BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére)"

Átírás

1 BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) 1. Szerződő felek 1.1. Hitelező: Cégneve: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: Tompa, Szabadság tér 16. Levelezési címe: Tompa Szabadság tér 16. A kölcsönt folyósító Kirendeltség neve, címe: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, címe: Cégjegyzékszáma: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank Bp. Budapest, Krisztina krt. 39. (továbbiakban: Hitelező) 1.2. Adós(ok) -Számlatulajdonos(ok): Név, előző név, születéskori név: Anyja születési neve: Születési helye és ideje: Lakcíme: Levelezési címe: Személyi igazolvány száma: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: (továbbiakban: Adós) A hitel típusa: felhasználási célhoz nem kötött, fogyasztó részére nyújtott hitel, amellyel a Hitelező a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Az Adós fizetési számlájának száma: A bankszámla hitel engedély száma: 2. Szerződő felek megállapítják, hogy a Hitelező vezeti az Adós fent megjelölt fogyasztói fizetési számláját, mint fizetési számlát (a továbbiakban: számla). A Hitelező - az Adós írásbeli hiteligénye alapján - vállalja, hogy az Adós számláján,- Ft, azaz,- Forint (HUF) hitelkeretet tart az Adós rendelkezésére a jelen szerződés megkötésének napjától, annak lejáratáig. A hitelkeret rendelkezésre bocsátásának napja: év hó nap A hitelkeret lejáratának napja: év hó nap A hitelkeret igénybevételi lehetőségének első napja a hitelkeret rendelkezésre bocsátásnak napja, utolsó napja a hitelkeret lejáratát megelőző munkanap. 3. A Hitelező vállalja, hogy a hitelkeretet együttesen kezeli az Adós számláján lévő egyéb pénzeszközökkel. A hitelkeret az Adós számlája fedezetének, egyenlegének részét képezi. A Hitelező a hitelkeret erejéig, az Adós külön rendelkezése nélkül, kölcsönt folyósít Adós részére a számla terhére teljesítendő, a tárgynapon esedékes fizetési megbízások teljesítéséhez, valamint a készpénzfelvételhez szükséges összegben. A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Hitelező a hitelkeret szerződés értelmében teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, készpénzkifizetéseket, amelyek teljesítéséhez az Adós számláján fennálló követelése nem nyújt fedezetet. A kölcsön összege a beérkező terhelések és a számla a rendelkezésre álló egyenlegének különbözete. Az igénybe vett kölcsönösszeg és a kamatok, díjak törlesztése a számlán történő jóváírások erejéig és azok esedékessége időpontjában automatikusan történik az Adós külön rendelkezése nélkül. 1

2 Az Adós köteles a hitelkeret igénybevételével kapcsolatos banki költségek fedezetét az esedékesség időpontjában a számlán biztosítani. Az Adós hiteltúllépésre nem jogosult. Hiteltúllépésnek minősül a Hitelező által a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti keretösszeget meghaladó összegben az Adós számláján a Hitelező által rendelkezésére bocsátott összeg. Amennyiben a számlán az Adós kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pozitív számlaegyenleg nem áll rendelkezésre és a hitelkeret is kimerült (fedezethiány), úgy a Hitelező a számlán a Hirdetményében meghatározott mértékű kényszerhitel kamatot számít fel a hiteltúllépés összegére annak rendelkezésre bocsátásától a megtérülésig A hitelkeret igénybevételének feltételei: - a kölcsön engedélyezése, - a jelen szerződés aláírása, - a számlára havi rendszerességgel érkező jóváírás kötelező összege:.ft 3.2. A hitelkeret lehívásának feltétele: a hitelkeret engedélyezéséhez szükséges jövedelem és rendszeres/havi jóváírás vagy befizetés a számlán. 4. A Hitelező által felszámított kamatok, díjak, költségek szerződéskötés -kori mértéke: 4.1. A Hitelező az igénybe vett Kölcsön összege után Ügyleti Kamatot, valamint rulírozási díjat számít fel: - az Ügyleti Kamat mértéke: évi... %. - a Rulírozási díj, igénybevételenként a folyósított összeg... % A teljes hiteldíj mutató (THM) a teljes Hitelkeret egy éves igénybevétele esetén:... %. A Hitelező a hitelkeretből igénybe vett kölcsön összege után annak fennállásáig ügyleti kamatot számít fel. Az ügyleti kamat az Adós által igénybe vett kölcsönösszeg rögzített százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. A kamatozás kezdő időpontja a kölcsön folyósításának, igénybevételének napja, befejező időpontja a hitelkeret megszűnésének napja. Esedékes: havonta a havi számlazárás időpontjában. Megfizetésének módja: a Hitelező jogosult a számlát megterhelni a havi számlazárás időpontjában A hitelkeret teljes díja: a Hitelező által ismert minden olyan -a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő -ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a hitelkeret-szerződés kapcsán megfizet. A késedelmi kamat: Az Adós késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Hitelező késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A kamat számítása a következő képlet alapján történik: Tőke x napok x kamat % Ügyleti kamat: évi. %. Teljes hiteldíj mutató (THM):.. % Késedelmi kamat: évi. % 2

3 Az Adóst terhelő költségek és díjak: Költségek: a kölcsönszerződésben tételesen meghatározott azon költségek, amelyek a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal, egyéb kötelezettekkel való kapcsolattartás során közvetlenül, az Adós érdekében harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra áthárítható módon merülnek fel: - levelezési költségek: ajánlott levél 390,- Ft/db, tértivevény Ft/db, de legalább a Magyar Posta mindenkori kézbesítési szolgáltatási díjainak megfelelő összegben - fizetési számlavezetés költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Hitelező elő írja az adott hitelszerződéshez: számlavezetés díjtétele: 661.-Ft/hó ( kivéve éven belüli hitel) - KHR lekérdezés díja: Ft/db - Számlanyitás: 0 Ft - Készpénzben történő kivét pénztáron keresztül: 0 Ft Díjak: a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségekkel összefüggésben, a kölcsönszerződésben tételesen ide nem értve a hitel folyósításához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségekkel összefüggésben meghatározott díjak: - egyszeri kezelési költség: nincs - szerződésmódosítás/ügyfél kérésére/ díja: Ft /jelzáloghitelnél díjmentes/ - részleges előtörlesztés díja: ingyenes - teljes előtörlesztésének díja: ingyenes. - felszólítási díj (adós, kezes, egyéb kötelezettek részére) Ft/db - felmondás előtti felszólítási díj: Ft/db - felmondási díj Ft/db - Nyomtatvány díj, egyszeri, folyósításkor: Ft - Bankszámla hitelkeret felülvizsgálata: évente Ft - Egyenleg közlés díja, évente: 500,- Ft - Bankinformáció díja: 2000,- Ft/db - Szokásos ügymeneten felüli intézkedés díja: 500,- Ft/alkalom A THM a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM meghatározása és mértéke az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek megváltozása esetén a mértéke módosulhat. A THM kiszámítására a következő képletet kell alkalmazni: C k : D l : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam k években és töredékévekben kifejezve, ezért t = 0, 1 3

4 s : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja l közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM számításánál figyelembe kell venni: - a biztosítás és garancia díja (jelzáloghitel kivétel) a számlavezetés és a készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatának költsége és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költség: - készpénz felvétel - életbiztosítás díja továbbá ingatlanfedezet kikötése esetén: - a fedezet értékbecslésének díja - ingatlan-nyilvántartási eljárási díj - zárlati díj - hitelbírálati díj A THM számításánál nem vehető figyelembe: - a prolongálás (futamidő hosszabbítás) szerződés módosítás díja - a késedelmi kamat, kényszerhitel kamata - a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő a jelen szerződéshez és költségeit az Adóssal kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették - egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (felszólítás, felmondás előtti felszólítás, felmondás költsége) Adós kijelenti, hogy a THM mértékét és számítására vonatkozó rendelkezéseket a szerződéskötést megelőző hitelezői tájékoztatás alapján megismerte és tudomásul vette Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy a jelen szerződés alapján felszámított kamatokat, díjakat, költségeket azok esedékességekor a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében az előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a Hitelezőnél vezetett jelen szerződésben megjelölt számlájáról beszedje. Amennyiben az esedékességkor, illetve a szerződés lejártakor a szükséges fedezet a számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Hitelező jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Hitelezőnél vezetett bármely fizetési számlájáról beszámítási jogával élve a kölcsön késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa (akár késedelmesen is) teljesített befizetések először a költségekre, majd a késedelmi kamatra, ezeket követően a lejárt és esedékes ügyleti kamatra, végül az esedékes tőketartozásra kerülnek elszámolásra. Adós feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön fennállása alatt újabb fizetési számlanyitásáról haladéktalanul 5 munkanapon belül értesíti a Hitelezőt. 5. A kamat, díj, költség módosításának gyakorisága, feltételei és eljárási szabályai: 5.1. A kölcsön kamatfeltételeit a kölcsön futamideje alatt a Hitelező az Adós számára hátrányosan, egyoldalúan nem módosítja A Hitelező a költségeket annak felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A díjak legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti Az egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen díj/költség módosítást a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább hatvan nappal hirdetményében teszi közzé a Hitelező. 4

5 A módosításról a hatályba lépését legalább hatvan nappal megelőzően a Hitelező az Adóst írásban, postai úton értesíti. A hitelkeret-szerződés feltételeinek egyoldalú hitelezői módosítása esetén Adós a szerződést írásban, 30 napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja. A felmondás akkor érvényes, ha Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hiteldíját a felmondási határidő leteltéig a Hitelezőnek visszafizeti. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelező az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A jelen szerződést a Hitelező nem módosíthatja egyoldalúan új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak szerződésben meghatározott számítási módja, konkrét összege, vagy felső határa egyoldalúan az Adós számára kedvezőtlenül nem módosítható. A Hitelező az Adós számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja a jelen szerződés feltételeit. 6. Az Adós kérésére a kölcsönszerződés fennállása alatt a Hitelező a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen írásbeli kivonatot bocsát az Adós rendelkezésére. A törlesztési táblázat tartalmazza - a törlesztő részletek összegét, - a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét ideértve a díjat, jutalékot, költséget elkülönítetten. A Hitelező az Adóst utólag, rendszeresen a pénzforgalmi keretszerződésben meghatározott gyakorisággal és módon tájékoztatja az alábbiakról: - a hitelkeret lehívásának összegéről és a lehívás időpontjáról, - a tájékoztatást megelőző legutóbbi tájékoztatás időpontjáról és ezen időpontban fennálló, a számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, - a tájékoztatás időpontjában fennálló, a számlához kapcsolódó hitelegyenlegről, - a teljesített törlesztés összegéről és a teljesítés időpontjáról, - a hitelkamatról, - a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról ideértve díjat, jutalékot, költséget. 7.A szerződés felülvizsgálata, módosítása: 7.1. A Hitelező az Adós rendelkezésére tartott hitelkeret feltételeit, ideértve az Adós hitelképességét is, az ügyfélminősítéssel összefüggésben évente (legkésőbb szeptember 30-ig) felülvizsgálja A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben az Adós részére meghatározott Hitelkeret rendelkezésre tartásának feltételeiben az alábbi változások bekövetkeznek, úgy a Hitelező az éves felülvizsgálat alapján a jelen szerződés szerinti hitelkerettől eltérő összegű hitelkeretre vonatkozó szerződésmódosítást jogosult az Adós számára felajánlani: - Adós fizetési fegyelmének és hitelképességének változása vagy - a számlára érkező rendszeres jóváírás változása, vagy megszűnése. 5

6 A Hitelező a felülvizsgálat alapján engedélyezett hitelkeretre vonatkozó szerződésmódosítási javaslatot (legkésőbb évente nov.30.-ig) megküldi az Adós részére. Az Adós a módosítás elfogadása esetén a módosított szerződést elfogadó nyilatkozatát a kézhezvételtől számított 15 napon belül tartozik a Hitelező részére megküldeni, amely a Hitelezőhöz való megérkezése napjától hatályos. Amennyiben a szerződésmódosítás hatályba lépésekor a hitelkeretből felhasználható összeg 0.-Ft alá csökken, a módosítás hatályba lépéséig Adós köteles a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeit teljesíteni. Amennyiben az Adós a módosított hitelkeret összeget nem fogadja el, úgy jogosult a hitelkeretszerződést írásban felmondani a fennálló fizetési kötelezettségeinek egyidejű teljesítésével. A módosítás hatályba lépéséig vagy a hitelkeret-szerződés felmondásáig a hitelkeret szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn Adós a számlájára érkező rendszeres befizetések, illetve átutalások összegének emelkedése esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a hitelkeret összegének megemelését, illetve a szerződés módosítását. 8. A szerződés megszűnése: Megszűnik a szerződés, a szerződés 2. pontjában kikötött időtartam lejártával, ha bármelyik Szerződő fél a szerződés végleges megszüntetésének szándékát a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatában bejelenti. A szerződést megszüntető nyilatkozat hiányában a szerződés nem szűnik meg, hanem változatlan feltételekkel a lejárat napját követő kezdő nappal újabb egy éves időtartamra a felek minden külön nyilatkozata nélkül automatikusan meghosszabbodik. Ezen esetben a lejárat napja az egy éves időtartamnak megfelelő naptári évnek megfelelő hónap és nap. A jelen szerződést az Adós jogosult a Hitelezőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal megszüntetni, ha nem áll fenn a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön- és járuléktartozása, illetve ha azt a megszüntetés napjáig megfizeti. A szerződés megszűnése, vagy bármely okból való lejárttá válása esetén a hitelkeret terhére folyósított kölcsönök (ideértve az esetleges hiteltúllépés összegét is) és hiteldíja, valamint a hitelkeret és a kölcsönök igénybevételéért kapcsolatban felszámított költség/díj/egyéb tartozás egy összegben esedékessé/lejárttá válik a lejárat napján. 9. Az Adós szerződéstől való elállása és felmondása: A kölcsön összegének folyósítása előtt az Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult a hitelkeret-szerződéstől díjmentesen elállni. A kölcsön folyósítását követően Adós a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül jogosult a hitelkeret-szerződés díjmentes felmondására. Az elállási, felmondási nyilatkozatot írásban, igazolható módon kell a Hitelező tudomására hozni (postai elküldéssel, személyes átadással, stb). Az Adós a nyilatkozata elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett kölcsönt és a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított kamatot a Hitelezőnek visszafizetni. A visszafizetés elmaradása esetén a Hitelező a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti. 6

7 Az Adós elállási/felmondási jogának gyakorlása a hitelkerethez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a Hitelező által vagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 10. A késedelem jogkövetkezménye: Amennyiben a szerződés fennállása alatt az Adós számláján az esedékesség (havi számlazárás) időpontjában a kamat tartozás és egyéb a hitelkeret igénybevételével kapcsolatban a jelen szerződés szerint felszámítható díj, költség nem áll rendelkezésre, vagy a hitelkeret kimerült, illetve a hitelkeret bármely okból lejárt, úgy a késedelem időtartamára a jelen szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel a Hitelező a késedelembe esés napjától a kiegyenlítést megelőző napig. A késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a kölcsönszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre jogszabályban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke (mindenkori jegybanki alapkamat + 39%). 11. A Hitelező azonnali hatályú felmondási joga: Az Adós súlyos szerződésszegése esetén a Hitelezőnek a kölcsönszerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik (érdekmúlás), mivel a kölcsön és a hiteldíj megtérülése egyáltalán nem, vagy csak veszteséggel biztosítható, ezért a további károsodástól való megóvása érdekében a Hitelező a rendkívüli, azonnali hatályú felmondással élhet az alábbiak szerint: Az Adós alábbi súlyos szerződésszegésnek minősülő magatartása bármelyikének bekövetkezése esetén a Hitelezőt rendkívüli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg - az Adós a kölcsönt és járulékait az esedékesség időpontjában elmulasztja megfizetni (késedelembe esik) és a hátralékot fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg, - az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be (pl: fizetésképtelenség, hitelképtelenség) és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. Ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes, felszólítás hiányában is felmondható a szerződés. - az Adós a Hitelezőt megtévesztette és a megtévesztés befolyásolta a kölcsön engedélyezését vagy elutasítását, illetve a kölcsönszerződés megkötését vagy annak tartalmát, - az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; - az Adós más, a jelen szerződésben meghatározott egyéb súlyos szerződésszegést követ el. A rendkívüli felmondás következménye, hogy az Adós által még meg nem fizetett teljes tartozás (kölcsön és a felmondásig esedékes hiteldíja) egy összegben lejárttá, esedékessé válik, melyet Adós a felmondásról való tudomásszerzést követő 15 napon belül egy összegben tartozik a Hitelezőnek megfizetni. 12. Az Adós azonnali hatályú felmondási joga: Az Adós jogosult a jelen szerződést bármikor indokolás nélkül a Hitelezőhöz intézett jognyilatkozatával azonnali hatállyal díjmentesen a fennálló teljes hitelkeret és teljes hiteldíj egy összegű megfizetésével egyidejűleg megszüntetni. A hitelkeret-szerződés feltételeinek egyoldalú hitelezői módosítása esetén az Adós a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a hitelezőnek visszafizeti. 13. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei: A jelen hitelkeret-szerződés bármely jelen okból való megszűnése esetén a teljes hitelkeret és a teljes hiteldíj lejárttá válik a jelen szerződésben meghatározott időpontban. 7

8 A Hitelező rendkívüli felmondása, a követelés egy összegű esedékessé válása esetén, illetve az Adós önkéntes teljesítésének elmulasztása esetén a Hitelező a lejárt, esedékessé vált követelését bírósági eljárás útján jogosult érvényesíteni. A végrehajtással kapcsolatos költségeket az adós/ok viselik, amelyek növelik a fennálló tartozás összegét. 14. Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat a pénzmosás elleni védelemről (jelenleg évi CXXXVI. törvény), a személyes adatok védelméről, valamint a hitelintézetekről pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései alapján a jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán alapul. Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező jogosult az Adóssal szemben jelen szerződés alapján fennálló követelését más gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós felmentést ad a Hitelezőnek a jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. A Hitelező a rendelkezésére bocsátott adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően. 15. Az Adós kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőzően a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló évi CXXII. törvényben előírt előzetes írásbeli tájékoztatást a Hitelezőtől átvette és az abban foglaltakat tudomásul vette, mely szerint az Adós hozzájárulása esetén a referenciaadatait személyi azonosító és a kölcsönszerződéssel kapcsolatos adatok a Hitelező a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja, illetve azokat más hitelintézetek átvehetik a törvényben meghatározott esetekben és tartalommal. 16. A felek a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataikat írásbeli formában kötelesek megtenni. Amennyiben a nyilatkozat tudomásul vételéhez jogkövetkezmény fűződik, úgy a nyilatkozatokat tértivevényes levélben kell közölniük egymással. Adós tartozik a jelen szerződés 1. pontjába foglalt személyi adatainak változását és a munkaviszonyában bekövetkező változást 5 munkanapon belül a Hitelezőnek bejelenteni. Amennyiben a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy a kötelezettek részéről a közlés postai értesítés ellenére való át nem vétele miatt nem kézbesíthetők a Hitelező szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai (különösen, ha az Adóstól a levél nem kereste jelzéssel érkezik vissza), úgy azokat közöltnek kell tekinteni a küldemény tértivevényes feladását követő tizedik napon. 17. A Hitelező kijelenti, hogy a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódex -nek alávetette magát. A Magatartási Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a internet oldalon, illetve a Hitelező bármely kirendeltségénél az Adós kérésére a magyar nyelvű szöveg ingyenesen hozzáférhető. Adós elismeri és kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Hitelező írásban és szóban a jogszabályoknak és a Magatartás kódex-ben foglaltaknak megfelelő tartalmú előzetes tájékoztatást adott részére a jelen ügylet feltételeiről (a kölcsönnel kapcsolatban az Üzletszabályzata és Hirdetménye alapján felszámítható valamennyi díjról, költségről, a kamatok mértékéről, a szerződési feltételek egyoldalú hitelezői módosításának feltételeiről, a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételekről és kockázatairól, írásban átadta a kölcsöntermékről szóló előzetes tájékoztatót. 18. A Hitelező kijelenti, hogy termékeivel kapcsolatos reklám célú megkeresést (közvetlen üzletszerzés) és nyilvántartás vezetést nem végez. 19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek közötti lakossági Keretszerződés, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk), a hitelintézetekről és a pénzügyi 8

9 vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a Hitelező Üzletszabályzata és Hirdetményei /kondíciós listái, melyek rendelkezésre állnak a Hitelező honlapján és üzlethelyiségeiben) az irányadóak, melyet az Adós megismert és tudomásul vett. 20. Adós a szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a kölcsönszerződés megkötése előtt az Fhtv által előírt előzetes szóbeli felvilágosítást, a hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a jelen kölcsönszerződésre vonatkozó általános és személyes írásbeli tájékoztatást (formanyomtatványt), a kölcsönszerződés tervezetét a Hitelezőtől megkapta, valamint az írásbeli tájékoztatások, szerződéstervezetek tartalmát megismerte és azokat átvette díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen. Adós a Hitelező fenti tájékoztatását tudomásul vette, azt kifejezetten elfogadva írja alá a jelen szerződést. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és magukra nézve kötelezőnek ismerték el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá és annak egy-egy példányát a mellékletek között felsorolt okiratokkal együtt átveszik. Mellékletek: - Hirdetmény - KHR tájékoztató - Nyilatkozat KHR adatkezelésről. - Adatkezelési nyilatkozat - ÁSZF Kelt: Hitelező: Adós/Számlatulajdonos: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet.. ügyintézők neve Előttünk, mint tanúk előtt:

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete

A...sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete A....sz. kölcsönszerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2010. június 11. A jelen ÁSZF

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete

A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete A... sz. kölcsönszerződés 2. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2014. március 15. A jelen

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez 1 1. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos:

Részletesebben