Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f."

Átírás

1 191/2011. (VI.30.) számú határozata a Körjegyzőség munkájáról, valamint a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta a Körjegyzőség évi munkájáról készített beszámolót és azt a kiegészítésekkel, a kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal elfogadja. A testület elismerését és köszönetét fejezi ki az apparátus jó színvonalú szakmai munkájáért. A hivatali épület legszükségesebb állagmegóvási munkálatait el kell végezni. A korszerűsítéssel meg kell várni az önkormányzati rendszer átalakítását. 2.) Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló értékelést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) értelmében elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős:,

2 192/2011. (VI.30.) számú határozata Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról Halmaj és Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói megbízásával kapcsolatos döntéshez titkos szavazás megtartását rendelik el. A szavazás lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot választanak. A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő tagjai: Veres Dénes Ferenc képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő A Szavazatszámláló Bizottság megbízatása az eredményhirdetésig tart. Felelős:

3 193/2011. (VI.30.) számú határozata Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójának határozott időre szóló kinevezése Halmaj és Kiskinizs községek Önkormányzatai megtárgyalták a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói megbízásával kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testületek az intézmény igazgatói feladatainak ellátására határozott időre, augusztus 1-től július 31-ig Medvéné Bársony Katalin (szül.: Ózd, május 13., an.: Demjén Katalin) Halmaj, fő út 27. szám alatti lakost nevezi ki. Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. A testület felhatalmazza Halmaj község ét, hogy a határozott időre szóló kinevezést lássa el kézjegyével. Határidő: július 31. Felelős:

4 194/2011. (VI.30.) számú határozata a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Alapdokumentumainak módosítása ellátási terület bővülése miatt Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapdokumentumainak módosítását terület bővülése miatt a következők szerint: A gyermekjóléti szolgálat működési területe: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó A családsegítő szolgálat működési területe: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsődobsza,Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó A házi segítségnyújtás működési területe: Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó A képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a megállapodásokat a testület nevében írja alá. Felelős:

5 195/2011. (VI.30.) számú határozata a Hernád völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapdokumentumainak módosítása ellátási terület bővülése miatt Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására irányuló előterjesztést és a módosításokkal egyetért, az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a t a megállapodás aláírására. Felelős:

6 196/2011. (VI.30.) számú határozata WICO LC szélmérő berendezés telepítése Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szélmérő berendezés telepítésére vonatkozó javaslatot. Egyetért azzal és támogatja, hogy a Vasonca Közmű Non-profit Kft. a szennyvíztisztító telepen legalább 6 hónapig terjedő időszakban szélerősségmérést végeztessen. A szélerősség méréshez szükséges WICO LC szélmérő berendezés telepítéséhez hozzájárul. Felhatalmazza a t, hogy a döntésről a Vasonca Non-profit Kft-t értesítse.

7 197/2011. (VI.30.) számú határozata megújuló energia forrásra pályázat benyújtásáról Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a napelemek kiépítésére vonatkozóan a KEOP A jelű pályázati felhívását. Megállapítja, hogy a következő három Önkormányzati intézmény Iskolaépület, Közösségi Ház, Óvoda esetében magas a villamos energia felhasználás, ezért ezen intézmények esetében minél előbb megtérülhet a beruházás. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a fenti pályázati felhívásra, amelyhez szükséges feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 100 eft+áfa, a pályázatírásra 50 eft+áfa összeget biztosít a költségvetési tartalék, terhére meg azzal, hogy az átcsoportosításról a féléves beszámoló tárgyalásakor kell gondoskodni. A testület az árajánlati felhívást elfogadja és az eljárást a Kbt. 48. (1) bekezdés alapján megindítja. Felhatalmazza a t, hogy a pályázat elkészítéséről, valamint annak benyújtásáról gondoskodjon. Felelős:

8 198/2011. (VI.30.) számú határozata Molnár Mónika kiskinizsi lakos gyógykezeltetéséhez támogatás biztosításáról Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Molnár Mónika Kiskinizs, Hársfa köz 1. szám alatti lakos gyógyulása érdekében történő adománygyűjtésre vonatkozó javaslatot, azzal egyetért. Együttérzését fejezi ki nevezett részére, bízva mielőbbi gyógyulásában, ahhoz 50 eft. pénzadománnyal járul hozzá szociális segélykerete terhére. Felkéri a Körjegyző Asszonyt, hogy az adomány átutalásáról gondoskodjon. Felelős:

9 199/2011. (VI.30.) számú határozata Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos támogatás igénylése Halmaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolai karbantartó létszámcsökkentésével kapcsolatos tájékoztatást. Megállapítja, hogy az intézmény a létszámcsökkentést végrehajtotta, ezért utasítja a t, hogy a támogatás visszaigénylésével kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg. Az önkormányzat egyidejűleg a következő nyilatkozatot teszi: Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a i hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség., illetve a pályázat benyújtási határideje Felelős:

10 200/2011. (VI.30.) számú határozata Bíráló Bizottság létrehozásáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató tér kialakítása és a Piac kialakítása projekt megvalósítása kapcsán a kivitelezői ajánlatok elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz létre. A Bíráló Bizottság feladata: A kivitelezői ajánlatok bontása, bírálata, valamint az azzal összefüggő feladatok ellátása. A Bíráló Bizottság elnöke: Tóth József A Bíráló Bizottság tagjai: Dr. Jancsurák Sándor jogász, közbeszerzési szakértő Veres Dénes Ferenc képviselő Honti Győző tervező mérnök Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos Felelős:

11 201/2011. (VI.30.) számú határozata Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásáról és az eljárás megindításáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Integrált Közösségi Szolgáltató tér kialakítására vonatkozó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadja és a Kbt. VI. sz fejezet a alapján az eljárást megindítja. A Közösségi Ház bővítésévének tenderdokumentációjáért fizetendő díjat nettó Ft. összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth József t, hogy a helyi közbeszerzési szabályzat V. fejezet 2.5 pontja alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős:

12 202/2011. (VI.30.) számú határozata Piac kialakítása, létesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásáról és az eljárás megindításáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac kialakítására, létesítésére vonatkozó egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadja és a Kbt. VI. sz fejezet a alapján az eljárást megindítja. A Piactér kialakításának tenderdokumentációjáért fizetendő díjat nettó Ft. összegben határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth József t, hogy a helyi közbeszerzési szabályzat V. fejezet 2.5 pontja alapján szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős:

13 203/2011. (VI.30.) számú határozata Halmaj község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával történő együttműködési megállapodás megkötéséről Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás rendjéről szóló évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezésében foglaltak alapján a Halmaj Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Halmaj Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és az előterjesztés melléklete szerinti, a jogszabályváltozásokkal kiegészített megállapodást elfogadja. A megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert Határidő: július 15. Felelős:

14 204/2011. (VI.30.) számú határozata a VIII. Halmaji napok megrendezéséről Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus én megrendezi a VIII. halmaji napok rendezvénysorozatot. A program végleges összeállítására felhatalmazza a t. A falunap megrendezéséhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület a évi költségvetéséből biztosítja. Felelős:

15 205/2011. (VI.30.) számú határozata Óvoda parkolójának áthelyezése A Képviselő-testület megtárgyalta az ÉMOP /B kódszámú A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója, energiaracionalizálása című projekt keretében megvalósuló óvodai parkoló kivitelezésével kapcsolatos módosítási előterjesztést. A testület egyetért azzal, hogy a parkoló kerüljön áthelyezésre az időközben megvásárolt és a 70/1 hrsz-ú óvodai ingatlanhoz csatolt területrészre, tekintettel arra, hogy ez a főbejárathoz közelebb kerül. Egyetért azzal is, hogy a parkolóhoz vezető út és a teljes felület térkő burkolattal kerüljön kivitelezésre, mert használhatósági és tartóssági szempontból ésszerűbb. A Képviselő-testület a tervezett 12 parkoló helyett 20 személygépkocsi befogadására alkalmas parkolót tart indokoltnak kivitelezni. Az ezzel kapcsolatos többletköltséget az Önkormányzat évi költségvetéséből, saját forrásból biztosítja. A testület felhatalmazza a t, hogy a szükséges egyeztetési és engedélyezési eljárást a VÁTI-val folytassa le. Felelős:

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Szentes Város Polgármesterétől, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben