J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 3-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak: Községháza tanácsterme Nagyvázsony Vigh-Krupla Orsolya polgármester Henn János Husvéth László Magasi József Stefanovitsné Sipos Mária Wágenhoffer Károlyné képviselők Henn Ferencné körjegyző Bónácz Jánosné jegyzőkönyvvezető Meghívott : Takács Péter Nagyvázsony, Sörház u. 1. sz. alatti lakók képviseletében 4 fő a lakosság köréből I. Napirend előtt: Vigh-Krupla Orsolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen volt. Előterjesztette az ülés napirendjét, zárt ülés keretében szociális ügyek és a karbantartói állásra érkezett pályázatok tárgyalását javasolta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Henn Jánost és Stefanovitsné Sipos Máriát javasolta. Az ismertetett napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. Elfogadott napirend: 1. Takács Lászlóné (Sörház u. 1.) közterület tereprendezési kérelme 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, könyvvizsgálói jelentés, zárszámadási rendelet elfogadása Előterjesztő: Vigh-Krupla orsolya polgármester 3. A évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyalása Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának évi tevékenységéről 5. Beszámoló az Észak-Balatoni Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről 6. Beszámoló a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tevékenységéről 1

2 7. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi munkájáról Előterjesztő: Vigh-Krupla Orsolya 8. Együttműködési megállapodás a Nemzetiségi Önkormányzatokkal 9. Vázsony Vakáció nyári tábor pályázata Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT vezető 10. Egyéb aktuális ügyek II. Napirend tárgyalása 1. Takács Lászlóné (Sörház u. 1.) közterület tereprendezési kérelme Meghívott: Takács Péter Sörház u. 1. sz. alatt lakók képviseletében Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ismertette Takács Lászlóné beadványát, melyben kéri az önkormányzat hozzájárulását a 473/2 hrsz-ú telekhatárra történő kerítés építése miatt feltöltéshez és a Bástya utcában levő jelenleg nyílt árok burkolt árokká történő átalakításához. Takács Péter kérelmező: elmondta, hogy a nagy szintkülönbség miatt nem tud kerítést építeni. Összegyűjtött ásott földdel töltené fel a kerítés elkészítéséhez a meredek rézsűt. A burkolt árkot becsövezné, mely biztosítaná a csapadékvíz elvezetését. Saját költségén vállalja a munkálatok elvégzését. Wágenhoffer Károlyné képviselő: támogatta az elképzelést, nagyon örült a Bástya utca ezen része rendbetételének. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: javasolta a támogatást és kérte, szavazzanak a közterület rendezésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 67/2012.(V.3.) határozat közterület rendezésről a Bástya utcában Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete Takács Lászlóné kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a kérelmező saját költségén a Nagyvázsony Bástya utcában lévő (472. hrsz.) 473/1 és 473/2 hrsz. ingatlannal határos, jelenleg nyílt árkot burkolt árokká alakítsa át. Az átalakítást követően a telekhatáron lévő kerítést a régebbi állapotnak megfelelően (az úttest legutóbbi burkolatának javítását megelőző) földrézsűvel megtámassza. Tulajdonosi hozzájárulását adja a 473/2 hrsz. Észak-nyugati telekhatárra történő kerítés építése miatt a 475. hrsz-ú közterület részbeni feltöltéséhez, ill. rézsű kiképzéséhez. Kötelezi Takács Lászlónét, hogy a munkálatok elkészültét követően az átadásátvétel miatt az önkormányzatot értesítse. Kapcsolattartásra az önkormányzat részéről Henn Zsolt műszaki vezetőt jelöli ki. Felelős: az önkormányzat részéről Henn Zsolt műszaki vezető, valamint a kérelmező Határidő: folyamatos 2

3 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről, könyvvizsgálói jelentés, zárszámadási rendelet elfogadása Vigh-Krupla Orsolya polgármester: A beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet a könyvvizsgálói véleménnyel került a képviselő-testületnek előterjesztésre. A beszámoló részét képezi az önkormányzat vagyonkimutatása, melyet a nyilvántartó programból az év végi állománynak megfelelően mutattunk be. A évi bevételek e Ft-tal, a kiadások e Ft-tal teljesültek. A módosított pénzmaradvány összege e Ft. A pénzmaradvány megállapításakor a záró pénzkészletből kell kiindulni, amely e Ft volt. Ebben az összegben benne volt a szennyvíz-agglomerációs tulajdonközösség számláján lévő több, mint 4,9 millió Ft, a nemzetiségi önkormányzatok bankszámláján lévő összegek, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás elkülönített számlák egyenlege, és az intézményi bankszámla és házipénztár egyenlegek A pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a rendelet 18. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány e Ft Az előbbieken kívül az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján igénybe vett folyószámla egyenlege december 31-én e Ft volt. (Rövid lejáratú hitel állománya) A hosszúlejáratú hitel állomány IKSZT saját forrás hitel tartozás év végén 8,1 millió Ft volt. Magasi József képviselő: kérdezte, hogy a kisiskola épület kifizetésre került-e már a társönkormányzatok részére? Henn Ferencné körjegyző: kifizetésre került. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: elfogadásra javasolta a zárszámadási rendeletet. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.17.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról /rendelet szövege mellékelve/ 3. A évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyalása Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző Vigh-Krupla Orsolya polgármester: kérdezte van-e szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás. Szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta az ellenőrzési jelentés jóváhagyását. 3

4 Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 68/2012.(V.3.) határozat a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: körjegyző Határidő: azonnal 4. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának évi tevékenységéről Vigh-Krupla Orsolya polgármester: az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló jóváhagyását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 69/2012.(V.3.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása évi tevékenységének beszámolójáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás évi tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5. Beszámoló az Észak-Balatoni Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a Társulás évi tevékenységéről szóló részletes beszámolót a Társulás elnökétől megkapták. Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 70/2012.(V.3.) határozat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzat Társulás évi beszámolójáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzat Társulás évi 4

5 tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6. Beszámoló a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulási Tanács tevékenységéről Vigh-Krupla Orsolya polgármester: az írásos előterjesztés alapján várta a kérdéseket, hozzászólásokat. Wágenhoffer Károlyné képviselő: Véleménye szerint Nagyvázsonyban fontos lenne a tűzoltóság új bázisának létrehozása. Hol tart az egyeztetés? Vigh-Krupla Orsolya polgármester: érintett polgármesterekkel egyeztetett, biztosan kialakításra kerül Nagyvázsonyban a tűzoltóság. Központi határozat szerint a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában már szerepel az itteni létszám. Működésük megkezdésének feltétele a megfelelő épület. Eldöntendő kérdés, hogy az önkormányzatok vállalják-e az épület felújítását, ha nem akkor várni kell, míg az Igazgatóság az épületet átalakítja. Helyi vállalkozóktól már kértek árajánlatot. 24 település tartozna ehhez a kirendeltséghez. A költségek megosztását több szempont alapján is mérlegelték pl. lakosságszám arányosan, vagy önkormányzatonként még nincs döntés. Vigántpetendi polgármester nagyon támogatta a bázis kialakítását, náluk volt már tűzeset, tudják mennyire fontos ez. Nagyvázsony környéke fehér folt ebben a tekintetben. Wágenhoffer Károlyné képviselő: véleménye szerint pontosan ezért lenne jó, mert a mentőállomás is itt van. Zékány Zsolt a lakosság köréből: elmondta, hogy a költségek megosztását illetően lehetne a településeken található épületek száma is a viszonyítási alap, bár hasonló számok jönnek ki. A költség arány eltolódhatna úgy is, hogy ahol van nagyobb ipari létesítmény azt nagyobb arányban vennék figyelembe. Amennyiben önkéntes tűzoltóságot szervzenének nagyon szívesen segítene. ifj. Husvéth László képviselő: Véleménye szerint az önkéntes tűzoltóság csak elméletileg működik, gyakorlatilag nem. Nagyon magas a költsége. Wágenhoffer Károlyné képviselő: az önkéntes maga képzi magát és beszerzi a szükséges papírokat. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: elmondta, hogy a tervek szerint nem önkéntesekről van szó, már megvan az állományi létszám. Addig, míg nincs kész az épület, Veszprémben dolgozik az a 3 fő, aki a nagyvázsonyi bázisra kerül. Magasi József képviselő: jelezte, hogy a legutóbbi Társulási Tanács ülésén részt szeretett volna venni, de a Társulási Tanács elnöke nem engedte az ülésen való részvételét. Nagyon sérelmezi, hogy ebben a polgármester asszony is támogatta az elnököt. A jegyzőnek tudni kellett volna, hogy mi az eljárás. Szerinte mint képviselő is részt vehet az üléseken. Törvény szabályozza, hogy valaki részt vehet vagy sem. 5

6 Vigh-Krupla Orsolya polgármester: ezt az SZMSZ szabályozná, de a Társulási Tanács még nem rendelkezik ezzel. Magasi József képviselő: állásfoglalást kért, amely alátámasztja, hogy részt lehet rajta venni. Wágenhoffer Károlyné képviselő: elmondta, hogy nagyon méltatlannak találja, hogy a társközségek polgármestereinek Nagyvázsony hátrányára ennyivel nagyobb lehetőségei vannak, holott a társközségek polgármestereit sokkal kevesebb szavazattal választották meg, mint pl. egy nagyvázsonyi képviselőt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: az intézmény fenntartói társulásban 40 %-ot képviselnek a társközségek. Magasi József képviselő: Kapolcsról kevés gyerek jár a nagyvázsonyi intézményekbe, az ottani önkormányzatnak nincs beleszólása, mert nem tartozik a társuláshoz. Henn Ferencné körjegyző: Magasi József hozzászólására elmondta, hogy a társulásnak nincs Szervezeti Működési Szabályzata, ezt meg kell alkotni, akkor nem következik be ilyen helyzet. Ebben az esetben lehet, hogy ő sem volt a helyzet magaslatán. Amíg nincs SZMSZ, az önkormányzati törvény szabályait kell alkalmazni. Wágenhoffer Károlyné hozzászólására elmondja, hogy a Társulási Tanácsnak leginkább javaslattételi hatásköre van. Az önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek a közösen fenntartott intézményekkel kapcsolatos ügyekben. Megtehetné bármelyik tag, hogy kilép ebből a társulásból és belép egy másikba. Az alapfokú oktatás ellátásáról az adott önkormányzat társulás útján gondoskodott, a szabad iskola választás miatt a gyermek pedig változatlanul idejárna, amiért a társuláson kívüli önkormányzat nem fizetne. Azzal, hogy a nagyvázsonyi társulás tagjai, vállalták a rájuk eső rész finanszírozását. Nagyvázsony attól mikrotérségi központ, hogy itt vannak a környező kistelepülések. Kicsit ellentétesnek tartotta Wágenhoffer Károlyné véleménye azzal a januári állásponttal, hogy az öt település szeretné, hogy egy járásba tartozzon és egy körjegyzőségben maradhasson. Nem osztotta Wágenhoffer Károlyné véleményét. A társtelepülések érdekei közösek Nagyvázsonyéval, ha azt akarjuk, hogy megmaradjon Nagyvázsony központi szerepe, fontos a társulás. Wágenhoffer Károlyné képviselő: nem akarja egy véka alá venni őket, Pula maximálisan támogat bennünket. Következő évtől az iskola állami fenntartás alá tartozik, teljesen mindegy honnan jön a gyerek. Minősíti az iskolát a minél több helyről idejáró gyerek. Nem minden községről van szó. Véleménye szerint át kell értékelni a kapcsolatokat. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: elmondta, hogy kölcsönösen szükségünk van egymásra, fontos, hogy együtt tudunk működni. Wágenhoffer Károlyné képviselő: szerinte a rendőrségi épület eladása is lóhalálában történt, nem volt teljes együttműködés. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: emlékeztetett, hogy ezzel kapcsolatban kész tények voltak és aláírt megállapodás volt az értékesítésről. A Társulási Tanács csupán tanácskozik, döntést nem igen hoz. Zékány Zsolt a lakosság részéről: megkérdezte, hogy a polgármesterek szavazata differenciált-e a Társulási Tanácsban? Henn Ferencné körjegyző: igen, Nagyvázsonyé 5 szavazat, Mencshelyé 2, Vöröstó, Barnag, Pula 1-1 szavazat. 6

7 Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 71/2012.(V.3.) határozat a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása tevékenységének évi beszámolójáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 7. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi munkájáról Előterjesztő: Vigh-Krupla Orsolya Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a Veszprém Megyei Mentőszolgálattól részletes beszámolót kaptunk. A térítésmentes tulajdon-átruházással kapcsolatban dr. Gyarmati István úrral folytat egyeztetést. Magasi József képviselő: a mentőállomás kialakításakor az volt az ígéret, hogy két mentőautó lesz. Sokszor előfordult, hogy egész nap nem volt itt egy autó sem. ifj. Husvéth László képviselő: az átadás során aláírt megállapodás szerint A típusú állomást kell itt működtetni. Zékány Zsolt a lakosság köréből (mentős gk.vezető): elmondta, hogy sajnos egy autót elvittek. Jó volt, míg kettő volt, egyik a szervezett szállításokat végezte, a nagyobb felszereltséggel rendelkező itt tudott lenni a faluban. A kérés úgy hangzott, legyen két autó az állomáson. Az aláírt szerződésben A típusú mentőállomás szerepel, ami azt jelenti, hogy 1-3 autóval rendelkezik. Nekik sem jó az egy autó, ha előre programozott szállításra kell menni, a helyi esethez Veszprémből kellett kijönni mentő autónak. Henn János képviselő: az ígéret kettő autó volt. Akár meg is lehetne reklamálni, az önkormányzat az épületet vissza is veheti, ha nem a megállapodás szerint járnak el. Zékány Zsolt a lakosság köréből (mentős gk.vezető): Fábry Szabolcs korábban rendelkezésére bocsátotta a szerződést, A típus van benne. Dolgozóként nem tud mit tenni, saját véleménye, hogy jó lenne két autó, amely munkahelyet is jelentene. Elmondta, hogy kérdéses a tapolcai kórház bezárása. Ha így lesz, a feladatok megnövekednek, a betegek Ajka, Veszprém irányába való szállítása plusz időt jelent. Előkészítésben van a feladat növekedés, lehet kapunk egy autót, de több lesz a szállítás is. Vigh-Krupla Orsolya polgármester : szomorú, hogy az ilyen szolgáltatásokra nincs pénz. 7

8 Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester a beszámolót elfogadásra javasolta. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 72/2012.(V.3.) határozat a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi beszámolójáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Veszprém megye évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 8. Együttműködési megállapodás a Nemzetiségi Önkormányzatokkal Vigh-Krupla Orsolya polgármester: jogszabályi előírás alapján a német és a roma nemzetiségi önkormányzattal kell új együttműködési megállapodást kötni. Wágenhoffer Károlyné képviselő: nem jönnek el testületi ülésre, most sincsenek itt. Henn Ferencné körjegyző: a nemzetiségi önkormányzatok elnökei minden testületi ülésre kapnak meghívót. Ők a saját ülésükön már elfogadták az együttműködési megállapodást. A decemberig megkötött együttműködési megállapodásokat felül kell vizsgálni. A nemzetiségek jogairól szóló új törvény erőteljesebben nevesíti a működésükhöz szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítását, végrehajtási feladatok ellátását. A körjegyzőség biztosítja a személyi feltételeket és a tárgyi feltételek egy részét is. Helyiségek a községháza és az IKSZT épületében biztosítottak. Javasolta az együttműködési megállapodás elfogadását. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a német nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 73/2012.(V.3.) határozat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Az együttműködési megállapodás hatályba lépése: június 1. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május 30. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását 8

9 Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 74/2012.(V.3.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Az együttműködési megállapodás hatályba lépése: június 1. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május Vázsony Vakáció nyári tábor pályázat Előterjesztő: Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT vezető Vigh-Krupla Orsolya polgármester: kérte Stefanovitsné Sipos Máriát, ismertesse az előterjesztést. Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT, képviselő: tájékoztatta a testületet, hogy ötödik alkalommal kerül szervezésre a hagyományos egy hetes Vázsonyi Vakáció nyári napközis tábor. Pályázatot nyújtott be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Gyermekek és fiatalok rendezvényeinek támogatása megnevezésű kiírására. A pályázat sikeressége esetén előfinanszírozási támogatást kér az önkormányzattól a támogatás összegére a pályázat elszámolásáig Ft-ra pályáztak, főleg belépőjegyek és útiköltség fedezésére. A tábornak van önköltsége is. Amennyiben nem lesz sikeres a pályázat kisebb volumenben rendezik meg a programokat. Wágenhoffer Károlyné képviselő: mennyi gyereket érint? Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT, képviselő: fő szokott lenni a létszám, 9-12 évesek, ifjúsági segítők, családsegítők, pedagógusok részvételével. Wágenhoffer Károlyné képviselő: az iskola is szervez két hetet, az IKSZT is vállalt egy hetet, mindenképpen támogatandónak tartja. Jó lenne, ha az időpontokban nem lennének átfedések. Stefanovitsné Sipos Mária IKSZT, képviselő: kérte a táborszervezőket, hogy küldjék meg részére a tervezett táborok időpontját. Készíteni fog egy összesítést amely tájékoztatást nyújthat az érdeklődőknek. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt. Vigh-Krupla Orsolya polgármester szavazásra bocsátotta a tábor költségeinek megelőlegezését a támogatási összeg erejéig. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 9

10 75/2012.(V.3.) határozat VázsonyiVakáció nyári napközis tábor finanszírozásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az IKSZT programtervében szereplő VázsonyiVakáció nyári napközis tábor költségeit a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Gyermekek és fiatalok rendezvényeinek támogatása című pályázat sikeressége esetén a pályázat elszámolásáig a támogatás összeg erejéig előfinanszírozza. Felelős: IKSZT vezető, polgármester Határidő: december Egyéb aktuális ügyek Faluközpont felújítás és játszótér kialakítás projekt kommunikációja Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: észrevételt tett a Pontes Alapítvány pályázatával megvalósított projekttel kapcsolatban. A helyi újság szerkesztősége megbízásából polgármester asszony megkereste az Alapítványt, hogy a játszótér és a park felújítási munkálataival kapcsolatban néhány sor korrekt tájékoztatást tehessen közzé. A megjelentetni kívánt szöveg: EMVA támogatásból hamarosan megkezdődik a községháza előtti park felújítása és Nemesleányfaluban a játszótér kialakítása. A 14,5 millió Ft támogatás kedvezményezettje és a projekt lebonyolítója a Pontes Alapítvány. A pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy a támogatást a megvalósítást és a számlák kifizetését követően lehet lehívni, ezért a Pontes Alapítvány a nagyvázsonyi önkormányzat kezességvállalásával támogatást megelőlegező hitelt vesz igénybe. A hitel kamatát az önkormányzat fizeti. Az Alapítvány elnöke nem járult hozzá a megjelentetéshez. Képviselő kifogásolta, hogy az Önkormányzat és a Pontes Alapítvány közötti megállapodás 13. pontja előzetes egyeztetésről szól, amelynek az önkormányzat eleget tett. Ugyanakkor a Pontes Alapítvány április végi rendezvényéről készült ismertetőben olvashatatlanul kis betűvel említi meg az önkormányzatot. Eljárása nem volt korrekt. Az Alapítvány és az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, melynek 13. pontja tartalmazza a kommunikációra vonatkozó szabályokat. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: egyetértett az észrevétellel. Örömét fejezte ki a projekt megvalósulása miatt és megköszönte Magasi József képviselőnek az önkormányzat részéről végzett munkáját. Sérelmezte viszont a négysoros hír megjelentetésének megakadályozását. Részt vett a játszótér átadáson, ahol a társközségek meg nem jelent polgármestereit külön köszöntötték, ezzel szemben Nagyvázsony polgármesterét, nem mintha ezt elvárta volna, meg sem említették, amelyet a lakók szintén megdöbbenéssel fogadtak. Zékány Zsolt a lakosság részéről: megkérdezte, hogy az önkormányzat kezességvállaló, kamatot fizet és hitelt nem? Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: az önkormányzat készfizető kezességet vállalt, fizeti a kamatokat, a kommunikációjukból viszont ez kimarad. Magasi József képviselő: Egyet értett az észrevétellel, szerinte sem tisztességes ez így. Miért van így, mindenki tudja. Javasolta, hogy legyenek nagyvonalúak, lépjenek túl rajta, de hívják fel a Pontes Alapítványt, hogy tartsa be a megállapodásban rögzítetteket. Henn János képviselő: egyetértett Magasi Józseffel, az Alapítvány is tartsa magát a megállapodáshoz. 10

11 Wágenhoffer Károlyné képviselő: kellett volna jelezni már Magasi József összekötőnek. Henn Ferencné körjegyző: Magasi József az önkormányzat megbízott kapcsolattartója, a műszaki dolgokkal kapcsolatosan. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a megjelentetésre szánt hír tényszerű volt. Sokan nem tudják mennyit vállalt az önkormányzat ebben a projektben, az Alapítvány viszont úgy tesz, mintha semmiben sem venne részt az önkormányzat. Anyagi felelőssége van, az önkormányzat fizeti a kamatokat az elszámolás végéig, ha elszámolási hiányosságok lesznek, ez az idő kitolódhat. Resperger István a lakosság köréből: kérése, hogy tájékoztassa a falut korrektül a Pontes Alapítvány. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: mi is a korrekt tájékoztatást kérjük. A megállapodás 13. pontjának betartása érdekében a Pontes Alapítvány felé történő figyelemfelhívásról kérdezte a képviselő-testületet. A képviselő-testület ülésteremben lévő 5 tagja külön számozott határozat hozatala nélkül a figyelemfelhívással egyet értett Tájékoztató a Kertalja utca felújítására benyújtott pályázatról Vigh-Krupla Orsolya polgármester: tájékoztatta a képviselő-testülete, hogy április 17-én az EMIR rendszerben részletes értesítést kapott, hogy a Kertalja utcai pályázatot elfogadták, e Ft-ot támogatást ítéltek meg a felújításra. Másnap ezt módosították arra hivatkozva, hogy a rendszer téves üzenetet küldött és tartalék listára került a pályázat, mivel a keretösszeget kimerítették. Utána érdeklődve kiderült, hogy a keretösszeget 1,5 milliárd forintot, nem osztották fel. Ez nagyon sok kellemetlenséget okozott. A döntés miatt kifogást nyújtott be, amelyre várja a visszajelzést. ifj. Husvéth László képviselő: kérdés, hogy milyen gyakori az előfordulása az ilyen hibának. Vigh-Krupla Orsolya polgármester: érdeklődésére azt válaszolták előfordulhat, de eddig még nem volt soha ilyen. Henn János képviselő: először örült, aztán felháborodott. véleménye szerint, ez nem lehet véletlen. Wágenhoffer Károlyné képviselő: próbált lobbizni az ügyben. Fontosnak tartotta, hogy a pályázatok terén állítsanak fel fontossági sorrendet. Világosan lehetne látni, hogy mit szeretne a falu, mire van keret. Jelezte, hogy a község honlapján nincs semmi feltéve a francia kapcsolatról, kevés tájékoztatás jelenik meg. ifj. Husvéth László képviselő: támogatja a koncepció elkészítését, szerinte a Kertalja utcai pályázat a sor elején van. Henn János képviselő: egyetértett Wágenhoffer Károlnyéval, fölösleges dolgokra ne adjanak be pályázatot, sorrendet kell felállítani. 11

12 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: prioritási sorrendet kell felállítani, nem tudjuk, mikor milyen pályázatot írnak ki. Nem mindenáron kell pályázni, csak olyan projektet kell preferálni, ami később fenntartható Tájékoztató franciaországi kapcsolatról Vigh-Krupla Orsolya polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a múlt héten a egy francia kisváros Chatillon-sur-Indre polgármestere és felesége, a tiszteletbeli konzul és Trócsányi László Magyarország párizsi nagykövete járt Nagyvázsonyban. Nagyvázsonyt választották partnerül ahhoz a hagyományos programhoz, amely július között kerül náluk megrendezésre. 8 ország, köztük Magyarország a mi képviseletünkkel szerepel ezen a fesztiválon. Kérték, hogy Magyarországra jellemző dolgokat vigyünk és a gyerekek kulturális csoportját is várják. A gyerekek részt vesznek egy játékos versenyen is, amely kicsiben ugyanaz, mint a Játék határok nélkül című. Az utazás busszal történik, melynek költségét fogják fizetni, viszont árajánlatokat nekünk kell beszerezni. Az Ifjúsági Zenekart vinnénk és a busz férőhelyének ismeretében esetleg táncosokat is. Részvételi lista és buszköltség vonatkozásában a határidő május 15. Nagyon jó lehetőség a bemutatkozásra. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: folyamatban van az ajánlatkérés. Wágenhoffer Károlyné képviselő: nagyon tetszett a küldöttségnek Nagyvázsony. Náluk is van vár, kisebb, mint az itteni, ők a turizmusból élnek. Sok mindent érdemes ellesni tőlük. Ez óriási lehetőség, mindent meg kell tenni ennek érdekében. Zékány Zsolt a lakosság köréből: a falu honlapján óriási hiányosságok vannak, kinek a dolga ennek rendbetétele? Vigh-Krupla Orsolya polgármester: a régi felület teljesen tönkrement, nem lehet dolgozni vele. Kis türelmet kér, folyamatban van az új honlap kialakítása, kb. 90 %-os a készültsége. Egyéb tárgyalandó ügy nem volt Vigh-Krupla Orsolya polgármester megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést órakor bezárta. k.m.f. Vigh-Krupla Orsolya polgármester Henn Ferencné körjegyző Henn János jkv. hitelesítő Stefanovitsné Sipos Mária jkv. hitelesítő 12

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 18-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben