Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Róna fogyasztási kölcsönszerződés"

Átírás

1 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint Kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelező, illetve ), másrészről: Név: Születési név: Anyja neve: Személyi ig. száma: Bejelentett lakcím: Születési helye, ideje: Adóazonosító jele: személyi azonosító jele: mint Adós továbbiakban: Adós -, valamint Név: Születési név: Anyja neve: Személyi ig. száma: Bejelentett lakcím: Születési helye, ideje: Adóazonosító jele: személyi azonosító jele: mint Adóstárs - továbbiakban együtt: Adós -, valamint Név: Születési név: Anyja neve: Személyi ig. száma: Bejelentett lakcím: Születési helye, ideje: Adóazonosító jele: személyi azonosító jele: mint Készfizető kezes - továbbiakban: Készfizető kezes, Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám:

2 2 1. A Kölcsön kondíciói 1.1. A az Adós iktatószámú írásbeli kölcsönigénye alapján Ft, azaz forint összegű szabad felhasználású fogyasztási kölcsönt nyújt az Adós részére a jelen szerződésben és a szerződés 1. számú függelékében foglalt Általános Szerződés Szabályokban (a továbbiakban: ÁSZSZ), valamint a Hirdetményben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés). A Kölcsön szerződés szerinti visszafizetésére Adós kötelezettséget vállal A Kölcsön célja: szabad felhasználású A Kölcsön típusa: annuitásos (egyenlő havi törlesztésű) forint kölcsön. A Kölcsön összege:..,- Ft, azaz. forint A Kölcsön futamideje:. hónap A Kölcsön lejárata: 20 Az első törlesztő részlet esedékessége: 20 Törlesztőrészlet fizetésének gyakorisága: havi Törlesztőrészletek esedékessége: minden hónap 1. napja, ha az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap. A törlesztő részletek száma: darab, az induló havi törlesztő részlet jelen szerződéskötés napján számított összege:,- Ft, azaz. forint. Az adós által fizetendő teljes összeg, jelen szerződés szerződésszerű teljesítése és feltételeinek változatlan állapota esetén:. Ft 2. Az Adós által fizetendő kamatok, díjak, költségek 2.1. Az Adós a Kölcsön ellenszolgáltatásaként a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: a) Ügyleti kamatot, melynek évi mértéke a 3 havi BUBOR referencia kamatláb és Kamatfelár összege. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként változó, kamatperióduson belül rögzített. Kamatperiódus: 3 hónap Referencia kamatláb mértéke: az adott kamatperiódusra érvényes 3 havi BUBOR A 3 havi BUBOR szerződéskötéskor évi:..%

3 3 Kamatfelár, melynek évi mértéke:..%, és 3 éves kamatperiódusokban rögzített. Az első kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat a folyósítást megelőző negyedév utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb mérték szerint kerül megállapításra. A kamatperiódus változásakor érvényes referencia-kamatlábról a az Adóst a honlapján (www.ronasagi.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. Kamatperiódus változáskor az irányadó referenciakamat mértékét a kamatperiódust megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. Kamatperiódus: A évente négyszer - minden év március 31-én, június 30- án, szeptember 30-án és december 31-én (a továbbiakban: kamatforduló) - igazítja a hitel referenciakamatát a 3 havi BUBOR értékéhez, ennek megfelelően a kamatperiódusok január 1-től március 31-ig, április 1-től június 30-ig, július 1-től szeptember 30-ig, illetve október 1- től december 31-ig tartanak. Az Ügyleti Kamat számítása a következő képlet alapján történik: Ügyleti Kamat = fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással + kamatfelárral kerülnek rögzítésre, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. VAGY 3 éven túli futamidő esetén: A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral kerül meghatározásra. A Kamatfelár mértékének a általi egyoldalú, az Adós számára hátrányos módosításának feltételei: Tekintettel a Kölcsön 3 évet meghaladó futamidejére a kiköti a Kamatfelár Adós számára hátrányos egyoldalú módosításának lehetőségét. A a jelen Szerződésben alkalmazott Kamatfelárnak az Adós számára hátrányos, a általi egyoldalú módosítására a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H4F3 elnevezésű Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig jogosult. A mutató leírását a mindenkor hatályos ÁSZSZ tartalmazza. A Kamatfelár 3 éves kamatperiódusokban rögzített, akként, hogy a Kamatfelár-változtatásra a Kölcsönszerződés megkötésének ügyleti évét követő január 1-ét követően Hitelező a

4 4 referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Hitelező. A kamatfelár-változtatási mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. A kamatfelár változtatása a havi törlesztőrészlet összegét befolyásolja (kamatfelárváltoztatási mutató változásától függően növeli vagy csökkenti annak összegét), a futamidő változatlanul hagyása mellett. b) Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönkérelem elbírálásával kapcsolatban a által felszámított: hitelbírálati díj: 0,- Ft; Folyósítási jutalék: zárlati költség: A megszűnéskor fennálló tőke 2 ezreléke, de minimum: Ft, éves egyenlegközlés költsége: Ft amely összegeket (kivéve a zárlati költség és éves egyenlegközlés ktg.) legkésőbb az Adós a kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles megfizetni. c) A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója a szerződéskötéskor (THM):..%. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM a szerződéskötéskor számított THM-től eltérő lehet Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, a nek megfizetendő díjak az alábbiak: a) Előtörlesztési díj: jelenleg az előtörlesztett összeg 0,0 %-a. Az Előtörlesztési díjat az ÁSZSZben meghatározott feltételek fennállása esetén köteles a nek megfizetni. Az előtörlesztési díj megfizetése az előtörlesztett összeg megfizetésével egyidejűleg esedékes. b) Halasztás, prolongálás díja: esetenként a hitelbírálati díj + a prolongált, halasztott összeg 2 ezreléke, mely az egyedi ügyintézéskor esedékes. c) Rendkívüli ügyintézési díj: 500,- Ft, amely a Rendkívüli ügyintézési kérelem benyújtásakor kerül felszámításra d) Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja (ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a Hitelintézet díjmentesen bocsát az ügyfél rendelkezésére): 500,- Ft

5 5 e) Felszólító/rendkívüli levelezési díj: 600,- Ft/levél, amely az értesítés megküldésével egyidejűleg kerül felszámításra 2.3. Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: a) Biztosítási díj: Adós, mint Zálogkötelezett, a Signal Biztosító Zrt-vel kölcsönfedezeti biztosítást köt oly módon, hogy a biztosítási díjat a havi részletekkel egyidejűleg Adós fizeti meg a, mint Zálogjogosult, részére. A Zálogkötelezett a Signál Biztosító Zrt.-vel megkötött, fennálló, hitelfedezeti életbiztosításából eredő követelésére a Zálogjogosult részére és javára követelést biztosító zálogjogot enged. A Zálogkötelezett köteles a jelen szerződés alapján a zálogjoggal terhelt követelés kötelezettje, a Signál Biztosító Zrt.-t a jelen szerződés mellékletét képező, teljesítési utasítást is magában foglaló nyilatkozattal (a továbbiakban: Zálogértesítő) a követelés elzálogosításáról értesíteni. A Zálogértesítőben a Zálogjogosultat teljesítési utasítás adására jogosult Zálogjogosultként kell megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt a Zálogkötelezett a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. A Zálogkötelezett a jelen szerződés tárgyát képező követelését csak a Zálogjogosult írásos hozzájárulásával terhelheti meg és idegenítheti el, illetve adhatja óvadékba harmadik személy részére. A követelésre vonatkozó fenti szerződéses kötelezettségek Zálogkötelezett általi megszegése esetén a Zálogjogosultat megilleti az 1. pontban körülírt szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. Egyidejűleg az Adós kijelenti, hogy a szerződés aláírásával azt is igazolja, hogy a biztosítási feltételeket átvette. A biztosítási díj számítása az alábbiak szerint történik: havi biztosítási díj= folyósított hitelösszeg x biztosítási díj% i A kölcsön futamideje alatt felszámítható, esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a jelen szerződés aláírásának időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza, amely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. (2. számú függelék) 3. A Szerződés egyoldalú módosítása A jelen szerződésben rögzített kamat, díj, költség általi egyoldalú, Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZSZ-ben foglaltak az irányadók. 4. A Kölcsön folyósítása 4.1. A a kölcsön összegét a hitelbírálati díj, folyósítási jutalék összegével csökkentve folyósításkor egy összegben az Adós rendelkezése alapján pénztári kifizetés útján készpénzben folyósítja. Ez esetben a kölcsön összegét az Adós értesítését követő 15 napig rendelkezésre tartja, amelyért rendelkezésre tartási jutalékot

6 6 nem számít fel. A rendelkezésre tartási időszak letelte után a kölcsön összegét a az Adós részére megnyitott technikai számlára folyósítja, ahonnan az Adós azt felveheti. az Adós a nél vezetett - számú lakossági forint bankszámláján/technikai számláján jóváírja A a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. 5. Törlesztés A Kölcsönt és járulékait az Adós az alábbiak szerint köteles törleszteni: 5.1. A havi törlesztő részletek megfizetése az ügyleti kamattal együtt naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 1. napján válik esedékessé. A kölcsön törlesztő részlete az ügyleti kamatot is magában foglalja, így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. A takarékszövetkezet törlesztő részletekre 20 nap fizetési haladékot engedélyez, így a törlesztő részletek minden hónap 20. napjáig késedelmi kamat felszámítása nélkül fizethetők meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek A havi törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós nél nyitott.-.. számú fizetési számlájáról/ technikai számlájáról történik. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a fizetési számlán/ technikai számlán biztosítani. Az Adós felhatalmazza a et, hogy az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat a fizetési számlájáról/ technikai számlájáról az esedékessé válás időpontjában beszedje Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a a lejárt tartozás után késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a Hirdetményben közzétett kamat (jelenleg évi 6%) összege. A az Adóst fizetési felhívásban értesíti a késedelmes tartozás összegéről és a késedelem esetleges jogkövetkezményeiről. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési felhívásra sem teljesíti a tartozás összegét, a felhívásban közölt határidő napját követően a az Adós nél vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult beszámítási jogával élve a Kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni.

7 Az Adós kérése a kölcsöntartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen tájékoztatást ad. A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha az Ügyleti Kamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a jelen szerződésben meghatározottak szerint változhat, a a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. 6. Előtörlesztés 6.1. Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZSZ-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. Ha az Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a - amennyiben azt az Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZSZ-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Amennyiben az Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés nem kerül elszámolásra. Kéthavi törlesztő részletnél magasabb összegű előtörlesztés esetén az Adós - az előtörlesztésre irányuló írásbeli nyilatkozatában és (amennyiben erre az ÁSZSZ-ben foglaltak alapján köteles) az Előtörlesztési Díj befizetése mellett - kérheti az előtörlesztést követő hónaptól esedékes törlesztő részletek összegének módosítását (újraszámítását). Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig esetlegesen felmerült költséget, díjat, majd kamatot kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. 7. Biztosítékok 7.1. Az Adós a következő bankoknál rendelkezik bankszámlával: Rónasági Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt, hogy amennyiben a lejáratkor kölcsöntartozását és annak járulékait nem fizeti meg, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. Törvény aiban megjelölt szabályok szerint, illetve jogszabály alapján elsőbbséggel bíró fizetési megbízást követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a lejárt kölcsön összegével és járulékaival bármelyik, a fentiekben megjelölt bankszámláját azonnali beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezető hitelintézet által befogadott formában a Hitelező részére a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg általa aláírva átadja a fenti számlák ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó- a jelen kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható-nyilatkozatait. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó- nyilatkozatok a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezik.

8 8 Adós kötelezettséget vállal, hogy a jelen kölcsön és járulékainak visszafizetéséig csak a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulását követően nyit újabb bankszámlát. Vállalja továbbá, hogy az új bankszámlák tekintetében az e pontban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot ad és azt a számlanyitást követő 5 munkanapon belül a Hitelezőnek eljuttatja. Adós felhatalmazza a Hitelezőt, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek azok esedékessé válásakor nem tesz eleget, a Hitelező Adós előzetes értesítése nélkül az Adós bármely, a Hitelezőnél vezetett bankszámláját megterhelje, azaz a lejárt követelés összegét a Ptk. 6:49-6:51. szerinti beszámítás útján egyenlítse ki Készfizető kezesség Készfizető kezes: adóazonosítója:) (Születési név:, Születési idő:., hely:., anyja neve:, szem.ig.száma: Alulírott Készfizető kezesek kijelentik, hogy a kölcsön és annak jelen szerződésből eredő valamennyi járuléka (teljes hiteldíj, végrehajtási költség, egyéb költség) visszafizetéséért a Kölcsönfelvevővel egyetemleges helytállási kötelezettséggel tartoznak. Nem követelhetik, hogy Hitelező a követelést először Adósoktól hajtsa be. Tudomásul veszik, hogy kezességük változatlanul fennáll abban az esetben is, melyben Adós és Hitelező a kölcsöntörlesztésről szerződésmódosítást köt. A készfizető kezesség részletes szabályai: A felek megállapodása szerint a kezest nem illeti meg a sortartási kifogás. A felek a készfizető kezesnek a kezesi szerződés felmondására fennálló jogát (hiv.: Ptk. 6:425. ) kizárják. Ha bármely ok miatt a kezes a kezesi jogviszonyát érvényesen, az előző mondatban foglalt rendelkezés ellenére felmondaná, akkor a felmondási idő alatt és azt követően is a Hitelezőt a Ptk. 6:387. f.) pontra való hivatkozással, azaz a fedezetek értékének csökkenése miatt megilleti a jelen szerződés egyoldalú felmondásának a joga. A Hitelező kifejezetten tájékoztatja a készfizető kezest arról, hogy őt milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségei állnak fenn, egyben kijelenti, hogy nincs ismerete olyan, a kölcsönfelvevő helyzetéből, illetve a kötelezettség természetéből eredő különleges kockázatokról, amelyek a kezes helyzetét a kezesség elvállalása során befolyásolhatnák, illetve amelyek a kezes előtt nem ismeretesek. A kezes általános jogai és kötelezettségei: A jelen szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a hitelezővel szemben arra, hogyha a kölcsönfelvevő nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A kezesség kiterjed a jelen szerződésből eredő kölcsön és annak valamennyi járulékai-, valamint a kölcsönkövetelés érvényesítése, kezelése során a hitelező részéről felmerülő költségek, követelések megtérítésére is. A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban az adós szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. A kezes a hitelező követelésébe beszámíthatja a saját és a kölcsönadós ellenköveteléseit, és érvényesítheti az őt saját személyében megillető kifogásokon túl azokat a kifogásokat is, amelyeket a kölcsönadós érvényesíthet a hitelezővel szemben. A kezesség elvállalása után a kezessel szemben nem hatályos a kölcsönadósnak a kifogásról lemondó jognyilatkozata. A kezes a kölcsönadós ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért akkor felel, ha a keresetindítás előtt a hitelező a teljesítésre eredménytelenül szólította fel.

9 9 A hitelező köteles késedelem nélkül tájékoztatni a kezest a kölcsönadós teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról és a kölcsönadós helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a kezes kötelezettel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére. A hitelező arról is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest 50%-al, azaz ötven százalékkal nőtt. A kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a hitelező felszólította a teljesítésre. A kezes köteles késedelem nélkül értesíteni a kölcsönadóst a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a kölcsönadósnak a hitelezővel szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A kezes késedelem nélkül köteles a) a hitelezőnek teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kölcsönadóst és a többi kötelezettet késedelem nélkül értesíteni; vagy b) a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a kölcsönadóst és a többi kötelezettet, valamint a hitelezőt késedelem nélkül értesíteni. A Kezes teljesítését követően a Hitelintézet késedelem nélkül átad a Kezesnek minden olyan okiratot és tájékoztatást, amely a Kezes kötelezettel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. Ha a hitelező lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a kölcsönadóssal szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a kezes szabadul annyiban, amennyiben a kölcsönadóssal szembeni megtérítési igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna. Több kezes esetén a kezesek egyetemlegesen állnak helyt a hitelezővel szemben. Ha több kezes egymásra tekintet nélkül vállal kezességet, egymás közötti viszonyukban a kötelezettség abban a sorrendben terheli őket, amilyen sorrendben elvállalták a kezességet. Az a kezes, aki a hitelezővel szemben a sortartás kifogásával élhetett, e kifogással a hitelező követelését kielégítő kezessel szemben is élhet. Ha a kezesek egymásra tekintettel vállalnak kezességet, egymás közötti viszonyukban kockázatvállalásuk arányában kötelesek helytállni. A Felek megállapodnak abban, hogy a kezes felelőssége a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettség teljesítéséért legfeljebb..,-ft azaz. összegig áll fenn. A Kezes visszavonhatatlanul felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy ha a kölcsönfelvevő az 1. pontban megjelölt tartozást lejáratkor, vagy annak bármely ok miatt részben vagy egészben esedékessé válásakor nem fizeti meg, a Hitelintézet a meg nem fizetett összeggel a Kezes rendelkezése és előzetes értesítése nélkül Banknál vezetett sz. számláját az előzetes tájékoztatást követően megterhelje, amelyet Kezes kifejezetten elfogad. A számlavezető hitelintézethez címzett felhatalmazó levél egy példányát egyidejűleg a hitelintézethez történő továbbítás érdekében, a szerződés mellékleteként átadja. 8. A jelen szerződés megszüntetése 8.1. A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZSZ-ben foglaltak az irányadók A jogosult felmondani a szerződést, ha:

10 10 az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; az Adós a et megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a nek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a et bármely egyéb módon megtéveszti; az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulasztja megfizetni, és azt a által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti; az Adós a Szerződésben vállalt, és az Adós szerződésszerű teljesítése szempontjából lényeges kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Adóst írásban értesíti; az Adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a kockázati megítélése szerint veszélyezteti a tel szembeni kötelezettségei teljesítését. az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; az Adós, az Adóssal egy csoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a tel, a érdekeltségi körébe tartozó, illetve a által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, és ezzel a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti (cross default - közvetett mulasztás); az Adós a előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül elidegeníti, átruházza, vagy megterheli vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak) egészét vagy annak egy részét, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége körében történő elidegenítést, átruházást, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik a Szerződés alapján az Adóst terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; az Adós más súlyos szerződésszegést követ el. továbbá jogosult a kölcsönszerződést az Adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.

11 Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a et, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a nél vezetett bármely fizetési számláját külön megbízása nélkül a a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem kerül sor a folyósításra, úgy a nek joga van az adott ügylet felülvizsgálatára. Amennyiben a felülvizsgálatkor az Adós minősítése, a felajánlott fedezetek kölcsönösszeghez viszonyított értéke romlott vagy az Adósnak felróható ok miatt a kölcsön nem nyújtható, úgy a jogosult az Adóssal kötött kölcsönszerződés felmondására Adós jogosult a Kölcsönszerződéstől annak aláírása napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. A Kölcsönszerződés aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a Kölcsönszerződést, amennyiben a Kölcsönt a Hitelintézet már folyósította. Nyilatkozatát erre vonatkozóan személyesen kirendeltségünkön vagy postán levelezési címünkre küldheti. A már folyósított összeget nyilatkozatának beadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles a hitel lehívásának napjától a visszafizetés napjáig számított hitelkamattal együtt visszafizetni. Esetlegesen az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan Hitelező által megfizetett összeget, amennyiben annak visszatérítésére nincs mód, köteles megfizetni. Nem követelheti a járulékos szerződések kötéséhez és felbontásához kapcsolódóan, harmadik félnek (szolgáltatónak) kifizetett összeggel történő korrekcióját a visszafizetendő összegnek. 9. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú függelék (ÁSZSZ) 4 sz. mellékletben foglalt - tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta. 10. Egyéb rendelkezések A rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a honlapján (www.ronasagi.hu), illetve a bankfiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés 1. számú függelékét képező ÁSZSZ, a Szerződésre vonatkozó Hirdetmény, a Üzletszabályzata, az Fhtv, a Hpt., a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Adós elismeri, hogy a az e szerződésre vonatkozó Hirdetményét megismerte, illetve a az Üzletszabályzata megismerését számára lehetővé tette és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

12 A jelen Szerződés, az ÁSZSZ, valamint az Üzletszabályzat alatt a jelen szerződés aláírásakor hatályos Szerződés, ÁSZSZ, Üzletszabályzat, valamint Hirdetmény, illetve azok fenti 3. pontnak (illetve az Fhtv,-nek valamint a Hpt.-nek) megfelelő, általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő A jelen szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy a személyes adatait érintő adatkezelésre vonatkozó, a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező tájékoztatást a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta A szerződő feleknek egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni a másik fél részére. Ennek módja lehet: a) személyes átadás, mely esetben a kézbesítés megtörténtének tényét és időpontját az átadás illetve átvétel tényét két együttesen jelenlévő tanú aláírásával igazolja (a két tanú együttes jelenlétében átadott küldemény kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha az átvételt a címzett megtagadja, és ennek ténye kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre); b) ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján, mely esetben az ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján a feladó fél kézbesítettnek tekinti, ha a címzett fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett fél az iratot nem vette át (az a feladó félhez nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a feladó fél kézbesítettnek tekinti; c) az Adós által a Szerződésben meghatározott telefaxszámra megküldött telefax üzenet útján, mely esetben az értesítést/közlést az activity reportban megjelölt időpontban kell kézbesítettnek tekinteni A jelen Szerződésben használt fogalmak - külön, eltérő definíció hiányában - az ÁSZSZ-ben, a Hirdetményben, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak A jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére az Adós Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Békéltető Testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján elérhető. Az Ön lakóhelye szerinti illetékes békéltető testület címe: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád Krt. 4. Levélcím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6001 Kecskemét Pf A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1013 Budapest, Szabadság tér 9. Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.:777., Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a náluk lévő szerződési példányok között eltérés van, a Hitelező által őrzött példányt tekintik irányadónak Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki Alulírott Adós büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ezen szerződés kötésekor saját nevemben járok el.

13 A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a jelen szerződésben (ideértve az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZSZ-et) nem szabályozott kérdésekben a Hirdetményben, valamint a bankkölcsönökről szóló jogszabályokban és a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Az Adós (és a Készfizető Kezes) a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott dokumentumok tartalmát ismeri, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelezőnek fogadja el Az Adós, és a Készfizető Kezes kijelenti, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 11. A jelen kölcsönszerződés az aláírás napján lép hatályba. 12. Jelen szerződés elválaszthatatlan függelékei és mellékletei: 1. számú függelék: Általános Szerződési Szabályok; Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében - mellékletei: 1.sz.: Nyilatkozat a KHR-re vonatkozóan természetes személy Ügyfél esetén 2.sz.: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről 3.sz.: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról 4.sz.: Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszer-re (a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról 5.sz. NYILATKOZAT Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról (természetes személy esetén) 2. számú függelék: Hirdetmény 1. sz. melléklet: Kölcsönigénylés 2. sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat 3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél A Szerződést a Felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a Szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Kelt:.., 20. Rónasági, Hitelező képv: kir.vez,. kir.vez.h..... Adós. Adós

14 14 Készfizető kezes Alulírottak igazoljuk, hogy az (és a Készfizető Kezes) a szerződést előttünk, mint tanuk előtt írták: Név: Szig. sz: Cím: Aláírás: Név: Szig. sz: Cím: Aláírás:

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós kijelenti,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben