A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Részvénytársaság és a cégcsoport évi üzleti tevékenységéről változtatások nélkül elfogadja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Részvénytársaság és a cégcsoport évi üzleti tevékenységéről változtatások nélkül elfogadja."

Átírás

1 A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; a továbbiakban: Részvénytársaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Részvénytársaság április 26. napján tartandó éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban: 1. és a 6. napirendi pontok összevontan: 1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Részvénytársaság évi üzleti tevékenységéről; 6. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság évi Éves Jelentésének elfogadásáról. Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Részvénytársaság évre vonatkozó Vezetőségi Jelentését és Konszolidált Vezetőségi Jelentését elfogadásra. Az éves jelentéseket a jelen dokumentummal egyidejűleg közzétett, a jelen dokumentum részét képező 1. számú és 2. számú mellékletek tartalmazzák. 1/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a Részvénytársaság és a cégcsoport évi üzleti tevékenységéről változtatások nélkül elfogadja. 2. napirendi pont: Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló, valamint a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlés felé hogy a Részvénytársaság évi éves beszámolóját Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint mérlegfőösszeggel és ,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint mérleg szerinti eredménnyel, évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját ,- Ft, azaz Négymilliárd harmincegymillió kettőszáznegyvenháromezer forint mérlegfőösszeggel és ,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint időszaki nettó eredménnyel hagyja jóvá. 2/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Igazgatóság indítványát elfogadja a számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló és a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására.

2 3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a évi éves beszámoló és a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról A Könyvvizsgáló kijelenti, hogy a KONZUM CSOPORT könyvvizsgálata során sem a menedzsment, sem mások részéről nem érkezett olyan megkeresés, amely a könyvvizsgálói függetlenségünket érintette volna. A könyvvizsgálat során nem tárt fel olyan érdeket, vagy szándékot sem a KONZUM CSOPORT, sem más részéről, amely a beszámolók valódiságának elfedését célozták volna. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy a KONZUM CSOPORT évi beszámolója és a évi összevont (konszolidált) beszámolója az érvényes jogszabályok figyelembevételével készültek. A beszámolók könyvvizsgálata során olyan körülmény nem merült fel, amely a könyvvizsgáló véleményalkotását befolyásolta volna. 3/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlési előterjesztések, valamint a éves beszámoló és a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról. 4. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a Közgyűlési előterjesztések, valamint a évi éves beszámoló és a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról A Részvénytársaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta a április 26. napi évi rendes közgyűlés előterjesztéseit, közöttük kiemelten a Részvénytársaság évi auditált éves beszámolóját és a évi auditált összevont (konszolidált) éves beszámolóját. A Felügyelőbizottság egyetértően tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését, amely szerint a évi éves beszámoló, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készített évi (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Konzum Nyrt december 31. napján fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseinek elfogadását azzal, hogy a Részvénytársaság évi éves beszámolóját Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint mérlegfőösszeggel és ,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint mérleg szerinti eredménnyel, valamint a évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját ,- Ft, azaz Négymilliárd 2

3 harmincegymillió kettőszáznegyvenháromezer forint mérlegfőösszeggel és ,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint időszaki nettó eredménnyel hagyja jóvá. 4/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Közgyűlési előterjesztések, valamint a évi éves beszámoló és a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról. 5. napirendi pont: Döntés a számviteli törvény szerinti évi éves beszámoló, valamint a évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásáról Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság évi éves beszámolóját, valamint a évi összevont (konszolidált) éves beszámolójátelfogadásra. 5/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság számviteli törvény szerinti évi éves beszámolóját, Ft,-, azaz Hatszáznegyvenhatmillió nyolcszáznyolcvanezer forint mérlegfőösszeggel és ,- Ft, azaz mínusz Húszmillió hétszázhatvanhatezer forint mérleg szerinti eredménnyel, valamint a évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját ,- Ft, azaz Négymilliárd harmincegymillió kettőszáznegyvenháromezer forint mérlegfőösszeggel és ,- Ft, mínusz Negyvenhétmillió háromszázhatvankettőezer forint időszaki nettó eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal: A Részvénytársaság évi éves beszámoló tervezete alapján: A. Befektetett eszközök: eft B. Forgóeszközök: eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 6 eft Eszközök összesen: eft D. Saját tőke: eft ebből jegyzett tőke: eft F. Kötelezettségek: eft G. Passzív időbeli elhatárolások: eft Források összesen: eft A Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámoló tervezete alapján: Befektetett eszközök: eft 3

4 Forgóeszközök: Egyéb követelések + Aktív időbeli elhatárolások: Eszközök összesen: Saját tőke: ebből jegyzett tőke: Kötelezettségek: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások: Források összesen: eft eft eft eft eft eft eft eft Az Igazgatóság rögzíti, hogy az előterjesztésben foglalt adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak. 7. napirendi pont: Jelentés a üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Részvénytársaság üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését elfogadásra. 6/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Igazgatóságának a 2016-ös üzleti évben követett Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentését. A Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentést a jelen dokumentummal egyidejűleg közzétett, a jelen dokumentum részét képező 3. számú melléklet tartalmazza. 8. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság Igazgatósága munkájának értékeléséről, a felmentvény megadásáról A Részvénytársaság Igazgatóságának tagjai közösen kérik a Közgyűlést, hogy a évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt részükre adja meg. 7/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak részére tekintettel arra, hogy a Részvénytársaság Igazgatósága tevékenységét törvényesen és a társaság érdekeinek megfelelően folytatta -, a Részvénytársaság 4

5 Igazgatóságának kifejezett kérelme alapján, a Ptk. 3:117. -ában foglaltakkal összhangban, a üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja. 9. és 10. napirendi pontok összevontan: 9. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság Igazgatósági tagjának visszahívásáról; 10. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság új Igazgatósági tagjainak megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról; A Részvénytársaság április 30-ai évi rendes közgyűlése 5 éves határozott időtartamra választotta meg Forczek László Istvánt (an. Kakuszi Mária Magdolna, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.) meg az Igazgatóság tagjának. Forczek László István a évi rendes közgyűlés napjával az Igazgatósági tagságáról lemond. Az Igazgatóság további 2, azaz kettő igazgatósági tisztség alapítására tesz előterjesztést. Az Igazgatóság a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a megüresedő Igazgatósági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztására tesz javaslatot: Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), ifj. Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), valamint Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6). Az Igazgatóság az új Igazgatósági tagok megválasztásával egyidejűleg az Igazgatósági tagok díjazására is javaslatot tesz. 8/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja, valamint 5.3. pontja alapján Forczek László Igazgatósági tagot tisztségéből visszahívja, egyúttal április 26. napjától április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az Igazgatóság tagjainak: Mészáros Ágnest (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), ifj. Mészáros Lőrincet (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), valamint Mészáros Beatrixot (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6) A Közgyűlés az Igazgatóság, tagjainak évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: Igazgatóság elnöke 50 E Ft/hó tagjai 35 E Ft/hó 5

6 11. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság Felügyelőbizottsága tagjainak visszahívásáról, új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról A Részvénytársaság Közgyűlése év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg Dr. Rekettye Gábort (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.), Lévai Miklós Ivánt (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.), Gál Sándort (an. Gőbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. utca 24.), valamint Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdeindol köz 4.) és Fischer Jánost (an. Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82) az Felügyelőbizottság tagjainak. A Közgyűlése visszahívja Dr. Rekettye Gábort, Lévai Miklós Ivánt, Gál Sándort valamint Várady Zoltán Sándort és Fischer János a Felügyelőbizottságban betöltött tisztségükből, és egyúttal az új tagok Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, és díjazásuk megállapításáról határoz. Az Igazgatóság a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a megüresedő Felügyelőbizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek: Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.) Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9. Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8) A Felügyelőbizottsági tagok visszahívása folytán és az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásával a Felügyelőbizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően 3, azaz három taggal folytatja működését. 9/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 8.4. pontja alapján Dr. Rekettye Gábor, Lévai Miklós Iván, Dr. Gál Sándor, valamint Várady Zoltán Sándor és Fischer János Felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja, egyúttal április 26. napjától április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg a Felügyelőbizottság tagjának: Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.), Tima Jánost (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9. ), valamint Dr. Antal Kadosa Adorjánt (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8) 6

7 A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: Felügyelőbizottság elnöke 50 E Ft/hó tagjai 35 E Ft/hó. 12. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság Audit Bizottsága tagjainak visszahívásáról, új Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról A Részvénytársaság Közgyűlése év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg Dr. Rekettye Gábort (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.), Lévai Miklós Ivánt (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.) valamint Várady Zoltán Sándort (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdeindol köz 4.) az Audit Bizottság tagjainak. A Közgyűlése visszahívja Dr. Rekettye Gábort, Lévai Miklós Ivánt, valamint Várady Sándort az Audit Bizottságban betöltött tisztségükből, és egyúttal az új tagok Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, és díjazásuk megállapításáról határoz. Az Igazgatóság a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a megüresedő Audit Bizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek: Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.), Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9., valamint Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8) Az Audit Bizottsági tagok visszahívása folytán és az új Audit Bizottsági tagok megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően változatlan létszámmal, 3, azaz három taggal folytatja működését. 10/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és pontja alapján Dr. Rekettye Gábor, Lévai Miklós Iván és Várady Zoltán Sándor Audit Bizottsági tagokat tisztségükből visszahívja, egyúttal április 26. napjától április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg az Audit Biztosság tagjának: 7

8 Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.), Tima Jánost (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.), valamint Dr. Antal Kadosa Adorjánt (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8) A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: Audit Bizottság elnöke 50 E Ft/hó tagjai 35 E Ft/hó. 13. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság székhelyének megszüntetéséről, új székhely létesítéséről 11/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 2.5. pontja alapján elhatározza a Részvénytársaság székhelyének megszüntetését, egyúttal új székhely létesítését. A Részvénytársaság döntése értelmében az Részvénytársaság új székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet 14. napirendi pont: Döntés a Részvénytársaság fióktelepének megszüntetéséről 12/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.5. pontja és 1.5. pontja alapján elhatározza a Részvénytársaság fióktelepének megszüntetését. 15. napirendi pont: Döntés az Alapszabálynak a fenti napirendi pontok során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosításáról 13/2017.(04.26.) számú KGY. határozati javaslat: 8

9 A Közgyűlés módosítja az Alapszabálynak a évi rendes közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit: Az Alapszabály I. fejezet 1.5 pontja (a Társaság fióktelepe) az alábbiak szerint változik: Törölt szöveg: 1.5 A Társaság fióktelepe: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. (Iroda) Az Alapszabály I. fejezet 2.1 pontja (a Társaság székhelye) az alábbiak szerint változik: Törölt szöveg: 2.1 A Társaság székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5. Új szöveg: 2.1 A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. emelet Az Alapszabály V. fejezete 5. pontja 5.3. alpontja (Az Igazgatóság) az alábbiak szerint változik: Törölt szövegrész: 5.3. Az Igazgatóság tagjai a április 30-tól április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra: Forczek László István (an. Kakuszi Mária Magdolna, 7627 Pécs, Felsőhavi dűlő 3.) Új szövegrész: 5.3. Az Igazgatóság tagjai a év április hó 26 napjától év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra: Mészáros Ágnes (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6), ifj. Mészáros Lőrinc (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6 Mészáros Beatrix (a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcsút, Fő utca 311/6) Az Alapszabály V. fejezete 8. pontja 8.4. alpontja (A Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint változik: Törölt szöveg: 8.4. A Felügyelő Bizottság tagjai a április 30-tól április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra: Dr. Rekettye Gábor (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.) Lévai Miklós Iván (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.) Dr. Gál Sándor (an. Gőbölös Irén, 7630 Pécs, Engel J. u. 24.) 9

10 2015. április 30-tól április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra: Várady Zoltán Sándor (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdeindol köz 4.) április 16-tól április 30-ig terjedő határozott időtartamra Fischer János (an.: Werner Anna, 7629 Pécs, Bocskai utca 82.) Új szöveg: 8.4. A Felügyelőbizottság tagjai a év április hó 26. napjától év április hó 30. napjáig terjedő határozott időtartamra: Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.) Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9. Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8) Az Alapszabály V. fejezete 8.8. pontja alpontja (Az Audit Bizottság) az alábbiak szerint változik: Törölt szöveg: Az Audit Bizottság tagjai a április 30-tól április 30-ig terjedő 5 éves határozott időtartamra: Dr. Rekettye Gábor (an. Schwell Kornélia, 7625 Pécs, Hunyadi J. út 28.) Lévai Miklós Iván (an. Fenyővári Róza, 7625 Pécs, Cserfa u. 7.) április 30-tól április 30-ig terjedő 4 éves határozott időtartamra: Várady Zoltán Sándor (an. Orbán Julianna, lakcím: 7635 Pécs, Középdeindol köz 4.) Új szöveg: Az Audit Bizottság tagjai a év április hó 26. napjától év április hó 26. napjáig terjedő határozott időtartamra: Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya (a.n. Kresák Mária, 2475 Kápolnásnyék, Vasvári utca 33. TT. 6.a.) Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9. Dr. Antal Kadosa Adorján (a.n. Kovács Jolán, 2013 Pomáz, Panoráma út 1680/8) A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára dönt a Részvénytársaság Alapszabálynak a kifejezéseinek egységesítéséről az alábbi szempontok szerint: - az Alapszabály a továbbiakban egységesen a Részvénytársaság kifejezést alkalmazza; - az Alapszabály a továbbiakban egységesen a Felügyelőbizottság kifejezést alkalmazza; - az Alapszabály a továbbiakban egységesen a Közgyűlés kifejezést alkalmazza; - Mindazon esetekben, ahol: 10

11 a) a Részvénytársaság Alapszabálya határidőt, vagy határnapot numerikusan határoz meg, a számot betűvel és fordított esetben a betűt számmal is ki kell írni; b) a Részvénytársaság Alapszabálya mennyiségi egységet határoz meg, az e mennyiségi egységhez tartozó számot és a mennyiségi egységet betűvel is ki kell írni; c) ahol a Részvénytársaság Alapszabálya pénzösszeget határoz meg, az összeget betűvel is fel kell tüntetni a magyar helyesírás szabályai szerint, a hivatalos pénznem teljes kiírásával. Pécs, április 04. Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 11

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2017. április 28-i éves

Részletesebben

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ELO TERJESZTE SEK E S HATA ROZATI JAVASLATOK A (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Társaság évi rendes közgyűlését 2019.

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2009. április 30. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Az Igazgatóság szóbeli beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

Az Igazgatóság szóbeli beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2017. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év alakulásáról:

Az Igazgatóság beszámolója a évi üzleti év alakulásáról: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja

Részletesebben

1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről."

1. sz. határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Közgyűlési határozatok

Közgyűlési határozatok Közgyűlési határozatok kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2017. április 7. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat a WABERER S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2018. április 16-án 14:06 órai kezdettel a Lurdy Konferencia-

Részletesebben

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt május 2-án tartandó közgyűlésére

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt május 2-án tartandó közgyűlésére Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2012. május 2-án tartandó közgyűlésére A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2019. április 30-án 10 órakor, a 1074

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A ÁPRILIS 18-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A ÁPRILIS 18-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A 2019. ÁPRILIS 18-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724)

Részletesebben

Budapest, április 18.

Budapest, április 18. Budapest, 2013. április 18. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2013. április 18. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac

Részletesebben

A Közgyűlés az Audit Bizottság évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Közgyűlés az Audit Bizottság évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-046538, Társaság

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2017. április 20. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2017.04.20.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: 01-10-045715 KÖZLEMÉNYE a Társaság 2014. március 06. napjára összehívott rendkívüli

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2018. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2018.04.26.

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság

Részletesebben

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Nyrt április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai A FuturAqua Nyrt. 2018. április 30-án tartott éves rendes közgyűlésének határozatai A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 02-10-060369., székhelye:

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000%

Igen szavazat: db 100,000% Nem szavazat: 0 db 0,000% Tartózkodás: 0 db 0,000% Le nem adott szavazat: 0 db 0,000% A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2017. április 28. napján megtartott, a 2016. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok. A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2012. április 26. napján 10.00 órakor megtartott éves Közgyűlésén meghozott határozatok 1/2012.04.26. sz.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok

Közgyűlési Határozatok Közgyűlési Határozatok A Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2011. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves Közgyűlésén meghozott határozatok 1/2011.04.28. sz.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A RÁBA Nyrt április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai A RÁBA Nyrt. 2017. április 13-i éves rendes közgyűlésének határozatai A RÁBA Nyrt. tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2017. április 13. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése a

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év 07. hó 26. napján megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év 07. hó 26. napján megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. év 07. hó 26. napján megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. 1./2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. április 26. napján megtartott, a 2018. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2018. április 16-án 14 órakor, a 1054

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 22. napján tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 22. napján tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. április 22. napján tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2019. április 22. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai Budapest, 2016. április 29. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2016. április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2019. április 24-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

1/2013. (IV.30.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 30. napján megtartott, a 2012. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat:

2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: 2017. évi tulajdonosi határozatok 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése megismerve a könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelőbizottság jelentését az ÓNTE Nonprofit. 2016.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. () 2017. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai Az Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 969 541 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: eft B. Forgóeszközök: eft C. Aktív idıbeli elhatárolás: eft

A. Befektetett eszközök: eft B. Forgóeszközök: eft C. Aktív idıbeli elhatárolás: eft A MŐSOR-HANG Mősorszolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046530., 1133 Budapest, Váci út 78/B.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2017. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Közgyűlési határozatok kivonata

Közgyűlési határozatok kivonata Közgyűlési határozatok kivonata amely készült a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) 2008. április 25. napján de. 11.00 órai kezdettel

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. ÁPRILIS 19. NAPJÁN

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. április 27. napján megtartott, a 2017. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2014. április 23. napján 14.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2014.04.23.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

3/2009. (04. 29.) sz. határozat

3/2009. (04. 29.) sz. határozat AZ ECONET.HU MÉDIA, TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT ÉVES RENDES MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 3/2009. (04. 29.) sz. határozat

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A ÁPRILIS 16-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A ÁPRILIS 16-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A 2018. ÁPRILIS 16-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724)

Részletesebben

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2016. április 19-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozata A 2016. április 19-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 842

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 1 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2018. év április hó 30. napján

Részletesebben

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 27. napján megtartott, a 2011. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott közgyűlési határozatok A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. () a 2019. április 26-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai A 2019. április 26-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 971 017 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve,

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2017. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

1/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat

1/2018 (08.23.) számú Közgyűlési határozat Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft (beolvadó társaság) és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (befogadó társaság) átalakulási eljárás során történő vagyon összevonásának

Részletesebben