Egyetemen hivatalosan bejegyzett diákszervezet. Félévente a TT tagjai 8000 túlélőcsomagot (mappában jegyzetfüzet, toll, egy evangélium, kérdőív a hitbeli viszonyulásukról) osztanak ki, a program keretében ötszáz egyetemistával beszélgetnek, a beszélgetések hatására mintegy 30 diák tér meg egy évben. A MEKDSZ missziójában a már hívő fiatalok felkeresése és a hitben való megtartása a cél, a Timóteus Társaság azokat az egyetemistákat keresi és szólítja meg, akik csak érdeklődők. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület csak Erdélyben folytat főiskolás missziót Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Jellegzetességükből fakadóan ezek az egyesületek ökumenikusak, nyitottak és párbeszédre készek, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az egyetemi misszióból jelenleg hiányoznak a hitvallásos egyesületek. Az SDG újjáalapítását követően jellemzően csak a református középiskolákban tevékenykedik. Történelmi okok és az individualizmus erősödése miatt, az egyesületi forma ma már nem annyira népszerű, mint a 20. század első felében volt, ennek ellenére napjainkban is komoly eszköze lehet az egyetemi missziónak. Az egyesületek a fiatalok számára hitelesebbeknek és nyitottabbak tűn(het)nek, mint az egyház. A diákok szívesebben vesznek részt egy egyesület programjain, bár kevesen lesznek hivatalosan is tagjai az adott szervezetnek. A fiatalok a MEKDSZ, a Timóteus Társaság önszerveződő köreiben szolgálati lehetőséget kapnak. A hallgatók számára vonzó lehetőség az önkéntesség, szívesen szánnak erre 1-2 évet az életükből. A szervezetek nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a fia- 10

11 talok önkéntes munkatársként külföldre is kijuthatnak, nyelveket tanulhatnak. Az egyesületek gyengéje, hogy nem ad egyház-képet és gyülekezet-élményt. A fiataloknak tanulmányaik befejezése után, ezeket a bibliaköröket (egyesületeket) elhagyva problémát okoz(hat)nak gyülekezetet találni. Ez főként azoknak gond, akik a MEKDSZ, vagy a TT bibliaköreiben tértek meg. Ebben az esetben a fiatalok a hitgyakorlatot élethelyzethez fűződő sajátosságként élhetik meg. A szervezeteket személyes kapcsolatok kötik össze, mintsem hivatalos együttműködés. Az egyetemi gyülekezet kevésbé hatékony a nem hívő fiatalok megszólításában, viszont az ifjúsági egyesületek hangsúlyosan evangelizációs céllal jöttek létre. A jézusi értelemben vett misszió gyakorlásában a keresztyén ifjúsági egyesületek merészebben alkalmaznak kreatív eszközöket nem korlátozzák őket az egyházi tradíciók, például: újító szemlélet, forradalmi megszólítási taktikák és technikák. A megszólítás önmagában nem elegendő, az ifjú megtértek egyházba integrálásához szükség van egyetemi gyülekezetekre is. A megtért hallgatók, az elkötelezett hívő életük kialakításához, az egyetemi után végleges lakhelyükön keresnek állandó gyülekezetet. Amennyiben a református egyetemi közösségek vonzó hitéletet mutatnak az egyesületek által megtérített fiatalok számára, számíthatunk arra, hogy a hallgatók tanulmányaik végeztével később hitüket megélő és gyakorló egyháztagokká válnak új gyülekezetükben. A két világháború között működő Soli Deo Gloria Diákszövetség egyetemi missziója jól példázza, az egyesület és az egyház egymást kiegészítő és erősítő szolgálatát. A református egyetemi misszió jövője Az egyetemisták közötti missziónak egymást kiegészítő és erősítő három területen kell kiépülnie: 1. Egyetemi gyülekezeti keretek között. 2. Egyetemi lelkészségek a felsőoktatási intézményekben. 3. Az oktatás tartalmában, a tudományok reszakralizálásával. 11

12 Mind három szint alkalmas kisközösségek létrehozására (ima-, bibliakörök, tanulócsoportok), illetve tömegrendezvények megszervezésére (evangelizáció, istentisztelet, fesztivál) is. Az azonos hivatásra készülők számára az ökumenikus fórumot kell teremteni a közös problémákról gondolkozásra, eszmecserére. Az egyetemi misszióban szolgáló lelkészeknek, fiataloknak fel kell készülnie a vallásközi párbeszédre is. Az egyetemi missziónak arra is ki kellene terjednie, hogy impulzusokat adjon a tudományok reszakralizálására. Az egyetemi lelkészek szolgálatának megismertetése és elfogadtatása az egyházi és kulturális életben: a középiskolásoktól az egyházközségi presbitériumokig. Ez utóbbi azért fontos, hogy a fiatalok tanulmányaik végeztével minél hamarabb szolgáló, hitvalló, felelős értelmiségiként épüljenek be a gyülekezetekbe. Egy lehetséges vízió a fővárosi református egyetemi misszió jövőjéről A főváros területén a felsőoktatási központok közelében újabb egyetemi gyülekezetek létrehozása. A BREFGY budai helyszíne mellett a pesti oldalon egy újabb egyetemi gyülekezet létrehozására alkalmas helyszín lehetne a Kálvin téri Református Egyházközség tulajdonában lévő Városkapu üzletház megfelelő átalakítások után. 2 Emellett az egyes egyetemeken lelkészségek létrehozását is szorgalmazni kellene. Ebben a misszióban jelentős számú munkatársra van szükség; a lelkészek mellett laikusokra is: keresztyén egyetemi oktatók, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végzett protestáns teológusok, illetve a hallgatók önkéntes szolgálatára. 2 Ebben az épületben irodát kaphatnának a keresztyén egyetemi egyesületeknek is A nagyobb ünnepek alkalmával a Kálvin téri templomban lehetne istentiszteletet tartani 12

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

Kamarás István: A szomszéd rétje, avagy lelkipásztorkodás a református egyházközségekben

Kamarás István: A szomszéd rétje, avagy lelkipásztorkodás a református egyházközségekben Kamarás István: A szomszéd rétje, avagy lelkipásztorkodás a református egyházközségekben Lukáts Andrásnak és Lukátsné Orovicz Piroskának A nyolcvanas évek végén és a rendszerváltás idején készült felmérések

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) OM száma: 030697 Pedagógiai Programja 2009. LEGITIMÁCIÓS LAP 1. A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szülői

Részletesebben

Követségben járunk. a Magyarországi Református Egyház általános fejlesztési koncepciója a 2014-2020 EU költségvetési időszakhoz igazítva

Követségben járunk. a Magyarországi Református Egyház általános fejlesztési koncepciója a 2014-2020 EU költségvetési időszakhoz igazítva a Magyarországi Református Egyház általános fejlesztési koncepciója a 2014-2020 EU költségvetési időszakhoz igazítva www.reformatus.hu Követségben járunk Megújulás, növekedés, közösség és gondoskodás 500

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Pedagógiai Program 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A Pedagógiai Program

Részletesebben

Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján

Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján 41 Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján A tanulmány a nyilvánosság-elméletek alapján azt mutatja be, hogy miként változott a nők szerepe

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK és HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG A HAZAI FELSÕOKTATÁSBAN

CIVIL SZERVEZETEK és HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG A HAZAI FELSÕOKTATÁSBAN CIVIL SZERVEZETEK és HALLGATÓI ÖNTEVÉKENYSÉG A HAZAI FELSÕOKTATÁSBAN Szerkesztette: Kucseráné Gerstmayer Márta Szerzõk: Honti Csaba Kovács Õrs Levente Kucsera Tamás Gergely Kucseráné Gerstmayer Márta Szabó

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i ülésének határozatai. A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i ülésének határozatai. A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. május 14. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i ülésének határozatai ZS.

Részletesebben

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Jót tenni a legkisebbel is. Pedagógiai és nevelési programja

Jót tenni a legkisebbel is. Pedagógiai és nevelési programja Jót tenni a legkisebbel is Pedagógiai és nevelési programja 2011 1 A Pedagógiai Program szerkezete Tartalom A működés feltételei... 4 1. Bevezetés helyzetelemzés... 4 2. Az intézmény alapító okirat szerinti

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben