A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978)"

Átírás

1 A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY ( ) A Nyugat harmadik nemzedékének tagjaként kezdte pályáját: Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Vas István, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán társaságában. Az Ezüstkor c. folyóirat szerkesztőjeként részt vett annak helykereső, eszmetisztázó irodalmi harcaiban, noha később magányosan járta útját. Rendkívüli sokoldalúság és bő termés jellemzi a 65 évet élt író munkásságát: költő, prózaíró, irodalomtörténész, fordító, szerkesztő. Mintegy ötven könyve látott napvilágot. A 40-es évek végétől, a hivatalos irodalmi életből kiszorítva, a modern katolikus szellemiség meghatározó személyisége lett után a marxizmus és a kereszténység közötti párbeszéd egyik szorgalmazója és megvalósítója, mint a Vigilia c. folyóirat szerkesztője, 1969-től főszerkesztője. Rónay a következőkben fogalmazza meg a kereszténység lényegét: Az a keresztény, aki lemond arról a föladatáról, hogy a világot krisztusivá formálni törekedjék, lemond egyszerűen a kereszténységről. A kereszténység nem zárható be a templomba, s aki csak a templomban keresztény, az nem keresztény a templomban sem. 1 Az elbeszélések a kitűnő író sokoldalú és gazdag munkásságának látszólag a peremén helyezkednek el. A művek témája többnyire az élet egy-egy válságos pillanata, az emberi elmagányosodás és kiszolgáltatottság, a halál s a halál előtti számvetés, az emberi kapcsolatok, s ennek is legmagasabbrendű megnyilatkozása: a szeretet. Hősei rendszerint gyarló kisemberek, akiket főként az tesz meggyőző, életszerű figurává, hogy magukban hordják mindannyiunk gyöngeségét és esendőségét, s akik, ha félig öntudatlanul, ösztönösen is, de törekednek a tisztább, igazabb élet felé. olvasható a kötet fülszövegében. A jellemek és cselekedetek erkölcsi értéke számít elsősorban, s ezt megerősíti az író vallomása is: Hiszek az emberi jóságban, és rendíthetetlenül hiszek a gondviselésben. Lehet, az emberek rosszak, komiszkodók, önzők, brutálisak, de minden salak mélyén meg lehet találni legalább egy szemernyi aranyat. És érdemes megkeresni 2 E mély humanizmusról tanúskodó gondolatok egyébiránt egybeesnek a cseh irodalom kiválóságának, Bohumil Hrabalnak céljaival, aki hasonlóképpen gyöngyszem után kutatott a mélyben A tárgyalandó novellát csak folyóiratban közölte a szerző, először a Szeptemberi halászat: Összegyűjtött kisprózai alkotások c. kötetben olvasható. A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ A kilenc, rövid szakaszra tagolt novella tárgya egy szegény, jelentéktelen, szürke kis mosónő élete és halála. Olyan sorsot mutat be az író, amely megszámlálhatatlanul sok ember sajátja volt a történelem során, mégis egyedülálló: Olyan prizma, amely a fény felé tartva a szeretet a cselekvő irgalmasság - színeit sugározza a világra. Különleges elbeszélésről van szó abból a szempontból is, hogy a Rónay György által vallott és képviselt egyetemes értelmű - katolicizmus gyakorlati életbe való szerves átültetését, a hétköznapok nyelvére történő átfordítását olvashatjuk ki belőle: Istent nem szerethetjük úgy, hogy felebarátainkat is ne szeretnők mert Isten törvénye, hogy szeressük felebarátainkat; a felebaráti szeretet, evangéliumi, keresztény értelme szerint pedig nem puszta elvi rokonszenv, hanem tett, tevékenység, munka -, hiszen a szeretet mivoltánál fogva eleve tevékenység, s ha nem tevékenység, nem is szeretet Rónay György: A keresztények jogai = Hazánk, 1947.szept Rónay György: Napló (1955,febr,14,) 3 Hegyi Béla: Rónay György tisztessége = Hitek, választások. Bp.: Magvető, p.

2 A történet a helyszín bemutatásával kezdődik. A szerző különös módon a város nevét nem árulta el, azonban a földrajzi és történelmi részletek egyértelműsítik, hogy Egerben járunk, a Bükk hegység lábainál. Az Abonyként megnevezett város pedig valójában Füzesabony. Milyen szándékoltan árulkodó részletek utalnak a fényes történelmi helytállással büszkélkedő végvárra? Először is maga a Várhegy; aztán a katolikus templomok zsúfolt sokasága: a székesegyház, a barátoké, a minoritáké, a cisztercitáké, az angolkisasszonyoké, s a plébániák, a felsővárosi, az alsóvárosi. A harmadik, és talán a kultúrtörténetben kevésbé jártas olvasók számára is legnyilvánvalóbb nyomot az utolsó sorokban rejtette el az író: azt a sűrű, alvadtvér-színű, keserédes vörösbort, melynek zamatát, ha egyszer megízlelte, soha nem felejti el az ember. Két fontos tényező határozza meg tehát a város légkörét, hangulatát, és az itt élő emberek hétköznapjait: a katolikus vallás és a bor, az Egri Bikavér. Az élet sokak számára a templom és a borospince között telik, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Az események színhelye a városon belül egy meglehetősen szegény és szerény környék, a Hósták, a Várhegy oldalában. A házak alacsonyak itt, vastag falúak, horpadt tetősök s vállal egymást támogatják. A hóstát szó egyébként a bajor-osztrák eredetű Hofstadt -ból származik, jelentése Eger esetében nagy valószínűséggel külső városrész. A városfalon kívül, a törökök ellen vívott harcok idején, az 1600-as évek második felében kialakult településrész, a környező falvakból menekült hajléktalan szegénység telepei, külváros. 4 A novella valóban egy időtlen, külvárosi történet, nemcsak a helyszínt, de a lakókat, a novella egyszerű, szegény szereplőit tekintve is. 2. E második részlet, melybe az egri bor szerénytelen dicséretével Nincs ennél jobb bor a világon! lépünk át, elénk hozza Hanuszák Józsefet, az ácsot. A történet télen kezdődik, a téli pincézések idején, amelybe valahogyan belecsöppent a mester is: Ki tudná megmondani, hogyan került a szegény mesterember a zsíros szőlősgazdák, duhaj gazdalegények társaságába? Nem a legdicsőbb szerep jutott neki: mulattak rajta, mint valami bohócon. Kár, hogy nem hallotta bölcs Salamon intelmét: A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs! (Péld.20:1.) Bizony, az ács beletévedt, és nem is lesz ereje kitörni belőle többé. A felesége, Róza ezalatt fekete hárászkendőbe burkolózva üldögélt az ablaknál, és várta az urát. Egy kicsit fájt a szíve miatta, hogy már egy estére sem marad itthon. Míg a pincékben férje együgyű bűvészmutatványain hahotáztak, addig Róza ugyancsak együgyű dolgokat forgatott magában: Olyasmiket gondolt, hogy Hanuszák, az ács Szent József, ő maga Szűz Mária, s valahol a szíve alatt ott mozog már a kicsi Jézus. Ismét körvonalazódik a borospince és a templom kettősége; Hanuszák a hordók, Hanuszákné a karácsonyi ünnepkör gyönyörűségeivel táplálkozik. Milyen lehet-e két ember találkozása? Az egyetlen összekötő kapocs közöttük a félelem, ahogyan az a részegeskedő férjek családjában igen gyakori eset. Róza, ha meghallotta az erősödő kutyaugatást, amely a hazadülöngélő részegek útját követte, csak így tudott imádkozni: Uramisten, add, hogy ne bántson. Uramisten, add, hogy ne nyúljon hozzám. A megaláztatás és a tehetetlen kiszolgáltatottság mélységes szakadéka ez, két olyan ember között, akik fiatalon bizonyára szerették egymást. Az utolsó mondatok azonban hidat vernek e szakadék fölött, és sokat elárulnak Hanuszákné különlegességéről: mikor megbizonyosodott róla, hogy az ura alszik, dideregve kiszállt az ágyból, mezítláb az alvóhoz osont, s letérdepelt, hogy lassan, gyöngéden, vigyázva lehúzza róla a havas, sáros csizmát. Azt gondolnánk az előzőekből, hogy a félelem az asszony egész lényét megbénítja, de éppen a fordítottja történik: a szeretet legyőzi benne a félelmet. Úrrá lesz saját tehetetlenségén, látva ura mélyebb, öntudatlan tehetetlenségét. Nem pusztán a keserű kötelességtudat vezérli: lassan, gyöngéden, vigyázva vetkőzteti a részeget, nem szidja és korholja közben. Nem csupán részvét, hanem szinte anyai gondoskodás hatja át 4 Lévai Béla = Magyar Nyelvőr

3 mozdulatait, és már-már érthetetlen alázat: mezítláb, dideregve letérdepel a mocskos, bűzlő, hortyogó ura ágya elé. Vajon miért teszi meg mindezt? Hadd válaszoljanak e kérdésre Saint- Exupéry sorai: Az irgalmasság sose a középszerűség, az ostobaság vagy a tudatlanság megtisztelése volt. Az orvosnak a legalantasabb pestises betegért is kockára kellett tennie az életét. Istent szolgálta vele. Attól nem lesz kevesebb, ha egy tolvaj ágya mellett virrasztotta át az éjszakát Hanuszák József rendkívül gyors testi-lelki hanyatlásáról, s a lelkében zajló küzdelmekről olvashatunk. A felesége szótlan szeretettel, szemrehányások nélkül követte e folyamatot: Hol járt, mit művelt? Hanuszákné nem kérdezett tőle soha semmit. Kitisztogatta a csizmáját, lekaparta a bekecse prémgallérjáról a sarat, kucsmájából kiverte a port, nadrágjából kiszedegette a bogáncsot. A részletek, az aprólékos gonddal végzett helyreállítás megint túlmutat a kötelesség keretein. Miért nem szólt semmit mindeközben Róza? A vádaskodás, a szemrehányások nyilván falra hányt borsóként peregnének le az állandóan részeg ember tudatáról, vagy ami még rosszabb, indulatba kergetnék. Az önmegtagadó némaság nagy lelkierőről, az egykor talán szerető férj iránti tapintatról beszélnek, de így sem tudják feltartóztatni a zuhanást: Nem hívták többet, kitértek előle. Hanuszák megsértődött, kereste, kin töltse ki a mérgét, s egyre többet kötődött a feleségével. Azonfelül is rágta valami a belsejét, hidegrázós láz, különösen alkonyattájt még a foga is összekocódott tőle. Minél többet ivott, annál kevesebbet tudott dolgozni, az egyre kevesebb megrendelésből egyre kevésbé lehetett megélni. Az ördögi körből nincs ereje kitörni, csak gyötrődik: Olyan volt, mint egy kimerült, agyonhajszolt állat. Ilyenkor érezte, hogy szenved, ordítani tudott volna az irtózatos magányosságban. Meg-megrándult az ajka, egyre egy mondatot forgatott magában. Ilyesfélét: Nézd csak, Róza, vesd meg szépen az ágyamat, mert nekem immár végem. Milyen kedvesen szólna gondolatban. Ugyanakkor félelmetesen tisztán látja a helyzetét, azt is, hogy a feleségén kívül senkije nincs, akivel szót válthatna. Azonban volt egy akadály a szépen kigondolt terv véghezvitelében: De hogyan mondja meg neki, hogyan álljon elébe? Egy ilyen részeges, rongy, gané ember. A lelkiismeret tükrében rongy, gané embernek látja önmagát, aki maga kereste magának a bajt, aki nem érdemel megbocsátást. Még ha bízhatna is felesége szerető megértésében, önmagának képtelen felmentést adni. S mi következik ebből? Ettől aztán tompa düh kerekedett benne Hanuszákné ellen; düh meg szomorúság, keserű, mint az epe, hogy megémelygett tőle. Valahogy el kellett tüntetni a szájából ezt az ízt. Minél többet ivott, a törköly annál jobban fűtötte benne a tüzet; mindinkább locsolta, s mindinkább lobogott. Míg aztán fölcsapott az agyába is, izzani kezdett a koponyája alatt, s majd szétvetette a fejét. Hanuszák a homlokába húzta a kucsmáját, nehogy kívülről is meglássék ez az izzás, ennek az olvadt vasnak a szederjesfehér pokla, melynek szikrái egyre ott pattogtak a fülében, egyre ott ugráltak a szeme előtt. Az ács félelmetes állapotba, a megkötözöttség szederjesfehér poklába került: Kinek jaj? Kinek versengések? Kinek panasz? Kinek ok nélkül való sebek? Kinek szemeknek veressége? A bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására. (Péld.23:29-30.) Az ács azonban nem tudott megállni az egri boroknál, a végén már a pálinka rabja lett. Keserves közérzete folyományaként az önvád kiutat keres, és Hanuszák nem Hanuszák, az igazi bűnös, hanem Hanuszákné, az ártatlan ellen fordult. Az önvád gyenge gyávasággá hígul, hiszen könnyebb egy külső, kreált ellenség, mint önmagunk ellen küzdeni. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekvő ember lelkének. (Róm.2:9.) Szinte törvényszerű, hogy a belső, olthatatlan izzás brutalitásban ölt testet: Vadul taszította be az ajtót, kiráncigálta Hanuszáknét az ágyból, letaszította a földre, s egy görcsös bottal, melyet még künn a pincék közt kerített a kutyák ellen, kegyetlenül ütlegelni kezdte. Nagyon sok családban mindennaposak a hasonló esetek, mégsem lehet napirendre térni 5 Saint-Exupéry: A hadirepülő/ ford. Pór Judit. Bp.:Európa, p.

4 fölöttük. Hová aljasult az ember: kiráncigálta, letaszította, kegyetlenül ütlegelte azt a nőt, aki most is segítőtársa, s egykor egyetlen szerelme volt?! Ez az utolsó jelenet, amelyben József, a részeges hóstáki ács aktívan és felettébb szégyenteljes módon közreműködött. Ezután már csak a pletykák és mendemondák révén nem Rózától! - értesülünk lejtőre került életének állomásairól, hamarosan bekövetkező végéről. Babits Mihály megrendítő képekben ábrázolja azt a sorsot, amelyből a férfi nem tudott kilépni: Mivel e földön jónak lenni oly nehéz erényeid elhagynak mint az ifjuság, de bűneid utánad jönnek, mint hű kutyák s ha netán elfáradva az uton leülsz, mind köribéd telepszik és arcodba néz nyugodtan, mintha mondanák: Nem menekülsz! s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz, megint előjön, kezed nyalja, s mintha már lelked belső helyein és zugaiban kotorna nyelve ragadósan, sikosan, és érzed már hogy többé nem kergetheted s nem verheted hacsak magadat nem vered verd! verd! ezer bűn nyelve lobog benned mint a tűz és lelked már nem is egyéb mint ez a tűz (Intelem vezeklésre) Hanuszák mégcsak nem is önmagát ütötte és vádolta, hanem a feleségét egészen szégyenteljes haláláig. Mi a válasza minderre a szegény, jó Hanuszáknénak? Úgy látta, itt van az idő, amikor neki kell eltartania az urát, mint ahogyan a régi jobb napokban Hanuszák tartotta el őt. Talán ekkor körvonalazódik az olvasó előtt, hogy miért is áll e két rendkívül egyszerű jelző az asszony neve előtt: szegény és jó. Nem a váláson töpreng, hanem a hálás áldozatvállalás lehetőségein. Szegény embert nagyon sokat találhatunk a világon, kb. 4 milliárdot; de jó embert, azt hányat lelni? Mit fed egyáltalán ez a jóság? 4. Róza ezentúl mosásból tartja el magát és munkaképtelenné vált férjét: szépen dolgozott, s nem lopta a napot. A koszttal sosem követelődzött, megköszönte, mit elébe adtak, s nemhogy pletykált volna, de még csak a szavát se hallották egész nap. A felsőruháját nem vetette le soha, az ujját is éppen csak egy tenyérnyire gyűrte föl, véletlenül se tovább, nehogy meglássák a karján a Hanuszák fütykösének nyomát. De nem elég, hogy dolgoznia kell, mert ez még önmagában nem volna baj; az állandó ütlegelésen túl további megaláztatást is el kellett szenvednie: Hanem az ember nehezen szabadul a hírétől, s Hanuszáknénak is utánalopakodott, ha nem is a sajátja, hanem az uráé. Mert nem elég, hogy iszik, mint a gödény, de összebarátkozott azokkal a nőszemélyekkel, akik éjszakánként künn kószálnak a Minarét utcán, s át-átfutnak a hídon egy pohár pálinkára a Sebes Fullajtárba; azoknak a bestiáknak fizet, de miből? Abból, amit az a szerencsétlen felesége keres rá! Nehéz eldönteni, hogy a rosszindulatba vagy a részvétbe csomagolt pletykák a fájóbbak. Mit könnyebb elviselni: az irigységet vagy a sajnálatot? Róza nem védekezik, nem vádaskodik, nem panaszkodik. Még szavakban sem szakítja meg közösségét Józseffel, aki most már azt a pénzt veri el, amit ő keres mosónőként, keserves munkával. Miből állt az élete? Ott állt a habos teknő, a szürke víz fölött, és mosta apró, gyors mozdulatokkal a mások szennyesét. Az ágyhuzatot, lepedőket, törülközőket meg az alsóneműt, a vásznat meg a tarkát, s ha lankadni kezdett a karja, sajogni a kilúgozott keze feje, égni a körme körül kimart ujja, mindenféle együgyűséget gondolt, s egyszerre fölfrissült tőle. Hogy nem is a Kollár doktorék

5 szennyesét mossa, hanem csak az imént tett elébe egy púpos kosarat a Boldogságos Szűz Mária: Ugyan, Hanuszákné lelkem, nem mosná ki ezt a kis ruhát, a fiamé meg a tizenkét apostoláé. Megint ott vagyunk az együgyű gondolatoknál, amelyek az első jelenetben is foglalkoztatták az asszonyt. Menedéket, erőt, felfrissülést merít belőlük. Érdekes módon maga az író, Rónay György is hasonló módszert ajánl: Minél többször gondolni napjában Istenre. Egy-egy gondolat órákat megtölt munkakedvvel, nyugalommal, erővel. Föltölti árammal a kimerülő telepet. 6 Egyébként manapság, az automata mosógépek korában szinte elképzelhetetlenül nehéz és megalázó munka volt a mások szennyesét mosni nap, mint nap, órában, gumikesztyű, glicerines kézkrémek nélkül. De milyen háttér dereng fel a meggörnyedt mosónő együgyű gondolatai mögött mit jelent a mások szennyesét mosni? Azt mondhatjuk, az egyik legnehezebb és legundorítóbb feladat Isten számára az emberiség szennyesének kimosása. Zakariás próféta látomásában Jósua főpap, a választott nép, tágabban az embervilág képviselője szennyes ruhákba öltöztetve áll Isten előtt, aki így szól: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És mondta neki: Lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! (Zak.3:3-4.) A szennyes ruha a bűnnel, álnokságokkal szennyezett jellem szimbóluma, amelyet senki ember nem képes önerőből kifehéríteni: Ki mondhatná azt, megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok a bűnömtől? (Péld.20:9.)Ezt kizárólag az Emberfia teheti meg, kinek vére megtisztít minket minden bűntől. (I.Ján.1:7.) Csakis azok állhatnak majd meg Isten előtt, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. (Jel.7:14.) Ők ölthetnek magukra folttalan jellemet, azaz ragyogó és tiszta gyolcsot, amely a szentek igazságos cselekedetei. (Jel.19:8.) A mosónő alakjának legismertebb, XX. századi megtestesítője a magyar irodalomban József Attila édesanyja. József Jolán így mutatta be a három gyermekes, szegény asszonyt: A gond megkövesedett anyánkban, és csak arra jutott ereje, hogy enni adhasson gyerekeinek. Nem voltak érzelmes gondolatai, csak kietlen gondjai. Attila helyett a vödröt vette karjára reggelenként, és csak este tért haza Ő maga megvont minden falatot a szájától, hogy nekünk több jusson. Vékonyka lett, kicsi, lerágtuk a húsát, elszívtuk a vérét Róza is megtagadott minden finomságot magától, nem a gyermekiért, mert az nem adatott neki az író nem tér ki rá, miért nem -, hanem a férje kedvéért: Futva ment át a piactéren, a hídon; öt óra volt; futott, hogy még otthon találja Hanuszákot a kaláccsal. Nem mintha az ura munkába indult volna pincézés vagy kocsmázás előtt akarta otthon érni őt Milyen lélekkel nézhetett az ács - a kalács fölött - és mindezek után a felesége szemébe? József Attila ezt írta egyik legismertebb versében az édesanyjáról: Anyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak, a cipeléstől reszket lábuk és fejük fáj a vasalástól S mert hegyvidéknek ott a szennyes! Idegnyugtató felhőjáték a gőz s levegőváltozásul a mosónőnek ott a padlás - - (Anyám,1931.) Róza vékony, apró alakja, külsőleg, sokban hasonlít Pősze Borbálára, és a mosónők sorsát látni fogjuk - a szegény Hanuszákné sem kerülhette el: a tüdeje elvásott a sok gőzben, és derekát elkínozta a sok hajladozás. Mennyi ruhát kimosott, istenem, mennyit; ha mind egy 6 Rónay György: Napló I. (1949.ápr.14.) Bp.: Magvető, pp

6 kötélre teregetnék, meddig érne? Túl a hegyen, messze, jó messzire. Fáj a válla tőle, fáj a karja, fáj a melle, s már nem bírja a kosarat a padlásra. Hanuszákné lelkileg mégsem kövesedett meg, nem nehezedett el a szíve a megélhetés gondjai következtében talán ez a szegénységben rejlő legnagyobb kísértés -, hanem mindenkinek kész volt megfelelni a benne élő reménységről. Egyik napon éppen Mányokiéknál mosott a főutcán, és a bérét szerette volna megkapni a szakácsnétól, helyette azonban a nagysága várta, aki beszélgetésbe elegyedett vele: - Mondja Hanuszákné, miért nem hagyja ott az urát? Hanuszákné rémülten bámult rá. - Én az uramat? Miért? - Azért, mert iszik. Mert csavarog. Mert veri magát. - Igen - mondta Hanuszákné, olyan halkan, fejét lehajtva, hogy alig lehetett hallani. De hát azért miért hagynám el? S ki viselne rá gondot, ha én otthagynám? kérdezte, és csodálkozó tekintetét ráemelte az asszonyra. - Csak nem azt akarja mondani, hogy szereti? - kérdezte kissé bosszúsan. Hanuszákné egy parányit megvonta a vállát. - Persze hogy szeretem szólt egyszerűen. Olyan szerencsétlen, szegény. - De hiszen megcsalja magát! - Megcsal ismételte Hanuszákné és a szőnyeget nézte. Ilyen hitvány asszonyt, amilyen én vagyok Az asszony toppantott. - Nem igaz! Akkor is megcsalná, ha maga volna a legszebb a világon. Mind ilyen. Haszontalan, csavargó, hűtlen! Hanuszákné újra fölemelte a fejét, s hosszan belenézett az asszony kipirult arcába. - De én hűséges vagyok hozzá mondta csöndesen. Egyszerre nagy szánalom fogta el iránta, a büszkesége, a szenvedése, a megalázkodása iránt. Lehajolt és megcsókolta a kezét. E jelenetben újra megnyilatkozik a kis mosónő együgyűsége, ez azonban távolról sem pejoratív értelemben vett korlátoltság. Az önzésnek nyoma sem lelhető föl szavaiban, nem a saját érdekeit tartja szem előtt, hanem a szegény, szerencsétlen Hanuszákét. Föl sem merül benne az a lehetőség, hogy elhagyja, noha súlyos megaláztatások sorozatát szenvedi el tőle nap, mint nap. Érzi és tudja, hogy valójában férje szenvedései a súlyosabbak, ő az, aki gyámolításra szorul. Az isteni szeretet és nagylelkűség nyilatkozik meg egyszerű, halk mondataiban. Az író hatalmas megállapításokat rejtett el e párbeszédben. Mányokiné keserű kifakadása Mind ilyen. Haszontalan, csavargó, hűtlen. az egész emberiséggel szemben jogos vád és látlelet: Mindnyájan hűtelenekké lettetek hozzám, mondja az Úr. (Jer.2:29.) Hanuszákné azonban az Isten hűségéről tesz tanúbizonyságot: De én hűséges vagyok hozzá minél elesettebb, minél rosszabb, én annál hűségesebb vagyok. Ő hű marad, magát meg nem tagadhatja. (II.Tim.2:13.) Isten, lényéből fakadóan, hűséges teremtményeihez. Azt olvassuk Rózáról, hogy egyszerre nagy szánalom fogta el iránta, a büszkesége, a szenvedése, a megalázkodása iránt. De amellett, hogy szavai valóságos bár nem szándékolt - szemrehányásként érhették Mányokinét, a mosónő őszinte sajnálatot érzett az előtte megalázkodó, kitárulkozó nagyságos asszony iránt Jézusról is többször olvassuk, hogy megszánta az embereket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. (Mk.6:34.) Ugyanakkor a fiatalasszony büszkeségének és szenvedésének kettőssége tipikusan emberi vonás: nehezünkre esik képmutatás nélkül megalázkodni, még akkor is, ha bűnösnek érezzük magunkat. Ezzel szemben mit tanít Hanuszákné kézcsókján keresztül nemcsak az elkeseredett fiatalasszonynak - az író? Amit Jézus mondott: Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. (Mt.11:29.)

7 A kézcsók mögött másfelől ugyanaz a lelkület húzódik, mint a Hanuszákkal szembeni lehajlásban: legyen az a sáros csizma lehúzása vagy a bot előtti letérdelés. Nem gyáva, szolgalelkű gyengeség, hanem erővel telített szelídség. Sőt, ugyanez nyilatkozik majd meg az új pap előtti alázatában is: Egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén; semmit nem cselekedvén versengésből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. (Fil.2:2-3.) 5. E szakaszban új szereplő lép színre, akinek sorsa szorosan összefonódik a szegény mosónő életével: Ebben az időben történt, hogy a hóstáki öreg papot féloldalt megütötte a szél, s a püspök új papot küldött helyette a plébániára, egy fiatalt, aki külföldet is járt, és nagy jövőt jósoltak neki az aulában. Az új pap valamiféle mozgalmat akart szervezni, hogy milyet, maga se tudta még: segíteni akart a szűkölködőkön, de tapasztalatlan volt, nem ismerte az embereket, s ügyetlenül fogott a dologhoz. A szegények elhúzódtak tőle, a gazdagok lenézték. Emiatt aztán hamarosan keserűség fészkelt meg benne. Hányszor maga elé képzelte művét: az új Hóstákot, a grafikonokat a plébániahivatal falán, ahogy a fejlődést mutatják; hányszor elképzelte, hogy majd egyszer, öt, tíz, tizenkét esztendő múlva könyvet ír erről, a Hósták meghódításáról, erről a modern misszióról, az új módszerről, az ő módszeréről; egyszóval elképzelte, hogy minden sikerül neki, s ő ott áll minden sikernek az élén, és mert semmi sem sikerült neki úgy, ahogyan szerette volna, talán azért mert nagyon is magának szerette volna, a fiatal pap csalódottnak, kijátszottnak érezte magát. A széles körű műveltség, a külföldi teológiákon szerzett diploma még nem biztosíték arra, hogy valaki az emberekkel is jól tud bánni, illetve, hogy igazán Jézust képviseli. Ő a farizeusokat is megrótta önelégültségük és saját tudományukba vetett hitük miatt: Hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. (Mt.15:9.) De vajon ez lett volna a fényes jövő, hogy a szegények elhúzódtak tőle, a gazdagok lenézték? Félelmetes társadalmi űr, vákuum támadt Gábor, Isten és az emberek szolgája körül; Jézusról ellenben azt olvassuk, hogy egész lényével vonzotta minden társadalmi csoport tagjait, mert kedvesség ömledezett ajkain. (Zsolt.45:3.) Jézus szemében minden lélek értékes volt. Miközben mindig isteni méltósággal viselkedett, szeretetteljes tiszteletet tanúsított Isten családjának minden egyes tagja iránt. Mindenkiben elesett lényt látott, akinek megmentése az Ő feladata. Gyengéd részvéte gyógyírként hatott a fáradt, elgyötört lelkekre. A hozzá jövő szenvedők úgy érezték, ügyüket hű és szelíd barátként teszi magáévá. 7 Ezzel szemben egy nagyon lényeges végül nyilvánvaló lesz, éppen a leglényeg! isteni tulajdonság hiányzott az új papból, s ebből fakadtak sorozatos kudarcai. A keserűség gyökere amely táptalajra lelt szívében - a sértődöttség, másfelől a sikertelenségből fakadó elégedetlenség nem önmagával, de a külvilággal szemben. Azok az elképzelések, amelyeket a fiatal pap dédelgetett, illenek egy vezérigazgatóhoz, egy látványos nyereséggel kecsegtető vállalkozáshoz - de nem a mennyek országához. Az új módszerek és sikerek középpontja számára az én, aki elismerésre, győzelmekre szomjazik. Nem a hóstáki emberek sorsa, jobbléte a lényeg, hanem az általa készített grafikonok, a tíz évvel később megírt könyv. Az önfelmagasztalásnak nincs helye az isteni tervekben. Mid van ugyanis, amit ne kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? (I.Kor.4:7.) Isten azt kívánja, hogy rejtsük el énünket Krisztusban, és a dicsőséget teljesen neki adjuk. Az én szálait sokszor beleszőjük életünk szövetébe, és ezzel megraboljuk Istent az őt megillető tisztességtől és dicsőségtől. 8 A mennyek országáért végzett munka sikere, avagy sikertelensége nem mérhető grafikonokban; ha szabad ezt mondani, Isten nagyon pazarlóan, a megtérülés csekély hányada 7 White, E.G.: Jézus élete 8 White, E.G., sz. levél

8 ellenére is maximális ráfordítással dolgozik: Az általa vetett magok közül némelyik az útfélre, némelyik köves helyre, némelyik tövisek közé esik. Még azt is eltűri, hogy a jó földbe vetett búza közé az ellenség konkolyt hintsen. (Mt.13:3-30.) A saját sikerek és dicsőség hajhászása már csak azért sem helyénvaló, mert Jézus ezt mondja mindenkori követőinek: más a vető, más az arató Ti a mások munkájába állottatok. (Ján.4:37-38.) A fiatal pap érkezésével párhuzamosan a Hanuszák házaspár életében is döntő fordulat következik: Az is ebben az időben történt, hogy Hanuszákot egy hajnalban holtan találták a kofák a folyó medrében. Úgy fulladt meg, ahogy a részegek szoktak, egy könyöknyi vízben. Most, hogy eltemette a férjét, s egyedül maradt, a műhelyt pedig széthordták a Hanuszák hitelezői, átköltözött hát a Beglerbég utcába, a földbe roskadt török kori házikók egyikébe, közel a templomhoz. A történet két folyama a fiatal pap és a megözvegyült mosónő sorsa akkor kapcsolódik össze, amikor Ágota, a pap nővére és egyben házvezetőnője megfogadja Rózát a parókiára mosni, s ezentúl minden harmadik héten nagymosást kell tartania náluk. 6. Ágota magának való öreg lány volt, de olykor-olykor rászomjazott a beszédre. Irtózott a pletykától, a megszólástól, az uzsonnakávé melletti kis rágalmaktól; tudta, aki egyszer belékeveredik ebbe, soha nem szabadul ki belőle többé; olyan ez, mint a láp, mind mélyebbre süpped benne az ember. Ilyen embert manapság nagyítóval is alig találni, mert legtöbben örömüket lelik a megszólásban, a kis rágalmak terjesztésében. Pedig a pletykák nemcsak a pletyka tárgyát, de annak terjesztőjét is besározzák. A tökéletességre törekvés egyik mérföldköve, ha a másik embernek még a jó híre ellen sem vétünk. Isten azt mondja: Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. (Zak.7:10.) A csöndes kis mosónő iránt azonban az első pillanattól fogva megmagyarázhatatlan bizalmat érzett. Ágota előtt lassan megváltozott a Hósták képe. S főként a hóstákiaké. Már nem voltak ridegek, ellenségesek, gyanakvóak. Szerencsétlenek voltak, és szégyenlősek; a sebeiket szégyellték, a nyomorúságukat, a tehetetlenségüket. Ágota már nem félt tőlük. Sajnálta őket, szeretett volna segíteni rajtuk. Segíteni a némaságukon, a szegények kérges, fájdalmas némaságán: hogy nem tudnak beszélni fájdalmukról, örömükről, a szeretetre szomjazásukról s a félelmükről, hogy visszaélnek a bizalmukkal; ezért olyan vadak, tüskések, iszákosak, de nem rosszak, csak szerencsétlenek, makacs, nagy gyerekek. Valóban ilyenek voltak? Ágota ilyennek látta őket a Hanuszákné szemén át. Ágota és Róza között sok a szívbéli hasonlóság; mindketten őszintén vállalják a lelki szegénység valójában gazdag állapotát, irtóznak a gonoszságtól és készségesek az irgalmasságra. Az özvegy mosónő egy sötétségben ülő népet mutat be a pap nővérének, akik szomjazzák a szeretet és a világosságot. Ténylegesen hatalmas terület vár megművelésre; méreteiben is nagyszerű küldetés bízatna Gáborra: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a népeknek is világosságul adtalak. (Ésa.49:6.) Ágota megkísérelte a mosónőtől hallottakat megosztani az öccsével: Kívülről ezeket nem lehet visszavezetni az istenhez. Ezeknek nem az kell, hogy prédikálj nekik; persze, prédikálni is kell, de hogy velük éljünk; Hogy elsősorban ne a papot, az idegent lássák benned, hanem a testvérüket. Milyen érzések, gondolatok támadtak ezek hallatán Gáborban, az ifjú papban? Vállalja a hóstáki szegényekkel való tényleges életközösséget, testvéreinek érzi őket, Jézust látja bennük, akit képviselni hivatott? Forrt benne a harag. Nem elég a tehetetlensége, még leckéztetik is. Ágota, aki még soha nem szállt szembe vele. Szövetkezik ellene egy mosónővel. Egy tudákos, műveletlen, ostoba kis Hanuszákné. 7.

9 A nővérével folytatott, indulatossá fajult vita után Hanuszákné állandó bosszúságot jelentett a papnak. Maga is töprengett ezen: Vajon miért van annyi baja vele? Miért forr benne a harag a lenézett mosónő iránt? Két esetben is maga elé hívatja az özvegyet, hogy meglelje a dolog nyitját: Ez a vállalkozása végre sikert ígért, s ő remélte, hogy megtöri vele a jeget. Húsvétra megajándékozzák az egyházközség legszegényebb családjait, mégpedig nem holmi gazdagok asztaláról lehulló kaláccsal-süteménnyel, hanem liszttel, zsírral, cukorral, ruhaneművel, cipővel. Soha ilyesmiről a Hóstákon nem hallottak. Mindent a lehető leggondosabban készített elő. Nagy körültekintéssel választotta ki a leginkább rászorulókat. A pap nyitva hagyta maga után az ajtókat, odaült az íróasztalához, önkéntelenül is úgy helyezkedett el, hogy minél tekintélyesebben hasson. - Figyeljen csak rám, Hanuszákné mondta. Érezte hangjában a nagyképűséget, de nem segíthetett rajta, csak így tudta legyőzni azt az érthetetlen, kínos kisebbségérzést, amely a mosónő szelíd, komoly arcának láttára támadt benne. Gondolom, maga is nehezen él, magának is szüksége van valamire. Lisztre, zsírra, alsóneműre. Diktálja föl szépen De Hanuszákné megint csak a fejét ingatta. - Nincs szükségem nekem semmire mondta csöndesen. - S annyi szegényebb van nálam. A pap feszülten figyelte a hangját, de nem mert rátekinteni. Megérezte talán ez az asszony, mennyire kívánja, hogy legyen szüksége végre valamire tőle, hogy végre megalázhassa, fölébe kerekedjék? De nem volt szüksége semmire. Ebben az első, kihallgatáshoz hasonlítható beszélgetésben a pap megint csak jót akar, de nem jól. Nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkánkat értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. 9 Adni - tudni kell. Elfogadhatóan adni legalább olyan nagy művészet, mint elfogadni. Mindkettőhöz igazi alázat szükségeltetik. Hogyan kezdte Jézus a Jákób kútjánál a beszélgetést a megvetett samáriai asszonnyal? Adj innom! (Ján.4:7.) Saját szükségletére hívta föl a figyelmet, rászorult az asszony gondoskodására, segítségére, miközben készen állt, hogy azonnal és ingyen az örök élet vizét nyújtsa neki. Gábor, a fiatal pap az íróasztala mögül, tekintélybe burkolózva nem pedig a kút mellett ülve - szólította meg a mosónőt, nem azért, mert igazán érdekelte a gondja, hanem mert meg akarta alázni. Miből fakadhatott az a megmagyarázhatatlan, kínos kisebbségérzés, amely eltöltötte őt? A féltékenység, a félelem attól, hogy ez a szürke, műveletlen mosónő jobb erkölcsi értelemben véve -, magasabbrendű, mint ő, a pap, Isten kiművelt szolgája. A fölébe kerekedés vágya tette nagyképűvé, megközelíthetetlenné. Ilyen hangnemmel szemben azonban nincs az a szegény, aki kérésre nyitja a száját! Bár a pap adni akart, az uraságot játszotta: Gondolom, maga is nehezen él. Fogalma sincs az igazi szegénység szégyenlősségéről, sőt, mintha hangsúlyozni kívánná még a társadalmi különbséget is. Megint farizeusi képmutatással vádolható, hiszen azért akar adni, hogy az emberek lássák az ő jó cselekedeteit, (Mt.23:5.) hogy élvezhesse a mások felett gyakorolt hatalmat. Azok, akik maguk még nem hordozták el a szükség nyomasztó terhét, nagyon gyakran megvető módon kezelik a szegényeket, éreztetve velük, hogy úgy tekintenek rájuk, mint nekik kiszolgáltatott, értéktelen emberekre. Krisztus azonban mindezt látja, és azt mondja: én voltam az, aki éhes és szomjas voltam. 10 Gáborból legalábbis egyelőre -teljességgel hiányzik a gyengéd irgalmasság; megalázásra való törekvése azonban Hanuszáknéval szemben vereséget szenved. A mosónő csöndesen visszautasítja, alázatával pedig mélyen megalázza a papot: Annyi szegényebb van nálam. A pap e veresége által egy csodálatos tapasztalattól fosztotta meg önmagát és a mosónőt. Jézus is vágyakozott arra, hogy az emberek fölismerjék, szükségük van rá, az élet kenyerére, de nem azért, hogy utána visszaéljen valóban létező hatalmával. Adni akart, hogy örömet és hálát fakasszon, ezért lett mindeneknek szolgájává. (I.Kor.9:19.) 9 White, E.G.: Krisztus példázatai Bp.: Advent K., p. 10 White, E.G.: Jézus élete, Legkisebb atyámfiai c.fej.

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. XII. szám 2011. december Mi lapul az egyházközség fája alatt? Idestova egy esztendeje hirdették meg püspökeink

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

KEGYETLEN VILÁG. Minden kedves olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk! 2005. 1. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

KEGYETLEN VILÁG. Minden kedves olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk! 2005. 1. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2005. 1. szám KEGYETLEN VILÁG A múlt év karácsonyán megdöbbentette a keresztény világot, és valóságosan megrázta a nem keresztyén világot is a katasztrófa

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben