AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM OLDAL február 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Fel hív juk Tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra! ÁRA: 2040 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 1/2010. (I. 8.) EüM KvVM együt tes ren de let az egyes ve - szélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM együt tes ren de let mó do sí - tásáról /2010. (I. 8.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium - ban, valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható évi ca - fe te ri a jut ta tá sok ról /2010. (I. 15.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatáról IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók 1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdései - rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let 3. szá mú mel lék le té - ben foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról /2010. (I. 27.) EüM tá jé koz ta tó a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2 3. számú mellékletének indikációs pontjaiban fel tün te tett ki je lölt in téz mé nyek, il let ve szak or vo - sok listájáról Az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Or szá gos Gyógy sze ré szeti In té zet OGYI-Ph. Hg. VIII. 1/2010 számú köz le mé nye az Eu ró pai Gyógy szer - könyv 6.6 kötetének hatálybalépésérõl Az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet OGYI-Ph. Hg. VIII. 2/2010. számú köz le mé nye a VIII. Ma gyar Gyógy szer - könyv elõírásainak változásairól Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon tisztítósze rek jegy zé ké rõl, me lye ket az OÉTI ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött szak vé le mé nye zett, és az élel mi szer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek ta lált Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon biocid termékek (fertõtlenítõszerek) jegyzékérõl, melyeket az OÉTI ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött szak - véleményezett, és az élelmiszer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek talált Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet közleménye az élelmiszeriparban használt azon kenõ - anyagok jegyzékérõl, melyeket az OÉTI január 1. és december 31. között szakvéleményezett, és az élelmiszer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek talált VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a terhességmegszakítás térítési díjáról V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívása az Év kórháza 2009 cím elnyerésére Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszköz forgalomból történõ kivonásáról VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra Helyesbítés

2 1026 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám I. RÉSZ Sze mé lyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok III. RÉSZ Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások Az egészségügyi miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 1/2010. (I. 8.) EüM KvVM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM együttes rendelet módosításáról A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el: 1. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM KöM együttes rendelet (a továb biak ban: R.) 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az R. 1. -a, 3. -a, 3/A. -a, 4. (2) (6) bekezdése, 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, valamint az R. 3. számú melléklete szerinti táblázat A. és D. sora. (3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. (4) Ez a rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 139. cikk negyedik albekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Szabó Imre s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter Az egészségügyi miniszter 1/2010. (I. 8.) EüM utasítása az Egészségügyi Minisztériumban, valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható évi cafeteriajuttatásokról A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/F. -ában (a továbbiakban: Ktv.), valamint a köztisztviselõk cafeteriajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak végrehajtására az Egészségügyi Minisztériumnál, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az Állami Népegészségügyi és

3 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1027 Tisztiorvosi Szolgálatnál, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál adható évi cafeteriajuttatásokról a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében az ösztöndíjas foglalkoztatottak kivételével kiterjed: a) az Egészségügyi Minisztérium állami szolgálati jogviszonyban álló vezetõire (a továbbiakban: állami vezetõk), b) az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõire, ügykezelõire, a prémiumévek programban résztvevõkre és a különleges foglalkoztatási állományba helyezettekre (a továbbiakban együtt: köztisztviselõk), c) a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozóira (a továbbiakban: munkavállaló). 2. (1) Az állami vezetõket, a köztisztviselõket a prémiumévek programban részt vevõk és a különleges foglalkoztatási állományba helyezettek kivételével, és a munkavállalókat megilletõ cafeteriajuttatások éves keretösszegét (a továbbiakban: éves keretösszeg) a következõk szerint határozom meg: a) az Egészségügyi Minisztériumban br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó), b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó), c) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó), d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál br Ft/fõ (azaz br Ft/fõ/hó). (2) A prémiumévek programban résztvevõket és a különleges foglalkoztatási állományba helyezetteket az éves keretösszeg 30%-a illeti meg. 3. Az éves keretösszeg az állami vezetõk, köztisztviselõk, munkavállalók választása szerint a Korm. rendelet 6. (1) és (2) bekezdéseiben megállapított választható cafeteriajuttatások teljes körének igénybevételére használható fel. 4. A Korm. rendelet 2. (4) bekezdése alapján az egyes cafeteriajuttatásokhoz kapcsolódó közterhek az állami vezetõk, köztisztviselõk, munkavállalók éves keretösszegébe beleszámítanak. 5. A Korm. rendelet 2. (3) bekezdése szerint a tárgyévben igénybe nem vett keretösszeg a következõ évre nem vihetõ át. Az állami vezetõ, a köztisztviselõ, a munkavállaló a tárgyévben igénybe nem vett, a keretösszegbõl ezer forintot meghaladó összeg felhasználásáról a tárgyév november 30-ig írásban nyilatkozik. Az ezer forintot meg nem haladó összeg nem vehetõ igénybe. 6. Az állami vezetõ, köztisztviselõ, munkavállaló 3. -ban meghatározott juttatások választására vonatkozó nyilatkozata év közben nem módosítható. 7. (1) A cafeteriajuttatások igénybevételére vonatkozó további részletszabályokat (közszolgálati) szabályzatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos tiszti fõorvosa, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnöke határozza meg. (2) Az Egészségügyi Minisztériumban adható cafeteriajuttatásokra vonatkozó részletszabályokat a cafeteriaszabályzatban határozom meg, amelyet az érintettek közvetlenül kapnak meg. 8. (1) Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben való közzététele napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Egészségügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2009. (V. 14.) EüM utasítás melléklete szerinti Közszolgálati Szabályzat 8. (1) bekezdés a) és b) pontja, c) pontjának ca) alpontja, d) pontja, h) pontja, i) pontjának ib) alpontja, 9. -a, 10. -a, 11. (1), (3) (10) és (13) bekezdése, 12. -a, 18. -a, valamint 21. -a. (3) A (2) bekezdés, valamint e bekezdés az utasítás hatálybalépését követõ napon hatályát veszti., január 4. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter

4 1028 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 15.) EüM utasítása az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben elõírtak szerint az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatát jelen utasítás mellékleteként kiadom. 2. Az utasítás mellékletét az érintettek közvetlenül kapják meg. 3. Ez az utasítás január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg az Egészségügyi Minisztérium Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2009. (II. 13.) EüM utasítást hatályon kívül helyezem. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók Az egészségügyi miniszter 1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztatója 1 az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verzióhoz kapcsolódó besoroló tábla változáslistájáról Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt HBCs 5.0 verzió besorolásához kapcsolódó változásokat e tájékoztató Mellékletében foglaltak szerint módosítom. E tájékoztató Mellékletében foglaltakat a január 1-jei teljesítésektõl kell alkalmazni. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Melléklet az 1/2010. (I. 22.) EüM tájékoztatóhoz **** Fõcsoport: 04 Légzõrendszeri betegségek HBCs 5.0 besorolás változása **** A Tüdõgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel BETEGSÉGEK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK A VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK B AZ A INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A B INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG **** D Tüdõgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül BETEGSÉGEK A kódlistát lásd a fõcsoport 141A csoportjában! **** E Tüdõgyulladás év között speciális kezelés nélkül BETEGSÉGEK A kódlistát lásd a fõcsoport 141A csoportjában! 1 A HBCs 5.0 verzió változáslistáját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Fõosztálya (Szekszárd) az Interneten közzéteszi. Megjegyzés: Az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent.

5 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1029 **** C Tüdõgyulladás 18 év alatt BETEGSÉGEK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált **** Z Légzõrendszeri fertõzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel BETEGSÉGEK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI **** Fõcsoport: 18 Fertõzõ betegségek **** A Vírusbetegségek 18 év felett BETEGSÉGEK J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált VAGY BETEGSÉGEK **** E Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt BETEGSÉGEK J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált **** Z Szisztémás fertõzések, parazitás betegségek (kivéve: szeptikémia) súlyos társult betegséggel BETEGSÉGEK J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI **** Fõcsoport: 99 Fõcsoport nélküli homogén betegségcsoportok **** Kiegészítõ HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére 1" VAGY 3" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK J1001 Influenza tüdõgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált VAGY 1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK J1011 Influenza egyéb légúti tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált ÉS BEAVATKOZÁSOK Antivirális kezelés H1N1 influenzafertõzés esetén (ellátási napban, a 9570 HBCs alsó határnapjánál jelölt ideig) Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2 3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése értelmében az alábbiakban közzéteszem az R. 2. és 3. számú mellékleteinek egyes indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények listáját: I. Az R. 2. számú mellékletében foglalt kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriához kijelölt intézmények listája EÜ100 7/a. ponthoz: Semmelweis Egyetem Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet i Tudományegyetem Klinikai Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

6 1030 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám EÜ100 7/b. ponthoz: Semmelweis Egyetem Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet i Tudományegyetem Klinikai Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház EÜ100 8/a. ponthoz: Békéscsaba Cegléd Csorna Deszk Dunaújváros Edelény Eger Farkasgyepû Gyöngyös Gyõr Gyula Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kaposvár Kecskemét Kistarcsa Mosdós Mosonmagyaróvár Nógrádgárdony Nyíregyháza Salgótarján Sopron Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Margit Kórház i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Csongrád Megyei Önkormányzat, Mellkasi Betegségek Szakkórháza Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Koch Róbert Kórház és Rendelõintézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Megyei Tüdõgyógyintézet Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdõ- és Szívkórháza Karolina Kórház-Rendelõintézet Megyei Tüdõgyógyintézet Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Szent Lázár Megyei Kórház Soproni Erzsébet Oktató Kórház

7 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1031 Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Törökbálint Vác Veszprém Zalaegerszeg i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bugyi István Kórház B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Pest Megyei Tüdõgyógyintézet Jávorszky Ödön Kórház Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/r. ponthoz: Eger Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II III. Sz. Belgyógyászati Klinika, I II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/s. ponthoz: Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Haematológia i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika

8 1032 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám EÜ100 8/sz1. ponthoz: Eger Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II III. Sz. Belgyógyászati Klinika, I II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/t. ponthoz: Patológia javasolhat: Semmelweis Egyetem I. Számú Pathológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Pathológiai Osztály i Tudományegyetem Klinikai Központ Pathológiai Intézet Javaslatra írhat: Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Kerepestarcsa Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika; Onkoterápia i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

9 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1033 Nyíregyháza Székesfehérvár Szentes Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Dr. Bugyi István Kórház Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 8/u. ponthoz: Eger Gyõr Gyula Kaposvár Kecskemét Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II III. Sz. Belgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 9/b. ponthoz: Ajka Deszk Gyõr Mosdós Nyíregyháza Magyar Imre Kórház Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Semmelweis Egyetem I II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, Tüdõgyógyászati Klinika Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdõ- és Szívkórháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermek Egészségügyi Központ

10 1034 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Szombathely Törökbálint Zalaegerszeg i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika A és B részlege Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Pest Megyei Tüdõgyógyintézet Zala Megyei Kórház EÜ ponthoz: Balassagyarmat Csorna Eger Gyula Kaposvár Kecskemét Kistarcsa Nyíregyháza Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza, Neurológiai Osztály Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Margit Kórház i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Neurológiai Klinika Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Jávorszky Ödön Kórház Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 23/a1-23/a3. ponthoz: Orvos neve Ajka Magyar Imre Kórház Dr. Takács Andrea Dr. Makkai Erzsébet Dr. Molnár Csaba Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelõintézet Dr. Enyedi Judit Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Dr. Varga Márta Dr. Csefkó Klára Állami Egészségügyi Központ Dr. Banai János Dr. Dán Katalin Dr. Rókusz László Dr. Tolvaj Gyula Dr. Schvaáb Erzsébet Dr. Varsányi Marianna Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet III. Sz. Belgyógyászat Dr. Schuller János Dr. Telegdy László Dr. Makara Mihály Dr. Szabó Olga Dr. Benkõ Zsuzsanna Dr. Szombati Andrea Dr. Haboulo Snadil Anita Dr. Gyõzõ Viktor

11 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1035 Orvos neve Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet IV. Sz. Belgyógyászat Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Gastroenterologia Dr. Fried Katalin Dr. Ibrányi Endre Dr. Nemesi Krisztina Dr. Albert Katalin Dr. Threton András Dr. Géczy Mária Dr. Reé József Dr. Princz Gyula Dr. Tóth András Dr. Székely György Dr. Nemesánszky Elemér Dr. Horváth Gábor Dr. Pusztay Margit Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Szalay Ferenc Dr. Abonyi Margit Dr. Tóth Tamás Dr. Lakatos Péter Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tulassay Zsolt Dr. Lengyel Gabriella Dr. Werling Klára Dr. Fehér János Dr. Péter Zoltán Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika Dr. Gerlei Zsuzsa Országos Onkológiai Intézet Gastroenterológia Dr. Pap Ákos i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Sz. Belgyógyászat Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Dr. Tornai István Dr. Palatka Károly Dr. Vitális Zsuzsa Dr. Várkonyi István Dr. Jancsik Viktor Dr. Weisz György Dr. Maszárovics Zoltán Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Infektológia Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Dr. Rácz István Dr. Csöndes Mihály Dr. Szabó Andrea Dr. Kárász Tibor Dr. Hussam Salel Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza, Infektológia Dr. Bányai Tivadar Dr. Martyin Tibor Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Hunyady Béla Dr. Harag Attila Dr. Szinku Zsolt Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Dr. Hausinger Péter Dr. Dubravcsik Zsolt Dr. Virányi Zsolt Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Telegdy László Dr. Opra Mária Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Váczi Zsuzsanna Dr. Karádi László Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Dr. Lombay Béla Mosonmagyaróvár Karolina Kórház Rendelõintézet Dr. i Gyula Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Bátyi Éva Dr. Sipos Béla Dr. Lesch Miklós Dr. Pár Alajos Dr. Hunyady Béla Dr. Vincze Áron

12 1036 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Orvos neve i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológia Dr. Nemes Zsuzsanna Dr. Péterfi Zoltán Sopron Soproni Erzsébet Oktató Kórház Dr. Patai Árpád i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Menyhárt Éva Dr. Fodor Domonka i Kórház i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Nagy István Dr. Pálvölgyi Attila Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat Dr. Gervain Judit Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Infektológia Dr. Ozsvár Zsófia Dr. Müller Zsófia Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bali Ildikó Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Dr. Tusnádi Anna Dr. Besze Judit Dr. Szabó Anna Dr. Döbrönte Zoltán Dr. Lakner Lilla Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Gasztroenterológia Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Infektológia Dr. Schneider Ferenc Dr. Patai Árpád Tatabánya Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Dr. Szentgyörgyi László Kórháza Dr. Káfony András Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Gasztroenterológia Dr. Gasztonyi Beáta Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Infektológia Dr. Ribiczey Pál Dr. Stöckert Anna EÜ100 23/b1. ponthoz: Orvos neve Ajka Magyar Imre Kórház Dr. Takács Andrea Dr. Makkai Erzsébet Dr. Molnár Csaba Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelõintézet Dr. Enyedi Judit Békéscsaba Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Dr. Varga Márta Dr. Csefkó Klára Állami Egészségügyi Központ Dr. Banai János Dr. Dán Katalin Dr. Rókusz László Dr. Tolvaj Gyula Dr. Schvaáb Erzsébet Dr. Varsányi Marianna Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet III. Sz. Belgyógyászat Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet IV. Sz. Belgyógyászat Dr. Schuller János Dr. Telegdy László Dr. Makara Mihály Dr. Szabó Olga Dr. Benkõ Zsuzsanna Dr. Szombati Andrea Dr. Haboulo Snadil Anita Dr. Gyõzõ Viktor Dr. Fried Katalin Dr. Ibrányi Endre Dr. Nemesi Krisztina Dr. Albert Katalin Dr. Threton András Dr. Géczy Mária Dr. Reé József Dr. Princz Gyula Dr. Tóth András

13 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1037 Orvos neve Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Gastroenterologia Dr. Székely György Dr. Nemesánszky Elemér Dr. Horváth Gábor Dr. Pusztay Margit Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Szalay Ferenc Dr. Abonyi Margit Dr. Tóth Tamás Dr. Lakatos Péter Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tulassay Zsolt Dr. Lengyel Gabriella Dr. Werling Klára Dr. Fehér János Dr. Péter Zoltán Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika Dr. Gerlei Zsuzsa Országos Onkológiai Intézet Gastroenterológia Dr. Pap Ákos i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Sz. Belgyógyászat Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Dr. Tornai István Dr. Palatka Károly Dr. Vitális Zsuzsa Dr. Várkonyi István Dr. Jancsik Viktor Dr. Weisz György Dr. Maszárovics Zoltán Eger Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Infektológia Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Dr. Rácz István Dr. Csöndes Mihály Dr. Szabó Andrea Dr. Kárász Tibor Dr. Hussam Salel Gyula Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza, Infektológia Dr. Bányai Tivadar Dr. Martyin Tibor Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Hunyady Béla Dr. Harag Attila Dr. Szinku Zsolt Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Dr. Hausinger Péter Dr. Dubravcsik Zsolt Dr. Virányi Zsolt Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Telegdy László Dr. Opra Mária Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Váczi Zsuzsanna Dr. Karádi László Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Dr. Lombay Béla Mosonmagyaróvár Karolina Kórház Rendelõintézet Dr. i Gyula Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Bátyi Éva Dr. Sipos Béla Dr. Lesch Miklós Dr. Pár Alajos Dr. Hunyady Béla Dr. Vincze Áron Dr. Nemes Zsuzsanna Dr. Péterfi Zoltán i Tudományegyetem Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológia Sopron Soproni Erzsébet Oktató Kórház Dr. Patai Árpád i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Dr. Menyhárt Éva Központ Dr. Fodor Domonka i Kórház i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Dr. Nagy István Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Pálvölgyi Attila Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat Dr. Gervain Judit

14 1038 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Orvos neve Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház, Infektológia Dr. Ozsvár Zsófia Dr. Müller Zsófia Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bali Ildikó Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Dr. Tusnádi Anna Dr. Besze Judit Dr. Szabó Anna Dr. Döbrönte Zoltán Dr. Lakner Lilla Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Gasztroenterológia Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Infektológia Dr. Schneider Ferenc Dr. Patai Árpád Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Dr. Szentgyörgyi László Kórháza Dr. Káfony András Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Gasztroenterológia Dr. Gasztonyi Beáta Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház, Infektológia Dr. Ribiczey Pál Dr. Stöckert Anna EÜ ponthoz: Állami Egészségügyi Központ, Szülészet és Nõgyógyászat Semmelweis Egyetem I II. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika EÜ ponthoz: Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részleg EÜ100 26/a 26/b 26/c. ponthoz: Eger Esztergom Gyõr Gyula Hévíz Kecskemét Kerepestarcsa Nyíregyháza Állami Egészségügyi Központ Budai Irgalmasrendi Kórház Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai és Immunológiai Tanszék Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Esztergom Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Reumatológiai Osztály

15 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1039 Székesfehérvár Szolnok Szombathely Veszprém Fejér Megyei Szent György Kórház MÁV Kórház és Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. EÜ ponthoz: Deszk Gyõr Törökbálint Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Tüdõgyógyászati Klinika Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Petz Aladár Megyei Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ, I. Sz. Belgyógyászati Klinika Tüdõgyógyászat Pest Megyei Tüdõgyógyintézet EÜ100 29/a 29/b. ponthoz: Békéscsaba Cegléd Csorna Deszk Dunaújváros Edelény Eger Farkasgyepû Gyöngyös Gyõr Gyula Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kaposvár Kecskemét Kistarcsa Mátraháza Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórháza Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege Fõv. Önk. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Onkológiai Intézet Semmelweis Egyetem Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Margit Kórház i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Koch Róbert Kórház és Rendelõintézet Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Megyei Tüdõgyógyintézet Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Kaposi Mór Oktató Kórház Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Mátrai Állami Gyógyintézet

16 1040 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Mosdós Mosonmagyaróvár Nyíregyháza Salgótarján Sopron Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Törökbálint Vác Veszprém Zalaegerszeg Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház i Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft. Magyarországi Református Egyház Mosdósi Tüdõ- és Szívkórháza Karolina Kórház-Rendelõintézet Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. i Tudományegyetem Klinikai Központ Szent Lázár Megyei Kórház Soproni Erzsébet Oktató Kórház i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fejér Megyei Szent György Kórház Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Dr. Bugyi István Kórház B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Pest Megyei Tüdõgyógyintézet Jávorszky Ödön Kórház Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Zala Megyei Kórház EÜ100 30/a. ponthoz: Javasolhat és írhat: Orvos neve Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Nephrologia-Hypertonia Dr. Kiss István Dr. Fodor Erzsébet Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Dr. Tislér András Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Reusz György Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Dr. Szalay László Nephrológiai Szakambulancia i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Prof. Dr. Balla József I. Belgyógyászati Klinika Gyõr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Dr. Ferenczi Sándor Immunnephrológia és Hypertonia Osztály FMC Nephrológiai Központ Dr. Ladányi Erzsébet Nyíregyháza Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Dr. i János Nonprofit Kft., I. Sz. Belgyógyászat i Tudományegyetem Klinikai Központ Prof. Dr. Nagy Judit II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Prof. Dr. Túri Sándor Dr. Bereczki Csaba Dr. Kiss Éva Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház Dr. Zakar Gábor Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Dr. Nagy Lajos Javaslatra írhat: Ajka Baja Békéscsaba Magyar Imre Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Bajai Szent Rókus Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Ambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 5. Számú Dialízis Központ

17 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY Cegléd Dunaújváros Eger Esztergom Gyõr Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kalocsa Kaposvár Karcag Kecskemét Keszthely Kiskunfélegyháza Kistarcsa Mátészalka Nagykanizsa Nyíregyháza Ózd Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Nephrológiai Szakrendelés; Mûvese Állomás Nephrocentrum Alapítvány Mûveseállomás Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Dialízis Központ Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Nephrológia Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 1. Sz. Dialízis Központ Állami Egészségügyi Központ III. Belgyógyászati Osztály és Dializáló Részleg Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórház III. Sz. Belgyógyászat Nephrológia Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Sz. Belgyógyászati Klinika; I. Sz. Sebészeti Klinika Transzplantációs Központ Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Gyermeknephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 10. Sz. Dialízis Központ Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Nephrologiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 13. Sz. Dialízis Központ Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Nephrológia; FMC Dialízis Központ Esztergom Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Nephrológiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 11. Sz. Dialízisközpont Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórház 1. Sz. Belgyógyászati Szakrendelés és Vesegondozó; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 15. Sz. Dialízisközpont Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; FMC Dialízis Központ Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Nephrológia Ambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ i Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kaposi Mór Oktató Kórház Nephrológiai Szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 4. Sz. Dialízisközpont Kátai Gábor Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ i Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kiskunfélegyházi i Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Nefrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 14. Sz. Dialízisközpont Területi Kórház Nephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 18. Sz. Dialízis Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ II. Sz. Gyermekgyógyászati Osztály FMC i Nefrológiai Központ Nagykanizsa Megyei Jogú Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 2. Sz. Dialízis Központ Ózd i Önkormányzat Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézete; FMC Dialízis Központ i Tudományegyetem Klinikai Központ, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

18 1042 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Salgótarján Sátoraljaújhely Siófok Sopron Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szigetvár Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg i Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika Mûvese Állomás Szent Lázár Megyei Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Sátoraljaújhely Önkormányzat Erzsébet Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Siófok Kórház Rendelõintézete Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 16. Sz. Dialízis Központ Soproni Erzsébet Oktató Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika; I. Sz. Belgyógyászati Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 9. Sz. Dialízis Központ Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 7. Sz. Dialízis Központ Dr. Bugyi István Kórház; FMC Dialízis Központ Szigetvári i Kórház és Rendelõintézet; FMC Dialízis Központ B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Belgyógyászat Nefrológiai Részleg; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 6. Sz. Dialízisközpont Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Nephrológiai, hypertonológiai szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 8. Sz. Dialízis Központ Jávorszky Ödön Kórház Nephrológiai szakrendelés; FMC Dialízis Központ Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológia B.Braun Avitum Hungary Zrt. 3. Sz. Dialízis Központ Zala Megyei Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ EÜ100 31/a 31/b. ponthoz: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Klinika i Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ EÜ100 31/c. ponthoz: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Klinika, Gyermekklinika Kardiológia i Tudományegyetem Klinikai Központ. Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia

19 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1043 EÜ100 31/d. ponthoz: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Intézet i Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ EÜ ponthoz: Ajka Baja Békéscsaba. Cegléd Dunaújváros Eger Esztergom Gyõr Gyula Hatvan Hódmezõvásárhely Kalocsa Kaposvár Karcag Magyar Imre Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Bajai Szent Rókus Kórház Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Ambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 5. Számú Dialízis Központ Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Nephrológiai Szakrendelés; Mûvese Állomás Nephrocentrum Alapítvány Mûveseállomás Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Dialízis Központ Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Fõv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház Nephrológia Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 1. Sz. Dialízisközpont Állami Egészségügyi Központ III. Belgyógyászati Osztály és Dializáló Részleg Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórház III. Sz. Belgyógyászat Nephrológia; Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ i Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Sz. Belgyógyászati Klinika; I. Sz. Sebészeti Klinika Transzplantációs Központ Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. Gyermeknephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 10. Sz. Dialízis Központ Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Nephrologiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 13. Sz. Dialízis Központ Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Kft. Nephrológia; FMC Dialízis Központ Esztergom Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Nephrologiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 11. Sz. Dialízis Központ Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórház 1. Sz. Belgyógyászati Szakrendelés és Vesegondozó; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 15. Sz. Dialízis Központ Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; FMC Dialízis Központ Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Nephrológia Ambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ i Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kaposi Mór Oktató Kórház Nephrológiai Szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 4. Sz. Dialízis Központ Kátai Gábor Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ

20 1044 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám Kecskemét Keszthely Kiskunfélegyháza Kistarcsa Mátészalka Nagykanizsa Nyíregyháza Ózd Salgótarján Sátoraljaújhely Siófok Sopron Székesfehérvár Szekszárd Szentes Szigetvár Szikszó Szolnok Szombathely Tatabánya Vác Veszprém Zalaegerszeg Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ i Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Kiskunfélegyházi i Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Nefrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 14. Sz. Dialízis Központ Területi Kórház Nephrológia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 18. Sz. Dialízis Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ II. Sz. Gyermekgyógyászati Osztály FMC i Nefrológiai Központ Nagykanizsa Megyei Jogú Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nephrológiai Szakrendendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 2. Sz. Dialízis Központ Ózd i Önkormányzat Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézete; FMC Dialízis Központ i Tudományegyetem Klinikai Központ, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum i Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika Mûvese Állomás Szent Lázár Megyei Kórház Nephrológia; FMC Dialízis Központ Sátoraljaújhely Önkormányzat Erzsébet Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Siófok Kórház Rendelõintézete Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 16. Sz. Dialízis Központ Soproni Erzsébet Oktató Kórháza Nephrológia; FMC Dialízis Központ Diaverum Hungary Kft Dialízis Központ i Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika; I. Sz. Belgyógyászati Klinika Fejér Megyei Szent György Kórház Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 9. Sz. Dialízis Központ Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Nephrológiai Szakrendelés; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 7. Sz. Dialízis Központ Dr. Bugyi István Kórház; FMC Dialízis Központ Szigetvári i Kórház és Rendelõintézet; FMC Dialízis Központ B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakrendelés; FMC Dialízis Központ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Nephrológiai Szakambulancia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. Belgyógyászat Nefrológiai Részleg; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 6. Sz. Dialízis Központ Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Nephrológiai, hypertonológiai szakambulancia; B.Braun Avitum Hungary Zrt. 8. Sz. Dialízis Központ Jávorszky Ödön Kórház Nephrológiai szakrendelés; FMC Dialízis Központ Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nephrológia B.Braun Avitum Hungary Zrt. 3. Sz. Dialízis Központ Zala Megyei Kórház Nephrológia; Diaverum Hungary Kft. Dialízis Központ EÜ100 34/a 34/b. ponthoz: Fõv. Önk. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika Fõv. Önk. Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fõv. Önk. Szent Imre Kórháza Fõv. Önk. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport Állami Egészségügyi Központ Fõv. Önk. Uzsoki Utcai Kórháza Fõv. Önk. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 27.) EüM tájékoztatója a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2-3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltűntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kapacitás változás Krónikus ellátásba konvertált aktív ágy Ágyszám eft Ágyszám eft Ágyszám eft. Járóbeteg ellátásba konvertált aktív ágy

Kapacitás változás Krónikus ellátásba konvertált aktív ágy Ágyszám eft Ágyszám eft Ágyszám eft. Járóbeteg ellátásba konvertált aktív ágy 1. táblázat Megye Bács- Kiskun Bács- Kiskun Bács- Kiskun Bács- Kiskun Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. A) Ágyszám-csökkentés

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 3 hónap 1 fő 2013.11.20. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 4 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház

Cegléd város Önkormányzat Toldy. 2700 Cegléd Törteli u. 1-3 2009.02.05 visszavonásig teljes. Ferenc Kórház Influenza aktivitás miatt elrendelt és részleges látogatási tilalom a fekvőbeteg-ellátó intézetekben Régió neve Címe Látogatási tilalom kezdete Látogatási tilalom vége Érintett osztályok Közép-magyarország

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala irományszám :,!L I g `J--- Érkezett : 2016 FEBR 2 5. Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala irományszám :,!L I g `J--- Érkezett : 2016 FEBR 2 5. Írásbeli kérdés Anin, o nem a mnn$irn. ' FE26Rniiw. i11i~il!~i~ l w. _ IJi 1111"I~IiN YI I II1 rry. ry Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Országgy űlés Hivatala

Részletesebben

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet

438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet 438/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról hatályos: 2013.11.20-2013.11.20

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs osztályos gyakorlat 21 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 21 hónap 2 fő

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek-rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Kardiológiai rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2. 06 87 584 584 06 87 584 588 I-es Kardiológiai Rehabilitációs Dr. Endersz Frigyes 1 hónap

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés (folyt.) 3 hónap (Terv3) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 1097 Budapest Nagyvárad tér 455 5701 216 1493 Szülészeti-nőgyógyászati és Nőgyógyászati Dr. Siklós

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés 8 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály Dr. László Ádám Rész 3 hónap 1 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános idegsebészeti gyakorlat 3 hónap (Terv1) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 i Osztály Dr. Lencsés Tamás 3 hónap 2 fő 2013.01.01. - 2017.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2005 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Törzsképzés 12 hónap (Terv2) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 i Osztály Dr. Szilágyi Anna 12 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Jahn Ferenc

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános belgyógyászati gyakorlat 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József Rész 4 hónap 2

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Ambuláns sebészet, járóbeteg-rendelés 3 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, i és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 3 hónap 2 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2015.09.01. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Intenzív terápiás gyakorlat 4 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Osztály Dr. Völgyes Barbara 4 hónap 5 fő

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 7 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 7 hónap

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 4 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 4 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati osztályos gyakorlat 2 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 82517 c) ellenőrzi a pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolását, valamint ennek eredményéről kiértesíti a kedvezményezetteket, d) a támogató részére adatszolgáltatást nyújt, e) a lebonyolításra átadott

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Germany Bielefeld Evangelisches Krankenhaus Bielefeld

Germany Bielefeld Evangelisches Krankenhaus Bielefeld Baja Bajai Szent Rókus Kórház Paediatrics 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Internal Medicine 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Psychiatry 6500 Baja, Rókus u. 10.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános neurológiai gyakorlat 9 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 i Osztály Dr. Köves Ágnes 9 hónap 2 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Egyesített

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános belgyógyászati gyakorlat 5 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József Rész 3 hónap 2

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai gyakorlat 2 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Osztály Dr. Völgyes Barbara 2 hónap 4 fő

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési gyakorlat 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József Rész 4 hónap

Részletesebben

GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések

GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések GYEMSZI ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Energetikai beszerzések A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (a beszerzendő áruk egybeszámított értéke eléri a nettó: 60 690 330 Ft-ot)

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati képzés egyetem képzőhelyen 17 hónap (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 17 hónap 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. 2015.március 16. Lap: 1 / 18 Gyakorlat II. v. III.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati osztályon 2 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2012.09.15.

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 4 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 4 hónap

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Endoscopia 1 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 432-7774 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 1 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési program 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 2 fő

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Intenzív terápiás gyakorlat 4 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Osztály Dr. Völgyes Barbara 4 hónap 5 fő

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészet 4 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 4 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek i alapképzés fekvőbeteg osztályon 9 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 i Osztály és Megyei bőr- és Dr. Karaszi Margarita Rész 7 hónap

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat 2 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 központi Laboratórium Dr. Nagy Erzsébet 2 hónap 2 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészet 2 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 2 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek égési intenzív gyakorlat 1 hónap (Terv ) Aneszteziológiai és Intenzív Dr. Mikos Borbála 1 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2015.09.01. Gyermek-anaesthesiológia 6 hónap (Terv ) Egyesített Szent István és

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre Tartalom EÜ100 7/a....

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató

I. MELLÉKLET. 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató I. MELLÉKLET 1 HU Hirdetményminta 1 Előzetes tájékoztató EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail:

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv1) Magyarországi Református Egyház Bethesda 1146 Budapest Bethesda u. 3. 422-2704 364-9070 Rehabilitációs Osztály Dr. Paraicz Éva 1 hónap 2 fő 2011.09.01.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással

A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok, indikációs területek megnevezése, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak köre, kijelölt intézmények

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyermek égés-intenzív osztályon 1 hónap (Terv1) Aneszteziológiai és Intenzív Dr. Mikos Borbála 1 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. Gyermekaneszteziológia 6 hónap (Terv1) Egyesített Szent István és Szent

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati törzsképzési gyakorlat 2 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

Progress zivitási szint. Szakma kód. típus. Sebészet 0200 egynapos ellátás. Szülészet-nõgyógyászat 0400 egynapos ellátás

Progress zivitási szint. Szakma kód. típus. Sebészet 0200 egynapos ellátás. Szülészet-nõgyógyászat 0400 egynapos ellátás jegyű Baranya 000231 Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 7800 Siklós, Baross G. u. 6. 345,3 Baranya 031333 URO-CLIN Kft. 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 11/1. 840,0 Baranya 000215 Komlói Egészségcentrum 7300 Komló,

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

PKF / / 2016-NF M. Varju László úr részér e országgyűlési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp

PKF / / 2016-NF M. Varju László úr részér e országgyűlési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp Ors zággyűlés Hivatala NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIU M Irományszám :,~ AA49d' l71 Érkezett : 2Ó18 JÚL 07. ' PKF / 16388-7 / 2016-NF M Varju László úr részér e országgyűlési képvisel ő Budapest Széchenyi

Részletesebben

Érkezett: 2006 DEC 18.

Érkezett: 2006 DEC 18. Országgyűlés Hivatala Irományszám ~3 JrV ( `I Érkezett: 26 DEC 18. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kereszténydemokrata Néppárt Zárószavazás előtti módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti képzés 10 hónap (Terv ) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 10 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

,ú1gyüids Hivatala. 1iom li'.yszt.1i11 : Érkezett> 2008 DEC 0 1.

,ú1gyüids Hivatala. 1iom li'.yszt.1i11 : Érkezett> 2008 DEC 0 1. ,ú1gyüids Hivatala 1iom li'.yszt.1i11 : 1166 wlw ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Érkezett> 2008 DEC 0 1. Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katali n az Országgy űlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök

Részletesebben

Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelők adatai. IV. kötet

Egészségügyi ágazat. Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelők adatai. IV. kötet Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbeteg- szakrendelők adatai IV. kötet 2009 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme megyénként, intézetenként és az ellátás

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat. az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat. az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról A Kormány 1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról hatályos: 2013.06.12-1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Társadalmi Infrastruktúra

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260694-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2014/S 145-260694 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben