A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező sportági szakegyesület és e mellett szabadidős sporttevékenységet is biztosít. (2) Az Egyesület működésére a PTK ai, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. sz.törvény vonatkozik. (3) A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. országgyűlési, önkormányzati választásokon képviselő-jelöltet nem indít, és nem támogat. (4) A sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. II. Csongrádi Vízügyi Sportegyesület adatai 2. (1) Az egyesület neve: Csongrádi Vízügyi Sportegyesület (2) Az egyesület rövidített neve: CSVSE (3) A sportegyesület székhelye: Csongrád, Sport u 2. (4) A sportegyesület színe: narancssárga-fekete (5) A sportegyesület alapításának éve: 1981 (6) A sportegyesület működési területe: Csongrád város és Kistérsége. (7) A sportegyesület felügyeleti szerve: Ügyészség

2 III. A sportegyesület céljai és feladatai 3. (1) Az Egyesület célja: a/ A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a társadalmi önszerveződés segítése. b/ A sportegyesület lehetőséget biztosít tagjainak a testedzésre, sportolására. c/ Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, a lakosságnak testnevelési és szabadidős sporttevékenységét. d/ A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik vonzáskörzetének állami társadalmi és gazdálkodó szervezeteivel,más egyesületekkel és szövetségekkel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. e/ Tevékenységét az evezőssport ismertségének növelése, hagyományainak ápolása, versenyrendszerében, való részvétel lehetőségének biztosítása érdekében végzi. f/ Segítséget nyújt a lakosság egészségi állapotának megőrzésében és fejlesztésében, a kialakult szervi és élettani elváltozások rehabilitációját. g/ Az ifjúság nevelése, tartalmas, társadalmilag hasznos szórakozási lehetőség biztosítása, közösségi életre nevelés. h/ Az amatőr evezős versenyzés, a veterán evezés és a túraevezés anyagi és erkölcsi támogatása, feltételeinek megteremtése. i/. A Sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. gyermek és ifjúságvédelem 14. sporttevékenység 17. rehabilitációs foglalkoztatás,

3 (2) Az Egyesület feladatai: a/ Az evezős sportág széleskörű megismertetése, fiatalok és idősek érdeklődésének felkeltése az evezős sport iránt. b/ A sportegyesület tagjai részére az evezésoktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségek biztosítása. c/ A sportegyesület tagjainak és családjuknak az egészséges, rekreációs testedzés, szabadidő aktív eltöltésének. d/ Veterán és túraevezősök részére evezési lehetőség biztosítása. e/ Hazai és külföldi evezőstúrák, versenyek szervezése és ezeken való részvétel. f/ Egészséges, közösségi szellem megteremtése, a klubélet hagyományainak folytatása. IV. A sportegyesület tagsága 4. (1) A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, aki vállalja, hogy részt vesz a sportegyesület működésében, betartja és elfogadja az egyesület működésének szabályait, tagdíjat fizet. A 18.életévét be nem töltött tagok törvényes képviselői az Egyesület tagjai lehetnek, amennyiben betartják és elfogadják az Egyesület alapszabályát, azonban tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. (2) A sportegyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. (3) A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik. A kérelmet írásban az Egyesület Elnökéhez kell benyújtani. A 18. életévét be nem töltött tagok kérelméhez a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. A tagfelvételről az Elnökség dönt. Elutasítás esetén 15 napon belül a Közgyűléshez van fellebbezésnek helye. (4) Az Elnökség törli az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki írásbeli felszólítás ellenére három hónapon keresztül elmarad a tagdíj fizetésével, amennyiben a tag tagdíj fizetésére kötelezett. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelesség elmulasztása a tagnak felróható.

4 (5) A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. (6) Az Elnökség tagjainak kizárásáról a Közgyűlés dönt. (7) A tagság megszűnik: a/ a tag halálával, b/ az Egyesület megszűnésével, c/ a tag kilépésével, d/ kizárással. (8) Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag írásban kilépési szándékát az Elnökségnek bejelenti. (9) Kizárást csak az Elnökség által lefolytatott fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként lehet alkalmazni. Az Elnökség határozattal kizárhatja tagjai sorából azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, illetve az Alapszabályban foglalt kötelezettségeket súlyosan megsérti. Az Elnökség kizáró határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni. (10) A sportegyesület tagjairól nyilvántartást vezet. (11) A Közgyűlés tiszteletbeli tag címet adományozhat azon természetes személyek részére, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tag cím visszavonható a közgyűlés által. (12) A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. V. A sportegyesületi tagok jogai és kötelezettségei 5. (1) A sportegyesületi tag jogai: a/ Részt vehet a sportegyesület tevékenységében, működésében, rendezvényein

5 b/ Részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában c/ Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a sportegyesület irataiba, amennyiben az nem sérti más tag érdekeit, személyiségi jogait d/ Tájékoztatást igényelhet a sportegyesület bármely tevékenységéről írásban, melyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni. e/ A sportegyesület bármely szervének határozatát tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróságnál megtámadhatja f/ A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a szakosztály munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a létesítményeket g/ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben h/ Választhat és választható, a kiskorú tag életkorának megfelelő tisztségre választható. i/ Joga van az elnökséghez fordulni a tagdíj csökkentésére, vagy átmenetileg a fizetés szüneteltetésére irányuló egyedi kérelem benyújtására, szociális, indokkal. j/ Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira. (2) A sportegyesületi tag kötelezettségei: a/ Az alapszabály és a sportegyesület elnöksége által hozott határozatok megtartása b/ Tagsági díj fizetése, minden hónap 30-ig,, amennyiben tagdíj fizetésére kötelezett. c/ Egyesületi vagyon megóvása d/ Sportszerű magatartás e/ Az edzés rendjének betartása f/ A vízi közlekedés szabályainak betartása g/ A sportegyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése (3) Tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: a/ Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, az elnökség ülésein, és igénybe veheti azegyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs tagdíjat nem fizet. b/ Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.

6 c/ Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint, látogathatja az egyesület létesítményeit, igényelheti, igénybe veheti sporteszközeit, sportszereit, kérheti a szakemberek segítségét. d/ Köteles az egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, határozatainak betartása. Sportszerű magatartásra, az egyesület illetve az evezés népszerűsítésére. VI. A sportegyesület szervezete 6. A sportegyesület szervei: (1) Közgyűlés (2) Elnökség (3) Elnök (4) Felügyelő Bizottság Közgyűlés 7. (1) A sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. (2) A tagnyilvántartásba vett tagok részére meghívót kell küldeni legalább 8 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlés ülései nyilvánosak, ezért a közgyűlés ülésének helyét, kezdő időpontját és napirendjét az ülés előtt 8 nappal az egyesület honlapján és székhelyén nyilvánosságra hozza,

7 (3) A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. (4) A Közgyűlést össze kell hívni: a/ ha a tagok 1/3-a a cél és ok megjelölésével írásban kéri, b/ ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, c/ ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. d/ az Egyesület elnöki tisztsége megüresedik e/ az Elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken. (5) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Az ismételten összehívott Közgyűlés határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, ha arra a tagok figyelmét a meghívóban előzetesen felhívták. (6) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Kétharmados többség szükséges a sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához az alapszabály elfogadásához, módosításához. (7) Minden tagnak egy szavazata van. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 8. a/ A sportegyesület megalakulásának, feloszlatásának, valamint más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása. b/ Az alapszabály elfogadása, módosítása. c/ A tisztségviselők megválasztása és visszahívása.a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt lehet tekinteni, aki az érvényes szavazatok több, mint felét megszerezte, és a legtöbb szavazatot kapta.. d/ A költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatainak megállapítása e/ Tagsági díj összegének, a fizetés rendjének, meghatározása f/ Tagok felvétele és kizárása kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása. g/ Mindazok a kérdések, amelyek a sportegyesület működéséhez kapcsolódnak, jogszabály vagy alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, illetve azok, amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe von. h/ Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.

8 i/ Szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, j/ Az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének és feloszlásának kimondása. k/ A Közgyűlés köteles évente megtárgyalni az éves pénzügyi tervet és az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló a számvitelről szóló évi C. tv. rendelkezései szerint elkészített beszámolót. l/ Az évi CLVI. tv.19. -a szerinti közhasznúsági jelentés elfogadása. (2) A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. (3) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják személyiségi jog védelme miatt. (4) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (5) A közgyűlési határozatok nyilvántartásának módja: a/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a napirendi pontokat,hozzászólásokat, az elfogadott határozatokat és a szavazás eredményét, beleértve a tartózkodások számát is. b/ A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie annak, hogy határozatképes volt-e a közgyűlés. c/ A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív. d/ A közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést levezető elnök és a két, közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő írják alá. e/ A közgyűlési határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek és a Határozatok könyve megőrzéséről és nyilvántartásáról az Elnökség köteles gondoskodni. f/ A meghozott közgyűlési határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni évenként folyamatos sorszámozással, amely tartalmazza az elfogadott közgyűlési határozatokat és a szavazás eredményét (Határozatok könyve). (6) A közgyűlési határozatok nyilvánosságra hozatalának módja: a/ A Közgyűlés a határozatait az érintettekkel írásban közli és honlapján valamint székhelyén 15 napra nyilvánosságra hozza. b/ Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba 8 nappal

9 korábban, írásban benyújtott kérelem alapján bárki betekinthet. c/ Az iratokba való betekintést az egyesület elnöke írásban engedélyezi, az kizárólag személyiségi jog védelme okán korlátozható. d/ A sportegyesület a szolgáltatásairól és azok igénybevételének módjáról, működéséről és az éves beszámolójáról évente egy alkalommal a székhelyén lévő hirdető tábláján közleményt helyez el, amelyet legalább 30 napig tart kifüggesztve és honlapján 30 napra nyilvánosságra hozza. e/ A közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján teszi közzé és székhelyi hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. Elnökség 9. (1) A sportegyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban a sportegyesület Elnöksége irányítja. Az Elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, amelyeket a Közgyűlés a saját hatáskörébe von, vagy a sportegyesület más szerveinek hatáskörébe utal. (2) A nyolc tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai közül négy évre. (3) Az elnökségi tagok visszahívhatók, ha az Alapszabályban írt célokkal ellentétesen tevékenykednek, vagy a Közgyűlés határozatait nem tartják be. (4) Az Elnökség tagja az Egyesület mindenkori edzője, aki az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt, de szavazati joggal nem rendelkezik. Az edző felett a munkáltatói jogkört az Elnökség gyakorolja (1) A sportegyesület Elnökségének feladata és hatásköre: a/ Sportegyesületi tevékenység irányítása két közgyűlés között.

10 b/ Közgyűlés előkészítése c/ A sportegyesület költségvetésének kidolgozása, az éves munkaprogram jóváhagyása d/ A sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése e/ Eseti bizottságok létrehozása, megszüntetése, beszámoltatása f/ A sportegyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre. g/ Munkáltatói jogokat gyakorol a sportegyesület működtetését ellátó fizetett természetes és jogi személyek felett h/ Dönt a tagok tagdíjfizetés csökkentésére, vagy átmeneti szüneteltetésre irányuló szociális alapú kérelmeikről. i/ Elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a közhasznú jelentés tervezetét és az éves pénzügyi tervet és az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,. m/ Az Elnök éves munkájának elfogadása n/ A tagfelvétel és kizárás ügyében való döntés. o/ Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe és amelyeket az Elnökség a hatáskörébe vont.. (2) Az Elnökség működése: a/ Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ülésrendjét b/ Az ügyrendben meghatározott időszakokban, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza c/ Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, a nyilvánosságot a 7. (2) bekezdés alapján biztosítja. d/ Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat e/ Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról a megtárgyalandó kérdésekről legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat írásban. f/ Az Elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van

11 g/ Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ha az sem vezet eredményre, a kérdést elvetettnek kell tekinteni. h/) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.. i/ Az elnökségi határozatokat az érintetteknek kézbesíteni kell és nyilvánosságra kell hozni a 8. (6) bek a/ pontja. alapján. A sportegyesület Elnöke 11. (1) Az Elnök az Elnökség határozatai alapján irányítja és vezeti a sportegyesület munkáját (2) Az Elnököt a Közgyűlés választja tagjai sorából négy évre. (3) Képviseli a sportegyesületet, aláírási és utalványozási joga van egy másik képviseletre jogosult személlyel együtt. (4) Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját (5) Mindazokat a feladatokat ellátja, amelyeket a jogszabály, az alapszabály, a Közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal (6) Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt tag helyettesíti. Helyettesítés esetén az elnökségi tag teljes jogkörrel képviseli az egyesületet és gyakorolja az Elnök jogait (7) Az Elnök feladata és hatásköre: a/ az Egyesület tevékenységének irányítása, b/ a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése c/ döntés és intézkedés az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése tekintetében, d/ kapcsolattartás más társadalmi szervekkel, e/ irányítja az Elnökség munkáját, f/ vezeti az Elnökség üléseit, g/ képviseli az Egyesületet, h/ intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben i/ összehívja az Elnökség üléseit,

12 j/ irányítja az Egyesület gazdálkodását, k/ utalványozási jogot gyakorol, l/ minden olyan feladat ellátása, amelyet a jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. (8) Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: a/ A sportegyesület Elnökségének tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, az elnökségi határozatok előkészítésében, meghozatalában. b/ Közreműködik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében. c/ Jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatosan javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni, megvitatni. d/ A gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért a Közgyűlésnek felelős, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította. Felügyelő bizottság 12. (1) A Közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő bizottságot hoz létre. (2) A Felügyelő bizottság létszáma 3 fő. Tagjait a Közgyűlés választja tagjai sorából 4 évre. (3) Észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület Elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervet. (4) A bizottságnak nem lehet tagja az, aki a sportegyesület alkalmazásában áll, vagy a sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el, aki az Elnökség valamelyik tagjával, illetőleg a sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll, illetve aki az Elnökség tagja. (5) Feladatai: a/ A sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységeinek vizsgálata b/ Pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

13 c/ Tagdíjak befizetésének ellenőrzése d/ Éves mérleg felülvizsgálata e/ Bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése (6) A Felügyelő bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. (7) A Felügyelő bizottság ellenőrzi a sportegyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (8) A Felügyelő bizottság tagja a sportegyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vesz. (9) A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. (10) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő bizottság is jogosult. (11) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (12) Szabályozza a Felügyelő Bizottság működését, határozatképességét. Vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályai 12/A. (1)Vezető tisztségviselők: Elnök, és az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. (2)Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki más olyan, a tisztség vállalását megelőző két évben megszűnt, közhasznú szervezetnél töltött be - annak

14 megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (4) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a/ az Elnökség elnöke vagy tagja, b/ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c/ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d/ az előbbi pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. (5) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (6) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Szakosztályok 13. (1) A sportegyesületben egy evezős szakosztály működik. (2) Irányítását a sportegyesület Elnöksége látja el. VII.

15 A sportegyesület jogképessége 14. (1) A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület Elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség, vagy az Elnök más személyre is átruházhatja. (2) Az egyesület jogi képviseletére az Egyesület nevében csak az Elnök adhat megbízást. (3) Bankszámláról való rendelkezéshez két képviseletre jogosult személy aláírása szükséges. VIII. A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 15. (1) A sportegyesület bevételei: a/ Tagsági díj b/ Tagi hozzájárulások c/ Természetes és jogi személyek támogatása d/ Állami, önkormányzati, társadalmi szervek, alapítványok által nyújtott támogatás. e/ Reklámtevékenységből származó bevétel f/ Rendezvényekből, szabadidősport-tevékenységből, tanfolyamokból származó bevétel g/ Egyéb bevétel h/ Sportszolgáltatásból származó bevétel (2) Gazdálkodása:

16 a/ A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodó non-profit szervezet. b/ Az Egyesület jogosult a közhasznú célok megvalósítása érdekében kiegészítésként vállalkozási, gazdasági tevékenységet folytatni, ide tartozik a sporttevékenységgel összefüggő beruházási tevékenység is, valamint a sportlétesítmények használata és működtetése. Ez utóbbi alaptevékenységnek minősül. c/ Gazdasági, vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetőleg megszüntetéséről a Közgyűlés dönt. d/ Gazdálkodási tevékenységet egyebekben a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytathat. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. e/ A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. f/ A sportegyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjukon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. g/ A sportegyesület gazdálkodását, az ebből származó eredmény megállapítását, a társadalmi szervezetek tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. h/ A sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. IX. A sportegyesület megszűnése 16. (1) A sportegyesület megszűnik: a/ Feloszlásának a taggyűlés által történt kétharmados szótöbbséggel való kimondásával b/ Más sportegyesülettel való egyesüléssel c/ Feloszlatással d/ Megszűnésének megállapításával

17 e/ A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesület Közgyűlése dönt. A vagyon a tagok között nem osztható fel. Az Egyesületre megfelelően alkalmazni kell a Csőd és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. tv. szabályait. f/ Ha a vagyonáról a Közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították és vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után Csongrád Város Önkormányzata tulajdonába kerül és azt sportcélra kell felhasználni. Ezen alapszabályt a Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Közgyűlése...elfogadta, illettőleg...megartott közgyűlése módosította és egységes szerkezetbe foglalt... a sportegyesület elnöke.. egyesületi tag, név, lakcím.. egyesületi tag, név, lakcím

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) Mészáros Károly 2890 Tata, Május 1 út 53/B 2/2. : (34) 586-543 // (20) 421-6783 ttt-hse@freemail.hu http://web.axelero.hu/borosv.sz. példány

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapító abból a célból, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek neveléséhezoktatásához a városban megfelelő körülményeket biztosítson, létrehozza közalapítványt.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Paloznaki Polgárőr Egyesületet. A Paloznaki Polgárőr

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület. 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.

Alapszabály. 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület. 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. Alapszabály 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. 3. Az Egyesület bélyegzője: Névvel, székhellyel, adószámmal ellátott kör

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben