Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz"

Átírás

1 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint Kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelező, illetve ), másrészről: Név: Születési név: Anyja neve: Személyi ig. száma: Bejelentett lakcím: Születési helye, ideje: Személyi azonosító jele: Adóazonosító jele: mint Kölcsönfelvevő, Adós továbbiakban: Adós -, valamint Név: Születési név: Anyja neve: Személyi ig. száma: Bejelentett lakcím: Születési helye, ideje: Személyi azonosító jele:

2 2 Adóazonosító jele: mint Kölcsönfelvevő, Adóstárs - továbbiakban: Adós -, valamint Név: Születési név: Anyja neve: Személyi ig. száma: Bejelentett lakcím: Születési helye, ideje: Személyi azonosító jele: Adóazonosító jele: mint Készfizető kezes - továbbiakban: Készfizető kezes, dologi adós 1. A Kölcsön kondíciói 1.1. A a.. Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban. HRSZ alatt nyilvántartott, cím alatt található, megnevezésű ingatlan.. tulajdoni hányadon alapított jelzálogjog fedezet mellett lakáscélú kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Adós részére a jelen szerződésben és a szerződés 1. számú függelékében foglalt Általános Szerződés Szabályokban (a továbbiakban: ÁSZSZ) valamint a Hirdetményben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés) VAGY A a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban. HRSZ alatt nyilvántartott,... cím alatt található, megnevezésű ingatlan. tulajdoni hányadon alapított jelzálogjog fedezet mellett szabad felhasználású jelzálogkölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Adós részére a jelen szerződésben és a szerződés 1. számú függelékében foglalt Általános Szerződés Szabályokban (a továbbiakban: ÁSZSZ) valamint a Hirdetményben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés) A Kölcsön szerződés szerinti visszafizetésére Adós kötelezettséget vállal A Kölcsön célja: az... év... hó napján kelt adásvételi szerződés szerint megvásárolt,. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben.. cím alatt található lakás/lakóház megnevezésű ingatlan vételárának (utolsó vételárrészletnek) finanszírozása. VAGY a. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben.. cím alatt található lakás/lakóház megnevezésű ingatlan felújításának/ korszerűsítésének/ építésének/ lakáscélú kölcsön kiváltásának finanszírozására

3 3 VAGY A Kölcsön célja: lakáscélú / szabad felhasználású A kölcsön elnevezése: Rónazálog kölcsön A Kölcsön típusa: lakáscélú/ szabad felhasználású jelzáloghitel, annuitásos (egyenlő havi törlesztésű) forint kölcsön. A Kölcsön összege:..,- Ft, azaz. forint A Kölcsön futamideje:. hónap, A Kölcsön lejárata: Az első törlesztő részlet esedékessége: 20 Törlesztőrészlet fizetésének gyakorisága: havi Törlesztőrészletek esedékessége: minden hónap 1. napja, ha az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap. A törlesztő részletek száma: darab, az induló havi törlesztő részlet jelen szerződéskötés napján számított összege:,- Ft, azaz. forint. Az adós által fizetendő teljes összeg, jelen szerződés szerződésszerű teljesítése és feltételeinek változatlan állapota esetén:,- Ft, azaz. forint. 2. Az Adós által fizetendő kamatok, díjak, költségek 2.1. Az Adós a Kölcsön ellenszolgáltatásaként a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: a) Ügyleti kamatot, melynek évi mértéke a 3 havi BUBOR referencia kamatláb és Kamatfelár összege. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített.

4 4 Kamatperiódus: 3 hónap Referencia kamatláb mértéke: az adott kamatperiódusra érvényes 3 havi BUBOR A 3 havi BUBOR szerződéskötéskor évi:..% Kamatfelár, melynek évi mértéke:..%, és 3 (4 vagy 5) éves kamatperiódusokban rögzített. Az első kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat a folyósítást megelőző negyedév utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb mérték szerint kerül megállapításra. A kamatperiódus változásakor érvényes referencia-kamatlábról a az Adóst a honlapján (www.ronasagi.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. Kamatperiódus változáskor az irányadó referenciakamat mértékét a kamatperiódust megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. Kamatperiódus: A évente négyszer - minden év március 31-én, június 30- án, szeptember 30-án és december 31-én (a továbbiakban: kamatforduló) - igazítja a hitel referenciakamatát a 3 havi BUBOR értékéhez, ennek megfelelően a kamatperiódusok január 1-től március 31-ig, április 1-től június 30-ig, július 1-től szeptember 30-ig, illetve október 1- től december 31-ig tartanak. Az Ügyleti Kamat számítása a következő képlet alapján történik: Ügyleti Kamat = fennálló t őketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 A Kamatfelár mértékének a általi egyoldalú, az Adós számára hátrányos módosításának feltételei: Tekintettel a Kölcsön 3 évet meghaladó futamidejére a kiköti a Kamatfelár Adós számára hátrányos egyoldalú módosításának lehetőségét. A a jelen Szerződésben alkalmazott Kamatfelárnak az Adós számára hátrányos, a általi egyoldalú módosítására a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H4F3 (H4F4 vagy H4F5) elnevezésű Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult. A mutató leírását a mindenkor hatályos ÁSZSZ tartalmazza.

5 5 A Kamatfelár 3 (4 vagy 5) éves kamatperiódusokban rögzített, akként, hogy a Kamatfelárváltoztatásra a Kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követően Hitelező a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 (4 vagy 5) éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Hitelező. A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelárváltoztatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. b) Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönkérelem elbírálásával kapcsolatban a által felszámított: hitelbírálati díj: - Ft; ingatlan-nyilvántartási díj:,12.600,- Ft/ingatlan; (1996. évi LXXXV. tv. alapján) tulajdoni lap: 4.000,- Ft/db; helyszíni szemle: 5.000,- Ft/ingatlan zárlati költség: A megszűnéskor fennálló tőke 2 ezreléke, de minimum: Ft, éves egyenlegközlés költsége: ft értékbecslés díja:,- Ft, (a hitelező által elfogadott értékbecslőkkel történő megállapodás tárgya) amely összegeket (kivéve a zárlati költség és éves egyenlegközlés ktg.) legkésőbb az Adós a kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles megfizetni.

6 6 Az adós által fizetendő teljes összeg, jelen szerződés szerződésszerű teljesítése és feltételeinek változatlan állapota esetén: c) A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója a szerződéskötéskor (THM):..% A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM a szerződéskötéskor számított THM-től eltérő lehet Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, a nek megfizetendő díjak az alábbiak: a) Előtörlesztési díj: jelenleg az előtörlesztett összeg 0,0 %-a. Az Előtörlesztési díjat az ÁSZSZben meghatározott feltételek fennállása esetén köteles a nek megfizetni. Az előtörlesztési díj megfizetése az előtörlesztett összeg megfizetésével egyidejűleg esedékes. b) Halasztási, prolongálási és rendkívüli ügyintézési díj: esetenként a hitelbírálati díj + a prolongált, halasztott összeg 2 ezreléke, de minimum Ft, mely az egyedi ügyintézéskor kerül felszámításra Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: a) Vagyonbiztosítás éves díja b) Közokiratba foglalásért fizetendő költség és díj: a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet alapján A kölcsön futamideje alatt felszámítható, esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a jelen szerződés aláírásának időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. (2. számú függelék) 3. A Szerződés egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített kamat, díj, költség általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZSZ-ben foglaltak az irányadók. 4. A Kölcsön folyósítása 4.1. A a Kölcsönt egy összegben, az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését követően az azokat igazoló dokumentumok hez történő teljes körű, dokumentált beérkezését követően folyósítja, és az Adós nél vezetett számú lakossági forint bankszámláján/technikai számláján jóváírja.

7 A a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot A Kölcsön folyósításának feltételei: az Adós nél vezetett lakossági fizetési számlájának és technikai számlájának megléte; a Szerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása; a fedezeti ingatlanra fogyasztói zálogszerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása; a fedezeti ingatlan(ok)ra - legalább a kölcsön összege mértékű - vagyonbiztosítási szerződés megkötése, a biztosító értesítése a fedezeti Ingatlan(ok) elzálogosításáról, és a biztosító társaság visszaigazoló nyilatkozata a zálogjogosulti jogosultságának elismeréséről, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vonatkozó tulajdoni lap rendelkezésre állása, amely tartalmazza a 1. ranghelyű jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem széljegyzését, haszonélvezeti/özvegyi jogról történő feltételtől függő hatályú lemondó nyilatkozat megléte; más banknál ( Bank) vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása; a kölcsönnel finanszírozott ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap rendelkezésre állása, amely tartalmazza az Adós tulajdonjogának az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem széljegyzését, és az adós tulajdonjoga megszerzésének egyetlen feltétele a kölcsön folyósítása a kölcsönnel finanszírozott ingatlanra vonatkozó használatbavételi engedély/dokumentált műszaki átadás rendelkezésre állása; a kölcsönnel finanszírozott ingatlan Adós általi birtokbavételét, és elállási joga megszűnését igazoló dokumentum rendelkezésre állása; 5. Törlesztés A Kölcsönt és járulékait az Adós az alábbiak szerint köteles törleszteni: 5.1. A havi törlesztő részletek megfizetése az ügyleti kamattal együtt naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 1. napján válik esedékessé. A kölcsön törlesztő részlete az ügyleti kamatot is magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. A takarékszövetkezet törlesztő részletekre 20 nap fizetési haladékot engedélyez, így a törlesztő részletek minden hónap 20. napjáig késedelmi kamat felszámítása nélkül fizethetők meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46..-ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek.

8 A havi törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós nél nyitott számú fizetési számlájáról/technikai számlájáról történik. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a fizetési számlán/ technikai számlán biztosítani. Az Adós felhatalmazza a et, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat a fizetési számlájáról/ technikai számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a a lejárt tartozás után késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a Hirdetményben közzétett kamat (jelenleg évi 6%) összege. A az Adóst fizetési felhívásban értesíti a késedelmes tartozás összegéről és a késedelem esetleges jogkövetkezményeiről. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési felhívásra sem teljesíti a tartozás összegét, a felhívásban közölt határidő napját követően a az Adós nél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult beszámítási jogával élve a Kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni Az Adós kérése a kölcsöntartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen tájékoztatást ad. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti Kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben meghatározottak szerint változhat, a a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. 6. Előtörlesztés 6.1. Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZSZ-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a - amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZSZ-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra.

9 9 Kéthavi törlesztő részletnél magasabb összegű előtörlesztés esetén az Adós - az előtörlesztésre irányuló írásbeli nyilatkozatában és (amennyiben erre az ÁSZSZ-ben foglaltak alapján köteles) az Előtörlesztési Díj befizetése mellett - kérheti az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összegének módosítását (újraszámítását). Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig esetlegesen felmerült költséget, díjat, majd kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani Amennyiben a a jelen szerződés biztosítékát képező ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tőketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a jogosult olyan összegű előtörlesztésre az Adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az Adós a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az előtörlesztést teljesíteni. Ezen előtörlesztés esetén a nem számít fel előtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy fedezettség helyreállítása érdekében lehetőség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a részére. 7. Biztosítékok 7.1. Az Adós a következő bankoknál rendelkezik bankszámlával: Rónasági Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt, hogy amennyiben a lejáratkor kölcsöntartozását és annak járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. Törvény aiban megjelölt szabályok szerint, illetve jogszabály alapján elsőbbséggel bíró fizetési megbízást követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik, a fentiekben megjelölt bankszámláját azonnali beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által befogadott formában a Hitelező részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó- a jelen kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható-nyilatkozatait. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó- nyilatkozatok a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezik. Adós kötelezettséget vállal, hogy a jelen kölcsön és járulékainak visszafizetéséig csak a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulását követően nyit újabb bankszámlát. Vállalja továbbá, hogy az új bankszámlák tekintetében az e pontban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot ad és azt a számlanyitást követő 5 munkanapon belül a Hitelezőnek eljuttatja.

10 10 Adós felhatalmazza a Hitelezőt, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek azok esedékessé válásakor nem tesz eleget, a Hitelező Adós előzetes értesítése nélkül az Adós bármely, a Hitelezőnél vezetett bankszámláját megterhelje, azaz a lejárt követelés összegét a Ptk. 6:49-6:51. szerinti beszámítás útján egyenlítse ki A jelen szerződés 1. pontjában megjelölt.,- Ft Szerződésből eredő tartozása ideértve a kötelezettségek nem teljesítése esetén a szerződés meghatározott késedelmi kamatot, valamint a költségeket is megfizetésének biztosítására.,- Ft jelzálogjogot, valamint a Ptk. 5:31. (1) bek. alapján a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak a Hitelező javára az alábbi ingatlanon: Ingatlan helye: Helyrajzi száma: Megnevezés, Tulajdonos, terület: tulajdoni hányada:....,.. A jelzálogjog részletes szabályait a jelzálogszerződés tartalmazza, amely a jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete. A jelzálogjog bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek (pl.: díj, levelezés, stb.) az Adósokat terhelik Készfizető kezesség Készfizető kezes: (Születési név:, Születési idő:., hely:., anyja neve:, szem.ig.száma: adóazonosítója:.) Alulírott Készfizető kezesek kijelentik, hogy a kölcsön és annak jelen szerződésből eredő valamennyi járuléka (teljes hiteldíj, végrehajtási költség, egyéb költség) visszafizetéséért a Kölcsönfelvevővel egyetemleges helytállási kötelezettséggel tartoznak. Nem követelhetik, hogy Hitelező a követelést először Adósoktól hajtsa be. Tudomásul veszik, hogy kezességük változatlanul fennáll abban az esetben is, melyben Adós és Hitelező a kölcsöntörlesztésről szerződésmódosítást köt. A készfizető kezesség részletes szabályai: A felek megállapodása szerint a kezest nem illeti meg a sortartási kifogás. A felek a készfizető kezesnek a kezesi szerződés felmondására fennálló jogát (hiv.: Ptk. 6:425. ) kizárják. Ha bármely ok miatt a kezes a kezesi jogviszonyát érvényesen, az előző mondatban foglalt rendelkezés ellenére felmondaná, akkor a felmondási idő alatt és azt követően is a Hitelezőt a Ptk. 6:387. f.) pontra való hivatkozással, azaz a fedezetek értékének csökkenése miatt megilleti a jelen szerződés egyoldalú felmondásának a joga. A Hitelező kifejezetten tájékoztatja a készfizető kezest arról, hogy őt milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségei állnak fenn, egyben kijelenti, hogy nincs ismerete olyan, a kölcsönfelvevő

11 11 helyzetéből, illetve a kötelezettség természetéből eredő különleges kockázatokról, amelyek a kezes helyzetét a kezesség elvállalása során befolyásolhatnák, illetve amelyek a kezes előtt nem ismeretesek. A kezes általános jogai és kötelezettségei: A jelen szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a hitelezővel szemben arra, hogyha a kölcsönfelvevő nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A kezesség kiterjed a jelen szerződésből eredő kölcsön és annak valamennyi járulékai-, valamint a kölcsönkövetelés érvényesítése, kezelése során a hitelező részéről felmerülő költségek, követelések megtérítésére is. A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban az adós szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. A kezes a hitelező követelésébe beszámíthatja a saját és a kölcsönadós ellenköveteléseit, és érvényesítheti az őt saját személyében megillető kifogásokon túl azokat a kifogásokat is, amelyeket a kölcsönadós érvényesíthet a hitelezővel szemben. A kezesség elvállalása után a kezessel szemben nem hatályos a kölcsönadósnak a kifogásról lemondó jognyilatkozata. A kezes a kölcsönadós ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért akkor felel, ha a keresetindítás előtt a hitelező a teljesítésre eredménytelenül szólította fel. A hitelező köteles késedelem nélkül tájékoztatni a kezest a kölcsönadós teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és a kölcsönadós helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a kezes kötelezettel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére. A hitelező arról is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest 50%-al, azaz ötven százalékkal nőtt. A kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a hitelező felszólította a teljesítésre. A kezes köteles késedelem nélkül értesíteni a kölcsönadóst a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a kölcsönadósnak a hitelezővel szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A kezes késedelem nélkül köteles a) a hitelezőnek teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kölcsönadóst és a többi kötelezettet késedelem nélkül értesíteni; vagy b) a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a kölcsönadóst és a többi kötelezettet, valamint a hitelezőt késedelem nélkül értesíteni. A Kezes teljesítését követően a Hitelintézet késedelem nélkül átad a Kezesnek minden olyan okiratot és tájékoztatást, amely a Kezes kötelezettel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. Ha a hitelező lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a kölcsönadóssal szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a kezes

12 12 szabadul annyiban, amennyiben a kölcsönadóssal szembeni megtérítési igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna. Több kezes esetén a kezesek egyetemlegesen állnak helyt a hitelezővel szemben. Ha több kezes egymásra tekintet nélkül vállal kezességet, egymás közötti viszonyukban a kötelezettség abban a sorrendben terheli őket, amilyen sorrendben elvállalták a kezességet. Az a kezes, aki a hitelezővel szemben a sortartás kifogásával élhetett, e kifogással a hitelező követelését kielégítő kezessel szemben is élhet. Ha a kezesek egymásra tekintettel vállalnak kezességet, egymás közötti viszonyukban kockázatvállalásuk arányában kötelesek helytállni. A Felek megállapodnak abban, hogy a kezes felelőssége a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettség teljesítéséért legfeljebb..,-ft azaz. összegig áll fenn. A Kezes visszavonhatatlanul felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy ha a kölcsönfelvevő az 1. pontban megjelölt tartozást lejáratkor, vagy annak bármely ok miatt részben vagy egészben esedékessé válásakor nem fizeti meg, a Hitelintézet a meg nem fizetett összeggel a Kezes rendelkezése és előzetes értesítése nélkül Banknál vezetett sz. számláját az előzetes tájékoztatást követően megterhelje, amelyet Kezes kifejezetten elfogad. A számlavezető hitelintézethez címzett felhatalmazó levél egy példányát egyidejűleg a hitelintézethez történő továbbítás érdekében, a szerződés mellékleteként átadja Egyéb biztosíték: A jelzáloggal terhelt fedezeti ingatlanra teljeskörű, legalább a hitel összegével megegyező mértékű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, és az ingatlan elzálogosításáról a biztosító értesítése, melyben a teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 8. A jelen szerződés megszüntetése 8.1. A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZSZ-ben foglaltak az irányadók A jogosult felmondani a szerződést, ha: a) a kölcsönnek a Szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen vagy az Adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel;

13 13 b) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; c) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; d) az Adós a et megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; e) az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a nek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a et bármely egyéb módon megtéveszti; f) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az Adós a felszólítására nem egészíti ki, h) az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulasztja megfizetni, és azt a által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti; i) az Adós a Szerződésben vállalt, és az Adós szerződésszerű teljesítése szempontjából lényeges kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Adóst írásban értesíti; j) az Adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a kockázati megítélése szerint veszélyezteti a tel szembeni kötelezettségei teljesítését. k) az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; l) az Adós, az Adóssal egy csoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a tel, a érdekeltségi körébe tartozó, illetve a által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, és ezzel a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti (cross default - közvetett mulasztás); m) az Adós a előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti, átruházza, vagy megterheli vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy annak egy részét, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége körében történő elidegenítést, átruházást, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik a Szerződés alapján az Adóst terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; n) a Biztosítéki Szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; o) az Adós más súlyos szerződésszegést követ el. p) továbbá jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes A jogosult felmondani a Kölcsönszerződést, ha a jelen Kölcsönt biztosító zálogszerződés Zálogkötelezettje

14 14 a zálogszerződésben a zálogfedezettel kapcsolatos kötelezettségvállalását megszegi; a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti; az Ingatlant a Zálogjogosult hozzájárulása nélkül megterheli, illetve elidegeníti Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a et, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a nél vezetett bármely fizetési számláját külön megbízása nélkül a a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem kerül sor a folyósításra, úgy a Banknak joga van az adott ügylet felülvizsgálatára. Amennyiben a felülvizsgálatkor az Adós minősítése, a felajánlott fedezetek kölcsönösszeghez viszonyított értéke romlott vagy az Adósnak felróható ok miatt a kölcsön nem nyújtható, úgy a jogosult az Adóssal kötött kölcsönszerződés és jelzálogszerződés felmondására Adós jogosult a Kölcsönszerződéstől annak aláírása napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. A Kölcsönszerződés aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést, amennyiben a Kölcsönt a Hitelintézet már folyósította. Nyilatkozatát erre vonatkozóan személyesen ügyfélszolgálatunkon vagy postán levelezési címünkre küldheti. A már folyósított összeget nyilatkozatának beadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles a hitel lehívásának napjától a visszafizetés napjáig számított hitelkamattal együtt visszafizetni. Esetlegesen az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan Hitelező által megfizetett összeget, amennyiben annak visszatérítésére nincs mód, köteles megfizetni. Nem követelheti a járulékos szerződések kötéséhez és felbontásához kapcsolódóan, harmadik félnek (szolgáltatónak) kifizetett összeggel történő korrekcióját a visszafizetendő összegnek. 9. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú függelék (ÁSZSZ) 4 sz. mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta. 10. Egyéb rendelkezések 10.1 A rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a honlapján (www.ronasagi.hu), illetve a bankfiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés 1. számú függelékét képező ÁSZSZ, a Szerződésre vonatkozó Hirdetmény, a Üzletszabályzata, az Fhtv, a Hpt., a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Adós elismeri, hogy a az e szerződésre vonatkozó

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében E melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Hatályos: 2014. március 15-tól Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós kijelenti,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben