Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e"

Átírás

1 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: december 1. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 8. (5) bekezdésében, valamint 16. -ában foglaltakra az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja, alapelvei 1. Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete nagyra értékeli, elismeri és támogatja magánszemélyeknek, önszerveződő közösségeknek, civil kezdeményezéseknek és a helyi egyházi közösségeknek a nagyközség érdekében a.) az önkományzati feladatok vállalása, b.) a polgárok közéletbe való bevonása, c.) a szellemi és természeti értékeket erősítő, megőrző célok, d.) a település vonzó arculatának kialakítása, szépítése, e.) 2 a lakosság művelődése, oktatása, szórakoztatása, f.) a környezetvédelem fejlesztése, g.) 3 az egészséges életmódra nevelése, sportolása, h.) a kultúrális értékek teremtése, i.) hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, j.) pályázati célok megvalósítása, k.) településen élők biztonságának növelése, l.) karitatív tevékenység terén végzett színvonalas munkáját (1) Az 1. -ban foglalt feladatok megvalósítása érdekében a Képviselő-testület éves költségvetéséről szóló rendeletében a település anyagi lehetőségeitől függően keretet biztosít az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának céljára. 1 Megalkotta a Képviselő-testület a január 26-i ülésén. Módosította a 12/2006.(IX.1.), 2/2009.(I.30.), 2/2010.(II.01.), 2/2011.(II.04.), 10/2011.(IV.29.) és a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet. 2 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. -a. 3 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. -a. 4 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 2. -a..

2 (2) 5 A közösségi célú alapítványok támogatásáról a Képviselő-testület, a többi önszerveződő közösség, civil kezdeményezés és a helyi egyházi közösségek támogatásáról az Humán Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben dönt. (3) A Bizottság hatáskörébe tartozó támogatásokra a Képviselő-testület éves költségvetéséről szóló rendeletében minimum 12 millió forintos keretet biztosít. A Bizottság a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében pályázati rendszert köteles működtetni, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendelet szabályozza. A pályázatot minden év december hó 20-áig a helyben szokásos módon, valamint az önkormányzati honlapon meg kell hirdetni. (4) A (3) bekezdés szerinti közzéteendő pályázati kiírásnak tartalmaznia kell - a támogatási célt, - a pályázók körét, - a támogatható tevékenységek körét, - a pályázattal elnyerhető támogatásra vonatkozó előírásokat, - a pályázatok tartalmi követelményeit, - a pályázat benyújtásának módját. (5) A Képviselő-testület az alapítványok támogatási kérelmeit a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg vagy azt követő testületi ülésén bírálja el. Az alapítványi kérelmek tartalmi előírásaira, az elbírálás elveire, a támogatás kifizetésére és elszámolására vonatkozóan az e rendeletben a pályázatokra előírt követelményeket kell értelemszerűen alkalmazni. (6) 6 A Bizottság a (3) bekezdésben meghatározott keretet két részre osztja, sport támogatások keretére, valamint az egyéb támogatások keretére. A Bizottság a pályázatok elbírálása előtt dönt a keretek összegéről. (7) 7 A Bizottság rendelkezésére álló keretéből működésre támogatást csak az a bejegyzett, bírósági nyilvántartási számmal rendelkező társadalmi szervezet kaphat, amelyik: a) pétfürdői telephellyel rendelkezik és b) tevékenységét döntően helyben, illetve azt Pétfürdőért, a pétfürdői lakosság érdekében fejti ki. (8) 8 Más forrásból teljesen lefinanszírozott tevékenységre vagy az e rendelet alapján nyújtott támogatás hiányában a cél elérése érdekében Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből más címen sem nyújtható a tárgyévben közvetlen vagy közvetett módon támogatás. 3. E rendelet alkalmazásában 1. 9 Önszerveződő közösség: az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, társadalmi szervezet, amely a település érdekében tevékenykedik. Nem minősül önszerveződő közösségnek a pártpolitikai tevékenységet folytató helyi szervezet. 5 A bizottság megnevezését módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 16. -a, hatályos december 1-től 6 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos től 7 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos től 8 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos től 9 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos től 2

3 2. 10 Civil kezdeményezés: az 1. -ban foglalt célokért tevékenykedő magánszemély és a bíróság által be nem jegyzett társadalmi csoport. Nem minősül civil kezdeményezésnek a pártpolitikai tevékenységet folytató helyi társadalmi csoport. 3. A helyi egyházi közösségek: egyházak helyi közösségei, amelyek Pétfürdő érdekében tevékenykednek, az 1. -ban szereplő feladatok érdekében. 4. Közérdekű feladatot lát el az az önszerveződő közösség és civil kezdeményezés, amely az önkormányzat Ötv.-ben vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja. A pályázatok benyújtása 4. (1) 11 A pályázatokat írásban, az e rendelet 1. számú melléklete szerinti Pályázati Adatlapon, szöveges indoklással a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a tárgyév február 15-ig. A pályázat benyújtásának feltétele az előző évi támogatás elszámolásának a R a szerinti teljesítése. 4. (1a) 12 Az (1) bekezdésben meghatározott határidőtől eltérően a tárgyévben alakuló, illetve ügyintézői, képviseleti szerveinek változásával érintett önszerveződő közösségek a bírósági nyilvántartásba vételt követően nyújthatnak be támogatási kérelmet. (2) 13 A pályázathoz az adatlapon kívül csatolni kell a következőket: a) éves költségvetést, b) 14 c) az e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról, d.) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség fennállása esetén az e rendelet 3. számú melléklete szerinti közzétételi kérelmet. (3 15 ) Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a Bizottság a pályázót írásban felhívja maximum 7 napos határidővel a hiány pótlására. Ha a pályázó a hiánypótlást nem teljesíti, pályázatát a Bizottság elutasítja. (4) 16 A pályázatok elbírálása (1) A pályázókat az elbírálás időpontjáról értesíteni kell. 10 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos től 11 Módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos től 12 Beiktatta a 10/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos ától, rendelkezéseit a évi pályázati eljárás során is alkalmazni kell. 13 Módosította a 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet 3. -a. 14 Hatályon kívül helyezte a 2/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 2. -a től. 15 Módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos től 16 Hatályon kívül helyezte a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 20. -a, től 3

4 (2) A pályázat elbírálása során vizsgálni kell: a) a pályázó tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a közjavát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható; b) a pályázó az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e, különös tekintettel az általános pénzügyi szabályok betartásával, alkalmazásával - a benyújtott számlák pontos, tételes kitöltésére, - az utazási bizonylatok teljesítés/kiállítás időbeni egyezőségére, - magán-gépkocsi közösségi célú felhasználása esetén Kiküldetési rendelvény vezetésére; c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve rendelkezik-e a pályázó megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel; d) a kért támogatási összeg tervezett felhasználásának részletes leírását; e) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását; f) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon. (3) 18 Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik a település életében jelentős évfordulóhoz kapcsolódóan szerveznek programokat (1) A támogatásban részesülő pályázó a kért és kapott támogatást csak a bírálatra jogosult által, a támogatásról szóló határozatban meghatározott célra, célokra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a bírálatra jogosult előzőleg hozzájárult. (2 20 ) A pályázó működésre költségvetésének maximum 50 %-át kaphatja meg. Működési költségként a bizottság a pályázó költségvetésének tárgyévet megelőző év december 31-i, hitelesített mérlegét vagy pénzügyi beszámolóját veszi figyelembe. (3) A megjelölt és elfogadott célok között a pályázó az egy-egy célra kapott összeg 10 %-ig átcsoportosítást hajthat végre, de fejlesztési célra meghatározott pénzeszköz működési célra nem használható fel. (4) Nem részesíthető támogatásban az a pályázó a) akivel/amellyel szemben a Közpénztv. 6. -a szerinti kizáró ok áll fenn vagy aki/amely a Közpénztv. 8. -a szerinti érintettségének közzétételét nem kezdeményezte; b) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; c) az előző évben kapott támogatást a bírálatra jogosult hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel; d) aki az előző évben elnyert pályázatnak a megvalósításáról a megadott határidőig nem küldte be a szöveges értékelést és elszámolást. (5) 21 Az a civil szervezet vagy civil kezdeményezés, amely választás során jelöltet állít, vagy jelöltet támogat, a választást követő évben e rendelet alapján támogatást nem kaphat. 17 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 4. -a. 18 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos től 19 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 5. -a. 20 Módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 9. -a, hatályos től 21 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 10. -a, hatályos től 4

5 7. 22 (1 23 ) A Bizottság a pályázatok benyújtási határidejét követő 30 napon belül hozza meg döntését, melyről a Képviselő-testületet a bírálatot követő ülésén tájékoztatja. (2) 24 A Bizottság az (1) bekezdés szerinti döntésekor a rendelet céljával összhangban álló, év közben felmerülő támogatási igényekre minimum 8%-os mértékű tartalékkeretet állapít meg. A tartalékkeret felhasználásáról a Képviselő-testületet a döntést követő ülésén tájékoztatja. A 4. (1/a) bekezdése alapján beadott támogatási kérelmek kivételével a tartalékkeret az év közben működési költségekre nem, csak feladat finanszírozásra használható fel. (3) 25 A Bizottság a rendelkezésére álló keretből 2%-ot különít el a civil szervezetek részére nemzetközi, országos vagy régiós pályázatok önrészének kiegészítésére. A pályázati önrész kiegészítésére a civil szervezetnek pályázatot kell benyújtania a Bizottsághoz. A tárgyév szeptember 30-ig fel nem használt keretet a Bizottság a (2) bekezdés szerinti tartalékkeret részeként a továbbiakban felhasználhatja. (4) A Bizottság az általa megállapított tartalékkeret összegéről, a felhasználás céljáról, a támogatható tevékenységek és a támogatási pályázatok benyújtására jogosultak köréről köteles a helyben szokásás módon, valamint az önkormányzati honalapon hirdetményt megjelentetni. A Bizottság a tartalékkeretre beérkező pályázatokat érkezésük sorrendjében bírálja el mindaddig, amíg a rendelkezésére álló keret ki nem merül. (5) A Bizottság kérelmére a Képviselő-testület indokolt esetben a rendelkezésre álló anyagi lehetőségeinek függvényben - a tartalékkeretet év közben kiegészítheti (1) 27 A támogatások felhasználásának szakmai ellenőrzését a Bizottság, a pénzügyi elszámolás ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság végzi. (2) Az ellenőrzésre jogosultak az ellenőrzés eredményéről a Képviselő-testületet a 7. (1) bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt tájékoztatják. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása (1) 29 A támogatás folyósításának feltétele az e rendelet 4. vagy 5. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötése, melyet a támogatási döntésnek megfelelő tartalommal a polgármester köt meg a kedvezményezettel. (2) A támogatási szerződés megkötésének határidejéről a támogatásról szóló döntésben rendelkezni kell. (3) Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a (2) bekezdés szerint határidőtől számított 30 napon belül nem jön létre a támogatási szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. 22 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 6. -a. 23 Módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 11. -a, hatályos től 24 Módosította a 10/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos ától, rendelkezéseit a évi pályázati eljárás során is alkalmazni kell. 25 Módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 12. -a, hatályos től 26 Módosította a 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet 2. -a. 27 A bizottság megnevezését módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos től 28 Módosította a 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet 3. -a. 29 Módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 13. -a, hatályos től 5

6 (1) Ha a támogatásról szóló döntés arról nem rendelkezik, a pénzügyi támogatás kifizetésének ütemezéséről a támogatási szerződésben kell megállapodni. 11. (1) A pályázók által a tárgyév december 31-ig feladattal nem terhelt fel nem használt összeg, valamint az esetlegesen megmaradó tartalékkeret az ezt követő év január 1-jétől felhasználható pályázati alap részét képezi. (2) 31 Amennyiben a pályázati önrészként elkülönített összeg részben vagy egészben nem került felhasználásra, úgy az azt követő évre az elkülönített pályázati önrész kiegészítésére szolgálhat vagy a Képviselő-testület külön döntése alapján felhasználható a településen az Önkormányzat vagy intézménye által szervezett rendezvény költségeinek finanszírozására. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak érvényre juttatása érdekében a Bizottság és a Kiskincstár közösen a tárgyévet követő év januári bizottsági ülésén a tárgyévet követő évben felhasználható maradványról kimutatást készít a Képviselő-testület tájékoztatására. 12. (1) 32 Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni. (2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával teljesíthető. (3) 33 A támogatások esetében kivéve a Sporttörvény hatálya alá tartozó egyesületeket az élelmiszer, ital számlák a támogatás 15 %-át nem haladhatják meg. (4) 34 Feladatorientált támogatás esetén a támogatottnak a feladat teljes költségvetésével el kell számolnia. 13. (1) A civil és a helyi egyházi közösség kezdeményezés részére megállapított pénzügyi támogatás kifizetése készpénzben, csak a teljesítést igazoló eredeti számla alapján történhet. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a civil kezdeményezésnek és a helyi egyházi közösségnek a pénzügyi támogatás felhasználásáról külön elszámolási kötelezettsége nincs, de a Kiskincstárnak a számlamásolatokat kérésre a Pénzügyi Bizottságnak át kell adnia. Egyéb rendelkezések 14. (1) A megállapított pénzügyi támogatások összegét valamint annak célját - a helyi tájékoztatási eszközökkel - közzé kell tenni. 30 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 7. -a. 31 Módosította a 12/2006.(IX.1.) önkormányzati rendelet 1. -a. 32 Módosította a 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése. 33 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 14. -a, hatályos től 34 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 15. -a, hatályos től 35 Módosította a 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése. 36 A bizottság megnevezését módosította a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos től 6

7 (2) Minden támogatott szervezet nevére, a támogatás céljára a megvalósítás konkrét helyére és összegére vonatkozó adatokat célonként közzé kell tenni a helyi médiában (TV, Újság). (3) 37 Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak közzétételéről a polgármester gondoskodik. A közzététel határideje a bírálatra jogosult döntését követő 45. nap. 15. E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi önszerveződő közösségek és civil kezdeményezések pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2001.(VI.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 37 Módosította a 2/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése. 7

8 1. melléklet a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelethez 38 Pályázati Adatlap 1.) A pályázó megnevezése:... 2.) A pályázó címe:... Telefon:... Fax: ) Szervezet jogállása:... 4.) Bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte:... 5.) Nyilvántartott tagok száma:... 6.) Pályázó rendelkezik-e tagdíjjal: igen nem 7.) A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy: Név:... Cím:... Telefon:... Fax: ) A pályázó szervezet adószáma:... 9.) A pályázó szervezet bankszámlaszáma (bank neve, címe, számlaszám): ) Ha a szervezetnek nincs önálló számlaszáma, a pénzügyi bonyolító megnevezése (név, cím, tel. és bankszámlaszám): A pénzügyi bonyolító nyilatkozata (ha van): A pályázó szervezet, közösség részére megítélt önkormányzati támogatást a tevékenységéhez szükséges időben és ütemezésben biztosítom. Dátum:... Ph.... pénzügyi bonyolító aláírása 38 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 8. -a. 8

9 ) Pályázó szervezet működési területe... (sport, kultúra, karitatív, stb.) 12.) Pályázó működésének ez évi költsége:... Ft Ez évi költségvetés részletezve: 13.) Működési költségek forrásai: (tagdíj, szponzor, 1 %, önkormányzatok támogatása, alapítványi támogatás, stb.) 14/A.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatától igényelt működési támogatás összege:... Ft 14/B.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatától igényelt feladatorientált támogatás összege:... Ft Tevékenység, feladat, melyhez a támogatást kéri: 9

10 - 3-14/C. Az igényelt támogatás összege összesen:... Ft 14/D.) Támogatás kért ütemezése: Dátum:... Ph.... a pályázó szervezet képviselőjének aláírása 10

11 2. melléklet az 1/2006.(I.26.) önkormányzati rendelethez 39 NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 39 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 8. -a. 11

12 3. melléklet az 1/2006.(I.26.) önkormányzati rendelethez 40 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 40 Módosította a 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet 8. -a. 12

13 c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):.. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 13

14 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 14

15 4. melléklet az 1/2006.(I.26.) önkormányzati rendelethez 41 Támogatási szerződés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből pályázat útján elnyert működési célú/felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételéről amely létrejött egyrészről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6., adószáma: ) képviselője: Horváth Éva polgármester, továbbiakban: Támogató másrészről a. (.), nyilvántartási száma: adószám:., számlaszám:., képviselője:.), továbbiakban: Támogatott között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1.) A Pétfürdő Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal). számon iktatott egyedi támogatási kérelme alapján, a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben eljáró Humán Bizottság számú határozatával döntött, hogy a 2.) pontban részletezett támogatást nyújt a Támogatott részére. 2.) A Támogató bruttó..,- Ft, azaz.. forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére. A támogatás.. használható fel. 3.) Támogatott a támogatás összegét kizárólag a 2.) pontban meghatározott célra jogosult fordítani. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a bírálatra jogosult előzőleg hozzájárult. 4.) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Hivatal megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 5.) A Támogató a támogatás összegét a vezetett számú számlájára utalja.. 6.) Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást a 2.) pontban megjelölt célra használja fel... december 31-ig. 7.) Támogatott a kapott támogatással legkésőbb.február 15-ig az alábbiak szerint elszámol. A Támogatott köteles benyújtani: - a pályázati cél tényleges megvalósulásáról rövid, 1-3 oldalnyi szöveges szakmai értékelő anyagot; 41 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 18. -a, től 15

16 számviteli bizonylatok összesítését, mely tartalmazza költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifizetés jogcímét), keltét és a teljesítés időpontját, a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét és időpontját, készpénzes kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét és időpontját.; - a szerződés 1. számú mellékletét képező kitöltött elszámolási lapot ; - a támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát, - átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló banki igazolást vagy kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt), - készpénzes bizonylatmásolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat másolatát, - személyi költségek és azok közterheinek összesített és részletes kimutatását, csatolva az igazoló bizonylatok másolatát. Az eredeti bizonylatokon fel kell tüntetni: önkormányzati támogatás. A benyújtott bizonylatok másolatait a Támogatott képviselőjének hitelesítenie kell. Támogatott az elszámolás eredeti dokumentációit az elszámolás elfogadását követő 5. évig köteles megőrizni. 8.) A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, ennek során a Támogatott-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 9. ) A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli. 10.) A támogatás felhasználása során Támogatott a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eljárni. 11.) A Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen szerződés 2. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezik. 12.) Támogatott kijelenti, hogy - 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs, - az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 13.) Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy - amennyiben a kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számol el vagy a kapott támogatást a bírálatra jogosult hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használja fel vagy a megvalósításról a megadott határidőig nem küldi meg a szöveges értékelést és elszámolást, a következő évben támogatást nem kaphat; - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 16

17 az államháztartásról szóló, évi XXXVIII. tv. 15/A. -ából fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató a jelen szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi az önkormányzat honlapján (http://www.petfurdo.hu); - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 81. (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; - kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; - a Támogatott köteles a szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat bármelyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatni a Hivatal Pénzügyi Csoportját, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezni. 14.) A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 15.) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1. és 2. számú mellékletek, a szerződés ezekkel együtt érvényes. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták. Pétfürdő,.. év.. hó nap Támogató Támogatott Ellenjegyeztem:... jegyző 17

18 Támogatási szerződés 1. számú melléklete ELSZÁMOLÁSI LAP Sorsz. Számlaszám Számla kelte Szolgáltatás, áru megnevezése Számla bruttó értéke (Ft) Csatolt dokumentum Kifizetés Megrendelő, igazolása szerződés (db) stb. (db) Elszámolt összesen: db számla, összesen: bruttó ezer Ft. NYILATKOZAT Alulírott, a... törvényes képviselője kijelentem, hogy a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatától... célra kapott, bruttó... ezer Ft összegű támogatás elszámolására jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel. A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el. Pétfürdő,... cégszerű aláírás, pecsét 18

19 5. melléklet az 1/2006.(I.26.) önkormányzati rendelethez 42 Támogatási szerződés Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből pályázat útján elnyert működési célú/felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételéről amely létrejött egyrészről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6., adószáma: ) képviselője: Horváth Éva polgármester, továbbiakban: Támogató másrészről a.. civil kezdeményezés érdekében pályázatot benyújtott:.. (szül....),.. szám alatti lakos, továbbiakban: Támogatott között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 1.) A Pétfürdő Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal). számon iktatott pályázat alapján, a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben eljáró Humán Bizottság számú határozatával döntött, hogy a 2.) pontban részletezett támogatást nyújt a Támogatott részére. 2.) A Támogató bruttó - Ft, azaz.. forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére. A támogatás.. használható fel. 3.) Támogatott a támogatás összegét kizárólag a 2.) pontban meghatározott célra jogosult fordítani. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a bírálatra jogosult előzőleg hozzájárult. 4.) Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást a 2.) pontban megjelölt célra használja fel. december 31-ig. 5.) A Támogató a támogatás összegét jelen szerződés aláírásának napjától a Hivatal Házipénztárából történő készpénzkifizetéssel biztosítja a Polgármesteri Hivatal (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.) nevére kiállított, de a Támogatott megjelölését is tartalmazó eredeti számla ellenében. A benyújtott számlához Támogatott köteles saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy a számlán szereplő kifizetés a támogatási cél megvalósulását milyen módon szolgálja. 6.) Az 5.) pontban foglaltakra tekintettel Támogatottnak a pénzügyi támogatás felhasználásáról külön elszámolási kötelezettsége nincs. 7.) A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli. 42 Beiktatta a 26/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 19. -a, től 19

20 - 2-8.) A támogatás felhasználása során Támogatott a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles eljárni. 9.) A Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen szerződés 1. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezik. 10.) Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy - az államháztartásról szóló, évi XXXVIII. tv. 15/A. -ából fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató a jelen szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi az önkormányzat honlapján (http://www.petfurdo.hu); - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 81. (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; - kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni. 11.) A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták. Pétfürdő,. év. hó. nap Támogató Támogatott Ellenjegyeztem:... jegyző 20

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :...

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :... PÁLYÁZATI ADATLAP 1. sz. melléklet Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:... 2. SZERVEZET CÍME:... 3. KÉPVISELÖJÉNEK NEVE:... 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA :.... 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA :.... 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:...

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe Civil szervezetek támogatása 216 Név Adószám Székhely Számlaszám Telefonszám Alapítás Képviselője Pályázó adatai Pályázat címe Megvalósítás ideje Teljes összeg Támogatás összege #HIÁNYZIK Össz pontszám

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÖZBIZTONÁSGI, IFJÚSÁGI, SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: PÁLYÁZATI ADATLAP Címe: Bankszámlaszáma: Működési formája: szervezet (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai: PÁLYÁZATI ADATLAP Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN 1. A pályázó adatai: A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázó adószáma: A pályázat megvalósításáért

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2015. évre Törökbálint Város Önkormányzatához Alapadatok Civil szervezet neve:. Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma:.. Elérhetősége

Részletesebben

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP. A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI ŰRLAP. A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI ŰRLAP A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására A pályázat kiírója: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete I.RÉSZ: A PÁLYÁZÓ 1.A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A rendelet alapelvei, célja

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A rendelet alapelvei, célja Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének A 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA a pályázati kiírás melléklete PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013. (03.27.) Öh. sz.

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 1 Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról (a 8/2016. (IV.01.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi civil keret felosztására pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Velence Város Önkormányzata pályázatot ír ki civil szervezet részére a 2015. évi költségvetés elkülönített

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: Hatálybalépés ideje: Megalkotás napja:......

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

NYILATKOZAT. Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: NYILATKOZAT 1. sz. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pályázati adatlap IS/2013

Pályázati adatlap IS/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az iskolai tanórán kívüli testnevelés, valamint iskolai szabadidősport programok támogatására 1. A pályázó szervezet azonosító adatai: Pályázó szervezet

Részletesebben

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések LÉBÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Lébény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Magyarország

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Drégelypalánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11./2013. ( XI. 25) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Drégelypalánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (XII.18.). önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (XII.18.). önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014. (XII.18.). önkormányzati RENDELETE A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben