Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,"

Átírás

1 Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkõmûvesség a második világháború idején Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû, úgynevezett "szabadkõmûvesi alkotmány" a tagok szent kötelességévé teszi a haza szolgálatát. Ennek a feladatnak minden korban eleget tettek a szabadkõmûvesek világszerte. Egy példa a sok közül a következõ levéltári kiadatlan irat. Steiner György postafõtanácsos, a soproni "Széchenyi" páholy titkára jelentette Thirring Sámuel fõmester, vagyis a páholy választott vezetõje aláírásával ellátott levélben a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholynak az egyik szabadkõmûves halálát. "A Széchenyi t.. t.. szk.. p..-tól (1) 193/1918 A magyarországi Symbolikus nagypáholynak Budapest kel...én Nagymester tv..(2) Az 1918 dec. 18-i 3584 számhoz szeretettel jelentjük a háborúban elesett tv..(3)-ünk adatait: Révész János (369 anyakönyvi szám) tornatanár a soproni állami fõreáliskolában, született Szegeden nov. 12-én, felvétetett p..(4)-unkba márc. 20-án, aug. havában vonult be. Mint zászlós került a szerb harctérre a 46-os szegedi bakákkal, majd az orosz harctérre vitték. A legrettenetesebb küzdelmekben vett részt, a többek közt a híres grodeki csatában, hol hõs szegedi bakáival fedezte Lemberg eleste után a visszavonulást ben mint fõhadnagy az olasz fronton van és az ottani gyehennából veszi ki a részét, míg okt. 26-án a Feiti-Hrib hegyen súlyosan megsebesül, okt. 27-én halt meg és 28-án temették el fegyvertársai Lipán Dornberg alatt Görznél. Tv..-i üdvözlettel Sopron, I. 12. Thirring Sámuel fõm.. Steiner György pftl fõm.. (5) A soproni "Széchenyi" páholy pecsétje. MOL P1083 Széchenyi páholy Sopron II. 65. cs Lap Nagyon sok szabadkõmûves vett részt az elsõ világháborúban katonaként, Révész János csak egy volt közülük. Egyes páholyok kénytelenek voltak "ideiglenesen" szüneteltetni összejöveteleiket, mert a háborús események miatt a tagságból legtöbben távol az otthontól katonai szolgálatot teljesítettek. Az idõs otthon maradottak is kivették részüket a haza szolgálatából. Hadikórházakat üzemeltettek, az orvos szabadkõmûvesek ingyenesen látták el a sebesültek gyógykezelését. Erre a célra sok páholy átalakította a páholyházát nem egyszer azon az áron, hogy emiatt nem tudtak szabályszerû szabadkõmûvesi szertartást végezni. Bekapcsolódtak a nõi családtagok is ebbe a munkába ápolónõként. A Magyar Vöröskereszt több elismerõ kitüntetést adott a szabadkõmûvesek áldozatos munkájának elismeréseképpen. Emberbaráti intézményeiket is mûködtették lehetõségeikhez képest. Legnépszerûbb ezek közül az Ingyen Kenyér és az Ingyen Tej volt. Budapesten, a Podmaniczky utca 45. szám alatt, a Nagypáholy házban osztottak minden rászoruló részére kenyeret és tejet a "Régi Hívek", illetõleg a "Minerva" páholy mozgalmaként. Késõbb hozzá járult az "Eötvös" páholy ELOT, vagyis "Eötvös Levesosztó Társaság" kezdeményezésére. Ez a jótékonysági tevékenység hamarosan a többi budapesti páholyban és más városok szabadkõmûvesei körében is követõkre talált. Egy, az oroszok által lerombolt felvidéki falut: Mezõlaborcot "Kõmûvesfalva" néven saját erejükbõl és terveik szerint újjáépítettek. Ma Mezõlabort 'Medzilaborce' néven Szlovákiához tartozik. Magyarország feldarabolásának terve már ismeretessé vált 1918-ban. Ennek következményeit minden, a tényeket ismerõ ember elõre látta. A magyar szabadkõmûvesek igyekeztek megakadályozni ezért ennek bekövetkezését. Emiatt november 25-én a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy ünnepi gyûlésén elhatározták, hogy a világ szabadkõmûvesi fõhatóságaihoz táviratot küldenek, amelyben ismertetik, hogy demokratikus kormány áll az ország élén és ezt a demokratikusan gondolkozó államoknak támogatásban kell részesíteni! Akadályozzák meg az ország területi feldarabolását! 1 A felhívás összeállítói elõször drámai képet festettek a magyarországi helyzetrõl. Csakhogy ügyeltek arra, hogy az angolok számára a törvénytelenségek, a törvényen kívüli állapot rémségeit ismertették, az amerikaiakat inkább érzelmi oldalról igyekeztek megközelíteni. Mindkét esetben történelmi bizonyítékok segítségével törekedtek az illetõ ország jóindulatát megnyerni. Az Angliának szóló szöveg Magyarország tervezett megcsonkítását a törvénytelen megszállás következtében bekövetkezett nyersanyagforrás-hiány oldaláról helytelenítik. A nemzetiségi összetétel ismertetése azt bizonyítja, hogy az akkor fennálló egységes Magyarország biztosítja a nemzetiségi egyenjogúságot, a megcsonkított országban a magyar irredentizmus soha ki nem oldható módon veszélyezteti majd Európa békéjét. Elõre vetíti a várható balkáni háborúskodás veszélyét. A vallási összetétel szempontjára is felhívták a figyelmet. A katolikus és protestáns magyarok nem fogják elvisel- 1 Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a Magyar Szabadkõmûvesség Történetéhez , Magyar Országos Levéltár, Budapest, (A továbbiakban: IR) oldal 195

2 ni az ortodox vallás befolyását. Nagymagyarország: a Kárpát-medence természeti egységet alkot. Emlékeztet az írás a múltra, amelyben a török ellen Magyarország védte meg Európát a törököktõl. Kossuth látogatást tett Angliában és a magyar nép szabadságszeretete mindig nagy rokonszenvet biztosított Anglia és Magyarország között. Ezeréves történelmi, szerzett jogunk van azokra a területekre, amelyeket most el akarnak venni tõlünk. A magyarság sohasem fog belenyugodni ebbe az igazságtalan döntésbe. Az Amerika részére fogalmazott felhívás a helyzet ismertetése után Magyarországnak a demokrácia és a béke iránt érzett elkötelezettségét hangsúlyozza. Magyarország megszállása elképzelhetetlen, középkori helyzetet teremtett. A cseh, magyar, román, szerb történelemre hivatkozva bizonyítja hazánk jogát az õsi területekhez. Földrajzi bizonyítékokat, a területi egységet, majd a vallási indokokat említi. A nyelvi kérdéseket szemléletes hasonlattal magyarázza, a nyelvcsaládok fogalmát világosan kifejti, majd rámutat a cseh-szlovák nyelv különbözõségére. Valóban feltehetõen a béketárgyalások tájékozatlan döntéshozói úgy vélhették, különösen a csehek érvelésének hatására, hogy a cseh és a szlovák nyelv azonos, legfeljebb nyelvjárásban tér el egymástól. A természettel példálódzik: a folyók iránya és a vándormadarak szokásai is azt teszik félreérthetetlenné, hogy a Kárpát-medence egységesen Magyarország kell, hogy maradjon. Kéri a béketárgyalások amerikai küldöttjét, hogy szólaljon fel érdekünkben. Ez a megszállás ugyanis állandósítja a jogfosztottságot, balkáni állapotokat teremt és ezt kiterjeszti késõbb egész Európára. Az egyesült Európa amerikai javaslatát ugyan helyeslik az irat fogalmazói, de amíg az - sok év múlva - megalakul, addig Magyarországnak joga van a Kárpát-medence birtoklásához. Új kérdés merül majd fel a világ gondjai között: "a magyar ügy". Szomorú, hogy mindkét kiáltvány pusztába kiáltott szó maradt csupán és a jelzett veszélyek bekövetkeztek. Az õszirózsás forradalom sok vezetõje, a Károlyi-kormány legtöbb tagja, maga Jászi Oszkár, a "Martinovics" páholy fõmestere, a polgári radikalizmus vezéralakja is szabadkõmûves volt. Erre a demokratikus kormányra hivatkoztak a kiáltványok. Ezzel akarták bizonyítani a nyugati hatalmak elõtt azt, hogy Magyarország nem az az elmaradott ország, amely veszélyeztetné a nyugati demokráciákat. A magyar szabadkõmûvesek tehát megtették, amit csak tehettek Magyarország érdekében, mégis 1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság vagyonukat zár alá vette, így tette lehetetlenné mûködésüket, 1920-ben pedig betiltották tevékenységüket hazafiatlanság hazug vádjával. A Nagypáholyházat zár alá vették, a benne lévõ értékes tárgyakat szabályszerûen ellopták. Ezeknek egy részét késõbb a szabadkõmûvesek az ócskapiacon vásárolták vissza. A rendkívüli értéket képviselõ könyvtár sok darabja is erre a sorsra jutott. Azonban nagy része a nemzeti könyvtárba került, ahol ma is megtalálhatók a "Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy könyvtára" feliratú könyvek nagy számban. Az elkobzott épületben a Magyar Véderõ Egylet került. A szabadkõmûvességet Csehszlovákiában ekkor még nem tiltották be, ezért a magyar szabadkõmûvesek vezetõikkel a felvidéki magyar páholyokat látogatták és ott tartották szertartásos találkozóikat. Még a felvételeket is ott intézték Prágába, Pilsenbe, Karlsbadba, Olmützbe, Brünnbe, Gablonzba és Svájcba is el-ellátogattak. Ugyancsak Bécsben is mûködhetett tovább a szabadkõmûvesség, ezért nem egyszer egész szerelvényre való magyar szabadkõmûves utazott el, hogy páholy-összejöveteleken vegyen részt. Bécsben még magyar páholyt is alakítottak ben "Labor" (Munka), illetõleg késõbb "In Labore Virtus" (Munkában a dicsõség) néven. Olyan ismert kiválóságok léptek Bécsben a szabadkõmûvesi láncba, mint Ágoston Péter jogakadémiai tanár, korábban a nagyváradi páholy fõmestere, Karinthy Frigyes, Zsolt Béla. A Nagypáholyház kimenekített értékeibõl Bécsben még magyar szabadkõmûves múzeumot is létesítettek. Erdélyben is tovább élhetett a szabadkõmûvesség, de a románok - más magyar szervezetekhez hasonlóan - el akarták venni a magyar páholynak a mûködési engedélyét, illetõleg be akarták olvasztani õket a sebtiben megalakított román páholyokba, azok fennhatósága alá rendelve a régtõl virágzó, nagy múltú magyarokat. Ennek mindvégig ellenálltak a nyelvüket, magyarságukat végsõkig védelmezõ erdélyi magyar szabadkõmûvesek. A legkiválóbbak között volt Alpáthy István növénytantudós, Fabinyi Rudolf, a kolozsvári egyetem kémia tanszékének megalapítója, Ruzicskay György festõmûvész is. Csakis a betiltott magyarországi szabadkõmûvesektõl várhattak - és kaptak is - segítséget. Ossian Lang, a new yorki nagypáholy fõtörténésze ugyan az erdélyi magyar szabadkõmûvesek hívására ellátogatott Erdélybe, hogy védelmezze az üldözött magyar szabadkõmûvességet, de megtévesztették a tájékozatlan amerikait, aki így eredmény nélkül tért haza. 2 A szabadkõmûvesek ettõl kezdve titokban jöttek össze, vendéglõkben, legtöbbször a Hangli-kioszkban vagy a Lánchíd és az Országház kávéházban találkoztak, sokszor magánlakásokban. Leginkább mégis "fedõszervekben" mûködtek tovább. 3 A jótékonysági tevékenységüket ugyanis tovább folytatták. Az Országos Gyermekvédõ és Frõbel Egyesület a Bajza utcában, az Ingyen Kenyér - Ingyen Tej mozgalom a Károly körút 15. szám alatt, a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona, az alkoholizmus ellen küzdõ Good Templár Rend, a Rotary Klub, a Cobden Szövetség, a Pesti Lloyd Társulat, a Szünidei Gyermektelep és egyéb szervezetek társaságában nagy részt szabadkõmûvesek voltak találhatók. Az emberi jogok védelmére alakult az Emberi Jogokat Védõ Liga már 1898-ban Franciaországban és ez késõbb a fasizmus és a hitlerizmus ellen is határozottan fellépett. Ennek magyar tagozatát a Párizsban élõ Bóta Ernõ alakította meg Franciaországban élõ emigráns magyarokból azzal a céllal, hogy segítse az emigránsokat. Elnöke gróf Károlyi Mihály, majd gróf Andrássy Katinka lett. Legtöbb tagja szabadkõmûves volt. A francia és a svájci nagypáholy engedélyével külföldön tizenhét budapesti és néhány vidéki páholy tovább 2 " Nyelvünket nem adjuk! A romániai magyar szabadkõmûves páholyok végnapjai" Európa 3 Annales, oldal 196

3 tevékenykedett, évente megválasztotta vezetõségét. Az egyes intézményeiket tovább mûködtették. Az említetteken kívül a "Századunk" c. folyóiratot, a Péntekesti Asztaltársaságot, a Budapesti Önkéntes Mentõegyesületet és más szervezetet. Sok volt a szabadkõmûves hagyományosan a Magyar Vöröskereszt Egylet tagjai között, a Magyar Tudományos Akadémiában, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Keleti Kereskedelmi Akadémián, a Nemzeti Színházban, a Magyar Állami Operaházban, a Szent István kórházban, a Charité poliklinikán, az Erzsébet Népakadémián, az Ismeretterjesztõ Társulatban, a Társadalomtudományok Szabad Iskolájában, a Magyar Szülõk Szövetségében, a Bartha Miklós Társaságban. Az "Eötvös József Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság" is megmaradt szabadkõmûvesi intézménynek, a Magyar Nyelvõr szerkesztõje és munkatársai legtöbben szabadkõmûvesek voltak, a Literatúra folyóirat és számos lap: a Hét, a Nap, a Múlt és Jövõ, a Független Budapest, az Állam és Polgár, a Jó Egészség, a Pedagógia és Gyógypedagógia, a Tükör, az Élet, a Toll, a Magyar Vaskereskedõ, a Vasárnapi Újság, a Könyvpiac, a Dolgozó Asszonyok Lapja, a Magyar Kereskedelem folyóirat munkatársai többnyire a szabadkõmûvesek közül kerültek ki. Az Est Lapok, a Magyarország, a Politikai Napilap, az Újság, a Népszava, a Magyar Hírlap, a Pesti Hírlap, a Nyolcórai Újság, a Budapesti Napló, a Pester Lloyd, az Esti Kurir, az Új Nemzedék is szabadkõmûves lapként szerepelt. A Vajda János Társaság, a Magyar Írónõk Köre, a Magyar Kémikusok Egyesülete, a Magyar Néptanulmányi Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Kõrösi Albin Társaság, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Írók Gazdasági Egyesülete, a Magyar-Cseh Iparbank, az Angol-Magyar Bank, a Nagykereskedõk Országos Szövetsége, a Magyar Bankárok és Értékpapír Kereskedõk Országos Egyesülete, az Országos Iparegyesület, a Pénzintézeti Központ, az Általános Közjótékonysági Egyesület, a Magyar Írók és Hírlapírók Köre, a Magyar Újságírók Egyesülete, az Országos Ügyvédszövetség, a Pénzintézeti Tisztviselõk Országos Egyesülete, a Magyarországi Magántisztviselõk Szövetsége, a Magyar Könyv- és Zenemûkereskedõi Alkalmazottak Országos Egyesülete, a Magyar Magkereskedõk Országos Szövetsége, a Magyar Áruügynökök Központi Egyesülete, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Budapesti Kisipari Hitelintézet, a Foncier Általános Biztosító Intézet, a Szombathelyi Jótékony Asztaltársaságok Szövetsége, a Pénzintézeti Tisztviselõk Országos Egyesülete, a Magyar Kereskedelmi Csarnok Nagykereskedõk Országos Szövetsége és számos más szervezet szabadkõmûves vezetésû volt. A budapesti Lipótvárosi Kaszinó, a Belvárosi Polgári Kör, az Erzsébetvárosi Kör, a Magyar Tudakozó Egylet, a Magyar Békeegyesület, a Népszövetségi Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Demokrata Párt, a schlaraffia szervezet sok tagja volt szabadkõmûves. Az Athenaeum kiadó, a Dante kiadó, a Benedek Marcell által szerkesztett Irodalmi Lexikon, a Halhatatlan Könyvek sorozat és sok más szervezet a szabadkõmûvesek találkozó helye lett. Ugyancsak a Pen Klub, a Páneurópai Unió, a Feministák Egyesülete, a Magyar Fabiánus társaság tagjai között sok volt a szabadkõmûves. A második világháború idején a magyar szabadkõmûvesség itthon nem mûködhetett, elsõsorban a háborús események miatt, de csaknem ugyanennyire fontos szerepe volt ennek a tiltó rendelkezéseknek is. Ismét az amerikai páholyok igyekeztek közbenjárni a magyarországi szabadkõmûvesség engedélyeztetése érdekében, de a Bethlen-kormány olyan feltételeket kívánt szabni, amelyeket a magyar szabadkõmûvesek nem fogadhattak el. Az idõs szabadkõmûveseket még a fiatalabbaknál is jobban megviselték a háborús események, betegek, szegények lettek. A fiatalabbak katonáskodtak. Számos szabadkõmûves került az üldözöttek közé, és áldozatul esett a gyûlöletnek, nem szabadkõmûves társaikhoz hasonlóan. A szabadkõmûvesi kapcsolatok megszakadtak, nem tudtak egymásról. Az 1945 után késõbb újjáéledt magyar szabadkõmûvesség rendszeresen gyûjtötte az egyes páholyoktól a háború alatt elszenvedett üldöztetések listáját. Ezeken nagy számú halálesetrõl, öngyilkosságról, kivégzésrõl, bebörtönzésrõl, jogfosztottságról, állásvesztésrõl, elhurcolásról, vagyonelkobzásról és más szörnyûségrõl esik szó oldalakon keresztül. Amikor a második világháború véget ért, az egyes páholyok még életben lévõ tagjai elkezdték keresni egymást. Ha a páholy vezetõje, fõmestere még élt, akkor rendszerint a felkutatott páholynévsorok alapján, vagy egyszerûen csak emlékezet után igyekezett összegyûjteni az egykori páholytagokat. Ez a munka nagyon sok idõt és energiát vett igénybe, de mégis sikeresnek bizonyult. Az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban a magyar alapítású, magyar tagokkal mûködõ "Ehlers" páholy meghallotta, hogy lehetõség nyílt a magyar szabadkõmûvesség felélesztésére, ezért azonnal bizottságot hívott létre az ügy támogatására. Ennek a bizottságnak az élén állt annak kezdeményezõje, az "Ehlers" páholy fõmestere: Arthur Keil. Az erkölcsi támogatáson kívül jelentõs anyagi segítséget is nyújtottak a nagy szükséget szenvedõ magyar szabadkõmûveseknek. Gerõ Andor Balassa József betegsége miatt maga intézett felhívást a napilapok útján a megmaradt szabadkõmûvesekhez, hogy jelentkezzenek a páholyházban. Igyekeztek bejutni a Nagypáholyházba. Azt azonban, mint tudjuk, elfoglalta a Magyar Országos Véderõ Egylet. Gerõ Andor, a "Könyves Kálmán, az Elõítéletek Legyõzéséhez" címû páholy titkára, az illegális szabadkõmûvesség fõtitkára néhány lelkes fiatal szabadkõmûvessel elment a Podmaniczky utca 45. szám alatti Nagypáholyházba. Ekkor már az újonnan alakult Parasztpárt is tanyát ütött benne, de hajlandónak mutatkozott megosztani az épületet az újjáéledõ Magyarországi Szimbolikus Nagypáhollyal. 4 Kapcsolatot kerestek az idõs nagymesterrel, dr. Balassa Józseffel. Hidak akkor már nem voltak, hiszen a németek fel- 3 IR 163. oldal 4 Dr. Gerõ Imre: A magyar szabadkõmûvesség története a második világháború után, Toronto, ( Unitas Magyar Szabadkõmûves Kör kiadása) (A továbbiakban: GERÖ) 5. oldal 197

4 robbantották az összes dunai hidat. Balassa József Budán lakott az ostrom idején. Nem tudták elvinni a páholyházba, hiszen az Pesten volt. Balassa József 1945 januárjában úgy halt meg, hogy a Nagypáholyházba többet nem tudott eljutni. Az akkor a Városházán székelõ Nemzeti Bizottság megadta az ideiglenes mûködési engedélyt a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy számára. A páholyház romos állapotban volt. Az éledezõ szabadkõmûvesség elsõ teendõjének tartotta azt, hogy az épületet rendbe hozza. Ennek érdekében Fónagy Béla építésszel, az "Eötvös" páholy fõmesterével az élen építõbizottságot hoztak létre. Elõször is a romokat kellett eltakarítani tavaszán intézõbizottság alakult. 5 Vezetõket kerestek. Azonnal Benedek Marcellre gondoltak, de miután õ Erdélyben tartózkodott és még levelezni sem lehetett akkortájt, ezért Supka Gézára esett a választás. Dr. Supka Géza a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke volt, a "Világ" címû lapot megindította és politikával is foglalkozott. Ezért csak hosszas rábeszélésre volt hajlandó ideiglenesen elvállalni a nagymesterséget március 6-án Gerõ Andor fõtitkár 76 fõ elõtt tartotta beszámolóját és március 21-én választották meg az elsõ intézõbizottságot. Ez 16 tagból állt, élén Fónagy Bélával, aki 1945 decemberében lett tagja a szûkebb vezetõségnek. Rajta kívül tag volt még dr. Bárdos György, az illegalitásban is mûködõ "Mozart" egyesület vezetõje, Tarján Ödön és Gerõ Andor novemberében az Intézõbizottság életre hívta a Szövetségtanácsot. Ez november 29-én újjáalakult. Felélesztették, kiépítették a külföldi kapcsolatokat is elején újjáalakult három régi páholy február 10-én az Emberi Jogok Ligája Békebizottsága ismét megindította tevékenységét márciusában hívták össze a betiltás után az elsõ Nagygyûlést. Ekkor iktatták be helyettes nagymesteri tisztségébe Supka Gézát. Vele együtt helyettes nagymester lett Tarján Ödön is. A fõszónok Bárdos György és Balló Rudolf. Hivatalosan is fõtitkár lett Gerõ Andor. 6 A nagygyûlésen elmondott beszédében Supka Géza többek között így szólt: "bele kell menni a társadalomba és pedig mindenekelõtt az átnevelés kérdésében" "Hidat kell teremtsünk az értelmiség és a munkásság között." "A fizikai munkásság értékes elemeit is be kell vonni a szabadkõmûves munkába." (Hát bizony ez nem sikerült.) "Hídként álljon a magyar szabadkõmûvesség Kelet és Nyugat között világkapcsolataival." Ezt a híd-szerepet valósággal üldözte az egyre inkább önkényuralomba torkolt államhatalom. 7 Ezért került sor nemsokára a magyar szabadkõmûvesség ismételt betiltására 1950-ben. Jegyzetek 1. t.. és t.. 'törvényes és tökéletes', vagyis a fõhatóság elismerte és legalább hét "mester" fokozatban lévõ szabadkõmûves alapította páholy - belsõ használatú, egyezményes rövidítése 2. Nmstr.. 'nagymester', vagyis az ország szabadkõmûveseinek választott vezetõje megszólításának - belsõ használatú, egyezményes rövidítése 3. tv.. 'testvér' - a szabadkõmûvesek szokásos megszólításának - belsõ használatú, egyezményes rövidítése 4. p.. 'páholy', vagyis a szabadkõmûvesek csoportja - belsõ használatú, egyezményes rövidítése 5. fõm.. 'fõmester', vagyis a szabadkõmûves páholy választott vezetõje - belsõ használatú, egyezményes rövidítése 5 ÚMKL Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy XXVIII-M-1 1.d. 6 GERÖ 7 ÚMKL Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy XXVIII-M-1-1.d. 198

5 A történelmi iskolán elhangzott előadások tartalmi kivonata II. rész Balogh Ádám (Bad Ischl) v.n. kisbarnaki Farkas Ferenc - "oly-gazdag" életéből A 2. világháború előtt: Életrajz, első világháború, a két háború közti idő. Ludovika parancsnok, XXXIII. Eucharisztikus kongresszus. Országos főcserkész stb. A 2. világháború alatt: Debreceni VI. hdt. pk., a Tatárhágó védelme. Szerepe az pkt. 15-i eseményekkel kapcsolatban. Okt Vezds-i kinevezése. - A Kormányzó Úr "kormányalakítási szándéka" Nyilas hatalomátvétel: - v. F.F. félreállítása, rendelkezési állományba helyezése.. 7 tbk. (stb.) elleni hadbírói eljárásnál mint szakértő kirendelése és szerepe. (1945 február) március nyugdíjazása - letartóztatása elől "privát" nyugatra megy. A 2. világháború után: v. F. F. "életfogytiglani fegyháza.." lett ítélve. Ezzel kapcsolatban levele a "Honvédelmi Miniszter Úrnak" (1945. XII. 25). Az emigrációban: Cserkészet - MSZM (Magyar Szabadság Mozgalom). Altöttingi országgyűlés' ABN = Antibolsevista Blokk "of Nations" (A Tatárhágó visszanéz). Szent László Emlékbizottság - később Társaság - Magyar Honvédelmi Tanács 1956: A Vitézi Rend újjáélesztése és elismertetése mint Lovagrend. Személyi tragédiái: 1965 felesége lánya halála. Kapcsolata Mindszenty kardinálishoz cserkész és vitézi Rend-i jubileum. Emlékezései szerencsétlen esése. Öregek otthona IV Halála. "Rehabilitálása" = Fővárosi Bíróság Bp., 1999 június 16. Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkőművesség a második világháború idején 1. A magyar szabadkőművesség történetének áttekintése 1920-ig. 2. Az illegalitás évei, fedőszervek. 3. A második világháború vége. Újjáalakulás. 4. a. Első szervezkedések. b. Páholyok kezdeményezései. c. A Nagypáholyház kárainak felmérése. d. Páholyházépítő Bizottság és munkássága, eredményei. e. Külföldi szabadkőművesi segítség. 5. A szabadkőművesek tevékenysége: a. Szellemi téren: önművelés, előadások, kiállítások, hangversenyek, könyvtár létesítése, folyóirat, könyvkiadás, szervezetek alakítása. b. Gyakorlati téren: segélyezések, jótékonysági létesítmények segélyezése, a Lánchíd újjáépítésében segítség, a Nagypáholyház rendbe hozatala. Csámpay Ottó (Pozsony) A 2. világháború társadalmi következményei a csehszlovákiai magyarságra Politikai paradoxonhelyzetek Csehszlovákia háborús részvételében. A londoni csehszlovák kormány magatartása és a Tiso-féle Szlovák Állam hadviselése. Benes elnök politikai csalásai a nagyhatalmak vezetőinél. A kassai kormányprogram magyarellenes cikkelyei. Csehszlovákia mint a 2. világháború győztes állama. A benesi dekrétumok és a magyarok kollektív megbüntetésének formái. A magyar közalkalmazottak elbocsátása az oktatási rendszerből. Az közötti szlovákiai magyar iskolanélküliség. Az ún. reszlovakizáció és deportálások. A lakosságcsere és belső telepítések. Csihák György (Zürich) Az Altöttingi Országgyűlés Az évi XX. Törvény (kihirdetés napja: augusztus 20.) a Magyar Népköztársaság Alkotmánya - a pusztán hatalom által mindmáig érvényes magyar alkotmány - minden tekintetében kommunista mű. Máig számtalanszor módosították; a leglényegesebb az évi, amióta az államforma ismét köztársaság. Az utolsó magyar békerendszerű, demokratikus és alkotmányos országgyűlés, az évi XIX. t.-c. alapján 1939-ben alakult. Ez mindmáig az utolsó Magyar Országgyűlés, amelynek a nemzetközi jogban elismert alkotmány teremtő és alkotmány módosító ereje volt. Az időközben kitört 2. világháború miatt az alkotmányosan meghozott évi VII. t.-c. az 339

6 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó X. Magyar Történelmi Iskola Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ) A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Szentendre, 2001 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA Budapest Zürich 2002

7 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ) A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Szentendre, 2001 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA Budapest «Zürich 2002

8 Szerkesztette és lektorálta: CSIHÁK GYÖRGY (Zürich) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke Sorozatszerkesztő: CSIHÁK GYÖRGY (Zürich) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke A kiadvány nyomdaköltségei egy részének fedezéséért, köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, míg a költségek nagyobb részét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fedezte A könyv szerzői valamennyien ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a találkozón, oktattak az iskolában és munkájukat az Egyesület rendelkezésére bocsátották. Fizetségük legyen a Nemzet hálája! A kötetben lévő belső-ázsiaiakat ábrázoló képek Szederkenny Ferenc (Adelaide) Ázsia-utazó felvételei Felelős kiadó: dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelni Egyetem rektora Tervezőszerkesztő: Szabó Mihály Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Felelős vezető: Töttössy Péter ISBN

9 A rendezvény fővédnöke dr. Szabó János a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere védnöke dr. Csapó József Csere Sándor dr. Darai Lajos dr. Gyulai Endre Kuti Csaba Miakich Gábor dr. Mikó Jenő Patrubány Miklós Pokorni Zoltán dr. Szabó Miklós Tüttő György Weiersmüller Rudolf dr. Zachar József ny. szenátor (Nagyvárad) kanonok (Tapolca) a Kodolányi János Főiskola tanára (Székesfehérvár) szeged-csanádi megyés püspök (Szeged) a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke Szentendre város polgármestere pozsonyi református püspök a Magyarok Világszövetségének elnöke oktatási miniszter (Budapest) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pápai prelátus (London) Svájc magyarországi nagykövete az MTA doktora, a ZMTE Tudományos Tanácsának elnöke 5

10 Tartalom Vörösmarty Mihály Előszó Faragó József (Kolozsvár) Megnyitó Csapó József (Nagyvárad) Köszöntő Csihák György (Zürich) Gondolatok történelemkutatásunk állagáról I. rész A magyar őstörténeti találkozó előadásainak teljes szövege Darai Lajos Mihály (Kápolnásnyék) A magyar és az egyetemes őstörténeti időrend összehasonlító módszertana Cey-Bert Róbert Gyula (Bangkok) Nemzeti jelképeink tragikus elvesztése Cser Ferenc (Melbourne) Életszimbólumok Hadonich István (Melbourne) A judeo-keresztény Biblia eredete és az úgynevezett magyar hit Faragó József (Kolozsvár) Kádár Kata balladájának kínai változata időszámításunk második-harmadik századából Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) A kelta mondavilág (és magyar párhuzamai) Takács József (Tiba) A H(á) Istenről Marton Veronika (Győr) A sumir nyelvvita és előzményei Mesterházy Zsolt (Budapest) Ó-Magyarországi (kárpát-medencei) bevándorlások Etrúriába Takács József (Tiba) El(v)álasztás avagy Kitekintés az ész börtönéből Barabási László (Csikszereda) Az euroázsiai birodalmak autonómiája és együvétartozása Barabási László (Csikszereda) A világ legősibb törvényeinek fennmaradása a székely falutörvényekben Szekeres István (Budakalász) Jeltörténeti azonosságok, hasonlóságok és párhuzamok a kínai és a sumér írástörténetben Takács József (Tiba) Népek, nemzetek, írások útja(i) Dani Pál (London) Körülbelül ötven meggondolás, hogy miért nem vagyunk finn-ugor származásúak Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Avar Nagar Magar Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Őstörténelmi ismertetés Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Utazásaim Belső-Ázsiában (Útibeszámoló) Polgár Lajos (Melbourne) Kik a kozákok? Nagy Kálmán (Budakeszi) A Magyar Nagyfejedelemség hadművészete a honfoglalás idején Barabási László (Csikszereda) A honfoglalás és a székelyek Herényi István (Budapest) Bulcsu horka Horváth Lajos (Veresegyház) Rosz (rusz) királyi testőrség és földrajzi név hagyatéka az Árpád-korból Takács József (Tiba) Etelköztől Nándorfehérvárig avagy Egy honvisszafoglalás elfelejtett részleteiről Csihák György (Zürich) Filmismertetés Takács József (Tiba) Egy föld amelyért annyiszor... avagy Ármányok és harcok egy területért II. rész A magyar történelmi iskola előadásainak teljes szövege Zachar József (Budapest) Az Új Háború és a magyarság Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkőművesség a második világháború idején Nagy Kálmán (Budakeszi) A magyar királyi l. honvéd lovasdandár harcai Ukrajnában, 1941-ben Juba Ferenc (Bécs) A diadalmas otrantói ütközet 80. évfordulójára Juba Ferenc (Bécs) Oroszország földközi-tengeri célkitűzései és haditengerészetünk Juba Ferenc (Bécs) Tengerhajózásunk a második világháború alatt Sancz Klára Lujza (Budapest) A második világháború épületveszteségei Budapesten. A város lakóinak élete a harcok alatt és a harcok befejezése után, országos összehasonlítással Gottesmann Péter (Budapest) Fegyverek között hallgatnak-e a múzsák Isépy Dezső (Sátoraljaújhely) Horthy Miklós és október Radnóczy Antal (München) Horthy Miklós kormányzó kiugrási kísérletei a második világháborúból. Diplomáciai és fegyverszüneti tárgyalások

11 Radnóczy Antal (München) A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások (itt dr. Teleki Géza szövegét közöljük) Somorjai Béla (St. Gallen) A Szent Korona évi menekítése és a Mattsee-i emlékmű története Balogh Ádám (Bad Ischl) Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc emlékezete Farkas Ferenc Az Altöttingi Országgyűlés története Csihák György (Zürich) Az Altöttingi Országgyűlés Krasznay Béla (Budapest) Az évi kommunista-ellenes ellenállási mozgalom ismertetése Csámpay Ottó (Pozsony) A második világháború társadalmi következményei Botlik József (Budapest) a csehszlovákiai magyarságra Rutén/ruszin önkormányzati törekvések az Északkelet-Felvidéken és Kárpátalján ( ) Doma István (Sárosoroszi) Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történetéből Csapó I. József (Nagyvárad) A belső önrendelkezéstől a kettős állampolgárságig Faragó József (Kolozsvár) Zárszó Függelék Levelek Pokorni Zoltán oktatási miniszter Mádl Ferenc köztársasági elnök Pokorni Zoltán oktatási miniszter A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XVI A rendezvény jegyzőkönyve A magyar őstörténeti találkozón elhangzott előadások tartalmi kivonata A magyar történelmi iskolán elhangzott előadások tartalmi kivonata Nyilatkozat Házirend Rendezvényterv Munkaterv A XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó Műsora A X. Magyar Történelmi Iskola Műsora A rendezvény szereplői Meghívó a ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozójára Felhívás a ZMTE X. Magyar Történelmi Iskolájára Statisztikák Az egyesület magyar történelmi iskolái Kiadványaink Előkészületben A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XIV. Magyar Őstörténeti Találkozója és a VIII. Magyar Történelmi Iskola (Tapolca 1999) kötetének tartalomjegyzéke Az Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XV. Magyar Őstörténeti Találkozója és a IX. Magyar Történelmi Iskola (Felsőőr/Oberwart 2000) kötetének tartalomjegyzéke Meghívó Info A rendezvény költségeit fedezte: 9

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk

NÉVMUTATÓ* Beneš Edvard Clementis, Vladimír Drtina, Prokop Ïuriš, Július Fal an, Samuel Feierabend, Ladislav Ferjenèík, Mikuláš Fierlinger, Zdenìk NÉVMUTATÓ * Beneš Edvard (1884 1948) köztársasági elnök (1935 1938, 1938 1945, 1945 1948) Clementis, Vladimír (1902 1952) a londoni emigrációban a Jogi Tanács tagja (1942 1945), a Szlovák Nemzeti Tanács

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 1. Valószínű, hogy Dózsa Györgyöt nem ültették izzó vastrónra kivégzésekor, csupán ácsolt székre. Ám a fejére valóban felhevített vaskoronát tettek. Hol történt

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története A könyvek általában új ismeretekkel és értékekkel bő vítik az érdeklő dő emberi elmét. Lehet az regény, hely-

Részletesebben

A Szent Korona újkori története

A Szent Korona újkori története 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben