A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben Turai Endre egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék A tanulmány a geofizika geoelektromos kutatómódszereinek régészeti alkalmazási lehetőségeit mutatja be röviden. Az eltemetett régészeti objektumok (falmaradványok, utak, csatornák, sírok, fémtárgyak, stb.) elektromos vezetési tulajdonságai mérhetően eltérnek a maradványokat elfedő talajok, kőzetek elektromos vezetési tulajdonságaitól, így a Föld felszínén végzett geoelektromos mérésekkel a régészeti objektumok kimutathatóak. A cikk vázolja az egyes régészeti objektumok és az ezeket elfedő közeg elektromos paramétereinek a viszonyát, s a geoelektromos módszerek régészeti alkalmazhatóságát terepi mérések eredményeinek a bemutatásával támasztja alá. 1. Bevezetés 1969 őszén, elsőéves középiskolás diákként, a Földes Ferenc Gimnáziumban (Miskolc) ismertem meg Dr. Hevesi Attilát. Meghatározó élmény volt számomra, amikor Hevesi Tanár Úr az akkori első földrajz órán történt ismerkedés alkalmával fejből azonnal felsorolta szülőfalum (Bükkmogyorósd) patakjainak és dűlőinek neveit. Többek között az Ő szakmai felkészültsége és emberi-tanári tulajdonságai is közrejátszottak abban, hogy természettudományos pályát és oktatói hivatást választottam magamnak. Tisztelt Hevesi Professzor Úr! Isten Éltessen 70. születésnapodon. Tanítványodként, kollégádként, a legnagyobb barátsággal kívánok még számos, alkotóerőben és egészségben megélendő esztendőt. Jelen tanulmányban szűkebb szakterületem, a geofizika geoelektromos kutatómódszereinek a régészeti alkalmazási lehetőségeit szeretném röviden felvillantani. A régészet segítségével tudunk képet alkotni a múlt humánföldrajzi viszonyairól. A természet erői azonban a legtöbb esetben elfedik, betakarják a múlt földrajzát, az egykori utakat, épületeket, sírokat, fémtárgyakat, stb. A Föld belsejébe kellene látnunk, hogy a múlt humánföldrajzát rekonstruálni tudjuk. A fizikai terek behatolnak a Föld belsejébe, átjárják azt, illetve a földalatti szerkezetekről visszaverődnek, s így a különböző terek (mágneses, gravitációs, termikus, nukleáris, elektromos, elektromágneses, szeizmikus, stb.) felszíni mérésével un. fizikai paraméterképeket alkothatunk a Föld belsejéről (KEAREY et al. 2002). Ezeken a képeken fellelhetők és lehatárolhatók a keresett régészeti objektumok is. A lehatárolás jelentősen megkönnyíti, és olcsóbbá teszi a régészek 265

2 A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben feltáró munkáját. A geofizikai szakirodalom az elektromos és az elektromágneses geofizikai módszereket röviden geoelektromos módszereknek nevezi. Ezen módszerek régészeti célú alkalmazásának hazai bevezetése (CSÓKÁS és szerzőtársai 1977) a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékének egykori vezetőjéhez, Csókás János Professzor Úrhoz kötődik. 2. A régészeti objektumok geoelektromos anomáliaképei A geoelektromos módszerek számos fizikai paraméter (a mért közeg egyenés váltóáramú fajlagos ellenállása, polarizálhatósága, az elektromágneses térerősségvektor komponensek amplitúdó- és fázis értékei, stb.) mérését teszik lehetővé. Ezek közül a régészeti kutatásokban a leginkább a fajlagos ellenállás és a polarizálhatóság paramétereit használhatjuk fel eredményesen. Vizsgáljuk meg, hogy a fontosabb régészeti objektumok a környezetükhöz képest milyen anomáliaképpel (kisebb - negatív, nagyobb - pozitív) jelennek meg a fajlagos ellenállás és a polarizálhatósági képeken (térképeken). A természetben a kőzetek és a talajok elektromos vezetőképességét a fémes (elektronos) és a fluidumos (disszociált ionos) vezetés okozza. A fémes vezetés esetén az anyag szabad (az atomoktól elszakadt) elektronjai teszik lehetővé a töltésáramlást. Ilyen vezetés alakul ki a fémesen vezető anyagok (fémek, ércek és a grafit) esetében. E miatt a vulkáni kőzetek fajlagos ellenállása jelentősebb érctartalom esetén kis értékű, akár néhány ohmm is lehet. Teléres ércesedést tartalmazó kőzetek esetében az egyenáramú és a váltóáramú (elektromágneses) fajlagos ellenállás egyaránt kicsi. Hintett (porfiros) ércesedést tartalmazó kőzeteknél azonban az ércszemcséket körülvevő szigetelő kőzetmátrix miatt nem alakul ki folyamatos elektromosan vezető csatorna, így ezeknek a kőzeteknek az egyenáramú fajlagos ellenállása nagy, azonban - az elektromágneses indukció miatt - a váltóáramú fajlagos ellenállása a frekvencia növekedésével arányosan csökken. Az üledékes, porózus-permeábilis kőzetekben fluidumos típusú vezetés alakul ki. Ekkor a kőzet pórusait kitöltő fluidum disszociált iontartalma vezeti az elektromos áramot. A porózus-permeábilis kőzetek fajlagos ellenállása tehát a porozitás, a fluidumszaturáció és a fluidum disszociált iontartalmának a növekedésével csökken. A nedves agyagok fajlagos ellenállása a kötött vizük nagy iontartalma miatt szintén kicsi (néhány ohmm). A repedezett tengeri üledékes kőzetek (mészkő és dolomit) és a vulkáni kőzetek fajlagos ellenállásának a csökkenését a repedezettség mértékének, a repedéseket kitöltő víz mennyiségének és a víz disszociált iontartalmának a növekedése okozza. Az ép (nem repedezett) tengeri üledékes kőzetek és az ércesedést nem tartalmazó vulkáni kőzetek fajlagos ellenállása igen nagy (több tízezer ohmm). Az előzőekben leírtakból következik, hogy a mészkőből, dolomitból és vulkáni kőzetekből készített falmaradványok pozitív anomáliaképpel jelennek 266

3 Turai Endre meg a geoelektromos mérések fajlagos ellenállás képein, mivel a falmaradványokat beborító üledék fajlagos ellenállása a fluidumos áramvezetés miatt kicsi. Az egyéb (tégla, égetett agyag és döngölt föld) falmaradványok esetében a környezetükhöz képest szintén csak kis mértékű áramvezetés alakul ki, így ezek is pozitív anomáliákkal mutatkoznak meg a fajlagos ellenállásképeken. Az eltemetett utak (földutak, kövezett utak, betonutak és aszfaltos utak) szintén pozitív anomáliaképet adnak, az előzőekben leírt elektromos vezetési tulajdonságaik miatt. A fémből készült csatornák és vezetékek negatív (a környezetükhöz képest kisebb) anomáliaképet mutatnak a kialakuló fémes vezetés miatt. A kőből, betonból, cserépből és kerámiából készült csatornák viszont pozitív fajlagos ellenállás anomáliával azonosíthatók. Az ásott sírgödrök nagy porozitású, sok esetben agyagos üledékkel feltöltöttek, így ezek a környezetükhöz képest jobban vezetik az elektromos áramot, ezáltal negatív anomáliaképet mutatnak. A kövezett sírok, szarkofágok fajlagos ellenállás anomáliaképe viszont pozitív. A csontok szintén pozitív anomáliaképet adnak, azonban ez csak nagy tömegű csonthalom esetén mérhető ki. A fémtárgyak jó vezetők, így negatív anomáliaképpel mutatkoznak. Az elszórt fémpénzek, illetve kisebb fémtárgyak a diszperz ércesedéshez hasonlóan viselkednek, ezek egyenáramú fajlagos ellenállás anomáliaképe pozitív, míg a váltóáramú fajlagos ellenállás anomáliaképe negatív. Az Indukált Polarizációs (IP) terepi mérések esetén a filtrációs, a membrán, a redox és a fémes polarizációk különíthetők el egymástól. A polarizáció típusa filtrációs polarizáció membrán polarizáció redox (elektrokémiai) polarizáció fémes (elektróda) polarizáció A polarizáció földtani okai Elektromosan vezető fluidumot tartalmazó porózus talajok és kőzetek. Diszperz agyagot és vizet tartalmazó porózus talajok és kőzetek. Oxidatív, vagy reduktív hatású kémiai szennyezések. Fémesem vezető anyagok ionosan vezető fluidumot tartalmazó kőzetekben. I. táblázat. A polarizáció típusa és a polarizáció földtani okai. Az időállandó értékek eloszlása alapján a polarizáció típusa becsülhető (TURAI, 2004) melyek földtani okait az I. táblázat mutatja. A táblázatból látható, hogy az IP mérések pozitív (a környezethez képest megnövekedett) anomáliái jól korrelálnak a fajlagos ellenállásképek negatív anomáliáival. Az eltemetett 267

4 A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben falmaradványok és kövezett utak például negatív IP és pozitív fajlagos ellenállás anomáliaképekkel, míg a fémtárgyak pozitív IP és negatív fajlagos ellenállás anomáliaképekkel jelentkeznek. Az IP méréseket ezért célszerű a fajlagos ellenállásmérésekkel együtt elvégezni, mert a két mérési módszer eredményei megerősíthetik egymást. Figyelembe kell azonban venni az együttes értelmezésnél azt, hogy az IP anomáliák maximumai a felületi elektromos töltésfelhalmozódás miatt (konduktív hatás) a határfelületek felé toldnak el. 3. Terepi mérések eredményeinek a bemutatása A geoelektromos módszerek régészeti célú terepi alkalmazására a következőkben két kutatási területről (Nagyecsed és Kishódos) mutatok be mérési eredményeket. Mindkét területen 2010-ben, a Patrimonium projekthez kapcsolódóan történtek a mérések. A geoelektromos mérések inverziós feldolgozásával megkapható a felszín alatti térrész valódi fajlagos ellenállás eloszlása. Ennek az eloszlásnak a 0,75 méteres mélységben felvett képszeletét mutatja a nagyecsedi kutatási területen az 1. ábra. 1. ábra. A fajlagos ellenálláseloszlás horizontális képszelete a nagyecsedi területen 268

5 Turai Endre 2. ábra. A fajlagos ellenálláseloszlás vertikális képszelete a nagyecsedi területen 3. ábra. A fajlagos ellenálláseloszlás horizontális képszelete a kishódosi területen Az ábrán kék színű vonallal van megjelölve egy feltételezett kolostor falmaradványainak a nyomvonala. A falmaradványok mélységi elhelyezkedése a térbeli fajlagos ellenállás eloszlás vertikális képszeleteinek alapján adható meg. Egy ilyen vertikális képszelet látható a 2. ábrán, melyen a falmaradványok helyeit a sötétvörös színnel jelölt anomáliák mutatják. A 3. ábra a kishódosi kutatási terület mérési eredményeiből kapott térbeli fajlagos ellenállás eloszlás horizontális képszeletét mutatja be. A 0,75 méter mélységben számított képszeleten szintén jól felismerhetőek a kék színű vonallal megjelölt falmaradványok. 269

6 A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben 4. Köszönetnyilvánítás A tanulmány a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Irodalom CSÓKÁS J., GÁDOR J., GYULAI Á. 1977: Geofizikai módszerek az archeológiai kutatásban. Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 16., o. KEAREY, P., BROOKS, M. and HILL, I. 2002: An Introduction to Geophysical Exploration. Blackwell Publishing Company, Oxford TURAI, E. 2004: IP data processing results from using TAU-transformation to determine time-constant spectra. Geophysical Transactions, Vol. 44. No. 3-4., pp

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika Egyenáramú geoelektromos módszerek Alkalmazott földfizika A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk. Kőzetek fajlagos ellenállása

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei

Doktori értekezés tézisei Doktori értekezés tézisei GEOELEKTROMOS MÉRÉSI ADATOK VIZSGÁLATA ANALITIKUS MODELLEZÉSEN ALAPULÓ ELJÁRÁSOKKAL FELSZÍNKÖZELI ÜREGEK KIMUTATÁSA ÉS PARAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL Írta: Nyári Zsuzsanna

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GEOKÖRNYEZETTUDOMÁNYI PROGRAM GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, 2006. pp. 153-170. GEOFIZIKAI VIZSGÁLATOK FEDETT KARSZTON (HOMÓD- ÁROK, BAKONY) 1 SZALAI SÁNDOR 2 -VERESS MÁRTON 3 -NOVÁK ATTILA 2 -SZARKA LÁSZLÓ 2 2 MTA Geodéziai és Geofizikai

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1

A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 A CELEBRATION-7 szelvény komplex geofizikai vizsgálata, és a sebesség-anomália fogalma 1 avagy egy refrakciós első beérkezéses szeizmikus sebességszelvény és az erőtér-geofizikai feldolgozási eredmények

Részletesebben

Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna 1, Horváth Ákos 2, Szabó Csaba 1 1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lx. évfolyam 2012/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lx. évfolyam 2012/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lx. évfolyam 2012/2. szám Tudományos tartalom: A hőmérséklet hatása a faanyag fotodegradációjára: Színváltozás 5 Cementkötésű faforgácslapok

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS 13 XIII. FENNTARTHATÓ fejlődés, fenntartható BÁNYÁSZAT 1. BEVEZETÉS Az ásványvagyon gazdálkodás témaköréhez óhatatlanul hozzátartozik egy nagyon nehezen megválaszolható

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Geográfus szak DIPLOMAMUNKA Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben