3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS"

Átírás

1

2 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul Kémiai Név EU-szám CAS szám Tömegszázalék Osztályozás (1272/2008/EK) REACH regisztrációs szám % - 25% Asp. Tox. 1 (H304) - (EUH066) (Viscosity >20.5 cst % - 25% ** - Bis(nonylphenyl)amine % - 2.5% Aquatic Chronic 4 (H413) xxx x Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex NOT AVAILABLE 0% - 1% Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Chronic 3 (H412) xxx x További tájékoztatás Atermékkevesebb,mint3% -IP346szerintmért-DMSO-extrakttartalommalrendelkezőásványolajattartalmaz Az alapolajokra vonatkozó további információkat lásd a 15. fejezetben. ** Olyan anyagok, melyekre közösségi munkahelyi s határok érvényesek A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt 4.1. Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános tanács Belégzés Bőrelvalóérintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés Elsősegély-nyújtókvédelme Allergiás reakciót válthat ki. Ha a tünetek folytatódnak, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni. Frisslevegőrekelmenni. Azonnalmossalebővízzellegalább15percig.Újrahasználatelőtaszennyezetruhátle kelvenniéskimosni.alergiásbőreakciótválthatki.haatünetektovábbraisfennálnak, forduljon orvoshoz. Bővízzelalaposanátkelöblíteni,aszemhéjalatis.Öblítésközbenaszemettágrakel nyitni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Igyon sok vizet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Személyivédőfelszereléstkelhasználni.Bőrel,szemmelésruhávalneérintkezzen A legfontosabb - akut és késleltetet - tünetek és hatások Legfontosabb tünetek Alergiásbőreakciótokozhat 4.3. Azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre vonatkozó jelzés szükséges Feljegyzések az orvosnak Éérzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet. Alkalmazzon tüneti kezelést. Oldal 2 / 12

3 5SZAKASZ:TŰZOLTÁSIINTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Megfelelőoltóanyagok Ahelyifeltételeknekésakörnyezetnekmegfelelőoltásiintézkedéseketkeltenni,HasználjonCO2-t,szárazvegyszert,vagyhabot, Vízpermetvagyköd,Hűtseazedényeket/tartályokatvízpermetel Biztonságiokokmiatnem használhatótőzoltókészülék Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet 5.2. Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Speciális veszély Tűzés/vagyrobbanáseseténakeletkezőgázokatnem szabadbelélegezni.szénmonoxid,széndioxidéselégetlen szénhidrogének(füst).ahőhatásmiatbomlás,iritálógázokésgőzökkeletkezéséhezvezethet.ezazanyagtűzveszélyes,mivel lebeg a vízen. Veszélyes bomlástermékek A tökéletlen égés és a termolízis hatására változó toxicitású gázok, pl. szén-monoxid és szén-dioxid képzodhetnek 5.3. Tűzoltóknakszólójavaslat Tűzoltókkülönlegesvédőfelszerelése Mintbármelytűznél,hordozható,nyomásalatiMSHA/NIOSH(jóváhagyotvagyekvivalens)légzőkészüléketésteljes védőruházatotkelviselni 6.SZAKASZ:INTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰEXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Távolítsonelmindengyújtóforást.Megfelelőszelőzéstkelbiztosítani.Személyivédőfelszereléstkelhasználni.Bőrel,szemmel és ruhával ne érintkezzen. Tanácsok a mentésben nem részt vevőszemélyzetszámára Az anyag csúszásveszélyes. Tanácsokamentésbenrésztvevők Aszemélyivédelemrőllásda8.részt. számára 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzamegatovábbiszivárgástvagykiömlést,haezbiztonságosanmegtehető.Nem szabadfelszínivizekbevagya kommunális csatornarendszerbe beleengedni A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Itassafelsemlegesabszorbensanyaggal(pl.:homokkal,szilikagélel,savmegkötővel,univerzálismegkötőanyaggal,fűrészporal). Gát kialakításával kell a nagyobb kiömléseket összeterelni Az egyéb szakaszokra való hivatkozás Lásd8/12/13kiegészítőinformációkat Oldal 3 / 12

4 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Megfelelőszelőzéstkelbiztosítani.Atermékhasználataközbentilosenni,innivagydohányozni.Ahelyesipariegészségügyiés biztonságigyakorlatalapjánkelkezelni.nyíltlángtól,forófelületektőlésgyújtóforásoktóltávolkeltartani A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Technikai rendszabályok/tárolási feltételek Atartályokatszáraz,hűvösésjólszelőztetethelyenszorosanlezárvakeltartani.Nyíltlángtól,forófelületektőlés gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Nem összeférhetőanyagok Oxidálószerek 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Javasolt felhasználás Motorolaj 8.1. Elenőrzésiparaméterek 8.SZAKASZ:AZEXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNIVÉDELEM Kémiai Név Európai Unió Egyesült Királyság Franciaország Spanyolország VLA-EC: 10 mg/m 3 VLA-ED: 5 mg/m 3 (Viscosity >20.5 cst VLA-EC: 10 mg/m 3 VLA-ED: 5 mg/m 3 Kémiai Név Németország Olaszország Portugália Hollandia STEL: 10 mg/m³ (Viscosity >20.5 cst (Viscosity >20.5 cst STEL: 10 mg/m³ Kémiai Név Ausztria Svájc Lengyelország ĺrország STEL: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (Mist) STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (Mist) Kémiai Név Finnország Dánia Norvégia Svédország mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cst TWA: 5mg/m 3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m 3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m 3 (Oljetåke) LLV: 1 mg/m 3 STV: 3 mg/m 3 (Oljedimma) (Viscosity TWA: 5mg/m 3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m 3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m 3 (Oljetåke) LLV: 1 mg/m 3 Oldal 4 / 12

5 >20.5 cst STV: 3 mg/m 3 (Oljedimma) Kémiai Név Cseh köztársaság Magyarország Bulgária Románia Ceiling: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ (Viscosity >20.5 cst Ceiling: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ Kémiai Név Görögország Ciprus Törökország Málta (Viscosity >20.5 cst Kémiai Név Belgium Luxembourg Izland Horvátország TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 (Viscosity >20.5 cst (Viscosity >20.5 cst TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 Kémiai Név Oroszország Észtország Lettország Litvánia TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 3 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 3 mg/m 3 Kémiai Név Fehéroroszország Ukrajna Slovakia Slovenia TWA: 5mg/m 3 (Viscosity >20.5 cst TWA: 5mg/m 3 Jelmagyarázat: (s)-skin(bőr) TWA-Time-WeightedAverage(idősúlyozotátlag) STEL - Short Term Exposure Limit (Rövid távú s határ) Ceiling - Csúcsérték Munkavállalók Általános mérgezés Kémiai Név Hosszútávú - Hosszútávú - Szájonáttörténő Bőrönáttörténő Hosszútávú - Bis(nonylphenyl)amine 0,62 mg/kg 4,37 mg/m 3 Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex 2.24 mg/kg 3.52 mg/m³ Munkavállalók Helyi hatások Rövidtávú - Szájonáttörténő Rövidtávú-Bőrön áttörténő Rövidtávú - Kémiai Név Hosszútávú - Hosszútávú - Long term - Rövidtávú - Rövidtávú-Bőrön Rövidtávú - Oldal 5 / 12

6 Bőrönáttörténő Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex Fogyasztók Általános mérgezés Szájonáttörténő mg/cm² Inhalation exposure Szájonáttörténő áttörténő Kémiai Név Hosszútávú - Hosszútávú - Szájonáttörténő Bőrönáttörténő Hosszútávú - Bis(nonylphenyl)amine 0,31 mg/kg 0,31 mg/kg 1,09 mg/m 3 Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex 0.5 mg/kg 1.12 mg/kg 1.76 mg/m³ Fogyasztók Helyi hatások Rövidtávú - Szájonáttörténő Rövidtávú-Bőrön áttörténő Rövidtávú - Kémiai Név Hosszútávú - Szájonáttörténő Hosszútávú - Bőrönáttörténő Molybdenum polysulphide long mg/cm² chain alkyl dithiocarbamate complex Hosszútávú - Rövidtávú - Szájonáttörténő Rövidtávú-Bőrön áttörténő Rövidtávú - Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Kémiai Név Édesvíz Tengervíz Édesvízi üledék Tengeri üledék Talaj Bis(nonylphenyl)amine 0.1 mg/l 0.01 mg/l mg/kg mg/kg mg/kg Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex mg/l mg/l 195 mg/kg 19.5 mg/k mg/kg 8.2. Expozíció-elenőrzések Műszakiintézkedések Személyivédőfelszerelés Szemvédelem Kézvédelem Bőr-éstestvédelem Légutak védelme Egészségügyi intézkedések Biztosítanikelamegfelelőszelőzést,különösenzárttérben. Biztonságiszemüvegoldalvédővel. Védőkesztyű.Kérjük,tartsákbeakesztyugyártójánakazáteresztoképességreésaz áthatolási idore vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Hosszú ujjú ruha. Nincsszükségkülönlegesvédőfelszerelésre.Köd,permetvagyaeroszolveszélyeesetén megfelelőszemélyilégzésvédőfelszereléstésvédőruhátkelviselni. Személyivédőfelszereléstkelviselni.Bőrel,szemmelésruhávalneérintkezzen.Újra használatelőtaszennyezetruhátlekelvenniéskimosni.ahelyesiparihigiéniaiés biztonságigyakorlatszerintkezelendő. Környezeti-elenőrzések Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. Hőveszély Egyik sem normál használati körülmények alatt 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció C folyadék Külsőjelemzők átlátszó borostyánsárga Szag szénhidrogén-szerű Szagküszöbérték Nem alkalmazható Tulajdonság Értékek Megjegyzés ph-érték Oldal 6 / 12

7 Olvadáspont / fagyáspont Forráspont/forrási hőmérsékletartomány Gyulladáspont 225 C / 437 F ASTM D 92 Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre információ Tűzveszélyesség(szilárd-, Nem áll rendelkezésre információ gázhalmazállapot) Gyuladásihatároklevegőben felsőgyuladásihatár Alsó gyulladási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatívsűrűség C oldékonyság(ok) Vízben oldhatatlan Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem alkalmazható Öngyuladásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre információ Bomlásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre információ Kinematikus viszkozitás C ASTM D 445 Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem alkalmazható Oxidáló tulajdonságok Nem alkalmazható 9.2. Egyéb információk Kinematikus viszkozitás (100 C) C ASTM D 445 Cseppenéspont -39 C / F ASTM D 97 VOC-tartalom (ASTM E ) Nem áll rendelkezésre információ VOC-tartalom Nem áll rendelkezésre információ Reakciókészség Egyik sem normál használati körülmények alatt Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil Aveszélyesreakcióklehetősége Egyik sem normál használati körülmények alatt Kerülendőkörülmények 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Nyíltlángtól,forófelületektőlésgyújtóforásoktóltávolkeltartani,Szélsőségeshőmérsékletésközvetlennapfény Nem összeférhetőanyagok Oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek A tökéletlen égés és a termolízis hatására változó toxicitású gázok, pl. szén-monoxid és szén-dioxid képzodhetnek A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK Atermékismertetése -Főexponálásiútvonalak Oldal 7 / 12

8 Belégzés Nincs ismert Szemmel való érintkezés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Nincs ismert Abőrelvalóismétlődővagyhosszúideigtartóérintkezésazérzékenyszemélyeknél allergiás reakciót okozhat Nincs ismert Akut toxicitás - A termék ismertetése Nincs ismert hatás a rendelkezésre álló információk alapján. Akuttoxicitás -Tájékoztatásazösszetevőkről Kémiai Név LD50 orális (patkány) LD50bőrönkeresztül (Patkány/Nyúl) mineral >2000 mg/kg >2000 mg/kg oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cst (Viscosity >2000 mg/kg >2000 mg/kg >20.5 cst Bis(nonylphenyl)amine > 5000 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rat ) LC50 Belégzés Bőrkorózió/bőriritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szenzibilizáció Légúti túlérzékenység Bőr-szenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás Rákkeltőhatás Reprodukciós toxicitás Célszervi toxicitás - egyszeri Célszervitoxicitás-ismétlődő Aspirációs veszély Az ismételt érintkezés a nagyon érzékeny személyeknél allergiás reakciót okozhat. A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás Nem szükségesek különleges környezetvédelmi intézkedések Kémiai Név Toxicitás algákra Toxicitás halakra Toxicitás a mikroorganizmusokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Bis(nonylphenyl)amine >100: 72 h Desmodesmus >100: 96 h Danio rerio mg/l >100: 48 h Daphnia magna Oldal 8 / 12

9 subspicatus mg/l EC50 LC : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 semi-static mg/l EC : 96 h Mysidopsis bahia mg/l LC Perzisztencia és lebonthatóság A termék nem bontható le azonnal biológiailag, de lebontható mikro-organizmusokkal, ezért potenciálisan biológiailag lebonthatónak tekintik Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre információ A talajban való mobilitás A termék oldhatatlan és úszik a vízen A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ezakészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyekperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(pbt)minősülnek. Ezkészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyeknagyonperzistensnekvagynagyonbioakkumulatívnak(vpvb)minősülnek Egyéb káros hatások Nincs ismert Hulladékkezelési módszerek 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék Szennyezett csomagolás Egyéb adatok Ártalmatlanítás,ahelyielőírásoknakmegfelelően Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni. Tartsa be a címkén olvasható összes óvintézkedést a konténertisztítása,felújításavagymegsemmisítéseelőt. Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzoek. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ENSZ-szám UNmegfelelőszálításinév Szállítási veszélyességi osztály(ok) Oldal 9 / 12

10 14.4. Csomagolási csoport Környezeti veszélyek semmilyen Afelhasználótérintőkülönlegesóvintézkedések semmilyen A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható IMDG/IMO ADR/RID IATA ADN 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Rendelet az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (CLP) tekintetében (EK 1272/2008) Vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás (REACh) (EK 1907/2006) Anagyfinomságúalapolaj(viszkozitás>20,5cStegyvagytöbbkövetkezőCAS/ECszámú/REACHregisztrációs számú anyagot tartalmaz: Kémiai Név CAS szám EU-szám REACH regisztrációs szám Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), solvent deasphalted xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic xxxx Residual oils (petroleum), solvent-refined xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic xxxx Páralatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyû xxxx paraffinbázisú Residual oils (petroleum), hydrotreated xxxx Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light xxxx Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity xxxx Oldal 10 / 12

11 Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils xxxx White mineral oil (petroleum) A nagy finomságú, alacsony viszkozitású ásványolajok/szénhidrogének (viszkozitás >7 - <20,5 cst egy vagy több, következőcas/ecszámú/reachregisztrációsszámúanyagottartalmaznak: Kémiai Név CAS szám EU-szám REACH regisztrációs szám Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), solvent deasphalted xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic xxxx Residual oils (petroleum), solvent-refined xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), hydrotreated xxxx Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light xxxx Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated xxxx Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral xxxx oil-based, high-viscosity Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils xxxx Kémiai biztonsági értékelés A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása Repr. - Reproduktív toxicitás Asp. Tox. - Belégzési toxicitás Acute Tox. - Akut toxicitás Aquatic Acute - Akut vízi toxicitás Aquatic Chronic - Krónikus vízi toxicitás Eye Dam. - Szemkárosodás/irritáció Eye Irrit. - Szemirritáció SkinCor.-Bőrmarás SkinIrit.-Bőriritáció SkinSens.-Bőrszenzibilizáló Resp. Sens. - Érzékenyíti a légutakat STOT SE - Célszervi toxicitás - egyszeri STOTRE-Célszervitoxicitás-ismétlődő 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Oldal 11 / 12

12 VOC - Illékony szerves vegyületek A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk H224-Rendkívültűzveszélyesfolyadékésgőz H225-Fokozotantűzveszélyesfolyadékésgőz H226-Tűzveszélyesfolyadékésgőz H270-Tüzetokozhatvagyfokozhatjaatűzintenzitását,oxidálóhatású H271-Tüzetvagyrobbanástokozhat;erősenoxidálóhatású H272-Fokozhatjaatűzintenzitását;oxidálóhatású H290 - Fémekre korrozív hatású lehet H300 - Lenyelve halálos H301-Lenyelvemérgező H302 - Lenyelve ártalmas H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet H310-Bőrelérintkezvehalálos H311-Bőrelérintkezvemérgező H312-Bőrelérintkezveártalmas H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H315-Bőriritálóhatású H317-Alergiásbőreakciótválthatki H318 - Súlyos szemkárosodást okoz H319 - Súlyos szemirritációt okoz H330 - Belélegezve halálos H331-Belélegezvemérgező H332 - Belélegezve ártalmas H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat H335 - Légúti irritációt okozhat H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat H340 - Genetikai károsodást okozhat Expozíciós forgatókönyv Felülvizsgálat dátuma: Átvizsgálási megjegyzés H341-Feltehetőengenetikaikárosodástokoz H350 - Rákot okozhat H351-Feltehetőenrákotokoz H360-Károsíthatjaatermékenységetvagyaszületendőgyermeket H361-Feltehetőenkárosítjaatermékenységetvagyaszületendő gyermeket H362 - A szoptatott gyermeket károsíthatja H370 - Károsítja a szerveket H371 - Károsíthatja a szerveket H372-Ismétlődővagyhosszabbeseténkárosítjaaszerveket H373-Ismétlődővagyhosszabbeseténkárosíthatjaa szerveket H400-Nagyonmérgezőavíziélővilágra H410-Nagyonmérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodást okoz H411-Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz H412-Ártalmasavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz H413-Hosszantartóártalmashatástgyakorolhatavíziélővilágra H360Df-Károsíthatjaaszületendőgyermeket.Feltehetőenkárosítjaa termékenységet H360D-Károsíthatjaaszületendőgyermeket H360FD-Károsíthatjaanemzőképességet.Amagzatkárosodását okozhatja H360F - Károsíthatja a termékenységet H361d-Feltehetőenkárosítjaaszületendőgyermeket H361fd-Feltehetőenkárosítjaatermékenységet.Feltehetőenkárosítja aszületendőgyermeket H361f-Feltehetőenkárosítjaatermékenységet EUH066-Ismétlődőabőrkiszáradásátvagy megrepedezését okozhatja EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható EUH208 - Allergiás reakciót válthat ki Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóakaközreadás időpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez,felhasználáshoz,feldolgozáshoz, tároláshoz,szálításhoz,ártalmatlanításhozéskibocsátáshoz,ésnem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. Oldal 12 / 12