LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL"

Átírás

1 LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez

2

3 Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN

4 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI ISMERETÉHEZ Összeállította: Lenkei Valéria Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, 2006

5 A kötet megjelenését támogatta: Dunakeszi Város Önkormányzata Mûvelõdési, Oktatási és Informatikai Bizottsága Lektorálta: Mándli Gyula a Pest Megyei Honismereti Egyesület elnöke ISBN

6 Elõszó Az elmúlt 15 év alatt jelentõsen megnõtt az érdeklõdés a helyismereti gyûjteményünk iránt. Az emberek kötõdnek a szülõföldhöz, a lakóhelyhez, a munkahelyhez, igénylik a hozzájuk kapcsolódó ismereteket. Ezeket az ismereteket, információkat a helyismereti dokumentumok hordozzák. Kezelésük, hozzáférhetõvé tételük, megismertetésük adja a helyismereti munka lényegét. Jelentõsen gyarapodott a helyismereti dokumentumok száma, és ma is nagy gondot fordítunk a Dunakeszirõl, Alagról szóló irodalom beszerzésére. Háromszáznál is több könyv, közel 100 kézirat, 50 nem hagyományos dokumentum és több mint 100 egyéb dokumentum található a gyûjteményben. Teljességre törekvõen igyekszünk beszerezni visszamenõleg is a helyi megjelenésû periodikumokat. A gyûjteményünkben elhelyezett dokumentumok már számítógépes adatbázisban vannak, több szempont szerint visszakereshetõk, továbbá közel 6000, a helyi lapokban megjelent cikket is tartalmaz az adatbázis. Szeretnénk, ha a város lakossága, a könyvtár olvasói minél nagyobb számban megismerkednének ezzel az óriási ismeretanyaggal, ezért most nyomtatott formában is megjelentetjük a településünk múltjának, jelenének megismeréséhez használható forrásanyagot. A Lenkei Valéria könyvtáros által összeállított ajánlóbibliográfiát ajánlom minden fiatalnak és felnõttnek, remélve, hogy jól segíti õket tanulmányaikban, munkájukban, a szülõföld, a lakóhely jobb megismerésében. Dunakeszi, május Csonka Mária igazgató

7 Bevezetés Elõzõ kiadványunk (Ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez) Dunakeszi várossá nyilvánításának tízéves évfordulójára készült, mely a Dunakeszi Városi Könyvtár (ma Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár) helyismereti gyûjteményét mutatta be. Napjainkra szükségessé vált e kiadvány aktualizálása a helyismereti dokumentumok gyarapodása miatt. Az utóbbi idõben a helytörténetkutatás iránti érdeklõdés növekedése figyelemre méltó jelenség. A tájékoztató munkában szinte naponta elõfordulnak helyismereti jellegû kérdések. Jelen kötetünkben a Dunakeszire, a város szülötteire, eseményeire vonatkozó irodalmat soroljuk fel a következõ szempontok szerint: helyi vonatkozású mûveket (függetlenül a mû szerzõjétõl, megjelenési helyétõl) helyi szerzõk mûveit, helyi kiadású mûveket (ezt csak annyiban tudjuk érinteni, amennyire helyi vonatkozású a kiadott mû a helyi kiadók számának növekedése miatt) január 1-jétõl a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a Text- Lib integrált könyvtári programot használja dokumentumai feldolgozására, mely széleskörû dokumentumfeltárást tesz lehetõvé. Az utóbbi években intenzívebben ban a helyismereti gyûjtemény feltárása is megtörtént a TextLib-bel. A feldolgozás kezdetétõl szempont volt a helyismereti tájékoztatás azonnali elõsegítése. A helyismereti tárgyszórendszer kidolgozása után lehetõvé vált ezen dokumentumok új szempontú tartalmi feltárása. A külön tárgyszórendszer alapján a helyismereti dokumentumok szétválaszthatók a könyvtár egyéb dokumentumaitól. A visszakeresés így sokkal könnyebb. Sõt keresõkér- 6

8 dést is szerkesztettünk az adatbázisban való keresõmunka megkönnyítésére. (Ez a folyóiratok címére való keresésben segít.) Eddig több ezer tételt vittünk be az adatbázisba, melyek zöme cikk-analitika. Több száz könyvdokumentum áll az olvasóközönség illetve a kutatók rendelkezésére. (Természetesen csak helyi használatra fénymásolási lehetõséggel.) A korszerû információtárolási lehetõségeket felhasználva könyvtárunkban helyismereti tartalmú nem hagyományos dokumentumok is vannak. Az elõzõ kiadvány tematikus elrendezésû, jelen bibliográfiánk az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) szakcsoporti sorrendjében épül fel. A szakcsoportokon belül a bibliográfiai leírás besorolási adatainak betûrendje határozza meg a tételek helyét. A sorszámozás folyamatos. Azokról a mûvekrõl, amelyekben Dunakeszi csak részben szerepel, rövid tartalomismertetést közlünk a címleírások után, sõt a könnyebb tájékozódás érdekében sok helyi érdekeltségû dokumentum után is megtesszük ezt. A címleírások elõtt feltüntetett szakrendi és betûrendi jel a mû raktári helyét jelöli, tehát ez alapján kell a könyvtárban kikérni. A címleírások fölötti jobb oldalon azt jelöljük, hogy a könyvtáron belül hol található az adott dokumentum. Az állományjelzeteket a következõ módon tüntetjük fel: Ht = helyismereti gyûjteményben, melyek csak helyben használhatók; VK (K) = kézikönyvtárban, mely dokumentumok szintén csak helyben használhatók; VK = kölcsönözhetõ példány is van belõle; VK (Gy) = a Központi Könyvtár Gyermekrészlegében található belõle példány; 1. Sz. F. = 1. Sz. Fiókkönyvtárban van példány; 2. Sz. F. = 2. Sz. Fiókkönyvtárban van példány; Raktár = raktárra küldött példány. 7

9 Egy mûnél akár több jelzet is elõfordulhat, jelezve, hogy több példány is van az adott dokumentumból, de a konkrét darabszámra nem térünk ki. A címleírásban alkalmazott sorrend: Szakrendi jel Cutter 1. besorolási adat (Szerzõi az 1.) Fõcím. Alcím. (Közremûködõk.) Kiadás helye: Kiadó, kiadás éve. Terjedelem p. (Sorozatcím ; sorozati szám.) A mû ismertetése néhány mondatban (annotáció). Vonatkozó adat: pl. Alag: p Ahol nincs módunkban követni e sémát, ott némileg módosul a leírás módja; a kiadás helye, a kiadás éve, a kiadó nevénél a hiányt nem jelöljük, csak a konkrét adatokkal rendelkezõ kiadványoknál tüntetjük fel az adott hivatkozásokat. Legtöbbször a kiadó neve hiányzik. A leírás módja ezekben az esetekben: Fõcím. Alcím. (Közremûködõk.) Kiadás helye, kiadás éve, stb. Ha van kötete, a kötetsorszámot és -címet is feltüntetjük. A közremûködõknél, (ha nincs önálló szerzõ) feltüntetjük a szerkesztõket, összeállítókat. Helyi kiadású mûveknél az illusztrátorokat is. A címleírásnál [ ] = szögletes zárójelbe kerülnek azok az adatok, amelyeket nem a mûbõl vettünk, ( ) = kerek zárójelben szerepelnek a sorozatcímek, pontosvesszõ után pedig a sorozati szám. A feldolgozott és állományba vett dokumentumok nagy része önálló kiadvány, de sok dokumentum másolat formájában jelenik meg, ezt minden dokumentum-leírásnál megemlítjük. A dokumentumok nagy része könyvdokumentum, a többi az 8

10 egyéb dokumentumok közé tartozik, a kéziratokat külön megemlítjük, a beszámolókat és a szakdolgozatokat kiemelve említjük. A 10. fejezetben az Egyéb dokumentumtípusok között felsoroljuk az általunk eddig összegyûjtött ún. nem hagyományos dokumentumokat, melyek helyi tartalommal rendelkeznek. Hordozókként válogattuk õket össze. Ezek a válogatás sorrendjében: hangkazetták (CC-k), CD-k, CD-ROMOK, hagyományos hanglemezek (LP-k), videók (VD-k). A 11. fejezetben betûrendben ismertetjük az általunk ismert helyismereti folyóiratokat felderíthetõ adataikkal együtt. Az adatok sorrendje: a folyóirat címe, a témakör megnevezése, a kiadás helye, a kiadó, a megjelenés gyakorisága, közremûködõk, indulás, megszûnés. Ha már feldolgoztuk az adott kiadványt, zárójelben közöljük a feltárt cikkek számát. Ha még nincs feltárva, a megjegyzésben közöljük azt. A folyóiratok nálunk ténylegesen meglévõ számairól lista készült, mely megtekinthetõ a helyismereti különgyûjteményben. A listában értelemszerûen olyan folyóiratcímek is találhatók, melyekbõl nincsenek példányaink. A 12. fejezet a Helyi szerzõk nem helyi vonatkozású mûvei a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban címmel a településünkön legkülönfélébb területeken alkotó emberek munkáiból a könyvtárunkban feltalálhatókat soroljuk fel. A 13. fejezet tartalmazza a Rövidítések jegyzékét. A kiadványban való tájékozódást a mutatók könnyítik meg. Névmutató (szerzõk, közremûködõk), címmutató (csak sorozatok), helynévmutató, tárgymutató készült ( fejezet). A több néven publikálókhoz valamint a változó neveken elõforduló intézményekhez utalókat készítettünk. 9

11 A kiadvány 17. fejezetében található az Ismertebb helyi szerzõk névjegyzéke, melyben a jelentõsebb helyi szerzõkrõl gyûjtöttünk össze információkat. Munkánk során megpróbáltuk felkutatni a fenti szempontok szerinti mûveket, de korántsem állíthatjuk, hogy teljes körû a feltáró munkánk. Folyamatosan szerzeményezzük és integráljuk adatbázisunkba a helyi jellegû mûveket. Dunakeszi, május Lenkei Valéria 10

12 1. Általános mûvek 1. Ht 007 Z 16 Záhorszky Árpád: Az információs és kommunikációs rendszer fejlesztésének hiányai, hatása a közélet, a tömegkapcsolatok alakulására Dunakeszin. Dunakeszi, p, 8 t. Dunakeszi közéleti, kommunikációs lehetõségeinek alakulását elemzi a szakdolgozat az 50-es évektõl kezdve. 2. Ht 016 P 58 A Pest megyei intézmények, testületek által közreadott dokumentumok bibliográfiája, (Szerk. Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. (Könyvtári füzetek) Pest megye helyismereti vonatkozású dokumentumainak közötti bibliográfiája. Dunakeszi: 119., 480., 589., , 565., 672., 674., 738. tételekben 3. Ht 020 B 14 Bak Mónika: A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár arculatépítésének folyamata. Budapest, p., [1] t. A szakdolgozat témája a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár marketingje. 11

13 4. Ht 020 B 34 Barócsi Istvánné: A Dunakeszi Városi Könyvtár helyzete, Budapest, p. 5. Ht 020 J 57 Jelentés Dunakeszi város könyvtári ellátásának és könyvtári hálózatának szakfelügyeleti vizsgálatáról. (Összeáll. Békés György.) Szentendre: Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, , [12] p. 6. Ht 020 K 89 A könyv útja Pest megyében. (Szerk. Pál Ernõ.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. Pest megye közmûvelõdési könyvtárainak elemzése az közötti idõszakban. Hivatkozás a bibliográfia 70. tételében a jelenlegi 1. Sz. Fiókkönyvtár elõdjének nevelési tevékenységére. 7. Ht, VK (K) 020 K 89 Könyvtárak Pest megyében, (Összeáll. Tamási Csilla.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. Dunakeszi: p

14 8. Ht 020 P 58 Pest megye könyvtárai. (Szerk. Pál Ernõ.) Budapest: Megyei Könyvtár, p. Hivatkozás a bibliográfia 311., 315., 634. tételeiben a jelenlegi 1. Sz. Fiókkönyvtár elõdjére. 9. Ht 020 R 53 Csonka Mária: A Dunakeszi Városi Könyvtár tervezete az összefogás a könyvtárakért programsorozathoz. = Reklám a könyvtárban. Eger: MKE Heves M. Szerv., p A kötet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXVII. Vándorgyûlésén (1995. augusztus 10-én) elhangzott elõadásokat tartalmazza. 10. Ht 020 Sz 41 Szécsi Csilla: A közmûvelõdési könyvtár marketingje. [Dunakeszi], p. A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár marketing-tervének elemzése a szakdolgozat témája. 11. Ht 020 T 71 Tóth Beáta: A rendezvények szerepe a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Kaposvár, p. Szakdolgozat. 13

15 12. Ht 027 C 79 Csonka Mária: Adatok és tények a Városi Könyvtár tíz éves történetéhez, Dunakeszi, p. 13. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [29] p. 14. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 15. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 16. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár elõterjesztés[e] a Dunakeszi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága június 14-i ülésére. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [2] p. Beszámoló a Dunakeszi Városi Könyvtár tevékenységérõl. 14

16 17. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [9] p. 18. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, p. 19. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Borbély Emma.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, p. 20. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár VII. ötéves terve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [5] p. A Dunakeszi Városi Könyvtár közötti tervei. 21. Ht 027 K 18 Kardos Józsefné: Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár története. Dunakeszi, p. A Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár ismertetõje. 15

17 22. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 23. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 24. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 25. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 26. Ht 027 K 89 Könyvtári kalauz. (Összeáll.: Csonka Mária.) Dunakeszi: [Városi Könyvtár], [1990]. 16 p. A Dunakeszi Városi Könyvtár ismertetõje. 16

18 27. Ht 027 P 56 Pest megyei könyvtárak. (Szerk. Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. A Pest Megyei Könyvtáros különkiadása. Dunakeszi Városi Könyvtár: p Ht 027 Sz 68 Szentpéteri Ilona: A Dunakeszi Városi Könyvtár története. Dunakeszi, p. A Dunakeszi Városi Könyvtár közötti történetét dolgozta fel e szakdolgozat. 29. Ht 058 D 96 Dunakeszi mindentudó. [Dunakeszi]: [Wirepress et al.], p. Közhasznú tudnivalók tára. 30. Ht 058 D 96 Dunakeszi [városkalauz]. [Dunakeszi]: [Publi-City 1492 ], p. Városkalauz térképpel magyar és német nyelven. 17

19 31. Ht 060 A 39 Alföldi Vilma: Sport, kultúra, munkásmozgalom a Gödi Fészekben. [Budapest], p. A Gödi Fészek története. Dunakeszi: p. 5., Ht 060 B 59 Beszámoló a Dunakeszi Városban, valamint Fóton és Gödön végzett TIT tevékenységrõl. Dunakeszi: TIT Dunakeszi Városi Körzeti Szerv., p. A TIT közötti körzetbeli tevékenységérõl. 33. Ht 060 D 96 Dunakeszi Mûvészeti Napok, [Dunakeszi]: [Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Osztály], [2001]. [12] p. A 2001-es rendezvénysorozat programfüzete. 34. Ht 060 D 96 Dunakeszi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület alapszabálya. Dunakeszi: [Dunakeszi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület], p. Az június 19-én megtartott alakuló közgyûlés határozata. 18

20 35. Ht 060 M 18 Magyarság Dal- és Önképzõegyesület alapszabályai. (Összeáll. Gérecz Ödön, Lányi Ferenc.) [Budapest], p. Az 1926-ban alakult Magyarság Dal- és Önképzõegyesület 1927-es alapszabályának másolata. (Elnök: Lányi Ferenc, fõtitkár: Gérecz Ödön.) 36. Ht 060 V 49 Várkonyi Jenõ: A Gödi Fészek és annak helye a magyar munkásmozgalom történetében, Várkonyi Jenõ visszaemlékezése p., 7 t. Másolat. 37. Ht 060 V 60 Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Területi, Budapest és Környéke Kulturális találkozója. [Dunakeszi]: [József Attila Mûvelõdési Központ], [1999]. [21] p. Az május 18-án megtartott rendezvény programfüzete. 38. Ht, 1. Sz. F. 070 P 58 Pest megye sajtóbibliográfiája, (Boros Pál kéziratának felhasználásával összeáll. Békés József.) [Szentendre]: PMKK, 1977 [!1982]. 316 p. A megye közel 200 év alatt született sajtótermékeinek gyûjteménye. Dunakeszi: p. 15., , 28., 37., ,

21 39. Ht 070 P 58 Pest megye sajtóbibliográfiája, (Összeáll., szerk.: Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. A megye 1975-tõl keletkezett sajtótermékeinek bibliográfiája. Dunakeszi: p. 17., 23., 52., 86., 94., 188., 200., 210., 222.,

22 2. Vallás, teológia 40. Ht 280 C 18 Chobot Ferenc: A Váczi Egyházmegye történeti névtára. 1. rész: Az intézmények története. Vác: Dercsényi Dezsõ Vállalata, p. Fénymásolt oldalak a könyvbõl. Dunakeszi: p. 9., , 418., 421., 426., 430., Ht 280 E 11 Éber Ottó: [A Dunakeszi Evangélikus Egyház 50 éves története]. [Dunakeszi], p. Kézirat. A helyi evangélikus egyház közötti története. 42. Ht 280 V 40 Varga Lajos: Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. (Közread. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola.) Dunakeszi: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, p. Különlenyomat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola évi évkönyvébõl. 21

23 43. Ht 280 W 77 Windháger Károly: Egyházak, egyházi szervezetek mûködése és a hitélet falumban és szülõhelyemen a XX. században. [Dunakeszi]: [Szerzõi kiad.], [1992]. 55 p. A város XX. századi egyháztörténetérõl szóló szakdolgozat másolata.. 22

24 3. Társadalomtudományok 44. Ht 308 I 14 Az Ifjúság élethelyzete Pest megyében az Ifjúság2000 kutatás adatai alapján. (Kész. Kiss Petra et al.) [Budapest]: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, [2002]. 142 p. Pest megyei ifjúságszociológiai felmérés eredményei. 45. Ht, Raktár 308 B 45 Békés István: Pest megyei barangolások. [Budapest]: Kossuth Kiadó, , [6] p. Pest megyérõl szóló karcolatok, riportok. Dunakeszi: p József Attila: p Ht 308 B 55 Berkovits György: Szorító gyûrû. A pest környéki településekrõl. = Valóság sz., p. Másolat a folyóiratból. A cikk témája az agglomerációs jelenségek hatásának vizsgálata Pest megyében. 23

25 47. Ht, VK 308 B 55 Berkovits György: Világváros határában. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, [1976]. 341, [3] p. (Magyarország felfedezése) Szociográfia, helytörténet, korabeli fotók. Dunakeszi: p Ht 308 E 25 Egry Ferenc: Szociális intézmények és berendezések a M. Kir. Államvasutak mûhelyeiben. cop p., [38] t. Másolat. Dunakeszi Fõmûhely: p. 7-8., 12., , , , + fotók 49. Ht, VK 310 L 18 Lakossági igényfelmérés. Dunakeszi, [Dunakeszi]: [Városi Tanács], p. Dunakeszi város településfejlesztési igényeit rendszerezi a kiadvány az elõzetesen kiküldött kérdõívekre adott válaszok alapján. 50. Ht 310 N 68 Népszámlálás, évi. 21. [kötet], Pest megye adatai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 24

26 51. Ht 310 N 68 Népszámlálás, évi. 21. a. [kötet], Pest megye számlálókörzeti és külterületi adatai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 52. Ht 310 P 58 Pest megye statisztikai évkönyve. Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat, Címváltozás: Pest megye fontosabb statisztikai adatai, ; Pest megye statisztikai évkönyve, Kiadóváltozás: Központi Statisztikai Hivatal Pest Megyei Igazgatósága; Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága Kötetadatok: 1958., , 1990., Pest megye adott évekre vonatkozó adatai. Dunakeszire elszórtan vonatkozó adatok. 53. Ht 310 S 86 Statisztikai adatgyûjtemény a Dunakanyar és a Ráckevei (Soroksári)-Duna üdülõkörzetrõl. Budapest: Közép-Dunavidéki Intézõ Bizottság, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 25

27 54. Ht 312 B 67 Bisztrai Tibor: Dunakeszi népességfejlõdése a demográfiai adatok tükrében. Budapest, p. A szakdolgozat témája a település lakosságszámának alakulását vizsgálja statisztikai adatokra támaszkodva. 55. Ht 312 C 26 Conscriptio colonórum possionis Dunakesz [!Dunakeszi]. [1788]. 3 p. Parasztok összeírása Dunakeszi községben 1788-ban. Kéziratmásolat a Pest Megyei Levéltár Vác IV. 165-a 395/1862 anyagáról, mely egy kézzel írott névsor. 56. Ht 323 C 78 Csoma Attila: Az 1956-os forradalom lakóhelyemen Dunakeszin. [Dunakeszi], [1994]. 23 p. Kézirat. Az OKTV-re készült pályamû témája az 1956-os forradalom helyi vonatkozásai, a Dunakeszi Nemzetõrség története. 57. Ht 323 Sz 59 Szénási József: Az évi forradalom lakóhelyemen Dunakeszin. [Dunakeszi], [1994]. 25 p. Kézirat. Az OKTV-re készült pályamû témája az1956-os forradalom helyi vonatkozásai, a Dunakeszi Nemzetõrség története. 26

28 58. Ht 324 B 65 Biró Gergely: Választók és választások Dunakeszin a 20. század második felében. [Dunakeszi], p. A szakdolgozat témája Dunakeszi XX. századi politikatörténete. 59. Ht 324 B 82 Borszéki Péter: Egy állampolgár gondolatai a rendszerváltozásról. [Dunakeszi], [1990]. 23 p. A szakdolgozat témája az 1990-es országgyûlési képviselõválasztások országos és Pest megyei 3. Sz. választókerületi vonatkozásai. 60. Ht 329 J 57 Jelentés a KISZ Dunakeszi városi küldöttgyûlésnek, (Közread. KISZ Dunakeszi Városi Bizottsága.] [Dunakeszi], [1984]. 18 p., 3 t. 61. Ht 329 J 57 Jelentés a KISZ Dunakeszi városi küldöttgyûlésnek, (Közread. KISZ Dunakeszi Városi Bizottsága.] [Dunakeszi], [1986]. 15 p., 3 t. 27

29 62. Ht 329 M 14 Magyar Úttörõk Szövetsége Dunakeszi Városi Elnöksége: Magyar Úttörõk Szövetsége Dunakeszi Városi Elnökségének beszámolója az között végzett munkáról. Dunakeszi, , [1] p. 63. Ht 329 M 14 MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága: Az MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága jelentése a XII. Kongresszus óta végzett munkáról. [Dunakeszi], [1985]. 54 p. Dunakeszi élete 1980 és 1984 között. 64. Ht 331 D 75 Dokumentumok Pest megye munkásmozgalmának történetébõl, (Kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.) Szentendre, p. (Pest megyei múzeumi füzetek ; 15.) Alag: p. 40. Dunakeszi: p , 52., 99., 105., Ht 331 D 96 Dunakeszi Városi Tanács: Munkavédelmi szabályzat, [Dunakeszi], p. A Városi Tanács és intézményei részére készített szabályzat. 28

30 66. Ht 331 M 94 Munkásmozgalmi életrajzok Pest megyébõl. Szentendre: PMKK, p. Dunakeszi: p. 8., 16., 29., 49., 54., 73., 85., 93., Ht 331 R 61 Réti László - Róder László: Az Erdei Telep, Budapest- Szigetmonostor: [KPVDSZ Vörös Meteor Természetvédelmi Egyesület], p. Gödi Fészek: p. 21. és részletekben. 68. Ht 333 U 86 Urbéri egyesség, Dunakeszi község határának urbéri rendezése 1860-ban. 10 p. Kéziratmásolat a Pest Megyei Levéltár, Vác IV /1862 anyagáról. 69. Ht 334 D 96 Dunakeszi, Fót, Göd kisiparosok névjegyzéke, [Dunakeszi]: [Dunakeszi Városi Tanács VB.], p. Dunakeszi: p. [7]

31 70. Ht 336 D 96 Dunakeszi lakótelep I. ütem pénzügyi megvalósítási ütemterv. Budapest: Általános Épülettervezõ Vállalat, [24] p. A lakótelep építésének költségvetése. 71. Ht 336 D 96 Dunakeszi nagyközség távlati fejlesztési terve. (Összeáll. Velner Lajos.] Dunakeszi: Nagyközségi Tanács, p., [10] t. A nagyközség településfejlesztési tervei. 72. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Polgármesteri Hivatal évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Polgármesteri Hivatal, [58] p. 73. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [10] t. 74. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [14] t. 30

32 75. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VI. ötéves költségvetési és fejlesztési alap terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [15] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 76. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VII. ötéves pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [8] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 77. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VB: Beszámoló a VI. ötéves tervi költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásáról. (Összeáll. Kupai Gáborné.) Dunakeszi: Városi Tanács, p. [29] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 78. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VB: Beszámoló az évi gazdálkodásról. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [12] t. 31

33 79. Ht 336 K 12 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 6.) Alag: p. 69. Dunakeszi / Káposztáskeszõ: p Ht 336 K 12 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírása. Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 3.) Dunakeszire vonatkozó demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Alag: p Dunakeszi / Káposztáskeszõ: p Ht 336 K 99 Kupai Gáborné : Dunakeszi Városi Tanács költségvetési gazdálkodásának értékelése az V. ötéves tervidõszakban a tervezett elõirányzatok és teljesítések összevetése alapján. Dunakeszi, p. Kézirat. Dunakeszi 1976 és 1980 közötti eredményeinek értékelése. 32

34 82. Ht 336 N 73 Névjegyzék, 1-3. kötet. Budapest: SKV, p. Vállalatok, szövetkezetek, pénzintézetek, egyéb szervek statisztikai adatai. Dunakeszi: p. 57., 263., 338., 542., 548., 667., 973., 988., 1007., 1123., 1166., 1170., 1204., 1269., 1302., 1308., Ht 336 Sz 24 Szakály Ferenc: Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. Budapest: Pest Megye Monográfia Alapítvány, p. (Elõmunkálatok Pest megye monográfiájához ; 1.) Dunakeszi: p. 108., 195., 201. Keszi: p. 75., 97., 105., 159., 188., 194., Ht 336 Sz 87 Szojka Miklósné: Dunakeszi Városi Tanács költségvetési gazdálkodásának értékelése a VI. ötéves tervidõszakban a tervezett elõirányzatok és teljesítések összevetése alapján. Dunakeszi, p. A szakdolgozat témája Dunakeszi 1981 és 1985 közötti eredményeinek értékelése. 33

35 85. Ht 338 P 58 Pest-Pilis-Solt vármegye évi regnicoláris összeírása, 2. (Feldolg., elõszó Borosy András.) Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 8/1.) Dunakeszi: p Ht 338 P 58 Pest-Solt megye évi település-statisztikai leírása. (Szerk. Horváth M. Ferenc.) Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 9.) Dunakeszi: p Ht 338 Sz 68 Szentpéteri Ilona: Dunakeszi és ipari fejlõdése, Dunakeszi, p. Szakdolgozat. 88. Ht 338 T 14 Tájékozató a Pest megyei lakossági szolgáltatásokról. Budapest: Lapkiadó Vállalat, [1985]. 406 p. Dunakeszi: p

36 89. Ht 347 D 96 Dunakeszy [!Dunakeszi] helységh urbáriuma és tabellája, p. Másolat a Pest Megyei Levéltár, Vác IV. 1-h anyagáról. 90. Ht 350 B 59 Beszámoló a Dunakeszi Városi Tanács VB. tevékenységérõl. Dunakeszi: Városi Tanács, , [6] p. Beszámoló a Dunakeszi Városi Tanács 1977/78. évi eredményeirõl. 91. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok, I-III. Budapest: Pest Megyei Levéltár, (Pest megyei levéltári füzetek) 1. [köt..], , [1] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 27.) Alag: p. 23., 29., 112., 115., 118., 135., 356. Guba-hegy: p Keszi: p. 23., 29., 86., 112., 115., 118., 135., 175. Dunakeszi: p. 30., 220., 232., 343., 354., 356. Sárfû völgy: p. 23., 112., 115., 118., [köt..], , [2] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 29.) 35

37 Alag: p Dunakeszi: p. 82., 105., 127., 129., 179., 207., 232. Sárfû: p Szürkõ tanya: p [köt..], , [1] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 32.) Alag: p Dunakeszi: p. 30., 220., 232., 343., 354., 356. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti igazságszolgáltatási iratainak gyûjteménye. 92. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái, , I-V. Budapest: Pest Megyei Levéltár, [!1988]. (Pest megyei levéltári füzetek) 3. [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 10.) Dunakeszi: p [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 11.) Dunakeszi: p. 14., 18., 36., 43., 54., 67., 77., 98., 103., 122., 141., 165., 200., [köt..], , (1632, 1664, , 1698, 1702) p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 14.) Dunakeszi: p. 24., 30., 39., 41., 50., 52., , 68., 70. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti közgyûlési jegyzõkönyveinek gyûjteménye. 36

38 93. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái, , új sorozat, I-VII. Budapest: Pest Megyei Levéltár, (Pest megyei levéltári füzetek) 1. [köt..], 1712, p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 17.) Dunakeszi: p. 20., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 20.) Dunakeszi: p. 28., 48., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 21.) Dunakeszi: p. 18., 116., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 22.) Dunakeszi: p. 19., 25., , [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 23.) Dunakeszi: p. 91., 110., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 25.) Dunakeszi: p

39 7. [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 26.) Dunakeszi: p. 23., 107., 111., 115., 117., 121., , 132., 137., 139., 167. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti közgyûlési jegyzõkönyveinek gyûjteménye. 94. Ht 350 D 96 Dunakeszi. [Ünnepi tanácsülés Dunakeszi várossá nyilvánításának alkalmából]. Dunakeszi: Dunakeszi Városi Tanács MSZMP Városi Bizottsága, p. A tanácsülés témája: Dunakeszit ápr. 1-i hatállyal várossá nyilvánították. 95. Ht 350 D 96 Dunakeszi Városi Tanács és Szervei évi munkaterve. Dunakeszi: Városi Tanács, p. Kézirat. 96. Ht 350 E 77 Erdész Mihály: 75 éves a Dunakeszi Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Dunakeszi, p. Kézirat. A Dunakeszi Önkéntes Tûzoltó Egyesület közötti történetérõl. 38

40 97. Ht 350 T 87 Török Sándor: Tájékoztató jelentés Dunakeszi Nagyközségi tanács és szervei tevékenységérõl. Dunakeszi: Nagyközségi Tanács, , 4 p., [5] t. A tanácselnök beszámolója. Benne: Krima János: Kiegészítõ jelentés Dunakeszi Nagyközségi tanács és szervei tevékenységérõl, [13-16]. p. 98. Ht 350 T 87 Török Sándor: Várospolitika Dunakeszin. Az agglomerációs övezet sajátosságai. Dunakeszi, ism. lapsz. Kézirat. Dunakeszi elemzése Budapest agglomerációs övezetében. 99. Ht 355 C 78 Csoma Attila: A Dunakeszi Nemzetõrség története az os forradalomban. [Dunakeszi], [1997]. 11 p. Kézirat. Az 1956-os forradalom helyi vonatkozásai és Dunakeszi Nemzetõrség története Ht 355 Z 11 Zachar József: Dunakeszi és a sorsfordító Dunakeszi: [Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola], [15] p. Különlenyomat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola évi évkönyvébõl. 39

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 2014. június 19-20. között megtartott elektronikus szavazásának eredményeiről Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2014. június 19. 09:47 óra Az elektronikus

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

OROSZ NYELV. 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

OROSZ NYELV. 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: OROSZ NYELV OROSZ 1 1986 és 2013 között 1018 középiskolás vett részt az orosz nyelv OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

multinavigator.hu Mikulás Futás Budapest - Népsziget

multinavigator.hu Mikulás Futás Budapest - Népsziget multinavigator.hu Mikulás Futás Budapest - Népsziget 2012. december 02, vasárnap Futás 500 m abszolút 1 7 Nádasdi Bendegúz F 2006-2012 1 1:08 2 46 HERTLIK NÓRA Esztergom-Honvéd utcai óvoda N 2006-2012

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója. a települési önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója. a települési önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a települési önkormányzati képviselők és polgármester választás, valamint a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről Fadd

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. május 29-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben