BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: től)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)"

Átírás

1 BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési címe: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. A kölcsönt folyósító Kirendeltség neve, címe Kapcsolattartó neve, telefonszáma, címe: Cégjegyzékszáma: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1013 Bp., Krisztina krt. 39. (a továbbiakban: Hitelező) 1.2. Adós(ok) - Számlatulajdonos(ok) mint egyetemleges kötelezettek: Név: Név: Szül.név: Szül.név: Cím: Cím: Levelezési címe: Levelezési címe: Szül.hely, év, hó, nap: Szül.hely, év, hó, nap: Anyja neve: Anyja neve: Állampolgársága: Állampolgársága: Szig.szám: Szig.szám: (a továbbiakban: Adós) Egyetemleges készfizető kezes(ek): Név: Szül.név: Cím: Levelezési címe: Szül.hely, év, hó, nap: Anyja neve: Állampolgársága: Szig.szám: (a továbbiakban: készfizető kezes) Név: Szül.név: Cím: Levelezési címe: Szül.hely, év, hó, nap: Anyja neve: Állampolgársága: Szig.szám: Több Adós esetén az Adóstársak bármelyike jogosult a kölcsön felvételére, a kölcsön visszafizetésére az Adóstársak egyetemlegesen kötelesek. Bármelyik Adóstárs nyilatkozatának hatálya kihat a többi Adóstársára is. Az Adós fizetési számlájának száma: 1. A Hitelező - az Adós írásbeli hiteligénye alapján - vállalja, hogy az Adós számláján,- Ft, azaz,- Forint (HUF) hitelkeretet tart az Adós rendelkezésére a jelen szerződés megkötésének napjától, annak lejáratáig. A hitelkeret rendelkezésre bocsátásának napja: év hó nap A hitelkeret lejáratának napja: év hó nap A hitelkeret igénybevételi lehetőségének első napja a hitelkeret rendelkezésre bocsátásának a napja, utolsó napja a hitelkeret lejáratát megelőző nap. 1

2 2. A hitel típusa: felhasználási célhoz nem kötött, fogyasztó részére nyújtott kölcsön Szerződő felek megállapítják, hogy a Hitelező vezeti az Adós fent megjelölt lakossági bankszámláját, mint fizetési számlát (a továbbiakban: számla). Jelen hitelkeretszerződés alapján a Hitelező vállalja, hogy lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretet biztosít az Adós részére, amely alapján a Hitelező a fizetési számla egyenlegét meghaladó összeget bocsát az Adós rendelkezésére és a hitelkeretet együttesen kezeli az Adós számláján lévő egyéb pénzeszközökkel. Az Adós köteles a hitelkeret igénybevételével kapcsolatos banki költségek fedezetét az esedékesség időpontjában a számlán biztosítani. A jelen szerződésben meghatározott hitelkeret az Adós számlája fedezetének részét képezi. A Hitelező a hitelkeret erejéig, az Adós külön rendelkezése nélkül, kölcsönt folyósít Adós részére a számla terhére teljesítendő, a tárgynapon esedékes fizetési megbízások teljesítéséhez, valamint a készpénzfelvételhez szükséges összegben. A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Hitelező a hitelkeret szerződés értelmében teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, készpénzkifizetéseket, amelyek teljesítéséhez az Adós számláján fennálló követelése nem nyújt fedezetet. A kölcsön összege a beérkező terhelések és a számla a rendelkezésre álló egyenlegének különbözete. Az igénybe vett kölcsönösszeg és a kamatok, díjak törlesztése a számlán történő jóváírások erejéig és azok esedékessége időpontjában automatikusan történik az Adós külön rendelkezése nélkül. Az Adós hiteltúllépésre nem jogosult. Amennyiben, azonban a számlán az Adós Hitelező felé fennálló kötelezettségeinek (díjak, költségek) teljesítéséhez szükséges pozitív számlaegyenleg nem áll rendelkezésre, illetve a hitelkeret is kimerült (fedezethiány), úgy a Hitelező a bankszámlán kényszrhitelt tart a jelen szerződésben/hirdetményében meghatározott mértékű kényszerhitel kamatot számít fel a hiteltúllépés összegére annak rendelkezésre bocsátásától a megtérülésig. A hitelkeret teljes összegén felüli megbízásokat, kifizetéseket a Hitelező nem teljesít. E fizetési megbízásokat teljesítés nélkül visszaküldi, vagy az Adós külön rendelkezése alapján sorbaállítja. 3. A hitelkeret teljes összege és folyósításának feltételei: 3.1. A hitelkeret igénybevételének feltétele: Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkeret igénybevételével kapcsolatos banki költségek fedezetét az esedékesség időpontjában a számlán biztosítja, valamint gondoskodik arról, hogy a bankszámlára rendszeresen/havonta készpénzbefizetések, illetőleg átutalások történjenek A hitelkeret lehívásának feltételei: a hitelkeret engedélyezéséhez szükséges jövedelem és a fizetési számlára érkező havi rendszeres jóváírás, készpénzbefizetés. 4. A szerződés időtartama, lejárata, módosítása: A jelen hitelkeret szerződés az aláírása napjától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól. A szerződés minden külön intézkedés nélkül megszűnik az egy év elteltével, vagyis a hitelkeretből igénybe vett kölcsön lejáratának időpontja a szerződés megszűnésének, a hitelkeret lejáratának 1. pontban meghatározott napja, amely napon az Adósnak a jelen szerződés alapján fennálló hitelkeretből igénybevett kölcsöntartozás teljes összege és annak teljes hiteldíja egy összegben esedékessé válik, Adós köteles azt a Hitelező részére visszafizetni. Amennyiben Adós a szerződés lejárta után újabb hitelkeretet kíván igénybe venni, arra újabb hitelbírálat és újabb szerződés megkötésével válik jogosulttá az újabb szerződéskötéskor hatályos hirdetményben foglalt feltételek szerint. 5. Az Adós szerződéstől való elállása és felmondása: A kölcsön összegének folyósítása előtt az Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon 2

3 belül indokolás nélkül jogosult a hitelkeret-szerződéstől díjmentesen elállni. A kölcsön folyósítását követően Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül jogosult a hitelkeret-szerződés díjmentes felmondására. Az elállási, felmondási nyilatkozatot írásban, igazolható módon kell a Hitelező tudomására hozni (postai elküldéssel, személyes átadással, stb.). Az Adós a nyilatkozata elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett kölcsönt és a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Hitelezőnek visszafizetni. A visszafizetés elmaradása esetén a Hitelező a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti. Az Adós elállási/felmondási jogának gyakorlása a hitelkerethez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 6. A szerződés megszűnésekor/lejártakor az Adós által a Hitelező részére fizetendő összeg: Az Adós által a jelen szerződés megszűnése esetén a Hitelezőnek fizetendő teljes összeg az Adósnak a jelen szerződés alapján fennálló hitelkeret-tartozás teljes összege és a hitel teljes díja, valamint a hitelkerettel kapcsolatos jelen szerződés alapján felszámított költség/díj/egyéb tartozás egy összegben esedékessé válik a lejárat napján, melyet Adós köteles a Hitelező részére visszafizetni. A szerződés megszűnése, vagy bármely okból való lejárttá válása esetén a hitelkeret terhére folyósított kölcsönök (ideértve az esetleges hiteltúllépés összegét is) és a szerződés szerinti hiteldíj, a hitelkeret és a kölcsönök igénybevételéért kapcsolatban felszámított költség/díj/egyéb tartozás egy összegben esedékessé/lejárttá válik a lejárat napján 7. A Hitelező által felszámított kamatok, díjak, költségek szerződés kötéskori mértéke: A Hitelező a hitelkeret rendelkezésre tartásáért és annak terhére igénybe vett kölcsön összege után hiteldíjat számít fel. A hitelkeret teljes díja: a Hitelező által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a hitelkeret-szerződés kapcsán megfizet. Az Adós a hitelkeret igénybevételéért a jelen szerződésben meghatározott hitelkamatot, költségeket és díjakat tartozik a Hitelezőnek megfizetni. Kamatfeltételek: A Hitelező a hitelkeretből mindenkor igénybe vett kölcsön összege után - referencia kamatból és kamatfelárból álló - ügyleti kamatot számít fel. Az ügyleti kamat megfizetése havonta esedékes, melyek összegével a Hitelező jogosult megterhelni az Adós számláját a havi számlazárás időpontjában: a referencia kamat (6 havi BUBOR): évi.. % a kamatfelár: évi.. % Az ügyleti kamat részei: - A referencia kamatláb mértékére a Hitelezőnek nincs ráhatása. A Referencia kamatláb mértékét a kölcsönszerződés szerinti referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A referencia-kamatláb változásáról - mely nem minősül a Hitelező részéről történő egyoldalú, az Adós számára hátrányos szerződésmódosítnak - a Hitelező az Adóst rendszeresen honlapján és az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben közzétett Hirdetményiben tájékoztatja. - A kamatfelár a hitelkamat és a referenciakamat különbsége, melyet a Hitelező állapít meg. 3

4 A kamatfizetés kezdő időpontja a kölcsön igénybe vételének napja, befejező időpontja a hitelkeret megszűnésének napja. Az utolsó kamatfizetés a hitel lejáratának napján, illetve a hitelkeretszerződés megszűnésekor esedékes. Az Ügyleti Kamat számítása a következő képlet alapján történik: Kamat = Tőke x naptári napok száma x kamatláb 360x100 A késedelmi kamat: az Adós késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Hitelező késedelmi kamatot jogosult felszámítani, amennyiben a hitelkeret megszűnése esetén a tőke, illetve a kamat összegére a számlán nincs fedezet és annak összegével a számlát megterhelni. A késedelmi kamat mértéke az Adós késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára: évi % A késedelmi kamat esedékessége: havonta, a hó végi zárlatkor kerül megterhelésre, illetve a szerződés lejáratát követő naptól. A késedelmi kamat megfizetésének módja: a takarékszövetkezet kirendeltségének pénztárába kp-ben, vagy a számlára történő átutalással-, másik számláról történő átvezetéssel. Kényszerhitel kamata:.. % Kényszerhitel és esedékessége: havonta, a hó végi zárlatkor kerül megterhelésre, illetve a szerződés lejáratát követő naptól. Adós által fizetendő költségek: a kölcsönszerződésben tételesen meghatározott azon költségek, - amelyek a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal, egyéb kötelezettekkel való kapcsolattartás során közvetlenül, az Adós érdekében - harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merülnek fel. - közjegyzői költségek (külön tájékoztató szerint) - levelezési költségek: a Magyar Posta mindenkori kézbesítési szolgáltatási díjainak megfelelő összeg. A díj megfizetése akként történik, hogy a Hitelező annak összegével a felmerülésekor az Adós hitelszámláját megterheli - értékbecslés költsége - fedezet felülvizsgálati költsége - ingatlan nyilvántartás költségei o tulajdoni lapról kiállított elektronikusan hiteles másolat: helyrajzi számonként..,- Ft o tulajdoni lapról kiállított nem hiteles másolat: helyrajzi számonként..,- Ft o jelzálogjog bejegyzése és módosítása (ide nem értve a törlést): a változással érintett ingatlanonként,- Ft o jelzálogjog törlésének költsége: a változással érintett ingatlanonként..,- Ft o soron kívüli eljárás költsége ingatlanonként Ft o ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés díja.,-ft - a biztosítás és garancia költsége Adós által fizetendő díjak: a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségekkel összefüggésben, a kölcsönszerződésben tételesen - ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségekkel összefüggésben - meghatározott díjak. - KHR lekérdezés díja: Ft/db esedékes a hiteligénylés benyújtásakor, megfizetés módja: pénztári befizetés - hitelbírálati díj:. Ft a díjat Adós az engedélyezett kölcsön összegének alapulvételével tartozik megfizetni a kölcsön folyósításakor egy összegben. - hitelfolyósítási díj:..%, esedékes a folyósítással egyidejűleg - hitel zárlati díj:. Ft/év, megfizetésének módja: 4

5 - számlakivonat díja (amennyiben meghaladja a havi egyszeri alkalmat):..,- Ft/kivonat, esedékessége: havonta, a hó végi zárlatkor kerül megterhelésre, megfizetésének módja: a hó végi zárlatkor a számla egyenlegének megterhelésével - számlavezetési zárlati díj:.,-ft/hó, esedékessége havonta a hó végi zárlatkor kerül megterhelésre, megfizetésének módja: havonta a számla egyenlegének megterhelésével - prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, Szerződés módosítás díja: Esedékes: felmerüléskor. - egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik: o felszólítás költsége (adós, kezes, egyéb kötelezettek részére). Ft/felszólítás o felmondás előtti felszólítás díja..ft/felszólítás o felmondás költsége. Ft/felmondás o Fizetési meghagyás díja a fizetési meghagyásokról szóló évi L. törvény, a bírósági eljárás illetéke az illetékekről szóló évi XCIII. törvény alapján - a Hitelező a hitelkeret rendelkezésre tartásáért, az igénybevételi lehetőség időtartamára a hitelkeret igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel. Esedékessége, megfizetésének módja: havonta esedékes, melyek összegével a Hitelezőjogosult megterhelni az Adós számláját a havi számlazárás időpontjában. a rendelkezésre tartási jutalék: évi 2% - nyomtatványköltség:.,- Ft. esedékessége: az engedélyezett hitelkeret rendelkezésre bocsátásakor, megfizetésének módja: a hitelkeret rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg a számla egyenlegének megterhelésével, A Teljes hiteldíj mutató (THM): % A THM a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM meghatározása és mértéke az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek megváltozása esetén a mértéke módosulhat. C k : D l : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam k években és töredékévekben kifejezve, ezért t = 0, 1 s : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja l közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM számításánál figyelembe kell venni: - a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ide értve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót) valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha azok a hitelező számára ismertek - értékbecslés díja - a számlavezetés használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező előírja az adott hitelszerződéshez és költségeit az Adóssal kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették - ingatlan-nyilvántartási eljárás díja 5

6 - a biztosítás és garancia díja A THM számításánál nem vehető figyelembe: - prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, - a késedelmi kamat - egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (felszólítás, felmondás előtti felszólítás, felmondás költsége stb.) - a közjegyzői díj - a biztosítás díja (Jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját, a THM számításánál nem kell figyelembe venni.) Adós kijelenti, hogy a THM mértékét és számítására vonatkozó rendelkezéseket a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a szerződéskötést megelőző hitelezői írásbeli és szóbeli tájékoztatás alapján megismerte és tudomásul vette. (Az írásbeli tájékoztatás jelen szerződés mellékletét képezi). 8. A kamat, díj, költség módosításának gyakorisága, feltételei és eljárási szabályai: A kölcsön kamatfeltételeit a kölcsön futamideje alatt a Hitelező az Adós számára hátrányosan, egyoldalúan nem módosítja. A Hitelező a költségeket annak felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A díjak legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. Az egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen díj/költség módosítást - referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményében teszi közzé a Hitelező. A módosításról a hatályba lépését legalább hatvan nappal megelőzően a Hitelező a referencia kamatlábhoz kötött kamat módosítása kivételével írásban, postai úton értesíti. A hitelkeret-szerződés feltételeinek egyoldalú hitelezői módosítása esetén referencia kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével Adós a szerződést írásban, 30 napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja. A felmondás akkor érvényes, ha Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hiteldíját a felmondási határidő leteltéig a Hitelezőnek visszafizeti. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelező az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamatláb változásáról a Hitelező az Adóst rendszeresen honlapján/ és az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben közzétett Hirdetményiben tájékoztatja. A jelen szerződést a Hitelező nem módosíthatja egyoldalúan új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak szerződésben meghatározott számítási módja, konkrét összege, vagy felsőhatára egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül nem módosítható. A Hitelező az Adós számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a jelen szerződés feltételeit. 9. Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy a jelen szerződés alapján felszámított kamatokat, 6

7 díjakat, költségeket azok esedékességekor a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a Hitelezőnél vezetett jelen szerződésben megjelölt számlájáról beszedje, illetve a számlát megterhelje. Amennyiben az esedékességkor a szükséges fedezet a számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Hitelező jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Hitelezőnél vezetett bármely fizetési /bankszámlájáról beszámítási jogával élve a kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa (akár késedelmesen is) teljesített befizetések először a költségekre, majd a késedelmi kamatra, ezeket követően a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Az Adós a jelen szerződés mellékletét képező felhatalmazó levélben felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy amennyiben jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettsége esedékességi napján, illetve a szerződés lejártakor a számlán nincs elegendő fedezet, az alább megjelölt hitelintézetnél vezetett fizetési számláját a késedelmes vagy lejárt tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás összegével megterhelje: Hitelintézet neve Fizetési számla száma Adós feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön fennállása alatt újabb fizetési számlanyitásáról haladéktalanul 5 munkanapon belül értesíti a Hitelezőt, és az újonnan nyitott számla vonatkozásában is felhatalmazó levelet ad az e pontban foglaltak szerint. 10. A Hitelező az Adóst utólag, rendszeresen - a pénzforgalmi keretszerződésben meghatározott gyakorisággal és módon - tájékoztatja az alábbiakról: - arról az időtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik, - a hitelkeret lehívásának összegéről és a lehívás időpontjáról, - a tájékoztatást megelőző legutóbbi tájékoztatás időpontjáról és ezen időpontban fennálló, a számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, - a tájékoztatás időpontjában fennálló, a számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, - a teljesített törlesztés összegéről és a teljesítés időpontjáról, - a hitelkamatról, - a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot, költséget. Az Adós kérésére a kölcsönszerződés fennállása alatt a Hitelező a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen írásbeli kivonatot bocsát az Adós rendelkezésére. A törlesztési táblázat tartalmazza - a törlesztő részletek összegét, - a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten. 11. A hitel visszafizetésének biztosítékai: Az adós számlájára érkező jóváírások Egyetemleges készfizető kezességvállalás: Az 1. pont szerinti készfizető kezes külön szerződésben foglalt feltételekkel készfizető kezességet vállal az Adósnak a Hitelezővel szemben a jelen szerződés, mint Biztosított szerződés alapján az Adós nem teljesítése esetén a mindenkor fennálló késedelmes vagy lejárt kölcsöntartozása és járulékai megfizetéséért és vállalja, hogy a Hitelező első írásbeli felszólítására a Hitelezőnek az Adós helyett teljesít. A kezességvállalás kiterjed a jelen szerződés megszegésének jogkövetkezményeivel 7

8 összefüggésben keletkező költségekre és díjakra, valamint a Hitelező követelésének érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségekre is. A készfizető kezes az Adós elleni fizetési meghagyás, per-és végrehajtási eljárás költségeiért akkor felel, ha a Hitelező a készfizető kezest a perindítás előtt a teljesítésre eredménytelenül szólította fel Jelzálogjog: Adós/készfizető kezes külön szerződésben a hitelkeret fedezetként jelzálogjogot *és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat biztosít az alábbi ingatlanra: - tulajdonosok neve, tulajdoni részarányuk: - az ingatlan címe: - helyrajzi száma, művelési ága, alapterülete: - szerződés kötéskori forgalmi értéke: Az ingatlan-nyilvántartási (bejegyzési/törlési) illeték, egyéb költség a Számlatulajdonost terheli Egyéb biztosítékok: (pl: munkáltató által visszaigazolt rendszeres munkabér átutalás) Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a fedezetként lekötött vagyontárgyakra vagyonbiztosítási szerződést köt, melyet a hitelkeret fennállása alatt nem szűntet meg, és a biztosítási kötvény másolatát a Hitelezőnek átadja. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosító társaságtól járó biztosítási összegre külön szerződésben jelzálogjogot alapít a Hitelező javára. 12. A Hitelező jogosult Adós fizetőképességét, pénzügyi helyzetét és a biztosítékokat folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzési jog különösen az Adós jövedelmi- vagyoni-, pénzügyi helyzetére vonatkozó azon adatok és tények bekérését, illetve helyszíni ellenőrzését jelentik, amelyek alapján az Adós Hitelező általi minősítése elvégezhető, teherviselő képessége megítélhető és fizetőképességének alakulása nyomon követhető. 13. Az Adós a Szerződés fennállása alatt más hitelintézettől csak a Hitelező előzetes, írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetőleg kölcsönt, köthet pénzügyi lízingszerződést, vállalhat kezességet, vagy vállalhat más olyan típusú kötelezettséget, amely a hitelképességét befolyásolhatja. Ezen rendelkezés megszegése az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a kölcsönszerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 14. A késedelem jogkövetkezménye: Amennyiben a hitelkeret kimerült, illetve a hitelkeret bármely okból lejárt, úgy a késedelem időtartamára a jelen szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel a Hitelező a késedelembe esés napjától a kiegyenlítést megelőző napig. A késedelmi kamat a szerződés fennállása alatt havonta esedékes - melyek összegével a Hitelező jogosult megterhelni az Adós számláját a havi számlazárás időpontjában -, a szerződés megszűnése után a lejáratkor egy összegben esedékes 15. Az Adós azonnali hatályú felmondási joga: Az Adós jogosult a jelen szerződést bármikor indokolás nélkül a Hitelezőhöz intézett jognyilatkozatával azonnali hatállyal díjmentesen az esetlegesen fennálló teljes hitelkeret és teljes hiteldíj egy összegű megfizetésével egyidejűleg megszűntetni. A hitelkeret-szerződés feltételeinek egyoldalú hitelezői módosítása esetén az Adós a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a hitelezőnek visszafizeti. 8

9 16. A Hitelező azonnali hatályú felmondási joga: Az Adós súlyos szerződésszegése esetén a Hitelezőnek a kölcsönszerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik (érdekmúlás), mivel a kölcsön és a hiteldíj megtérülése egyáltalán nem, vagy csak veszteséggel biztosítható, ezért a további károsodástól való megóvása érdekében a Hitelező a rendkívüli, azonnali hatályú felmondással élhet az alábbiak szerint: - ha a hitelkeret engedélyezéséhez szükséges jövedelem, ill. befizetés nem érkezik a számlára, - a hitelkeret kimerült, illetve a Számlán a hitelkeret összegét meghaladó tartozás keletkezik és/vagy három hónapon keresztül a számlán nincs rendszeres jóváírás, - az Adós a kölcsönt és járulékait az esedékesség időpontjában elmulasztja megfizetni (késedelembe esik) és a hátralékot fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg, - a biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentős mértékben csökkent és az Adós hitelezői felszólítás ellenére sem állítja helyre a biztosíték értékét, illetve a biztosítékot nem egészíti ki, - az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be (pl: fizetésképtelenség, hitelképtelenség) és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. Ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes, felszólítás hiányában is felmondható a szerződés. - az Adós a Hitelezőt megtévesztette és a megtévesztés befolyásolta a kölcsön engedélyezését vagy elutasítását, illetve a kölcsönszerződés megkötését vagy annak tartalmát, - az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; - az Adós más, a jelen szerződésben, illetve a Ptk 6:382, 6:387. -aiban meghatározott egyéb súlyos szerződésszegést követ el. A rendkívüli, azonnali hatályú felmondás következménye, hogy az Adós által meg nem fizetett teljes tartozás (kölcsön és a felmondásig esedékes hiteldíja) egy összegben lejárttá, esedékessé válik, melyet Adós a felmondásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül egy összegben tartozik a Hitelezőnek megfizetni. 17. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei: A jelen hitelkeret-szerződés bármely jelen okból való megszűnése esetén a teljes hitelkeret és a teljes hiteldíj lejárttá válik a jelen szerződésben meghatározott időpontban. A Hitelező rendkívüli felmondása, illetve a követelés egy összegű esedékessé válása esetén megnyílik a Hitelező biztosítékokból való kielégítési joga. Adós önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a Hitelező a lejárt, esedékessé vált követelését bírósági eljárás útján, vagy bírósági végrehajtáson kívül, vagy közvetlenül a biztosítékból jogosult kielégítési jogát gyakorolva érvényesíteni. A Hitelező a követelése kielégítésére vonatkozó jogait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyakorolja és jogosult a biztosítékokból történő kielégítés sorrendjét megválasztani. A biztosítékokból való igényérvényesítés esetén a takarékszövetkezet az igazolt követelését meghaladó esetleges többletértékkel az Adós (egyéb kötelezett) felé köteles elszámolni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének konkrét módját a biztosítéki szerződések tartalmazzák. 18. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat a pénzmosás elleni védelemről (jelenleg évi CXXXVI. törvény), a személyes adatok védelméről, valamint a hitelintézetekről pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései alapján a jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező jogosult az Adóssal szemben jelen szerződés alapján fennálló követelését más gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós felmentést ad a Hitelezőnek a jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 9

10 Az Adós kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló évi CXXII. törvényben előírt előzetes írásbeli tájékoztatást a Hitelezőtől átvette és az abban foglaltakat tudomásul vette, mely szerint az Adós hozzájárulása esetén a referenciaadatait - az írásbeli tájékoztatóban foglaltak szerint a Hitelező a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja, illetve azokat más hitelintézetek átveszik a törvényben meghatározott esetekben és tartalommal. A Hitelező a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően. 19. A felek a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikat írásbeli formában kötelesek megtenni. Amennyiben a nyilatkozat tudomásul vételéhez jogkövetkezmény fűződik, úgy nyilatkozataikat tértivevényes levélben kell közölniük egymással. Az Adós (egyéb kötelezett) köteles a jelen szerződés 1. pontjában foglalt személyi adatainak változását és a munkaviszonyában bekövetkező változást 5 munkanapon belül a Hitelezőnek bejelenteni. Amennyiben a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy a kötelezettek részéről a közlés postai értesítés ellenére való át nem vétele miatt nem kézbesíthetők a Hitelező szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai (különösen, ha az Adóstól a levél nem kereste jelzéssel érkezik vissza), úgy azokat közöltnek kell tekinteni a küldemény tértivevényes feladását követő ötödik napon. 20. A Hitelező kijelenti, hogy a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódex -nek alávetette magát. A Magatartási Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a internet oldalon, illetve a Hitelező bármely kirendeltségénél az Adós kérésére a magyar nyelvű szöveg ingyenesen hozzáférhető. Adós elismeri és kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Hitelező írásban és szóban a jogszabályoknak és a Magatartás kódex-ben foglaltaknak megfelelő tartalmú előzetes tájékoztatást adott az Adós részére a jelen ügylet feltételeiről (a kölcsönnel kapcsolatban az Üzletszabályzata és Hirdetménye alapján felszámítható valamennyi díjról, költségről, a kamatok mértékéről, azok egyoldalú hitelezői módosításának feltételeiről, a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételekről - ideértve a hitelfedezeti célú életbiztosítás megkötésének feltételét is) és kockázatairól, írásban átadta a kölcsöntermékről szóló előzetes tájékoztatót. Adós a szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a kölcsönszerződés megkötése előtt az Fhtv által előírt előzetes szóbeli felvilágosítást, a - hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó - megalapozott fogyasztói döntés érdekében a jelen kölcsönszerződésre vonatkozó általános és személyes írásbeli tájékoztatást (formanyomtatványt), a kölcsönszerződés tervezetét a Hitelezőtől megkapta, valamint az írásbeli tájékoztatások, szerződéstervezetek tartalmát megismerte és azokat átvette díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen. Adós a Hitelező fenti tájékoztatását tudomásul vette, azt kifejezetten elfogadva írja alá a jelen szerződést. A Hitelező kijelenti, hogy termékeivel kapcsolatos reklám célú megkeresést (közvetlen üzletszerzés) és nyilvántartás vezetést nem végez. 21 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (Fhtv), a Hitelező Üzletszabályzata (rendelkezésre áll a Hitelező honlapján és üzlethelyiségeiben), és Hirdetményei az irányadóak, melyet az Adós, egyéb kötelezett megismert és tudomásul vett. Az Üzletszabályzat rendelkezésre áll a takarékszövetkezet honlapján, illetve az ügyfélforgalom számára nyitva álló 10

11 kirendeltségeiben. 22. A jelen szerződés elválaszthatatlan tartozékai: - Hirdetmény/Kondíciós lista a felszámított díjról, költségről, kamatról - Fogalomtár és Tájékoztató a közjegyzői díjakról - Biztosítéki szerződés, egyéb készfizető kezességi szerződés - Vagyonbiztosítási szerződés - Felhatalmazó levél - Előzetes hozzájáruló nyilatkozat (KHR) - KHR tájékoztató - Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatáról - Egyéb: Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá és annak egy-egy példányát - a mellékletek között felsorolt okiratokkal együtt - átveszik.. Kelt:, év hó nap. 11

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN Hatályos: 2015. február 1. napjától A.....sz. szerződés... számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITEL / KÖLCSÖN ÜGYLETEK ESETÉBEN A Környe-Bokod Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben