Jegyzőkönyv. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete január 29-én megtartott testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott testületi üléséről"

Átírás

1 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Hozott határozatok: Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete január 29-én megtartott testületi üléséről 1/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Munkaterv kiegészítése Aranyszarvas Sportegyesület beszámolójával 2/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Munkaterv kiegészítése Polgárőrség beszámolójával 3/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Munkaterv kiegészítése a víziközművek üzemeltetéséről szóló témával 4/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat A képviselő-testület I. félévre szóló munkaterve 5/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Üdülőingatlannal rendelkezők részére lakossági fórum megtartása júniusában 6/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat évi költségvetési rendelet- tervezet elfogadása 7/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Ideiglenes bizottság létrehozása a belterületi utak vízelvezetésének felmérésére 8/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Rákóczi Szövetség támogatása 9/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápió-Vidék Természeti Ertékeiért Alapítvány székhelyének megállapítása

2 Jegyzőkönyv Készült: a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete január 29-én megtartott testületi üléséről Az ülés helye: Művelődési Ház kisterme Jelen vannak: dr. Hatlaczki Gyula, Kollár János, Majoros Máté, dr. Mészáros Kálmán, Tóth László képviselők és Györe László polgármester. Állandó meghívottként: Wenhardt Lászlóné jegyző Györe László polgármester köszönti a képviselőket, a testületi ülésen megjelenteket. Györe László polgármester megállapítja, hogy jelen vannak: 1 polgármester és 5 önkormányzati képviselő, összesen 6 fő, tehát a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítését Kollár János és Majoros Máté képviselők végzi. Napirend: 1.! A kepviselő-testület évi munkaterve 21 Az önkormányzat évi költségvetés tervezetének tárgyalása II. forduló! 3.! Szabad testületi tevékenység A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélk~h elfogadta. 1.! napirend: A képviselő-testület évi munkaterve Györe László polgármester ismerteti az önkormányzat évi munkatervét. Kéri a képviselőket tegyék meg javaslataikat a munkaterv módosításához. Tóth László képviselő: javasolja a februári testületi ülés napirendje közé felvenni a Sport egyesület beszámolóját.

3 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 1/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkatervben a februári képviselő-testületi ülés napirendjére tűzi az Aranyszarvas Sportegyesület beszámolóját. Kollár János képviselő: javasolja a májusi képviselő-testületi ülés 4. napirendjeként felvenni a Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 2/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Kép viselő-testülete a munkatervben a májusi képviselő testületi ülés napirendjére tűzi a Polgárőrség tevékenységéről szó ló beszámolóját. Majoros Máté alpolgármester: javasolja az áprilisi képviselő-testületi ülésről előrehozni a februári testületi ülés 81 napirendjeként a víziközművek üzemeltetéséről szóló téma tárgyalását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 3/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Kép viselő-testülete a Víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést tűzze a februári képviselő testületi ülés napirendjére, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője meghívásával. Györe László polgármester javasolja a fentiekben elfogadott változtatásokkal kiegészítve elfogadásra a képviselő-testület I. félévre szóló munkatervét.

4 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 4/ (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Kép viselő-testülete a képviselő-testület év első félévére vonatkozó munkatervet az alábbiak szerint fogadja el: MUNKATERV FÉLÉV Január óra Közmeghallgatás 1./ Tápiószentmárton Nagyközség Onkormány zata gazdasági programja / Az önkormányzat évi költségvetési tervezete, fejlesztési terve Január óra 1./ A képviselő-testület évi munkaterve 2./ Az önkormányzat évi költségvetés tervezetének tárgyalása /1. forduló/ Február 1./Beszámoló a évi helyi közfoglalkoztatásról és a évi Kistérségi /Járási Startmunka mintaprogram bemutatása 2./Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata prognosztizálható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett ségeinek meghatározása a költségvetési évet kö vető három évre 3./Az önkormányzat évi költségvetési rendele te 4./ Szociális rendelet felülvizsgálata 5./ Rendeletalkotás a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 61 Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 7./ Az Aranyszarvas Sportegyesület beszámolója 8./ A víziközművek üzemeltetése Március 1./ Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységé ről 3./ Döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda

5 heti és éves nyitvatartási rendjének meghatáro zásáról Április 1.! Az önkormányzat zárszámadási rendelet tervezete 2.! Jelentés a évi belső ellenőrzésekről Május 1.! A Vízöntő Kft. mérlegbeszámolója 2.! Ertékelő jelentés a Nagykátai Rendőrkapi tányság évben végzett szakmai tevékeny ségéről és Tápiószentmárton Nagyközség közbiztonsági helyzetéről. 3.! Ertékelő jelentés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 4.! Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről Június 1.! Tájékoztatás a nyári szociális gyermekétkeztetés biztosításáról 2.! Beszámoló az Etkeztető Szolgálat tevékenységé ről Tiszainé Vágvölgyi Ágnes tanácskozási joggal nem rendelkező személy: kéri az üdülőterüle ten lakossági fórum megtartását. Györe László polgármester: javasolja június hónapban az üdülőingatlannal rendelkezők részére a lakossági fórum megtartását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 5/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képvi selő-testülete júniusban üdülőingatlannal rendelkezők részére lakossági fórumot tart. Határidő: június 21 napirend: Az önkormányzat évi költségvetés tervezetének tárgyalása II. forduló! Wenhardt Lászlóné jegyző: részletesen ismerteti az önkormányzat összesített bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatonként.

6 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 6/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képvi selő-testülete az önkormányzat évi költségvetési rendelet- tervezetét az 1. melléklet szerinti tartalommal megtárgyalta megbízza a jegyzőt, hogy a dologi kiadások előirányzatának pontosítását végezze el, majd az intézményvezetőkkel történt előzetes egyezetések alapján a fejlesztési igényekről készítsen listát, amelyekre a tartalékból fedezetet biztosíthat az önkormányzat. Mészáros István tanácskozási joggal nem rendelkező felszólaló: bölcsőde kialakítását javasolja, mivel lenne rá igény. Elmondja, hogy ők is Sülysápra hordják bölcsödébe kisgyermeküket. Tanácskozási joggal nem rendelkező felszólaló: az üdülőterületen az épület vagy a helyrajzi szám alapján adóztat az önkormányzat? Wenhardt Lászlóné jegyző: a helyrajzi szám alapján, amelyből kiderül, hogy az ingatlan melyik övezetbe tartozik- lakóövezet, üdülőövezet, zártkert. A besorolás lényeges, mert az adó mértéke különböző. Tanácskozási joggal nem rendelkező felszólaló: javasolja az üdülőterületen az ingatlanok ellenőrzését, mivel a helyrajzi számok osztatlan közös tulajdonban vannak és egy helyrajzi számon több épület található. Növelhető lenne az adóbevétel, ha több épületre tudná az adót kivetni az önkormányzat. Wenhardt Lászlóné jegyző: sok a rendezetlen ingatlan az üdülőterületen. épületek még a tulajdoni lapra sem kerültek feltüntetésre. Sok helyen az Tanácskozási joggal nem rendelkező felszólaló: kérdezi, hogy van-e rá lehetőség önerőből az üdülőterületen levő Út javítására. Murvával szeretnék felszóratni az utat. Kollár János képviselő: nem javasolja a murvát, az aprókavicsos megoldás nem minden talajon jó. Majoros Máté alpolgármester: a lakossági kezdeményezést támogatja, az önkormányzat szakember segítséget adna. Wenhardt Lászlóné jegyző: jogszabály alapján ismerteti a bölcsődei ellátás kialakításának feltételeit. A bölcsődei ellátást a gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint kell megszervezni vagy a nemzeti köznevelési törvény szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény

7 esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyerekek után lehet támogatást igényelni, amelynek összege jelenleg a költségvetési törvényben meghatározottak szerint ,-Ft/fő. Mészáros István tanácskozási joggal nem rendelkező felszólaló: elmondja, hogy arra szeretett volna utalni a bölcsődei ellátás létrehozásával, hogy az önkormányzatnak több bevétele származhatna. Dr. Mészáros Kálmán képviselő: véleménye szerint sokkal költségesebb kialakítani egy Új bölcsödét, mint egy régit működtetni. Wenhardt Lászlóné jegyző: az óvoda működtetésénél is nagy probléma, hogy a szülők nem veszik komolyan a gyermekek óvodába járását. Szigorú elszámolással tartozik az önkormányzat az állam felé az igényelt támogatás kapcsán. Ha gyermeklétszám nem azonos azzal, mint amennyire az önkormányzat a támogatást igényelte, azt vissza kell fizetni. A beiratkozott, ellátandó gyermekek létszámára tekintettel kell tervezni a dolgozói létszámot is. Ismerteteti továbbá a közmeghallgatáson felvetett problémákra válaszul, hogy 10 évre visszamenőleg milyen fejlesztések voltak a strand területén. Medence felújítása 40 millió Ft, meleg vizes kút fúrása 35 millió Ft, öltözők építése 21 millió f~, visszaforgató tartály fejlesztési költsége 10 millió Ft, a 2. visszaforgató tartály 10 millió Ft, a nagymedence építészeti rekonstrukciója 20 millió Ft. Kéri Tiszainé Vágvölgyi Agnest az üdülőterületen élők képviselőjét, hogy ezt a tájékoztatást tolmácsolja az üdülősök felé. Tanácskozási joggal nem rendelkező felszólaló: elmondja, hogy az üdülőterületen olyan probléma is van, hogy egy busz a szennyvizet kiengedte az üdülőterületen. Kollár János képviselő: ilyen esetben fel kell Írni a rendszámot ás értesíteni kell a polgárőrséget vagy a rendőrséget. Tiszainé Vágvölgyi Ágnes: kéri a strandról kifolyó vízelvezetés és ároktisztítás megoldását. A víz nem folyik el a mező felé. Van 2 m-es szakasz, ahol nincs korlát és azon a részen 1,5 m es víz van az árokban, balesetveszélyes. A nád levágását is kéri, mivel a vízelvezetést a nád is akadályozza, nem folyik le a víz miatta. Kéri továbbá, hogy a strand bejáratához tegyenek egy ládát, mert tele van az utca eldobált karszalagokkal. Kollár János képviselő: elmondja, hogy az üdülőterületen május 1-én és augusztus 20-án rendezvényeket tart. Javasolja, hogy ezekre a rendezvényekre szervezzék az üdülősök a közönséget. Tiszainé Vágvölgyi Ágnes: köszöni, és javasolja a rendezvényeken gyermekek részére Pl. állatsimogató kialakítását. Elmondja továbbá, hogy sajnos az üdülőterületen nagyon sok az elhanyagolt terület. Györe László polgármester: az önkormányzat felszólítja az ingatlan tulajdonosát az ingatlan rendben tartására.

8 3.! napirend: Szabad testületi tevékenység Györe László polgármester: elmondja, hogy a Béke tér két oldalán fog megállni a busz. A Volán kér nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat vállalja buszmegállók megépítését. Ebben az évben kettő szabványos buszmegálló kerülne megépítésre, 2 pedig a következő évben. Dr. Hatlaczki Gyula képviselő: összegszerűségében szeretné látni, hogy mennyibe kerül a buszmegálló kialakítás. Wenhardt Lászlóné jegyző: meg kell szervezni azt a fórumot, amelyen tájékozatják Ferenc Út és a Kiss János Út lakosait az érintett utcák egyirányúsításáról. a Móra Györe László polgármester: ismerteti, hogy egyeztetés volt Zakar László úttervezővel, mely szerint mart aszfaltos eljárással Út stabilizálásra kerül sor. Közműegyeztetést kell elvégezni nehogy a közművezetékek sérüljenek az útstabilizálásnál. A közműegyeztetésekre árajánlatot kért Zakar László tervezőtől. Start munkaprogram keretében lehetőség van járdaépítésre, az idei költségvetésbe nincs lehetőség az anyagköltséget betervezni. Idén a tervek készülnének el, jövőre pedig a Start munkaprogram keretében ismét lehetőség nyílhat a járda, vagy kerékpárút építésére. Ismerteti továbbá, hogy február 13-ig kell tájékoztatást adni a Vízügyi Igazgatóságnak, hogy mely utcákban szeretnénk csapadékvíz elvezető árkokat építeni. Dr. Hatlaczki Gyula képviselő: kinek kell ezeket a terveket leadni? Györe László polgármester: a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság részére kell leadni ezeket a terveket. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hol, milyen csapadékvíz elvezető rendszert kívánunk létesíteni. Dr. Mészáros Kálmán képviselő: a közútkezelő fennhatóság alá tartozó utakon a vízelvezetés megoldható? Györe László polgármester: azokon az utcákon nem oldhatja meg a vízelvezetést az önkormányzat. Javasolja 3 tagú ideiglenes bizottság létrehozását a belterületi utak vízelvezetésének felmérésére. A bizottság tagjainak javasolja Kollár Jánost, Majoros Mátét és Györe Lászlót. Vegyen részt a bizottság ülésén Kökényesi Gábor köztisztviselő, továbbá Hargitai László szakértő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 7/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 tagú ideiglenes bizottságot hoz létre a belterületi utak vízelvezetésének felmérésére. A bizottság tagjai: Kollár János, Majoros Máté, Györe László.

9 A Bizottság ülésén vegyen részt Wenhardt Lászlóné jegyző, Kökényesi Gábor köztisztviselő és az ülésen vegyen részt Hargitai László mérnök. Györe László polgármester: ismerteti a Rákóczi Szövetség kérését, javasolja, hogy a Ft összegű támogatást biztosítson az önkormányzat a Szövetség részére. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 8/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képvi selő-testülete ,-Ft támogatást ny~jt a Rákóczi Szövetségnek /1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.! részére, a Tápiószentmárton Szlovákiában lévő testvértelepülése: Nemesócsa Móra Ferenc Altalános Iskolájába beíratkozó első osztályos tanulók támogatására. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás kifizetésével. Györe László polgármester: elmondja, hogy felkereste őt a Nemzeti Bor Maraton rendezvény szervezője, mivel olyan településeken szeretnének megállni, ahol van borkultúra. Kérésük vizesblokk biztosítása, rajt, cél kapu felállítása. Olyan embert keresnek, aki Tápiószentmártoni híresség és vállalja 30 km táv lefutását. Helyi hírességként Juhász Rolandra gondolt. Lehetőség lenne a helyi termelők bemutatkozására. Ez az esemény május 30-a szombat 8 óra lenne. Javasolja a gyereknap megszervezését ezzel a rendezvénnyel egyszerre. A május 31-i időpontban pedig a Kincsem Lovasparkban lesznek rendezvények a gyermekeknek. Kérdés, a Nemzeti Bor Maratonra benevezzen-e a település? A köztévé végig fogja kísérni rendezvényt. A borászokkal fel kell venni a kapcsolatot. Tóth László képviselő: elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot Juhász Rolanddal, hogy vállalja e a részvételt és egyáltalán az elfoglaltságai miatt részt tud-e venni a rendezvényen. Majoros Máté alpolgármester: a futás lebonyolítása hogyan történik? Györe László polgármester: pontos részletes adatokat még nem közöltek. Wenhardt Lászlóné jegyző: véleménye szerint el kell dönteni, hogy mely rendezvényeket vállalja fel az önkormányzat.

10 Györe László polgármester: elmondja, hogy május 9-10-i időpontban Fogathajtó verseny kerül megrendezésre. Ez az önkormányzatnak kb Ft-os tételt jelent. Ez kétnapos rendezvény lenne. A nagyobb tétel a hurkatöltő fesztivál. Wenhardt Lászlóné jegyző: el kell dönteni, hogy a rendezvényekhez mennyi forrást biztosít az önkormányzat. A legnagyobb tétel a Márton napi rendezvénysorozat. Majoros Máté alpolgármester: a bizottsági ülésen a költségvetés tárgyalásánál ezeket cl kell dönteni. Dr. Mészáros Kálmán képviselő: javasolja pályázati lehetőségek figyelembe vételét. Györe László polgármester: igen, jelenleg is van ilyen pályázat, amely a testvérvárosok kultúrájának cseréjével kapcsolatos. Ez egy 7,5 milliós pályázat lenne, amely a Márton-napok költségeit fedezné. Majoros Máté alpolgármester: javasolja a februári testületi ülésen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselőjének meghallgatását. Györe László polgármester: javasolja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének Szegedi Tamarának a meghallgatását a pszichológus alkalmazásával, annak szakmai indoklásával kapcsolatban. Weiihardt Lászlóné jegyző: ismerteti, hogy Tápió Közalapítvány székhelye Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2. sz. volt, A Közalapítvány kéri, hogy az Alapító Okiratban Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3. sz. cím lehessen a székhely. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 9/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tápió-Vidék Természeti Ertékeiért Alapítvány székhelyeként: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 3. sz. bejegyzésre kerüljön az Alapítvány alapító okiratába. Györe László polgármester megköszöni a megjelenést, a végzett munkát, az ülést bezárta. k.m.f. Györe László polgármester Kollár Janos jkv-hitelesítő Wenhardt Lászlóné jkv-hitelesítő I

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartott üléséről Tápiószentrnárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. október 22-én megtartott üléséről Hozott határozatok: 69/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. február 12-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. február 12-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. február 12-i soros ülésén Hozott határozatok: 11/2015.(02.12)-től 31/2015.(02.12.)-ig Hozott rendeletek: 2-4/2015.(02.18.) 1 J

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott közmeghallgatásról

Jegyzőkönyv. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott közmeghallgatásról Tápiószentrnárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott közmeghallgatásról Tápió szentmárton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző, Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben