EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében"

Átírás

1 HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés és személy szerint dr. Völner Pál elnök úr és a magam nevében is tisztelettel köszöntöm a jelenlévô polgármestereket, civil szervezetek képviselôit és szakértôket. A K-E megyei önkormányzat közgyûlése nagy fontosságot tulajdonít az önkormányzatok és a civil szervezetek együttmûködésének, az elmúlt években e célokat segítette számos megyei alapítvány. Az önkormányzatok mûködését, jellemzôit szokták néhányan civilnek is nevezni, ebben van igazság, de természetesen nagyon határozott eltérés van az önkormányzatok mûködésének és feladatainak szabályozása, és a civil szervezetek mûködési keretei, felelôssége között. Az önkormányzatok a helyi hatalom, a helyi intézményi ellátás egyértelmû felelôsei úgy gondolom azonban, ahhoz, hogy ezt eredményesen és sikeresen tudják teljesíteni, elvégezni, szükségük van minden szinten fôleg a településekre gondolok együttmûködésre, rendszeres kapcsolatra az ott mûködô civil szervezetekkel. K-E megyében a rendszerváltás óta közel 1000 alapítvány jött létre és 1627 társadalmi szervezet került bejegyzésre. (A gyakorlatban nyilván nem ennyi a szervezetek száma, mert vannak megszûnôk, és a statisztika sok más szervezetet is ide sorol, ami növeli a számokat egy 2003-as felmérés szerint összesen 1678 civil szervezetet regisztráltak megyénkben.) A civil szervezetek aránya országosan (ez jellemzô megyénkre is) a következô területeken a legmagasabb: Gyüszi László, az egyesület új elnöke köszöni meg dr. Márkus Mihálynak tíz éves munkáját oktatás, szociális egészségügyi, sport és kulturális terület (ezek aránya a legnagyobb). A mai tanácskozás szempontjából fôleg azoknak az egyesületeknek van kitüntetett szerepe, amelyeknek tevékenysége kapcsolódik a település értékeinek megôrzéséhez (baráti körök), a környezetvédelmi kérdésekhez, vagy kimondottan a településfejlesztés ügyét jelölték meg céljaik között. Természetesen nincsenek merev határok, fôleg kisebb településeken tapasztalható, hogy az egyes célok nem válnak el élesen. Ezzel összefüggésben szeretnék utalni a területfejlesztési törvényre, amely lehetôséget teremtett az e tevékenységhez kapcsolódó civil szervezetek számára a hivatalos részvételre, véleményezésre és javaslataik megfogalmazására, mind kistérségi, megyei és regionális szinten. Ismeretes, hogy a civil szervezetek tevékenysége sokat fejlôdött, erôsödött az elmúlt években, amiben nagy szerepe volt a 10 éve mûködô 1%-os támogatási lehetôségnek, vagy a néhány éve mûködô Nemzeti Civil Alapnak, amelynek forrásaiból ez persze az adózók pénze K-E megyében több mint 200 civil szervezet részesült 2006-ban. A civil szervezetek erôsödését jelzi, hogy folyamatosan növekszik azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyeket civil szervezetek látnak el. Kezdeti idôszakban az alapítványi fenntartású iskolák domináltak, késôbb kulturális-közmûvelôdési tevékenységek is bekapcsolódtak, és ma már a szociális-egészségügyi területen is 1 Elhangzott a december 20-án tartott megyei tanácskozás megnyitóján, amely a Partnerség és együttmûködés a civil szervezetek és az önkormányzatok között c. képzési program elôkészítéseként került megszervezésre.

2 számos feladatot látnak el, és elégítik ki azokat az igényeket, amelyeket az állami fenntartású intézmények nem tudnak, vagy nem akarnak ellátni. A civil szervezeti mûködésnek fontos jellemzôje, hogy az önkormányzati (vagy más állami források) mellett az önkéntes munkával, és más források bevonásával a támogatások többszörösét hozza létre értékben és/vagy szolgáltatások biztosítása révén. Ma már a nemzeti jövedelem számításánál ugyan elmaradva a Nyugat-Európai mértéktôl, de értékelhetô módon járulnak hozzá annak növeléséhez. S ha már Európa szóba került, akkor arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy az Uniós pályázatok készítésénél alapvetô feltétel a civil szervezetek bevonása, aktív közremûködése a pályázatok kialakítása és megvalósítása során egyaránt. A mai tanácskozás és a januárban induló képzések jelentôségét abban látom, hogy hozzájárulnak az önkormányzatok, az önkormányzati képviselôk és a civil szervezetek kapcsolatának erôsítéséhez, a kölcsönös megismerés során a bizalom kialakulásához, amely alapot jelent ahhoz, hogy a jövôbeni közös munka, a közös cél az adott község vagy város és térsége még sikeresebben fejlôdjön, és valósuljanak meg azok a fejlesztési célok, amelyek a polgárok számára fontosak, amelyek a saját munkájuk hozzájárulásával még otthonosabbá teszik lakóhelyüket lakóhelyünket. Ennek szép példáival találkozhatunk mind az oroszlányi, mind a tatai térségben, kérem, hogy a jelenlévôk a késôbbiek során mondják el eddigi tapasztalataikat, amit akár a képzés során is hasznosítani lehetne. E gondolatok jegyében nyitom meg a tanácskozást, és sok sikert kívánok mind a mai programhoz, mind a késôbb sorra kerülô képzéshez. Simon Géza K-E Megyei Közgyûlés alelnöke Mi lesz veled Tata-Tóváros? 1 Polgármesteri programom lényegét az alkotja, hogy Tata városközösséggé alakulásának a hátterét és alapját megteremtsük, és ami a legfontosabb: közösen! Ezért hívok mindenkit, hogy vegyen részt a Magyary tervünk kidolgozásában, amely magába foglalja Tata következô félévszázados fejlôdésének nem csak irányát, hanem minél konkrétabb céljait is. A tatai születésû Magyary Zoltán, a közigazgatás tudományos mûvelôje a névadója annak a nagyszabású koncepciónak, amely egy hosszú távú, emberöltônyi idôt igénylô fejlesztési terv. A tatai polgároknak, mind a városvezetôknek, mind a lakosoknak, egyaránt közös érdeke a város épülése és szépülése. Ennek a fejlesztési folyamatnak ad mintegy keretet a Magyary terv. Közös érdekünk a város fejlôdése, melyhez ötlettel, munkával bárki, mindenki hozzájárulhat. Mi lesz Veled Tata-Tóváros?! válaszoljunk közösen tervünk névadójának 70 év után is aktuális kérdésére! Keressünk megfelelô választ az oktatás, az egészségügy, és a szociális ügyek területén. De emellett kiemelkedô helyen szerepel tavaink, vizeink kérdése; az építészet témakörén belül mûemlékeink megóvása mellett a környezetbe illô új épületek tervezése, építése is. Napjaink felgyorsult világában fontos a kikapcsolódás, a pihenés, ennek érdekében kerékpárutak létrehozásával teremtünk feltételeket. Az autós forgalom csillapításának A Partnerség képzés tatai tanfolyamán Michl József polgármester is köszöntötte a hallgatóságot 1 Magyary Zoltánnak, a város fejlesztését összefoglaló röpiratának címe. 2 ügyében szorgalmazzuk az elkerülô út megépítését. Ehhez kapcsolódik továbbá a környezetvédelmi program is. A Magyary terv minden területet magába foglaló vállalkozás. A mi tatai közösségi életünk attól lesz más, hogy nem csak gazdasági életünk fellendítésén dolgozunk, hanem az itt élô emberek közösséggé alakításában is segítünk, tehát a kultúra, a mûvelôdés ügye, az egyházak, és a sport támogatása elôtérbe kerül. Tatán jelenleg a civil szervezeteket a Tatai Civil Társulás (TCT) fogja össze, melyek együttmûködve nagy szellemi erôt képviselnek. A Magyary terv kidolgozásában számítunk az ô segítségükre, munkájukra is. Már eddig is számos vélemény és javaslat fogalmazódott meg a civil szervezetek részérôl, különösen hasznos volt a Magyary Z. Népfôiskolai Társaság által szervezett Partnerség és együttmûködés c. képzés keretében tartott beszélgetés a Magyary terv tartalmi és formai kérdéseirôl. Magyary Zoltán szakmai munkásságának fontos állomása volt 1936 és 1938 között a Tatai Járás tudományos vizsgálata. Így tehát tervünk szerves részét képezi a térségfejlesztés, a tatai kistérség támogatása is. Tatán sokan vallják magukat lokálpatriótának amit személy szerint természetesnek tartok, hiszen Tata festôi szépségû város, még kiaknázatlan lehetôségekkel, ezért bízom abban, hogy közösen leszünk kidolgozói a Magyary tervnek. A címre várjuk mindazok ötletét, akik szeretnének hozzájárulni Tata újjászületéséhez és a bejárható térség fejlôdéséhez. Michl József Tata város polgármestere

3 A Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság szakmai kapcsolatai, szakmai együttmûködési törekvései A tatai Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság megalakulásától kezdve arra törekszik, hogy olyan partnereket találjon, akikkel együttmûködve eredményesebben teljesítheti célkitûzéseit. Ennek alapját napjainkig tartóan a Jávorka S. Mezôgazdasági Szakközépiskolával kötött szakmai együttmûködési megállapodás teremtette meg. A népfôiskola elnöksége eddigi 10 éves mûködése során azon dolgozott, hogy az együttmûködôk köre bôvüljön, s ezzel erôsödjön szakmai tevékenysége, újabb korosztályt vagy érdeklôdôket tudjon bevonni hatókörébe. Ebben az évben az eddig megkötött szakmai megállapodások közül most az M-Prospect Nyelviskolával (Székesfehérvár) kötött megállapodást szeretnénk bemutatni. Egy új megállapodás-együttmûködés mindig azon alapul, hogy a két szervezet vezetôi kölcsönösen megismerjék a másik terület tevékenységét, szakmai sajátosságait. Természetesen szükséges az is, hogy az együttmûködésben legyen közös érdekeltség. Ebben a kapcsolatban a népfôiskola részérôl az a szakmai hozadék jelentkezik, hogy a felnôttképzés egy sajátos területének tapasztalatait, módszereit ismerheti meg, veheti át. A nyelviskola számára viszont az a lehetôség teremtôdik meg az együttmûködéssel, hogy bôvítse tevékenységét a megyében, és elsôdlegesen Tatán és környékén. A népfôiskola néhány éve már rendszeres szereplôje a megyei pályaválasztási kiállításnak ban az M-Prospect Nyelviskolával közösen mutatkozott be. A képen Oláh Andrásné osztályvezetô (Munkaügyi Központ), Hajdú Csaba a nyelviskola vezetôje és Keresztesi József a népfôiskola titkára látható 1 A megállapodás aláírása megtörtént A Tatai Civil Napok eseményeinek a népfôiskola állandó résztvevôje a kép baloldalán dr. Fleisz János történész, aki elôadást tartott a népfôiskola tanévnyitóján Az említett közvetlen érdekeltség mellett számos más területen is lehetôség nyílik a szakmai kapcsolatok bôvítésére. Ezek egyike a népfôiskola számára a vállalatokkal (gazdálkodó szervezetekkel) történô hatékonyabb kapcsolat kialakítása. A gazdasági szervezetekkel való erôteljesebb kapcsolat két szempontból is fontos a népfôiskolának. Egyrészt fontos érdeke fûzôdik ahhoz, hogy szolgáltatásairól több ismeretük legyen a vállalatoknak, másrészt arra törekszik, hogy ezek a szervezetek lehetôségeik szerint valamilyen módon támogatást nyújtsanak a népfôiskola közérdekû-közhasznú tevékenységeinek megvalósításához. Az M-Prospect Nyelviskolával megkötött együttmûködési megállapodás elsô eredménye megszületett, mert sikerült elindítani egy angol kezdô nyelvtanfolyamot Tatán, és reméljük, hogy ezek száma a továbbiakban gyarapodni fog. Jelenleg is van lehetôség a jelentkezésre. A népfôiskola elnöksége az együttmûködéseket nagyon jelentôsnek tartja szakmai céljai teljesítése, részben az élethosszig tartó tanulás szélesebb körû érvényesítése miatt, másrészt Magyary Zoltán szellemi örökségének ápolása érdekében. A tudósítás születésének idôszakában kerül aláírásra a Magyary Zoltán E- Közigazgatástudományi Egyesülettel kötött megállapodás, Budapesten 1. k.j. 3

4 KÖZÖS JÖVÔ Az M-Prospect Nyelviskola és Fordítóiroda 1996-ban alakult meg óta folyamatosan jelen van Tatán és környékén. Komárom-Esztergom megyében elsôsorban tatabányai, komáromi és oroszlányi multinacionális vállalatoknál nyújtunk nyelvi szolgáltatásokat. Az iskola FAT intézmény- és programakkreditált, ISO minôsítéssel rendelkezik, valamint központunk lehetôséget biztosít TRIN- ITY, LCCIEB EFB, TOEIC általános és szakmai, Magyarországon is akkreditált nyelvvizsgák letételére is. A tôlünk megszokott színvonalas munkát szinte kizárólag helyi tatabányai, tatai tanárokkal végezzük. Kollégáink évek óta kitartanak mellettünk: szakmailag és emberileg is erôs magja az M-Prospectnek az itteni csapat. Nagy sikerrel szervezünk a térségben intenzív és speciális vállalati tréningeket. A vállalati nyelvoktatás mellett érzékeljük, hogy a lakossági nyelvoktatás palettájáról is hiányzik a térségben néhány olyan szolgáltatás, amit az M-Prospect Nyelviskola évek óta végez másutt, sikeresen. Lakossági tanfolyamaink között, reményeink szerint, népszerûségre számíthatnak az állásinterjú tréning, a munka nyelve, a célnyelvi telefonálás mellett a hagyományos rendszerezô-, de a vizsgafelkészítô tanfolyamok is. Oktatásunk kommunikáció központú, a munkavégzéshez, továbbtanuláshoz hasznos, praktikus oldaláról közelítjük meg a nyelvoktatást májusában létrejött egy együttmûködési megállapodás is a tatai Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság és az M-Prospect Nyelviskola között. Ez az együttmûködés egyrészt lehetôvé teszi a népfôiskola tevékenységének bôvítését, szakmai fejlesztését, másrészt a nyelviskola kapcsolatainak szélesítését, szolgáltatásainak megismertetését és elterjesztését is szolgálja a megyében. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi igényekre mindig rugalmasan és garantált minôséggel reagáljunk. A népfôiskola munkatársainak segítségével három lakossági angol tanfolyamot indítottunk el Tatán, melyeknek a Jávorka S. Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola ad helyet. Az oktatás hét közben és szombaton zajlik. A két szervezet vezetôi novemberében látogatást tettek Kecskeméten a Dán Kulturális Intézetben, ahol az intézetvezetôvel, Hanne Tornoe-val találkoztak. A népfôiskola távlati fejlesztési koncepciójában egy dán típusú, bentlakásos népfôiskola létrehozását tûzte ki célul, s ehhez reméli a Dán Kulturális Intézet, valamint a Magyarországon mûködô dán vállalatok támogatását. A kialakuló kapcsolatokat és együttmûködést mind az M- Prospect Nyelviskola, mind pedig a népfôiskola szeretné arra is felhasználni, hogy az érintett megyék területén bemutassa a dán kultúra értékeit, szélesebb körben megismertesse és honosítsa meg a dániai népfôiskolai hagyományokat a régióban. Az M-Prospect Nyelviskola távlati tervei között szerepel a már akkreditált (TRINITY COLLEGE LONDON és LCCI EFB), és a jövôben akkreditálandó nyelvvizsgáinak tatára történô telepítése, ezzel összefüggésben tervezzük a vizsgázató tanárok képzését is. Hisszük, hogy minden megrendelônknek, ügyfelünknek a nevünkkel fémjelzett lehetôség és minôség garanciáját kell biztosítanunk. Valamennyi szolgáltatásunkat referenciamunkának tekintjük, és valljuk, hogy csak a kiváló minôség eredményez újabb, hosszú távú megrendeléseket, tartós együttmûködést. Tanáraink és munkatársaink egyaránt motiváltak. Eredményességünk alapja szakmai felkészültségünk, tapasztalatunk és rugalmasságunk. A számok, statisztikák, fejlôdésünk léptékének természetesen fontos ismérvei, ezek felsorolásánál azonban számunkra mindig fontosabb az elégedett megrendelô, a sikeres nyelvtanuló, és a stressz mentes, mosolygó vizsgázó. Kívánjuk, hogy a két szervezet együttmûködése során mindez megvalósulhasson! Fehérvári Tímea Számítástechnikai tanfolyamokról hallgatói vélemények A tanfolyam kiválóan megfelelt. A következô programba is bekapcsolódnék. Több gyakorlási lehetôség kellene. Kevés volt az óraszám, javasolnám a 80 órás tanfolyamot. A tematikának voltak olyan részei, amelyek lassúbb haladást igényeltek volna, vagy több gyakorlást. A képzés hasznos volt, de kicsit gyors volt a tempó, mivel nincs lehetôségem otthon gyakorolni a következô órára már elfelejtettem, több gyakorlási lehetôséget javaslok. Jó lenne, ha lehetne tovább haladni. 4

5 A megfelelô szemléltetés fokozza az elôadás siekerét Tata kulturális életét a sokszínûség jellemzi. Több városi intézmény /könyvtár, múzeum/ és a civil szervezetek sokasága tevékenykedik a kultúra, szélesebb értelemben a közmûvelôdés területén. Ebben kiemelkedô szerepet játszik a Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság. Jól szervezett és rendszerezett képzési programjaival vonzza a lakosság különbözô érdeklôdésû rétegeit. Tudatosan vállalja az iskolán kívüli népmûvelést. A rendszeres tanulmányi kirándulások, az úgynevezett Látóutak az elôadások során hallottak gyakorlati bemutatását, az ismeretek elmélyítését teszik lehetôvé, emellett kellemes társas együttlétre adnak lehetôséget. A Népfôiskola a 2006/2007. tanévben is számos képzési programot biztosít. Ezek közé tartoznak a tematikus sorozatok (történelem, a hely szelleme, egészségügyi, mindentudás) és a különbözô (pl. számítógépkezelôi, vagy nyelvi ) tanfolyamok. A hallgatóság körében a legnépszerûbb a történelmi sorozat, de a hely szelleme címû program is sokak érdeklôdését felkelti. Összességében mintegy fô a rendszeres résztvevôk száma, a különbözô alkalmakat együttvéve. A felkért elôadók autentikus személyek, az adott szakterület, témakör ismerôi, vagy mûvelôi: legtöbb esetben tudományos kutatók, egyetemi oktatók. Emellett bizonyos területeken a helyi szakemberek is elôtérbe kerülnek. Az elôadók túlnyomó többsége azonban még mindig, a hagyományos szabad elôadási formát (a monológikus közlési módot) alkalmazza. Az elôadó kiáll a katedrára, elmondja és mindenki ôt hallgatja. Jobban kellene törekedni a megfelelô szemléltetésre. Ugyanis a látványnak mindig fontos szerepe van a kommunikációban. Az eredményes oktatás, tanítás elôfeltétele a témához illeszkedô szemléltetési mód (demonstráció, illusztráció) megválasztása. A térkép, különbözô dokumentumok kópiái, fénykép, grafikus ábrázolások ilyen célokra való használata ma már elvárható. A vetített anyag nagy segítséget nyújt mind az elôadónak, Népszerû sorozatok vonzó témakörökkel Ormos Mária történész elôadását az átlagosnál is nagyobb érdeklôdés kísérte 5 mind a hallgatóságnak. Napjainkban a számítógépes prezentációt (bemutatót) sok helyütt egyre inkább alkalmazzák. Itt emlékeztetek arra, hogy a Hely szelleme sorozatban novemberében Zsoldos Tamásné nagykanizsai tanár nagy sikerû elôadást tartott ezen technika segítségével. Öveges József Kossuth-díjas fizikus emlékét idézte fel, életpályáját mutatta be, vonzó, lelkes elôadói stílusban, audiovizuális segédeszköz használata mellett. Ezen túlmenôen még néhány fizikai kísérletet is bemutatott. Csak felsôfokon szólhatunk errôl az elôadásról, mind a tartalom, mind a forma tekintetében. Nyilvánvaló, hogy a jövôben más témák kapcsán is egyre inkább élni kell a korszerû oktatástechnika és a didaktika különbözô módszereivel. A hallgatóság kíváncsi az elôadó személyét, tevékenységét, mûködési területét, pályájának fôbb állomásait érintô kérdésekre is. A Ki kicsoda lexikon szellemében, elkerülve természetesen a bizalmaskodást, célszerû ezt megtenni. Ezért az elôadás bevezetésekor nem csak az elôadó nevét és foglalkozását kell tômondatokban közölni. Egy tevékeny, sikeres pályaív megismerése, sokak elismerését, csodálatát váltja ki. Dr. Lux András Tata, Bláthy Otto u. 23. Egészségügyi elôadásokról hallgatói vélemények Rugalmas, kielégítô volt a szervezés. Nagyon jók a programok és az elôadások, a következô évben is folytatódjon a sorozat. Nagyon tetszett! Folytatni kell, érdemes, hasznos! A szervezés maximális volt.

6 Techert Margit filozófiatörténész késôbb Magyary Zoltánné október 17-én született Budapesten. Tanulmányait a budapesti bölcsészkaron végezte között, késôbb (1925-ben) még egy fél évig tanult a louvaini egyetemen, és az es tanévben a párizsi Sorbonne-on tôl 1927-ig a budapesti Erzsébet Nôiskola polgári iskola tanárképzôjének franciatanára ben egyetemi magántanár lett Szegeden, 1941-ben Budapesten. Tudományos munkásságában a késô antik filozófiatörténettel, fôként a hellén újplatonizmussal foglalkozott, amelynek fô jelentôségét szellemtörténeti idealizmus álláspontjából ítélte meg. Lefordította Plotinosz A széprôl és jóról (Bp., 1925), Istenrôl és a hozzá vezetô utakról (Bp., 1944) c. munkáit. Saját mûve A hellén újplatonizmus története (Bp., 1934). Techert Margit rövid bemutatása Magyary Zoltánné Techert Margit mûvének címlapja, amely az MTA Filozófiai Könyvtára sorozatban jelent meg 1934-ben A képen Techert Margit Magyary Zoltán felesége látható. (A dokumentumokat Sterk Pál küldte Bajnáról, köszönjük elnökségünk nevében.) A lélek gyógyulásáért A betegségek életünk elkerülhetetlen társutasai. Nem választhatjuk meg, megbetegszünk-e vagy sem, miképpen azt sem, mikor, milyen betegség támad meg bennünket. Napjaink egészségügyében háttérbe szorulnak a betegségek lelki következményei, személyiségre gyakorolt hatásai. Pedig a betegségek mélyreható változásokat idézhetnek elô személyiségünkben. Még a néhány napig tartó lázas fertôzések is rossz közérzettel, gyengeséggel, átmeneti munkaképtelenséggel járhatnak. Ezért nyomott hangulat, ingerlékenység, türelmetlenség lesz úrrá rajtunk, kevesebb érdeklôdést tanúsítunk környezetünk iránt. A gyógyulással a kísérôjelenségek is elmúlnak. Mélyrehatóbb lelki következményekkel járhatnak a súlyos, elhúzódó betegségek. A gyógyíthatatlan és állandó kínnal járó betegségben szenvedôk vannak a legnehezebb helyzetben. Náluk súlyos szorongás, félelem, kiszolgáltatottság érzés jelentkezik. Súlyosbítja mindezt a munkaképtelenségbôl, a munkahely elvesztésébôl származó egzisztenciális krízishelyzet, vagy a súlyos beteg ember számára rendkívül fontossá váló emberi kapcsolatok meglazulásának, felbomlásának veszélye. A testi kórfolyamatok kezelésével egyenrangú fontosságú a beteg ember lelkének gyógyítása. És mit látunk? Zsúfolt kórházainkban és rendelôinkben túlterhelt, fáradt, kimerült és ezért sokszor érthetôen türelmetlen, ingerlékeny orvosok, ápolók foglalkoznak a páciensekkel. Sem ember, sem idô nem jut a lelki bajok, gyötrelmek gyógyítására, enyhítésére. A betegek vagy egymás között próbálják meg kibeszélni lelki problémáikat, vagy teljesen bezárkóznak, magukba fordulnak. Sokszor még a közeli hozzátartozókból is hiányzik a bíztatás. Messze van még az idô, amikor mindenkinek pszichológus segít. Addig nekünk, hozzátartozóknak, a kötelességünk szeretetünkkel, biztatásunkkal enyhíteni betegeink szorongásait, félelmeit, lelki kínjait. Dr. Szerémy Zsolt fôorvos 1, Tata Megjelent: K-E Megyei 24 Óra, XII Dr. Szerémy Zsolt fôorvos rendszeres elôadója a népfôiskola egészségügyi sorozatának. Magyar konyha egészségesen A népfôiskola egészségügyi sorozata keretében rendszeresen szerepel az egészsége táplálkozás témaköre, melyet sokoldalúan igyekszik bemutatni a tanfolyam látogatóinak. Az elmúlt év ôszén a fenti címmel tartott elôadást Borszéki Ágnes Pócsmegyerrôl. Igazából nem is a szó szoros értelmében volt elôadás, hanem inkább közvetlen beszélgetéssel mondta el gyakorlati tapasztalatait, nekünk, a nagy számban jelen lévô érdeklôdôknek. " Hallhattunk rövid betekintést az olcsó, takarékos, népi konyhába; " Hogyan nevelte a család éves korra tudatos gazdasszonnyá a lányokat; " Mit is jelent a reformkonyha? (Nem vegetáriánus étkezést.); " Miért van rá szükség?; " Biotermékekbôl készült ételek; " Hogyan fôzzünk egészségesen?; " Betegségmegelôzés egészséges táplálkozással; " Termesztési javaslatok. A felsorolt témák ismertetése mellett a gyakorlatból is ízelítôt kapott a hallgatóság az elôadást követôen. Nagyon finom házi készítésû, teljes kiôrlésû lisztbôl készült kenyeret, zöldséges pástétomokat, csíráztatott búzát, salátalevélen tálalt, póréhagymával díszített, svédasztalos bemutatóval kápráztatta el a hallgatóságot, melyet el is fogyasztottak. Akit érdekel a téma 3 könyvet ajánlok Borszéki Ágnestôl: Fôzôkanalat a lányok kezébe, Az én reformkonyhám Magyar Konyha Könyvtára sorozat 3. kötet, Kerti finomságok Cser Kiadó, Budapest. Sasdombi Szilvia 6

7 A Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság (Tata, Új út 19.) évi közhasznú jelentése a) Számviteli beszámoló (eft) Összes közhasznú tevékenység bevétele Költségvetésbôl 300 Pályázati támogatásból Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagi jellegû ráfordítás Személyi jellegû ráfordítás Egyéb 195 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 300 Pénzügyi mérleg Nyitó pénzeszközök 218 Bevételek Kötelezettségek 774 Kiadások Záró pénzeszközök b) Költségvetési támogatás felhasználása Tata Város Önkormányzata a közmûvelôdési megállapodás keretében ,- Ft-tal támogatta közhasznú, közmûvelôdési célú programjainkat, melyet ezek színvonalas megvalósítása érdekében használtunk fel. Az SZJA 1%-os támogatásából ,- Ft-tal részesültünk amit ezúton is köszönünk a felajánlóknak amelyet az egészségügyi programok elôadásaihoz használtunk fel. Az NCA pályázatból ,- Ft-ot kaptunk egy része még 2005-bôl húzódott át erre az évre, amely összeget nagyrészt a mûködési (bérleti díj, irodaszer, telefon, posta stb.) költségekre fordítottunk, kisebb részben az elôadói díjakra és járulékaira. c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A társaság vagyonát, pénzeszközeit a közhasznú céljaink elérésére fordítottuk, de rendelkezünk néhány tárgyi eszközzel is: másológép, asztali számítógép és mobil számítógép, amelyek szintén célkitûzéseink megvalósítását szolgálják. d) A célszerinti juttatások kimutatása Munkaügyi Központ (pályakezdô foglalkoztatása) ,- Ft 7 Nemzeti Civil Alap (mûködési támogatás) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (fogl.-i tám.) Belügyminisztérium (Magyary konferencia) Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítvány Tata Város Önkormányzata (Kiss István könyv) Nemzeti Felnôttképzési Intézet (Mûvelôdés hete) HEFOP pályázat Összesen: ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft e) Központi költségvetési szervtôl A b) és d) pont alatt az összes támogatás (helyi és központi) felsorolásra került. f) A közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások A vezetô tisztségviselôk juttatásban nem részesültek. A népfôiskola a következô képzési és ismeretterjesztô programokat, rendezvényeket valósította meg közhasznú tevékenysége keretében Progra- Éves S. Téma/sorozat neve mok/ Éves Beirat- résztsz. alkalmak óra- kozottak vevôk száma szám száma száma 1. Magyar történelem , Egészségügyi sorozat Hely szelleme sorozat Alapfokú számítógépkezelôi tanfolyam I Alapfokú számítógépkezelôi tanfolyam II Angol alapfokú tanfolyam Mindentudás sorozat Demokrácia Klub Ínyencek Klubja Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés Összesen A teljes óraszám 80, melyet 2007-ben teljesítenek. g) A közhasznú tevékenységrôl szóló rövid beszámoló A népfôiskola elnöksége az elôzô év értékelésével

8 összefüggésben megfogalmazta terveit, elképzeléseit, ezeket alapvetôen sikerült teljesíteni. Az összesített adatok megerôsítik azokat a személyes véleményeket, hogy a népfôiskola nagyon aktív tevékenységet folytatott 2006-ban is. Az egyes programok nem igazán hasonlíthatók össze, így elsôsorban az ismeretterjesztô sorozatainkat emeljük ki. Egyrészt olyan oldalról, hogy nôtt az érdeklôdés a második félévben a történelmi és egészségügyi programok iránt, másrészt a Hely szelleme sorozatunkat sikeresen és eredményesen tudtuk tovább folytatni a megkezdett irányban. A felsorolt programok megvalósítását segítette a közmûvelôdési megállapodás keretében biztosított költségvetési támogatás, és a polgárok 1%-os SZJA támogatása útján felajánlott pénzösszeg. Az elnökség úgy értékeli, hogy a jó programok, kiváló elôadók (szakértôk) mellett nagyban hozzájárult eredményeinkhez az a szándék, hogy a kapcsolatokat tovább erôsítsük (a már beváltak mellett) újabbakkal. Ezek közé tartozik az M-Prospect Nyelviskolával és a M. Z. E-Közigazgatástudományi Egyesülettel kialakított együttmûködés. A képzési és ismeretterjesztô programok mellett meg kell említeni, hogy szakmai rendezvénnyel emlékeztünk Magyary Zoltán születésnapjára a konferencia keretében Kiss Istvánra Magyary Zoltán vezetô munkatársára, elsô tiszteletbeli elnökünkre emlékeztünk. Megrendeztük a már hagyományosnak mondható tanévnyitó rendezvényünket, amelynek elôadója volt a nagyváradi és Bihar megyei civil szervezeti szövetség vezetôje dr. Fleisz János, továbbá részt vettünk a városi civil napon és a megyei pályaválasztási kiállításon. Sikeresen szerveztük meg a megyére kiterjedôen a Mûvelôdés hete rendezvényeit. Ezeknek a rendezvényeknek is jelentôs számú látogatottsága volt, amely szám megközelítette az 1800 fôt március 9. Gyüszi László elnök Varga Zsuzsanna számvizsgáló bizottság elnöke Pénzügyi kalandjaink 2006-ban Látszólag ellentmondás van a címben, de a valóság sajnos ilyen. Az elsô meglepetés akkor ért bennünket, amikor a járulék fizetés elmaradása miatt az APEH inkasszót nyújtott be a számlánkra. A meglepetést egyrészt az okozta, hogy akkor már folyamatban volt a halasztási kérelmünk, másrészt az errôl szóló értesítés késôbb ért el hozzánk. A helyzet oka az volt, hogy a HEFOP pályázat keretében kapott támogatásnak csak egy részét kaptuk meg, s ebbôl csak a megbízási díjakat tudtuk kifizetni, a járulékokat már nem a szükséges határidôig. Ezt a helyzetet nagyon nehezen tudtuk kezelni, mivel az inkasszó idôtartamáig minden bevételünk beleértve a befizetett tagdíjakat is az APEH bevételét gyarapította azonnal. A kérdést megtárgyalta elnökségünk, de olyan megoldást nem talált, amely a helyzetet azonnal kiigazította volna. Az elnökség úgy gondolta, hogy újabb támogatási forrásokat kell felkutatni, s ennek egyik részét képezte a megye jelentôs vállalatainak, gazdálkodó szervezeteinek megkeresése levélben, majd más módon is. A levelet több mint 40 vállalathoz juttattuk el a nyár végén, egy részüket személyesen, illetve telefonon is megkeresték az elnökség tagjai, és az egyesület más képviselôi. Sajnos a kezdeményezésnek a Hírmondó megjelenéséig nincs eredménye, ennek ellenére nem adtuk fel, más módon is arra törekszünk, hogy a népfôiskola bevételeit növelni tudjuk. Szükségünk van tartalékok képzésére, hogy át tudjuk hidalni a pénzügyi nehézségeket. Ebben az is megerôsített bennünket, hogy a már említett HEFOP pályázat utófinanszírozó jellegének más következményei is vannak. Ahhoz, hogy a program pénzügyi elszámolását le tudjuk zárni, ahhoz a kifizetéseket teljesíteni kell, s csak azokat a számlákat tudjuk leadni, amelyeknek a kifizetése megtörtént. Ez mint látható, a 22-es csapdája Így arra a felismerésre jutottunk, hogy hitelt kellene felvenni, mert különben elveszik számunkra kb. 1,5 millió forint. Aki azt gondolja, hogy a mai idôkben a hitelfelvétel rutin feladatnak számít civil szervezet számára az igen nagyot téved. Amikor már a harmadik bank is úgy nyilatkozott, hogy ez nem lehetséges, akkor néztünk sürgôsen más módszer után. Nem könnyen, de sikerült azt a kisbankot megtalálni, ahol a civil szervezetek átmeneti hiteleivel foglalkoznak, s ôk átérezve az ügy jelentôségét, mindent megtettek, hogy rövid idô alatt hozzájuthattunk a hitelhez, s leadtuk a számlákat határidôre. Ennek ellenére nem lehetünk nyugodtak, mert az elszámolás bonyolultsága, a szerzôdés indokolt módosítása miatt az elszámolást mégis csak késôbb sikerült a könyvelést ellátó cégnek lezárni. Most újra várunk és reménykedünk, hogy miután több hónapja már kifizettük, megelôlegeztük a pénzt lényegében az államnak, nem kell ismét bûnhôdnünk azért, mert az utófinanszírozás kitalálói nem vették figyelembe, hogy a civil szervezetekre nem jellemzô a milliós nagyságrendû pénzügyi tartalék. Keresztesi József az ügy végig szenvedôje 8

9 Kiss Istvánról a Magyary Konferencián Dr. Kiss István ( ) nevét sajnos kevesebben ismerik, mint illene. Annak ellenére, hogy a volt tóvárosi községházán emléktábla hirdeti nevét, munkásságának jelentôségét. Hogy ki volt Kiss István, errôl szólt az idei konferencia, errôl szól A cselekvés állama c. könyv amely születésének 100. évfordulójára megjelent, az a néhány dokumentum, amely jelezni szerette volna sokszínû tevékenységét, szakmai munkájának jelentôsségét. A Magyary Konferencián a 100 éve született Kiss Istvánra Magyary vezetô munkatársára emlékeztünk, a kép elôterében Szûrös Éva és Miklóssy Endre látható, akik elôadóként is közremûködtek, és kiemelkedô szerepük volt a Kiss István emlékkötet megjelenésében Élôben jelen volt viszont dr. Szegvári Péter, címzetes egyetemi docens, aki rendszeresen részese a Magyary konferenciáknak. Elôadásában bemutatta azokat az aktuális közigazgatási kérdéseket, melyek sok tekintetben Kiss Istvánt is foglalkoztatták, és mondhatjuk, hogy haláláig aktívan képviselte azokat, kereste rájuk a válaszokat. A szünetet követôen Szikra Dorottya, az ELTE adjunktusa tartott érdekes elôadást, mert azzal a kevésbé ismert területtel foglalkozott, amely a 30-as évek végén, a 40-es évek elején úgy vált ismertté, mint szociális vármegye. Kiss Istvánnak ebben a kérdésben is meghatározó szerepe volt, érdemes lenne szélesebb körben is megismerni e területen végzett munkáját. Gyüszi László, mint a népfôiskolai társaság elnöke elôször vezette a konferenciát, mellette még röviden és színesen bemutatta Kiss István Tatához fûzôdô kapcsolatát is, ennek erôsségét bizonyítja, hogy a népfôiskola megalakulásakor tiszteletbeli elnökévé választotta a társaság. A személyes érzelmek jellemezték a Kemény Bertalan szavait, aki a Falufejlesztési Társaság tiszteletbeli elnöke, a falugondnoki hálózat feltalálója. Hitelesen és meggyôzôen tudta a hallgatóság elé tárni emlékeit, a sok-sok beszélgetés, találkozás hangulatának felidézésével. A konferencia, amelyet több szervezet közösen rendezett Közigazgatási Hivatal, Tata Város Önkormányzata, Falufejlesztési Társaság és a Magyary Z. Népfôiskolai Társaság azt célozta, hogy felhívja a figyelmet Kiss István személyére és szerepére, amit betöltött. A részt vevôknek elôször Belcsák Péter az Eötvös J. Gimnázium 11. e. o.) tanuló mondta el szépen, érzékenyen Györffy Sándor versét, amit közvetlenül Kiss István halál utáni idôszakban írt. Majd Gyüszi Lászó elnök és Hetényi Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az elsô elôadó Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de gondolatai, amelyekben Magyary Zoltán szellemét idézte fel, eljutottak a hallgatósághoz írásos formában. A Magyary Konferencián Kemény Bertalan a Falufejlesztési Társaság alapítója emlékezik baráti szavakkal Kiss Istvánra 9

10 1 A Falufejlesztési Társaság kezdeményezte a könyv megjelenését és társszervezôje volt a konferenciának. 2 Néhány példány még rendelkezésére áll az érdeklôdôknek a népfôiskola irodájában. Az utolsó témakörként a Kiss István emlékkönyv szerepelt a programban. A könyv kiadásának kezdeményezôje a Falufejlesztési Társaság 1 volt, amiért köszönet illeti a szervezet vezetôit és az elôkészítésben közremûködôket. A szerkesztôk közül jelen volt és szót kapott Szûrôs Éva, aki szakmailag legtöbbet dolgozott, hogy a kötet összeálljon, továbbá Simon Tamás a társaság elnöke, aki szintén aktívan segítette a szerkesztést és a megjelenés feltételeinek megteremetését. A szerkesztôkhöz tartozott Miklóssy Endre, aki szerzô is egyúttal, rövid elôadással hívta fel a figyelmet Kiss István szakmai munkájának idôszerûségére. Örömmel rögzíthetjük, büszkék lehetünk arra, hogy a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás, Oroszlány Város- és Tata Város Önkormányzata anyagilag is támogatta az emlékkönyv megjelenését, amit helyben megvásárolhattak az érdeklôdôk 2. A konferenciát követôen a hallgatóság és a szervezetek képviselôi elhelyezték a virágokat és koszorúikat Magyary szülôházánál és a szobornál, valamint a tóvárosi községháza falán lévô Magyary- és Kiss emléktábláknál. Keresztesi József MZNT elnökségi tag KÖZÖSSÉGI SZEREP ÉS PARTNERSÉG A közigazgatás jogszerûsége ôsrégi követelmény, mely évszázadokon keresztül abban a megfogalmazásban volt ismeretes, hogy a hatalmasoknak a hatalmukat igazságosan kell gyakorolniok. Bíbó István A fenti cím nagyon jól fejezi ki a Regionális Operatív Program intézkedése keretében a Magyar Népfôiskolai Társaság (MNT) Balatonszepezdi Népfôiskolája, együttmûködésben a Magyary Zoltán Népfôiskolai Társasággal (Tata) nyert pályázat gondolati tartalmát, amelynek segítségével a Közép-Dunántúli Régióban megvalósíthatja képzési programját az önkormányzatok és a civil szektor közötti együttmûködés fejlesztése érdekében. Ennek jelentôségét pontosan érzékelteti a Bíbó Istvántól vett idézet, de folytathatnánk a sort az általunk nagyra becsült Magyary Zoltán által magas elméleti színvonalon megfogalmazott célkitûzésekkel is. A támogatás révén 100 fô képzésére nyílik (nyílt) lehetôség öt csoportban Fejér -, Komárom-, Esztergom és Veszprém megyében. A képzés elôkészítése már 2006-ban megkezdôdött a megyénkénti fórumok 1 megtartásával, ahol az érdeklôdôk és a potenciális résztvevôk tájékoztatást kaptak Mihályfi Mártától a program szakmai irányítójától. Az új esztendôben megkezdôdött a csoportonkénti 1 Simon Gézának, a K-E megyei közgyûlés alelnökének a Hírmondóban megjelent írása a fórum bevezetôjeként hangzott el. 10 A Partnerség és együttmûködés az önkormányzatok és civil szervezetek között c. képzés ROP pályázat támogatásával valósult meg a képen az Oroszlány térségi csoport közösen beszéli meg a feladatot öt napos képzések szervezése, szakmai programjának elôkészítése. Megyénkben az oroszlányi és a tatai kistérségben szerveztük meg a képzést, amelyen fô részvételét terveztük. Az önkormányzatok és a civil szervezetek felkeresése, tájékoztatása során azt tapasztaltuk, hogy érdeklôdnek a képzési lehetôség iránt, de a három napos bentlakásos képzést nehezen tudják vállalni. Ennek ellenére sikerült a megfelelô létszámot megszervezni, amelyben fontos segítséget jelentett az önkormányzati vezetôk többségének támogatása, valamint a már mûködô civil szervezeti szövetségek. Ezek közé tartozik a Vértesi Iskola Szövetség, az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Szövetsége, továbbá a tatai Civil Társulás.

11 A képzések 2x1 napos programmal indultak Oroszlányban a Bányász Klubban, Tatán a Bordó-házban. Az indítás alkalmával mindkét térségi társulás elnöke Rajnai Gábor, Oroszlány, Michl József, Tata fontosnak tartotta, hogy idôt szakítson a résztvevôk köszöntésére, annak hangsúlyozására, hogy maguk is egyetértéssel fogadták a népfôiskolák kezdeményezését az együttmûködés fejlesztését célzó képzés megszervezésére. Ma már a háromnapos képzési szakaszok is befejezôdtek, a hallgatói vélemények nagy többsége pozitívan értékelte, hogy lehetôsége volt másokkal együtt új információkat gyûjteni, jobban megismerni az önkormányzatok és a többi civil szervezet munkáját és problémáit. A szakértôk hasznos információval segítették a tanfolyam hallgatóit a hamarosan induló pályázatokról, de magát a pályázati folyamatot is részletesen áttekintették és elemezték a jelenlévôk. Úgy tapasztaltuk, hogy a programok szakmai hozadéka egyértelmûen pozitív, de népfôiskolai nézôpontból azt is lényegesnek gondoljuk, hogy a kiegészítô programok során találkozhattak és beszélgethettek Levente Péterrel, hogy Keltai Gábor és Szôke Szilvia beavatása a néptánc, a népdal szépségeibe szintén fontos momentum lehet a jobb emberi kapcsolatok és együttmûködés területén. A regionális program záró értékelésére március 29-én és 30-án kerül sor Székesfehérváron a Szt. István Mûvelôdési Házban, ahová szívesen várják a szervezôk a tanfolyami hallgatókon kívül más települések önkormányzati képviselôit és civil szervezeteit egyaránt. Keresztesi József, projekt menedzser Történelemi sorozatról Hallgatói vélemények Élvezettel és érdeklôdéssel hallgattuk a színvonalas elôadásokat. Nagyon jók voltak az elôadások. Gondolatébresztô volt és felfrissítette az ismereteket. Csak elismeréssel lehet szólni! Hasznos érdekes! Hasznos tájékoztatás érdemes volt részt venni. Kiváló volt! Nagyon tetszett! Örültem, hogy itt lehettem, sok új történelmi összefüggést megértettem! Kitûnô! Szívesen jártam és szeretném folytatni. Nagyon jó, kiváló elôadókat hívnak a szervezôk. Megbízható, pontos. Megfelelô, tanulságos. Kifogástalan. Csak elismeréssel lehet szólni a sokféle, több területet felölelô témához. Jó volt a szervezés, témaválasztás, elôadás! Csak a szépre emlékezem Az év kezdetén az ember visszagondol, leltárt készít az elôzô év kellemes és kellemetlen eseményeirôl. A mérleg nyelve szeret a kellemetlen serpenyô felé billenni; 2006-ban nem is billent, hanem mélységes mélybe zuhant. Az ôszi zavargásokat nem tudjuk, és nem is szabad elfelejteni. Kompenzálás szándékával felidézek egy olyan örömteli napot, amit a Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság szervezésében éltünk át. A történelem sorozat zárásaként látóúton voltunk Budapesten, ahol hasznos ismereteket gyûjtöttünk a Corvinus Egyetem és az Eötvös Kollégium mûködésérôl. Katona Tamás történész vezetésével sétáltunk a Vár-negyedben; láttuk már korábban is, de más dolog a történész szemével látni. Emlékezzünk csak a Bástya sétány sarkáról nyúló pompás panorámára, rálátással a Sándor palotára, Mátyás templomra, Halász Bástyára. Megcsodáltuk az I. kerület gyönyörûen restaurált Városháza épületét. A díszteremben vehettük át a tanfolyam oklevelét a hölgyek kézcsók kíséretében. A névsor végén legutoljára kaptam meg az oklevelet, fájdalomdíjként kettô kézcsókkal!! Ilyen kedves epizódokra gondolok jó szívvel amíg élek én. Tuboly Sándorné 11

12 A Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság 2006-ban szervezett tanfolyamainak, programjainak elôadói, szakmai közremûködôi 1. Abloncy Balázs történész, Budapest 2. Barnáné Susa Éva dietetikus, Tatabánya 3. Bihall Tamás alelnök, MKIK, Miskolc 4. Bock József borász, Villány 5. Bodnár Lászlóné tanár, agrármérnök, Tata 6. Borszéki Ágnes szakelôadó, Pócsmegyer 7. Budáné Illés Judit masszôr, Tata 8. Dr. Csányi Vilmos akadémikus, Budapest 9. Csizmadia András gasztrofilozófus, Budapest 10. Demény Ildikó tereptenár, Tata 11. Diósi László igazgató, elnök, Balassagyarmat 12. Domonkos Ágnes mûvelôdési központ igazgató, Tata 13. Emôdi Ferencné Közegészségügyi felügyelô, Tatabánya 14. Dr. Fábián Adrián tanársegéd, JAPTE, Pécs 15. Farkas Bálint olimpiabajnok szakács, Budapest 16. Farka Éva tanársegéd, JPTE, Pécs 17. Dr. Fedor Mihály OM fôosztályvezetô, Budapest 18. Fekete Csaba tanársegéd, BME, Budapest 19. Fesztbaum Zsófia mûvelôdési menedzser, Budapest 20. Dr. Fleisz János történész, Nagyvárad 21. Dr. Gángó Gábor irodalomtörténész, filozófus, Budapest 22. Gazda István tudománytörténész, Piliscsaba 23. Gintli Tibor történész, Budapest 24. Gottwald Zoltán menedzser, Tata 25. Dr. Gödölle Zoltán fôorvos, Tata 26. Gyüszi László elnök, igazgató, Tata 27. Hajdú Tibor történész, Budapest 28. Iván Lászlóné igazgató, Oroszlány 29. Kalla Kálmán mesterszakács, Gundel, Budapest 30. Katona Tamás történész, Budapest 31. Keller György tanár, Tata 32. Kemény Bertalan, Budapest 33. Dr. Kicska Zsuzsanna orvos, Tata 34. Kis Bacskó Erzsébet képzési szakértô, Salgótarján 35. Kiss Klára gyógytornász, Tata 36. Klettner Anikó pszichológus, Budapest 37. Kutenicsné Szíjártó Erzsébet szociális gondozó, Tata 38. László György szakinstruktor-danubius Rt., Budapest 39. Dr. Lengyel Margit ügyvezetô igazgató, Budapest 40. Lengyel K. Péter pszichológus, Tata 41. Maczkó Mária énekes, Tura 42. Magyar Csaba informatika tanár, Tata 43. Dr. Matos Lajos kardiológus, Budapest 44. Dr. Mercs Genovéva fôorvos, Tata 45. Miklóssy Endre író, Budapest 46. Dr. Mohos Márta múzeumi fôosztályvezetô, Budapest 47. Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, Budapest 48. Dr. Nagy Lajos fôorvos, allergológus-immunológus, Gyôr 49. Dr. Németh Eleonóra reumatológus, Komárom 50. Dr. Ormos Mária történész, Budapest 51. Pánczél István szociális otthon igazgató, Nagysáp 52. Dr. Pálos Lajos igazgató fôorvos, Tata 53. Pohlmann Ferenc történész, Budapest 54. Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra jogász, Tatabánya 55. Prácser Miklós fôborász, Dégenfeld Pincészet, Tokaj 56. Pusztainé Gál Ilona szociális szakelôadó, Tata 57. Rácz Tiborné szociális otthon igazgató, Tata 58. Ress Imre történész, Budapest 59. Dr. Rohály Gábor fôszerkesztô, Budapest 60. Dr. Róna-Tass András nyelvész-muzeológus, Budapest 61. Sándorné B. Margit, pszichológus, Szombathely 62. Sárosy Zsuzsa mentelhygiénés szakértô, Tatabánya 63. Simon Tamás elnök, Falufejlesztési T., Budapest 64. Sipos Péter történész, Budapest 65. Sitkei Gyula technikatörténész, Budapest 66. Soós Ferenc, szakmai igazgatóhelyettes, Tatabánya 67. Strauszné Bojti Andrea tereptanár, Tata 68. Szabó András elôadómûvész, Budapest 69. Szalai József szociális otthon igazgató, Külsôvat 70. Szapu Krisztina szociálpolitikai szakértô, Tata 71. dr. Szatmári Sarolta régész, Budapest 72. Szász Zoltán történész, Budapest 73. Dr. Szegvári Péter, tanár, területfejlesztési szakértô, Budapest 74. Szentessy Lászlóné igazgató, Tata 75. Szép Krisztina szociálpolitikai szakértô, Tata 76. Szikra Dorottya adjunktus, ELTE, Budapest 77. Dr. Szollár Lajos professzor, SOTE, Budapest 78. Szöllôsi Mihály tanár, borász, Tata 79. Dr. Szörényi László irodalomtörténész, igazgató, Budapest 80. Szûrös Éva osztályvezetô, Budapest 81. T. Dobosi Viola régész, Budapest 82. Tverdota György irodalomtörténész, Budapest 83. Dr. Vértes László elnök, Budapest 84. Vértes Tibor pálinkamester, Agárd 85. Zachár László igazgató, NFI, Budapest 12

13 A Magyary Z. Népfôiskolai Társaság mûködését adománnyal támogatók 2006-ban Balogh Csaba Balogh Csabáné Bokros Zsolt Dr. Lux András Dr. Lux Andrásné Fekete Imre Hanó Gézáné Huszár Miklós Juhászné Kerényi Mária Kálmán Attila Keresztesi József Laudberger Elemérné Máté Jánosné Nagy Éva Német Gyula Német Gyuláné Nyitrai Istvánné Simon Gézáné Takács Károlyné Tapolcai Józsefné A népfôiskola tagsága és hallgatói több mint ,- forinttal támogatták a mûködést, amikor felhívással fordultunk hozzájuk a pénzügyi nehézségeink miatt. A támogatások összege 400-tól 5.000,- forintig terjedt. Elnökségünk nevében köszönjük a támogatást, a segítôkészséget! A népfôiskola programjain közremûködô elôadók, akik nem kértek tiszteletdíjat 2006-ban 1. Dr. Csányi Vilmos etológus, akadémikus, Budapest 2. Dr. Fedor Mihály OM fôosztályvezetô, Budapest 3. Dr. Nagy Lajos allergológus, immunológus, reumatológus fôorvos, Gyôr 4. Dr. Szatmári Sarolta régész, muzeológus, Budapest 5. Dr. Szegvári Péter docens, területfejlesztô, Budapest 6. Dr. Szerémy Zsolt, fôorvos, Tata 7. Gottwald Zoltán menedzser, Tata 8. Gyüszi László elnök, igazgató, Tata 9. Miklóssy Endre író, Budapest 10. Monspart Sarolta világbajnok tájfutó, egészségvédô, Budapest 11. Simon Tamás elnök, Falufejlesztési Társaság, Budapest 12. Szöllôsi Mihály tanár, borász, Tata 13. Szûrös Éva osztályvezetô, Budapest 14. Vértes Tibor pálinkamester, Agárd A népfôiskola elnöksége nevében köszönjük elôadóinknak, hogy ezzel is támogatták munkánkat! A népfôiskolát természetbeni eszközökkel, költségcsökkentéssel nyújtott támogatás Esôemberekért Egyesület, Tata egyéb támogatás Jávorka S. Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, Tata bútor K-E Megyei Önkormányzat, Tatabánya bútor K-E Megyei Vöröskereszt, Tatabánya bútor Multimix Kft. Tata Help Kht., Tata szállítás Egyéni támogatás, Tata szállítás A népfôiskola elnöksége köszönetét fejezi ki a szervezetek vezetôinek, illetve azon személyeknek, akik közremûködtek a támogatás szervezésében, lebonyolításában! A Mûvelôdés hete és a Tatai Civil Napok rendezvényeinél önkéntes munkával segítôk névsora: Áy Lajosné, Félix Károlyné, Hanó Gézáné, Lentulay Mária, Nagy Éva, Neuberger István, Szlukovényi Lászlóné, Tuboly Sándorné. A népfôiskola elnöksége köszönetét és elismerését fejezi ki az önkéntes munkával segítô tagtársainknak! Népfôiskolánkat az alábbiakban felsoroltak képviselték országos tanácskozásokon és szakmai fórumokon: Gyüszi László, Hartmann Márton, Kiss Klára, Lentulay Mária, Varga Zsuzsanna. Népfôiskolai Hírmondó A Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság kiadványa, 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13. Felelôs kiadó: Gyüszi László Felelôs szerkesztô: Keresztesi József Készítette: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft Budapest, Angol u. 34. Telefon: Ügyvezetô igazgató: BOLYKI ISTVÁN Szerkesztôi üzenet Köszönöm az írásokat, véleményeket és javaslatokat. Elnézést kérek azoktól, akiknek nem került be a véleménye. Reméljük készül következô szám is, és akkor pótoljuk. Várjuk továbbra is az írásokat, ötleteket, dokumentumokat. A NÉPFÔISKOLA EGYÉB ELÉRHETÔSÉGEI: Tel, fax: 34/ ; 06 30/ honlap: 13

14 SAJTÓVISSZHANG SAJTÓVISSZHANG SAJTÓVISSZHANG A Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaságról a sajtóban Népfôiskolánk elnöksége ara törekszik, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg tevékenységét a városban- és környékén élôkkel. Ennek érdekében rendszeresen eljuttatja a helyi és megyei lapokhoz idônként országos fórumokhoz is programjairól a híreket, tudósításokat. Örömmel tölt el bennünket, hogy ezek a híradások is hozzájárulnak tevékenységünk meg- és elismertetéséhez. Sokan e híreket követôen jönnek el egy-egy elôadásra, majd kapcsolódnak be állandó látogatóként, sôt támogatóként. A helyi médiák közül meghatározó szerepe van a TKTVnek, ahol a képújságban folyamatosan adnak információt programjainkról, de ezt még kiegészíti a munkánkról adott rendszeres tudósítás is. Hasonló fontossággal bír a Harangláb c. városi újságban megjelenô állandó, havi rendszerességgel közreadott információ rendezvényeinkrôl, a sorozatok elôadásairól, amelyeket idônként képes tudósítással is bôvülnek. A megyei lapok közül legtöbb híradást a 24 Óra adott közre az elmúlt évben, de az utóbbi idôben a K-E Megyei Hírlapban is volt lehetôségünk megjelentetni híradásokat. Az országos kiadványokban természetszerûen ritkábban van lehetôség a megjelenésre. Ebben kivételt képez a Magyar Népfôiskolai Társaság kiadványa, ahol szintén állandóan van lehetôségünk a publikálásra. Az elmúlt évben lehetôség nyílt egy másik országos szakmai kiadványban is SZÍN Közösségi mûvelôdés c., ahol kimondottan a népfôiskola szakmai tevékenységérôl volt lehetôség tapasztalatinkat leírni. Nagyon köszönjük a helyi, megyei és országos szakmai lapok vezetôinek, munkatársainak, hogy a nyilvánosság lehetôségeivel is segítik, támogatják törekvéseinket. Ennek jelentôsége mutatkozik meg abban, hogy a híradások száma 2006-ban megközelítette a százat, és tovább növekedett a rendezvényeinket látogatók, érdeklôdôk száma is. -keresztesi- József Attiláról nem középiskolás fokon Tatán A tatai Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság magyar történelmi sorozata keretében József Attila költészetérôl, költôi jelentôségérôl hangzott el a nagysikerû elôadás. A nem mindennapi elôadást Tverdota György, az ELTE tanszékvezetô tanára tartotta, aki saját kutatásainak fontosabb eredményeit is ismertette a nagyszámú hallgatósággal. A történelmi sorozat állandó hallgatósága mellett szép számmal voltak jelen a Bláthy kollégium, a középfokú kollégium és a Jávorka szakközépiskola tanulói is. A népfôiskola elnöksége nagyra értékeli a fiatalok részvételét programjain, köszönetét fejezi ki a segítô tanároknak, akik szintén részesei voltak a rendezvénynek november 17. Munkatársunktól Komárom-Esztergom Megyei Hírlap A kistérségek nagy gondja önkormányzataink száma Tata Csökkentsük felére az önkormányzatok számát vagy a községi önkormányzatok helyett legyenek kistérségi önkormányzatok? A kérdést dr. Szegvári Péter címzetes egyetemi docens tette fel pénteken a Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság emlékülésén A cselekvés állama címû elôadása közben, s válaszolt is rá: Ezt egyetlen politikai erô sem fogja felvállalni. Annak ellenére, hogy valamennyien tudják: a települések csak jogilag egyenlôk, feladat- és hatáskörüket tekintve nem. Bizonyítja ezt, hogy a községek és kisebb városok egyharmada tartozik az önhibájukon kívül hátrányos helyzetûek közé, akik kiszolgáltatottjai az állami támogatás mértékének. A közigazgatási szakember szerint túl sok az önkormányzat, ugyanakkor az sem jó, ha a kistérségben csak közös pénzek elosztásáról döntenek érdemben. Az elôbbre lépést az jelentené, ha a többcélú társulásoknak lenne önálló munka szervezetük, de legalább önálló közigazgatási társulásaik. Dr. Szegvári Péter egyébként nem tartja valószínûnek a megyék évben történô megszüntetését, s arra számít, hogy ez csak 2012-ben fog bekövetkezni, Addig viszont ki kell alakítani az egységes közszolgáltatási rendszert. P.P. 24 Óra, június. 12. A mûvelôdés hete programjai megyénkben Az elmúlt években a Mûvelôdés hete a tanulás ünnepe szlogen a Magyar Népfôiskolai társaság aktív kezdeményezése révén országos méretûvé vált. A Programok alapvetô célja hogy a felnôttek tanulási lehetôségeire, annak egyéni és közösségi jelentôségére ráirányítsa a figyelmet, bátorítsa, ösztönözze az ebben való részvételt. Célkitûzése egybeesik az EU országaiban már régóta hangsúlyozott élethosszig tartó tanulás eszméjével. Ebben az évben az akció keretében szervezett rendezvények idôszaka március éig tart. A tatai Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság sikeresen pályázott partnereivel Magyary Zoltán Városi és Megyei Mûvelôdési Központtal, TIT megyei egyesületével és az oroszlányi Mûvelôdési Központ és Könyvtárral a programok megszervezésére. Március 20-a és 25-e között a tatai mûvelôdési központban bemutatkozási lehetôséget szeretnének teremteni a felnôttképzést folytató szervezeteknek. A rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára március 20-án 14 órakor kerül majd sor, ekkor bevezetô elôadást tart Zachár László, a NFI igazgatója és Soós Ferenc, a megyei munkaügyi központ szakmai igazgató-helyettese. Komárom-Esztergom Megyei Hírlap február 9. 14

15 A Magyary Zoltán Népfôiskolai Társaság évi sorozatai, képzései, tervezett rendezvényei A HELY SZELLEME GENIUS LOCI sorozat programja A sorozat helyszíne: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata, Váralja u. 4.) olvasóterme Kezdési idôpont és elôadás nap: szerda, 17 óra Idôpont: február 7. Téma: A török kor és Tata-Tóváros Elôadó: Hegyi Klára történész, tudományos tanácsadó, MTA Történettudományi Intézete, Budapest Idôpont: február 28. Téma: Tata-Tóváros története a szabadságharctól az I. világháborúig Elôadó: dr. Körmendi Géza történész, tanár, Eötvös J. Gimnázium ny. igazgatója, Tata Idôpont: március 28. Téma: Tata-Tóváros története Trianontól 1948-ig Elôadó: dr. Körmendi Géza történész, tanár, Eötvös J. Gimnázium ny. igazgatója, Tata Idôpont: április 25. Záró program: Séta bölcsôhelyem körül városnézô utazás a Dottó kisvonattal Vezeti: dr. Körmendi Géza történész, tanár, Eötvös J. Gimnázium ny. igazgatója, Tata Az egészségügyi program tematikája 2006/2007 Helyszín: Magyary Zoltán Városi és Megyei Mûvelôdési Központ Tata, Váralja u 4. Idôpont: szerda óra Idôpont: január 10. Elôadó: Barnáné Susa Éva ÁNTSZ K-E Megyei Intézete, Tatabánya Téma: Ételünk életünk egészségünk (Bemutatóval.) 9. Idôpont: január 24. Elôadó: Kiss Klára gyógytornász, Tata Téma: Gerincproblémák, tartásjavító gyakorlatok! /Néhány otthon végezhetô gyakorlat./ 10. Idôpont: február 7. Elôadó: Dr. Szerémy Zsolt sebész, klinikus, Tata Téma: A bélrendszer mûködése és egészségi problémái 11. Idôpont: február 21. Elôadó: Dr. Nagy Erzsébet szakorvos, Tata Téma: Keleti gyógyítás szemlélete és módszerei 12. Idôpont: március 7. Elôadó: Lengyel K. Péter pszichológus, Tata Téma: A stressz kiváltó okai és megelôzése 13. Idôpont: március 21. Elôadó: Dr. Mercs Genovéva fôorvos, Tata Városi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelôintézet Téma: Csontritkulás veszélyei és a megelôzés lehetôségei 14. Idôpont: április 4. Elôadó: Mátics Gábor masszôr, Komárom Téma: A masszázs szerepe, jelentôsége az egészséges életmódban 15. Idôpont: április 18. Elôadó: Dr. Bogdán Mihály fôorvos, Tata Városi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelôintézet Téma: Miért baj a cukorbaj? 16. Idôpont: május 2. Elôadó: Klettner Anikó klinikai szakpszichológus, Budapest Téma: Szexuális problémák a pszichológus szemével 17. Idôpont: május 16. Elôadó: Látóút Budapest, Orvostörténeti Múzeum (de.) Téma: A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház bemutatása (du.) 15

16 Vezeti: Dr. Mohos Márta fôosztályvezetô, és dr. Ferenczy Miklós gerontológus szakorvos A magyar történelemi sorozat programja 2006/2007 (keddi napokon, kéthetenként, 17 órakor a Jávorka S. Szakközépiskolában Tata, Új út 19.) január Téma: Lehetôségek és kényszerek a külpolitikában a II. világháború elôestéjén Elôadó: Szakály Sándor történész, Budapest január Téma: Magyarország és a II. világháború Elôadó: Szakály Sándor történész, Budapest február Téma: Kényszer áttelepítések és hadifoglyok a II. világháborúban Elôadó: Stark Tamás történész, MTA Történettudományi Intézete, Budapest február Téma: A háború utáni új világrend kialakulása Európában, a párizsi békeszerzôdés Elôadó: Sípos Péter történész, MTA Történettudományi Intézete, Budapest március Téma: Magyarország a szovjet érdekszférában a Rákosi rendszer Elôadó: Borhi László történész, MTA Történettudományi Intézete, Budapest március Téma: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Elôadó: Horváth Sándor történész, MTA Történettudományi Intézete, Budapest április Téma: A Kádár-korszak sajátosságai (Kádár János szerepe) Elôadó: Pótó János történész, osztályvezetô, MTA Történettudományi Intézete, Budapest április Téma: Rendszerváltozás a demokrácia kezdetei Elôadó: Gergely András történész, egyetemi docens, ELTE, Budapest május Téma: Látóút Terrorháza, Budapest PARTNERSÉG ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTT c. ROP képzési program Január 15 és 22-e Helyszín: Bicske, Mûvelôdési Ház Január 18-a és 25-e Helyszín: Tata, Fazekas u. 4. Bordó-ház Január 19-e és 26-a Helyszíne: Oroszlány, Táncsics M. u. 1. Bányász Klub Február 8 10 Oroszlány és térsége Helyszín: Tata, Öreg-tó Klubhotel Február Tata és térsége Helyszín: Tata, Öreg-tó Klubhotel Február Bicske és térsége Helyszín: Gánt-Bányatelep, Fecskepalota Folyamatban lévô egyéb tanfolyamaink Alapfokú számítógépkezelôi ismeretek (50 órás) Angol kezdô nyelvtanfolyam 2 (80 órás) M-Prospect Nyelviskola Angol középhaladó nyelvtanfolyam (80 órás) M-Prospect Nyelviskola Tervezett tanfolyamaink Excel táblázatkezelô alapismeretek (30 órás) Haladó szövegszerkesztô Windows (30 órás) Tervezett egyéb programok, események Magyary Konferencia június 8. Népfôiskolai tanévnyitó ünnepség szeptember

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS. III. évfolyam,! szám 2001. január 6.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS. III. évfolyam,! szám 2001. január 6. 2001.1. hét 1.6. -1.12 Szó 06. Boldizsár V 07. Attila, Ramóna H 08. Gyöngyvér K 09. M arcéi Sze 10. Melánia Cs 11. Ágota P 12. Ernő OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS III. évfolyam,! szám 2001. január 6. A Társaság hosszú

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

is. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Támogatás XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Mezey Katalin: Boldog Új irodába költöztünk!

is. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Támogatás XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Mezey Katalin: Boldog Új irodába költöztünk! Duna Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Támogatás vről évre sok segítséget kap É egyesületünk a falu- és tanyagondnokságot működtető önkormányzatoktól. A folyamatos működéshez

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben