A helyi iparűzési adó bevallása a adóévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi iparűzési adó bevallása a 2010. adóévre"

Átírás

1 ADÓ folyóirat 2011/7. szám A helyi iparűzési adó bevallása a adóévre Az alábbi szakmai cikk az állandó jellegű iparűzésiadó-kötelezettség adóévre teljesítendő bevallásához kíván segítséget nyújtani. Egyfelől a bevallási nyomtatvány kitöltési útmutatójával, másfelől az adóalap-megosztás gyakorlatát segítő támpontokkal, továbbá három település közötti iparűzési adóalap-megosztás példán történő bemutatásával. 1. Általános tudnivalók A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a évi állandó jellegű iparűzésiadókötelezettségéről május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó iparűzésiadó-bevallási kötelezettségét a évben kezdődő adóéve utolsó napját követő 150. napig köteles teljesíteni az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 6. számú melléklet 3/a) pont alapján. Ha például az adózó adóéve március 1-jétől február 28-ig tartott, akkor annak utolsó napját követő 150. napig legkésőbb tehát július 28-ig nyújthatja be az iparűzési adó bevallását az önkormányzati adóhatóság(ok)hoz. Az adózó évben kezdődött adóévi bevallását az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló a 21/2010. (XII.31.) NGM-rendelettel módosított, január 1-jétől hatályos 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet (PM rendelet) 18. számú melléklete alapján, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles teljesíteni. [Amennyiben az adózó a adóévet megelőző év(ek)re vonatkozó bevallási kötelezettségét késedelmesen, csak január 1-jét követően teljesíti, akkor a adóévre a PM-rendelet 12. számú melléklete, míg a évet megelőző megállapításhoz való jog elévülési idején belüli adóévre a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM-rendelet év előtt hatályos 16. számú melléklete alapján teheti meg.] Az Art. 10. (3) bekezdésének utolsó fordulata szerint az adóhatóság rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat, és biztosítja az adóztatás feltételeit. Az Art. 31. (1) bekezdés második mondata szerint az adózó az önadózással megállapított adóról jelen esetben az iparűzési adóról [Art. 32. (1) bek.] az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz. Az idézett két jogszabályhely nyelvtani és logikai értelmében az iparűzésiadó-bevallási nyomtatvány rendszeresítése az önkormányzati adóhatóság kizárólagos feladata, törvényi rendelkezésen alapuló kötelezettsége. A PM-rendelet 1. -a, illetve kapcsolódó melléklete az iparűzésiadó-bevallási nyomtatvány kötelező tartalmi elemeire tartalmaz csupán szabályozást, s nem a bevallási nyomtatvány-rendszeresítés önkormányzati adóhatósági feladatát veszi át. A PM-rendelet szerinti bevallási nyomtatványmintát minden önkormányzati adóhatóság a településre irányadó tárgyévi adórendelet szerinti adómérték, illetőleg a Htv. 39/C. -án alapuló 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adózókra vonatkozó rendeleti kedvezményi vagy mentességi szabály esetén, maximum 3 tényállási elemmel egészítheti ki. Az iparűzésiadó-bevallási kötelezettség eltérően a változás-bejelentéstől, mely évtől egységes, központi (pl. jogtárból letöltött) nyomtatványon nyújtható be változatlanul a települési önkormányzati adóhatóságtól beszerzett nyomtatványon teljesítendő. Az iparűzésiadó-kötelezettség egységes, központi nyomtatványon való teljesíthetőségének nem technikai, hanem jogi oka van, mégpedig az iparűzési adó nem egy központi adó mint például a társasági adó, hanem egy helyi adó. Ezen adónem bevezetése, működtetése a települési önkormányzat képviselő-testületének a kizárólagos jogosítványa, mely az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjából fakad. Az említett három adótényállási elemet melyeket egy központi nyomtatvány nem képes kezelni az önkormányzati adóhatóságnak kell a bevallási nyomtatványába felvenni. A adóévről szóló bevallás alapszerkezete hasonlóan a korábbi évekhez főlapból és betétlapokból áll. A főlap tartalmazza többek között a bevallás jellegét, a bevallott időszakot, a záró bevallás benyújtásának okát, az adóalany azonosító adatait, az alkalmazott adóalap-megosztás módszerét és a vállalkozási szintű adóalap meghatározásából kiindulva a települési iparűzési adóalap meghatározásán keresztül az adott településen fennálló fizetési kötelezettség kiszámítását, illetve az előlegfizetési időszakra

2 vonatkozó adóelőleg bevallását. Az A, B, C, D és E betétlapok a sajátos nettó árbevétel-fogalmat alkalmazó vállalkozások nettó árbevételének, valamint a vállalkozási szintű adóalap települési önkormányzatok közötti megosztásának levezetésére szolgálnak. Az iparűzési adó helyi adó jellegéből következik az a sajátosság, hogy az adóalanynak több településen is fennállhat adókötelezettsége, így az annak részelemét képező adóbevallás-benyújtási kötelezettsége. Az adózó az iparűzési adóban a évtől kezdődő előlegfizetési (keresztféléves) időszakra naptári évvel azonos üzleti év választása esetén július 1-jétől június 30-ig (Htv. 41. ) önadózással köteles megállapítani és bevallani az egyes előlegrészletek összegét és esedékességét. Ebből következően az adózó előlegfizetési kötelezettségét fizetési meghagyás nélkül köteles teljesíteni, tekintettel arra, hogy az önkormányzati adóhatósági fizetési meghagyás kibocsátásának jogalapja 2010-től megszűnt. A vállalkozót a Htv. alapján a székhelye, illetve telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóságnál terheli az állandó jellegű iparűzésiadó-kötelezettség. Ez a Htv.-ből fakadó potenciális adókötelezettség de iure et de facto adókötelezettséget azonban csak akkor eredményez, ha az adott önkormányzat rendelettel működteti az adónemet. A vállalkozót tehát minden olyan településen terheli állandó jellegű iparűzésiadó-kötelezettség így az annak részelemét képező bevallás-benyújtási kötelezettség, amely az adónemet évre (akár év közben) bevezette. Az adózónak az iparűzésiadó-bevallási nyomtatványt tehát települési önkormányzati adóhatóságonként (külön-külön) kell beszereznie és benyújtania. A bevallás kitöltésénél (az adó-megállapításnál az előleg kivételével) indokolt a 2010-ben hatályos adórendeleti szabályozást (szintén településenként) ismerni, jogszabályok nyugvó adókötelezettség-teljesítése érdekében. 2. Az adóalanyok köre (Htv pont) Az iparűzési adó alanya a vállalkozó, azaz a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja-törvény) pontja által taxatíve felsorolt egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) esetében, a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja), az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége esetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja), az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében, az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége esetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja), a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében. b) az Szja-törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele 2010-ben a forintot meghaladta, c) a jogi személy, ideértve, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) az egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

3 3. Bevallás-benyújtás a székhely, illetve a Htv. szerinti telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz Székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által vezetett nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, magánszemélyek esetében a lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) szabályai szerint, ha a cég székhelye és a központi ügyintézés helye nem azonos (címen, településen van), akkor a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratban és a cégjegyzékben külön fel kell tüntetni. Ezen rendelkezésből és a Htv pont a) alpontjának logikai összevetéséből következően a cég székhelyétől eltérő településen lévő központi ügyintézés helye Htv. szerinti telephelynek minősül. Telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye függetlenül a használat jogcímétől, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát [Htv pont a) alpont], Az idézett normaszöveg nyelvtani és logikai értelmében Htv. szerinti telephely létrejöttének, azaz az iparűzésiadó-kötelezettség fennállásának hármas feltétele van. Egyrészt az állandó üzleti létesítmény léte, mely alatt mindig az adóalany által például tulajdonolt, lízingbe/bérbe vett/adott, szívességi használatra kapott ingatlan jellegű létesítmény értendő. Másrészt kritérium, hogy az üzleti létesítmény iparűzési tevékenység (vállalkozási tevékenység) színtere legyen. Harmadrészt előbbi feltételből következően az adóalany (saját maga vagy foglalkoztatottai révén) vállalkozási tevékenysége az üzleti létesítményben/létesítményen vagy a létesítményből kiindulóan kerüljön kifejtésre. A feltételeknek konjunktívan kell teljesülniük ahhoz, hogy állandó jellegű iparűzési tevékenységről lehessen beszélni. A székhelytől eltérő településen lévő központi ügyintézés helye a Htv. alkalmazásában telephelynek minősül, ha ahhoz mint állandó jellegű üzleti létesítményhez a cégnek valamilyen használati jogcíme (pl. bérlet, szívességi használat) kapcsolódik, és az egyben a vállalkozási tevékenység kifejtésének (menedzsmenti határozathozatal) színtere. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Htv. szerinti telephely nem feltétlenül azonos a cégjegyzékben vagy a telephelyengedélyben szereplő telephellyel. A Htv. telephely-fogalma nem azonos a Gt. és Ctv. telephely-fogalmával, ebből adódóan a Htv. szerinti telephely lehet cégjegyzékbe bejegyzett, illetőleg cégjegyzékben nem szereplő telephely, s mindez fordítva is igaz. Ugyancsak az egyéni vállalkozó telephelyengedélyében bejegyzett ingatlan automatikusan nem jelent Htv. szerinti telephelyet. b) (2010. december 31-ig hatályos norma) a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezést, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván [Htv pont b) alpont], A rendelkezés kettős feltétel együttes teljesülését szabja a Htv. szerinti telephely létéhez, egyfelől többek között hang, kép, adat továbbítását szolgáló berendezés létét, másfelől annak rendszeres személyes jelenlétet igénylő üzemeltetését. Azaz, egy vállalkozás hang, kép, adat továbbítását szolgáló műszaki berendezése pl. internetelérést biztosító beltéri modul, tv-adás vételét kábelen, műholdas rendszeren biztosító műszaki végpont a végső felhasználó fellelhetősége szerinti önkormányzat illetékességi területén Htv. szerinti telephelyet csak akkor keletkeztetett 2010-re, ha e berendezés rendeltetésszerű üzemeltetése rendszeres személyes jelenléttel történt. A korrelációt a műszaki berendezés és annak rendszeres személyes jelenléttel történő üzemeltetése jelenti.

4 Egy műszaki berendezés rendszeres személyes jelenléttel való üzemeltetése azt jelentette, hogy annak rendeltetésszerű működése csak és kizárólag (munkarend szerint) folyamatosan jelen levő emberi közreműködéssel (ez persze lehetett akár a berendezés működésének pusztán megfigyeléssel való nyomon követése is) valósult meg. Azaz, a rendszeres személyes jelenlét hiányában maga a berendezés sem volt működtethető. A személyes jelenlét szövegrész a vállalkozó (saját személyében vagy munkavállalóin keresztül történő) jelenlétére utalt. Ha a feladatellátást más vállalkozás (pl. megbízási szerződés alapján vagy alvállalkozóként) végezte, akkor az adóalany vállalkozó személyében nem lehet jelen, e tény önmagában kizárja a telephely létét. Az előzőekben kifejtettektől függetlenül, ha egy műszaki berendezés üzemeltetéséhez nem volt szükség 2010-ben rendszeres személyes jelenlétre, azaz a vállalkozás munkavállalóinak jelenléte csak a berendezés beüzemeléséhez, esetenkénti javításához, időszakos karbantartásához, a berendezés üzemeltetési szerződés módosításával járó programcsomag-változtatásához kellett. Kizárólag tehát eseti vagy ad hoc jellegű volt a berendezés működését érintő személyi kontaktus, akkor az ilyen esetben sem keletkezett a vállalkozásnak a műszaki berendezés fellelhetősége szerinti településen Htv. szerinti telephelye. Az egyes műszaki berendezések rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartások (pl. szoftverfrissítés, időszakos beállítás) ugyanis olyan tevékenységek, amelyek személyes jelenlét rendszerességét nem igényelték, kizárólag a feladatok rendszerességeként voltak értékelhetőek. A feladatok rendszeressége azonban nem volt azonos a jelenlét rendszerességével. A évi hatálybalépéssel beiktatott, vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozásokra vonatkozó új telephelyfogalom először a évben kezdődő adóévi adókötelezettségnél alkalmazható, azaz a évről szóló bevallásnál nem jöhet szóba. c) (2010. évtől hatályos norma) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamos energia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 százaléka közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve végső fogyasztó számára történő elosztásból származik [Htv pont c) alpont]. A normaszöveg értelmében a villamos energia vagy földgáz egyetemes szolgáltató, villamos energia- vagy földgázkereskedő, illetve elosztói engedélyesek esetén a végső fogyasztók/felhasználók helye szerinti település 2010-re akkor vált telephellyé, ha a vállalkozó adóévi nettó árbevételének legalább 75 százaléka a villamos energia, földgáz végső fogyasztók/felhasználók részére történő értékesítésből, elosztásból származott. d) Az a), b) és c) pontokban foglaltakon túl Htv. szerinti telephelynek minősül az építőipari tevékenység folytatatása, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatatása, ha a tevékenységvégzés időtartama a adóéven belül a 180 napot meghaladta. [Htv. 37. (2) bekezdés (2010. évben) b) pont] Kitöltési útmutató az egyes bevallási nyomtatványokhoz FŐLAP A főlap első rubrikájába annak a települési önkormányzatnak a nevét kell beírni, amelynek illetékességi területén az adózó székhelye vagy telephelye volt évben (akár tört évben is), azaz ahová a konkrét bevallást be kell nyújtani. I. A bevallás jellege Az Art. többféle esetre ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. Ebben a pontban a bevallás jellegét kell megjelölni, mégpedig a felsorolt nyolc lehetőség egyike melletti négyzetbe történő X beírásával.

5 Az Éves bevallás melletti négyzetet kell jelölni, ha a vállalkozást az önkormányzat illetékességi területén 2010 teljes adóévében iparűzésiadó-kötelezettség terhelte. Szintén e négyzetet kell jelölni, ha az adózó iparűzésiadó-kötelezettsége az adott településen 2010 során keletkezett pl. jogelőd nélküli megalakulással, Htv. szerinti új telephely létesítésével vagy székhelyének e településre történő áttételével kezdte meg tevékenységét és az adókötelezettsége december 31-én is fennállt. A Záró bevallás melletti négyzetbe kell X-et tenni, ha a III. számú rovat valamely esete például a vállalkozás átalakul (egyesülés/szétválás), felszámolását, végelszámolását rendelték el (tevékenységet lezáró bevallás), illetőleg felszámolás/végelszámolás lezárulása a jogi személy (egyéb szervezet) megszűnését eredményezi (alanyiságot megszüntető záró bevallás), vagy adóköteles tevékenység megszüntetése, vagy egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése áll fenn. Ha az adóalany adókötelezettsége az adott önkormányzat illetékességi területén 2010-ben azért szűnt meg, mert székhelyét más településre helyezte át vagy telephelyét megszüntette, de más településen az adókötelezettsége változatlanul fennáll, akkor a adóévben fennállt adókötelezettség időtartamáról szóló (megszűnt székhely/telephely szerinti településre) bevallást május 31-ig kell benyújtani, kivéve, ha a székhely-áthelyezés, vagy telephely-megszüntetés évében más okból záró bevallás benyújtására kötelezett. Ez utóbbi esetben az éves bevallás és a záró bevallás melletti négyzetbe egyaránt X-et kell tenni, a II. számú rubrikánál pedig az adóévben a településen fennálló adókötelezettség időtartamát kell jelölni. Az Előtársasági bevallás melletti négyzetet kell jelölnie a jogelőd nélkül alakult (nonprofit) gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdőbirtokossági társulatnak, ezen adózónak a bevallást az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységéről kell benyújtania. (A II. számú rubrikánál az előtársasági létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni.) Az előtársasági időszaknak a jogelőd nélkül alakuló szervezet társasági, társulati szerződése (alapító okirata, alapszabálya) ellenjegyzésének, illetőleg közokiratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe való bejegyzésének, vagy a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig terjedő időtartam minősül. Ha az adózót a cégbíróság a cégbejegyzési kérelem benyújtásának évében bejegyezte, akkor az adót a bejegyzéstől számított 120 napon belül kell megállapítani, az előtársaság adókötelezettségéről szóló bevallást azonban csak a bejegyzést követő év május 31-ig kell benyújtani. Ebben az esetben a cégbejegyzést követő naptól az adóév utolsó napjáig tartó időszakról szóló éves bevallást is az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani! Ha az adózót a cégbíróság nem a cégbejegyzési kérelem benyújtásának évében jegyezte be a cégjegyzékbe, vagy a cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet jogerősen elutasította, vagy az adózó a bejegyzési kérelmet visszavonta, akkor az adókötelezettség keletkezésétől az előtársasági időszak utolsó napjáig terjedő időtartamról szóló bevallást az előtársasági időszak utolsó napjától számítva 120 napon belül kell benyújtani. Naptári évtől eltérő üzleti év választása esetén e szöveg melletti négyzetbe X-et kell tenni. A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), illetve az Art. 6. számú melléklete alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak az adóév utolsó napját követő 150. napig kell az éves bevallást benyújtania. A bevallási időszak ebben az esetben értelemszerűen az adóév (üzleti év) első és utolsó napja közötti időszakot jelenti, amely 12 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi esetben az adóév első napja a naptári év első napjával, az utolsó napja pedig a választott mérlegforduló-nappal egyezik meg. Az Év közben kezdő adózó bevallása melletti négyzetet kell jelölni, ha a gazdasági társaság, egyéb jogi személy év közben alakul meg, illetőleg az egyéni vállalkozó év közben kéri a KEK KH által vezetett, egyéni vállalkozók nyilvántartásába való felvételét, illetve az egyéni vállalkozó tevékenység szüneteltetésének megszüntetését jelenti be. Ezen esetekben az éves bevallás négyzetébe is kell X-et tenni. A Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása melletti négyzetet kell jelölnie annak, akire ez vonatkozik. Az Szja-tv. szerint mezőgazdasági őstermelőnek feltéve, ha évi bevétele a forintot meghaladta, az e szöveg és az Éves bevallás melletti négyzetet is jelölnie kell.

6 Ha az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység [Htv. 37. (2) bek. b) pont] időtartama a adóévben a 180 napot meghaladta, akkor e tevékenység már állandó jellegű iparűzési tevékenységnek minősült a 181. naptól év végéig terjedő időszakra, s így a 8. pont, illetve az 1. pont ( éves bevallás ) melletti négyzetbe egyaránt kell X-et tenni. II. A bevallott időszak A bevallott időszak azt az időtartamot jelöli, amelyre a bevallás vonatkozik. Ha teljes adóévben fennállt az adókötelezettség, akkor e pontban a naptól napig terjedő időszakot kell beírni. Ha az adókötelezettség nem állt fenn a teljes adóévben, például év közben keletkezett vagy szűnt meg az adott településen, akkor az adókötelezettség kezdő napjától december 31-ig, illetve január 1- jétől az adókötelezettség településen való megszűnéséig terjedő időszakot kell beírni. Így, ha a vállalkozás október 15-én létesített a településen Htv. szerinti telephelyet, akkor a bevallási időszaka től ig tart. III. A záró bevallás benyújtásának oka Ha az I. számú rubrika 2. záró bevallás négyzetében X szerepel, akkor e pontban a záró bevallás benyújtásának konkrét okát is a taxatíve felsorolás pontja egyikét kell jelölni a megfelelő négyzetbe tett X beírásával. A 12. Egyéb pont melletti négyzetet akkor kell bejelölni, ha az felsorolás egyikébe sem sorolható be valamely eset. Így, ha az adórendelet időbeli hatálya határozott időre szólt (pl január 1-jétől augusztus 31-ig) vagy település kiválása esetén az anyatelepülés önkormányzatának illetékessége október 3-án megszűnt. Ilyenkor e pontnál a záró bevallás okát is meg kell adni. IV. A bevallásban szereplő betétlapok A bevallási nyomtatvány Főlapjához különböző betétlapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó betétlapokat is tevékenység jellegének megfelelően ki kell tölteni. Az A ; B ; C ; D és E jelű betétlapok a nettó árbevétel levezetését tartalmazzák. Ezek közül csak egyet a vállalkozásra irányadó betétlapot kell kitölteni és benyújtani az adóhatósághoz. Az F jelű betétlapot a vállalkozási szintű adóalap-megosztásával összefüggésben kell kitölteni annak, aki/amely a székhelyén kívül más (minimum egy) településen telephellyel rendelkezik, azaz adóalapmegosztásra kötelezett. A G jelű betétlap a túlfizetésről szóló nyilatkozat megtételére szolgál. V. Az adóalany A bevallási nyomtatvány V. pontja az adóalany azonosítására szolgáló adatokat tartalmazza. Az adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Magánszemély adóalanynak (mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó) születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, adószámát, annak hiányában adóazonosító jelét és lakóhelyét kell beírnia. Nem magánszemély adóalanynak (cég, egyéb szervezet) nevét, adószámát és székhelyének címét kell rögzítenie. Az V/6. pontban a bevallás kitöltőjének nevét kell beírni, összhangban a bevallási nyomtatvány IX. számú rubrikájának tartalmával. Ha az adózó tölti ki és írja alá a bevallási nyomtatványt, akkor esetében a 6. pontnál csak a telefonszámot és az -címet beírni. Ha azonban az adózó helyett és nevében a bevallást képviselője (Art ) tölti ki (és írja alá vagy ellenjegyzi), akkor a képviselő nevét, telefonszámát és címét fel kell tüntetni. A telefonszám, illetve az cím feltüntetése az adóhatóság részéről esetlegesen jelentkező vagy szükséges gyors kapcsolatfelvételt (pl. bevallási hiátus lehetséges pótlását) szolgálja. VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata 1. pont: Az adózónak akkor kell X-et tennie a négyzetbe, ha a évre (a évről beadott bevallásában előre jelzett módon) az adóalap egyszerűsített meghatározását választotta vagy utólagosan a évi bevallás benyújtásával egyidejűleg választja azt.

7 Ezen adóalanyi körbe tartozik a) az Szja-törvény szerint a adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő), b) az a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, így például a tételes költségelszámolást alkalmazó magánszemély, illetőleg gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, feltéve, hogy nettó árbevétele 8 millió forintot a adóévben nem haladta meg. Az a) pont szerinti vállalkozó esetében az iparűzési adóalap összege az Szja-törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20 százalékkal növelt (azaz 1,2-vel szorzott) összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint az Szja-törvény szerinti e tevékenységből származó bevételének 80 százaléka. A b) pont szerinti vállalkozó esetében az adóalapja a évi nettó árbevétel 80 százaléka. Továbbá azon vállalkozó, aki az Szja-törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt veszítette el, s a évben elért árbevétele a 8 millió forintot nem haladta meg, szintén meghatározhatja az iparűzési adó alapját nettó árbevételének 80 százalékában. Az egyszerűsített adóalap-megállapítás alkalmazáskor az a) és b) pontok esetében nem kell kitölteni a VII. számú rubrikában a 2 6. sorokat. Ugyanezen rubrika 1. sorába az átalány szerinti jövedelem-megállapítást alkalmazó magánszemélynek az a) alpont szerinti esetben az átalányadó alapját, a b) alpont szerinti esetben pedig a nettó árbevétel összegét kell beírni, így a VII. számú rubrika 7. sora összege az 1. sor összegével azonos. 2. pont: Az adózónak akkor kell X-et tennie e négyzetbe, ha a évre feltéve, hogy átalány szerinti jövedelem-megállapítást alkalmazó magánszemély vagy évi nettó árbevétele a 8 millió forintot nem haladta meg az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választja. 3. pont: Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanyának itt kell nyilatkoznia (e négyzetbe X-et tenni), amennyiben évre (a évről benyújtott bevallásában előre jelzett módon) az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választotta vagy utólagosan a évi bevallás benyújtásával egyidejűleg választja azt. Az eva alanya a helyi iparűzési adó alanya. Az evaalanyt megilleti a választás joga az iparűzési adóban, azaz az adó alapjának egyszerűsített megállapítási módját választhatja, választás hiányában azonban az általános szabályok szerint [Htv. 39. (1) (2) bek.] köteles az adó alapját megállapítani. Ha az eva alanya az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítási módot választotta, akkor a évben az eva alapjának 50 százaléka lesz a vállalkozási szintű VII. rubrika 7. sor iparűzési adó alapja. 4. pont: Az eva alanyának akkor kell X-et tennie e négyzetbe, ha a évre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választja. VII. Az adó (kiszámítása) 1. sor: Ez a sor szolgál a vállalkozás egészének szintjén képződő Htv. szerinti nettó árbevétel összegének feltüntetésére, függetlenül attól, hogy az adóalany a vállalkozási tevékenységét csak belföldön vagy belföldön és külföldön vagy csak külföldön folytatta. A nettó árbevétel kimunkálásához szükséges a megfelelő jelű betétlap kitöltése is. A nettó árbevétel-elemek részletezése és azok értelmezése a vonatkozó betétlapon találhatóak. A vállalkozási szintű nettó árbevételt a kapcsolódó betétlapon kell levezetni. Ezért elsőként a vonatkozó betétlap II. pont 1. sorát, illetve az annak meghatározásához a 2 6. sorokat kell kitölteni! Az adott betétlapon szereplő (kiszámított) II. pont 1. sor összegét kell itt feltüntetni. 2. sor: Itt kell szerepeltetni a vállalkozási szintű eladott áruk beszerzési értékének összegét. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ): a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint az Szja-törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az ELÁBÉ-t az az érték, amellyel az adóalany

8 anyagköltségként, illetve közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette. (Htv pont) Az idézett fogalomból megállapítható, hogy míg a kettős könyvvitelt vezetők esetében ELÁBÉ-nek minősül a változatlan formában értékesített anyag beszerzési értéke, addig az a pénzforgalmi nyilvántartást vezetők esetében nincs külön megemlítve. Ennek nincs jelentősége, mivel mind az anyagbeszerzés, mind az árubeszerzés elszámolt költsége anyagköltségként vagy ELÁBÉ-ként, annak teljes összegében csökkenti a nettó árbevételt. A különbségtétel oka, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó az ELÁBÉ-t főkönyvi számlán számolja el a tevékenységéhez fel nem használt, változatlan formában értékesített anyag (beszerzési) költségét. Áru alatt mind a kettős, mind az egyszeres könyvvitelt vezetők esetében az Sztv. szerinti árukat, azaz az eladásra szánt, változatlan formában továbbértékesíteni kívánt vásárolt készletet kell érteni. A változatlan formában történő továbbértékesítés azt jelenti, hogy az áru állapotát a vállalkozó a beszerzés és az értékesítés közötti időszakban nem változtatja meg. Amennyiben a vásárolt, materiális formában megjelenő készleten az adózó valamilyen további munkaműveletet végez beépíti saját teljesítményébe (pl. a háztartásigép-szerelő a maga által vásárolt új alkatrész beépítésével megjavítja a mosógépet), akkor a készlet bekerülési (beszerzési) értéke anyagköltségként kerül elszámolásra és e jogcímen csökkenti a nettó árbevétel összegét. Az ELÁBÉ-t a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás az eladott áruk beszerzési értéke számlán számolja el költségként. Azon tételek minősülnek tehát a Htv. szerint ELÁBÉ-nek, amelyek az áruk értékesítésekor kerülnek elszámolásra, és egyébként megfelelnek a Htv. szerinti fogalomban rögzített feltételeknek. Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások az anyag- és árubeszerzés rovaton tüntetik fel az áruk beszerzésére fordított kiadás értékét. Mivel ezen a rovaton az Sztv. szerint anyagjellegű ráfordítások összessége (így például az igénybevett szolgáltatások értéke) jelentkezik, így az ELÁBÉ összegét innen kell leválogatni. 3. sor: Ebben a sorban a vállalkozás szintjén megjelenő, a Htv pontjában definiált közvetített szolgáltatások értékének összegét kell feltüntetni. E fogalom két különböző ráfordításelemet szabályoz egy elnevezés alatt. Egyfelől az Sztv.-vel azonos elnevezésű fogalmával, tartalmában azzal egyező (szűkebb értelemben vett) közvetített szolgáltatások értékét, másfelől a közvetített szolgáltatásoknak nem minősülő alvállalkozói teljesítések értékét. Az alvállalkozói teljesítés értéke fogalmába tartozik (2009. évtől) azon szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új lakás előállításához a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) szerinti írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Sztv.-vel azonos közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt, és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható (Htv pont első és második mondat). Az Sztv.-vel azonos tartalmú közvetített szolgáltatások értékével való nettó árbevétel-csökkentésnek egyfelől tartalmi, másfelől számlázási, nyilvántartási kritériumai vannak, melyek egyébként a közvetített szolgáltatásokat megkülönböztetik az igénybevett szolgáltatásoktól és az egyéb szolgáltatásoktól [Sztv. 3. (7) bekezdés 1 2. pont]. Az Sztv.-vel azonos tartalmú közvetített szolgáltatásról lehet szó, ha az adóalany saját nevében, de más javára rendel meg valamely szolgáltatást, és azt változatlan formában részben, illetőleg egészben továbbadja, továbbszámlázza. Ekkor az adóalany az adott szolgáltatást nem saját teljesítményéhez használja fel, azt a megbízója javára rendeli meg, a szolgáltatás tényleges igénybevevője pedig a megrendelő. Az adóalany tehát beékelődik a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, illetve fogadó közé, és ez megnyilvánul a háromoldalú számlázási kapcsolatban is, amikor a szolgáltatás nyújtója az adózónak számláz (jogi értelemben vele áll kapcsolatban), az adózó pedig ezen teljesítményt változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron továbbszámlázza megrendelőjének. A változatlan formában történő továbbszámlázás fogalom feltételezi, hogy az adózó közvetítőként jár el a szolgáltatás tényleges igénybe vevője és a szolgáltatás tényleges nyújtója között, tehát a megrendelt szolgáltatást nem saját

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kizárólag elektronikusan az ügyfélkapun keresztül nyújtható be! Eger Megyei

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Általános tudnivalók A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2013. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az IPA2014 számú 2014. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz FIGYELEM! Ügyfélkapun keresztül történő benyújtásra nincs lehetőség! Bevallás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet

Részletesebben

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz c) A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2013. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz A 2013. évi iparűzési adóról 2014. május 31-ig kell bevallást benyújtania a naptári évvel azonos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2010. január 1-től az iparűzési adókötelezettséget Dorogon a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására Jászboldogháza

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A bevallás jellege Az Art. többféle esetben ír elő bevallás-benyújtási kötelezettséget. A bevallási nyomtatvány

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben