AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM OLDAL február 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra! ÁRA: 2040 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 1/2010. (I. 8.) EüM KvVM együt tes ren de let az egyes ve - szélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM együt tes ren de let mó do sí - tásáról /2010. (I. 8.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium - ban, valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható évi ca - fe te ri a jut ta tá sok ról /2010. (I. 15.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatáról IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók 1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdései - rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let 3. szá mú mel lék le té - ben foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról /2010. (I. 27.) EüM tá jé koz ta tó a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2 3. számú mellékletének indikációs pontjaiban fel tün te tett ki je lölt in téz mé nyek, il let ve szak or vo - sok listájáról Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Or szá gos Gyógy sze ré szeti In té zet OGYI-Ph. Hg. VIII. 1/2010 számú köz le mé nye az Eu ró pai Gyógy szer - könyv 6.6 kötetének hatálybalépésérõl Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet OGYI-Ph. Hg. VIII. 2/2010. számú köz le mé nye a VIII. Ma gyar Gyógy szer - könyv elõírásainak változásairól Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon tisztítósze rek jegy zé ké rõl, me lye ket az OÉTI ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött szak vé le mé nye zett, és az élel mi szer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek ta lált Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon biocid termékek (fertõtlenítõszerek) jegyzékérõl, melyeket az OÉTI ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött szak - véleményezett, és az élelmiszer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek talált Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon kenõ - anyagok jegyzékérõl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek talált VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a terhességmegszakítás térítési díjáról V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívása az Év kórháza 2009 cím elnyerésére Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszköz forgalomból történõ kivonásáról VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra Helyesbítés

2 1026 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám I. RÉSZ Sze mé lyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások Az egészségügyi miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 1/2010. (I. 8.) EüM KvVM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM együttes rendelet módosításáról A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el: 1. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM együttes rendelet (a továb biak ban: R.) 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az R. 1. -a, 3. -a, 3/A. -a, 4. (2) (6) bekezdése, 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, valamint az R. 3. számú melléklete szerinti táblázat A. és D. sora. (3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. (4) Ez a rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 139. cikk negyedik albekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szabó Imre s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter Az egészségügyi miniszter 1/2010. (I. 8.) EüM utasítása az Egészségügyi Minisztériumban, valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható évi cafeteriajuttatásokról A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/F. -ában (a továbbiakban: Ktv.), valamint a köztisztviselõk cafeteriajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak végrehajtására az Egészségügyi Minisztériumnál, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az Állami Népegészségügyi és

3 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1027 Tisztiorvosi Szolgálatnál, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál adható évi cafeteriajuttatásokról a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében az ösztöndíjas foglalkoztatottak kivételével kiterjed: a) az Egészségügyi Minisztérium állami szolgálati jogviszonyban álló vezetõire (a továbbiakban: állami vezetõk), b) az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõire, ügykezelõire, a prémiumévek programban résztvevõkre és a különleges foglalkoztatási állományba helyezettekre (a továbbiakban együtt: köztisztviselõk), c) a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozóira (a továbbiakban: munkavállaló). 2. (1) Az állami vezetõket, a köztisztviselõket a prémiumévek programban részt vevõk és a különleges foglalkoztatási állományba helyezettek kivételével, és a munkavállalókat megilletõ cafeteriajuttatások éves keretösszegét (a továbbiakban: éves keretösszeg) a következõk szerint határozom meg: a) az Egészségügyi Minisztériumban br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó), b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó), c) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó), d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó). (2) A prémiumévek programban résztvevõket és a különleges foglalkoztatási állományba helyezetteket az éves keretösszeg 30%-a illeti meg. 3. Az éves keretösszeg az állami vezetõk, köztisztviselõk, munkavállalók választása szerint a Korm. rendelet 6. (1) és (2) bekezdéseiben megállapított választható cafeteriajuttatások teljes körének igénybevételére használható fel. 4. A Korm. rendelet 2. (4) bekezdése alapján az egyes cafeteriajuttatásokhoz kapcsolódó közterhek az állami vezetõk, köztisztviselõk, munkavállalók éves keretösszegébe beleszámítanak. 5. A Korm. rendelet 2. (3) bekezdése szerint a tárgyévben igénybe nem vett keretösszeg a következõ évre nem vihetõ át. Az állami vezetõ, a köztisztviselõ, a munkavállaló a tárgyévben igénybe nem vett, a keretösszegbõl ezer forintot meghaladó összeg felhasználásáról a tárgyév november 30-ig írásban nyilatkozik. Az ezer forintot meg nem haladó összeg nem vehetõ igénybe. 6. Az állami vezetõ, köztisztviselõ, munkavállaló 3. -ban meghatározott juttatások választására vonatkozó nyilatkozata év közben nem módosítható. 7. (1) A cafeteriajuttatások igénybevételére vonatkozó további részletszabályokat (közszolgálati) szabályzatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos tiszti fõorvosa, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnöke határozza meg. (2) Az Egészségügyi Minisztériumban adható cafeteriajuttatásokra vonatkozó részletszabályokat a cafeteriaszabályzatban határozom meg, amelyet az érintettek közvetlenül kapnak meg. 8. (1) Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben való közzététele napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Egészségügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2009. (V. 14.) EüM utasítás melléklete szerinti Közszolgálati Szabályzat 8. (1) bekezdés a) és b) pontja, c) pontjának ca) alpontja, d) pontja, h) pontja, i) pontjának ib) alpontja, 9. -a, 10. -a, 11. (1), (3) (10) és (13) bekezdése, 12. -a, 18. -a, valamint 21. -a. (3) A (2) bekezdés, valamint e bekezdés az utasítás hatálybalépését követõ napon hatályát veszti., január 4. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter

4 1028 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 15.) EüM utasítása az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben elõírtak szerint az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatát jelen utasítás mellékleteként kiadom. 2. Az utasítás mellékletét az érintettek közvetlenül kapják meg. 3. Ez az utasítás január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2009. (II. 13.) EüM utasítást hatályon kívül helyezem. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók Az egészségügyi miniszter 1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztatója 1 az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat e tájékoztató Mellékletében foglaltak szerint módosítom. E tájékoztató Mellékletében foglaltakat a január 1-jei teljesítésektõl kell alkalmazni. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Melléklet az 1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztatóhoz **** Fõcsoport: 04 Légzõrendszeri betegségek HBCs 5.0 besorolás változása **** A Tüdõgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel BETEGSÉGEK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK A VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK B AZ A INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A B INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG **** D Tüdõgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül BETEGSÉGEK A kódlistát lásd a fõcsoport 141A csoportjában! **** E Tüdõgyulladás év között speciális kezelés nélkül BETEGSÉGEK A kódlistát lásd a fõcsoport 141A csoportjában! 1 A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten közzéteszi. Megjegyzés: Az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent.

5 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1029 **** C Tüdõgyulladás 18 év alatt BETEGSÉGEK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált **** Z Légzõrendszeri fertõzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel BETEGSÉGEK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI **** Fõcsoport: 18 Fertõzõ betegségek **** A Vírusbetegségek 18 év felett BETEGSÉGEK J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált VAGY BETEGSÉGEK **** E Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt BETEGSÉGEK J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált **** Z Szisztémás fertõzések, parazitás betegségek (kivéve: szeptikémia) súlyos társult betegséggel BETEGSÉGEK J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI **** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok **** Kiegészítõ HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére 1" VAGY 3" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált VAGY 1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK J1011 Influenza egyéb légúti tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS BEAVATKOZÁSOK Antivirális kezelés H1N1 influenzafertõzés esetén (ellátási napban, a 9570 HBCs alsó határnapjánál jelölt ideig) Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2 3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése értelmében az alábbiakban közzéteszem az R. 2. és 3. számú mellékleteinek egyes indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények listáját: I. Az R. 2. számú mellékletében foglalt kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriához kijelölt intézmények listája EÜ100 7/a. ponthoz: Semmelweis Egyetem Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet i Tudományegyetem Klinikai Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

6 1030 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám EÜ100 7/b. ponthoz: Semmelweis Egyetem Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet i Tudományegyetem Klinikai Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház EÜ100 8/a. ponthoz: Békéscsaba Cegléd Csorna Deszk Dunaújváros Edelény Eger Farkasgyepû Gyöngyös Gyõr Gyula Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kaposvár Kecskemét Kistarcsa Mosdós Mosonmagyaróvár Nógrádgárdony Nyíregyháza Salgótarján Sopron Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Margit Kórház i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Csongrád Megyei Önkormányzat, Mellkasi Betegségek Szakkórháza Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Koch Róbert Kórház és Rendelõintézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Megyei Tüdõgyógyintézet Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdõ- és Szívkórháza Karolina Kórház-Rendelõintézet Megyei Tüdõgyógyintézet Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Szent Lázár Megyei Kórház Soproni Erzsébet Oktató Kórház

7 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1031 Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Törökbálint Vác Veszprém Zalaegerszeg i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bugyi István Kórház B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Pest Megyei Tüdõgyógyintézet Jávorszky Ödön Kórház Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/r. ponthoz: Eger Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II III. Sz. Belgyógyászati Klinika, I II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/s. ponthoz: Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Haematológia i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika

8 1032 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám EÜ100 8/sz1. ponthoz: Eger Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II III. Sz. Belgyógyászati Klinika, I II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/t. ponthoz: Patológia javasolhat: Semmelweis Egyetem I. Számú Pathológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Pathológiai Osztály i Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézet Javaslatra írhat: Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Kerepestarcsa Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika; Onkoterápia i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

9 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1033 Nyíregyháza Székesfehérvár Szentes Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Dr. Bugyi István Kórház Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/u. ponthoz: Eger Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II III. Sz. Belgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 9/b. ponthoz: Ajka Deszk Gyõr Mosdós Nyíregyháza Magyar Imre Kórház Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, Tüdõgyógyászati Klinika Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdõ- és Szívkórháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermek Egészségügyi Központ

10 1034 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Szombathely Törökbálint Zalaegerszeg i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika A és B részlege Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Pest Megyei Tüdõgyógyintézet Zala Megyei Kórház EÜ ponthoz: Balassagyarmat Csorna Eger Gyula Kaposvár Kecskemét Kistarcsa Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza, Neurológiai Osztály Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Margit Kórház i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Neurológiai Klinika Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Jávorszky Ödön Kórház Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 23/a1-23/a3. ponthoz: Orvos neve Ajka Magyar Imre Kórház Dr. Takács Andrea Dr. Makkai Erzsébet Dr. Molnár Csaba Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelõintézet Dr. Enyedi Judit Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Dr. Varga Márta Dr. Csefkó Klára Állami Egészségügyi Központ Dr. Banai János Dr. Dán Katalin Dr. Rókusz László Dr. Tolvaj Gyula Dr. Schvaáb Erzsébet Dr. Varsányi Marianna Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet III. Sz. Belgyógyászat Dr. Schuller János Dr. Telegdy László Dr. Makara Mihály Dr. Szabó Olga Dr. Benkõ Zsuzsanna Dr. Szombati Andrea Dr. Haboulo Snadil Anita Dr. Gyõzõ Viktor

11 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1035 Orvos neve Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet IV. Sz. Belgyógyászat Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Gastroenterologia Dr. Fried Katalin Dr. Ibrányi Endre Dr. Nemesi Krisztina Dr. Albert Katalin Dr. Threton András Dr. Géczy Mária Dr. Reé József Dr. Princz Gyula Dr. Tóth András Dr. Székely György Dr. Nemesánszky Elemér Dr. Horváth Gábor Dr. Pusztay Margit Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Szalay Ferenc Dr. Abonyi Margit Dr. Tóth Tamás Dr. Lakatos Péter Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tulassay Zsolt Dr. Lengyel Gabriella Dr. Werling Klára Dr. Fehér János Dr. Péter Zoltán Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika Dr. Gerlei Zsuzsa Országos Onkológiai Intézet Gastroenterológia Dr. Pap Ákos i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Sz. Belgyógyászat Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Dr. Tornai István Dr. Palatka Károly Dr. Vitális Zsuzsa Dr. Várkonyi István Dr. Jancsik Viktor Dr. Weisz György Dr. Maszárovics Zoltán Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Infektológia Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Dr. Rácz István Dr. Csöndes Mihály Dr. Szabó Andrea Dr. Kárász Tibor Dr. Hussam Salel Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza, Infektológia Dr. Bányai Tivadar Dr. Martyin Tibor Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Hunyady Béla Dr. Harag Attila Dr. Szinku Zsolt Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Dr. Hausinger Péter Dr. Dubravcsik Zsolt Dr. Virányi Zsolt Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Telegdy László Dr. Opra Mária Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Váczi Zsuzsanna Dr. Karádi László Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Dr. Lombay Béla Mosonmagyaróvár Karolina Kórház Rendelõintézet Dr. i Gyula Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Bátyi Éva Dr. Sipos Béla Dr. Lesch Miklós Dr. Pár Alajos Dr. Hunyady Béla Dr. Vincze Áron

12 1036 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Orvos neve i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológia Dr. Nemes Zsuzsanna Dr. Péterfi Zoltán Sopron Soproni Erzsébet Oktató Kórház Dr. Patai Árpád i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Menyhárt Éva Dr. Fodor Domonka i Kórház i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Nagy István Dr. Pálvölgyi Attila Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat Dr. Gervain Judit Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Infektológia Dr. Ozsvár Zsófia Dr. Müller Zsófia Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bali Ildikó Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Dr. Tusnádi Anna Dr. Besze Judit Dr. Szabó Anna Dr. Döbrönte Zoltán Dr. Lakner Lilla Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Gasztroenterológia Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Infektológia Dr. Schneider Ferenc Dr. Patai Árpád Tatabánya Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Dr. Szentgyörgyi László Kórháza Dr. Káfony András Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Gasztroenterológia Dr. Gasztonyi Beáta Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Infektológia Dr. Ribiczey Pál Dr. Stöckert Anna EÜ100 23/b1. ponthoz: Orvos neve Ajka Magyar Imre Kórház Dr. Takács Andrea Dr. Makkai Erzsébet Dr. Molnár Csaba Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelõintézet Dr. Enyedi Judit Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Dr. Varga Márta Dr. Csefkó Klára Állami Egészségügyi Központ Dr. Banai János Dr. Dán Katalin Dr. Rókusz László Dr. Tolvaj Gyula Dr. Schvaáb Erzsébet Dr. Varsányi Marianna Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet III. Sz. Belgyógyászat Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet IV. Sz. Belgyógyászat Dr. Schuller János Dr. Telegdy László Dr. Makara Mihály Dr. Szabó Olga Dr. Benkõ Zsuzsanna Dr. Szombati Andrea Dr. Haboulo Snadil Anita Dr. Gyõzõ Viktor Dr. Fried Katalin Dr. Ibrányi Endre Dr. Nemesi Krisztina Dr. Albert Katalin Dr. Threton András Dr. Géczy Mária Dr. Reé József Dr. Princz Gyula Dr. Tóth András

13 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1037 Orvos neve Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Gastroenterologia Dr. Székely György Dr. Nemesánszky Elemér Dr. Horváth Gábor Dr. Pusztay Margit Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Szalay Ferenc Dr. Abonyi Margit Dr. Tóth Tamás Dr. Lakatos Péter Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tulassay Zsolt Dr. Lengyel Gabriella Dr. Werling Klára Dr. Fehér János Dr. Péter Zoltán Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika Dr. Gerlei Zsuzsa Országos Onkológiai Intézet Gastroenterológia Dr. Pap Ákos i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Sz. Belgyógyászat Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Dr. Tornai István Dr. Palatka Károly Dr. Vitális Zsuzsa Dr. Várkonyi István Dr. Jancsik Viktor Dr. Weisz György Dr. Maszárovics Zoltán Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Infektológia Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Dr. Rácz István Dr. Csöndes Mihály Dr. Szabó Andrea Dr. Kárász Tibor Dr. Hussam Salel Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza, Infektológia Dr. Bányai Tivadar Dr. Martyin Tibor Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Hunyady Béla Dr. Harag Attila Dr. Szinku Zsolt Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Dr. Hausinger Péter Dr. Dubravcsik Zsolt Dr. Virányi Zsolt Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Telegdy László Dr. Opra Mária Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Váczi Zsuzsanna Dr. Karádi László Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Dr. Lombay Béla Mosonmagyaróvár Karolina Kórház Rendelõintézet Dr. i Gyula Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Bátyi Éva Dr. Sipos Béla Dr. Lesch Miklós Dr. Pár Alajos Dr. Hunyady Béla Dr. Vincze Áron Dr. Nemes Zsuzsanna Dr. Péterfi Zoltán i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológia Sopron Soproni Erzsébet Oktató Kórház Dr. Patai Árpád i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Dr. Menyhárt Éva Központ Dr. Fodor Domonka i Kórház i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Dr. Nagy István Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Pálvölgyi Attila Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat Dr. Gervain Judit

14 1038 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Orvos neve Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Infektológia Dr. Ozsvár Zsófia Dr. Müller Zsófia Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bali Ildikó Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Dr. Tusnádi Anna Dr. Besze Judit Dr. Szabó Anna Dr. Döbrönte Zoltán Dr. Lakner Lilla Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Gasztroenterológia Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Infektológia Dr. Schneider Ferenc Dr. Patai Árpád Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Dr. Szentgyörgyi László Kórháza Dr. Káfony András Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Gasztroenterológia Dr. Gasztonyi Beáta Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Infektológia Dr. Ribiczey Pál Dr. Stöckert Anna EÜ ponthoz: Állami Egészségügyi Központ, Szülészet és Nõgyógyászat Semmelweis Egyetem I II. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika EÜ ponthoz: Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részleg EÜ100 26/a 26/b 26/c. ponthoz: Eger Esztergom Gyõr Gyula Hévíz Kecskemét Kerepestarcsa Nyíregyháza Állami Egészségügyi Központ Budai Irgalmasrendi Kórház Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai és Immunológiai Tanszék Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Esztergom Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Reumatológiai Osztály

15 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1039 Székesfehérvár Szolnok Szombathely Veszprém Fejér Megyei Szent György Kórház MÁV Kórház és Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. EÜ ponthoz: Deszk Gyõr Törökbálint Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Tüdõgyógyászati Klinika Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Petz Aladár Megyei Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ, I. Sz. Belgyógyászati Klinika Tüdõgyógyászat Pest Megyei Tüdõgyógyintézet EÜ100 29/a 29/b. ponthoz: Békéscsaba Cegléd Csorna Deszk Dunaújváros Edelény Eger Farkasgyepû Gyöngyös Gyõr Gyula Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kaposvár Kecskemét Kistarcsa Mátraháza Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Margit Kórház i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Koch Róbert Kórház és Rendelõintézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Megyei Tüdõgyógyintézet Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Mátrai Állami Gyógyintézet

16 1040 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Mosdós Mosonmagyaróvár Nyíregyháza Salgótarján Sopron Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Törökbálint Vác Veszprém Zalaegerszeg Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdõ- és Szívkórháza Karolina Kórház-Rendelõintézet Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Szent Lázár Megyei Kórház Soproni Erzsébet Oktató Kórház i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bugyi István Kórház B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Pest Megyei Tüdõgyógyintézet Jávorszky Ödön Kórház Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 30/a. ponthoz: Javasolhat és írhat: Orvos neve Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Nephrologia-Hypertonia Dr. Kiss István Dr. Fodor Erzsébet Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tislér András Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Reusz György Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Dr. Szalay László Nephrológiai Szakambulancia i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Prof. Dr. Balla József I. Belgyógyászati Klinika Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Dr. Ferenczi Sándor Immunnephrológia és Hypertonia Osztály FMC Nephrológiai Központ Dr. Ladányi Erzsébet Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Dr. i János Nonprofit Kft., I. Sz. Belgyógyászat i Tudományegyetem Klinikai Központ Prof. Dr. Nagy Judit II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Prof. Dr. Túri Sándor Dr. Bereczki Csaba Dr. Kiss Éva Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház Dr. Zakar Gábor Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Dr. Nagy Lajos Javaslatra írhat: Ajka Baja Békéscsaba Magyar Imre Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Bajai Szent Rókus Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Ambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 5. Számú Dialízis Központ

17 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY Cegléd Dunaújváros Eger Esztergom Gyõr Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kalocsa Kaposvár Karcag Kecskemét Keszthely Kiskunfélegyháza Kistarcsa Mátészalka Nagykanizsa Nyíregyháza Ózd Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Nephrológiai Szakrendelés; Mûvese Állomás Nephrocentrum Alapítvány Mûveseállomás Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Dialízis Központ Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Nephrológia Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 1. Sz. Dialízis Központ Állami Egészségügyi Központ III. Belgyógyászati Osztály és Dializáló Részleg Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórház III. Sz. Belgyógyászat Nephrológia Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Sz. Belgyógyászati Klinika; I. Sz. Sebészeti Klinika Transzplantációs Központ Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Gyermeknephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 10. Sz. Dialízis Központ Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Nephrologiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 13. Sz. Dialízis Központ Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Nephrológia; FMC Dialízis Központ Esztergom Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Nephrológiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 11. Sz. Dialízisközpont Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórház 1. Sz. Belgyógyászati Szakrendelés és Vesegondozó; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 15. Sz. Dialízisközpont Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; FMC Dialízis Központ Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Nephrológia Ambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ i Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kaposi Mór Oktató Kórház Nephrológiai Szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 4. Sz. Dialízisközpont Kátai Gábor Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ i Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kiskunfélegyházi i Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Nefrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 14. Sz. Dialízisközpont Területi Kórház Nephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 18. Sz. Dialízis Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ II. Sz. Gyermekgyógyászati Osztály FMC i Nefrológiai Központ Nagykanizsa Megyei Jogú Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 2. Sz. Dialízis Központ Ózd i Önkormányzat Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézete; FMC Dialízis Központ i Tudományegyetem Klinikai Központ, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

18 1042 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Salgótarján Sátoraljaújhely Siófok Sopron Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szigetvár Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg i Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika Mûvese Állomás Szent Lázár Megyei Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Sátoraljaújhely Önkormányzat Erzsébet Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Siófok Kórház Rendelõintézete Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 16. Sz. Dialízis Központ Soproni Erzsébet Oktató Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika; I. Sz. Belgyógyászati Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 9. Sz. Dialízis Központ Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 7. Sz. Dialízis Központ Dr. Bugyi István Kórház; FMC Dialízis Központ Szigetvári i Kórház és Rendelõintézet; FMC Dialízis Központ B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Belgyógyászat Nefrológiai Részleg; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 6. Sz. Dialízisközpont Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Nephrológiai, hypertonológiai szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 8. Sz. Dialízis Központ Jávorszky Ödön Kórház Nephrológiai szakrendelés; FMC Dialízis Központ Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológia B.Braun Avitum Hungary Zrt. 3. Sz. Dialízis Központ Zala Megyei Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ EÜ100 31/a 31/b. ponthoz: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Klinika i Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ EÜ100 31/c. ponthoz: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Klinika, Gyermekklinika Kardiológia i Tudományegyetem Klinikai Központ. Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia

19 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1043 EÜ100 31/d. ponthoz: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Intézet i Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ EÜ ponthoz: Ajka Baja Békéscsaba. Cegléd Dunaújváros Eger Esztergom Gyõr Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kalocsa Kaposvár Karcag Magyar Imre Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Bajai Szent Rókus Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Ambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 5. Számú Dialízis Központ Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Nephrológiai Szakrendelés; Mûvese Állomás Nephrocentrum Alapítvány Mûveseállomás Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Dialízis Központ Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Nephrológia Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 1. Sz. Dialízisközpont Állami Egészségügyi Központ III. Belgyógyászati Osztály és Dializáló Részleg Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórház III. Sz. Belgyógyászat Nephrológia; Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Sz. Belgyógyászati Klinika; I. Sz. Sebészeti Klinika Transzplantációs Központ Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Gyermeknephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 10. Sz. Dialízis Központ Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Nephrologiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 13. Sz. Dialízis Központ Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Nephrológia; FMC Dialízis Központ Esztergom Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Nephrologiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 11. Sz. Dialízis Központ Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórház 1. Sz. Belgyógyászati Szakrendelés és Vesegondozó; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 15. Sz. Dialízis Központ Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; FMC Dialízis Központ Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Nephrológia Ambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ i Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kaposi Mór Oktató Kórház Nephrológiai Szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 4. Sz. Dialízis Központ Kátai Gábor Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ

20 1044 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Kecskemét Keszthely Kiskunfélegyháza Kistarcsa Mátészalka Nagykanizsa Nyíregyháza Ózd Salgótarján Sátoraljaújhely Siófok Sopron Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szigetvár Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ i Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kiskunfélegyházi i Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Nefrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 14. Sz. Dialízis Központ Területi Kórház Nephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 18. Sz. Dialízis Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ II. Sz. Gyermekgyógyászati Osztály FMC i Nefrológiai Központ Nagykanizsa Megyei Jogú Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 2. Sz. Dialízis Központ Ózd i Önkormányzat Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézete; FMC Dialízis Központ i Tudományegyetem Klinikai Központ, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum i Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika Mûvese Állomás Szent Lázár Megyei Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Sátoraljaújhely Önkormányzat Erzsébet Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Siófok Kórház Rendelõintézete Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 16. Sz. Dialízis Központ Soproni Erzsébet Oktató Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Diaverum Hungary Kft Dialízis Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika; I. Sz. Belgyógyászati Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 9. Sz. Dialízis Központ Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 7. Sz. Dialízis Központ Dr. Bugyi István Kórház; FMC Dialízis Központ Szigetvári i Kórház és Rendelõintézet; FMC Dialízis Központ B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Belgyógyászat Nefrológiai Részleg; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 6. Sz. Dialízis Központ Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Nephrológiai, hypertonológiai szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 8. Sz. Dialízis Központ Jávorszky Ödön Kórház Nephrológiai szakrendelés; FMC Dialízis Központ Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológia B.Braun Avitum Hungary Zrt. 3. Sz. Dialízis Központ Zala Megyei Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ EÜ100 34/a 34/b. ponthoz: Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1097 1160. OLDAL 2011. február 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 29., szerda Tartalomjegyzék 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról 798

Részletesebben

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban

Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Transzplantációs céllal történő szervkivételek a fekvőbeteg-ellátásban Indikátorrendszer 2009 Egészségbiztosítási Felügyelet 2010. március Bevezetés Az Egészségbiztosítási Felügyelet az Indikátorrendszer

Részletesebben

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2)

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenését követő második munkanaptól számítva 15 napig lehetséges.

Részletesebben

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám

2168 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl* Budapest

Részletesebben

Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt. Budapesti Konferencia, 2013.09.05.

Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt. Budapesti Konferencia, 2013.09.05. Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt Budapesti Konferencia, 2013.09.05. HMR TEAM Program 09:30 Köszöntő dr. Paphalmi Rita Elnök, Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 09:40 Megnyitó

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Járóbeteg szakellátó intézmények listája

Járóbeteg szakellátó intézmények listája Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. u. 1. 77 522-004 77 522-011 Bács-Kiskun Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja Rókus u. 10. 79 422-233 79 425-575 Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı betegségek és a járványok megelızése

Részletesebben

2013. évi kasszamaradvány kifizetése eft-ban

2013. évi kasszamaradvány kifizetése eft-ban 01 0986 Eü-Med KFT. 341,6 341,6 01 1052 Mohácsi Kórház 7 876,2 7 876,2 01 1054 MÁGOCS Város Önkormányzata 8,1 8,1 01 1064 Pécs Egyesített Egészségügyi Intézmény 7 850,3 7 850,3 01 1065 PÉCSVÁRAD 54,1 54,1

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30.

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30. Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulója alkalmából Dr. Molnár Lajos miniszter úr szakmai elismeréseket adományoz (2006. június 30.) Semmelweis-díjban részesül Prof. Dr. Ádány Róza Egyetmi tanár,

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus

15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus 15. évfolyam, 7-8. szám 2012. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Megye OEP kód Név 01 0764 Bethánia Rehab.Otthon Alapítvány, Pécs 2269,1 01 0923 M.M.Sz. Pécs 102,4 01 0986 Eü-Med KFT. 3792,3 01 1052 Mohács Város

Megye OEP kód Név 01 0764 Bethánia Rehab.Otthon Alapítvány, Pécs 2269,1 01 0923 M.M.Sz. Pécs 102,4 01 0986 Eü-Med KFT. 3792,3 01 1052 Mohács Város Megye OEP kód Név eft 01 0764 Bethánia Rehab.Otthon Alapítvány, Pécs 2269,1 01 0923 M.M.Sz. Pécs 102,4 01 0986 Eü-Med KFT. 3792,3 01 1052 Mohács Város Kórháza 44408,7 01 1054 MÁGOCS Város Önkormányzata

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

14. évfolyam, 5. szám 2011. május

14. évfolyam, 5. szám 2011. május 14. évfolyam, 5. szám 2011. május øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT/ DEVELOPMENT The Ishikawa-diagram heuristic-based system of problem analysis

TARTALOM CONTENTS. TECHNICS OF QUALITY IMPROVEMENT/ DEVELOPMENT The Ishikawa-diagram heuristic-based system of problem analysis TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Negyedik Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia dr. Jakab Ferencné Minőségügyi helyzetfelmérés a fekvőbeteg-intézményekben Szy Ildikó,

Részletesebben

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6.

PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA. SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. PROGRAM MESZK I. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2014. szeptember 4-6. Bortó 2 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! 2 Tisztelt Kongresszus Résztvevők! A rendezvény Szervező-

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2006. NOVEMBER 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 987 FORINT FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett

Részletesebben