3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS"

Átírás

1

2 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul Kémiai Név EU-szám CAS szám Tömegszázalék Osztályozás (1272/2008/EK) REACH regisztrációs szám % - 25% Asp. Tox. 1 (H304) - (EUH066) (Viscosity >20.5 cst % - 25% ** - Bis(nonylphenyl)amine % - 2.5% Aquatic Chronic 4 (H413) xxx x Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex NOT AVAILABLE 0% - 1% Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Chronic 3 (H412) xxx x További tájékoztatás Atermékkevesebb,mint3% -IP346szerintmért-DMSO-extrakttartalommalrendelkezőásványolajattartalmaz Az alapolajokra vonatkozó további információkat lásd a 15. fejezetben. ** Olyan anyagok, melyekre közösségi munkahelyi s határok érvényesek A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt 4.1. Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános tanács Belégzés Bőrelvalóérintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés Elsősegély-nyújtókvédelme Allergiás reakciót válthat ki. Ha a tünetek folytatódnak, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni. Frisslevegőrekelmenni. Azonnalmossalebővízzellegalább15percig.Újrahasználatelőtaszennyezetruhátle kelvenniéskimosni.alergiásbőreakciótválthatki.haatünetektovábbraisfennálnak, forduljon orvoshoz. Bővízzelalaposanátkelöblíteni,aszemhéjalatis.Öblítésközbenaszemettágrakel nyitni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Igyon sok vizet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Személyivédőfelszereléstkelhasználni.Bőrel,szemmelésruhávalneérintkezzen A legfontosabb - akut és késleltetet - tünetek és hatások Legfontosabb tünetek Alergiásbőreakciótokozhat 4.3. Azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre vonatkozó jelzés szükséges Feljegyzések az orvosnak Éérzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet. Alkalmazzon tüneti kezelést. Oldal 2 / 12

3 5SZAKASZ:TŰZOLTÁSIINTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Megfelelőoltóanyagok Ahelyifeltételeknekésakörnyezetnekmegfelelőoltásiintézkedéseketkeltenni,HasználjonCO2-t,szárazvegyszert,vagyhabot, Vízpermetvagyköd,Hűtseazedényeket/tartályokatvízpermetel Biztonságiokokmiatnem használhatótőzoltókészülék Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet 5.2. Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Speciális veszély Tűzés/vagyrobbanáseseténakeletkezőgázokatnem szabadbelélegezni.szénmonoxid,széndioxidéselégetlen szénhidrogének(füst).ahőhatásmiatbomlás,iritálógázokésgőzökkeletkezéséhezvezethet.ezazanyagtűzveszélyes,mivel lebeg a vízen. Veszélyes bomlástermékek A tökéletlen égés és a termolízis hatására változó toxicitású gázok, pl. szén-monoxid és szén-dioxid képzodhetnek 5.3. Tűzoltóknakszólójavaslat Tűzoltókkülönlegesvédőfelszerelése Mintbármelytűznél,hordozható,nyomásalatiMSHA/NIOSH(jóváhagyotvagyekvivalens)légzőkészüléketésteljes védőruházatotkelviselni 6.SZAKASZ:INTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰEXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Távolítsonelmindengyújtóforást.Megfelelőszelőzéstkelbiztosítani.Személyivédőfelszereléstkelhasználni.Bőrel,szemmel és ruhával ne érintkezzen. Tanácsok a mentésben nem részt vevőszemélyzetszámára Az anyag csúszásveszélyes. Tanácsokamentésbenrésztvevők Aszemélyivédelemrőllásda8.részt. számára 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzamegatovábbiszivárgástvagykiömlést,haezbiztonságosanmegtehető.Nem szabadfelszínivizekbevagya kommunális csatornarendszerbe beleengedni A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Itassafelsemlegesabszorbensanyaggal(pl.:homokkal,szilikagélel,savmegkötővel,univerzálismegkötőanyaggal,fűrészporal). Gát kialakításával kell a nagyobb kiömléseket összeterelni Az egyéb szakaszokra való hivatkozás Lásd8/12/13kiegészítőinformációkat Oldal 3 / 12

4 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Megfelelőszelőzéstkelbiztosítani.Atermékhasználataközbentilosenni,innivagydohányozni.Ahelyesipariegészségügyiés biztonságigyakorlatalapjánkelkezelni.nyíltlángtól,forófelületektőlésgyújtóforásoktóltávolkeltartani A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Technikai rendszabályok/tárolási feltételek Atartályokatszáraz,hűvösésjólszelőztetethelyenszorosanlezárvakeltartani.Nyíltlángtól,forófelületektőlés gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Nem összeférhetőanyagok Oxidálószerek 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Javasolt felhasználás Motorolaj 8.1. Elenőrzésiparaméterek 8.SZAKASZ:AZEXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNIVÉDELEM Kémiai Név Európai Unió Egyesült Királyság Franciaország Spanyolország VLA-EC: 10 mg/m 3 VLA-ED: 5 mg/m 3 (Viscosity >20.5 cst VLA-EC: 10 mg/m 3 VLA-ED: 5 mg/m 3 Kémiai Név Németország Olaszország Portugália Hollandia STEL: 10 mg/m³ (Viscosity >20.5 cst (Viscosity >20.5 cst STEL: 10 mg/m³ Kémiai Név Ausztria Svájc Lengyelország ĺrország STEL: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (Mist) STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 (Mist) Kémiai Név Finnország Dánia Norvégia Svédország mineral oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cst TWA: 5mg/m 3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m 3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m 3 (Oljetåke) LLV: 1 mg/m 3 STV: 3 mg/m 3 (Oljedimma) (Viscosity TWA: 5mg/m 3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m 3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m 3 (Oljetåke) LLV: 1 mg/m 3 Oldal 4 / 12

5 >20.5 cst STV: 3 mg/m 3 (Oljedimma) Kémiai Név Cseh köztársaság Magyarország Bulgária Románia Ceiling: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ (Viscosity >20.5 cst Ceiling: 10 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ Kémiai Név Görögország Ciprus Törökország Málta (Viscosity >20.5 cst Kémiai Név Belgium Luxembourg Izland Horvátország TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 (Viscosity >20.5 cst (Viscosity >20.5 cst TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 Kémiai Név Oroszország Észtország Lettország Litvánia TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 3 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 3 mg/m 3 Kémiai Név Fehéroroszország Ukrajna Slovakia Slovenia TWA: 5mg/m 3 (Viscosity >20.5 cst TWA: 5mg/m 3 Jelmagyarázat: (s)-skin(bőr) TWA-Time-WeightedAverage(idősúlyozotátlag) STEL - Short Term Exposure Limit (Rövid távú s határ) Ceiling - Csúcsérték Munkavállalók Általános mérgezés Kémiai Név Hosszútávú - Hosszútávú - Szájonáttörténő Bőrönáttörténő Hosszútávú - Bis(nonylphenyl)amine 0,62 mg/kg 4,37 mg/m 3 Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex 2.24 mg/kg 3.52 mg/m³ Munkavállalók Helyi hatások Rövidtávú - Szájonáttörténő Rövidtávú-Bőrön áttörténő Rövidtávú - Kémiai Név Hosszútávú - Hosszútávú - Long term - Rövidtávú - Rövidtávú-Bőrön Rövidtávú - Oldal 5 / 12

6 Bőrönáttörténő Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex Fogyasztók Általános mérgezés Szájonáttörténő mg/cm² Inhalation exposure Szájonáttörténő áttörténő Kémiai Név Hosszútávú - Hosszútávú - Szájonáttörténő Bőrönáttörténő Hosszútávú - Bis(nonylphenyl)amine 0,31 mg/kg 0,31 mg/kg 1,09 mg/m 3 Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex 0.5 mg/kg 1.12 mg/kg 1.76 mg/m³ Fogyasztók Helyi hatások Rövidtávú - Szájonáttörténő Rövidtávú-Bőrön áttörténő Rövidtávú - Kémiai Név Hosszútávú - Szájonáttörténő Hosszútávú - Bőrönáttörténő Molybdenum polysulphide long mg/cm² chain alkyl dithiocarbamate complex Hosszútávú - Rövidtávú - Szájonáttörténő Rövidtávú-Bőrön áttörténő Rövidtávú - Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Kémiai Név Édesvíz Tengervíz Édesvízi üledék Tengeri üledék Talaj Bis(nonylphenyl)amine 0.1 mg/l 0.01 mg/l mg/kg mg/kg mg/kg Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamate complex mg/l mg/l 195 mg/kg 19.5 mg/k mg/kg 8.2. Expozíció-elenőrzések Műszakiintézkedések Személyivédőfelszerelés Szemvédelem Kézvédelem Bőr-éstestvédelem Légutak védelme Egészségügyi intézkedések Biztosítanikelamegfelelőszelőzést,különösenzárttérben. Biztonságiszemüvegoldalvédővel. Védőkesztyű.Kérjük,tartsákbeakesztyugyártójánakazáteresztoképességreésaz áthatolási idore vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. Hosszú ujjú ruha. Nincsszükségkülönlegesvédőfelszerelésre.Köd,permetvagyaeroszolveszélyeesetén megfelelőszemélyilégzésvédőfelszereléstésvédőruhátkelviselni. Személyivédőfelszereléstkelviselni.Bőrel,szemmelésruhávalneérintkezzen.Újra használatelőtaszennyezetruhátlekelvenniéskimosni.ahelyesiparihigiéniaiés biztonságigyakorlatszerintkezelendő. Környezeti-elenőrzések Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre. Hőveszély Egyik sem normál használati körülmények alatt 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció C folyadék Külsőjelemzők átlátszó borostyánsárga Szag szénhidrogén-szerű Szagküszöbérték Nem alkalmazható Tulajdonság Értékek Megjegyzés ph-érték Oldal 6 / 12

7 Olvadáspont / fagyáspont Forráspont/forrási hőmérsékletartomány Gyulladáspont 225 C / 437 F ASTM D 92 Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre információ Tűzveszélyesség(szilárd-, Nem áll rendelkezésre információ gázhalmazállapot) Gyuladásihatároklevegőben felsőgyuladásihatár Alsó gyulladási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatívsűrűség C oldékonyság(ok) Vízben oldhatatlan Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem alkalmazható Öngyuladásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre információ Bomlásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre információ Kinematikus viszkozitás C ASTM D 445 Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem alkalmazható Oxidáló tulajdonságok Nem alkalmazható 9.2. Egyéb információk Kinematikus viszkozitás (100 C) C ASTM D 445 Cseppenéspont -39 C / F ASTM D 97 VOC-tartalom (ASTM E ) Nem áll rendelkezésre információ VOC-tartalom Nem áll rendelkezésre információ Reakciókészség Egyik sem normál használati körülmények alatt Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil Aveszélyesreakcióklehetősége Egyik sem normál használati körülmények alatt Kerülendőkörülmények 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Nyíltlángtól,forófelületektőlésgyújtóforásoktóltávolkeltartani,Szélsőségeshőmérsékletésközvetlennapfény Nem összeférhetőanyagok Oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek A tökéletlen égés és a termolízis hatására változó toxicitású gázok, pl. szén-monoxid és szén-dioxid képzodhetnek A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK Atermékismertetése -Főexponálásiútvonalak Oldal 7 / 12

8 Belégzés Nincs ismert Szemmel való érintkezés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Nincs ismert Abőrelvalóismétlődővagyhosszúideigtartóérintkezésazérzékenyszemélyeknél allergiás reakciót okozhat Nincs ismert Akut toxicitás - A termék ismertetése Nincs ismert hatás a rendelkezésre álló információk alapján. Akuttoxicitás -Tájékoztatásazösszetevőkről Kémiai Név LD50 orális (patkány) LD50bőrönkeresztül (Patkány/Nyúl) mineral >2000 mg/kg >2000 mg/kg oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - <20.5 cst (Viscosity >2000 mg/kg >2000 mg/kg >20.5 cst Bis(nonylphenyl)amine > 5000 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rat ) LC50 Belégzés Bőrkorózió/bőriritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szenzibilizáció Légúti túlérzékenység Bőr-szenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás Rákkeltőhatás Reprodukciós toxicitás Célszervi toxicitás - egyszeri Célszervitoxicitás-ismétlődő Aspirációs veszély Az ismételt érintkezés a nagyon érzékeny személyeknél allergiás reakciót okozhat. A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás Nem szükségesek különleges környezetvédelmi intézkedések Kémiai Név Toxicitás algákra Toxicitás halakra Toxicitás a mikroorganizmusokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Bis(nonylphenyl)amine >100: 72 h Desmodesmus >100: 96 h Danio rerio mg/l >100: 48 h Daphnia magna Oldal 8 / 12

9 subspicatus mg/l EC50 LC : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 semi-static mg/l EC : 96 h Mysidopsis bahia mg/l LC Perzisztencia és lebonthatóság A termék nem bontható le azonnal biológiailag, de lebontható mikro-organizmusokkal, ezért potenciálisan biológiailag lebonthatónak tekintik Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre információ A talajban való mobilitás A termék oldhatatlan és úszik a vízen A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ezakészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyekperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(pbt)minősülnek. Ezkészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyeknagyonperzistensnekvagynagyonbioakkumulatívnak(vpvb)minősülnek Egyéb káros hatások Nincs ismert Hulladékkezelési módszerek 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék Szennyezett csomagolás Egyéb adatok Ártalmatlanítás,ahelyielőírásoknakmegfelelően Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni. Tartsa be a címkén olvasható összes óvintézkedést a konténertisztítása,felújításavagymegsemmisítéseelőt. Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzoek. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ENSZ-szám UNmegfelelőszálításinév Szállítási veszélyességi osztály(ok) Oldal 9 / 12

10 14.4. Csomagolási csoport Környezeti veszélyek semmilyen Afelhasználótérintőkülönlegesóvintézkedések semmilyen A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható IMDG/IMO ADR/RID IATA ADN 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Rendelet az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (CLP) tekintetében (EK 1272/2008) Vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó szabályozás (REACh) (EK 1907/2006) Anagyfinomságúalapolaj(viszkozitás>20,5cStegyvagytöbbkövetkezőCAS/ECszámú/REACHregisztrációs számú anyagot tartalmaz: Kémiai Név CAS szám EU-szám REACH regisztrációs szám Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), solvent deasphalted xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic xxxx Residual oils (petroleum), solvent-refined xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic xxxx Páralatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított könnyû xxxx paraffinbázisú Residual oils (petroleum), hydrotreated xxxx Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light xxxx Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity xxxx Oldal 10 / 12

11 Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils xxxx White mineral oil (petroleum) A nagy finomságú, alacsony viszkozitású ásványolajok/szénhidrogének (viszkozitás >7 - <20,5 cst egy vagy több, következőcas/ecszámú/reachregisztrációsszámúanyagottartalmaznak: Kémiai Név CAS szám EU-szám REACH regisztrációs szám Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), solvent deasphalted xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic xxxx Residual oils (petroleum), solvent-refined xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic xxxx Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic xxxx Residual oils (petroleum), hydrotreated xxxx Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed xxxx Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic xxxx Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light xxxx Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated xxxx Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright stock-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral xxxx oil-based, high-viscosity Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral xxxx oil-based Lubricating oils xxxx Kémiai biztonsági értékelés A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása Repr. - Reproduktív toxicitás Asp. Tox. - Belégzési toxicitás Acute Tox. - Akut toxicitás Aquatic Acute - Akut vízi toxicitás Aquatic Chronic - Krónikus vízi toxicitás Eye Dam. - Szemkárosodás/irritáció Eye Irrit. - Szemirritáció SkinCor.-Bőrmarás SkinIrit.-Bőriritáció SkinSens.-Bőrszenzibilizáló Resp. Sens. - Érzékenyíti a légutakat STOT SE - Célszervi toxicitás - egyszeri STOTRE-Célszervitoxicitás-ismétlődő 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Oldal 11 / 12

12 VOC - Illékony szerves vegyületek A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk H224-Rendkívültűzveszélyesfolyadékésgőz H225-Fokozotantűzveszélyesfolyadékésgőz H226-Tűzveszélyesfolyadékésgőz H270-Tüzetokozhatvagyfokozhatjaatűzintenzitását,oxidálóhatású H271-Tüzetvagyrobbanástokozhat;erősenoxidálóhatású H272-Fokozhatjaatűzintenzitását;oxidálóhatású H290 - Fémekre korrozív hatású lehet H300 - Lenyelve halálos H301-Lenyelvemérgező H302 - Lenyelve ártalmas H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet H310-Bőrelérintkezvehalálos H311-Bőrelérintkezvemérgező H312-Bőrelérintkezveártalmas H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H315-Bőriritálóhatású H317-Alergiásbőreakciótválthatki H318 - Súlyos szemkárosodást okoz H319 - Súlyos szemirritációt okoz H330 - Belélegezve halálos H331-Belélegezvemérgező H332 - Belélegezve ártalmas H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat H335 - Légúti irritációt okozhat H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat H340 - Genetikai károsodást okozhat Expozíciós forgatókönyv Felülvizsgálat dátuma: Átvizsgálási megjegyzés H341-Feltehetőengenetikaikárosodástokoz H350 - Rákot okozhat H351-Feltehetőenrákotokoz H360-Károsíthatjaatermékenységetvagyaszületendőgyermeket H361-Feltehetőenkárosítjaatermékenységetvagyaszületendő gyermeket H362 - A szoptatott gyermeket károsíthatja H370 - Károsítja a szerveket H371 - Károsíthatja a szerveket H372-Ismétlődővagyhosszabbeseténkárosítjaaszerveket H373-Ismétlődővagyhosszabbeseténkárosíthatjaa szerveket H400-Nagyonmérgezőavíziélővilágra H410-Nagyonmérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodást okoz H411-Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz H412-Ártalmasavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz H413-Hosszantartóártalmashatástgyakorolhatavíziélővilágra H360Df-Károsíthatjaaszületendőgyermeket.Feltehetőenkárosítjaa termékenységet H360D-Károsíthatjaaszületendőgyermeket H360FD-Károsíthatjaanemzőképességet.Amagzatkárosodását okozhatja H360F - Károsíthatja a termékenységet H361d-Feltehetőenkárosítjaaszületendőgyermeket H361fd-Feltehetőenkárosítjaatermékenységet.Feltehetőenkárosítja aszületendőgyermeket H361f-Feltehetőenkárosítjaatermékenységet EUH066-Ismétlődőabőrkiszáradásátvagy megrepedezését okozhatja EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható EUH208 - Allergiás reakciót válthat ki Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóakaközreadás időpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez,felhasználáshoz,feldolgozáshoz, tároláshoz,szálításhoz,ártalmatlanításhozéskibocsátáshoz,ésnem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. Oldal 12 / 12

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható 2.3. Egyéb veszélyek 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek 3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás EUH208 - Tartalmaz Amines, C12-14-tert-alkyl Allergiás reakciót válthat ki 2.3. Egyéb veszélyek 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek 3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL 4SZAKASZ:EELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSIINTÉZKEDÉSEK

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL 4SZAKASZ:EELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSIINTÉZKEDÉSEK 2.3. Egyéb veszélyek 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek 3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul Kémiai Név

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 2.3. Egyéb veszélyek Nincs információ 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás Óvintézkedésrevonatkozómondatok(Pmondatok) EU(1272/2008,28. ) P280-Szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P264-Ahasználatotkövetőenazarcot,kezetésakitetbőrtalaposanmegkelmosni P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok. 4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás figyelmeztetőmondatok EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható 2.3. Egyéb veszélyek 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek 3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul Kémiai Név EU-szám

Részletesebben

4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás

4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul Kémiai Név EU-szám CAS szám Tömegszázalék Osztályozás (1272/2008/EK) REACH regisztrációs

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul Kémiai Név EU-szám

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK Figyelmeztetés VESZÉLY Veszélyre utaló mondatok H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet EUH066-Ismétlődőexpozícióabőrkiszáradásátvagymegrepedezésétokozhatja Óvintézkedésrevonatkozómondatok(Pmondatok)

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok figyelmeztetőmondatok EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható 2.3. Egyéb veszélyek Ezakészítménytartalmazolyananyagokat,melyekperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(PBT)minősülnekEz készítményartalmazolyananyagokat,melyeknagyonperzistensnekvagynagyonbioakkumulatívnak(vpvb)minősülnek

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok figyelmeztetőmondatok EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható 2.3. Egyéb veszélyek Ezakészítménytartalmazolyananyagokat,melyekperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(PBT)minősülnekEz készítményartalmazolyananyagokat,melyeknagyonperzistensnekvagynagyonbioakkumulatívnak(vpvb)minősülnek

Részletesebben

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL EUH208 - Tartalmaz Polysulfides, di-tert-bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK Figyelmeztetés FIGYELEM Veszélyre utaló mondatok H319 - Súlyos szemirritációt okoz Óvintézkedésrevonatkozómondatok(Pmondatok) EU(1272/2008,28. ) P280-Szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P264-Ahasználatotkövetőenakezetésazarcotalaposanmegkelmosni

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 17103/0/1 - Gulf Crown EP 0 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL EUH208 - Tartalmaz Polysulfides, di-tert-bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 4.SZAKASZ:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok / 3.2. Keverékek Ezatermékegykészítmény.Azegészségügyiveszélyességérevonatkozóinformációazösszetevőkönalapul

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok figyelmeztetőmondatok H412-Ártalmasavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz EUH208 - Tartalmaz Calcium di(alkyl(c20-c24, even numbered) branched)-methyl benzenesulfonate Allergiás reakciót válthat ki

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK Figyelmeztetés VESZÉLY Veszélyre utaló mondatok H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet H332 - Belélegezve ártalmas H412-Ártalmasavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz Óvintézkedésrevonatkozómondatok(Pmondatok)

Részletesebben

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok

3.SZAKASZ:Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok figyelmeztetőmondatok H412-Ártalmasavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz EUH208 - Tartalmaz Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus

Részletesebben

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL

3SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZÖSSZETEVŐKRŐL figyelmeztetőmondatok EUH208 - Tartalmaz Dodecyl methacrylate, Tridecyl methacrylate, Tetradecyl methacrylate, Pentadecyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol

Részletesebben

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVÕKRE VONATKOZÓ ADATOK Figyelmeztetés FIGYELEM Veszélyre utaló mondatok H302 - Lenyelve ártalmas H373-Ismétlődővagyhosszabbeseténkárosíthatjaaszerveket Óvintézkedésrevonatkozómondatok(Pmondatok) EU(1272/2008,28. ) P260-Apor/füst/gáz/köd/gőzök/permetbelélegzésetilos

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 31-júl Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 31-júl Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 31-júl.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000060 Termék neve Bathroom Cleaner

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000263 Biztonsági adatlap száma ECOPRO29

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU

BIZTONSÁGI ADATLAP Proactive EU0038 - HU BIZTONSÁGI ADATLAP EU0038 - HU Osztályozás Személyivédőfelszerelés Jelölés(ek) Preparation Date 08-jún.-2007 Felülvizsgálási szám: 1.AZANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉSA TÁRSASÁG/VÁLLALATAZONOSĺTÁSA Termék kódja Termék

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma: 13-ápr Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma: 13-ápr Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: Verziószám 1 1.1. Termékazonosító 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékkód ECOVER16 A termék neve Folteltávolító Internal Code

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 11-dec Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 11-dec Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 11-dec.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000218 Biztonsági adatlap száma ECOVER139

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév : Anyag : Pantoprazole Termékkód : 201600683

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó porozószer

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó porozószer Kiállítás dátuma: 2011.01.10, Utoljára frissítve 2012.11.26 Oldal: 1/8 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: BROS hangyairtó szer / 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF 4-44 NFL 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF 4-44 NFL 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja PE4452N, PE4422EN, PE44U52N, PE44T52N, PE44T40N

Részletesebben

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. REPSOL MOTO TOWN 2T Dátum: Oldalszám:1/5. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. REPSOL MOTO TOWN 2T Dátum: Oldalszám:1/5. 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása REPSOL MOTO TOWN 2T Dátum: 2013.05.29. Oldalszám:1/5 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: REPSOL MOTO TOWN 2T motorolaj 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2012.05.26. Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: Bros légyirtó folyadék / ; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Cidmax EU0011 - HU

BIZTONSÁGI ADATLAP Cidmax EU0011 - HU BIZTONSÁGI ADATLAP EU0011 - HU Osztályozás Személyivédőfelszerelés Jelölés(ek) Preparation Date 30-máj.-2007 Felülvizsgálási szám: 1.AZANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉSA TÁRSASÁG/VÁLLALATAZONOSĺTÁSA Termék kódja Termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév : Anyag : Olmesartan Termékkód : 201600656 Szinonimák

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Kiállítás dátuma: 20161102 BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II Melléklete szerint) 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 11 Termékazonosítók A keverék/anyag neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. PC10-Máshovánem soroltépítőiparikeverékek

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. PC10-Máshovánem soroltépítőiparikeverékek Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Felülvizsgálat dátuma 07-okt.-2015 Verziószám 1 1.1 Termékazonosító A termék neve VANDEX CEMELAST LIQUID Szinonimák 150 1.2

Részletesebben

Biztonsági adatlap CALFOMYTH

Biztonsági adatlap CALFOMYTH elkészítésének dátuma: 2018/07/02, verziószám: 3 1.SZAKASZ : Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A : E m - S - NP (Ca) 3-23 (5) B (B) M (Mo) K : 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ)

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ) Verzió 8 Kiadás dátuma 2016.04.25. Felülvizsgálat dátuma 2018.10.25. KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: 77165 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 28-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: K2R Extra Fehérítő kendő Termékkód: DYL 28 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: esemtan wash lotion

: esemtan wash lotion 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó granulátum

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó granulátum Kiállítás dátuma: 2011.01.11, Utoljára frissítve: 2012.11.27 Oldal: 1/9 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Keréktárcsa tisztító

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Keréktárcsa tisztító Revízió dátuma: 2015.03.24. Revízió: 1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék, termék és a gyártó/forgalmazó azonosítása 1.1. Termék azonosító Termék neve Termék cikkszáma AS C1571 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: 77169 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: KIRF561 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2012.09.19, Utoljára frissítve: 2012.12.06 Oldal: 1/7 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: Microbec - Biológiailag ható

Részletesebben

Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: Felülvizsgálat dátuma: Felváltja ezt: Verzió: 1.

Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: Felülvizsgálat dátuma: Felváltja ezt: Verzió: 1. Kibocsátási dátum: 2017.01.27. Felülvizsgálat dátuma: Felváltja ezt: Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája : Keverékek Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Lezáró cement (Lezáró masztix)

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Lezáró cement (Lezáró masztix) Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Felülvizsgálat dátuma 08-szept.-2015 Verziószám 1 1.1 Termékazonosító A termék neve VANDEX BB 75 Szinonimák 005 1.2 Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása

Részletesebben

MESTER Kreatív Ragasztó

MESTER Kreatív Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2016/08 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2016. augusztus 31. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül

Részletesebben

Kiadás dátuma: 20-márc Felülvizsgálat dátuma 26-jan Felülvizsgálat A. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Kiadás dátuma: 20-márc Felülvizsgálat dátuma 26-jan Felülvizsgálat A. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 20-márc.-2017 Felülvizsgálat A 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP. (az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint) Kiállítás dátuma: 20161102 BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK rendelet II Melléklete szerint) 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 11 Termékazonosítók A keverék/anyag neve:

Részletesebben

MESTER Víztiszta Ragasztó

MESTER Víztiszta Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

MESTER Dekor Ragasztó

MESTER Dekor Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta Felülvizsgálat dátuma: 2017.05.09. Előző kiadás dátuma: 2015.12.11. 1.1 Termékazonosító 1. SZAKASZ A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Ezabiztonságiadatlapmegfelela.?előírásainak: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Biztonsági adatlap. Ezabiztonságiadatlapmegfelela.?előírásainak: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Biztonsági adatlap Ezabiztonságiadatlapmegfelela.?előírásainak: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Felülvizsgálat dátuma 2016-júl.-22 Átdolgozás száma 3 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Páramentesítő Üvegtisztító folyadék pumpás 750ml

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Páramentesítő Üvegtisztító folyadék pumpás 750ml Revízió dátuma: 2016.03.18. Revízió: 1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék, termék és a gyártó/forgalmazó azonosítása 1.1. Termék azonosító Termék neve Termék cikkszáma Astonish Páramentesítő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: FETUIN-A ELISA Termék katalógusszáma: RE53301 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: SS-032, SS-032G, SS-032IT, SS-032-ND, SS-023, SS-023G, SS-023IT 1.2. Az anyag

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2015/830 Oldalszám 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2015/830 Oldalszám 1/5 HUCP1479 v1.2 RS 756-8875, 756-8884, 756-8893, 756-8897, 756-8913, 8-7642, 8-7649, 8-7655 RS CLP/GHS revision date : 1/3/18 BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 215/83 Oldalszám 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA-IRTÓ CSALÉTEK

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA-IRTÓ CSALÉTEK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA-IRTÓ CSALÉTEK Készítés dátuma: 2018.03.13. 1. Verzió 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

: Bupivacaine impurity F

: Bupivacaine impurity F Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév Kémiai név Index-szám : Anyag : Bupivacaine impurity

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Biztosítsunk megfelelő szellőztetést/elszívást. Személyi védőfelszerelés Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Légzésvédelem (CE/OMMF): Védőkesztyű. Védőszemüveg

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT rovarirtó permet

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Készítés dátuma: 2014. 10. 14. Verzió szám: 3 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék azonosítása: 1. 2.

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4. kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

TROY 480. Készült 13-febr.-2014 Felülvizsgálat dátuma 13-febr.-2014 Felülvizsgálási szám 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

TROY 480. Készült 13-febr.-2014 Felülvizsgálat dátuma 13-febr.-2014 Felülvizsgálási szám 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP TROY 480 Készült 13-febr.-2014 Felülvizsgálási szám 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék kódja HCK02 Termék neve TROY 480 Szinonimák

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

VIVENDI 200. Készült 05-febr Felülvizsgálat dátuma 22-febr Átdolgozás száma: 2 CLOPYRALID 200 G/L SL

VIVENDI 200. Készült 05-febr Felülvizsgálat dátuma 22-febr Átdolgozás száma: 2 CLOPYRALID 200 G/L SL Biztonsági adatlap Készült 05-febr.-2014 Átdolgozás száma: 2 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód HCV03 Termék neve Szinonimák Tiszta anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Xtragrip tükörragasztó

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Xtragrip tükörragasztó Termék kódja: BO6002005S Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve BO 6002005S, 310 ml 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: Kohrsolin extra Tissues

: Kohrsolin extra Tissues 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 9 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

: FROSCH HANDSOAP ALMONDM. EF 500 ML NFB

: FROSCH HANDSOAP ALMONDM. EF 500 ML NFB 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61707 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BRENWASH 23,7KG KANNA

BRENWASH 23,7KG KANNA BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BRENWASH 23,7KG KANNA Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 20.06.2013 Felülvizsgálat dátuma: 19.06.2013 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT rovarirtó permet

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Készítés dátuma: 2016.01.15. Verzió szám: 4 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék azonosítása: 1. 2. A

Részletesebben