BIZTONSÁGI ADATLAPOT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAPOT"

Átírás

1 Oldal 1 -től 6 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Müszaki olaj Getriebeöl Automatikgetriebe (S-SDB) Transmission Oil automatic transmission Huile d'engrenage boîte automatique () Az anyag/készítmény felhasználása Autóipari alkalmazás A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság : Cím : Bahnhofsplatz 1 Város : D Rüsselsheim Telefax : / Felvilágosítást ad : IFZ Ingenieurbüro und Consulting GmbH Telefon: / Telefax: / Sürgősségi telefonszám : Internationale Hotline: Hungary / Referenciajegyzék A biztonsági adatlap a következo termékekre vonatkozik: Tételszám Katalógusszám ( 1 l ) ( 20 l ) 2. A veszély azonosítása Osztályba sorolás Ez az anyag a 1999/45/EK irányelv alapján nincs veszélyesként osztályozva. Káros hatások és tűnetek Magasabb homérsékleten vagy mechanikai porlasztás hatására gozök vagy olajköd képzodhet. A túlzott fokú kitettség a szem, a bőr vagy a légutak irritációját eredményezheti. Ha a termék nagy nyomással a borre jut, fennáll annak a veszélye, hogy a borön keresztül a testbe kerülhet. Ebben az esetben forduljunk orvoshoz, akkor is, ha nem állapítható meg nyilvánvaló sérülés. 3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ Kémiai jellemzés ( Készítmény ) Készítmény - alapolaj ( Petróleum ) és adalékok : % Veszélyes anyag EK-szám CAS-szám Alkotóelemek Tömeg Osztályba sorolás - - Metakrilát kopolimet 1-4,9 % Xi R36 A hivatkozott R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben található meg. 4. Elsősegélynyújtási intézkedések

2 Oldal 2 -től 6 Általános tanács A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. A termékkel átitatott tárgyakat (papír, törlorongyok, felitató anyagok) azonnal ártalmatlanítani kell. Belégzés Bőr Szem Lenyelés Friss levegőre kell menni. Pl. szórás közben keletkezett goz, füst vagy olajköd nagyobb koncentrációjának belélegzésekor: Oxigént kell adni vagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni,ha szükséges. Orvoshoz kell fordulni. A szennyezett borfelületet szappanos vízzel alaposan mossuk le. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni. Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen keresztül. Orvoshoz kell fordulni. A folyadék lenyelés vagy hányás közbeni félrenyelése súlyos, vegyi eredetu tüdogyulladást okozhat. Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. Munkahelyen tartandó speciáliseszközök A nagy nyomás alatt álló termék a bőr alá jutva súlyos orvosi esetet jelent (magas amputációs hányadok)! A sérült területet tanácsos röntgenvizsgálatnak alávetni. A sérülések először nem tűnnek súlyosnak, néhány órán belül viszont a szövet feldagad, elszíneződi, és rendkívül fájdalmas, erős szubkután elhalással jár. A szövetveszteség csökkentése érdekében a seb és az alatta fekvő szövet alapos és átfogó megnyitása szükséges. A nagy nyomás miatt a szövet mély szövetrétegekbe hatolhat be. 5. Tűzvédelmi intézkedések A megfelelő tűzoltó készülék Széndioxid (CO2), oltópor vagy vízsugár. A nagyobb tüzet vízsugárral oltsuk el. (vagy alkoholnak ellenálló hab) A környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Nagy térfogatú vízsugár. A magából az anyagból vagy a készítményből, az égéstermékekből, a keletkező gázokból eredő különleges expozíciós veszélyek Lásd a következo fejezetet: 10. A tűzoltók különleges védőfelszerelése Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni. A veszélyes területet zárjuk le. Meg kell akadályozni, hogy a tuzoltóság oltóvize vagy más módon vízzel hígított termék a felszíni vizekbe vagy ivóvíztárolókba kerüljön. A termék nem engedhető a csatornába. 6. Intézkedések baleset esetén Személyi óvintézkedések Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Környezetvédelmi óvintézkedések A termék területi szétterjedését olajfogókkal vagy gátakkal kell megakadályozni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a termék a talajba, a vizekbe vagy a csatornahálózatba jut, errol azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságot.

3 Oldal 3 -től 6 A szennyezésmentesítés módszerei Inert abszorbeáló anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag) kell felitatni. A hivatalos előírások szerint. A 13. fejezetben leírtak szerint ártalmatlanítsuk. A kifolyt anyag csúszásveszélyt okozhat. 7. Kezelés és tárolás Kezelés Biztonságos kezelési útmutatás Az aeroszol képződést el kell kerülni. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Kiszórását és kifolyatását a csúszásveszély miatt kerüljük. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez Az üres csomagolások égheto és robbanásveszélyes gozöket tartalmazhatnak. Kerüljük a gyulladási homérséklet és a lobbanáspont feletti homérsékleteket. Tárolás Utalások az együttes tároláshoz Ne tároljuk élelmiszerekkel együtt. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Expozíciós határértékek Az expozíció ellenőrzése Foglalkozási expozíció ellenőrzése Lásd a következo fejezetet is: 7. A maximális munkahelyi koncentrációértékek betartása a munkahelyen. Gondoskodjunk elegendo szellozésrol és/vagy elszívásról. Egészségügyi intézkedések A kenőanyagok kezelésénél szokásos óvintézkedéseket be kell tartani. Kerüljük a borrel való hosszabb és intenzív érintkezést. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos! A termékkel átitatott tárgyakat (papír, törlorongyok, felitató anyagok) azonnal ártalmatlanítani kell. A szennyezett borfelületet szappanos vízzel alaposan mossuk le. Megelőző bőrvédelem - borvédo krém. Légutak védelme Szükségtelen; kivéve aeroszol képződés esetén. Kézvédelem Védőkesztyű vagy borvédo krém. A gyártó a következő kesztyűanyagokat ajánlja: nitril-kaucsuk vagy neoprén. A kesztyű anyagán való áthatolás ideje: Érintkezésbe kell lépni a gyártóval. A következő anyagú kesztyűk nem alkalmasak: butilkaucsuk, természetes latex. A védőkesztyűt a konkrét alkalmazási feltételek szerint válasszuk meg, ügyeljünk a gyártók használati útmutatóira. Ügyeljünk arra, hogy a vegyipari kesztyűk napi használati időtartama a gyakorlatban sok befolyásoló tényező (pl. hőmérséklet) miatt lényegesen kisebb lehet az EN 374 szerint meghatározott áthatolási időnél. Szemvédelem Áttöltés közben használjunk védoszemüveget. Bőrvédelem Megfelelő védőruházatot kell viselni.

4 Oldal 4 -től 6 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Általános információk Fizikai állapot : Szín : Szag : folyadék piros jellegzetes Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk Állapotváltozások Olvadáspont : Forráspont : Bomlási hőmérséklet : Gyulladáspont : Robbanásveszélyes tulajdonságok A termék nem robbanásveszélyes. Oxidálási tulajdonságok A termék öngyulladásra nem hajlamos. Sűrűség (15 C-on) : Vízben való oldhatóság : Kinematicus viszkozitás : (40 C-on) 10. Stabilitás és reakcióképesség n.m. n.m. n.m. 206 C Módszer DIN ISO ,846 g/cm³ DIN nem, ill. kevéssé keveredik 30 mm²/s DIN Kerülendő körülmények Az utasítás szerint használva nem bomlik. Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Kerülendő anyagok Kerüljük az anyag eros oxidálószerekkel való érintkezését. Veszélyes bomlástermékek A hőbomlás irritáló gázok és gőzök felszabadulásához vezethet. A tuz körülményeitol függoen a következo égéstermékek keletkezhetnek/szabadulhatnak fel: széndioxid (CO2), füst, szén-monoxid (CO). 11. Toxikológiai információk Akut toxicitás Magáról a termékről nincs adat. Sajátos hatások állatkísérletek során Magáról a termékről nincs adat. Irritáció/felmaródás Bőrrel való érintkezés: Enyhe bőrirritáció. Szemmel való érintkezés: Enyhe szemirritáció. Belégzés: A kismértéku illékonyság miatt a belélegzés normális környezeti homérsékletek mellett valószínutlen. Magasabb homérsékleten vagy mechanikai porlasztás hatására gozök vagy olajköd képzodhet. A goz vagy az olajköd nagyobb koncentrációja ingerloen hathat a nyálkahártyára és a légutakra. Lenyelés: A folyadék lenyelés vagy hányás közbeni félrenyelése súlyos, vegyi eredetu tüdogyulladást okozhat. Az ásványi olaj hashajtó tulajdonságú Szenzibilizáló hatások Érzékenységet kiváltó hatás nem ismeretes.

5 Oldal 5 -től Ökológiai információk Ökotoxicitás Nincsenek adatok. Mobilitás Nincsenek adatok. Perzisztencia és lebonthatóság Viselkedés szennyvíztisztító berendezésekben: A termék a (szenny-)víz felszínén úszik. Bioakkumulációs képesség Nincsenek adatok. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. 13. Artalmatlanítási szempontok Hulladékelhelyezési megfontolások A hivatalos előírások szerint. Kis mennyiségeket is eloírás szerint kell ártalmatlanítani. Ahol a lehetséges újra hasznosítás előnyben részesül a hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Érintkezésbe kell lépni a hulladékelhelyező szolgálattal. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT); motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT); motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat); műanyag csomagolási hulladékok Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek A hivatalos előírások szerint. Az üres edényeket továbbkezelés elott a technikai lehetoségek szerint teljesen ki kell üríteni. A kiöblített csomagolóanyagot fel kell ajánlani helyi újra hasznosító szervezeteknek. A nem tisztítható csomagolásokat az anyaggal megegyezo módon kell ártalmatlanítani. 14. Szállítási információk A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. 15. Szabályozási információk Címkézés S-mondatok 24/25 Kerüni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 29 Csatornába engedni nem szabad.

6 Oldal 6 -től 6 Bizonyos termékek különleges megjelölése Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak. További tanácsok : Az EK direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint a terméket nem kell címkézni. Nemzeti előírások 16. Egyéb információk A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege 36 Szemizgató hatású. k Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. A terméket kizárólag a műszaki adatlapon, ill. a feldolgozási előírásokban megjelölt felhasználási célra használjuk. Az érvényes törvényeket és előírásokat termékeink felhasználóinak saját felelősségükre kell betartaniuk. nem alkalmazható = nem használható n.m. = nincs meghatározva nincs adat. = nincsenek adatok Módosítások A fejezet az előző kiadáshoz képest változtatásra került: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 (A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben