KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely felvétetett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyûlésén december 2-án és 3-án, Nagyváradon Jelen vannak: Tõkés László püspök-elnök, Kovács Zoltán fõgondnok, Csûry István fõjegyzõ, Csomay Árpád generális direktor, Tolnay István világi fõjegyzõ, Szõnyi Levente lelkészi aljegyzõ, Koszorús István aljegyzõ Baracsi Levente, Tasnádi András lelkészi fegyelmi bizottsági tagok, dr. Kovács Béla, dr. Vajda Sándor, Geréb Miklós világi fegyelmi bizottsági tagok, Sipos István, Sipos Miklós, Gellért Gyula, Fazakas Csaba, Nagy Sándor, Seres Géza, Lukács József, Mikló Ferenc, Bogdány Zsolt esperesek, Nagy József, Bara Csaba, Szilágyi Péter, Márkus László, Pesti János fõgondnokok, Varga Károly, Boros István, Kovács Gyula, Czapp István, Oláh Mihály egyházmegyei lelkészi fõjegyzõk, Halász György, Fiók Imre, Gergely István, Csa - pó Ernõ, László Kálmán egyházmegyei világi fõjegyzõk, Gellén Sándor, Keresztes N. Imre, Fülöp János, Veres Kovács Attila, Fehérvári Gyula, Kiss Miklós, Püsök Sándor Csaba, Nagy Mihály lelkészi küldöttek, Varga Imre, Csûry Miklós, Gyapai Sándor, Lukács Sándor, B. Kovács Lajos, Pénzes Lajos, Torkos János, Demjén Attila, Szabó Árpád világi küldöttek, Lovas Józsefné fõgondnok az Erdélyi Gyülekezet képviseletében, Dr. Geréb Zsolt, Kovács Irénke tanintézményi képviselõk. Tanácskozási joggal Forró László, Dr. Hermán M. János, Sándor Lajos, Kerekes József elõadó-tanácsosok, Antal Já - nos külügyi osztályvezetõ, Máthé Edit jogtanácsos, Szõnyi Levente ifjúsági szakelõadó, Gavrucza Emese katekétikai elõadó, Barabás Zoltán fõszerkesztõ, Bogya Kis Mária nõszövetségi elnök, Árus Csongor László egyetemi lelkész, Csomay Árpád lelkészérte - kezleti elnök van jelen. Igazoltan hiányoznak: Korda Zoltán lelkészi fe - gyelmi bizottsági tag, Zalatnay István lelkipásztor. Nem igazolták távolmaradásukat: Czaholi Tibor, Czinczér Attila, ifj. Pataki Károly fõgondnokok, Fodor Lajos, Fórizs Károly, Rákosi Jenõ egyházme - gyei lelkészi fõjegyzõk, Elekes Gyula, Gáti Dezsõ, Lõrincz Lajos, Venter Miklós egyházmegyei világi fõjegyzõk, Mihály István, Sipos László, Kovács Sándor, ifj. Tolnay István, Dobay Zoltán, Csáki József Gedeon, Székely István, Botos András, Földesy Márta, Józsa Ferenc, Kovácsné Papp Ibolya, Szûcs András Ottó lelkészi küldöttek, Kajtár Árpád, Kovács Jenõ, Cseke Attila, Török Ferenc, Kozma Gyula, Komádi Sándor, Somogyi Berta, dr. Székely Szentmiklósi István világi küldöttek, Szabó Zsuzsa és Szilágyi Éva igazgatónõk, tanintézményi képviselõk. Molnár Kálmán nyugalmazott esperes igehirdetésével, Habakuk próféta könyve 2,1-4 részei alapján kezdetét veszi az 1145/2005-ös meghívó alapján összehívott Egyházkerületi Jubileumi Közgyûlés. Csûry István fõjegyzõ rendhagyó módon napirend elõtti hozzászólásában hálával adózik a 85. és 15. évfordulón, gondolva múltra és jövõre egyaránt. Visszatekint a 15 év elõtti eseményre, amikor Tõkés Lászlót püspökké választották és az azt követõ próbás, nehéz idõkre és elért eredményekre. Az egyházkerület elismerését fejezi ki püspök úrnak fáradságos, erõt próbáló munkájáért átnyújtva egy jelképes ajándékot, egy kis kelyhet. Tõkés László püspök válaszában elmondja, hogy az újvárosi templomnak, ahol a Közgyûlés munkálatai folynak, volt lelkipásztora Sulyok István, az egyházkerület alapító püspöke. Reá emlékezve köszöni meg az ajándékot, mint testvéri megnyilvánulást. Továbbiakban elmondja, hogy nevezett helyszínt, melynek sokrétû rendeltetése van, Sulyok István Egyházi, Oktatási és Mûvelõdési Központnak neveztük el. Itt zajlott a 15 évvel ezelõtti tisztújítás, valamint ez a templom adott helyet a romániai magyar keresztyén egyházak közös gyûlésének. Megnyitó Kovács Zoltán fõgondnok megnyitó beszédében elmondja, hogy a magyar családokban, ha ünnepre készülnek ajándékot adnak át, vendégeket várnak. A család örvend a vendégeknek. Egyházkerületünk nevében örömmel köszönti katolikus, evangélikus, unitárius testvéregyházaink képviselõit, meghívott vendégeinket. Továbbiakban fõgondnok elmondja, hogy ünnepelni jöttünk, néhány célkitûzésünk teljesült. Ady versébõl idéz: Ez az ország a mi országunk / Itt mostmár a mi kezünk épít, utalva arra, hogy építõ egyházkerület vagyunk: templomok, parókiák, egyetem, iskolák, óvodák épülnek, új egyházmegyék, egyházközségek alakultak. Építkeztünk Nagyváradon és egész Partiumban. Ugyanilyen fontosságú, hogy meg tudtuk õrizni a református magyar nyelvet ben a református egyház ellenzéki szerepet vállalt fel: új egyházkerületet alapítottak. Ez figyelmeztetésül kell hogy szolgáljon, nem lehet belesimulni a tájba, igényesnek kell lennünk. Felidézve a múlt néhány epizódját, sommázza a tanulságot: meg kell állni, vigyázni kell értékeinkre. A Sulyok István utáni három püspök nem sokat hagyott örökül az egyházra. Felszólít arra, hogy testvéregyházainkkal közösen fogalmazzuk meg a minimumokat a partiumi magyarság megmaradása érdekében. Tõkés László püspök csatlakozik az üdvözlések - hez, külön köszönti a Nagyváradon megjelent híveket és megköszöni Molnár Kálmán esperes igehirdetését. Ft. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke köszönti a 85 esztendeje megalakult, majd 15 éve újraalakult egyházkerületet. Véleménye szerint az egyházkerület vezérigéje miszerint: Akik Istent szeretik, minden javukra van ennek a meg - emlékezésnek is vezérigéje. A kulcsszó a minden. Vajon javunkat szolgálja a sok baj, keserûség, a szétszakíttatás, üldöztetés, 45 év kommunizmus? Márpedig, igen: minden javukra van. Rózsa Tibor, a Tiszáninneni Református Egy - házkerület fõjegyzõje az Elnökség köszöntését és áldáskívánását adja át. Felidézi a háború utáni újraindulást, majd az 1989-es kelet-közép-európai fordulatot. Az országainkban bekövetkezett rendszerváltás következtében magyar a magyarral találkozhat és ünnepelhet. Fõtisztelendõ Jakubinyi György gyulafehérvári katolikus érsek örömmel vesz részt ezen a jeles évfordulón. Felidézi a bibliai utolsó vacsora momentumát, amely tulajdonképpen a keresztény egyház megalakulását jelentette. Ehhez hasonló kezdet a Királyhágómelléki Református egyházkerület meg - alakulása is. Utal arra, hogy 1556-tól a keresztény egyház megalakulásának helyszíne muzulmán kézen van és II. János-Pál pápa Õszentsége volt az elsõ, aki négyszáz év után bemehetett a szentélybe. Ezért tehát nem a hely a fontos, hanem az élõ gyülekezet. Az egyháznak tudni kell megújulni, nem a nagysága számít, hanem, hogy mennyi szeretet van benne. Az élõ egyházkerületre, az élõ gyülekezetekre Isten áldását kéri. Fõtisztelendõ Tempfli József megyés püspök köszönti a Közgyûlést római katolikus hívei és a papsága nevében. Kihangsúlyozza történelmi egy - házaink összefogásának fontosságát. A mai Köz - gyûlés az együttörvendezés drága alkalma, ahol kö - zösen fejezhetjük ki hálánkat az elmúlt 85 évért. Az Úr áldását kéri a református testvérekre, kihangsúlyozva, hogy Trianon után a reformátusok új egy - házkerületet hoztak létre, míg a katolikusok csak 1989 után tudtak lépni. Örömmel emlékszik a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Folytatása a 2. oldalon)

2 2. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY legutóbbi 15 esztendejére, amikor számos alkalommal közösen léptünk fel egyházaink és híveink jogai érvényesítése érdekében. Az elkövetkezõ évekre eredményes további együttmûködést kíván. Schönberger Jenõ, szatmári római katolikus megyés püspök elmondja, hogy egyházmegyéje nemrég ünnepelte fennállásának kétszázadik évfordulóját. A római katolikus egyházmegyék, akárcsak a református egyházkerületek a Soli deo gloria szellemében végzik szolgálatukat. Örömmel állapítja meg, hogy az egyházmegyéjéhez tartozó helységek - ben együtt szolgálnak katolikus és református lelké - szek, híveik együtt dicsérik az Istent. Isten gazdag áldását kéri a 85 éves fennállását ünneplõ Királyhá - gómelléki Református Egyházkerületre. Könczei Árpád evangélikus esperes átadja egyháza püspökének, Adorján Dezsõnek szívbéli köszöntését, aki lélekben együtt van az ünneplõkkel. A lutheránus-evangélikus egyház híveivel együtt hálát ad Istennek, hogy 85 éven át megtartotta a Királyhá - gómelléki Református Egyházkerületet. Hangsúlyozza történelmi egyházaink együvé tartozásának fontosságát, megmaradásunk érdekében. Kényszer - helyzetünkben csakis az egyetértés jelenthet kiutat, s ha így teszünk, a békesség Istene velünk lesz a következõ századokban is. Szabó László az Unitárius Egyház elõadó-taná - csosa kifejezi elismerését mindazért, amit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület az utóbbi 15 évben megvalósított. Kiemeli Tõkés László szerepét az egyházkerületi építõmunkában. Az évforduló számvetést és tervezést is jelent egyidejûleg, s a jövendõ formálásában erdélyi egyházainknak szoros szövetségben kell maradniuk. Gulyás Kálmán az egyházi ügyek államtitkára elmondja, hogy örömmel jött Budapestrõl a jubileumi Közgyûlésre. A Magyar Köztársaság Kormá - nya nevében köszönti a 85. évfordulóját ünneplõ Királyhágómelléki Református Egyházkerületet. Kihangsúlyozza, hogy Istennek hála Erdélyben még telve vannak a templomok. Az egyház itt nemcsak Isten igéjének hirdetését, hanem a magyarság meg - õrzését is jelenti, az itthon maradást segíti. A hatá - ron túli egyházak ügyeit jó szándékkal kell megbe - szélni, fontos a kapcsolattartás, a párbeszéd. Fogyó idõben cselekedjünk jót, mondja befejezésképpen. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta - nács alelnöke kiemeli a történelmi egyházak 1989 elõtti lélekmentõ szerepét. Elismerését és háláját fe - jezi ki, hogy a Királyhágómelléki Egyházkerület meg tudott alakulni Trianont követõen. Az 1989-es események után újraindult egyházkerületben az intézményépítés volt a legfontosabb. Létrejött a Partiumi Keresztény Egyetem, a református tanintéze - tek, szociális intézmények. A Királyhágómelléki Re - formátus Egyházkerület az egyházi küldetés mellett közéleti küldetést is teljesít. Közös nemzeti ügyeinkért együtt lépünk fel, például a legutóbbi Brüsszelben tett látogatás alkalmával. Megállapítja, hogy egyházi értékrend nélkül a társadalmi-politikai szervezetek olyanok lennének, mint a hajók iránytû nélkül. Azt kívánja, hogy soha ne maradjunk iránytû nélkül. Jack Ferlino, az Amerikai Presbiteriánus Egyház képviselõje apostoli köszöntéssel üdvözli a Közgyûlést. Öt évvel ezelõtt, november 18-án kötöttünk testvéregyházi együttmûködési szerzõdést, azzal a meggyõzõdéssel, hogy együttmunkálkodá - sunkat megszenteli az Úr. Nyelvünk különbözõ, de Krisztusban együtt vagyunk, mondja, és Isten áldá - sát kéri a 85 éves évfordulóját ünneplõ egyházkerületre. Ivan Patterson, az Írországi Presbiteriánus Egyház képviselõje a zsoltárost idézi, megemlékez - vén a régi idõkrõl. Egyháza üdvözletét és szeretetteljes köszöntését hozza. Elismerését fejezi ki az elmúlt 15 év megvalósításaiért. Mai változó világunkban az ember át kell hogy értékelje az életét. Az új Európa fel kell hogy ismerje a történelmi egyházak szerepét, a keresztyén értékek fontosságát. Az elmúlt 35 évben sokat szenvedett Észak-Írország jelenleg nyugodtabb helyzetben tervezheti jövõjét, a különbözõ egyházak egymás mellett élését. Székely József, a Romániai Református Lelkészértekezlet elnöke a kilencvenedik zsoltárt idézi: És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi raj - tunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! (Zsoltárok könyve 90., 17) Példázatul a kolozsvári hóstátiak történetét idézi, akiknek életét tönkretette a kommunista diktatúra. Mégis keresik a kiutat, a közösséget, a jövendõt. Reményteljes és vidám jövõt kíván az egyházkerületnek. Az ünnepi Közgyûlés következõ momentumaként a jelenlevõk meghallgatják Molnár Jánosnak A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 80 esztendeje címû elõadását (melléklet). Az 1989-es események után újraindult Királyhágómelléki Református Egyházkerület 15 esztendejérõl Tõkés László püspök tart elõadást (melléklet). A jubileumi Közgyûlés másnap, december 3-án ünnepélyes lelkész-szenteléssel folytatódik. Ünnepélyes lelkész-szentelés Az egyházkerület vezetõsége és a felszentelendõ lelkészek az egyházkerületi székházból ünnepélyesen átvonulnak a nagyvárad-újvárosi református templomba, ahol mintegy hétszáz fõnyi gyülekezet fogadja õket. Igét hirdet Gottfried Locher, a Református Világszövetség Európai Területi elnöke Máté 14, versei alapján. Szavait Csûry István fõjegyzõ fordítja német nyelvrõl magyarra, és ugyancsak õ végzi a liturgiai szolgálatot. Az igehirdetés után kerül sor a 22 ifjú lelkész felszentelésére: 1. Ecsedi Árpád 2. Balla Gábor István 3. Versényi István Attila 4. Baloghné Balázs Enikõ 5. Futó Ferencz-István 6. Orosziné Zih Mgada 7. Oroszi Kálmán 8. Kovács Szabadi Levente 9. Csákiné Simándi A. Márta 10. Lukács Piroska Angéla 11. Szakácsné Csikai Otília 12. Wagner Erik 13. Mikló István-Boldizsár 14. Papp Csaba 15. Gyöngyösi Csilla 16. Szász Zoltán 17. Gáll Zoltán Zsolt 18. Lovász István 19. Balázs Zoltán 20. Nagy István 21. Móré Mihály Levente 22. Zabán Bálint Az ifjú lelkészek ünnepélyesen leteszik az esküt és fogadják az egyházkerületi vezetõség és az esperesek áldását. Tõkés László püspök megköszöni Gottfried Lo - cher szolgálatát és egyházkerületünk nevében könyveket ajándékoz neki. A Pro Ecclesia- és Pro Partium-díjak átadása Tõkés László püspök a díjak átadása elõtt annak szükségességérõl beszél, hogy a Kánon és más szabályozásaink szerint elõírt szolgálati minimum meghaladását tartja követendõ gyakorlatnak. A ma kitüntetésre elõterjesztett egyházközségek, szervezetek, intézmények vagy személyek ezzel a többletszolgálattal érdemelték ki az egyházkerület megbecsülését. Ezt követõen az Egyházkerület Elnöksége a kö - vetkezõ díjakat adja át: Pro Ecclesia-díj Avasfelsõfalui Református Egyházközség laudálja Sipos István esperes. Micskei Református Egyházközség laudálja Gellért Gyula esperes. Szilágycsehi Református Egyházközség méltatja Oláh Mihály lelkipásztor. Dr. Balogh Béla nyugalmazott fõlevéltáros (Nagybánya) méltatja Tasnádi András lelkipásztor. Dr. Csiszár Ádám nyugalmazott jogász laudálja Püsök Sándor Csaba lelkipásztor. Pro Partium-díj Partiumi Keresztény Egyetem laudálja Csûry István fõjegyzõ. Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlék - hely Bizottság laudálja Kerekes József elõadó-tanácsos. A kitüntettettek közül köszönetet mondanak: Molnár Kálmán nyugalmazott esperes, dr. Geréb Zsolt, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság elnöke és dr. Balogh Béla nyugalmazott fõlevéltáros. A Jubileumi Közgyûlés kétnapos alkalma nemzeti imánk eléneklésével ér véget. TÕKÉS LÁSZLÓ püspök TASNÁDI ANDRÁS lelkipásztor K.m.f. TOLNAY ISTVÁN világi fõjegyzõ Hitelesítõk: KOVÁCS ZOLTÁN fõgondnok GERÉB MIKLÓS egyházmegyei fõgondnok

3 PARTIUMI KÖZLÖNY JEGYZÕKÖNYV 3. OLDAL mely felvétetett január 27-én a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Esperesek Kollégiuma az Igazgatótanács üléstermében tartott együttes ülésén Igét hirdet Tõkés László püspök, a János evangéliumának 14. része versei alapján. Kovács Zoltán fõgondnok köszönti az Igazgatótanács tagjait. Megköszöni a püspök igei szolgálatát és megnyitja az Igazgatótanács és az Esperesek Kollégiuma együttes ülésének munkálatait. Tõkés László bejelenti, hogy Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma együtt ülésezik. Forró László ellenõrzi a jelenlétet. Jelen vannak: Tõkés László püspök, Csûry István fõjegyzõ, Csomay Árpád generális direktor, László Kálmán, az egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, Forró László, dr. Hermán M. János, Sándor Lajos, Kerekes József elõadó-tanácsosok, Fodor Lajos katekétikai elõadó, Máthé Edit jogtanácsos, Sipos István, Nagy Sándor, Gellért Gyula, Mikló Ferenc, Lukács József, Bogdán Zsolt esperesek, Varga Károly, Sipos László, Czapp István, Kovács Gyula, Oláh Mihály, Fazakas Sándor, Tasnádi András, Gellén Sándor, Földesy Márta lelkipásztorok, Kovács Zoltán fõgondnok, Koszorús István aljegyzõ, dr. Kovács Béla, Csûri Miklós, Szilágyi Péter, dr. Vajda Sándor, Geréb Miklós, dr. Székely Szentmiklósi István, Csapó Ernõ, Halász György, Fiók Imre, Török Ferenc, Venter Miklós világi küldöttek. Püspök megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Esperesek Kollégiuma tagjai közül 25-en jelen vannak, 8-an igazoltan maradtak távol. Felkéri Csûry István fõjegyzõt és Koszorús István aljegyzõt a jegyzõkönyv írására. Hitelesítõk Fazakas Sándor és Csapó Ernõ. Szám: 1/2006. Tárgy: Napirendi kiegészítések: központi járulék megállapítása, kiadványaink kérdése, presbiteri választások, lelkésztovábbképzõ megszervezése, református rádió ügye, ingatlanok elidegenítése, gencsi földek ügye, Dokumentációs Könyvtár szabályzata, ingó és ingatlan javak visszaszerzése, Mészáros Edit felajánlása, Búthi Sándor családjának kérdése, Váradi József könyve, Egyházkerületi kórustalálkozó, Ifjúsági misszió, Királyhágómelléki Református Egyházkerület panteonjának létrehozása, László Kálmán kérdése, kántorképzõ megszervezése, énekeskönyv, Szilágyszegi iszákos-mentõ szolgálat, 1956-os emlékév ügye. Igazgatótanács a kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja. Szám: 2/2006. Tárgy: Püspöki bejelentések elõterjeszti Tõkés László püspök A magyarországi római katolikus püspöki kar imaév felhívása a protestáns egyházak számára is felvállalható. Az egyetemes ökumenikus imahét, valamint a Himnusz évfordulójára kitûzött Magyar Kultúra Napja, továbbá a magyarországi római katolikus egyház által 2006-ra meghirdetett országos imahét közös üzenete egyházunk számára is alkalmat nyújt arra, hogy imádságainkban hordozzuk az emberiség, az egyházaink és nemzetünk ügyét és jövendõjét december 2 3-án Egyházkerületi Köz - gyûlés volt. Megemlékeztünk egyházkerületünk meg - alakulásának 85. évfordulójáról. Sor került a második lelkészképesítõi vizsgát letett segédlelkészek felszentelésére. Püspök sajnálatát fejezi ki, hogy a részvétel messze alulmaradt a legszerényebb elvárásnak is. Püspök önvizsgálatot és változtatást sürget december 5-én került sor a Magyar Reformátusok Világszövetségének rendkívüli elnökségi ülésére. A világtalálkozó megszervezése sajnálatos módon megosztotta a magyar reformátusok egységét december 5-én Wass Albert-szobrot avattak Verõcén december én ülésezett a Romániai Református Egyház Zsinata, ahol a Kánon módosítása folytatódott december 14-én megemlékeztek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának 2. évfordulójáról. Egyházkerületünk autonómia ügyben tett lépéseit egyre szélesebb körben elismerés övezi. Ebben az esztendõben január 26-án összeült az Autonómia Egyeztetõ Kerekasztal az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács égisze alatt. Ez a fórum hozta létre az Erdélyi Magyar Állandó értekezletet december 17-én Budapesten a Fasori evangélikus templomban jótékonysági estre került sor, amelynek perselyes adománya a borossebesi szórványgyülekezet megsegítésére szolgált december 21-én az Egyházkerület Karácsonyára került sor január 8-án új évi fogadást tartottunk az Egyházkerület székházában január 17-én ülésezett az Esperesek Kollégiuma január 19-én az egyházkerület elnöksége a tisztségviselõk bevonásával ülésezett január 22-én Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnöke tett látogatást városunkban. Az Egyházkerületet Csûry István fõjegyzõ képviselte. A Magyar Kultúra napján egyházkerületünk méltó módon megemlékezett az eseményrõl. A Lorántffy-gimnázium sportpályájának ü- gyében egyházkerületünk újabb lépéseket tett Kolozsi Árpád ügyvéd bevonásával. Az ortodox egyház négy munkatársunkat beperelte, bûnvádi eljárást indítva ellenük. Püspök kéri, hogy az egyházmegyék küldjék be az eseménynaptárukat, hogy azokat az egyházkerületével együtt közölni tudják. a. Hitünktõl indíttatva és az imádság alkalmain felbuzdulva Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma kifejezi egyetértését a magyarországi római katolikus egyház által meghirdetett Országos Imaévvel, és buzgó lélekkel csatlakozik hozzá. Ez a csatlakozás imádságban ölt testet. Nemzeti imádságunk szavával kérjük: nyújts feléje védõ kart. Isten álld meg a magyart, mert nemzetünk nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket. A magyarországi testvéregyház körlevelében megfogalmazott szavakkal kérjük fel egyházunk tagjait és gyülekezeteit, hogy anyaországi Testvéreinkkel együtt, közösen imádkozzanak a magyarság lelki megújulásáért. b. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma megszomorodott lélekkel veszi tudomásul a kialakult helyzetet és fájlalja a Világtalálkozó veszélybe sodródását. Szilárd álláspontja, hogy a tagegyházak által létrehozott Világ - szövetséget nem szabad megfosztani attól a jogától, hogy a Világtalálkozót szervezze össz - hangban a tagegyházkerületekkel. (6/2001. RVSZ Választmányi gyûlése, Félixfürdõ) Mindkét testület jóváhagyólag tudomásul veszi Tõkés László püspök ez ügyben végzett tevékenységét és e vonatkozásban végzett szol - gálatát, támogatja elnöki minõségében vég - zett küzdelmében. Reménysége, hogy az Isteni gondviselés megoldást fog hozni ebben az ügyben. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma az idei rendezvényeknek nincsen ellene, de nem üdvözölheti a magyar reformátusokat csak részben érintõ rendezvényt. c. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma elégtétellel állapítja meg, hogy a Lorántffygimnázium sportpályájának ügyében fáradozásunk részleges eredményt hozott. A beépítés leállt. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma ag - godalommal látja, hogy ez a fejlemény még nem jelenti a végleges megoldást. Ifjúságunk érdekében támogatja a jogi és politikai erõfeszítéseket, amelyek a sportpálya helyzetének rendezését célozzák. A nagyváradolaszi gyülekezet a többi gyülekezet bevonásával, a békés ellenállást gyakorolva követeli ezen áldatlan helyzet megoldását. Szám: 3/2006. Tárgy: A Zilahi Református Wesselényi Kollégi - um ügye elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Elõadó-tanácsos idézi a 2000/105. számú Igazgatótanácsi Határozatot, amelyben védelmezik Molnár Kálmánt és László Kálmánt. A 2001/8. számú Közgyûlési határozat meghagyása szerint egyházkerületi elnökség Közleményt adott ki a Zilahi Református Wesselényi Kollégium védelmében. 2001/16/b. számú közgyûlési határozat visszautasítja a Zilahi Református Wesselényi Kollégium akkori igazgatójának mûködését. Tõkés László püspök visszaemlékezik arra az idõre, amikor a Kollégiumot a visszaállamosítás veszélye fenyegette. László Kálmán ellen polgári pert indított az iskola akkori igazgatója. Püspök kéri a jelenlegi Iskolaszéket, hogy rehabilitálja László Kálmánt anyagi és erkölcsi téren is. Lukács József az Iskolaszék soros elnöke beszámol arról, hogy László Kálmán ügyével foglalkozott. Erkölcsi rehabilitálása megtörtént, de visszahelyezésérõl a tanári kar hallani sem akar. Igazgatónõ lemondását helyezte kilátásba, amennyiben akarata ellenére az Iskolaszék kinevezi László Kálmánt. Ennek ellenére Lukács József az Igazgatótanács által ki - nevezett vizsgáló bizottságot kéri az ügy megoldására. (Folytatása a 4. oldalon)

4 4. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY László Kálmán véleménye szerint az Iskolaszék nem mûködött december 9-ig, tehát nem foglalkoztak ügyével. Idézi az Iskolaszék határozatát (1.sz. melléklet). Sérelmezi, hogy soha nem mentették fel az ellene felhozott vádak alól. A tanári kar fele 2001 után került az intézménybe, tehát ezek nem is ismerhették az esetet. Ebben az idõben a gondnoki állást átminõsítették. Kéri, hogy a gondnoki állást állítsák vissza, és akkor minden meg - oldódik. Értetlenül fogadja esperes úr véleményét, mely szerint a tanári kar hallani sem akar vissza - helyezésérõl. Bogdán Zsolt esperes, Iskolaszék tagja elmondja, hogy Igazgatótanács határozatai és egyéb határozatok ellenére, miként befolyásolható az iskola veze - tõsége László Kálmán alkalmazása ellenében. Igazgatótanács vállalta az anyagi kártérítést, tehát az Iskolaszék nem kötelezhetõ erre. Varga Károly megemlíti, hogy László Kálmán ügye munkajogilag nem volt tisztázva. Legelõször jogilag szükséges tisztázni ezt az állapotot. Tõkés László úgy látja, hogy ellentmondások feszülnek, mert több szintû az ügy. A munkajogi ve - tület mellett látnunk kell az erkölcsi és politikai szinteket is. Püspök sérelmezi az ügy lezáratlanul hagyását. Az Iskolaszék nem elemezte ki az esemény múltját, a folyamatokat, amelyeket világosan ki le - het mutatni. Az iskola életének jövõje miatt sem elhanyagolható az ügy végleges lezárása. Kovács Jenõ az állam fennhatóságában látja az okokat. Forró László munkajogilag rávilágít arra, hogy László Kálmán csak fél normával volt az iskola alkalmazottja. Személyi vonatkozásban kiemeli, hogy jelenlétét azért nem látja kívánatosnak a tanári kar egy része, mert külsõ ellenõrzéstõl tart. László Kálmán pontosítja állása helyzetét, amelyet 1997 óta tölt be. Sajnos olyan tanárok vannak ebben az ügyben, akik annak idején a volt igazgatónõt támogatták igaztalan mûködésében. Kovács Béla feltételezi, hogy a felmerülõ jogi lépések mögött olyan mulasztások vannak, amelye - ket nem rögzítettek a dokumentumok. Kerekes József szerint ebben az ügyben újfent az történik, hogy az áldozat megbocsátott, a tettesek pedig tovább folytatják ügyködésüket. Bogdán Zsolt a törvények hiányára hivatkozik. Lukács József az ingatlan visszaszerzése miatt Máthé Edit segítségét kéri. Hermán M. János fontosnak tartja, hogy az er - kölcsi rehabilitáció megtörtént. Emlékeztet arra, hogy református intézményeinket mindig veszély fenyegette. Tõkés László az erkölcsi rehabilitációt komolyabban gondolja, szerinte az Iskolaszék határozata erre nézve sérelmes. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma a Zilahi Református Wesselényi Kollégium botrányos ítéletével ( ), valamint a László Kálmán személyével való idõszerû vo - natkozások megismerése nyomán, a helyzet bonyolultságára való tekintettel mind egyházi, mind iskolaszéki, mind személyi vonatkozásában szükségesnek tartja a kérdés elnapolását. A további intézkedésre megbízatást ad az Egyházkerület elnökségének, valamint elengedhetetlennek tartja az egész ügykörnek az elõzetes és alapos kivizsgálását. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma egy tartózkodás mellett elfogadja a határozatot. Szám: 4/2006. Tárgy: Központi járulék és teológiai szubvenció elõterjeszti Salánki Lóránt gazdasági elõadótanácsos (2. számú melléklet) Elõadó-tanácsos bemutatja a Teológia költség - vetését. Ebbõl Egyházkerületre esõ teher hárommilliárd lej. Ez a 45%-os növekedés egyházkerületünknek elviselhetetlen terhet jelent. Az Esperesek Kollégiuma ajánlással fordul az Igazgatótanács felé. Ezek szerint lélekszám szerint 7000 legyen a Teológia fenntartására, illetve lej az egyházkerületi központi járulék. Ezen felül javasolják a három sátoros ünnep alkalmával a legátus és a teológia fenntartását célzó adományozás meghirdetését minden gyülekezetben. Kovács Zoltán fõgondnok javasolja, hogy az egyházmegyei járulékok átlagát fizessék egyházkerületi központi járulékként. Sipos István szerint a járulékok összegei hasonlóak. Fiók Imre javasolja, hogy az egyházközségek tartozásai jelenjenek meg az egyházi lapokban. Kovács Béla javasolja, hogy az erdélyi fenntartási összegekkel hasonlítsuk össze a mienket. Igazgatótanács tárgyalóküldöttség kinevezését rendeli el, mely arra hivatott, hogy a hárommilliárdos szubvencióigényt elfogadhatóvá mérsékelje. Az így megállapított szubvenció fedezésére a következõ forrásokat jelöli meg: az egyházkerületi járulékból 7000 lej/lélek év elkülönített összeget a szubvenció fedezésére, ez kb. 1,25 mld. lej; a szubvenció hiányzó részét a gyülekezetekben a sátoros ünnepek alkalmával meg - hirdetett erre irányuló gyûjtésbõl kívánja fedezni. Igazgatótanács megkéri a Teológiai Intézet vezetõségét, hogy értékelje át a személyzeti struktúráját és politikáját, vagy mérlegelje a Teológiai Intézet más intézménybe való integrálásának lehetõségét az autonómiájának megõrzése mellett (pl. Sapientia), mert félõ, hogy a fenntartó egyházak az egyre növekvõ szubvencióigényt nem lesznek képesek elõteremteni. Igazgatótanács meghatározza a 2006-os egyházkerületi fenntartói járulék összegét, ami lej/lélek, kettõs tagolásban: lej egyházkerületi fenntartói járulék, 7000 lej teológiai szubvenció. Igazgatótanács kimondja, hogy az egyházkerületi járulék befizetése minden gyülekezet számára kötelezõ, ennek elengedése semmilyen indokkal nem lehetséges. Az egyes egy - házközségek a fejlesztéseik, valamint béremeléseik mértékét a járulékok kifizetése után maradt összegek nagyságához, továbbá az erre megszerzett pályázati összegekhez szabják. Szám: 5/2006. Tárgy: A teológiára felvételizõ nõk diszkriminációja elõterjeszti Csûry István fõjegyzõ Egyházkerületünket együtt az Erdélyi Református Egyházkerülettel, valamint az Unitárius Egyházzal a Desirée Alapítvány és a Média Index Egyesület bepanaszolta az Országos Diszkriminációellenes Bizottság elõtt. A vád egyházaink ellen a nõk háttérbe szorítása a teológia felvételijén. A feljelentõk kifogásolják, hogy a férfi jelentkezõknek biztosított helyek száma négy-ötszöröse a nõi helyekhez viszonyítva. Asztalos Csaba, a bizottság elnöke, korábban egyházkerületünk levitézlett IKE elnökségi tagja hathatós támogatással biztatta a panaszosokat. A Transindex elektronikus újságban elindult levélváltás bizonyította, hogy mennyire félretájékoztathatóak az olvasók. Egyházkerületünk a vádakra válaszolva elutasította a feljelentõk és támogatóik akcióit. Idõközben a Romániai Református Egyház Zsinata (3.sz. melléklet) decemberi ülésén mértékadó határozatot hozott ez ügyben, hivatkozva az állami és az európai törvényekre és szabályozásokra. Ezen dokumentumok alapján az Országos Diszkriminációellenes Bizottság elvetette a vádat. Az ügy ezzel lezárult. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma üdvözli a Romániai Református Egyház Zsinatának határozatát, amely törvényesen is megoldást hozott a nõk teológiai felvételijével kapcsolatos kérdésre, amelyben az Országos Diszkriminációellenes Bizottság méltatlan támadást intézett történelmi egy - házaink ellen. Szám: 6/2006. Tárgy: Árvízi gyûjtés elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Forró László beszámol az árvízi gyûjtés jelenlegi állásáról. A helyszínen megtekintették a sérült épületeket. Salánki Lóránt tételesen is felsorolja az egyházmegyéktõl beérkezett összegeket és természetbeni adományokat (4.sz. melléklet). Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma meghagyja, hogy az egyházkerület tájéko - zódjon az árvízsújtotta gyülekezetek szükségeirõl, és a szükségeknek megfelelõen egy - házkerület intézményes formában juttassa el adományainkat. Szám:7/2006. Tárgy: Építkezési támogatás elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Elõadó-tanácsos a pályázatok sorsáról tart beszámolót. Egyházközségek sajnos több esetben nem élnek a lehetõségekkel, vagy hiányos dokumentációt küldenek fel. A bukaresti pályázatok csak templomoknak nyújtanak segítséget. A kiírásokat pontosan kell figyelembe venni. Az elfogadott pályázatok névsorát elõadó-tanácsos ismerteti (5.sz. melléklet). Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma szorgalmazza, hogy az egyházmegyék állítsák össze az egyházközségek prioritásának listáját és azt terjesszék az egyházkerület ügyosztálya elé. Szám: 8/2006. Tárgy: Ingatlanügyek elõterjeszti Máthé Edit jogtanácsos Januárban lejárt az ingatlankérelmek benyújtásának határideje. A bukaresti bizottság februárban kezdi el az anyag feldolgozását. Egyházkerületünk teljes dokumentációt helyezett el. A könyvtárak visszaszolgáltatásának ügyét is elindította a jog - tanácsos. Búthi Sándor családja kéri a néhai püspök sírhelyének tulajdonjogát. Jogtanácsos ismerteti Mészáros Edit nyugdíjas tanár felajánlását. Lakása ellenében eltartási szerzõ - dést kötne az egyházkerülettel. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma Búthi Sándor családjának átengedi a sírhelyet, a rajta lévõ síremlékkel együtt, azzal a (Folytatása az 5. oldalon)

5 kéréssel, hogy a püspök neve mellé ne írjanak más nevet. Használják az emlékmû másik oldalát erre a célra. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma nem tudja elfogadni Mészáros Edit felajánlását, ellenben ajánlja, hogy valamelyik egyházközséggel vegye fel a kapcsolatot ebben az ügyben. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma köszönetet mond Máthé Edit jogtanácsosnak a példásan elvégzett munkáért. Szám: 9/2006. Tárgy: Kiadványaink elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Immár második éve, hogy a Szilágysomlyói Egyházmegye kiadta a maga falinaptárát és kalendá - riumát. Ezen felbuzdulva mások is saját naptárkia - dásra szánták el magukat. Az ilyen akciók súlyos er - kölcsi és anyagi hátrányt okoznak egyházkerüle - tünknek. Esperesek Kollégiuma közös kiadványt szorgalmaz, egyházmegyei képviselõk bevonásával. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma falinaptár és kalendárium ügyében arra az elhatározásra jutott, hogy közös szerkesztõbizottság szerkeszti meg mindkét kiadvá - nyunkat és egyházkerületi terjesztésben kerül a gyülekezetekhez. Szám: 10/2006. Tárgy: Presbiterválasztás elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Elõadó-tanácsos bejelenti, hogy 2006-ban egyházkerületben részleges presbiter-választásokra ke - rül sor. A változások után sajnos nem történt meg az elvárható megújulás a református egyház életében. a. Igazgatótanács szomorúan állapítja meg, hogy a változás 15 éve alatt az új lehetõségek között nem újult meg az egyházunk az elvá - rásoknak megfelelõen. Igazgatótanács elha - tározza, hogy a hitbeli, szolgálati, missziói szolgálatok elõnyt élveznek és ennek figye - lembe vételével történjen meg a presbiterválasztás. b. Egyházkerület ezen szellem érvényesítése érdekében körlevélben fordul a gyülekeze - tekhez. Sajtóban ehhez kapcsolódó anyagokat közöl. c. Az egyházi testületekben külön napirendi pontként fel kell dolgozni a presbiter-vá - lasztást. d. A presbiterválasztás október 31-re fejezõdik be ünnepélyes felszenteléssel. A következõ egyházmegyei közgyûléseken megvá - lasztják az Egyházmegyei Választói Bizottság (EVB) tagjait (3 tag 1+1+póttag). Tekintettel a presbiterválasztások terén mutatkozó hiányosságokra egyházkerület körle - velet bocsát ki, és az EVB-nek kötelezõvé te - szi az alapos ellenõrzést, s ahol kihágást észlelnek megismételtetik a választásokat. Szám: 11/2006. Tárgy: Fizetésemelés elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Az infláció 8%-os emelkedése aktuálissá teszi a fizetések emelését is. Elõadó-tanácsos javasolja az PARTIUMI KÖZLÖNY egyházkerület gyülekezeteiben és minden egyházi hivatalban a fizetés kiegészítését. Mikló Ferenc az egységes 6%-os emelést javasol - ja. A kongrua emelkedése lehet, hogy eléri a 8%-ot. Bogdán Zsolt beszámol arról, hogy a Zilahi Egyházmegye bevezeti az ételjegyeket. Csûri Miklós az inflációs ráta szerint emelné a fizetéseket. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma elrendeli a fizetések 6%-os emelését ott, ahol a gyülekezet lehetõségei ezt megengedik. A fizetések január elsejétõl emelkednek. Szám: 12/2006. Tárgy: Továbbszolgálási kérelem elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos. Makay Botond és Zsigmond József lelkipásztorok továbbszolgálati kéréssel fordultak az egyházkerülethez. Igazgatótanács elhatározza, hogy Zsigmond József esetében június elsejéig, Makay Botond esetében pedig szeptember elsejéig engedélyezi a nyugdíjjogosultság érvényesítését. Szám: 13/2006. Tárgy: Ingatlan-elidegenítés elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Elõadó-tanácsos elõterjeszti az Újszentesi, Nagy - szalontai, Hegyközkovácsi, Máramarosszigeti Refor - mátus Egyházközségek kérelmeit, amelyeket elõzetesen az egyházmegyék közgyûlései jóváhagytak. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma egyhangúlag jóváhagyja az Újszentesi, Nagyszalontai, Hegyközkovácsi Református Egyházközségek földeladási, valamint a Máramarosszigeti Református Egyházközség ingatlanelfogadási kérelmét. Szám: 14/2006. Tárgy: Kórustalálkozó elõterjeszti Oláh Mihály szakelõadó Szakelõadó tájékoztatja az Igazgatótanácsot és az Esperesek Kollégiumát az egyházkerületben zajló zenei életrõl. Beszámol a többi egyházkerülettel vég - zett zeneügyi munkálatokról. Köszönetet mond Egyházkerületnek a kántorképzõ tanfolyam támogatásáért. Ezen felbuzdulva és ennek elismeréseként Nagyváradon ülésezik a ReZeM szeptemberben. Igazgatótanács elhatározza, hogy elsõ ízben az egyházmegyei kórustalálkozók után megszervezi az Egyházkerületi Kórustalálkozót. Egyházmegyék nagysága szerint 2 3 kórus jelentkezését várja. A Kórustalálkozóval veszi kezdetét az augusztus 27. szeptember 8. közötti kántor-továbbképzõ tanfolyam. A kántor-továbbképzõ elsõ 3 napja egybe esik a ReZeM munkanapjával. A rendezvény fõszervezõje Oláh Mihály egyházkerületi zenei elõadó. Helyszín: rogériuszi templom. Szám: 15/ OLDAL Tárgy: Lelkész-továbbképzés elõterjeszti Csûry István fõjegyzõ. Fõjegyzõ ismerteti az Igazgatótanács tagjaival a július között szervezendõ Lelkésztovábbképzõ elõkészítési munkálatait. Igazgatótanácsot és Esperesi Kollégiumot felszólítja, hogy hassanak a lelkipásztorokra a minél népesebb részvétel dolgában. Tudomásul szolgál. Szám: 16/2006. Tárgy: Egyházkerületi panteon elõterjeszti Tõkés László püspök Püspök javasolja egy kötet kiadását, amelyben helyet kapnának mindazok, akik egyházkerületünk történetében szolgálatukkal kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. a. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma elhatározza, hogy egy kötetben megörökíti azokat az egyházi és világi személyiségeket, akik a 85 év alatt egyházkerületünk életének kiemelkedõ szolgái voltak. b. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma szorgalmazza, hogy egyházmegyénként is jelenjen meg hasonló kötet, ahol esszéjellegû írások által kerüljön sor a kiemelkedõ szolgálattevõk bemutatására 1920-tól napjainkig. Szám: 17/2006. Tárgy: Királyhágómelléki Református Egyházkerület Dokumentációs Könyvtára elõterjeszti Hermán M. János elõadó-tanácsos Levéltáros ismerteti az egyházkerületi levéltár szabályzatát (6.sz. melléklet). Igazgatótanács az elõterjesztett szabályzatot elfogadja és köszönetet mond Hermán M. Jánosnak az áldozatos munkájáért. Szám: 18/2006. Tárgy: Reformációi és Forradalmi Emlékhét október elõterjeszti Tõkés László püspök Püspök tekintettel arra, hogy 2006-ban ünnepeljük Bocskai István neve által fémjelzett magyar szabadságharc 400. évfordulóját, valamint az 1956-os eseményeket, javasolja, hogy egyházkerületünk méltóképpen emlékezzen meg ezekrõl. A reformáció önmagában is hordozta a szabadság gondolatát, ezért a hagyományos reformáció napot megelõzõ hét alkalmas arra, hogy tiszteletteljes ünnepet szenteljünk a szabadság és forradalom zászlóhordozóinak. Igazgatótanács és Esperesek Kollégiuma egyöntetûen támogatja a Reformáció és Forradalmi Emlékhét október közötti megszervezésének ügyét. Igazgatótanács konkrét tervet dolgoz ki erre az alkalomra, bevonva az illetékes ügyosztályokat. Szám: 19/2006. Tárgy: Váradi József levele elõterjeszti Tõkés László püspök Püspök ismerteti Váradi József levelét, amelyben tételesen is felsorolja azokat a tartozásokat, amelyek egyházmegyéinkben vannak az általa kiadott Királyhágómellék református templomai I. kö - tetének eladása után. Püspök nyomatékosan felszó - lítja a tartozó egyházmegyék espereseit, hogy a tartozásokat a könyv eladásának függvényében azonnal egyenlítsék ki. Tudomásul szolgál. (Folytatása a 6. oldalon)

6 6. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY Szám: 20/2006. Tárgy: A Gencsi Egyházközség lelkipásztorá - nak ügye elõterjeszti Tõkés László püspök Püspök tájékoztatja Igazgatótanácsot a gencsi gyülekezetben kialakult áldatlan állapotokról. Bá - thori Gyula lelkipásztor az Új Kézfogás Közalapítvány által kiutalt pénzt földek megvásárlására fordította, majd tisztázatlan körülmények között és engedélyek nélkül azokat eladta. Az ügy tisztázása ala - pos fegyelmi eljárást igényel. A lelkipásztor maga - tartása megbotránkozást szült a gyülekezetben, ezért sürgõs átmeneti megoldásra van szükség. Igazgatótanács támogatja az elnökséget, hogy statutáris jogköre alapján azonnali hatállyal függessze fel lelkészi szolgálatából Báthori Gyula lelkészt mindaddig, amíg véglegesen le nem zárul nevezett fegyelmi ügye. Szám: 21/2006. Tárgy: Szilágyszegi iszákosmentõ misszió ügye elõterjeszti Bogdán Zsolt esperes Bogdán Zsolt, a Zilahi Református Egyházme - gye esperese elõterjeszti a Szilágyszegi iszákosmentõ misszió segélykérését, melyben kérik a Királyhá - gómelléki Református Egyházkerület támogatását. Kerekes József missziói tanácsos felhívja a Fõtiszteletû Igazgatótanács figyelmét, hogy ott egy CEs lelkipásztor munkálkodik, egyébként sem tudja vállalni egyházkerületünk, hogy az idõk végezetéig anyagilag támogassa ezt a missziót. Sipos András tegyen le egy programtervet három vagy öt évre nézve s majd meglátjuk, mit tehetünk. Csomay Árpád generális direktor kifejezésre juttatja azt, hogy itt most nem arról van szó, hogy a lelkipásztor CE-s vagy nem, hanem arról, hogy végre van valaki, aki segíteni próbál azokon, akik a családban elisszák a gyermekek kenyérre való pénzét. A támogatás jelenleg nem is az alkoholmentõ misszió mûködésére kellene, hiszen ezt a szabadultak és mások adakozásából fedezni tudják, hanem csupán arról lenne szó, hogy egy pályázati lehetõséget biztosítsunk ennek a missziónak is, miképpen az elmúlt évben a fiatalok missziójára, valamint a nõszövetség számára. Egyébként ebben a központban a fiatalok missziójával is foglalkozik a lelkipásztor és a gyülekezet, s így a kettõ (ifjúsági és iszákosmentõ misszió) a gyülekezet lelki élete erõsítése céljából is fontos. Forró László tanácsos javasolja, hogy a misszió céljára szavazzon meg az Igazgatótanács a gyülekezetek részérõl személyenkénti évi egy RON támogatást. Kerekes József tanácsos elmondja, hogy erre a nyugati egyházakban 50%-os költségvetési támogatás van. Igazgatótanács ezt a támogatást a jövõ évre halasztja. Igazgatótanács elrendeli, hogy Sipos András három vagy öt évre terjedõ tervezetet nyújtson be az alkoholmentõ missziót illetõen, ugyanakkor megszavazza a pályázati lehetõséget is a misszió számára, vagyis pályázati úton támogatja az alkoholmentõ missziót. Szám: 22/2006. Tárgy: A partiumi rádió vallásos órájának a támogatása elõterjeszti Sándor Lajos elõadó-tanácsos Ez a rádió eddig a nagyváradi gyülekezetek támogatásából élt. Ezután havi ötmillió lejre lenne szükség, hogy mûködhessék a rádió. Salánki Lóránt gazdasági tanácsos javasolja, hogy vagy támogassák tovább a nagyváradi gyülekezetek, vagy szponzorokat kell keresni, hiszen a kerület nehéz anyagi helyzete ezt a támogatást nem teszi lehetõvé. Igazgatótanács elhatározza, hogy a közeljö - võben létrehozza az egyházkerület missziói alapját. Ezután újratárgyalják a református rádió helyzetét. Addig a nagyváradi gyülekezetek lelkiismeretük szerint támogassák a rádiót. Több tárgy nem lévén, Tõkés László püspök berekeszti az ülést, Isten áldását kérve a részvevõk munkájára. TÕKÉS LÁSZLÓ püspök CSÛRY ISTVÁN fõjegyzõ FAZAKAS SÁNDOR K. m. f. Hitelesítõk: KOVÁCS ZOLTÁN fõgondnok KOSZORÚS ISTVÁN aljegyzõ CSAPÓ ERNÕ JEGYZÕKÖNYV mely felvétetett Nagyváradon, április 7-én, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ülésén Igét hirdet Csomay Árpád generális direktor János 12,26 alapján. Jelen vannak: Tõkés László püspök, Csûry István fõjegyzõ, Szõnyi Levente aljegyzõ, Kovács Zoltán fõgondnok, Tolnay István fõjegyzõ, Koszorús István aljegyzõ, Csomay Árpád generális direktor, Varga Károly, Szekeres Sándor, Sipos László, Püsök Sándor Csaba, Józsa Ferenc, Fülöp János, ifj. Tolnay István, Czapp István, Kovács Gyula, Oláh Mihály, Baracsi Levente, Fazakas Sándor, Tasnádi András, Gellén Sándor lelkészi jellegû, Szilágyi Béla, dr. Kovács Béla, Csûri Miklós, Szilágyi Péter, Geréb Miklós, dr. Székelyszentmiklósi István, Pénzes Lajos, Halász György, Fiók Imre, Kovács Jenõ, Venter Miklós világi küldöttek, valamint tanácskozási joggal: László Kálmán, a Presbiteri Szövetség elnöke, Forró László, Sándor Lajos, Kerekes József elõadó-tanácsosok, Antal János osztályvezetõ, Dr. Geréb Zsolt rektor, Nagy Norbert a Protestáns Teo - lógiai Intézet képviseletében. Távolmaradásukat igazolják: Máthé Edit jogta - nácsos, dr. Vajda Sándor, Földesy Márta, Csûri Miklós, Török Ferenc és Lucza István. Nem indokolták távolmaradásukat: Csapó Ernõ, dr. Zalatnay István, Mihály István, Czaholi Tibor, Pataki Károly, Elekes Gyula, Fodor Lajos, Major Andrea, Sipos Miklós, Bara Csaba, dr. Hermán M. János, Gavrucza Nagy Emese és Vetési László. Hitelesítõk: Szekeres Sándor és Pénzes Lajos. Szám:23/2006. Tárgy: Az Igazgatótanács ülésének megnyitása Csûry István fõjegyzõ az Egyházkerület vezetõségének nevében szeretettel köszönti a megjelenteket és áldásos munkálkodást kíván a tanácskozóknak. Megállapítja, hogy a 240/2006-os számú meghívó alapján összehívott igazgatótanácsi ülés határozatképes. Szám: 24/2006. Tárgy: Napirend megállapítása és kiegészítése Csûry István fõjegyzõ ismerteti a meghívóban jelzett tárgysorozatot, majd a napirendet kiegészítõ javaslatokat kér a jelenlevõktõl. Napirendi kiegészítést javasolnak a következõk szerint: Salánki Lóránt gazdasági elõadó-tanácsos: Egyházkerületi befektetési alap létrehozása Egységes számviteli program Egyházkerületi kintlevõségek László Kálmán: A Presbiteri Szövetség március 25-i ülésének határozatai Fellebbezés iskolaügyben Kerekes József elõadó-tanácsos: A Missziói ügyosztály szervezeti és anyagi kér - dései Tolnay István elõadó-tanácsos: Aktuális tanügyi kérdések Forró László elõadó-tanácsos: Egyházkerületi Választó Bizottság megalakulása Igazgatótanács az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt elfogadja. Szám: 25/2006. Tárgy: Árvízi gyûjtés elõterjeszti Salánki Lóránt elõadó-tanácsos Salánki Lóránt gazdasági elõadó-tanácsos beszámol az Egyházkerületben szervezett gyûjtésrõl, az árvízkárosultaknak eljuttatott adományokról. Ismerteti a gyûjtéssel kapcsolatos konkrét adatokat (1. számú melléklet). Tudomásul szolgál. Szám: 26/2006. Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkészének nyugdíjba vonulása elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Forró László közigazgatási elõadó-tanácsos ismerteti a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkészének helyzetét. Pásztori Kupán István megbetegedett és nyugdíjba vonul. A nyugdíjazási eljárás beindult. Az Iskolaszék és a tanári kar (Folytatása a 7. oldalon)

7 egyetértése alapján az iskolalelkészi szolgálatot, ideiglenesen a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség lelkészei, azaz Fazakas Sándor irányításával Farkas Zsolt segédlelkész végzi jelen tanév végéig. A 2006/2007-es tanév kezdetétõl az Egyházkerület pályázat alapján tölti be az állást. Elõadó-tanácsos tolmácsolja Pásztori Kupán Istvánné, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimná - zium iskolaorvosa kérését, hogy maradhassanak a lelkészi szolgálati lakásban. Igazgatótanács megerõsíti Farkas Zsolt szolgálatát a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium lelkészeként, ideiglenes jelleg - gel a tanév végéig. Igazgatótanács meghagyja, hogy a 2006/2007-es tanévben az iskola - lelkészi állást pályázat útján töltsék be. Igazgatótanács jóváhagyja, hogy a Pásztori család a továbbiakban is használja a Nagyvá - rad, Arany János utca 4. szám alatti szolgá - lati lakást. Szám: 27/2006. Tárgy: Ifjúsági ügyek elõterjeszti Szõnyi Levente ifjúsági szakelõadó PARTIUMI KÖZLÖNY Szõnyi Levente ifjúsági szakelõadó beszámol a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szervezet április elsejei közgyûlésérõl, amelyen minden egyházmegye képviseltette magát, kivéve az Aradi Egyházmegyét. A közgyûlés résztvevõi jóváhagyták az ifjúsági rendezvények évi programját, valamint felkérték az egyházkerület gyülekezeteit az ifjúsági munka jobbítására. Szorgalmazzák az egyházmegyék közötti szorosabb együttmûködést és segítségnyújtást. Továbbiakban ismerteti a évi ifjúsági programot (2. számú melléklet). Az ifjúsági misszióval kapcsolatban hozzászólások következnek Nagy Norbert, Lucza István, Varga Károly, Kerekes József, Tolnay István, Tasnádi András, dr. Kovács Béla és Szekeres Sándor részérõl. Tõkés László püspök rámutat, hogy az ifjúsági misszió ügye tizenhat év óta gondot jelent. A teljes - ség igényével egész református ifjúságunkat szüksé - ges integrálni, például a nagyváradi egyetemi lelkészséget ki kell terjeszteni az egész város ifjúsá - gára. Pozitív példaként említi a katolikus és az unitárius egyház gyakorlatát. A lényeg az ifjúság egybe - gyûjtése az integráció és a participáció jegyében. Ja - vasolja egy egyházkerületi ifjúsági rendezvény meg - szervezését a nyáron sorra kerülõ református világ - találkozó keretében. A Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) április 1-jei közgyûlésén megállapítást nyert, hogy a kilencvenes évek hõskorszakához képest az Egyházkerületben folyó ifjúsági szolgálat visszaesést mutat. A 2005 évi Ifjúsági Va - sárnap egyházkerületi szintû gyûjtõakciójának fele - más végeredménye is arra utal, hogy Egyházunk nem szentel kellõ figyelmet, és nem áldoz elég pénzt az ifjúsági munkára. Egy olyan korban, melyben Egyházunkat a fiatalság nagymértékû elvesztése és az ifjúság elvallástalanodása fenyegeti, nem csupán hitbeli-missziói meggyõzõdésbõl, hanem önvéde - lembõl is különleges hangsúlyt kell fektetni az ifjúsági missziói munkára. Igazgatótanács megállapítja, hogy 2004-ben Egyházkerületünk az elõbbieket szem elõtt tartva hirdetett ifjúsági missziói munkaévet, majd ennek folytatásaként, 2005-ben a munkaév ifjúsági missziói mozgalommá való kiszélesítését kezdeményezte. 1. Igazgatótanács továbbra is szükségesnek látja, hogy mindezek folytatásaképpen az ifjúsági missziói szolgálat az idén és a közeljövõben, továbbra is elsõbbséget élvezzen. 2. Igazgatótanács elismeréssel és örömmel üdvözli, hogy ezen felfogás szellemében született meg a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség évi átfogó, minden egyházmegyére és az egész egyházkerületre kiterjedõ programja. Igazgatótanács ezt a programot elfogadja és minden támogatást kész megadni ennek megvalósításához (lásd mellékelve). 3. A jóváhagyott program költségvetési hátterét Igazgatótanács a következõképpen látja megvalósíthatónak: a. Az Egyházkerület, az egyházmegyék és egyházközségek költségvetésébe beiktatott, az ifjúsági célok támogatására szánt tétel; b. A minden év május elsõ vasárnapjára kitûzött Ifjúsági Vasárnap bevételei, elosztva egyházmegyei és egyházkerületi szinten fele-fele arányban; c. Pályázatok benyújtása; d. Rendkívüli adományok. Egyházkerület Elnöksége körlevélben tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket ezen költségvetési alapok biztosításának igazgatótanácsi rendelkezésérõl. 4. Igazgatótanács az ifjúsági missziói szolgálat fellendítése érdekében szorgalmazza a következõket: a. /Integráció/ A KRISZ-en belüli és a szer - vezeten kívüli ifjúság ügyének a teljesség igényével való felvállalása, intézése, képviselete az egyházi szolgálat minden szintjén. Integrálni szükséges mindazokat, akik hitünkben kereszteltettek meg. b. /Participáció/ A részvételi elv érvényesítése az ifjúsági munkában: szervezeti és intéz - ményes módon be kell vonni tanintézeteink ifjúságát, az egyes gyülekezetek, szervezetek, közületek fiataljait, hogy ne csupán egy merev, zárt kisközösség, hanem egy átfogó, sodró erejû ifjúsági mozgalom keretében folyjék az ifjúsági szolgálat. c. /Teológia/ A teológiai ifjúságra kivételes szerep hárul az egyházi ifjúsági szolgálatot végzõkkel szoros együttmûködésben e misszió végzése terén. 5. Igazgatótanács továbbá a következõ konkrét ügyeket ajánlja a missziói ügyosztály, az ifjúsági szakelõadó és a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség figyelmébe: a. Az elõzetes terveknek megfelelõen építsenek ki egy virágzó, élettel teli, helyi és egyházkerületi kitekintésû Partiumi Ifjúsági Központot, Nagyváradon. b. A Partiumi Ifjúsági Központ keretében induljon be egy ifjúsági klub, amely az ifjúsági munka számára hitünkhöz és magyarságunkhoz méltó keretet biztosít, a szórakozási szokásaiban zavarba jutott fiatalságunknak pedig megfelelõ szórakozási lehetõségekrõl és feltételekrõl gondoskodik. c. A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója keretében Igazgatótanács egy kiemelt, határon átnyúló rendezvény szervezését határozza el 2006 augusztusában. Szám: 28/2006. Tárgy: Püspöki bejelentések 7. OLDAL Tõkés László püspök beszámol a 2006-os év eltelt idõszakában lezajlott eseményekrõl. Január 27-én Egyházkerületünk Igazgatótanácsa határozatilag csatlakozott a Magyarországi Római Katolikus Egyház által meghirdetett imaévhez. Ennek érdekében egyházkerületi körlevélben kereste meg gyülekezeteinket. Február 11-én a Szatmárnémeti Láncos templomban került sor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nagygyûlésére, melyet a Szatmári Református Egyházmegye példás módon rendezett meg. Március 19. és 23. között erdélyi küldöttség járt Brüsszelben, melynek résztvevõi: Tõkés László püspök, Sógor Csaba szenátor, Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetõ elnöke, Bodó Barna, a Bolyai Kezdeményezõ Bizottság elnöke. A megbeszéléseken az egyházi ingatlanok, a magyar egyetemügy és magyar nemzeti közösségünket érintõ kérdések szerepeltek. Április 6-án Nyíregyházán ökumenikus istentiszteleten hirdette az igét. Az eltelt hónapokban Bicskén, Érden, Marcaliban, Tápióbicskén és Hajdúböszörményben vég - zett szolgálatot. Örömmel tudatja, hogy Egyházkerületünk felkérésére gyûjtést rendeztek Fodor Edina, volt lorántffys diák mûtéti költségeinek fedezésére. Eddig 150 millió lej gyûlt be és a gyûjtés folytatódik. Az egyetemes imahét kapcsán püspök nehez - ményezi, hogy a lelkészek nem tartják magukat a meghatározott idõkerethez, és így az imahét meg - engedhetetlenül hosszú periódust ölel fel. Elkészült az Egyházkerület vallástanárainak listája és így az õszi közgyûlésen sort keríthetünk a vallástanárok ordinációjára. Az Egyházkerület öttagú Elnökségi Tanács folyamatosan dolgozik az egyházkerületi reformon, melynek fõbb irányvonalai a tavaszi közgyûlésig elkészülnek. Szomorúsággal és együttérzéssel beszél a Magyarország különbözõ vidékeit sújtó árvízrõl. Javasolja, hogy Egyházkerületünk is ajánlja fel segítségét a bajbajutottaknak. A Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjának elõsegítése céljából jogi lépések történtek a tanintézmény önállósodása érdekében. Jelenleg az Egyetem a Pro Universitate Partium Alapítvány filiájaként mûködik, vezetését pedig egy újonnan létrehozott testület, a Vezetõ Tanács látja el. Örömmel tudatja, hogy a Nagyvárad- Rogériuszi Egyházközség Finnországból származó koncertorgonát kap az Egyházkerület Külügyi Osztályának köszönhetõen. Kritikával állapítja meg, hogy a Romániai Református Egyház Zsinatának nemrég lezajlott munkálatain Egyházkerületünk zsinati tagjai sokat hiányoztak. Ezen a magatartáson változtatni kell. Tudomásul szolgál. Szám: 29/2006. Tárgy: Dr. Miskolczy Gyula hagyatéka elõter - jeszti Salánki Lóránt elõadó-tanácsos Salánki Lóránt elõadó-tanácsos tájékoztatja az Igazgatótanács tagjait arról, hogy 86 éves korában Keszthelyen elhunyt dr. Miskolczy Gyula, aki vagyonát a Királyhágómelléki Református Egyházkerületre hagyta. Egyházkerület vezetõsége március 28-án részt vett Miskolczy Gyula temetésén. Ugyenezen a napon a küldöttség tárgyalt a hagyatékot kezelõ közjegyzõvel és Kúti Géza lelkipásztorral, a hagyaték intézõjével. Igazgatótanács Isten iránti hálával veszi tudomásul, hogy dr. Miskolczy György testvérünk, aki Ausztráliából tért haza szülõföldjére, vagyonát Egyházkerületünkre hagyo - mányozta. Áldott legyen emléke. Igazgatótanács megköszöni Kúti Géza keszthelyi lelkésznek, a hagyaték intézõjének szolgálatát. (Folytatása a 8. oldalon)

8 8. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY Szám: 30/2006. Tárgy: Rövid és hosszú távú tervek és célkitûzések elõterjeszti Tõkés László püspök Püspök beszámol a program-tervekrõl, melyek egyfelõl az általános feladatokra és célkitûzésekre, másfelõl a konkrét feladatokról szólnak. (3. és 4. számú melléklet). Nehezményezi, hogy a programkiegészítések késlekedve jutottak el az Egyházkerülethez, és kéri, hogy a szükséges kiegészítéseket az egyházmegyék sürgõsen tegyék meg. Ugyanakkor nyomatékosan kéri az igazgatótanácsi hivatal ügyosztályainak munkatársait, hogy záros határidõn belül egészítsék ki a fent említett program-terveket és az ezekhez kapcsolódó eseménynaptárt. Oláh Mihály igazgatótanácsos nagyon jónak találja a terveket, ám kifogásolja, hogy nem esik szó benne az egyházi zene reformjáról. E reformot segíti az új énekeskönyv megjelentetése és a kántorképzés újjászervezése. Szõnyi Levente szorgalmazza az internetes cím - tár mielõbbi összeállítását. Szilágyi Péter kifogást emel az egyházkerületben elkészült egyes szobrok minõségével kapcsolatban, és felveti a Sulyok-sírkert gondozásának ügyét. Püsök Sándor Csaba felhívja a figyelmet az egyházkerület területén lévõ termálvizek felhasználásá - nak lehetõségeire, és átfogó program kidolgozását kéri ezzel kapcsolatban. Igazgatótanács elfogadja az Általános felada - tok és célkitûzések (I.) és a konkrét feladatok (II.) témájában elõterjesztett terv-csomagokat. Meghagyja az Egyházkerület vezetõsé - gének, az Igazgatótanácsi Hivatalnak, hogy ügyosztályok szerint további kiegészítéseket eszközöljenek. Igazgatótanács ugyanakkor meghagyja az egyházkerületi ügyosztályoknak az Eseménynaptár (III.) kiegészítését a 2006-os naptári év hátralevõ részére vonatkozóan (5. számú melléklet). Szám: 31/2006. Tárgy: Egyházi rádiózás elõterjeszti Tõkés László püspök Püspök beszámol a Partium Rádió Református percek címû rádióadással kapcsolatban kialakult áldatlan helyzetrõl. Mivel az Igazgatótanács legutóbbi ülése nem támogatta a mûsort, az azóta eltelt idõben a helyzet elmérgesedett. Sándor Lajos dehonesztáló módon nyilatkozott a rádióban Igazgatótanácsunk munkájáról. Veres Kovács Attila lelkipásztor pedig becsmérlõ szöveget jelentetett meg a Nagyvárad-ola - szi gyülekezet lapjában a rádiózással kapcsolatban. A kialakult helyzettel kapcsolatban tisztázó beszélgetésre került sor mind az egyházkerületnél, mind pedig a Nagyvárad-olaszi gyülekezetben. A kérdés etikai jellegû vonatkozásainak, vala - mint a rádiózás szükségességének bemutatására Tõkés László felolvassa az ominózus Sándor Lajos-féle interjú írott szövegét. Kiemeli, hogy abban jogos bírálatok is találhatók, ám számtalan csúsztatás is. Az egyházban mindig van misszió és ezen belül a rádió speciális helyzetben végzi munkáját. Az Igazgatóta - nács munkáját lehet bírálni, de jobbító szándékkal, a megbecsülés és a tisztelet jegyében. A hozzászólók közül Csomay Árpád generális direktor kiemeli a missziói lelkület jelentõségét. Semmi olyat ne cselekedjünk, ami miatt bárki ujjal mutogathat ránk. Ez a rádiózásra is vonatkozik, és minden más tevékenységre, ami az egyház égisze alatt történik. Negatív példaként hozza fel református könyvesboltunk által árusított egyes könyveket, vagy éppen székházunk dísztermének kiadását nem odaillõ rendezvények részére. Kovács Jenõ annyiban igazat ad Sándor Lajosnak, hogy az Igazgatótanács üléseit racionálisabb idõkeretben kellene lefolytatni. Javasolja az idõbeni korlátozást. Kerekes József kijelenti, hogy a rádió-ügy kapcsán tulajdonképpen anti-misszió történt. Sándor Lajos bocsánatot kér a rádió-nyilatkozatban elhangzott kifogásolható részekért. Elkeseredésében nyilatkozott, mert mind a váradi lelkészek, mind az Igazgatótanács visszautasították a rádióskezdeményezést. Ismerteti a rádió jelenlegi helyzetét, megjegyezve, hogy a kuratórium sajnos nem tud teljes munkát végezni. Bemutatja a rádióadás mûködéséhez szükséges költségvetést (6. számú melléklet). Fontosnak tartja a rádióval kapcsolatos jogi háttér biztosítását is, és szükségesnek látja egy menedzser szolgálatba állítását, a tárgyi feltételek biztosítását. Tõkés László ismerteti az ügy rendezésének módozatait, kijelentve, hogy idõközben sok félreértést sikerült tisztázni. Igazgatótanács négy tartózkodás mellett határoz a következõk szerint: Igazgatótanács sajnálatát fejezi ki a rádióadással kapcsolatban történtekért és kifejezi azon reményét, hogy hasonló eset a jövõben nem fordul elõ. Igazgatótanács három hónapra eseti támo - gatást biztosít a rádióadás mûködésének támogatására és felkéri a szerkesztõket az intézményi és anyagi keretek sürgõs megteremtésére. Szám: 32/2006. Tárgy: A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium sportpályájának ügye elõterjeszti Antal János külügyi osztályvezetõ Elõterjesztõ ismerteti a sportpálya ügyét összefoglaló angol nyelvû kiadványt, melyet Brüsszelbe is magukkal vittek küldötteink (7. számú melléklet). Felsorolja a sportpálya ügyével kapcsolatos leg - utóbbi lépéseket és eseményeket. Tudomásul szolgál. Szám:33/2006. Tárgy: Autópályamenti gyülekezetek vállalkozása, és Sapard pályázatok elõterjeszti Forró László elõadó-tanácsos Az Erdélyen áthaladó Nagyvárad Brassó autópálya 160 km hosszúságban érinti Egyházkerületünket, annak 20 gyülekezetét, Nagyszántótól Egrespatakig. Ezen az útszakaszon a földeket 160 m szélesen kisajátítják. Az érintett egyházközségeknek vagyonhasznosítási szerzõdést kell kötniük. Ezzel kapcsolatba a Provital cég segítségével elkészült egy szer - zõdéstervezet (8. számú melléklet), melyet a gyülekezetek elfogadtak. Elõterjesztõ kéri, hogy az Igazgatótanács erõsítse meg a gyülekezetek ezen döntését, melynek értelmében 18 gyülekezet közös projekt alapján külön vállalkozásban értékesíti földvagyonát. Fontosnak tartja a gyülekezetek és az illetékes önkormányzatok együttmûködését. A Sapard pályázatokkal kapcsolatban Forró László ismerteti azokat a sarokszámokat, melyek az Egyházkerület földterületeire vonatkoznak. Ezek szerint 5000 ha területtel rendelkezünk, melybõl 2000 ha az Új kézfogás programnak köszönhetõen került tulajdonunkba. Sajnos a gazdálkodás összességében nullszaldós vagy veszteséges. Kilábalást jelent a jelenlegi helyzetbõl a Sapard-pályázat. Ugyanis e támogatási program 50%-át az Európai Unió fizeti, a másik 50%-ot, reménység szerint a Farmer program keretében Bukarest adja, banki hitel formájában. A sikeres pályázáshoz mezõgazdasági cégeket kell létrehozni Észak-Biharban és az Érmelléken, melyek keretében integrált mezõgazdasági termelés folyik. Mivel a pályázat elkészítése sürgõs megbizatást kér a pályázati munka lefolytatására. Forró László válaszol azokra a konkrét kérdésekre is, melyeket, Szilágyi Péter, Püsök Sándor Csaba és Kovács Zoltán tesznek fel a témával kapcsolatban. Igazgatótanács jóváhagyja az egyházi kft. bejegyzését és az autópályával kapcsolatos szerzõdések megkötését. Igazgatótanács a Sapard-programban való részvételt a gyülekezetek határozata értelmében megerõsíti. Szám: 34/2006. Tárgy: Krasznamihályfalvai Egyházi Üdülõköz - pont elõadja Geréb Miklós fõgondnok Igazgatótanács megbízza az Egyházkerületi Elnökséget, hogy küldjön ki egy bizottságot Krasznamihályfalvára, amely a helyszínen tájékozódva dolgozza ki az Egyházi Üdülõközpont megvalósításának lehetõségeit. Szám: 35/2006. Tárgy: Református Világtalálkozó elõterjeszti Csûry István fõjegyzõ Fõjegyzõ tájékoztatja az Igazgatótanácsot a Magyar Református Zsinat álláspontjáról, melynek értelmében a 2006-os esztendei Világtalálkozót a Generális Konvent szervezésében rendezik meg. Ezzel a szándékkal azt is kifejezték, hogy a Magyar Református Világszövetséget ettõl a feladatától megfosztották. A Generális Konvent kiadta a Világ - találkozó programját, amelybõl egyházkerületünk kimaradt, mivel még mindig reménykedtünk abban, hogy a Magyar Református Világszövetséget nem zárják ki a szervezésbõl. Egyházkerületünk nem szándékszik kimaradni a Világtalálkozó eddig meg - ismert áldásaiból, azonban higgadt megoldást kell keresni a gyülekezetek bevonására, hogy a magyar reformátusok lelki egysége megmaradjon. Püsök Sándor Csaba kiemeli az egyházkerületeink közötti testvérkapcsolatok jelentõségét és javasolja, hogy ezeket értékesítsük a Világtalálkozó alkalmával. A hozzászólások után Igazgatótanács a következõ döntést hozza: Református népünk javára figyelve Egyházkerületünk csatlakozik a Református Világ - találkozó programjához és kebelében meg - szervezi a maga rendezvényeit. (Folytatása a 9. oldalon)

9 Igazgatótanács felkéri az Egyházkerület Elnökségét és az Esperesek Kollégiumát a részletes világtalálkozós program kidolgozására. Szám: 36/2006. Tárgy: Egyházkerületi ügyosztályok által felvetett kérdések 1. Gazdasági Ügyosztály elõterjeszti Salánki Lóránt elõadó-tanácsos Salánki Lóránt ismerteti az egyházkerületi be - fektetõi alap létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat, az egységes könyvviteli számítógépes program bevezetését szabályozó 2328/2001-es számú kormányrendeletet, valamint az egyházkerület kintle - võségeirõl szóló beszámolót (9, 9/1, 9/2,10 számú mellékletek). A kintlevõségekrõl szólva elõterjesztõ elmondja, hogy az egyházmegyék 1, 750 milliárd lejjel tartoznak az Egyházkerületnek, a Harangszó kintlevõ - sége 510 millió. Kimutatása tételesen jelzi az egyes egyházmegyék tartozásait. A kérdéshez hozzászóltak Szekeres Sándor, Varga Károly, Baracsi Levente, Püsök Sándor Csaba. Mindannyian differenciáltan kérik az esetleges büntetõ intézkedések alkalmazását. Igazgatótanács elhatározza az egyházkerületi befektetõi alap létrehozását. Felkéri az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy jelezzék az alapba való belépési szándékukat. Igazgatótanács elhatározza az egységes könyvviteli program kötelezõ bevezetését az egyházközségekben január 1-jei hatállyal. A könnyebb alkalmazás végett, egyházkerület programhasználati tréninget fog szervez - ni az egyházmegyei könyvelõk számára. 2. Tanügyi osztály elõterjesztõ Tolnay István tanügyi elõadó-tanácsos Tolnay István tanügyi elõadó-tanácsos ismer - teti az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanintézményeiben dolgozó peda - gógusok erkölcsi alapelvei címû szabályzatot (11. számú melléklet), melyet a Zsinati Nevelésügyi Bizottság égisze alatt közösen dolgoztak ki. PARTIUMI KÖZLÖNY Ezután rátér az egyházi jóváhagyás elnyerésének szabályzatára és annak a Nyilatkozatnak a szövegére, amely kötelezõ jellegû a tanintézményeinkben szolgálatot teljesítõk részére (12. számú melléklet). Igazgatótanács jóváhagyja az Erdélyi és Királyhágómelléki Egyházkerület tanintéz - ményeiben dolgozó pedagógusok erkölcsi alapelveit. Igazgatótanács elfogadja a tanintézményeinkben alkalmazandó személyek számára szükséges egyházi jóváhagyás elnyerésének módozatát és az ehhez kapcsolódó szolgálati nyilatkozat szövegét. 3. Sajtó és kiadói ügyosztály elõterjeszti Sándor Lajos elõadó-tanácsos Sándor Lajos elõadó-tanácsos utal arra, hogy Egyházkerületünkben több helyen is adtak ki falinaptárakat. Az Esperesi Kollégium megvizsgálta a kérdést és úgy döntött, hogy a hasonló esetek elkerülése végett közös egyházkerületi naptárunkat és falinaptárunkat az egyházmegyék közös szerkesztésében kell kiadni. Visszautalva az Esperesi Kollégium vonatkozó határozatára Igazgatótanács elrendeli közös egyházkerületi falinaptár és kalendárium kiadását. Ezeknek megszerkesztésére közös egyházkerületi bizottság jön létre, melyben minden egyházmegye képviselete biztosított. Szám: 37/2006. Tárgy: Presbiteri Szövetség javaslatai- elõter - jeszti László Kálmán, a Presbiteri Szövetség elnöke László Kálmán az Igazgatótanács elé terjeszti a Presbiteri Szövetség márciusi ülésén hozott határozatok alapján a következõ kéréseket: a Szövetség kéri az Igazgatótanács jóváhagyását az egyesületi bejegyeztetésre. Hathatós támogatást kérnek a Pres - biteri Szövetség missziói munkájának támogatására, valamint kérnek egy rovatot a Harangszó gyülekezeti lapban, ahol rendszeresen beszámolnak a tevékenységükrõl. 9. OLDAL 1. Igazgatótanács elhatározza, hogy helyt ad a Presbiteri Szövetség kérésének, melyben a Szövetség egyesületi bejegyzéséhez kér jóváhagyást. Ehhez Presbiteri Szövetség meg - kapja az Igazgatótanács támogató segítségét. 2. A minél hatékonyabb missziói és belmissziói munka érdekében Igazgatótanács elhatározza: a. A Harangszó lapszámonként biztosítson helyet a Presbiteri Szövetség számára is; az oldalért felelõs a Presbiteri Szövetség elnök - sége; szerkesztõje és tudósítója pedig Muhari István. b. Valamennyi egyházmegyében évente leg - alább egy alkalomra tartsanak egyházmegyei konferenciát. c szeptember 1 2. között Apadó nemzetünk lelki megújulása címen tartja a Presbiteri Szövetség II. Partiumi konferenciáját, Szatmárnémetiben. d. Igazgatótanács felkéri a lelkészi és esperesi kart, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa a Presbiteri Szövetség mûködését, ezzel is kellõ és méltó helyet biztosítva egyházunkban a nem lelkész jellegû missziói munkásoknak. 3. Igazgatótanács tudatában van annak, hogy a misszióra számára megfelelõ anyagi hátteret kell biztosítani. Egyházkerület továbbra is támogatja a misszió olyan jeles moz - galmait, mint a presbiteri, nõszövetségi és ifjúsági konferenciák. Támogatja továbbá a Presbiteri Szövetség saját segélyalap létrehozására irányuló törekvéseit. TÕKÉS LÁSZLÓ püspök-elnök K. m. f. TOLNAY ISTVÁN világi fõjegyzõ KOVÁCS ZOLTÁN fõgondnok Hitelesítõk: Szekeres Sándor Pénzes Lajos igazgatótanácsos igazgatótanácsos EMLÉKEZTETÕ melyet felvettünk az Esperesek Kollégiumának Nagyváradon, február 27-én tartott ülésén Jelen vannak: Tõkés László püspök, Sipos Miklós, az Esperesek Kollégiumának elnöke, Varga Károly, Nagy Sándor, Gellért Gyula, Seres Géza, Fazakas Csaba, Lukács József, Bogdán Zsolt esperesek, Máthé Edit, Forró László, Salánki Lóránt elõadó-tanácsosok. I. Pénzügyi ellenõrzés kérdése a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeteiben 1. Egyházkerület megegyezik abban, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül egységes pénzügyviteli rendszert kell bevezetni az Egyházkerületben, minden egyházmegyé - ben. A feladat elõkészítésére felkéri Salánki Lóránt elõadó-tanácsost. 2. A jelenlegi helyzettõl függetlenül az Egyházkerület sürgeti azon igazgatótanácsi határozat hatályba lépését, amely pénzügyi ellenõr, illetve ellenõrök munkába állítását irányozza elõ az Egyházkerület területén. Az alkalmazás történhet fõállású alkalmazott felvétele által, vagy pedig megbízatás alapján. II. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ünnepi nagygyûlése Szatmárnémeti, március 11. A. Szervezés Egyházkerület a következõket tûzi ki: 1. Egyházkerületi Igazgatótanács testületi részvétele. 2. Az Egyházmegyei Tanácsok testületi részvétele. 3. A gyülekezetek mozgósítása az egy személygépkocsi egy gyülekezet alapján. 4. Autóbuszok indítása. Legalább egy autóbusz beállítandó a következõ helyekrõl: Nagybánya, Nagykároly, Érmihályfalva, Nagyvárad, Nagyszalonta, Tövishát, Arad és Temesvár (együtt), Szilgysomlyó, Szilágy - nagyfalu, Szilágycseh, Zilah. Az EMNT szükség szerint 50 százalékos utaztatási költségtérítést biztosít a következõknek: Nagyvárad, Nagyszalonta, Temesvár Arad, Tövishát, Szilágycseh, Zilah. (Folytatása a 10. oldalon)

10 10. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY B. A nagygyûlés szellemisége Egyházkerület fontosnak tartja a Magyarországról kiindult Imaév ökumenikus szelle - mû kiterjesztését Erdély egész területére. Ennek megfelelõen a szatmárnémeti nagygyûlés az Imaév kiemelt alkalmául szolgálhat. VIII. EMLÉKEZTETÕ a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Vezetõtanácsának március 8-án tartott ülésérõl C. Mûsor 1. A Szatmári Egyházmegye és a Szatmárné - meti-láncos Gyülekezet elõkészíti az állandó zenei hátteret, valamint az alkalomnak megfelelõ mûsort. 2. A március 15-i szabadságharcos esemény évfordulója szellemében a szöveges mûsor három történelmi személyiséghez kötõdik, a folyamatban levõ jubileumi éveknek megfe - lelõen: Bocskai István, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos. Szintén az eseményhez kapcsolódjék Petõfi Sándor költészetének a megidézése. 3. Egyházi szolgálat. Egyházkerület egyetért abban, hogy egy ökumenikus Ige- és imaliturgia jelentse a bevezetõ áhítatot, mely kifejezetten a Nemzeti Imaévhez kapcsolódjon. 4. Az ünnepi nagygyûlés eszmeiségének vizuális úton való megjelenítése is szükséges. A rendezvény központi üzenetét nagy mé - retû szalagplakáton kell megjeleníteni: Mindennek rendelt ideje van (Préd. 3,1) Itt az idõ, most vagy soha (Petõfi Sándor). III. A Magyar Reformátusok Világtalálkozója KRE a kényszerítõ helyzetet figyelembe vé - ve nem tartaná üdvösnek és célszerûnek, hogy a tõle függetlenül, amúgy is sorra ke - rülõ Magyar Református Világtalálkozóról kimaradjon. Tényként veszi tudomásul annak megrendezését, másfelõl viszont ragaszkodik ahhoz a törvényes kerethez és hagyományhoz, hogy a világtalálkozók illetékes szervezõje a Magyar Reformátusok Világszövetsége. Mindezeket szem elõtt tartva, Egyházkerület megkereséssel fordul a Magyarországi Református Egyház Zsinatához, azzal a kéréssel, hogy a Világtalálkozó megszerve - zésére KRE-nek szánt négymillió forintot az MRVSZ-en keresztül utalja át egyházkerületünknek, a szervezés céljaira. IV. Egyházkerületi programtervezet Azok az egyházmegyék, melyek elmaradtak idei fontosabb programjaik beküldésével, a hét folyamán eljuttatják a Püspöki Hivatalba rövid és hosszú távú terveiket (I., II.), vala - mint a évi eseménynaptár-elõzetesüket (III.). Lejegyezte: BOGDÁN ZSOLT esperes 1. Fodor Edina kezeltetése A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium volt diákja, az érkeserûi Fodor Edina fehérvérûség miatt csontvelõ-átültetésre szorul. Egyházkerület széleskörû segélyakciót indít a mûtét támogatása érdekében a következõk szerint: Pásztori Kupán Istvánné orvosnõ dr. Kiss Attila debreceni orvossal és magával a pácienssel, ill. orvosával kapcsolatba lépve intézi az ügy szakmai vonatkozásait. Kerekes József missziói elõadó megkeresi az ügyben a Segítõ Jobb Alapítványt (Kalmár László elnököt) Csomay Árpád generális direktor körlevelet fogalmaz meg egy széles körû egyházi gyûjtõakció útnak indítása céljából. A Lorántffy-gimnázium önálló akciót indít volt diákja megsegítése végett. 2. Szavalóverseny a Lorántffy-gimnáziumban Királyhágómelléki Református Egyházkerület egymillió régi lejjel és könyvadománnyal támogatja a gimnáziumban március 9-én sorra kerülõ József Attila szavalóversenyt. Intézi: Wagner Erik püspöki titkár, könyveket válogat Sándor Lajos elõadó-tanácsos, a szükséges pénztámogatásról gondoskodik Salánki Lóránt elõadó-tanácsos. 3. Pásztori Kupán István, a Lorántffy-gimnázium iskolalelkészének ügye Pásztori Kupán István iskolalelkész nyugdíjba vonulását köszönettel és sajnálkozással tudomásul veszi az Egyházkerület. Alkalmi és megbízatásos jellegû szolgálatára meg - egyezés szerint továbbra is igényt tart az Egyházkerület. Pásztori-Kupán Istvánné orvosnõ fõállású orvosi szolgálatát szintén támogatja, a következõ feltételekkel: Csûry István fõjegyzõ és az orvosnõ a Partiumi Keresztény Egyetem és a Szent László gimnáziumban eljárnak a Lorántffy-gimnázium diáklétszámát kiegészítendõ, a doktornõ állásához szükséges, mintegy kettõezres pacientúra kialakítása érdekében. Az ezáltal megteremtõdõ feltételeknek megfelelõen szükséges megteremteni az orvosi állás költségvetési hátterét. Annak reményében, hogy mindezek meg - felelõen és kellõ idõben elrendezõdnek, a továbbiakban is a Pásztori Kupán házaspár használatában marad az Arany János u. 6. szám alatti ingatlan. Mindezeket Forró László elõadó-tanácsos határozati formában következõ igazgatótanácsi ülés elé terjeszti. A továbbiakig Királyhágómelléki Református Egyházkerület felkéri Fazakas Sándor nagyvárad-rogériuszi lelkipásztort, hogy segédlelkészével, Farkas Zsolttal az iskolalelkészi állást ideiglenesen betöltsék. Intézi Forró László elõadó-tanácsos. 4. Magyarországi örökség Miskolczi Gyula elhalálozott keszthelyi lakos gondviselésszerû módon a Királyhágómelléki Református Egyházkerületre hagyta tisztes örökségét. Egyházkerület Máthé Edit jogtanácsost felkéri, hogy intéz - ze az örökösödési ügyet. Az Egyházkerület képviselõi részt vesznek a jó emlékezetû Miskolczi Gyula keszthelyi temetésén. 5. Egyházkerületi gyûlések Az egyházkerületi szakbizottságok ülésére március 24-én, pénteken kerül sor; aki még nem tette meg, az sürgõsen hívja össze az elnöklete alá tartozó bizottságot. Amely bizottságoknak nem alkalmas ez az idõpont, lehetõleg április 6-án tartsa meg a gyûléseket. A szakbizottságok vezetõinek meghagyatik, hogy tanácskozásaikon vegyék számba az egyházkerületi program célkitûzéseit, illetve ezek végrehajtását. Az Igazgatótanács soron következõ ülése április 7-én lesz. 6. Alapítványi ügyek Vezetõtanács újólag erõfeszítéseket tesz az összekuszálódott egyházi alapítványok ügyeinek végsõ tisztázása és rendezése érdekében. Ennek megfelelõen a következõket határozza: A Mária Alapítvány helyzetének tisztázását tûzi ki célul a Szûcs István kuratóriumi elnök által megszerzett dokumentáció alapján. Az alapítvány állapotáról tömör és lényegre törõ írásbeli jelentés készül és ennek alapján kell megállapítani a szükséges intézkedéseket. Az Ecclesia Mater Alapítvány jelenlegi jogi helyzetérõl Máthé Edit, Kerekes József és Pintér István egy összefoglaló jelentést készít. A hozzáfûzött konklúziók és ajánlások alapján az Egyházkerület megteszi a szükséges intézkedéseket és kezébe veszi az alapítvány irányítását. 7. Székelyföldi árvízsegély Folyó év március 14-én, délután egy sajtóér - tekezlet nyilvánossága elõtt az Egyházkerület küldöttsége Tõkés László püspök, Kerekes József és Wagner Erik átadja három gyülekezetnek és három magánszemélynek az egyházi gyûjtésbõl befolyt összegek nagy részét. (200 millió régi lej gyülekezetenként, 30 millió régi lej magánszemélyekként). A sajtóértekezlet meghirdetésérõl gondoskodik Forró László árvízügyi biztos. A sajtóértekezlet tárgya: Székelyföld és Partium kapcsolata árvíz után és a Székely Nagygyûlés elõtt. 8. Szent László útja vagy tere Nagy József Barna diakónus felkérést nyer arra nézve, hogy Szent László városalapító királyunk nevérõl egy arra méltó tér vagy utca elnevezésére irányuló mozgalmat kezdeményezzen. Lejegyezte: WAGNER ERIK

11 PARTIUMI KÖZLÖNY JEGYZÕKÖNYV 11. OLDAL melyet felvettünk március 25-én a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség közgyûlésén Nagyváradon, a Bolyai teremben A közgyûlés áhítattal kezdõdik melyen Tõkés László püspök hirdeti Isten Igéjét, Jób 5,8 alapján. Ének és áldás után László Kálmán, a Presbiteri Szövetség elnöke köszönti a közgyûlés tagjait és megköszöni Fõtiszteletû úr szolgálatát. Megállapítja, hogy a közgyûlés a 83/2006. számú meghívóval szabályszerûen hivatott össze és megnyitja azt. Felkéri Márton Jenõ jegyzõt a számbavétel megejtésére. Jelen vannak: az egyházkerület részérõl Tõkés László püspök, Kerekes József missziói elõadó-taná - csos, Bara Csaba, a Gondnokok Kollégiumának elnöke; az egyházmegyék részérõl László Kálmán elnök, Gulyás Olga ügyvezetõ elnök, Márton Jenõ jegyzõ, valamint összesen 77 küldött, Nagybánya 9, Zilah 8, Szilágysomlyó 4, Érmellék 9, Bihar 25, Szatmár 5, Nagykároly 9 képviselõvel. Számbavétel után elnök megállapítja, hogy a közgyûlés határozatképes. A jegyzõkönyv hitelesíté - sére felkéri Tatár Miklós és Tóth András atyafiakat, majd ismerteti a meghívó szerinti napirendet, amely kiegészül a küszöbön álló presbiterválasztás kér - désével. Szám: 1/2006. Tárgy: Püspöki bejelentések elõterjeszti Tõkés László püspök Ennek kapcsán köszönti a megjelenteket, és a következõk kimentését kéri, kerületi megbízatás miatt: Kovács Zoltán fõgondnok, Csûry István fõjegyzõ, Tolnay István világi fõjegyzõ. Megemlékezik Bartók Béla születésének 125. évfordulójáról, és méltatja a nagy zeneszerzõ munkásságát. A továbbiakban ismerteti a Magyarországi Katolikus Egyház által meghirdetett évi Imaévet, melyhez Egyházkerületünk is csatlakozik. Megemlékezik a nagybányai imahétrõl, vala - mint a Nõk nemzetközi imanapjáról. Beszámol az Reformátusok V. Világtalálkozója szervezésének körülményeirõl. Szám: 2/2006. Tárgy: A jegyzõkönyv hitelesítése elõterjeszti László Kálmán, a Presbiteri Szövetség elnöke Elnök felolvassa a április 2-i közgyûlés jegyzõkönyvét. Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a évi jegyzõkönyvet. Szám: 3/2006. Tárgy: Egyházmegyei tevékenységi beszámolók Az egyházmegyei elnökök beszámolói hangza - nak el: Márton Jenõ Nagybánya, Tatár Miklós Szatmár, Tóth András Szilágysomlyó, Vincze János Zilah, Szilágyi Péter Bihar, Fiók Imre Érmellék, Venter Miklós Arad (lásd mellékelve). Közgyûlés jóváhagyólag tudomásul veszi a jelentéseket. Mindazáltal aktívabb tevékenységre ösztönzi az egyházmegyei szervezete - ket. Ugyanakkor hiányolja több egyházmegye távolmaradását a közgyûlésrõl. Szám: 4/2006. Tárgy: A Magyarországi Presbiteri Szövetség Elnökségének köszöntõ levele felolvassa Gulyás Olga ügyvezetõ elnök Az ügyvezetõ elnök a köszöntõ levél mellett ismerteti az MPSZ közgyûlési jegyzõkönyvébõl a 16. pontot is. Tudomásul szolgál. Szám: 5/2006. Tárgy: Pénzügyi beszámoló 2005-ös évrõl elõterjeszti Nemes Lujza pénztáros (lásd mellékelve) Közgyûlés jóváhagyólag elfogadja a pénzügyi jelentést. Ugyanakkor a tagdíjak befizetésére szólítja fel azokat, akik elmaradtak vele. Szám: 6/2006. Tárgy: Rövid beszámoló a 2005-ös évrõl elõterjeszti László Kálmán elnök (lásd mellékelve) Közgyûlés egyhangúlag elfogadja László Kálmán elnöki jelentését. Szám: 7/2006. Tárgy: Javaslat a Presbiteri Szövetség törvényesítésérõl elõterjeszti Bara Csaba, a Gondnokok Kollégiumának elnöke, zsinati tag Bara Csaba javaslatot terjeszt a közgyûlés elé a Presbiteri Szövetséggel kapcsolatosan, melyet a Zsinat elé szeretne tárni a folyamatban lévõ Kánon-mó - dosítás kapcsán. Közgyûlés megkereséssel fordul a Zsinathoz, azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy Egyházunk törvényhozó testülete foglalja a mó - dosított Kánonba a Presbiteri Szövetség törvényes létrehozására vonatkozó szabályozást. Szám: 8/2006. Tárgy: Hozzászólások A jelentések meghallgatása után hozzászólások hangzanak el: Tóth András, Varga Imre, Tatár Miklós, Venter Miklós, Szilágyi Béla, Márton Jenõ, Tõkés László püspök részérõl. Közgyûlés az elhangzó javaslatok és indítványok alapján a következõ határozatokat fogadja el: 1. A Presbiteri Szövetség Közgyûlése meg - köszöni az egyházkerületnek, egyházme - gyéknek, a lelkipásztoroknak, a Presbiteri Szövetség munkájához nyújtott támogatást. 2. A köszönet mellett azonban nagyon sok panasszal és elégedetlenséggel is találkozik a Presbiteri Szövetség. Megállapítja, vannak lelkipásztorok, akik tessék-lássék módon állnak a Presbiteri Szövetség mellé; vannak, akik megtûrik, de akadnak olyanok is, akik akadályozzák a Presbiteri Szövetség munkáját. Az egyházkerület és egyházmegyék hoz - záállása is sok kívánnivalót hagy maga után. Külön problémát okoz a kellõ anyagi támo - gatás hiánya, a szervezõi munka elhanyago - lása, a tagdíj-beszedés, a közgyûlésen a gyülekezeti részvétel elhanyagolása. A Presbiteri Szövetség tudatában van annak, hogy az arra hivatott testületek és lelkészi kar hathatós segítsége nélkül a Presbiteri Szövetség nem tudja hatékonyan kifejteni tevékenységét, és kellõképpen elvégezni a rá háruló feladatokat. Külön is szóvá teszi a Presbiteri Szövetségnek azt az észrevételét, hogy a presbiteri laikus szolgálat az elmúlt tizenhat évben még mindig nem nyerte el méltó helyét. Még mindig lelkészi uralom van az egyházban. Mindezeket szem elõtt tartva, Közgyûlés az Egyházkerület és az egyházmegyék adminisztratív-végrehajtói segítségét kéri a gyülekezetek irányába a Szövetség munkájának elõsegítése és jobbítása végett. 3. Közgyûlés azon igényét fejezi ki, hogy a Presbiteri Szövetség egyesületként az illetékes hatóságoknál bejegyeztessék. Ezen kérését az Egyházkerületi Közgyûlés elé terjeszti, engedélyezés céljából. 4. Közgyûlés elrendeli, hogy minden egy - házmegyei szervezet évenként tartson egy - házmegyei szintû presbiteri értekezletet. 5. Egyházkerületi Presbiteri Szövetség II. Partiumi Konferenciáját Szatmárnémetiben tartja, szeptember 1 2-án, tematika: Apadó nemzetünk lelki megújulása. 6. A Harangszó hasábján lapszámonként, a gyermek és ifjúsági rovathoz hasonlóan, legyen egy oldal a presbiterek és Presbiter Szövetség számára is, amiben az idén különös figyelmet kell fordítani a presbiter-választásokra. Szerkesztõ Muhari István, a Presbiteri Szövetség sajtó-referense. A pres - biteri oldalért az elnökség a felelõs. 7. Presbiteri Szövetség felkéri a missziói ügyosztályt, hogy két héten belül, kérje be az egyházmegyéktõl a fõgondnokok és gondnokok címtárát, valamint a presbiterek számát gyülekezetenként. Ugyanakkor az õszi választások után az esetleges módosításokat is vegye számba, majd a 2007-es Kalendárium - ban jelenjen meg a fõgondnokok és gondnokok címtára is, gyülekezetenként. 8. Az elkészülõ új Kánonból a gyülekezetek, lelkipásztorok, presbiterek számára nyom - tassanak megfelelõ mennyiséget, hogy az érdekeltek hozzájuthassanak. 9. Közgyûlés szorgalmazza, hogy valamennyi egyházmegyében tartsák meg a Nemzeti Imahetet. (Folytatása a 12. oldalon)

12 12. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY 10. Közgyûlés elhatározza, hogy egyöntetûen kiveszi a részét a belmissziói munka elmélyítésében és kiszélesítésében. A Presbiteri Szövetség II. Partiumi Konferen - ciájának programját ennek szellemében állítják össze. 11. Közgyûlés javaslatot tesz az Egyházkerületnek egyházkerületi segélyalap létrehozá - sára rendkívüli súlyos esetekre nézve csalá - dok segélyezése, támogatása érdekében (leukémia, csontvelõ átültetés). 12. Közgyûlés felkéri Elnökét, hogy körle - vélben keresse meg a gyülekezeteket és lehe - tõség szerint természetbeli adományokkal támogassák a kollégiumok és szociális intéz - ményeink konyháit. Kerekes József elõadó-tanácsos következtetés - ként a presbiterek feladatairól és kötelességeirõl be - szél. Bátorítja a Presbiteri Szövetség képviselõit, hogy legyen bátorságuk az esperesekhez folyamodni, megszólítani a lelkipásztorokat. A presbitérium a gyülekezet idegrendszere kell hogy legyen. A misszióra költeni kell. Szám: 9/2006. Tárgy: Új tagok választása a Presbiteri Szövetség ifjúsági bizottságába A Presbiteri Szövetség ifjúsági bizottságába két új tag megválasztását javasolják. Közgyûlés Julinski Lászlót és Balogh Józse - fet egyhangúlag a Presbiteri Szövetség ifjúsági bizottságába választja. Szám: 10/2006. Tárgy: A presbiterválasztások elõkészítése X. EMLÉKEZTETÕ a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Vezetõtanácsának április 12-én tartott ülésérõl Jelen vannak: Tõkés László püspök, Csûry István fõjegyzõ, Forró László, Sándor Lajos, Antal János, Salánki Lóránt elõadó-tanácsosok, Máthé Edit jogtanácsos, Árus László egyetemi lelkész, Wagner Erik püspöki titkár 1. Köröstárkányi megemlékezés Április 14-én, a köröstárkányi megemlékezésen Antal János elõadó-tanácsos fog koszorúzni az Egyházkerület képviseletében, valamint a templomban szól a gyüle - kezethez, és átadja Tõkés László püspök üzenetét. 2. Közlöny jegyzõkönyvi különszám Az egyházkerületi jegyzõk és emlékeztetõírók véglegesítsék az elkészült jegyzõkönyveket és a fontosabb mellékletekkel együtt bocsássák a Közlöny szerkesztõjének a rendelkezésére. 3. Egyházkerületi tervek jegyzéke Az Igazgatótanács ülése alkalmával valamennyi ügyosztályvezetõ és felelõs egyházkerületi tisztviselõ megkapta a rövid és hosszú távú egyházkerületi tervek jegyzékeit (I II). Valamennyi egyházkerületi tiszt- és tisztségviselõ az illetékességi körébe tartozó tervekkel, feladatokkal, célkitûzésekkel egy héten belül kiegészíti a rendelkezésére álló jegyzékeket 4. Eseménynaptár-elõzetes Egy hónap leforgása alatt összeállítandó a II. félévi eseménynaptár-elõzetes. Egyházkerületi tiszt- és tisztségviselõk dátumra szóló program-javaslataikat nyújtsák be, összesítés és közlés céljából. 5. A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója programjának megszervezése Félretéve a Világtalálkozóval kapcsolatos fenntartásokat, Egyházkerületünk kiveszi a részét annak programjából. Ennek megfelelõ - en Vezetõtanács elõirányozza a következõket: Központi egyházkerületi rendezvény: Nagyszalontán a város alapításának 400. évfordulójára való tekintettel Központi egyházkerületi ifjúsági rendez - vények: Nagyváradon és környékén (Élesd, Sólyomkõvár, Szentjobb) Helyi rendezvények: Bihardiószegen és Szárazbereken Az egyházkerületi programok végleges ter - vezetét két hét leforgása alatt a következõ bizottság készíti el: Csûry István fõjegyzõ, Wagner Erik püspöki titkár, Szõnyi Levente, Lucza István, Soós József, Salánki Lóránt. Lejegyezte: WAGNER ERIK püspöki titkár A Presbiteri Szövetség rendkívüli figyelemmel fordul a közelgõ presbiterválasztások felé és javasolja, hogy a Kánon erre vonatkozó paragrafusait szem elõtt tartva, missziói és evangéliumi lelkülettel a lelkipásztorok és presbitériumok kutassák fel a gyülekezetekben a presbiteri tisztségre a legmegfele - lõbb személyeket. Tudomásul szolgál. Szám: 11/2006. A Presbiteri Szövetség javasolja, hogy Kerekes József tanácsos töltse be az összekötõ szerepet az Igazgatótanács és Presbiteri Szövetség között, és koordinálja a felmerülõ közigazgatási ügyeket. Közgyûlés egyhangúlag elfogadja, hogy Ke - rekes József tanácsos töltse be az összekötõ szerepet az Igazgatótanács és a Presbiteri Szövetség között, és koordinálja a felmerülõ közigazgatási ügyeket. Elnök ima és ének után, Isten áldását kéri a közgyûlés tagjainak életére. Áldott Húsvéti Ünnepe - ket kívánva az ülést berekeszti. LÁSZLÓ KÁLMÁN elnök K.m.f. MÁRTON JENÕ jegyzõ Hitelesítõk: TATÁR MIKLÓS TÓTH ANDRÁS XVI. EMLÉKEZTETÕ a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Vezetõtanácsának május 18-án tartott ülésérõl Jelen vannak: Tõkés László püspök, Csûry István fõjegyzõ, Forró László, Antal János, Sándor Lajos, Salánki Lóránt, Kerekes József elõadótanácsosok, Máthé Edit jogtanácsos, Árus László egyetemi lelkész, Wagner Erik püspöki titkár. 1. Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium sportpályája Abból a meggondolásból kiindulva, hogy végre dûlõre kell vinni a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium sportpálya ügyét, Máthé Edit jogtanácsos Kolozsi Árpáddal együttmûködve egy vázlatos összefoglalót készít a sportpálya-ügy jogi-bírósági kálváriájáról. Királyhágómelléki Református Egyházkerület írásbeli megkeresésekben és személyes kapcsolatok révén sürgeti, hogy történjen elõrelépés az ügyben. Amennyiben a következõ hét végéig Kiss Sándor megyei tanácselnök és Petru Filip polgármester nem teljesítik ezzel kapcsolatos ígéreteiket, Királyhágómelléki Református Egyházkerület drasztikus politikai és engedetlenségi lépésekre kényszerül és vállalkozik. 2. Kormánypénzek építkezésre Forró László elõadó-tanácsos Bukarestbõl jövet a rendelkezésére álló információk alapján tájékoztatást ír a gyülekezeteink építkezési céljaira juttatott kormánypénzek - rõl három évre visszamenõleg, melyhez mellékeli ezen összegek elosztásának kimutatását. Saját egyházi vonatkozásaink mellett az írás szükség szerint térjen ki a más egy - házaknak juttatott pénzek összehasonlító adataira. 3. Alapítványi ügyek Románia EU csatlakozásával kapcsolatban sok pályázati pénz elnyerésére van lehetõség a csatlakozás elõtt, még inkább a csatlakozást követõen. Mivel a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mint olyan, nem (Folytatása a 13. oldalon)

13 jogosult a pályázatokon részt venni, az egyházi szociális intézményeket minél nagyobb mértékben önállósítani kell, alapítványi és egyesületi formában. Ez a kényszerítõ körülmény találkozik a Királyhágómelléki Református Egyházkerület régóta megfogalmazott azon szándékával, hogy gazdasági tevékenységeit és szociális munkáját egy-egy átfogó alapítvány ernyõje alá tömörítse. A pályázati lehetõségek maximális kihaszná - lása érdekében a Missziói Ügyosztály a köré - be tartozó tevékenységek vonatkozásában, a Gazdasági Ügyosztály pedig az õ körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában határozati elõterjesztést és javaslatot készít elõ a küszöbön álló Királyhágómelléki Reformá - tus Egyházkerület Közgyûlésére. Ezt mege - lõzõen a rendelkezésre álló három hét alatt mindkét területen véglegesülõ formában elõ kell készíteni a létrehozandó egyesületeket és alapítványokat, illetve egyesíteni kell az eredeti tervek szerint a különféle szétesõ és szerteágazó tevékenységeket, intézménye - ket. Felelõsök: Kerekes József és Salánki Lóránt elõadó-tanácsosok 4. A Szenczi Kertész Ábrahám sajtóház épülete Csûry István és Salánki Lóránt beszámolóját köszönettel tudomásul véve, Vezetõtanács elõirányozza a városi önkormányzat által koncesszióba adandó Moszkva utca 14. szám alatti sajtóházi területi ingatlan beépítését, illetve az ehhez szükséges összes gyakorlati intézkedések és feladatok mihamarabbi elvégzését, úgymint: építési engedély meg - szerzése, pénzforrások megkeresése, pá - lyázati utak igénybevétele stb. Felelõs: Salánki Lóránt elõadó-tanácsos 5. A hadadi Degenfeld-kastély Királyhágómelléki Református Egyházkerület véglegesíti megegyezését Degenfeld Pál gróffal, a hadadi kastély tulajdonosával ab - ban az értelemben, hogy: a. Lehetõleg adományozza a kastélyt végér - vényesen a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek. b. Az eredeti terve szerint kösse meg a koncessziós szerzõdést Egyházkerületünkkel. Tõkés László püspök a Johannita Lovagi Napokon a kastély végleges ideadományozá - sa érdekében jár közben. Addig is, amíg az ügy valamilyen formában rendezõdik, Királyhágómelléki Református Egyházkerület lehetõsége szerint hozzájárul a kastély javításának elkezdéséhez. Ennek érdekében a Gazdasági Ügyosztály felszólítást intéz a Nagykárolyi Egyházmegyéhez, egy nagyarányú egyházmegyei szintû gyûjtõakció beindítására. 6. A rogériuszi orgona Fazakas Sándor és Kerekes József rogériuszi lelkipásztorok, valamint Garnai Sándor gondnok részvételével és egyetértésével Királyhágómelléki Református Egyházkerület a következõket irányozza elõ: PARTIUMI KÖZLÖNY 1. A finnországi Poriból megszerzett orgona templomban való elhelyezése céljából statikai szakvélemény készítendõ. Az ügy intézõje Emõdi Tamás mûszaki elõadó. 2. Az orgona megszerzése céljából indított adománygyûjtés részeképpen: a. A rogériuszi gyülekezet újabb adománygyûjtést hirdet belkörû szinten. b. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Gyülekezeti Szövetség és a rogériuszi gyülekezet közösen hirdet városi szintû adománygyûjtést. c. A június 3-án, Budapesten sorra kerülõ jótékonysági est ellátmányáról, valamint a fogadás megszervezésérõl a rogériuszi gyülekezet gondoskodik. Felelõs: Kerekes József lelkipásztor. d. A jótékonysági esttel kapcsolatos június 23-i aukció megszervezésében Kerekes József társszervezõi szolgálatot vállal a Magyar Kultúra Alapítvánnyal, Koncz Gábor igazgatóval. e. A jótékonysági rendezvényre a rogériuszi gyülekezet is meghívókat küld magyarországi címeire. Felelõs: Fazakas Sándor lelkipásztor. f. A május án Nagyváradra érkezõ orgona (szállítmány) ideiglenes elhelyezését, tárolását Antal János egyezteti Simó Zsolt orgonaépítõ mesterrel és a rogériuszi gyülekezettel. g. Az orgonaügy teljes körû intézésének fõ felelõsei: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a gyülekezet részérõl Kerekes József elõadó-tanácsos-lelkipásztor, a gyülekezet részérõl pedig Kozma Gyula kántor. 3. Az orgona megfelelõ ütemben való felállítása reményében Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Rogériuszi Egyházközség elõirányozza az orgona október 1-jei felavatását, valamint az elsõ nagyváradi nemzetközi orgonafesztivál október közötti megrendezését. 4. A rogériuszi templom befejezése és a finnországi koncertorgona tervbe vett felállítása iránti hálaadással Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Rogériuszi Egyházközségi elnöksége elvi szinten kimondja a Rogériuszi Egyházi, Oktatási és Mûvelõdési központ távlati létrehozásának a szándékát, és hozzálát ennek fokozatos megvalósításához. Ennek érdekében jelenlévõk elõirányozzák egy, ebben a tárgykörben összehívandó szakmai jellegû tanácskozás meg - tartását egy közeli idõpontban. 5. Ugyanakkor a rogériuszi gyülekezet kez - deményezi egy finnországi testvér-gyülekezeti kapcsolat létrehozását, az orgonaállítás kapcsán. 3. Oláhszentmiklósi szórványközpont Annak nyomán, hogy a köröstarjáni római katolikus egyházközség jóvoltából a helybéli szórványközösségünk gyülekezeti teremhez jutott, másfelõl Bogányi Gergely jótékonysági hangversenyének adományát juttatta a 13. OLDAL Körös menti szórványoknak, az eredeti ter - veknek megfelelõen, Fazakas Sándor lelkipásztor javaslatára Királyhágómelléki Református Egyházkerület felkéri a Bihari Egyházmegyét, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket az oláhszentmiklósi valaha Toldinagyfalu szórványegyházközség létrehozására, minek alapján a Királyhágómelléki Református Egyházkerület õszi közgyûlése kimondhatja eme szórványközpont önállósulását. Felelõs: Forró László elõadó-tanácsos. 4. Jótékonysági vacsora A Gyantai Festõtelep résztvevõi által felajánlott képek kapcsán jótékonysági vacsorára kerül sor az Arany János Kollégiumban június 30-án, pénteken. A vacsorához borkóstoló társul. Utána képaukcióra kerül sor, melynek bevétele a gyantai ifjúsági központ, illetve az épülõ parókia céljaira fordíttatik. 5. Színházi elõadás A magyarországi Evangéliumi Színház er - délyi elõadáskörútra indul június 11-én, melynek keretében a társulat Nagyváradot is megajándékozza Nyírõ József: A próféta c. jeles elõadásával. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatásával sorra kerülõ elõadásra, Meleg Vilmos színigazgatóval történt egyez - tetés alapján június 12-én, hétfõn kerül sor, délután 5 és este 8 órakor. A társulat tagjainak étkeztetésérõl és szállásáról gondoskodni szükséges. Ennek költsége a házigazdákat terheli. Társszervezõ: a PMMC Felelõs: Hajdu Géza 6. Eseménynaptárak A Királyhágómelléki Református Egyházkerület fõmunkatársai május 12-vel bezárólag beadják a teljesített eseménynaptáraikat. A II. félév eseménynaptárára vonatkozó javaslataikat egy héten belül nyújtják be a Püspöki Hivatalba. 7. A Magyar Kultúra Alapítvány kuratóriumi ülése Az MKA június 6-i kuratóriumi üléséig Kerekes József elõadótaácsos és Dénes István pályázati felelõs egyházkerületi pályázatokat nyújtanak be dr. Koncz Gábor igazgatóhoz. 8. Adományok begyûjtése Csomay Árpád és Kerekes József eljárnak annak érdekében, hogy a Fodor Edina kezeltetésére meghirdetett gyûjtés pénzei maradéktalanul befolyjanak az Egyházkerülethez. Lejegyezte: WAGNER ERIK püspöki titkár

14 14. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY EMLÉKEZTETÕ a Nagyváradon, február 17-én tartott oktatásügyi tanácskozásról Tõkés László püspök igei bevezetõjében Pál Apostol Zsidókhoz intézett levelének 5,12-14 verseit idézi. Az ige szavaival hívja fel a megjelentek figyelmét arra, hogy nagykorúként kell helytállniuk mindazoknak, akik egyházi iskoláinkat igazgatják, vagy nevelõként, tanárként, lelkipásztorként egyhá - zunk és gyermekeink sorsáért felelõsök. Az áhítatot követõen Tolnay István tanügyi elõadó-tanácsos számba veszi a megjelenteket: Jelen vannak: Tõkés László püspök, Tolnay István tanügyi elõadó-tanácsos, Ákos Zoltán Bihar megyei fõtanfelügyelõ-helyettes, Kerekes József elõadó-tanácsos, Szabó Zsuzsa, Szilágyi Éva, Kovács Irénke iskolaigazgatók, Bara Lajos és Boga Ferenc aligazgatók, Szilágyi Ágnes és Kovács Péter tanárok, Ilonczai Zsombor iskolalelkész, Korda Zoltán, Püsök Sándor Csaba, Bara László, Veres Kovács Attila, Pálfi József és Futó Ferenc lelkipásztorok. Igazolták távolmaradásukat: Csûry István fõjegyzõ, Gellért Gyula, Sipos Miklós, Lukács József esperesek, iskolaszéki elnökök, Szilágyi Zoltán és Pásztori Kupán István iskolalelkészek, Schwartz István aligazgató és Szûcs Éva vallástanár. Tolnay István ismerteti a meghívóban szereplõ napirendet, melyet a megjelentek elfogadnak, majd átadja a szót Ákos Zoltán fõtanfelügyelõ-helyettesnek. 1. Idõszerû iskolaügyek Ákos Zoltán fõtanfelügyelõ-helyettes közli, hogy örömmel fogadta egyházkerületünk meghívá - sát, reméli, hogy alkalma lesz tájékozódni a más megyékbeli, egyházi iskola és tanfelügyelõségek közötti kapcsolatról. Aktuális iskolaügyekrõl és a közeljövõben beinduló tanintézményeket érintõ ter - vekrõl tájékoztatja a jelenlévõket. Elmondja, hogy a Tanügyminisztérium a 2005-ös évi jelentések alapján fejlesztési programot dolgozott ki kétéves táv - latban a következõk szerint: Minõség és egyenlõség biztosítása A román tanügyi rendszer beillesztése az európai oktatási rendszerbe, szakmai oktatás, moduláris rendszerû oktatás Decentralizálás valós iskolai autonómia Az élet végéig tartó tanulás elve Korai nevelés megvalósítása (2 éves kortól) Az oktatási intézmények pályázási képessége Nevelésfejlesztés és kutatás egységes kezelése Fõtanfelügyelõ-helyettes elmondja, hogy programok indulnak, melyekhez pénzalapot rendelnek, és azokra pályázni lehet. A minõség és egyenlõség biztosítása program keretében iskolai campusok építését tervezik, és a meglévõk karbantartására is lehet pénzt pályázni. A tervek között szerepel fejlett szakiskolák létrehozása fejlesztési régiókon keresztül. Egyes programok országos, mások megyei szinten valósulnak meg. A tanintézményeknek arra kell törekedniük, hogy képesek legyenek versenyké - pes pályázatokat készíteni. Ismertet néhány programkategóriát. Felmerül a kérdés, hogy az egyházi iskolák részt vehetnek-e ezekben a programokban. Javarészt egyházi tulajdonú ingatlanban mûködõ iskoláink ré - szesülhetnek-e támogatásban? Fõtanfelügyelõ-he - lyettes szerint nincs olyan paragrafus, amelyik kizárná a felekezeti iskolákat a pályázási lehetõségbõl. Szilágyi Éva igazgatónõ elmondja, hogy Szatmáron szerveztek pályázatíró tanfolyamot, amelyen részt is vett egy csapatnyi tanár. Kovács Irénke igazgatónõ megerõsíti, hogy Zilahon is volt ilyen ingyenes képzés a tanárok részére. Szabó Zsuzsa igazgatónõ kérdésére, miszerint Nagyváradon van-e lehetõség ilyen képzésre, Ákos Zoltán elmondja, hogy nemrégiben volt tanfelügyelõségi szinten egy képzés, és a késõbbiekben is gondoskodni fognak arról, hogy a tanárok részt vehes - senek ilyeneken. Véleménye szerint, akár egyházkerületi szinten is lehetne szervezni képzést. Jelenlevõk elhatározzák a következõket: Azért hogy a tanintézményeink felkészüljenek a közeljövõben meghirdetésre kerülõ pályázatokon való részvételre, javasoljuk, hogy az iskolák gondoskodjanak pályázatíró csapat kialakításáról, akik megfelelõ képzésen elsajátítják versenyképes pályázatok készítésének módját. Ákos Zoltán fõtanfelügyelõ-helyettes továbbiak - ban ismerteti a Bihar megyei elképzeléseket a cam - pus-építések kapcsán. Ezután felveti az egyházi ajánlás kérdését a református iskolákban oktatók számára. Megkérdezi, hogy létezik-e írásos szabályozása az egyházi ajánlás megadásának és visszavo - násának? A beszélgetésekbõl kitûnik, hogy nem egységesen kezelik a kérdést a különbözõ megyei tanfelügyelõségeken, és hogy valóban hiányzik a meg - felelõ, egységes szabályzás. Jelenlevõk javaslatot fogalmaznak az alábbiak szerint: Rövid idõn belül ki kell dolgozni az egyházi ajánlás megadásának és a visszavonásának szabályozását és alkalmazási módszerét. E vonatkozásban szükséges a közös Romániai Református Pedagógiai Intézettel valamint az erdélyi magyar történelmi egyházakkal való egyeztetés, valamint a közös fellépés. 2. Egyház és iskola viszonya; Iskoláink keresztyén szellemisége Tõkés László püspök bevezetõjében elmondja, hogy iskola és egyház kapcsolata formai, szabályozható valamint eszmei kérdés. Példaként idézi a zilahi iskola esetét, ahol szinte visszaállamosítás történt az elmúlt években. A tanári kar kis kivétellel szembefordult az egyházzal, sõt a lelkészek között is akadt, aki a hatósággal vállalt cinkosságot. Ingatag az egyház és iskola kapcsolata. Mind a felekezeti törvény elfogadása, mind a tanügyi törvény, felekezeti oktatást szabályozó mó - dosítása késlekedik. Másfél évtizede nincs akarat a törvényes megoldások kialakítására, a kormányok csak halogatják a döntést. Az RMDSZ-tõl sok minden függ, hiszen teljes mértékben kisajátították a magyarság képviseletét. Amíg tanintézményeink helyzete nem rendezõdik törvényes módon, addig a tanárok és lelkészek lojalitásán múlik az iskolák és az egyház kapcsolata. Ennek tudatában jelenlevõk határozatban jelentik ki a következõket: Iskoláink képviselõi tudatosítják és vállalják, hogy az iskola és egyház kapcsolatát a normalitás szintjén tartják, és tudatosan megõrzik és alakítják az iskolák egyházi jellegét. Eszmei szempontból fontos, hogy az iskolák református jellegét megjelenítõ formákat meghatározzuk. Ide sorolható az istentiszteleteken, egyházi rendezvényeken való részvétel. Püspök jó példaként említi Szilágyi Éva igazgatónõ munkálkodását, aki következetesen az egyház mellett tartja az iskolát. Szükségesnek ítéli mind a három iskolára érvényes formarendszer kidolgozását. Kovács Irénke igazgatónõ a közös belsõ mûkö - dési szabályzatot hiányolja. Tolnay István elõadó-tanácsos szerint a Romániai Református Pedagógiai Intézet etikai kódex kidolgozásával foglalkozik. Veres Kovács Attila lelkipásztor hozzászólásában elmondja, hogy fontos az iskolafenntartó anyaszentegyház és iskola kapcsolata, és úgy kellene munkálkodni a kapcsolat-gondozásban, hogy az iskola végzettjei egyházfenntartó tagokká váljanak. Korda Zoltán lelkipásztor az iskolalelkészek munkájának fontosságára hívja fel a figyelmet. Szerinte sokrétû, sokszínû nevelõi munka kell ahhoz, hogy a szülõk mulasztásait és egyes lelkészek munkájának hiányosságait pótolja. Tapasztalata szerint a tanárok egy része nem egyháztag, nem jár istentiszteletre. Mivel a diákok ki vannak szolgáltatva mindannak, amit a világ kínál, mert nem foglalkozik velük se szülõ, se tanár se lelkipásztor, fõállású iskolalelkész alkalmazását javasolja. Szilágyi Éva igazgatónõ egyetért Korda lelkipásztorral, de fontosnak tartja, hogy a jó példákra is hivatkozzunk, amikor az iskolákról beszélünk. A továbbtanulásról szóló statisztika azt mutatja, hogy a pályaválasztást az iskola egyházi jellege is befolyásolja. A hozzászólásokat követõen jelenlevõk egyetértenek abban, hogy ki kell dolgozni az egyház és iskola kapcsolatára érvényes szabályozást, figyelembe véve az alábbi szem - pontokat: A. Formai szempontból: A felekezeti iskolák státusának törvényes rendezéséig az iskola és egyház együttmûkö - dése érdekében fokozottan szükség van az iskolák vezetõségének és a tanári karnak az illetékes egyházi testületekkel való szoros együttmûködésére oly módon, hogy ne csak az állami hatóságot tekintsék illetékesnek, hanem ha jogilag még nincs is szabályoz - va, az egyházi hatóságok hatáskörét is fogadják el és ismerjék el magukra nézve. Éppen ezért az igazgatókat, aligazgatókat, tanárokat és iskolalelkészeket ilyen értelemben keresi meg az egyházkerület, és jelen tanácskozás résztvevõi vállalják, hogy ebben az ér - telemben tájékoztatják az érintetteket és eb - ben a szellemben mûködnek a továbbiakban. B. Eszmei síkon: Az elõterjesztés és a hozzászólások nyomán kialakult az egyetértés abban a tekintetben, (Folytatása a 15. oldalon)

15 hogy három királyhágómelléki egyházi iskolára, illetve lehetõség szerint mind a kilenc romániai református iskolára nézve egy közös, egységes szabályozás készüljön, mely ezen iskolák református, keresztyén jellegé - nek formai, személyi, erkölcsi, módszertani követelményeit fogalmazza meg, és melynek célja kialakítani iskoláink sajátos kereszté - nyi református karakterét, profilját és szelle - miségét. Iskoláink és egyházunk képviselõi, ezen ta - nácskozás résztvevõi az elkészítendõ sza - bályzat elvi iránymutatóiként a következõket tartják fontosnak: Iskoláink tanítói és nevelõi funkciójának ötvözése és egyensúlyban tartása Egyházi, hitvallási többletet nyújtva iskoláinkban, az iskolafenntartó egyház és az egyházfenntartó iskola eszmeisége érvé - nyesüljön Egyház és iskola szerves, mindennapi kapcsolata az iskolai élet és a hitélet együttállá - sa vonatkozásában Hitépítõ iskolai tevékenységek, megnyilvánulások szervezése Hitépítésre alkalmas tantárgyak fokozott kihasználása, valamint minden tantárgy hitépítõ jellegének kihasználása az oktatás folyamán Az ifjúság minden életterének integrálása a nevelõ feladatokba (sport, kirándulás stb.) Az egyházi kollégiumok idõtálló hagyomá - nyainak továbbvitele PARTIUMI KÖZLÖNY Fõállású iskolalelkészek beállítása, akik spirituális nevelõi a diákoknak, és lelkigondozói a tanároknak A pedagógusok cselekvõ részvétele a hitépítõ nevelési tevékenységben, ennek meg - felelõen a hit és egyháziasság figyelembevétele a tanárok alkalmazásánál A hit és az egyház jelképrendszerének érvényesítése és általában a külsõ formák szintjén a szekularizációval járó hatások tudatos ellensúlyozása Keresztyén és nemzeti közösségépítõ tevékenységek szervezése A szülõk bevonása a nevelési folyamatba Közös megegyezés alapján iskoláink lelkészei megbízást kapnak ennek a szabályzatnak a kidolgozására. Ezt követõen közvitára bocsátják a tanárok, diákok, szülõk körében, majd az Egyházkerület tanügyi osztályához továbbítják. Az elsõ megbeszélésre március 11-én, Szatmáron kerül sor. A szabályzat elkészítésének határideje március 31., végleges szövegváltozat április 20. Felelõs: Ilonczai Zsombor iskolalelkész. Egyházunk és egyházi iskoláink ezen erõfeszítései kiegészülnek a Romániai Református Pedagógiai Intézet ilyen irányú törekvéseivel. Ilonczai Zsombor felelõs iskolalelkész kapcsolatba lép Szûcs Éva vallástanárral és összehangolják közös munkájukat, távlatilag elõirányozzák egy országos, közös szabályozás létrehozását. 15. OLDAL 3. Református iskolarendszerünk kiteljesítésének rövid és hosszú távú feladatai Tolnay István elõadó-tanácsos elmondja, hogy a Tanügyi törvény módosításától függõen gondolkodhatunk iskolarendszerünk továbbfejlesztésérõl. Ismerteti az egyházkerület és az RMDSZ által kidolgozott módosító javaslatok közötti különbségeket. Egyházunk akarata továbbra is az egyházi oktatás megvalósítása az óvodától az egyetemig. Kéri az iskolákat, hogy fejlesztési javaslataikat terjesszék fel az Egyházkerület tanügyi osztályához. Tõkés László püspök megállapítja, hogy fontos feladatként továbbra is az alábbiak szerepelnek az egyházkerület rövid távú célkitûzései között. A Zilahi Református Wesselényi Kollégium fejlõdése nyomán létfontosságúvá vált az iskola egykori épületének tényleges birtokba vétele. Az egyházmegyék tegyenek erõfeszítést az Egyházkerülettel együttmûködve az iskola visszaszerzéséért. Szatmáron rendezni kell a Kölcsey-gimnáziummal a tulajdonviszonyt, másfelõl fel kell gyorsítani a Partiumi Keresztény Egyetem kihelyezett szakának mûködését, ami új távlatokat nyit ottani református iskolánk tanulóinak. Több tárgy nem lévén a tanácskozás közös munkaebéddel ér véget. Nagyvárad, február 17. Lejegyezte: Jámbor Éva TOLNAY ISTVÁN tanügyi elõadó-tanácsos EMLÉKEZTETÕ a Partiumi Keresztény Egyetem Vezetõtanácsa március 9-i alakuló ülésérõl Jelen vannak a Vezetõtanács tagjai: Tõkés László elnök, Tolnay István, dr. Szilágyi Györgyi és Szûcs István alelnökök, dr. Geréb Zsolt. Szilágyi Ottó családi okok miatt késõbb érkezik. Malozsák Katalin írásban kérte vezetõtanácsi tagságból való felmentését, mivel családjával Magyarországra költözött. Tõkés László elnök üdvözli az alakuló ülés résztvevõit, felkéri Szûcs István alelnököt, hogy ejtse meg a számbavételt, majd megállapítja hogy az alakuló ülés határozatképes. Kifejezi meggyõzõdését, hogy a Vezetõtanács, mint új egyetemi vezetõ testület, a komplementaritás elve alapján, a Szenátussal jó együttmûködésben fogja kifejteni az egyetem szolgálatában végzett tevékenységét. Ezután ismerteti a napirendet, amit, kiegészítések után a résztvevõk egyhangúan elfogadnak. Felkéri Szûcs István alelnököt, hogy az ülésrõl készítsen emlékeztetõt. 1. A Vezetõtanács megalakulása Szûcs István ismerteti a Vezetõtanács megalakulásának elõzményeit: a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditálásának sikeres alakulását, majd ennek folyományaként és a Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriuma határozatai alapján a PKE-filia létrehozását, a Vezetõtanács kinevezését, a Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusának a Charta, és organogram módosítására vonatkozó határozatait. Tolnay István ismerteti a Vezetõtanács személyi összetétele módosításának bírósági bejegyzésének folyamatát, az eredeti alapító okirat kiegészítését, illetve módosítását. Tõkés László elnök kihangsúlyozza, hogy az új jogi helyzetben szükséges az egyetem mûködésének szorosabb ellenõrzése, különös tekintettel a gazdasági és pénzügyi tevékenységre. Dr. Geréb Zsolt kihangsúlyozza, hogy ragaszkodni kell a Partiumi Keresztény Egyetem által 15 év alatt elért eredményekhez, és ki kell dolgozni a továbbfejlesztés stratégiai tervét. Rá kell világítani az egyetem fejlõdésében megmutatkozó trendekre, és kiszûrni a fejlõdést akadályozó tényezõket. Tõkés László elnök megállapítja, hogy a Vezetõtanács mûködésének jogi keretei adottak, tagjai hivatalosan is gyakorolhatják hatáskörüket. Meg - állapítja, hogy Malozsák Katalin vezetõtanácsi tag folyó év januárjában írásban kérte a Pro Universitate Partium Alapítvány elnökétõl vezetõtanácsi tagságának megszüntetését, mivel családjával Magyarországra költözött. A Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriuma elfogadta kérését, így jelenleg a Vezetõtanács hat tagból áll. Szûcs István javasolja, hogy Vezetõtanács tegyen elõterjesztést a Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriumához, Szilágyi Zsolt vezetõtanácsi tagságának elfogadására. A javaslat már felmerült Tolnay Istvánnal, és más kurátorokkal folytatott beszélgetések alkalmával. A Vezetõtanács jelenlévõ tagjainak egybehangzó véleményeként fogadják el a következõ határozatokat: Vezetõtanácsi határozat 1/2006. március 9.: Tekintettel Malozsák Katalin vezetõtanácsi tagságának saját kérésre történt megszûnésére, Vezetõtanács javasolja a Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriumának, hogy Szilágyi Zsolt kurátort, az egyetem fõállású oktatóját nevezze ki a Partiumi Keresztény Egyetem Vezetõtanácsa tagjának. Vezetõtanácsi határozat 2/2006. március 9. Vezetõtanács szükségesnek tartja az egyetem valamennyi szervezeti alegységének, testületének, az oktatók és hallgatók széles körû tájékoztatását a Vezetõtanács létrehozásáról, annak személyi összetételérõl, tisztségviselõirõl, hatáskörérõl és mûködésérõl. Ennek érdekében a vonatkozó dokumentumokat és határozatokat elküldi a Dékáni Hivataloknak, a tanszékvezetõknek, a szervezeti alegységek vezetõinek, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszövetsége vezetõinek. Tõkés László elnök megállapítja a Vezetõtanács megalakulását, megbízza az alelnököket a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásával, kompetenciáik gyakorlásával. (Folytatása a 16. oldalon)

16 16. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY 2. A Vezetõtanács mûködési szabályzatának elfogadása Szûcs István elõterjeszti a Vezetõtanács Mûködési Szabályzatára kidolgozott szövegjavaslatát. A ja - vaslat elkészítésében figyelembe vette a Pro Univer - sitate Partium Alapítvány Kuratóriumi ülésén elhangzott ezzel kapcsolatos véleményeket, valamint a kolozsvári és a bukaresti egyetem szabályzatait. A szabályzatot paragrafusait egyenként olvassa fel, minden egyes paragrafus külön véleményezés alá kerül. Ezt követõen Vezetõtanács a következõ hatá - rozatot fogadja el egyhangúan: Vezetõtanácsi határozat 3/2006. március 9. Vezetõtanács munkaanyagként, és a javasolt módosításokkal elfogadja a Szûcs István által elõterjesztett Mûködési Szabályzatot. Megbízza Szûcs Istvánt és Tolnay Istvánt a szabályzat kiegészítésével az alakuló ülésen elhangzott hozzászólások figyelembe véte - lével, és a végleges szöveg elõterjesztését a Vezetõtanács következõ ülésére. 3. A Vezetõtanács rövid távú ( tanév) munkatervének elfogadása Szûcs István elõterjeszti munkaterv-javaslatát (melléklet). Vezetõtanács egyhangúan elfogadja a munkaterv-javaslatot és a következõket határozza el: Vezetõtanácsi határozat 4/2006. március 9. Vezetõtanács megbízza dr. Geréb Zsolt rektort és Szûcs István egyetemi kancellárt, hogy március 31-ig készítsék el a PKE tevékenységének és továbbfejlesztésének általános iránya, alapvetõ elvei és értékei címû dokumentumot, melyet az április havi elsõ vezetõtanácsi ülés fog megvitatni. Vezetõtanácsi határozat 5/2006. március 9. Vezetõtanács elhatározza a Partiumi Keresztény Egyetem mûködésének általános átvilá - gítását, és egy átfogó ténymegállapító anyag elkészítését. Az átvilágítást, az elnök irányításával, az alelnökök végzik. Az átvilágítás egyrészt a fõbb tevékenységi területekre (oktatás-kutatás, gazdaság, humánpolitika, me - nedzsment), másrészt a Partiumi Keresztény Egyetem alegységeire (kollégium, könyvtár, informatikai központ, kiadó) vonatkozik. A Partiumi Keresztény Egyetem állapotát be - mutató ténymegállapító anyag az alegységek által szolgáltatott adatok, valamint az átvilágítás során szerzett információk alapján készül el. Az elkészítés határideje április 10., és az április havi utolsó vezetõtaná - csi ülésen kerül megvitatásra. Vezetõtanácsi határozat 6/2006. március 9. Vezetõtanács megbízza Szilágyi Györgyi, Szûcs István és Tolnay István alelnököket, hogy május 31-ig készítsék el a PKE fejlesztési stratégiája, közép- és hosszú távú fejlesztési terve címû doku - mentumot, melyet a június havi elsõ vezetõtanácsi ülés fog megvitatni. 4. Beszámoló a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének megtervezésére kiírandó versenypályázat szervezési helyzetérõl Szilágyi Ottó beszámol a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének megtervezésére kiírandó versenypályázat szervezési helyzetérõl, valamint a törvény által elõírt feltételekrõl. Ezek szerint a pályázatot két formában lehet kiírni sajtóhirdetés, vagy személyes meghívás és mindkét esetben minimum három résztvevõje kell legyen. A Pro Universitate Partium Alapítvány Kuratóriuma a személyes meghívás mellett döntött, és három építészmér - nök részvételét tartotta megfelelõnek: Némethy László, Szilágyi László és Vági László. Javasolja, hogy legalább öt személynek küldjük el a pályázati kiírást. Javaslatként elhangzik még Oltyán György és Varga Csaba neve. Vezetõtanács tagjai egyetértenek abban, hogy a meghívást a következõ öt építészmér - nök kapja meg: Némethy László, Szilágyi László, Vági István, Oltyán György, Varga Csaba mérnök urat javasolja bevonni a feladatfüzet (caiet de sarcini) elkészítésébe, és a beérkezett pályázatok elbírálásába. Vezetõtanácsi határozat 7/2006. március 9. Vezetõtanács megbízza az egyetem Gazdasági Hivatalát a feladatfüzet (caiet de sarcini) elkészítésével, és a pályázati kiírás elküldését a következõ építészmérnököknek: Némethy László, Szilágyi László, Vági István, Oltyán György. Vezetõtanács felkéri Varga Csaba mérnök urat, hogy nyújtson segítséget a feladatfüzet elkészítésében, és a beér - kezett pályázatok elbírálásában. 5. Egyebek 5. a. Együttmûködési javaslat a Szekszárdi Fõiskola részérõl Tõkés László tájékoztatja Vezetõtanács tagjait a Szekszárdi Fõiskola vezetõjével lezajlott találkozásról, az ott felajánlott együttmûködési lehetõségrõl. Fontosnak tartja az egyetem külkapcsolatainak további fejlesztését. Vezetõtanácsi határozat 8/2006. március 9. Vezetõtanács örömmel fogadja a Pécsi JPTE Szekszárdi Fõiskolai Kara együttmûködési szándékát, és partnere kíván lenni ebben. A konkrét megvalósítás kidolgozását átutalja a Rektori Tanács hatáskörébe. Ugyanakkor felkéri a Rektori Tanácsot annak eldöntésére, hogy a pécsi egyetemmel, a szekszárdi fõiskolai karral, vagy mind a két intézménnyel szülessen együttmûködési szerzõdés. 5. b. Regionális kutatóintézet létrehozása a Partiumi Keresztény Egyetemen Tõkés László elnök tájékoztatja Vezetõtanács tagjait Bodó Barna javaslatáról egy, a Partiumi Keresztény Egyetemen létrehozandó regionális kutatóintézet tárgyában. Szilágyi Györgyi emlékeztet rá, hogy egyrészt a Partiumi Keresztény Egyetemen, a Társadalomtudományi Tanszék mellett, már több éve mûködik egy ilyen kutatócsoport, másrészt pedig a Szenátus februári ülésén már döntött a kutatóintézet létrehozásáról, megbízva ezzel egy négytagú bizottságot. Vezetõtanácsi határozat 9/2006. március 9. Vezetõtanács utólagosan elfogadja a regionális kutatóintézet létrehozását a Partiumi Keresztény Egyetemen. Ugyanakkor, az egyetem regionális szerepének növelése ér - dekében, Vezetõtanács elhatározza, hogy Szatmárnémetiben a Partiumi Keresztény Egyetem új egyetemi központját hozza létre, melyben elsõként a Partiumi Keresztény Egyetem felnõttoktatási központja szervezõ - dik meg. Ennek keretében, az MTA Békés - csabai területi központjával való partneri kapcsolat és közös pályázat folyományaként, három szakon szervez képzéseket a pályázati támogatás elnyerése után: Szociális gondozó, Európai uniós pályázatmenedzsment, valamint Vidék- és területfejlesztés. Megbízza Tolnay Istvánt, hogy tájékozódjon a szatmárnémeti ingatlanok helyzetérõl, és számoljon be a következõ vezetõtanácsi ülés alkalmával. 5. c. A Partiumi Keresztény Egyetem Filozófia Tanszékének kérése teremelnevezés tárgyában. Tõkés László elnök felolvassa a Filozófia Tanszék levelét, melyben javasolják, hogy a székház egyik földszinti tantermét dr. Szegõ Katalin teremnek nevezzük el. Elnök méltatja néhai dr. Szegõ Katalin tanszékalapító munkásságát és egyetemünk érdekében elvégzett szolgálatát, ugyanakkor túl közelinek tartja a kegyeleti távlatot, illetve bizonytalannak az említett terem egyetem általi használatát. Emlékeztet arra, hogy a jelenlegi egyetemi székház távlatilag vissza kell nyerje eredeti rendeltetését, egyházkerületi érdeket fog szolgálni. Vezetõtanácsi határozat 10/2006. március 9. Vezetõtanács kifejezi teljes érzelmi együttérzését és egyetértését ezzel a nemes indítvánnyal, ugyanakkor jelen körülmények kö - zött nem tartja kivitelezhetõnek, egyrészt a kegyeleti idõszak rövidsége okán, másrészt a székháztulajdonos Egyházkerület terephasználattal kapcsolatos tervei miatt. Más napirendi pont nem lévén, elnök megkö - szöni a részvételt és lezárja az ülést. Nagyvárad, március 9. Lejegyezte: SZÛCS ISTVÁN Címünk: ORADEA str. Jean Calvin nr. 1, jud. Bihor Telefon/Fax: 0259/ PARTIUMI KÖZLÖNY 16 oldal ára 1,5 lej (15000 régi lej) Készült: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám Nyomdájában

1. Csűry István Csernák Béla Józsa Ferencz 6 4. Mikló Ferenc 3 5. Bogdán Zsolt 1 6. Forró László 1. Főgondnok:

1. Csűry István Csernák Béla Józsa Ferencz 6 4. Mikló Ferenc 3 5. Bogdán Zsolt 1 6. Forró László 1. Főgondnok: Jegyzőkönyv mely felvétett 2010. augusztus 31-én, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának tanácstermében az Egyházkerületi Választási Bizottság (EVB) üléséről az egyházkerületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2008. december 12-én Nagyváradon, az Igazgatótanács ülésén

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2008. december 12-én Nagyváradon, az Igazgatótanács ülésén partiumi KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA JEGYZÕKÖNYV mely felvétetett 2008. december 12-én Nagyváradon, az Igazgatótanács ülésén XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. MÁRCIUS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Időpont: 2015. november 28. 10 óra Helyszín: Szent István Egyetemen (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium B épület, Gorka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak: Izsó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2007. JÚNIUS 27. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke CSÛRY ISTVÁN Felelõs szerkesztõ WAGNER ERIK 2009. JANUÁR 30. JEGYZÕKÖNYV

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2007. november 19-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

partiumi KÖZLÖNY JEGYZÕKÖNYV,

partiumi KÖZLÖNY JEGYZÕKÖNYV, partiumi KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. JANUÁR 15. 8 OLDAL Ára 2 lej ISSN 1583-5782 JEGYZÕKÖNYV, mely felvétetett 2015. október 16-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 26. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 505-17/2016. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 221-3/2015. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8562 Nagytevel,

Részletesebben

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA JEGYZÕKÖNYV,

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA JEGYZÕKÖNYV, partiumi XXIV.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS 20. 8 OLDAL Ára 2 lej A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA ISSN 1583-5782 JEGYZÕKÖNYV, amely felvétetett a Királyhágómelléki Református

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2015. május 7. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A 2014. DECEMBER 3-I ÜLÉSEIN HOZOTT HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ TÁRGYÁBAN (ZS.T.-1/2015.05.07.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én (csütörtök) de. 8,30 órai kezdettel Kiskunmajsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J ászkisér V áros Ö n k o r m ányzata K épviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 349-20/2013.. Jegyzőkönyv Jászkisér Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én (Kedden) 18 óra 50 perc kezdettel megtartott zárt ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 122-123/2010. (XII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen megjelentek: - képviselők: Preklerné Marton Ilona dr. Kolosi Ferenc László István Mikó Imre JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 2014. év február hó 3. napján 15 óra 11 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben