A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE."

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Tézisfüzet Doktori Iskola vezetője: Dr. ZSENGELLÉR József tanszékvezető egyetemi tanár Témavezető: Dr. HORVÁTH Erzsébet tanszékvezető egyetemi docens Készítette: GYŐRFFY Eszter Budapest, 2013

2 A doktori értekezés témájának indokoltsága Az egyetem az értelmiség képzésének színtere. A hallgatók száma és aránya a társadalomban az utóbbi fél évszázadtól eltekintve nem volt jelentős. Az egyetemre járók közössége szűk réteget alkotott, hatása hasonló az ételben lévő sóhoz. A Mester felelősségteljes magatartást vár az egyetemi fiataloktól is: Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. (Mt 5,13) A só nemcsak megízesíti az ételt, hanem megóvja azt a romlástól; hasonló ehhez az egyetemista, értelmiségi réteg küldetése is a társadalomban: meghatározza nemzetének életét, prófétai tisztet tölt be. Az az értelmiség, ha nem teljesíti küldetését, hogy só legyen; elveszti önmagát, országát és egyházát is. A 18. század végéig az egyetemek többségén keresztyén szellemben oktattak, neveltek. A tudományok és a teológia kölcsönösen hatottak egymásra, a hallgatók számára meghatározóak voltak az evangéliumi normák. A felvilágosodás eszmeisége azonban szembe állította hittel a tudást: létrehozta a szekularizált tudományok autonómiáját és a világi egyetemeket. Az ipari forradalom okozta gazdasági és társadalmi változások pedig gyökeresen átalakították az egyetemi diákság életkörülményeit, hithez való viszonyát. A 20. század végétől az Európai Unió jelentős számú képzett munkaerőt igényel, emiatt az egyetemi diákság létszáma is radikálisan megnövekedett. A nagyvárosi egyetemeken tanuló fiatalok többsége vidékről (külföldről) származik, akik kiszakadva a család (gyülekezet) védő közösségéből, kulturális és társadalmi sokszínűséggel találják szembe magukat. Ebben a szellemi és kulturális túlkínálatban az Egyház és az általa adott Válasz az élet kérdésére csak egy a sok közül. A református értelmiség felelősségvállalása mindig is meghatározó volt a magyar történelemben, annak ellenére, hogy a tagjainak száma a több évszázados ellenreformáció következtében 2

3 fokozatosan csökkent. A református egyház történetének folyamán jelentős iskolafenntartónak számított, bár a felsőoktatásban kevésbé képviseltette magát; többszöri sikertelen próbálkozás után, a református egyház csak 1993-ban alapíthatott egyetemet. Az evangelizáció a felsőoktatásban is a misszióikeresztelési-katechetikai parancs része. A misszió célja elsősorban nem az egyház térnyerése, hanem Jézus Krisztus hirdetése, a krisztusi küldetés betöltése. A doktori értekezés témája A doktori disszertáció témája a magyar református egyetemi és főiskolai hallgatók közötti misszió története, jelene, a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet történetének és jelenlegi ( ) helyzetének bemutatásán és elemzésén keresztül. A doktori értekezés célja bizonyítani, hogy az egyházon belül más missziókhoz hasonlóan tudatosan vállalt külön missziói munkát kell folytatni az egyetemi és főiskolai fiatalság között. Kutatási módszerek, területek A disszertáció történeti részéhez kutatást végeztem a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában (MREZSL), a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában (DRERL), a Dunamelléki Református Egyházkerület (DRE) Püspöki Hivatalában. Felhasználtam a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet (BREFGY) lelkészi hivatalában található iratokat. Az egyetemi misszió, illetve Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet jelenének bemutatásához és elemzéséhez felméréseket végeztem. A doktori értekezés három pontban összegezhető: 3

4 1. A református egyháznak az egyetemistákkal, mint az ifjúság speciális csoportjával külön foglalkoznia kell. Az egyetemi hallgatók oktatási és életkori sajátosságaiból következően egy külön, egyre jelentősebb számú csoportot képeznek a diákságban. Az egyetem kialakulásából fakadóan korporatív előjogokkal, nagyfokú autonómiával rendelkező intézmény. A felvilágosodás koráig az egyetemek a szakképzést kiegészítve világnézeti és etikai orientációt is nyújtottak. A 20. század végére a reformáció és szekularizáció hatásai következtében az egyetemek többségében szekularizált intézményekké váltak. A vallás elvesztette egyesítő-irányító funkcióját. Hazánkban a hitoktatás évtizedig nem volt kötelező, így nem minden fiatalnak volt módja a középiskolai tanulmányai ideje alatt hitbeli ismeretekre szert tenni, illetve az egyházi iskolákban érettségizetteknek is szükségük van életkoruknak megfelelő hitismeretek megszerzésésre, mélyítésre; továbbá lelki, gyülekezeti közösségre. A hallgatók a fiatal felnőttkor, a posztadoleszcencia (18-25 év) sajátságos korszakát élik át felsőfokú tanulmányaik idején. A korszakra jellemző lélektani folyamatok: identitás keresés, intimitás krízise, kapunyitási pánik, leválás, vallási, világnézeti elköteleződés, kiszolgáltatottság (szenvedély) betegségek veszélyének. A rendszerváltást követő évtizedekben nagyságrenddel megnőtt a magyar egyetemi hallgatók létszáma ( ), ugyanebben az időszakban az egyetemi korosztályhoz fiatalok vallási kötődése gyengült. (Az 1990-es évek közepén az egyetemi fiatalok 10%-a vallotta magát elkötelezett keresztyénnek, ez az arány 2008-ra 3%-ra csökkent.) A magyar társadalomban a közösségek visszaszorulása és az egyéni érdekek erősödése folyamatos. A közösségi értékeket hagyományosan hangsúlyozó egyháznak már nincsen olyan tekintélye, amely ezt a tendenciát ellensúlyozná. A vallásosság visszaszorulása és az individualizáció az egyetemi hallgatókat élethelyzetükből következően különösen is érintik. Amennyiben az 4

5 egyház szeretné az általuk képviselt közösségi értékeket az egyetemi korcsoport számára is vonzóvá és vállalhatóvá tenni, külön figyelmet kell fordítania az egyetemi pasztorációra. A hitbenjáró fiatal felnőtteket nem érdeklik az egyházjogi kategóriák, számukra elsődlegesen az fontos, hogy olyan keresztyén közösségre találjanak, ahol hitben növekedhetnek és lehetőséget kaphatnak a szolgálatra. Amennyiben az egyetemisták nem találnak ilyen gyülekezetre olyan keresztyén közösséghez csatlakoznak, ahol ezt a közösségi élményt megtapasztalják, legyen az egyesület, vagy kisegyház. 2. A református egyház egyetemi missziójában az egyetemi gyülekezetek megtartó ereje kimutatható. 2.1 Történelmi előzmények A magyar református egyház történetében az egyetemi misszió Soli Deo Gloria (SDG) Diákszövetség keretein belül bontakozott ki az 1920-as évek végén (1928. főiskolai collégiumi program, szárszói nyári konferenciák). A Magyarországi Református Egyház (MRE) 1934/35-ös konvent missziói munkatervében kiemelten támogatta az SDG tevékenységét; ennek köszönhetően 1936-ban Kiss Sándor személyében főiskolás lelkészt nevezett ki. A II. világháborút követő politikai fordulat miatt az egyetemisták közötti misszió keretei is megváltoztak. Az SDG megszűntetése után még 1955-ig az egyetemi lelkészek vezetésével, gyülekezeti keretek között folyhatott tovább ez a misszió. A Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Istentiszteletek: spontán kezdeményezésként missziói és katechetikai céllal jött létre. Mint alkalmi, de mégis heti rendszerességgel tartott összejövetel eleinte nem kívánt külön gyülekezetként működni. Az első egyetemi istentiszteletet 1989-ben a Kálvin téri Református Templomban tartották. Az istentiszteleti közösséget Munkatársi Közösség vezette állandó lelkész nélkül. 5

6 A püspök 1994-ben rendelte ki az első egyetemi lelkészt KOVÁCH Tamás személyében. A követekező évben a formálódó gyülekezet presbiteriumot választott, a presbiterek a közösség céljait így összegezték: Budapesten tanuló hallgatóknak gyülekezetet biztosítani; a református egyetemi ifjúságnak szellemi közösséget biztosítani. Ennek jegyében alakították ki a programokat is (bibliaórák, evangelizációk, Református Egyetemi Pince Klub, Protestáns Műhely, farsangi bál, tánciskola, színjátszókör, kirándulások, nyári tábor stb.) ben a gyülekezet önálló helyet kapott a budai oldalon (a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának épületében). Ezt követően (2003) rendezték az egyetemi lelkészek státuszát ben pedig a fenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület elfogadta a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet Alapító Okiratát. 2.2 A Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben végzett felmérések és annak tanulságai A Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben készült felmérések 1 elemezése alapján a fővárosi egyetemi gyülekezet az alábbiakkal jellemezhetők: A BREFGY felekezeti szempontból homogén, a reformátusok aránya között 87% volt, 2011-ben 78%. A tagok 80%-a vallásos nevelésben részesült, az egyházi középiskolákban érettségizettek aránya folyamatos növekedést mutat. A fiatalok többségének napi döntéseiben meghatározóak az evangéliumi normák, ezért tudatosan kerestek olyan kortárs, egyetemi közösséget, ahol a hitüket is gyakorolhatják. Az egyetemi gyülekezet tagjainak többsége (80%) felsőoktatásban tanult, a hallgatók szüleinek kétharmada felsőfokú végzettséggel rendelkezett ben a BREFGY presbitériuma, 2006-ben BANDER Katalin, 2008-ban és 2011-ben GYŐRFFY Eszter készített felméréseket. 6

7 A BREFGY tagjainak átlag életkora csökkenést mutat: 2006-ban 24,5 év, 2008-ban 23,7 év, 2011-ben 21,9 év. Okok: az egyetemi képzés változása, egyházi iskolákkal szorosabb kapcsolatnak; honlapnak és facebooknak köszönhetően hamarabb rátalálnak az egyetemisták a gyülekezetre. Ezzel szemben az egyetemi gyülekezetbe járás időtartama erőteljes csökkenést mutat: között 4,4 év, között 4,6 év, ben 1,3 év volt. Ennek hátterében az egyetemi képzés változása áll. A BREFGY tagjai rendszeresen imádkozó, bibliát olvasó és szolgáló közösség. A gyülekezet értelmiségi jellege azonban az egyetemi képzés átalakulásával háttérbe szorulóban van ben a tagok közel fele (46%) egyházi középiskolában érettségizett, hittani ismereteik felszínesek és pontatlanok. A gyülekezetben szolgálatokat (pl. szeretetvendégség, liturgia) vállalók aránya 30-40% között mozog. Tanulmányaik befejezésével a gyülekezti tagok több, mint 90%-a felnőtt gyülekezetbe épül be; új közösségükben (hasonló arányban) aktívak. Az egyetemi gyülekezetből sok önkéntes fiatal szolgál a Zsinat által szervezett programokon; illetve önkéntes diakóniai évet tölt külföldön ben 12 református egyetemi közösség volt a Kárpátmedencében. Az ezekben végzett felmérések szerint az egyetemi gyülekezetek tagjai többségükben keresztyén család nevelkedett, már gyermekként elköteleződött fiatalból áll. Ehhez képest töredéke a gyülekezeteknek az, aki felnőttként jutott hitre. Összegezve elmondható, hogy az egyetemi gyülekezet a hitvalló református értelmiség újjátermelő színtere: a felsőfokú oktatásban résztvevő fiatalok megtartó közege. Azonban az egyetemi gyülekezet kevésbé hatékony a nem hívő fiatalok megszólításában. 7

8 3. Az egyetemi gyülekezetek jelenlegi formájukban nem elegendők a misszió végzéséhez, a református egyház és a keresztyén egyesületek közösen végezett missziója, együttműködése szükséges Történelmi előzmények A belmisszió keretében jöttek létre keresztyén ifjúsági egyesületek, a legmeghatározóbb közöttük az 1844-ben megalapított Young Men s Christian Association (YMCA) volt; a szervezet vezetői a Párizsi Alapban (1855) így fogalmazták meg küldetésüket: A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek célja egy szövetségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Uruknak és Megváltójuknak vallják a Szentírás szerint, és akik hitükkel és egész életükkel tanítványai kívánnak lenni, és együttműködnek azért, hogy Isten országa terjedjen a fiatalok között ben is létrehozták a YMCA magyarországi szervezetét a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet (KIE). Ezt 1933-ban az MRE Egyetemes Konventje hivatalos munkaágának ismerte el. Az egyetemi fiatalság misszionálását célozta meg az ben létrehozott World Student Christian Federation (WSCF) ben hatásukra jött létre a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ), ami 1925-ben felvette a Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége nevet ben egyetemisták és értelmiségiek kezdeményezték a egyetemi hallgatók hazafias, vallásos és tudományos nevelésére a Bethlen Gábor Körök létrehozását. A magyar református egyetemi misszióban a meghatározó és hatékony szolgálat az 1921-ben teológushallgatók által megalapított Soli Deo Gloria Szövetség keretein belül folyt ben Zánkán tarották az első SDG nyári főiskolás konferenciát, ennek a programnak 1928-tól a szárszói tábor adott helyet ban a főváros jelentősebb felsőoktatási intézményeiben az SDG programjait is hirdették. Az SDG vezetői 1929-ben kidolgozták a főiskolai collégiumi programot, ennek keretében hármas célt kívántak megvalósítani: spirituális-bibliaköri foglalkozások, szemináriumi-intellektuális-világnézeti előadások, és 8

9 gyakorlati munka megvalósítását, a diákok testi-lelki épülésére. Az SDG a vidéki hallgatóknak internátusokat létesített. A 1930-as évek közepére már 19 ilyen bibliakör működött az ország egyetemein. A munka kordinálására, a körök segítésére és a hallgatók lelkigondozására az SDG főiskolai titkárokat nevezett ki ben az SDG Új Magyarság néven főiskolai lapot indított. Az egyesületek munkájának a politikai vetettek véget, 1949-ben feloszlatták az egyesületeket (köztük az SDG-t, a MEKDSZ-t is). 3.2 Az egyesületek szerepe az egyetemi misszióban A magyarországi egyetemi misszióban szolgáló egyesületek komoly szolgálatot végeznek. Tevékenységük kiegészíti egymást. A MEKDSZ nem hivatalos keretek között 1989 előtt is működött, amint lehetett újjáalakult a szövetség. A szövetségnek 2002-től több teljes állású munkatársa van. A diákkörök száma között mozgott. Ebben az évben a szövetség falumissziót kezdett Szalontán; egy évvel később már mintegy 12 MEKDSZdiákkörből vettek részt a fiatalok a falumisszióban. A 2000-es évek második felétől a szövetség a bibliakörök működtetése mellett nagy hangsúlyt helyzett a nem hívő fiatalok megszólítására: 2007-ben a vagyok elnevezésű tavaszi evangelizációs program keretében János evangéliumot osztottak ki. A következő évben kidolgozták az Érdeklődő Vagyok kiscsoportos evangelizációs módszert ben a fővárosban négy helyszínen Folyt köv evangelizációs fesztivált tartottak ben egy interaktív honlapot hoztak létre, és az ott feltett hittel kapcsolatos kérdéseikre kaphattak választ azok, akik elmentek az egykérdés-fesztiválra ben a Grund Apologetikai tábor segítségével a diákok felkészülhettek arra, hogy milyen válaszokat adhatnak kortársaiknak a hitbeli kérdéseikre. Az Amerikai Egyesült Államokban 1951-ben Bill BRIGHT Campus Crusade for Christ néven társaságot hozott létre az egyetemisták evangelizálására. Ennek részeként alakult meg ben a Timóteus Társaság (TT). 9

10 A Timóteus Társaság nem csak az evangélium hirdetését (Mt 28,18-20) tekinti küldetésének, hanem a tanítvánnyá tételt is: amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek (2Tim 2,2). Az evangelizálást és tanítványozást egymást kiegészítő feladatnak tartják. A TT kifejezetten a hallgatóknak szánt programjai: Fiatalok az Élet Küszöbén program (FÉK) Budapesti Corvinus Egyetemen hivatalosan bejegyzett diákszervezet. Félévente a TT tagjai 8000 túlélőcsomagot (mappában jegyzetfüzet, toll, egy evangélium, kérdőív a hitbeli viszonyulásukról) osztanak ki, a program keretében ötszáz egyetemistával beszélgetnek, a beszélgetések hatására mintegy 30 diák tér meg egy évben. A MEKDSZ missziójában a már hívő fiatalok felkeresése és a hitben való megtartása a cél, a Timóteus Társaság azokat az egyetemistákat keresi és szólítja meg, akik csak érdeklődők. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület csak Erdélyben folytat főiskolás missziót Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Jellegzetességükből fakadóan ezek az egyesületek ökumenikusak, nyitottak és párbeszédre készek, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. Az egyetemi misszióból jelenleg hiányoznak a hitvallásos egyesületek. Az SDG újjáalapítását követően jellemzően csak a református középiskolákban tevékenykedik. Történelmi okok és az individualizmus erősödése miatt, az egyesületi forma ma már nem annyira népszerű, mint a 20. század első felében volt, ennek ellenére napjainkban is komoly eszköze lehet az egyetemi missziónak. Az egyesületek a fiatalok számára hitelesebbeknek és nyitottabbak tűn(het)nek, mint az egyház. A diákok szívesebben vesznek részt egy egyesület programjain, bár kevesen lesznek hivatalosan is tagjai az adott szervezetnek. A fiatalok a MEKDSZ, a Timóteus Társaság önszerveződő köreiben szolgálati lehetőséget kapnak. A hallgatók számára vonzó lehetőség az önkéntesség, szívesen szánnak erre 1-2 évet az életükből. A szervezetek nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a fia- 10

11 talok önkéntes munkatársként külföldre is kijuthatnak, nyelveket tanulhatnak. Az egyesületek gyengéje, hogy nem ad egyház-képet és gyülekezet-élményt. A fiataloknak tanulmányaik befejezése után, ezeket a bibliaköröket (egyesületeket) elhagyva problémát okoz(hat)nak gyülekezetet találni. Ez főként azoknak gond, akik a MEKDSZ, vagy a TT bibliaköreiben tértek meg. Ebben az esetben a fiatalok a hitgyakorlatot élethelyzethez fűződő sajátosságként élhetik meg. A szervezeteket személyes kapcsolatok kötik össze, mintsem hivatalos együttműködés. Az egyetemi gyülekezet kevésbé hatékony a nem hívő fiatalok megszólításában, viszont az ifjúsági egyesületek hangsúlyosan evangelizációs céllal jöttek létre. A jézusi értelemben vett misszió gyakorlásában a keresztyén ifjúsági egyesületek merészebben alkalmaznak kreatív eszközöket nem korlátozzák őket az egyházi tradíciók, például: újító szemlélet, forradalmi megszólítási taktikák és technikák. A megszólítás önmagában nem elegendő, az ifjú megtértek egyházba integrálásához szükség van egyetemi gyülekezetekre is. A megtért hallgatók, az elkötelezett hívő életük kialakításához, az egyetemi után végleges lakhelyükön keresnek állandó gyülekezetet. Amennyiben a református egyetemi közösségek vonzó hitéletet mutatnak az egyesületek által megtérített fiatalok számára, számíthatunk arra, hogy a hallgatók tanulmányaik végeztével később hitüket megélő és gyakorló egyháztagokká válnak új gyülekezetükben. A két világháború között működő Soli Deo Gloria Diákszövetség egyetemi missziója jól példázza, az egyesület és az egyház egymást kiegészítő és erősítő szolgálatát. A református egyetemi misszió jövője Az egyetemisták közötti missziónak egymást kiegészítő és erősítő három területen kell kiépülnie: 1. Egyetemi gyülekezeti keretek között. 2. Egyetemi lelkészségek a felsőoktatási intézményekben. 3. Az oktatás tartalmában, a tudományok reszakralizálásával. 11

12 Mind három szint alkalmas kisközösségek létrehozására (ima-, bibliakörök, tanulócsoportok), illetve tömegrendezvények megszervezésére (evangelizáció, istentisztelet, fesztivál) is. Az azonos hivatásra készülők számára az ökumenikus fórumot kell teremteni a közös problémákról gondolkozásra, eszmecserére. Az egyetemi misszióban szolgáló lelkészeknek, fiataloknak fel kell készülnie a vallásközi párbeszédre is. Az egyetemi missziónak arra is ki kellene terjednie, hogy impulzusokat adjon a tudományok reszakralizálására. Az egyetemi lelkészek szolgálatának megismertetése és elfogadtatása az egyházi és kulturális életben: a középiskolásoktól az egyházközségi presbitériumokig. Ez utóbbi azért fontos, hogy a fiatalok tanulmányaik végeztével minél hamarabb szolgáló, hitvalló, felelős értelmiségiként épüljenek be a gyülekezetekbe. Egy lehetséges vízió a fővárosi református egyetemi misszió jövőjéről A főváros területén a felsőoktatási központok közelében újabb egyetemi gyülekezetek létrehozása. A BREFGY budai helyszíne mellett a pesti oldalon egy újabb egyetemi gyülekezet létrehozására alkalmas helyszín lehetne a Kálvin téri Református Egyházközség tulajdonában lévő Városkapu üzletház megfelelő átalakítások után. 2 Emellett az egyes egyetemeken lelkészségek létrehozását is szorgalmazni kellene. Ebben a misszióban jelentős számú munkatársra van szükség; a lelkészek mellett laikusokra is: keresztyén egyetemi oktatók, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végzett protestáns teológusok, illetve a hallgatók önkéntes szolgálatára. 2 Ebben az épületben irodát kaphatnának a keresztyén egyetemi egyesületeknek is A nagyobb ünnepek alkalmával a Kálvin téri templomban lehetne istentiszteletet tartani 12

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze

A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze A konfirmáció mint a fiatalok megtartásának eszköze Magyarországi egyház szociológiai kutatások tanulságai a fiatal felnőttek szemszögéből Hámori Ádám szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Hittudományi Tanácskozása,

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI CIGANISZTIKA CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III. Előadó: DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA,

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Alapszabály. Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom. Kiskunhalas, 2000. április. 15.

Alapszabály. Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom. Kiskunhalas, 2000. április. 15. Alapszabály Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom Kiskunhalas, 2000. április. 15. 1. Név, székhely 1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA REFORMÁTUS DIÁKMOZ- GALOM. 2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram június 3. egyetemi istentisztelet PROMISSZ Budapest, Gyulai Pál utca 9. www.promissz.hu Június 4. 19 óra Tálentumok- adottságaink

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

Az Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány. 2004. évi Közhasznú jelentése

Az Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány. 2004. évi Közhasznú jelentése Beszámoló az Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány 2004. évi közhasznú tevékenységéről Az Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány 1999. júliusában került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Az alapítványt azzal a

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA Ennek a kérdőívnek a segítségével a romániai magyar szociális munka szakmában lévő első éves hallgatók pályaválasztás előtti motivációs kükönbségeit

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

DUNAMELLÉK VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

DUNAMELLÉK VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM DUNAMELLÉK Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények 2008 / október VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2 Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények AMIT A VÁLASZTÁSRÓL TUDNI KELL mindent az Isten dicsõségére

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Missziói munkaterv 2014/2015

Missziói munkaterv 2014/2015 Missziói munkaterv 2014/2015 Szeptember Időpont Feladat Felelős Erőforrások Indikátor 2014 SZEPTEMBER 07 it. után megbeszélés ifi vezetők 12 18.00 Gyülekezeti bibliaóra ifisek 13 Esperes jelölő egyházmegyei

Részletesebben

2015/2016 SRTA MAGYAR ÖRÖKSÉG FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. sárospataki református teológiai akadémia TIPPEK A LEGJOBB DÖNTÉSHEZ

2015/2016 SRTA MAGYAR ÖRÖKSÉG FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. sárospataki református teológiai akadémia TIPPEK A LEGJOBB DÖNTÉSHEZ SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA eserteawww.srta.hu FELVÉTELI AJÁNLÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓ SRTA MAGYAR ÖRÖKSÉG ÚTON A JÖVŐDHÖZ LÉLEKKEL TANÍTANI 2015/2016 TIPPEK A LEGJOBB DÖNTÉSHEZ sárospataki

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Kérdőív. Intézettípus kódja: 41. A felmérésben részt vevő intézetek:

Kérdőív. Intézettípus kódja: 41. A felmérésben részt vevő intézetek: A felmérésben részt vevő intézetek: Fórum Intézet - Somorja, Regionális és Antropológiai Kutatások Központja - Csíkszereda, Max Weber Kollégium Kolozsvár, Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2013. április 24-25-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2013. április 24-25-i ülésének határozatai Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 12. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. június 7. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2013. április 24-25-i ülésének határozatai ZS.

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA. Esztergom, Szent Adalbert Központ (Cím: 2500 Esztergom, Szent István Tér 10.

HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA. Esztergom, Szent Adalbert Központ (Cím: 2500 Esztergom, Szent István Tér 10. 2011. NOVEMBER 25-27. HÁTTÉRANYAG KERESZTÉNY ROMA SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT KONFERENCIÁJA A Hanns Seidel Alapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A végzettség szintje, a képzés ideje és típusa, és a kredites követelmények

A végzettség szintje, a képzés ideje és típusa, és a kredites követelmények A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDUL 2010. SZEPTEMBERÉTŐL A Kárpát-medence protestáns felsőoktatásában egyedülálló a Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Szent András Evangelizációs Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Szent András Evangelizációs Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Szent András Evangelizációs Alapítvány Szent András Evangelizációs Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz 35. Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank: 12011148 00130975

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Sárospataki Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A Tiszáninneni Református Egyházkerületben Programfüzet 2013 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. Tel: 47-312-947, E-mail: dekania@srta.hu A Tiszáninneni

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. január 1-jétől - 2003. december 31-ig. A kuratórium 2004. május 10-i ülésére

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. január 1-jétől - 2003. december 31-ig. A kuratórium 2004. május 10-i ülésére 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. január 1-jétől - 2003. december 31-ig A kuratórium 2004. május 10-i ülésére Számviteli beszámoló 1) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési támogatás pénzbeni

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

mandiner m é d i a a j á n l a t

mandiner m é d i a a j á n l a t mandiner m é d i a a j á n l a t Bátor, eredeti, értékelvű növekvő visszatérő látogatói arány mértékadó színvonalas állandó párbeszéd az olvasókkal webkettő áttekinthető kényelmes folyamatos bővülés tartalomfejlesztés

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben