LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL"

Átírás

1 LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez

2

3 Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN

4 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI ISMERETÉHEZ Összeállította: Lenkei Valéria Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, 2006

5 A kötet megjelenését támogatta: Dunakeszi Város Önkormányzata Mûvelõdési, Oktatási és Informatikai Bizottsága Lektorálta: Mándli Gyula a Pest Megyei Honismereti Egyesület elnöke ISBN

6 Elõszó Az elmúlt 15 év alatt jelentõsen megnõtt az érdeklõdés a helyismereti gyûjteményünk iránt. Az emberek kötõdnek a szülõföldhöz, a lakóhelyhez, a munkahelyhez, igénylik a hozzájuk kapcsolódó ismereteket. Ezeket az ismereteket, információkat a helyismereti dokumentumok hordozzák. Kezelésük, hozzáférhetõvé tételük, megismertetésük adja a helyismereti munka lényegét. Jelentõsen gyarapodott a helyismereti dokumentumok száma, és ma is nagy gondot fordítunk a Dunakeszirõl, Alagról szóló irodalom beszerzésére. Háromszáznál is több könyv, közel 100 kézirat, 50 nem hagyományos dokumentum és több mint 100 egyéb dokumentum található a gyûjteményben. Teljességre törekvõen igyekszünk beszerezni visszamenõleg is a helyi megjelenésû periodikumokat. A gyûjteményünkben elhelyezett dokumentumok már számítógépes adatbázisban vannak, több szempont szerint visszakereshetõk, továbbá közel 6000, a helyi lapokban megjelent cikket is tartalmaz az adatbázis. Szeretnénk, ha a város lakossága, a könyvtár olvasói minél nagyobb számban megismerkednének ezzel az óriási ismeretanyaggal, ezért most nyomtatott formában is megjelentetjük a településünk múltjának, jelenének megismeréséhez használható forrásanyagot. A Lenkei Valéria könyvtáros által összeállított ajánlóbibliográfiát ajánlom minden fiatalnak és felnõttnek, remélve, hogy jól segíti õket tanulmányaikban, munkájukban, a szülõföld, a lakóhely jobb megismerésében. Dunakeszi, május Csonka Mária igazgató

7 Bevezetés Elõzõ kiadványunk (Ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez) Dunakeszi várossá nyilvánításának tízéves évfordulójára készült, mely a Dunakeszi Városi Könyvtár (ma Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár) helyismereti gyûjteményét mutatta be. Napjainkra szükségessé vált e kiadvány aktualizálása a helyismereti dokumentumok gyarapodása miatt. Az utóbbi idõben a helytörténetkutatás iránti érdeklõdés növekedése figyelemre méltó jelenség. A tájékoztató munkában szinte naponta elõfordulnak helyismereti jellegû kérdések. Jelen kötetünkben a Dunakeszire, a város szülötteire, eseményeire vonatkozó irodalmat soroljuk fel a következõ szempontok szerint: helyi vonatkozású mûveket (függetlenül a mû szerzõjétõl, megjelenési helyétõl) helyi szerzõk mûveit, helyi kiadású mûveket (ezt csak annyiban tudjuk érinteni, amennyire helyi vonatkozású a kiadott mû a helyi kiadók számának növekedése miatt) január 1-jétõl a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a Text- Lib integrált könyvtári programot használja dokumentumai feldolgozására, mely széleskörû dokumentumfeltárást tesz lehetõvé. Az utóbbi években intenzívebben ban a helyismereti gyûjtemény feltárása is megtörtént a TextLib-bel. A feldolgozás kezdetétõl szempont volt a helyismereti tájékoztatás azonnali elõsegítése. A helyismereti tárgyszórendszer kidolgozása után lehetõvé vált ezen dokumentumok új szempontú tartalmi feltárása. A külön tárgyszórendszer alapján a helyismereti dokumentumok szétválaszthatók a könyvtár egyéb dokumentumaitól. A visszakeresés így sokkal könnyebb. Sõt keresõkér- 6

8 dést is szerkesztettünk az adatbázisban való keresõmunka megkönnyítésére. (Ez a folyóiratok címére való keresésben segít.) Eddig több ezer tételt vittünk be az adatbázisba, melyek zöme cikk-analitika. Több száz könyvdokumentum áll az olvasóközönség illetve a kutatók rendelkezésére. (Természetesen csak helyi használatra fénymásolási lehetõséggel.) A korszerû információtárolási lehetõségeket felhasználva könyvtárunkban helyismereti tartalmú nem hagyományos dokumentumok is vannak. Az elõzõ kiadvány tematikus elrendezésû, jelen bibliográfiánk az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) szakcsoporti sorrendjében épül fel. A szakcsoportokon belül a bibliográfiai leírás besorolási adatainak betûrendje határozza meg a tételek helyét. A sorszámozás folyamatos. Azokról a mûvekrõl, amelyekben Dunakeszi csak részben szerepel, rövid tartalomismertetést közlünk a címleírások után, sõt a könnyebb tájékozódás érdekében sok helyi érdekeltségû dokumentum után is megtesszük ezt. A címleírások elõtt feltüntetett szakrendi és betûrendi jel a mû raktári helyét jelöli, tehát ez alapján kell a könyvtárban kikérni. A címleírások fölötti jobb oldalon azt jelöljük, hogy a könyvtáron belül hol található az adott dokumentum. Az állományjelzeteket a következõ módon tüntetjük fel: Ht = helyismereti gyûjteményben, melyek csak helyben használhatók; VK (K) = kézikönyvtárban, mely dokumentumok szintén csak helyben használhatók; VK = kölcsönözhetõ példány is van belõle; VK (Gy) = a Központi Könyvtár Gyermekrészlegében található belõle példány; 1. Sz. F. = 1. Sz. Fiókkönyvtárban van példány; 2. Sz. F. = 2. Sz. Fiókkönyvtárban van példány; Raktár = raktárra küldött példány. 7

9 Egy mûnél akár több jelzet is elõfordulhat, jelezve, hogy több példány is van az adott dokumentumból, de a konkrét darabszámra nem térünk ki. A címleírásban alkalmazott sorrend: Szakrendi jel Cutter 1. besorolási adat (Szerzõi az 1.) Fõcím. Alcím. (Közremûködõk.) Kiadás helye: Kiadó, kiadás éve. Terjedelem p. (Sorozatcím ; sorozati szám.) A mû ismertetése néhány mondatban (annotáció). Vonatkozó adat: pl. Alag: p Ahol nincs módunkban követni e sémát, ott némileg módosul a leírás módja; a kiadás helye, a kiadás éve, a kiadó nevénél a hiányt nem jelöljük, csak a konkrét adatokkal rendelkezõ kiadványoknál tüntetjük fel az adott hivatkozásokat. Legtöbbször a kiadó neve hiányzik. A leírás módja ezekben az esetekben: Fõcím. Alcím. (Közremûködõk.) Kiadás helye, kiadás éve, stb. Ha van kötete, a kötetsorszámot és -címet is feltüntetjük. A közremûködõknél, (ha nincs önálló szerzõ) feltüntetjük a szerkesztõket, összeállítókat. Helyi kiadású mûveknél az illusztrátorokat is. A címleírásnál [ ] = szögletes zárójelbe kerülnek azok az adatok, amelyeket nem a mûbõl vettünk, ( ) = kerek zárójelben szerepelnek a sorozatcímek, pontosvesszõ után pedig a sorozati szám. A feldolgozott és állományba vett dokumentumok nagy része önálló kiadvány, de sok dokumentum másolat formájában jelenik meg, ezt minden dokumentum-leírásnál megemlítjük. A dokumentumok nagy része könyvdokumentum, a többi az 8

10 egyéb dokumentumok közé tartozik, a kéziratokat külön megemlítjük, a beszámolókat és a szakdolgozatokat kiemelve említjük. A 10. fejezetben az Egyéb dokumentumtípusok között felsoroljuk az általunk eddig összegyûjtött ún. nem hagyományos dokumentumokat, melyek helyi tartalommal rendelkeznek. Hordozókként válogattuk õket össze. Ezek a válogatás sorrendjében: hangkazetták (CC-k), CD-k, CD-ROMOK, hagyományos hanglemezek (LP-k), videók (VD-k). A 11. fejezetben betûrendben ismertetjük az általunk ismert helyismereti folyóiratokat felderíthetõ adataikkal együtt. Az adatok sorrendje: a folyóirat címe, a témakör megnevezése, a kiadás helye, a kiadó, a megjelenés gyakorisága, közremûködõk, indulás, megszûnés. Ha már feldolgoztuk az adott kiadványt, zárójelben közöljük a feltárt cikkek számát. Ha még nincs feltárva, a megjegyzésben közöljük azt. A folyóiratok nálunk ténylegesen meglévõ számairól lista készült, mely megtekinthetõ a helyismereti különgyûjteményben. A listában értelemszerûen olyan folyóiratcímek is találhatók, melyekbõl nincsenek példányaink. A 12. fejezet a Helyi szerzõk nem helyi vonatkozású mûvei a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban címmel a településünkön legkülönfélébb területeken alkotó emberek munkáiból a könyvtárunkban feltalálhatókat soroljuk fel. A 13. fejezet tartalmazza a Rövidítések jegyzékét. A kiadványban való tájékozódást a mutatók könnyítik meg. Névmutató (szerzõk, közremûködõk), címmutató (csak sorozatok), helynévmutató, tárgymutató készült ( fejezet). A több néven publikálókhoz valamint a változó neveken elõforduló intézményekhez utalókat készítettünk. 9

11 A kiadvány 17. fejezetében található az Ismertebb helyi szerzõk névjegyzéke, melyben a jelentõsebb helyi szerzõkrõl gyûjtöttünk össze információkat. Munkánk során megpróbáltuk felkutatni a fenti szempontok szerinti mûveket, de korántsem állíthatjuk, hogy teljes körû a feltáró munkánk. Folyamatosan szerzeményezzük és integráljuk adatbázisunkba a helyi jellegû mûveket. Dunakeszi, május Lenkei Valéria 10

12 1. Általános mûvek 1. Ht 007 Z 16 Záhorszky Árpád: Az információs és kommunikációs rendszer fejlesztésének hiányai, hatása a közélet, a tömegkapcsolatok alakulására Dunakeszin. Dunakeszi, p, 8 t. Dunakeszi közéleti, kommunikációs lehetõségeinek alakulását elemzi a szakdolgozat az 50-es évektõl kezdve. 2. Ht 016 P 58 A Pest megyei intézmények, testületek által közreadott dokumentumok bibliográfiája, (Szerk. Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. (Könyvtári füzetek) Pest megye helyismereti vonatkozású dokumentumainak közötti bibliográfiája. Dunakeszi: 119., 480., 589., , 565., 672., 674., 738. tételekben 3. Ht 020 B 14 Bak Mónika: A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár arculatépítésének folyamata. Budapest, p., [1] t. A szakdolgozat témája a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár marketingje. 11

13 4. Ht 020 B 34 Barócsi Istvánné: A Dunakeszi Városi Könyvtár helyzete, Budapest, p. 5. Ht 020 J 57 Jelentés Dunakeszi város könyvtári ellátásának és könyvtári hálózatának szakfelügyeleti vizsgálatáról. (Összeáll. Békés György.) Szentendre: Pest Megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár, , [12] p. 6. Ht 020 K 89 A könyv útja Pest megyében. (Szerk. Pál Ernõ.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. Pest megye közmûvelõdési könyvtárainak elemzése az közötti idõszakban. Hivatkozás a bibliográfia 70. tételében a jelenlegi 1. Sz. Fiókkönyvtár elõdjének nevelési tevékenységére. 7. Ht, VK (K) 020 K 89 Könyvtárak Pest megyében, (Összeáll. Tamási Csilla.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. Dunakeszi: p

14 8. Ht 020 P 58 Pest megye könyvtárai. (Szerk. Pál Ernõ.) Budapest: Megyei Könyvtár, p. Hivatkozás a bibliográfia 311., 315., 634. tételeiben a jelenlegi 1. Sz. Fiókkönyvtár elõdjére. 9. Ht 020 R 53 Csonka Mária: A Dunakeszi Városi Könyvtár tervezete az összefogás a könyvtárakért programsorozathoz. = Reklám a könyvtárban. Eger: MKE Heves M. Szerv., p A kötet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXVII. Vándorgyûlésén (1995. augusztus 10-én) elhangzott elõadásokat tartalmazza. 10. Ht 020 Sz 41 Szécsi Csilla: A közmûvelõdési könyvtár marketingje. [Dunakeszi], p. A Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár marketing-tervének elemzése a szakdolgozat témája. 11. Ht 020 T 71 Tóth Beáta: A rendezvények szerepe a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Kaposvár, p. Szakdolgozat. 13

15 12. Ht 027 C 79 Csonka Mária: Adatok és tények a Városi Könyvtár tíz éves történetéhez, Dunakeszi, p. 13. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [29] p. 14. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 15. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár évi munkaterve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 16. Ht 027 D 96 A Dunakeszi Városi Könyvtár elõterjesztés[e] a Dunakeszi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága június 14-i ülésére. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [2] p. Beszámoló a Dunakeszi Városi Könyvtár tevékenységérõl. 14

16 17. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [9] p. 18. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, p. 19. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár, munkaterv, (Kész. Borbély Emma.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, p. 20. Ht 027 D 96 Dunakeszi Városi Könyvtár VII. ötéves terve. (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi: Városi Könyvtár, , [5] p. A Dunakeszi Városi Könyvtár közötti tervei. 21. Ht 027 K 18 Kardos Józsefné: Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár története. Dunakeszi, p. A Dunakeszi Nagyközségi Könyvtár ismertetõje. 15

17 22. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, p. 23. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 24. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 25. Ht 027 K 88 A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkaterve, (Kész. Csonka Mária.) Dunakeszi, [4] p. 26. Ht 027 K 89 Könyvtári kalauz. (Összeáll.: Csonka Mária.) Dunakeszi: [Városi Könyvtár], [1990]. 16 p. A Dunakeszi Városi Könyvtár ismertetõje. 16

18 27. Ht 027 P 56 Pest megyei könyvtárak. (Szerk. Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. A Pest Megyei Könyvtáros különkiadása. Dunakeszi Városi Könyvtár: p Ht 027 Sz 68 Szentpéteri Ilona: A Dunakeszi Városi Könyvtár története. Dunakeszi, p. A Dunakeszi Városi Könyvtár közötti történetét dolgozta fel e szakdolgozat. 29. Ht 058 D 96 Dunakeszi mindentudó. [Dunakeszi]: [Wirepress et al.], p. Közhasznú tudnivalók tára. 30. Ht 058 D 96 Dunakeszi [városkalauz]. [Dunakeszi]: [Publi-City 1492 ], p. Városkalauz térképpel magyar és német nyelven. 17

19 31. Ht 060 A 39 Alföldi Vilma: Sport, kultúra, munkásmozgalom a Gödi Fészekben. [Budapest], p. A Gödi Fészek története. Dunakeszi: p. 5., Ht 060 B 59 Beszámoló a Dunakeszi Városban, valamint Fóton és Gödön végzett TIT tevékenységrõl. Dunakeszi: TIT Dunakeszi Városi Körzeti Szerv., p. A TIT közötti körzetbeli tevékenységérõl. 33. Ht 060 D 96 Dunakeszi Mûvészeti Napok, [Dunakeszi]: [Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Osztály], [2001]. [12] p. A 2001-es rendezvénysorozat programfüzete. 34. Ht 060 D 96 Dunakeszi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület alapszabálya. Dunakeszi: [Dunakeszi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület], p. Az június 19-én megtartott alakuló közgyûlés határozata. 18

20 35. Ht 060 M 18 Magyarság Dal- és Önképzõegyesület alapszabályai. (Összeáll. Gérecz Ödön, Lányi Ferenc.) [Budapest], p. Az 1926-ban alakult Magyarság Dal- és Önképzõegyesület 1927-es alapszabályának másolata. (Elnök: Lányi Ferenc, fõtitkár: Gérecz Ödön.) 36. Ht 060 V 49 Várkonyi Jenõ: A Gödi Fészek és annak helye a magyar munkásmozgalom történetében, Várkonyi Jenõ visszaemlékezése p., 7 t. Másolat. 37. Ht 060 V 60 Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Területi, Budapest és Környéke Kulturális találkozója. [Dunakeszi]: [József Attila Mûvelõdési Központ], [1999]. [21] p. Az május 18-án megtartott rendezvény programfüzete. 38. Ht, 1. Sz. F. 070 P 58 Pest megye sajtóbibliográfiája, (Boros Pál kéziratának felhasználásával összeáll. Békés József.) [Szentendre]: PMKK, 1977 [!1982]. 316 p. A megye közel 200 év alatt született sajtótermékeinek gyûjteménye. Dunakeszi: p. 15., , 28., 37., ,

21 39. Ht 070 P 58 Pest megye sajtóbibliográfiája, (Összeáll., szerk.: Drahos Istvánné.) Szentendre: Pest Megyei Könyvtár, p. A megye 1975-tõl keletkezett sajtótermékeinek bibliográfiája. Dunakeszi: p. 17., 23., 52., 86., 94., 188., 200., 210., 222.,

22 2. Vallás, teológia 40. Ht 280 C 18 Chobot Ferenc: A Váczi Egyházmegye történeti névtára. 1. rész: Az intézmények története. Vác: Dercsényi Dezsõ Vállalata, p. Fénymásolt oldalak a könyvbõl. Dunakeszi: p. 9., , 418., 421., 426., 430., Ht 280 E 11 Éber Ottó: [A Dunakeszi Evangélikus Egyház 50 éves története]. [Dunakeszi], p. Kézirat. A helyi evangélikus egyház közötti története. 42. Ht 280 V 40 Varga Lajos: Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. (Közread. Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola.) Dunakeszi: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, p. Különlenyomat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola évi évkönyvébõl. 21

23 43. Ht 280 W 77 Windháger Károly: Egyházak, egyházi szervezetek mûködése és a hitélet falumban és szülõhelyemen a XX. században. [Dunakeszi]: [Szerzõi kiad.], [1992]. 55 p. A város XX. századi egyháztörténetérõl szóló szakdolgozat másolata.. 22

24 3. Társadalomtudományok 44. Ht 308 I 14 Az Ifjúság élethelyzete Pest megyében az Ifjúság2000 kutatás adatai alapján. (Kész. Kiss Petra et al.) [Budapest]: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, [2002]. 142 p. Pest megyei ifjúságszociológiai felmérés eredményei. 45. Ht, Raktár 308 B 45 Békés István: Pest megyei barangolások. [Budapest]: Kossuth Kiadó, , [6] p. Pest megyérõl szóló karcolatok, riportok. Dunakeszi: p József Attila: p Ht 308 B 55 Berkovits György: Szorító gyûrû. A pest környéki településekrõl. = Valóság sz., p. Másolat a folyóiratból. A cikk témája az agglomerációs jelenségek hatásának vizsgálata Pest megyében. 23

25 47. Ht, VK 308 B 55 Berkovits György: Világváros határában. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, [1976]. 341, [3] p. (Magyarország felfedezése) Szociográfia, helytörténet, korabeli fotók. Dunakeszi: p Ht 308 E 25 Egry Ferenc: Szociális intézmények és berendezések a M. Kir. Államvasutak mûhelyeiben. cop p., [38] t. Másolat. Dunakeszi Fõmûhely: p. 7-8., 12., , , , + fotók 49. Ht, VK 310 L 18 Lakossági igényfelmérés. Dunakeszi, [Dunakeszi]: [Városi Tanács], p. Dunakeszi város településfejlesztési igényeit rendszerezi a kiadvány az elõzetesen kiküldött kérdõívekre adott válaszok alapján. 50. Ht 310 N 68 Népszámlálás, évi. 21. [kötet], Pest megye adatai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 24

26 51. Ht 310 N 68 Népszámlálás, évi. 21. a. [kötet], Pest megye számlálókörzeti és külterületi adatai. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 52. Ht 310 P 58 Pest megye statisztikai évkönyve. Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat, Címváltozás: Pest megye fontosabb statisztikai adatai, ; Pest megye statisztikai évkönyve, Kiadóváltozás: Központi Statisztikai Hivatal Pest Megyei Igazgatósága; Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága Kötetadatok: 1958., , 1990., Pest megye adott évekre vonatkozó adatai. Dunakeszire elszórtan vonatkozó adatok. 53. Ht 310 S 86 Statisztikai adatgyûjtemény a Dunakanyar és a Ráckevei (Soroksári)-Duna üdülõkörzetrõl. Budapest: Közép-Dunavidéki Intézõ Bizottság, p. Dunakeszire vonatkozó adatok táblázatokban. 25

27 54. Ht 312 B 67 Bisztrai Tibor: Dunakeszi népességfejlõdése a demográfiai adatok tükrében. Budapest, p. A szakdolgozat témája a település lakosságszámának alakulását vizsgálja statisztikai adatokra támaszkodva. 55. Ht 312 C 26 Conscriptio colonórum possionis Dunakesz [!Dunakeszi]. [1788]. 3 p. Parasztok összeírása Dunakeszi községben 1788-ban. Kéziratmásolat a Pest Megyei Levéltár Vác IV. 165-a 395/1862 anyagáról, mely egy kézzel írott névsor. 56. Ht 323 C 78 Csoma Attila: Az 1956-os forradalom lakóhelyemen Dunakeszin. [Dunakeszi], [1994]. 23 p. Kézirat. Az OKTV-re készült pályamû témája az 1956-os forradalom helyi vonatkozásai, a Dunakeszi Nemzetõrség története. 57. Ht 323 Sz 59 Szénási József: Az évi forradalom lakóhelyemen Dunakeszin. [Dunakeszi], [1994]. 25 p. Kézirat. Az OKTV-re készült pályamû témája az1956-os forradalom helyi vonatkozásai, a Dunakeszi Nemzetõrség története. 26

28 58. Ht 324 B 65 Biró Gergely: Választók és választások Dunakeszin a 20. század második felében. [Dunakeszi], p. A szakdolgozat témája Dunakeszi XX. századi politikatörténete. 59. Ht 324 B 82 Borszéki Péter: Egy állampolgár gondolatai a rendszerváltozásról. [Dunakeszi], [1990]. 23 p. A szakdolgozat témája az 1990-es országgyûlési képviselõválasztások országos és Pest megyei 3. Sz. választókerületi vonatkozásai. 60. Ht 329 J 57 Jelentés a KISZ Dunakeszi városi küldöttgyûlésnek, (Közread. KISZ Dunakeszi Városi Bizottsága.] [Dunakeszi], [1984]. 18 p., 3 t. 61. Ht 329 J 57 Jelentés a KISZ Dunakeszi városi küldöttgyûlésnek, (Közread. KISZ Dunakeszi Városi Bizottsága.] [Dunakeszi], [1986]. 15 p., 3 t. 27

29 62. Ht 329 M 14 Magyar Úttörõk Szövetsége Dunakeszi Városi Elnöksége: Magyar Úttörõk Szövetsége Dunakeszi Városi Elnökségének beszámolója az között végzett munkáról. Dunakeszi, , [1] p. 63. Ht 329 M 14 MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága: Az MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága jelentése a XII. Kongresszus óta végzett munkáról. [Dunakeszi], [1985]. 54 p. Dunakeszi élete 1980 és 1984 között. 64. Ht 331 D 75 Dokumentumok Pest megye munkásmozgalmának történetébõl, (Kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.) Szentendre, p. (Pest megyei múzeumi füzetek ; 15.) Alag: p. 40. Dunakeszi: p , 52., 99., 105., Ht 331 D 96 Dunakeszi Városi Tanács: Munkavédelmi szabályzat, [Dunakeszi], p. A Városi Tanács és intézményei részére készített szabályzat. 28

30 66. Ht 331 M 94 Munkásmozgalmi életrajzok Pest megyébõl. Szentendre: PMKK, p. Dunakeszi: p. 8., 16., 29., 49., 54., 73., 85., 93., Ht 331 R 61 Réti László - Róder László: Az Erdei Telep, Budapest- Szigetmonostor: [KPVDSZ Vörös Meteor Természetvédelmi Egyesület], p. Gödi Fészek: p. 21. és részletekben. 68. Ht 333 U 86 Urbéri egyesség, Dunakeszi község határának urbéri rendezése 1860-ban. 10 p. Kéziratmásolat a Pest Megyei Levéltár, Vác IV /1862 anyagáról. 69. Ht 334 D 96 Dunakeszi, Fót, Göd kisiparosok névjegyzéke, [Dunakeszi]: [Dunakeszi Városi Tanács VB.], p. Dunakeszi: p. [7]

31 70. Ht 336 D 96 Dunakeszi lakótelep I. ütem pénzügyi megvalósítási ütemterv. Budapest: Általános Épülettervezõ Vállalat, [24] p. A lakótelep építésének költségvetése. 71. Ht 336 D 96 Dunakeszi nagyközség távlati fejlesztési terve. (Összeáll. Velner Lajos.] Dunakeszi: Nagyközségi Tanács, p., [10] t. A nagyközség településfejlesztési tervei. 72. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Polgármesteri Hivatal évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Polgármesteri Hivatal, [58] p. 73. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [10] t. 74. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács évi pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [14] t. 30

32 75. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VI. ötéves költségvetési és fejlesztési alap terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [15] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 76. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VII. ötéves pénzügyi terve. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [8] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 77. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VB: Beszámoló a VI. ötéves tervi költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásáról. (Összeáll. Kupai Gáborné.) Dunakeszi: Városi Tanács, p. [29] t. Dunakeszi közötti költségvetési terveirõl. 78. Ht 336 D 96 Dunakeszi Városi Tanács VB: Beszámoló az évi gazdálkodásról. Dunakeszi: Városi Tanács, p., [12] t. 31

33 79. Ht 336 K 12 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 6.) Alag: p. 69. Dunakeszi / Káposztáskeszõ: p Ht 336 K 12 Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák évi összeírása. Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 3.) Dunakeszire vonatkozó demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Alag: p Dunakeszi / Káposztáskeszõ: p Ht 336 K 99 Kupai Gáborné : Dunakeszi Városi Tanács költségvetési gazdálkodásának értékelése az V. ötéves tervidõszakban a tervezett elõirányzatok és teljesítések összevetése alapján. Dunakeszi, p. Kézirat. Dunakeszi 1976 és 1980 közötti eredményeinek értékelése. 32

34 82. Ht 336 N 73 Névjegyzék, 1-3. kötet. Budapest: SKV, p. Vállalatok, szövetkezetek, pénzintézetek, egyéb szervek statisztikai adatai. Dunakeszi: p. 57., 263., 338., 542., 548., 667., 973., 988., 1007., 1123., 1166., 1170., 1204., 1269., 1302., 1308., Ht 336 Sz 24 Szakály Ferenc: Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. századi dica- és dézsmajegyzékei. Budapest: Pest Megye Monográfia Alapítvány, p. (Elõmunkálatok Pest megye monográfiájához ; 1.) Dunakeszi: p. 108., 195., 201. Keszi: p. 75., 97., 105., 159., 188., 194., Ht 336 Sz 87 Szojka Miklósné: Dunakeszi Városi Tanács költségvetési gazdálkodásának értékelése a VI. ötéves tervidõszakban a tervezett elõirányzatok és teljesítések összevetése alapján. Dunakeszi, p. A szakdolgozat témája Dunakeszi 1981 és 1985 közötti eredményeinek értékelése. 33

35 85. Ht 338 P 58 Pest-Pilis-Solt vármegye évi regnicoláris összeírása, 2. (Feldolg., elõszó Borosy András.) Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 8/1.) Dunakeszi: p Ht 338 P 58 Pest-Solt megye évi település-statisztikai leírása. (Szerk. Horváth M. Ferenc.) Budapest: Pest Megyei Levéltár, p. (Pest megye múltjából ; 9.) Dunakeszi: p Ht 338 Sz 68 Szentpéteri Ilona: Dunakeszi és ipari fejlõdése, Dunakeszi, p. Szakdolgozat. 88. Ht 338 T 14 Tájékozató a Pest megyei lakossági szolgáltatásokról. Budapest: Lapkiadó Vállalat, [1985]. 406 p. Dunakeszi: p

36 89. Ht 347 D 96 Dunakeszy [!Dunakeszi] helységh urbáriuma és tabellája, p. Másolat a Pest Megyei Levéltár, Vác IV. 1-h anyagáról. 90. Ht 350 B 59 Beszámoló a Dunakeszi Városi Tanács VB. tevékenységérõl. Dunakeszi: Városi Tanács, , [6] p. Beszámoló a Dunakeszi Városi Tanács 1977/78. évi eredményeirõl. 91. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok, I-III. Budapest: Pest Megyei Levéltár, (Pest megyei levéltári füzetek) 1. [köt..], , [1] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 27.) Alag: p. 23., 29., 112., 115., 118., 135., 356. Guba-hegy: p Keszi: p. 23., 29., 86., 112., 115., 118., 135., 175. Dunakeszi: p. 30., 220., 232., 343., 354., 356. Sárfû völgy: p. 23., 112., 115., 118., [köt..], , [2] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 29.) 35

37 Alag: p Dunakeszi: p. 82., 105., 127., 129., 179., 207., 232. Sárfû: p Szürkõ tanya: p [köt..], , [1] p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 32.) Alag: p Dunakeszi: p. 30., 220., 232., 343., 354., 356. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti igazságszolgáltatási iratainak gyûjteménye. 92. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái, , I-V. Budapest: Pest Megyei Levéltár, [!1988]. (Pest megyei levéltári füzetek) 3. [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 10.) Dunakeszi: p [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 11.) Dunakeszi: p. 14., 18., 36., 43., 54., 67., 77., 98., 103., 122., 141., 165., 200., [köt..], , (1632, 1664, , 1698, 1702) p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 14.) Dunakeszi: p. 24., 30., 39., 41., 50., 52., , 68., 70. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti közgyûlési jegyzõkönyveinek gyûjteménye. 36

38 93. Ht 350 B 81 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái, , új sorozat, I-VII. Budapest: Pest Megyei Levéltár, (Pest megyei levéltári füzetek) 1. [köt..], 1712, p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 17.) Dunakeszi: p. 20., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 20.) Dunakeszi: p. 28., 48., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 21.) Dunakeszi: p. 18., 116., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 22.) Dunakeszi: p. 19., 25., , [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 23.) Dunakeszi: p. 91., 110., [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 25.) Dunakeszi: p

39 7. [köt..], p. (Pest megyei levéltári füzetek ; 26.) Dunakeszi: p. 23., 107., 111., 115., 117., 121., , 132., 137., 139., 167. Pest-Pilis-Solt vármegye közötti közgyûlési jegyzõkönyveinek gyûjteménye. 94. Ht 350 D 96 Dunakeszi. [Ünnepi tanácsülés Dunakeszi várossá nyilvánításának alkalmából]. Dunakeszi: Dunakeszi Városi Tanács MSZMP Városi Bizottsága, p. A tanácsülés témája: Dunakeszit ápr. 1-i hatállyal várossá nyilvánították. 95. Ht 350 D 96 Dunakeszi Városi Tanács és Szervei évi munkaterve. Dunakeszi: Városi Tanács, p. Kézirat. 96. Ht 350 E 77 Erdész Mihály: 75 éves a Dunakeszi Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Dunakeszi, p. Kézirat. A Dunakeszi Önkéntes Tûzoltó Egyesület közötti történetérõl. 38

40 97. Ht 350 T 87 Török Sándor: Tájékoztató jelentés Dunakeszi Nagyközségi tanács és szervei tevékenységérõl. Dunakeszi: Nagyközségi Tanács, , 4 p., [5] t. A tanácselnök beszámolója. Benne: Krima János: Kiegészítõ jelentés Dunakeszi Nagyközségi tanács és szervei tevékenységérõl, [13-16]. p. 98. Ht 350 T 87 Török Sándor: Várospolitika Dunakeszin. Az agglomerációs övezet sajátosságai. Dunakeszi, ism. lapsz. Kézirat. Dunakeszi elemzése Budapest agglomerációs övezetében. 99. Ht 355 C 78 Csoma Attila: A Dunakeszi Nemzetõrség története az os forradalomban. [Dunakeszi], [1997]. 11 p. Kézirat. Az 1956-os forradalom helyi vonatkozásai és Dunakeszi Nemzetõrség története Ht 355 Z 11 Zachar József: Dunakeszi és a sorsfordító Dunakeszi: [Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola], [15] p. Különlenyomat a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola évi évkönyvébõl. 39

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2003 KÖSZÖNTÕ A 74 Ünnepi Könyvhét megrendezésére készül az egész ország Ez a páratlan irodalmi eseménysorozat hagyományosan

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

DOROGI LEXIKON A-ZS. Második, javított kiadás. Irta és szerkesztette: Solymár Judit - Kovács Lajos

DOROGI LEXIKON A-ZS. Második, javított kiadás. Irta és szerkesztette: Solymár Judit - Kovács Lajos DOROGI LEXIKON A-ZS Második, javított kiadás Irta és szerkesztette: Solymár Judit - Kovács Lajos Szerkesztőbizottság: Brassói László, Cserődi Attiláné, dr. Csiffáry Nándor, Szegi János Dorog Város Önkormányzata

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben