Biztonságtechnikai adatlap az EEC 91/155/EEC. és a 93/112/EC. sz. elıírásai szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonságtechnikai adatlap az EEC 91/155/EEC. és a 93/112/EC. sz. elıírásai szerint"

Átírás

1 Termék neve: Transcopy Liquid Oldal: 1/5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZÖNOSÍTÁSA Kereskedelmi név: TRANSCOPY LIQUID Katalógusszám: , -90 Alkalmazás: Metallográfiai replika készítéshez Kiszerelési egység: 40 ml Szállító: Forgalmazó: Struers A/S Pederstruvej 84 DK-2750 Ballerup Tel.: Cs 80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest Csömöri út 80. Tel.: Fax: Sürgısségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Hívható: 0 24h (36) 80/ A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA A hatályban lévı törvények értelmében a termék F; R11 Xi; R36 R66 besorolású Fizikai és vegyi veszélyesség: Emberre: Környezetre: A termék fokozottan tőzveszélyes, robbanó gáz/levegı keverék képzıdhet még szobahımérsékleten is. Szem irritáló hatású. A szerves oldószer belélegzés, lenyelés során felszívódhat a szervezetben és maradandó károsodást okozhat az idegrendszerben, beleértve a központi idegrendszert (agyat) is. Hosszantartó érintkezés a bır kiszáradását, kirepedését eredményezheti. A termék a természetre csak korlátozott mértékben veszélyes. 3. ÖSSZETÉTEL/ TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓELEMEKRİL A termék tartalmaz: oldószereket és vizet Koncentráció tartomány % CAS szám: EC No.: Vegyipari elnevezés Veszélyességi besorolás Etil-acetát F; R11 Xi;R36 R víz - - Megjegyzés 4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Égés : Azonnal öblítsék le vízzel. Öblítés közben távolítsák el azokat a ruhákat amelyek nem érintkeznek az érintett bırfelülettel. Hívjanak mentıt. Kórházba szállítás alatt folytassák az öblítést. Belélegzés esetén: Bırre kerülés esetén: Vigyék friss levegıre, pihentessék és tartsák megfigyelés alatt a sérültet. Rosszullét esetén szállítsák kórházba és vigyék magukkal ezt a alapot. Távolítsák el a szennyezett ruhadarabokat és gondosan mossák le a bırt vízzel. Ekcéma vagy egyéb bır rendellenesség esetén menjenek orvoshoz és vigyék magukkal ezt a lapot.

2 Termék neve: Transcopy Liquid Oldal: 2/5 Szembe jutás esetén: Lenyelés esetén: Azonnal öblítsék bı vízzel a szemet legalább 15 percen keresztül. Vegyék ki a kontaktlencséket és nyissák tágra a szemüket. Amennyiben az irritáció nem szőnik meg, forduljanak orvoshoz. Kórházba szállítás alatt folytassák az öblítést és vigyék magukkal ezt a lapot! Azonnal mossák ki bı vízzel a szájat és igyanak sok vizet. Tartsák a sérültet megfigyelés alatt! Rosszullét esetén forduljanak orvoshoz és vigyék magukkal ezt a lapot! Ne hánytassák a beteget. 5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tőzoltóanyagok: Oltsák alkohol-rezisztens habbal, széndioxiddal, száraz porral vagy vízköddel. A hınek kitett flakonokat vízzel hőtsék és ha nem jár veszéllyel, távolítsák el azokat. Különleges veszélyek: : Védıfelszerelés a tőzoltók részére: A termék gızei nehezebbek a levegınél és szétterjedhetnek a talaj közelben, tartály alján. A gázokat szikra, forró felület vagy parázs belobbanthatja. Tőzoltás alkalmával válasszák a munkahelyen kifüggesztett tőzvédelmi elıírásnak megfelelı védıeszközt. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŐ KIBOCSÁTÁS ESETÉN Személyi Ne dohányozzanak, ne használjanak nyílt lángot vagy egyéb gyújtó elıvigyázatosság: forrást. Tartózkodjanak a gızök belélegzésétıl és a bırre kerüléstıl, valamint a szembe jutásától. Lásd: 8.pont. Környezetvédelem: Kármentesítés: Ne öntsék az anyagot lefolyóvezetékekbe, vízforrásokba és földre. A kiömlött anyagot nem gyúlékony, nedvszívó anyaggal itassák fel. A hulladékmegsemmisítést lásd a 13. pontban! 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Biztonságos kezelés: Kerüljék a gızök belélegzését, bırre kerülését és szembe jutását! Tartsák be a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat. Mőszaki elıírások: Ne dohányozzanak és ne használjanak nyílt lángot vagy más gyújtó forrást! Ellenırizzék a statikus kisülés veszélyének mértékét. Mőszaki óvintézkedések: Helyi elszívásra szükség lehet. Vízellátás és szem mosó folyadék legyen elérhetı közelségben. Mőszaki elıírások a biztonságos tároláshoz: Tárolási feltételek: Tartsák be a gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó elıírásokat. Tárolják hővös, jól szellızı helyen (*), eredeti csomagolásban. Kerüljék a gyulladást okozó anyagokkal való érintkezést. 8. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS ELLENİRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDİFELSZERELÉSEK Vegyipari elnevezés: Veszélyesség határa: Típus: Megjegyzés: Hivatkozások: Etilacetát 200 ppm TWA - EH40 Etilacetát 400 ppm STEL 15 perc Mőszaki elıírások: Személyvédelem: Tartsák be a munkaegészségügyi elıírásokat és csökkentsék minimálisra a a gızök belégzésének esélyét. Legyen a munkahelyen szemmosó üveg. CEN szabványnak megfelelı, a gyártóval egyeztetett típusú védıeszközt válasszanak.

3 Termék neve: Transcopy Liquid Oldal: 3/5 Légzıkészülék: Kéz védelme: Szemek védelme: Bırfelület védelme: Higéniai elıírások: Nem megfelelı szellıztetés és hosszú ideig tartó munka esetén használjanak megfelelı légzıkészüléket. Szerves gızök szőrésére alkalmas szőrıvel ellátott, áll alatti, elsı vagy hátsó rögzítéső gázálarcot válasszanak. Viseljenek védıkesztyőt: a Butyl gumikesztyő ajánlott, de a folyadék átmarhatja a kesztyőt, ezért annak gyakori cseréje ajánlott. A legmegfelelıbb kesztyő kiválasztásához kérje ki a gyártó véleményét, aki ismeri a kesztyő anyagának átmaródási idejét. Fröccsenés veszély: Viseljenek védıálarcot. Nincs speciális elıírás. Használat után mosson kezet Környezeti hatás ellenırzés: Légszennyezettség ellenırzés kötelezı 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Halmazállapot: Színtelen folyadék Szag: Alkohol ph: N/A Olvadáspont -83 ºC Forráspont: 77ºC Lobbanáspont: -4 ºC Robbanási határ: vol% Fajsúly/Sőrőség 0,9 Oldékonyság: Vízben részben oldható Egyéb: VOC (Illékony szerve összetevık): 855 g/l (számított érték) (*) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás: Normál hımérsékleten stabil Kerülendı: Hıhatás, közvetlen napsugárzás, és gyulladást okozó anyagok Veszélyes bomlástermékek: Nincsenek 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Belégzés: A gázok és permet irritálhatják a torkot, a légutakat és köhögést okozhatnak. Magas koncentrációban a gázok kábító hatásúak és fejfájást, szédülést illetve levertséget okozhatnak. Bırrel érintkezés: Szembejutás: Lenyelés: Speciális hatások: Hosszan tartó érintkezés vörösödést és irritációt és bır szárazságot okozhat. Irritáló hatású, fájdalmat, pirosodást okozhat. Irritációt és rosszullétet okozhat. A gyakori belélegzés nagy koncentrációban maradandóan károsíthatja az idegrendszert beleértve az agyat is. Karcinigenitás: National Toxicology Program (NTP): Nincs

4 Termék neve: Transcopy Liquid Oldal: 4/5 I.A.R.C. Monographs: Nincs OSHA. Nincs 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Terjedıképesség: A termék vízzel keveredik. Szétterjedhet a vízrendszerekben. A termék szerves oldószert tartalmaz amely a felületekrıl könnyen elpárolog. Lebonthatóság: Ökotoxicitás: Bioakkumulációs jellemzı: Egyéb ártalmas hatások: A termék biológiailag könnyen lebomlik. A termék csak korlátozottan veszélyes a környezetre. Nincs adat Nem ismert 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ A kifolyt szert és szermaradványt a helyi hatóságok elıírásai szerint kell megsemmisíteni. A szermaradvány veszélyes hulladéknak számít. Szer maradványait tartalmazó hulladék: EWC-kód: SZÁLLÍTÁSRI INFORMÁCIÓK UN-szám: 1173 Pontos szállítási név: Etil Acetát Tengeri (IMDG) Osztály: 3 PG: II MP: Nem EmS: MFAG: 1 F-E, S-D Helyi vízi száll. Helyi elıírások szerint. Szárazföldi (RID/ADR) Osztály: 3 PG: II Elsıdleges Másodlago veszélyess égi címke: 3 s veszélyess égi címke: - Légi ( ICAO/IATA): Osztály: 3 PG: II 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

5 Termék neve: Transcopy Liquid Oldal: 5/5 Felcímkézés: Irritatív R11 R36 R66 S16 S26 S37 S51 S60 Szemizgató hatású Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelı védıkesztyőt kell viselni Csak jól szellıztetett helyen használható Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. NFPA besorolás: Egészség: 1 Tőz: 3 Reakciókészség: 0 Egyéb: - Különleges jellemzık: Nemzeti szabályok: TSCA: listázva. Európa/USA: Ezt a Biztonságtechnikai Adatlapot az EU-szabályainak megfelelıen készítették el. Threshold Limit Values (2007), ACGIH (American Conference on Govermental Industrial Hygienists) Code of Federal Regulation 29/1910. Occupational Safety and Health Standards, Légszennyezés. A 2001/118/EC határozattal módosított Commission Decision 200/532/EC a Council Directive 75/442/EEC értelmében hulladékokra és a 91/689/EEC értelmében veszélyes hulladékokra kiadott listája kiegészítésekkel 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A felhasználót tájékoztatni kell a megfelelı, biztonságos munkavégzés szabályairól és ismerniük kell a jelen útmutató tartalmát. A következı részek tartalmaznak változtatást vagy új adatot: (*) jelzi a változtatásokat elızı kiadáshoz képest DHI által jóváhagyva. Veszélyességi meghatározások: R11 R36 R66 Szemizgató hatású Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak A jelen adatlapon szereplı információk a jelenlegi adatainkat tükrözik megbízhatóan, amennyiben a terméket az elıírt feltételek mellett, a csomagoláson és/vagy a mőszaki útmutató dokumentációban szereplı alkalmazásnak megfelelıen használják. A termék bármilyen más jellegő használata, amelynek keretében a terméket bármely más termékkel vagy bármely más folyamatban használják, a felhasználó felelısségére végezhetı. OKBI-VABO/636/2006

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (REACH)

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (REACH) B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (REACH) 1. Termék és vállalat Termék(készítmény): Vape elektromos szúnyogirtó szett Típus és felhasználás: Rovairtó szer házi használatra Gyártó: Guaber S.r.l Cím: Via

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA - 1 - Kiállítás dátuma: 2008-08-13 Felülvizsgálat dátuma: 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag vagy készítmény felhasználása Gyártó cég neve: címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

ALKONEK elektronikai mosó és tisztító Elektronikai mosó és tisztító

ALKONEK elektronikai mosó és tisztító Elektronikai mosó és tisztító BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás dátuma: 2004. 06. 14. Felülvizsgálat dátuma: 2007. 07. 13. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag vagy készítmény felhasználása

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Kibocsátás kelte: 2002. április 23. Utolsó változtatás: 2009. július 22. Változat: 7.0. Kiszerelési egység: 0,5 l, 1 l, 1,9 l, 50 l, lédig

Kibocsátás kelte: 2002. április 23. Utolsó változtatás: 2009. július 22. Változat: 7.0. Kiszerelési egység: 0,5 l, 1 l, 1,9 l, 50 l, lédig KLORID ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP ÖSSZHANGBAN VAN AZ 1907/2006. SZÁMÚ (EU) SZABÁLYZAT (REACH) II. MELLÉKLETÉVEL Kibocsátás kelte: 2002. április 23. Utolsó változtatás: 2009. július 22. Változat: 7.0 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: vulkanizáló cement Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 1/7. oldal Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol Azonosítási

Részletesebben

- 1 - BIZTONSÁGI ADATLAP

- 1 - BIZTONSÁGI ADATLAP - 1 - Kiállítás dátuma: 2006-10-03 Felülvizsgálat dátuma: 2007-07-13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy FOREST PÁRAMENTESÍTİ FOLYADÉK SZÓRÓFEJES készítmény azonosítása Az anyag

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 11. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en

Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU Készült: 2009. 11. 20. BIZTONSÁGI ADATLAP. készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en Fájlnév: MSDS Gombásodást megelőző oldat 1/6 Verzió: 1.1 HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő en 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Gombásodást megelőző

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév:

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Biztonsági Adatlap Kiadás dátuma: 1999. január Felülvizsgálva: 2010. 12. 27. Oldalak száma: 1-5 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Baumit GV 25 (Baumit MPI 25) 1.2.

Részletesebben

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át)!

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át)! B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ÁLMENNYEZETI ELEM Szinonim elnevezések: Termék kód: - 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerő, magán): Az anyag/készítmény

Részletesebben