BIZTONSÁGI ADATLAPOT Tételszám: A 2001/58/EK utasítás szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAPOT Tételszám: 90350342 A 2001/58/EK utasítás szerint"

Átírás

1 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 1 -tól 8 1. Az Anyag/Készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Termék kereskedelmi neve: Katalógusszám: Getriebeöl (DEXRON 2) Oil (DEXRON 2) Huile boîte de vitesses (DEXRON 2) (Hajtóműolaj (DEXRON 2)) Forgalomba hozza: GENERAL MOTORS EUROPE AFTERSALES Eisenstrasse 2-4, D Rüsselsheim, Germany Telefax: / Használati tanácsadó: IFZ Ingenieurbüro und Consulting GmbH Telefon: / Telefax: / Veszély esetén tanácsadó hiroszám: / International Hotline Az anyag/készítmény felhasználása Autóipari alkalmazás / Hungary 2. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés: ( Készítmény ) bázis: erosen finomított koolaj, adalékok Veszélyes anyag (A hivatkozott R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben található meg) EK szám CAS szám Összetétele Mennyiség Jelölése R-mondat(ok) Etiloxilált amin 0,1 -< 1,0 % Xn R42/43 (A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)

2 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 2 -tól 8 3. Veszélyesség szerinti besorolás Utalások a személyeket és a környezetet érintő különleges veszélyekre Tartalmaz etiloxilált amin. Allergiás reakciót válthat ki. Ha a termék nagy nyomással a borre jut, fennáll annak a veszélye, hogy a borön keresztül a testbe kerülhet. Ebben az esetben forduljunk orvoshoz, akkor is, ha nem állapítható meg nyilvánvaló sérülés. Vízbe kerúlve gyengébb szennyeződést okoz. Nem szabad a környezetbe engedni. 4. Elsősegélynyújtás Általános tanács A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. A termékkel átitatott tárgyakat (papír, törlorongyok, felitató anyagok) azonnal ártalmatlanítani kell. Belégzés Friss levegő biztosítása. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. A felforrósodott termék gozeit vagy füstjét ne lélegezzük be. Bőrrel való érintkezés Szappannal és bő vízzel le kell mosni. A termék a bort általában nem irritálja. Ha a termék nagy nyomással a borre jut, fennáll annak a veszélye, hogy a borön keresztül a testbe kerülhet. Ebben az esetben forduljunk orvoshoz, akkor is, ha nem állapítható meg nyilvánvaló sérülés. Szemmel való érintkezés Öblítsük a szemet nyitott szemhéjakkal néhány percig folyóvízzel. Orvoshoz kell fordulni. Lenyelés Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. 5. Tűzvédelmi intézkedések A megfelelő tűzoltó készülék Széndioxid (CO2), oltópor vagy vízsugár. A nagyobb tüzet vízsugárral oltsuk el. ( vagy alkoholnak ellenálló hab ) A környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Tűzoltó készülék, amelyet biztonsági okokból tilos használni nagy térfogatú vízsugár A tűzoltók különleges védőfelszerelése Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

3 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 3 -tól 8 6. Intézkedések a véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések, mint például A kifolyt anyag csúszásveszélyt okozhat. Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. A termék területi szétterjedését olajfogókkal vagy gátakkal kell megakadályozni. Ha a termék a talajba, a vizekbe vagy a csatornahálózatba jut, errol azonnal értesíteni kell az illetékes hatóságot. Tisztítási módszerek, mint például Inert abszorbeáló anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. A 13. fejezetben leírtak szerint ártalmatlanítsuk. 7. Kezelés és tárolás 7.1 Kezelés Biztonságos kezelési útmutatás Az aeroszol képződést el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. A használt terméket ne hozzuk érintkezésbe a borrel vagy a szemmel. Kiszórását és kifolyatását a csúszásveszély miatt kerüljük. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez A hőbomlás elkerülése miatt nem szabad túlmelegíteni. 7.2 Tárolás A raktárakkal és a tartályokkal szembeni követelmények A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani. Utalások az együttes tároláshoz Ne tároljuk élelmiszerekkel együtt. 7.3 Meghatározott alkalmazás(ok)/helyettesítő termék(ek) 8. Expozíció ellenőrzések/személyi védelem

4 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 4 -tól Expozíciós határértékek 8.2 Expozíció ellenőrzések Foglalkozási expozíció ellenőrzése Lásd a következo fejezetet: 7. Egészségügyi intézkedések Használat során a kémiai és aldószeres anyagokra vonatkozó általános bisztonsági előírásokat kell betartani. A felforrósodott termék gozeit vagy füstjét ne lélegezzük be. Kerüljük a borrel való hosszabb és intenzív érintkezést. Használat közben enni, inni és dohányozni tilos! Szünetek előtt és a munkanap végén gondosan kezet kell mosni. Szappannal és vízzel le kell mosni. Megelőző bőrvédelem : Borvédo krém. A termékkel átitatott tárgyakat (papír, törlorongyok, felitató anyagok) azonnal ártalmatlanítani kell. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Légutak védelme Légzőkészülékre csak aeroszol- vagy ködképződés esetén van szükség. Kézvédelem Védőkesztyű vagy Borvédo krém. A gyártó a következő kesztyűanyagokat ajánlja: Ismételt vagy hosszan tartó behatás: nitril-kaucsuk, neoprén. A kesztyű anyagán való áthatolás ideje: Érintkezésbe kell lépni a gyártóval. A védőkesztyűt a konkrét alkalmazási feltételek szerint válasszuk meg, ügyeljünk a gyártók használati útmutatóira. A következő anyagú kesztyűk nem alkalmasak: butilkaucsuk, természetes kaucsuk (latex kesztyű). Ügyeljünk arra, hogy a vegyipari kesztyűk napi használati időtartama a gyakorlatban sok befolyásoló tényező (pl. hőmérséklet) miatt lényegesen kisebb lehet az EN 374 szerint meghatározott áthatolási időnél. Szemvédelem Áttöltés közben használjunk védoszemüveget. Bőrvédelem Védőruha 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Általános információk Fizikai állapotát: Szín: Szag: folyadék piros jellegzetes

5 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 5 -tól Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk Módszer Állapotváltozások Olvadáspont: n.m. C Forráspont: nem alkalmazható C Bomlási hőmérséklet : n.m. C Gyulladáspont: 200 C ISO 2592 Gyúlékonyság -szilárd: n.m. C -gáznemű: n.m. C Robbanási tulajdonságok A termék nem robbanásveszélyes. alsó Robbanási határok: nem alkalmazható térf.% felső Robbanási határok: nem alkalmazható térf.% Sűrűség: 0,87 g/cm³ DIN ( 15 C-on) Vízben való oldhatóság: nem, ill. kevéssé keveredik g/l Viszkozitás Kinematikus viszkozitás: 35 mm²/s DIN ( 40 C-on) 9.3 További információ Öngyulladási hőmérséklet (szilárd): nem alkalmazható lásd lent Öngyulladási hőmérséklet (gáznemű): nem alkalmazható Egyéb A termék öngyulladásra nem hajlamos. 10. Stabilitás és reakciókészség Kerülendő körülmények Az utasítás szerint használva nem bomlik. Kerülendő anyagok Veszélyes reakciók nem ismeretesek. Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

6 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 6 -tól 8 További információ A lobbanásponthoz közeli homérsékleteken gyorsabb lebomlás következik be. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. 11. Toxikológiai adatok Irritáció/felmaródás Borrel való érintkezés esetén: Senki által nem ismert. Szemmel való érintkezés esetén: Senki által nem ismert. Szenzibilizáló hatások Tartalmaz etiloxilált amin. Allergiás reakciót válthat ki. 12. Ökológiai adatok Ökotoxicitás Nincsenek adatok. Mobilitás Nincsenek adatok. Perzistencia és lebonthatóság Viselkedés szennyvíztisztító berendezésekben: A termék a (szenny-)víz felszínén úszik. Bioakkumulációs képesség Nincsenek adatok. Egyéb káros hatások Vízbe kerúlve gyengébb szennyeződést okoz. További információ Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Már kis mennyiségek talajba jutása esetén is fennáll az ivóvíz veszélyeztetettsége. 13. Hulladékkezelési szempontok Hulladékelhelyezési megfontolások A hivatalos előírások szerint. Kis mennyiségeket is eloírás szerint kell ártalmatlanítani. Ahol a lehetséges újra hasznosítás előnyben részesül a hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Érintkezésbe kell lépni a hulladékelhelyező szolgálattal. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék: OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT); motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok Különös felügyeletet igénylő hulladék besorolású.

7 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 7 -tól 8 Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék: OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT); motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok; ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok Különös felügyeletet igénylő hulladék besorolású. Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás: KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat); műanyag csomagolási hulladékok Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek A csomagolások kiürítés és megfelelo tisztítás után újrahasznosításra kerülhetnek. Szennyezett csomagolások, mint például kiürített tartályok: A hivatalos előírások szerint. 14. Szállításra vonatkozó előirások 14.1 Szárazföldi szállítás (ADR/RID) Figyelmeztető tábla: 14.2 Belvízi szállítás 14.3 Tengeri szállítás 14.4 Légi szállítás 14.5 További információ A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. 15. Szabályozási információk 15.1 Címkézés Figyelmeztető Az EK direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint a terméket nem kell címkézni. S-mondatok 29-24/25 Csatornába engedni nem szabad. Kerüni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Bizonyos termékek különleges megjelölése Tartalmaz etiloxilált amin. Allergiás reakciót válthat ki.

8 Nyomtatás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Oldal: 8 -tól Nemzeti előírások 16. Egyéb információk Vonatkozó R-mondatok felsorolása 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció hatású lehet). Egyéb adatok Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. A terméket kizárólag a műszaki adatlapon, ill. a feldolgozási előírásokban megjelölt felhasználási célra használjuk. Az érvényes törvényeket és előírásokat termékeink felhasználóinak saját felelősségükre kell betartaniuk. nem alkalmazható = nem használható n.m. = nincs meghatározva nincs adat. = Nincsenek adatok. Módosítások A fejezet az előző kiadáshoz képest változtatásra került: 3, 6, 8, 11

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EC utasítás szerint Cuproxat FW

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EC utasítás szerint Cuproxat FW 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str. 25 A-4021 Linz AUSTRIA Segélykérő telefonszám

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint LAUDIS 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév LAUDIS Termék kódja (UVP) 06654681 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben