DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 24. szám december 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 52/2007. (XII. 22.) Ö.r. Az átmeneti gazdálkodásról /2007. (XII. 22.) Ö.r. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról 54/2007. (XII. 22.) Ö.r. A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról 55/2007. (XII. 22.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról 56/2007. (XII. 22.) Ö.r. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról 57/2007. (XII. 22.) Ö.r. Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról /2007. (XII. 22.) Ö.r. A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról 3220

2 59/2007. (XII. 22.) Ö.r. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról /2007. (XII. 22.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról /2007. (XII. 22.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2007. (XII. 22.) Ö.r. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról 63/2007. (XII. 22.) Ö.r. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról 64/2007. (XII. 22.) Ö.r. A közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 32/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról KÖZLEMÉNY A Debreceni Vízmű Részvénytársaság k ö z l e m é n y e 3278

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 52/2007. (XII. 22.) rendelete * az átmeneti gazdálkodásról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi XXXVIII. törvény 76. (1) bekezdése, valamint az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az átmeneti gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a) bevételeit beszedje, b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegye, és ezek kiadásait fedezze, c) üzemeltetéssel összefüggő szerződéseire évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljon. 2. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 53/2007. (XII. 22.) rendelete * a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 8. (1) és 16. (1) bekezdésében, valamint a évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet és 13., 14. pontjaiban megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Közszolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól házhoz menő begyűjtőjárattal, gyűjtőszigeten vagy hulladékgyűjtő udvaron történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése; (2) A R. 3. -a az alábbi 13., 14. pontokkal egészül ki: 13. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. 14. Maradék (kevert) hulladék: a hasznosítható és veszélyes összetevők keletkezés helyén történő elkülönítése után a települési szilárd hulladéknak a külön jogszabályban meghatározott megmaradt része 2. A R. 7. (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A szerződésben meg kell jelölni: c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt szín, űrtartalom és darabszám szerint, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék összetevőket; * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

5 3. A R. 8. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg a R. eredeti (2)-(9) bekezdéseinek számozása (3)-(10) bekezdésre változik. A rendelet 3. sz. melléklet I. pontjában meghatározott területeken a biohulladék elkülönített (szelektív) gyűjtésére a közszolgáltatás keretén belül 1 db. 120 literes biohulladék gyűjtő edényzetet biztosít. További edényzet igénybevételének feltétele, hogy a közszolgáltatásban a maradék hulladék gyűjtéshez igénybe vett edényzet űrtartalma megegyezzen az igényelt biohulladék gyűjtő edényzet űrtartalmával. 4. A R. 10. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ez alól a 4000 literes gyűjtőedények, melyeket a közszolgáltató köteles szükség szerint, de legalább kéthavonta fertőtleníteni. 5. (1) A R. 12. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás során begyűjtött hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (2) A R a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: (3) A Közszolgáltatónak a lakosságot tájékoztatnia kell a hulladékgyűjtő udvaron leadható egyéb hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési rendjéről. 6. A R a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, eredeti szövegrészének számozása (1) bekezdésre változik: (2) Az ingatlantulajdonos köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat külön gyűjteni és azt a Debrecen, István út 136. szám alatti hulladékgyűjtő udvarra szállíthatja. A hulladékgyűjtő udvaron elhelyezhető veszélyes hulladék mennyisége alkalmanként maximum 100 kg. 7. (1) A R. 14. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet pontjában meghatározott hulladékra vonatkozóan a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató március első munkanapja és november

6 utolsó munkanapja közötti időszakban gondoskodik. Ugyancsak e tevékenység keretében évente, gondoskodik a karácsony utáni fenyőfa összegyűjtéséről. (2) A R. 14. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A begyűjtés körzetenként kerül elvégzésre. Az egyes körzetekhez rendelt begyűjtési napok ciklikusan ismétlődnek. Egy körzetben a begyűjtés évi 10 alkalommal kerül ütemezésre az időszakon belül egyenletes eloszlásban. A begyűjtés ütemezése a közszolgáltató feladata a gazdaságossági szempontok érvényesítésével. (3) A R. 14. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik: (4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos társasházak esetében a közös képviselő bejelentése alapján, egyeztetett időpontban, a megrendelt címre érkezve végzi a lom begyűjtését. A megrendelés előzetesen telefonon történik, melynek során rögzítésre kerül a bejelentő címe, a kiszállás időpontja, a lom hulladék becsült térfogata, és a telefonos elérhetőség. (4) A R. 14. (5) bekezdésének számozása (6) bekezdésre változik, amelynek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A Közszolgáltató az (1), (4) és (5) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot az Önkormányzat megrendelésére külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani. 8. A R a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: (13) A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtott támogatás mértékét, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelete szabályozza. 9. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 10. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 1. számú melléklet 2. sz. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a települési szilárd hulladék összegyűjtésére használt eszközök: 1. Ingatlantulajdonosnál történő hulladékgyűjtés esetén: a) maradék (kevert) gyűjtött települési szilárd hulladék esetén literes kék színű, literes kék színű, literes, literes, literes, b) biohulladék esetén literes barna színű, literes barna színű gyűjtőedényzet, c) gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtéséhez 50 literes műanyag zsák gyűjtőeszköz. 2. Gyűjtőszigeten történő hulladékgyűjtés esetén: - papír hulladék esetén kék; - műanyag (PET palack) hulladék esetén sárga; - üveghulladék esetén zöld 1100 literes gyűjtőedény.

8 2. számú melléklet 3. sz. melléklet Debrecen város területén az alábbi gyakorisággal történik a szemétszállítás I. Heti egy biohulladék és kéthetente egy maradék hulladék szállítás esetén UTCA BÁDOGOS UTCA BALATON UTCA BALOGH MIHÁLY UTCA BASAHALOM UTCA BÁRÁNY UTCA BÉGÁNY UTCA BOLDOGKERT UTCA BORSOVAI UTCA CSER UTCA CSER KÖZ CSERMELY UTCA CSIKÓS UTCA CSÓNAK UTCA CSORDÁS FERENC UTCA CSOROSZJA UTCA DUSKÁS UTCA EGYLETKERT UTCA EPRESKERT UTCA GÁZGYÁR UTCA GÁZVEZETÉK UTCA GHILÁNYI UTCA HALÁSZ UTCA HORGÁSZ UTCA JÁSZ UTCA KALOTASZEG TÉR KANÁLIS UTCA KASZA KÖZ KAVICS UTCA KEVE UTCA KISMARJA UTCA LADIK UTCA KIVÉTEL

9 LOVÁSZ UTCA MADARÁSZ UTCA MELITH UTCA ÖREG JÁNOS UTCA PÁK UTCA PÁKÁSZ UTCA PÁSZTOR UTCA SIKÁTOR KÖZ SZEPESI UTCA SZILÁGYI JÁNOS UTCA TÉGLÁS UTCA TÉGLÁSKERT UTCA TUTAJ UTCA ÚSZÓ UTCA VADÁSZ UTCA VARSA UTCA VILLÁM UTCA II. Vegyesen történő gyűjtés esetén: 1./ Heti kétszeri szállítás UTCA ANGYALFÖLD TÉR BARNA UTCA BATTHYÁNY UTCA BÉKESSY BÉLA UTCA BENEDEK TÉR BETHLEN UTCA BLAHÁNÉ UTCA BOKA KÁROLY UTCA BORBIRÓ TÉR BORSOS J. UTCA BOCSKAI TÉR BÖSZÖRMÉNYI ÚT BURGUNDIA UTCA CÍVIS UTCA CSAPÓ UTCA CSEMETE UTCA DARABOS UTCA KIVÉTEL 21. és sz sz /A-B. sz sz sz. és páros oldal 3/b. sz sz sz. és sz.

10 DERÉK UTCA DIENES JÁNOS UTCA DOBERDÓ UTCA DOMOKOS LAJOS UTCA DÓSA NÁDOR TÉR DÓZSA GYÖRGY UTCA EGRESSY TÉR EGYETEM SUGÁRÚT ERZSÉBET UTCA FARAKTÁR UTCA FÉNYES UDVAR FÜREDI ÚT FÜVÉSZKERT UTCA GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN UTCA GÖRGEY UTCA GYERGYÓ UTCA HAJNAL UTCA HAJÓ UTCA HALÁP UTCA HATVAN UTCA HOLLÓ JÁNOS UTCA HONVÉD UTCA HORTOBÁGY UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA IBOLYA UTCA IFJUSÁG ÚTJA ISPOTÁLY UTCA ISTVÁN ÚT JÁNOS VITÉZ UTCA JÁSZAI MARI UTCA JERIKÓ UTCA KANDIA UTCA KARÁCSONY GYÖRGY UTCA KÁROLYI MIHÁLY UTCA KARTÁCS UTCA KASSAI ÚT KÁLVIN TÉR KEMÉNY ZSIGMOND UTCA sz sz. és 92., 76., 94. sz. 1. sz. és sz. és sz sz. és sz. és 38. sz sz. és sz. 4/B. sz sz. és sz.

11 KISHEGYESI ÚT KLAIPEDA UTCA KOSSUTH UTCA KÖZÉP UTCA KRÓNIKÁS UTCA LEHEL UTCA LIBAKERT UTCA LISZT FERENC TÉR LISZT FERENC UTCA MATA JÁNOS UTCA MENYHÁRT JÓZSEF TÉR MESTER UTCA MIKLÓS UTCA MUNKÁCSY M. UTCA páros MONOSTOR MONTI EZREDES UTCA MÚZEUM UTCA NAGY GÁL UTCA NYÁR UTCA ÓTEMETŐ UTCA ÖTVENHATOSOK TERE PETŐFI TÉR PIAC UTCA RÉVÉSZ TÉR SALÉTROM UTCA SÁRVÁRI UTCA SAS UTCA SENYEI OLÁH ISTVÁN UTCA SIMONFFY UTCA SINAI MIKLÓS UTCA SUMEN UTCA SZÉCHENYI UTCA SZEGFŰ UTCA SZENT ANNA UTCA SZOBOSZLOI ÚT SZOMBATI I. UTCA TELEKI UTCA TÓCÓSKERT TÉR sz. és sz sz. és 63. sz sz. 1. sz. és sz. és sz sz. és sz. 4. sz sz. és 29. sz /b. sz sz. és sz. és sz. 4-4/c. sz.

12 TROMBITÁS UTCA UJHÁZI EDE UTCA ŰRHAJOSOK TERE VARGAKERT UTCA VÁR UTCA VÁRMEGYEHÁZA UTCA VÁSÁRY ISTVÁN UTCA VINCELLÉR UTCA VÍGKEDVŰ M. UTCA VIOLA UTCA VÍZTORONY UTCA WESSELÉNYI UTCA VÉNKERT UTCA ZÖLD SÁNDOR UTCA sz sz. és sz. 3/C. sz. és sz. és 2. sz sz. és sz. 2./ Az I. és II.1./ pontban nem szereplő utcákon heti egyszeri gyakorisággal.

13 3. számú melléklet 4. sz. melléklet A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (szemétdíj) 1.) Rendszeresített gyűjtőtartály mérete (liter) Ürítési gyakoriság szerinti díj heti egyszeri (Ft/db/hét) heti kétszeri (Ft/db/hét) heti egyszeri biohulladék ürítés, két hetente egyszeri maradék hulladék, Heti ürítési díj ,8 617,5 335, , , ,9 5042, ,6 7284, , ,4 2.) Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos közszolgáltatás díja 167.-Ft/db. (A közszolgáltatás díja az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)

14 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 54/2007. (XII. 22.) rendelete * a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi XLIII. törvény 23. -a alapján a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 12. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után nettó 154 Ft/m 3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából. (2) A R. 12. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg az eredeti (6) - (11) bekezdések számozása (7)-(12) bekezdésre változik: (6) A szennyvízcsatorna április 2. október 31. közötti műszaki átadását követően további 3 hónapig, míg ezen kívüli időszakban további 5 hónapig illeti meg az ingatlan tulajdonosát az (5) bekezdésben foglalt kedvezmény. 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

15 Melléklet az 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról szóló 54/2007. (XII. 22.) Ö.r-hez Melléklet a 12. (1) bekezdéséhez A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja: - közműves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanoknál: lakossági: 387 Ft/m 3 gazdálkodói: 542 Ft/m 3 - közműves ivóvízzel ellátott nem csatornázható ingatlanoknál: lakossági: 387 Ft/m 3 gazdálkodói: 542 Ft/m 3 (A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)

16 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 55/2007. (XII. 22.) rendelete * a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXXXVII. törvény és az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- és a közüzemi szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás legmagasabb hatósági árát e rendelet mellékletében meghatározott számítási móddal kell megállapítani azzal, hogy a legmagasabb hatósági ár összege évente nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év december 31-én hatályban volt legmagasabb nettó hatósági ár összegének 1,25-szörösét, a gazdálkodási célú fogyasztás esetén a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja 40%-kal magasabb. (2) A R. 3. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek a távhőszolgáltatói tevékenységükre tekintettel az alábbi díjat fizetik a szolgáltatónak: - vízdíj: 195,70 Ft/m3 - csatornaszolgáltatási díj: 147,20 Ft/m3 (A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)" 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 5. (3) bekezdése hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 56/2007. (XII. 22.) rendelete * a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az évi LXXXVII. törvény és a évi XVIII. törvény alapján a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A csatlakozási díj magában foglalja a távhőtermelő és a távhőszolgáltató megállapodásában szereplő fejlesztési költségeket is. 2. A R. 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A bejelentett új vagy növekvő távhőteljesítmény-igény kielégítésére, a fizetendő csatlakozási díj megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie. 3. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 9. (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

18 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 57/2007. (XII. 22.) rendelete * Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdése és az évi XX. törvény 138. (1) bekezdés m./ pontja alapján, figyelemmel a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletre, Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezés 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, (a továbbiakban: szolgáltatók), valamint az általuk Debrecen város közigazgatási határán belül üzemeltetett helyi tömegközlekedési eszközökkel lebonyolított menetrend szerinti járatokat, illetőleg az iskolák és tanintézetek által megrendelt különjáratokat igénybe vevőkre. (2) A rendelet célja, hogy meghatározza a menetrend szerinti helyi személyszállításért fizetendő díjakat, a díjak kiszámításának módját, az értékesített, illetőleg értékesíthető értékszelvények fajtáit, az alkalmazható pótdíjakat, valamint a különjárati szolgáltatások díjait. (3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a szolgáltatók erre irányuló kérelme alapján állapítja meg a szolgáltatók által üzemeltetett bármely közlekedési eszközön menetrendszerinti utazásra jogosító bérletszelvény, illetőleg napijegy díját, továbbá a szakaszhatáron belül egyszeri, átszállás nélküli, menetrendszerinti utazásra jogosító egységes menetjegy díját. (4) A különböző arcképes illetőleg arcképnélküli bérletszelvények - a félhavi és a heti bérletszelvények kivételével - a naptári hónap, a negyedév, vagy az év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én üzemzárásig érvényesek. (5) A félhavi bérletszelvények az adott hónapban 6-án üzemkezdettől 20-án üzemzárásig, illetve 21-én üzemkezdettől a következő hónap 5-én üzemzárásig érvényesek. A heti bérletszelvények 7 naptári napra érvényesek. Az érvényesség kezdő napja a váltás napja, amit a bérlet kibocsátója tüntet fel a bérletszelvényen. (6) A szolgáltatók jelen rendeletben szabályozottakon túlmenően kötelesek a tömegközlekedési járművek használatához az utazási feltételeket meghatározni, melyet kötelesek a járműveken kifüggeszteni. * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

19 (7) A jelen rendeletben meghatározott helyi tömegközlekedési díjak, kezelési költségek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (8) A szolgáltatók az általános forgalmi adót is tartalmazó árat legkésőbb az ár hatálybalépésével egyidejűleg kötelesek közzétenni. (9) A helyi tömegközlekedésben igénybe vehető kedvezmények valamint a díjmentes utazásra való jogosultság feltételeit a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 2. a) helyi személyszállítás: Debrecen város közigazgatási határán belül - helyi díjszabás alapján - végzett menetrend szerinti személyszállítás, amely közszolgáltatási szerződés alapján végezhető; b) menetrend szerinti személyszállítás: a menetrend alapján végzett, az utazási feltételek megtartásával bárki által igénybe vehető szolgáltatás; c) különjárati személyszállítás: személyek - a szállítás megrendelője által meghatározott - csoportjának szállítása olyan alkalmi jelleggel közlekedő járattal, amely nem felel meg a menetrend szerinti személyszállítás ismérveinek; d) menetjegy: a szolgáltatók által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon, a szakaszhatáron belül egyszeri, átszállás nélküli utazásra jogosító értékszelvény; e) napijegy: a szolgáltatók által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon az értékszelvény kibocsátója által meghatározott érvényesség napján bemutatóját korlátlan számú utazásra jogosító értékszelvény; f) arcképes bérlet: a szolgáltatók által kiállított, fényképpel ellátott utazási igazolvány, amely tulajdonosát az adott időszakra érvényes bérletszelvénnyel együtt a közlekedési társaságok által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon, érvényességi időtartamukon belül korlátlan számú utazásra jogosítja; g) arcképnélküli bérlet: a szolgáltatók által kiállított, fényképpel el nem látott olyan utazási igazolvány, amely felmutatóját, az adott időszakra érvényes bérletszelvénnyel együtt a közlekedési társaságok által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon, érvényességi időtartamukon belül korlátlan számú utazásra jogosítja. A kedvezményes tanulóbérlet szelvény fényképes igazolványát a vonatkozó jogszabályok alapján az arra jogosult szervezetek állítják ki; h) bérletszelvény: az érvényességi időtartamon belül a szolgáltatók által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon a szolgáltatók, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján arra jogosult szervezetek által kiállított, érvényes arcképes utazási igazolvánnyal együtt utazásra jogosító értékszelvény.

20 A helyi utazásért fizetendő díjak (1) A helyi utazásért fizetendő díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3. (2) A szolgáltatók az egy hónapnál hosszabb időszakra érvényes bérletszelvények árát a jelen rendeletben meghatározott díjak figyelembe vételével, az egy hónapra érvényes díj, és a bérletszelvény érvényességi időtartama hosszának többszörözésével állapítják meg. (3) A teljes havi és félhavi bérletszelvények az érvényességük kezdetéig teljes áron válthatók vissza. A teljes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50%-os árban visszaválthatók, a visszaváltás kezelési költsége 150.-Ft. (4) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt, illetve az elrontott, vagy megrongálódott bérletigazolványok kicserélési díja Ft. (5) A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes menetjegy árával, a vakvezető kutya és a rendőrségi kutya kivételével, melyek szállítása díjtalan. (6) A helyi tömegközlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm-t, vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. A felsoroltaktól eltérő méretű, illetve több darab nem szállítható. Pótdíjak 4. (1) A rendelet 1. számú mellékletében megállapított, az utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni, aki a) érvényes menetjegy, napi jegy nélkül kísérli meg az utazást, b) érvényes arcképes, vagy arckép nélküli utazási igazolvány, diákigazolvány és/vagy bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást, c) valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, d) olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes utazási igazolvány, vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan rávezetve, e) a rendelet 1. (6) bekezdése alapján készített utazási feltételeket megszegi, f) külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a rendelet 3. (5) bekezdésébe tartozókat, g) aki a 3. (6) pontjában foglaltakat megszegi, h) utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a járművet. (2) Aki az (1) bekezdés a-h) pontjaiban foglaltakat megszegi pótdíjat köteles fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (3) Aki az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes bérlettel, vagy utazási igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, mentesül a pótdíj megfizetése alól, amennyiben

21 72 órán belül a tömegközlekedési eszközöket üzemeltetők által kijelölt helyen bemutatja, és 416,67 Ft bérletbemutatási díjat megfizet. Különjáratok 5. (1) Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok hatósági díját a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A különjáratokra vonatkozó díjak abban az esetben vehetők igénybe, ha a különjárati autóbuszon kizárólag az iskolák és tanintézetek tanulói, továbbá a kíséretüket ellátó pedagógusok, és autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő utazik. (2) A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő írásban köteles igazolni. (3) A különjárati díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz típusára érvényes óra, vagy km díjat meg kell szorozni a) a díjszámítási idővel, vagy b) a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában: a) A díjszámítási idő a garázsból (telephelyről) induláskor a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idő. Minden megkezdett órát teljes órára kell felkerekíteni. b) A díjszámítási távolság a garázsból (telephelyről) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer. Minden megkezdett kilométert teljes kilométernek kell tekinteni. Szakaszhatárok 6. (1) Az egyes autóbuszjáratok szakaszhatárainak megállapítását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) A szakaszhatárok átutazása esetén újabb menetjegy érvényesítése szükséges, illetve az utasnak érvényes arcképes vagy arcképnélküli összvonalas autóbusz, vagy kombinált bérlettel kell rendelkeznie. 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidejűleg Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról szóló 31/2006. (X. 31.) rendelet hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

22 A helyi utazásért fizetendő díjak 1. Menetjegy díja az autóbusz, villamos és trolibusz vonalain a. elővételben vásárolva: 166,70 Ft b. járművön vásárolva: 208,30 Ft 1. számú melléklet az 57/2007. (XII. 22.) Ö.r-hez 2. Arcképes és arcképnélküli utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen érvényes autóbusz bérletszelvény díja az autóbusz vonalszakaszain a. arcképes összvonalas bérletszelvény ára: egész hónapra: Ft fél hónapra: 2370,80 Ft egy hétre: 1579,20 Ft b. tanuló havi bérletszelvény ára: Ft c. nyugdíjas havi bérletszelvény ára: Ft d. arckép nélküli havi bérletszelvény ára: Ft 3. Arcképes és arcképnélküli utazási utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen érvényes bérletszelvény díja a villamos és trolibusz vonalain a. arcképes összvonalas bérletszelvény ára: egész hónapra: Ft fél hónapra: Ft egy hétre: Ft b. tanuló havi bérletszelvény ára: 1233,30 Ft c. nyugdíjas havi bérletszelvény ára: 1233,30 Ft d. arckép nélküli összvonalas havi bérletszelvény ára: Ft 4. Arcképes és arcképnélküli utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen érvényes bérletszelvény díja a villamos, a trolibusz, és az autóbusz vonalszakaszain a. arcképes, kombinált összvonalas bérletszelvény ára: egész hónapra: 5291,70 Ft fél hónapra: Ft egy hétre: 2116,70 Ft b. tanuló havi kombinált bérletszelvény ára: 2733,30 Ft c. nyugdíjas havi kombinált bérletszelvény ára: 2733,30 Ft d. arckép nélküli kombinált, összvonalas havi bérletszelvény ára: Ft e. kombinált 3 napos jegy: 1666,70 Ft 5. Napijegyek díja a. Villamos és trolibusz vonalain: 520,80 Ft b. Autóbusz vonalszakaszain: 583,30 Ft c. Villamos, trolibusz vonalain és autóbusz vonalszakaszain: 750.-Ft

23 2. számú melléklet az 57/2007. (XII. 22.) Ö. r-hez A pótdíjak összege 1. Helyszíni kiegyenlítés esetén: Ft 2. 3 napon belüli kiegyenlítés esetén: Ft napon belüli kiegyenlítés esetén: Ft napot meghaladó teljesítés esetén: Ft

24 3. számú melléklet az 57/2007. (XII. 22.) Ö.r-hez Különjáratok 1. Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok hatósági díjai: a. Közigazgatási határon belül 30 km távolságig Közigazgatási határon belül 30 kmes távolságon felül Megnevezés Ft/km Ft/óra IK 260 típ. (szóló) IK 280 típ. (csuklós) 137, ,7 30 fő fő 100 fő felett 4858, , , b. Közigazgatási határon belül 30 km távolságig Közigazgatási határon belül 30 kmes távolságon felül Megnevezés Ft/km Ft/óra MAN SL (szóló) MAN SG (csuklós) 158, fő fő 100 fő felett , ,7 5883,3 8833,3

25 4. számú melléklet az 57/2007. (XII. 22.) Ö.r-hez Szakaszhatárok 1. Az autóbusz szakaszhatárok megállapítása: Járat Induló állomás Végállomás Szakaszhatár 9 Nagyállomás Bánk, forduló Diószegi úti megállóhely 13 Segner tér Pallag, forduló BIOGÁL 17 Segner tér Ondód, forduló Műanyaggyár 20 Segner tér Kismacs, forduló METRO Áruház 33 Segner tér Nagymacs, forduló METRO Áruház 34 Segner tér Bondorhát utca Böszörményi úti Iskola 35 Segner tér Felsőjózsai utca Böszörményi úti Iskola 36 Segner tér Alsójózsai utca Böszörményi úti Iskola 37 Attila tér Haláp, lakótelep Kondorosi csárda 39 Nagyállomás Szepes, forduló Ohat utca

26 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 58/2007. (XII. 22.) rendelete * a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és az évi I. törvény 15. (3) bekezdésében foglaltak alapján a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személygépkocsira, autóbuszra (amennyiben a részükre várakozóhely került kialakításra), a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű 5 m hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsira, és motorkerékpárra, melyek az (1) bekezdésben foglaltak szerinti várakozóhelyet használják, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 2. A R. 4. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Aki a fizető várakozóhely(ek)et rendeltetésétől eltérően (pl. felújítási, hibaelhárítási, beruházási munkák) veszi igénybe, köteles az igénybevétel időtartamának megfelelő díjat megfizetni. 3. (1) A R. 4/A. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Ha az igénybe vevő a használati díjat a várakozás megkezdésekor nem fizette meg, vagy a várakozás megkezdésekor befizette ugyan, azonban a kifizetett díj alapján a várakozási időt túllépte, akkor utólag 3 munkanapon belül Ft összegű pótdíjat kell megfizetnie. (2) A R. 4/A. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ha az (1) bekezdésben megállapított pótdíj nem kerül megfizetésre, akkor az üzemeltető a várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül Ft összegű pótdíjról köteles postára adni a fizetési felszólítást, határidő megjelölésével. * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

27 4. (1) A R. 8. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A lakcím szerinti vagy szomszédos lakóépület előtti, illetve a saját lakóépülettől számított 25 méteren belül lévő fizető parkolókat a magánszemélyek díjkedvezménnyel korlátlan ideig használhatják az érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező üzemképes, saját tulajdonú vagy üzembentartású 1 db személygépkocsijuk tárolására. Az érvényes forgalmi engedélynek a gépkocsi tulajdonosának, vagy üzembentartójának a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal megegyező lakcímét kell tartalmaznia. (2) A R. 8. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdés szerinti díjkedvezményes bérlet ára: nettó Ft/év. 5. A R 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 6. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

28 1. számú melléklet a 58/2007. (XII. 22.) Ö. r-hez 2. számú melléklet A fizető várakozóhelyek használati díja 1. Közterületi várakozóhelyeken fizetendő díj Kiemelt parkolási övezetben pénzérmével 15 percenként: személygépkocsival 62.-Ft autóbusszal 125.-Ft motorkerékpárral 62.-Ft 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival 62.-Ft I. parkolási övezetben pénzérmével 15 percenként: személygépkocsival 50.-Ft autóbusszal 100.-Ft motorkerékpárral 50.-Ft 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival 50.-Ft II. parkolási övezetben pénzérmével 30 percenként: személygépkocsival 50.-Ft autóbusszal 100.-Ft motorkerékpárral 50.-Ft 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival 50.-Ft 2. Mélygarázsban kialakított várakozóhelyen fizetendő díj - készpénzzel 20 percenként 42.-Ft A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

29 2. számú melléklet a 58/2007. (XII. 22.) Ö. r-hez 3. számú melléklet Parkolóbérletek ára 1. Közterületi várakozóhelyek igénybevételéhez Magánszemélyek részére: - napijegy Ft - havi bérlet Ft - negyedéves bérlet Ft - féléves bérlet Ft - éves bérlet Ft Gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére: - napijegy Ft - havi bérlet Ft - negyedéves bérlet Ft - féléves bérlet Ft - éves bérlet Ft 2. Mélygarázsban kialakított várakozóhelyek igénybevételéhez 1 hónapos időtartamra - nappali bérlet óráig Ft - éjszakai bérlet óráig Ft A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

30 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 59/2007. (XII. 22.) rendelete * a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) az A.K.S. Debrecen Városgazdálkodási Kft. Az Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik. 2. A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételéért továbbá az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért a 4. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni. 3. A R. 3. -a az alábbi (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki: (4) A temetkezési szolgáltatók a sírkörnyezet temetés előtt és után az Üzemeltető által elvégzett rendbetételéért, a koszorúk összegyűjtéséért, a városi hulladéklerakóba történő elszállításáért és ártalmatlanításáért temetésenként e rendelet 4. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott díjtételeket köteles megfizetni. (5) A debreceni Köztemetőkben a temetési hely felett rendelkezésre jogosult részéről jelentkező, sírkőtermék csere során elbontott anyag, törmelék ideiglenes tárolóba, majd a városi lerakóba történő szállítása az Üzemeltető feladata. E feladat ellátásának részletes szabályait a Köztemető Rendészeti Szabályzata tartalmazza. * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el.

31 4. A R. 7. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A sírkőtermék állítási engedélyezés, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és helyszíni egyeztetési tevékenység és a sírkőállítás szabályait a Köztemető Rendészeti Szabályzata tartalmazza. 5. A R. 11. (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a lejárt és meg nem váltott sírhelyek újraértékesítése során a temettető a maradványok újratemetés előtti exhumálását választja, úgy az újraértékesítés sírhelydíjaként a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott felszámolással újraértékesített temetési hely -re vonatkozó díjtételt köteles megfizetni. 6. A R. 13. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A Nagyerdei Köztemetőbe behajtó gépkocsik vezetői az igazolvánnyal rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakat, továbbá tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító gépjárművek kivételével a Köztemető Rendészeti Szabályzatában meghatározott mértékű parkolási díjat fizetnek. A Nagyerdei Köztemetőbe szombati napok kivételével a Köztemető Rendészeti Szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet közlekedni. Szombati napokon a Nagyerdei Köztemető területén kizárólag a Köztemető működtetésével összefüggő gépjárművek közlekedhetnek. 7. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 8. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

32 1. számú melléklet 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Megnevezés Használati idő Ár ÁFA nélkül Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre Ft Dísz sírhelyek a Örök Ft ravatalozó épület körül nyugvás Urnafülkék Krematórium árkádsoron 10 évre 20 évre Ft Ft Urnafülkék kolumbárium falban általános urnafülkék kolumbárium falban egyedi kialakítású 20 évre 20 évre Ft Ft Urnafülkék urnafalban 20 évre 954.-Ft Urnasírbolt 60 évre Ft Urnasírhelyek Ft KIEMELT ÖVEZET: (I. II. IV. V. VI. VII. VIII. XI. XII. XV- 1. XV-2. XXII. XXV-ÖS SÍRHELYTÁBLÁK) Megnevezés Ligetes sírhelyek új újraváltás felszámolással újraértékesített Külön sírhelyek út mell. új újraváltás felszámolással újraértékesített Külön sírhely mögötti sövényen belüli sorok sírjai: új újraváltás felszámolással újraértékesített Használati idő Ár ÁFA nélkül Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

33 Táblabeli sírok új újraváltás felszámolással újraértékesített Ft Ft Ft I. ÖVEZET: (III. IX. X. XXVI. XXIX SÍRHELYTÁBLÁK) Megnevezés Ligetes sírhelyek új újraváltás felszámolással újraértékesített Külön sírhelyek út mell. új újraváltás felszámolással újraértékesített Külön sírhely mögötti sövényen belüli sorok sírjai: új újraváltás felszámolással újraértékesített Táblabeli sírok új újraváltás felszámolással újraértékesített Használati idő Ár ÁFA nélkül Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft II. ÖVEZET: ( XIII.- AS TÁBLÁK. XIV. XIV-B.XV-3. XV-4. XV-5. XV-7. XVI-OS TÁBLÁK. XVII-ES TÁBLÁK. XVIII.-AS TÁBLÁK, XXI. XXIII. XXIV-ES TÁBLÁK. XXVII. XXVII- A. XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK ) Megnevezés Ligetes sírhelyek Új Újraváltás felszámolással újraértékesített Külön sírhelyek út mell. Új Újraváltás felszámolással újraértékesített Használati idő Ár ÁFA nélkül Ft Ft Ft Ft Ft Ft

34 Külön sírhely mögötti sövényen belüli sorok sírjai: Új Újraváltás felszámolással újraértékesített Táblabeli sírok Új Újraváltás felszámolással újraértékesített Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. ÖVEZET: ( XIX.-ES TÁBLÁK. XX-1. XX-2. XX-3 SÍRHELYTÁBLÁK. ) Megnevezés Ligetes sírhelyek új újraváltás Felszámolással értékesített Külön sírhelyek új újraváltás Felszámolással értékesített Táblabeli sírok Újraváltás Felszámolással értékesített Használati idő Ár ÁFA nélkül Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÖVEZETEN KÍVÜLI SÍRHELYEK: Megnevezés Használati idő Ár ÁFA nélkül Gyermek sírhelyek 560.-Ft Közkölts. tem. sírhelyei 675.-Ft

35 DEBRECEN- JÓZSA SÍRHELY DÍJAI: Megnevezés Ligetes sírhelyek új Újraváltás felszámolással újraértékesített Használati idő Ár ÁFA nélkül Ft Ft Ft Külön sírhelyek új Újraváltás felszámolással újraértékesített Táblabeli sírok új Újraváltás Ft Ft Ft Ft Ft Ft felszámolással újraértékesített Sírbolthelyek 60 évre Ft Díszsírhelyek Örök nyugv Ft Gyermek sírhely 563.-Ft Urna sírhely Ft Urna fülke 10 évre Ft Urna fülke 20 évre Ft Szociális sírhely 675.-Ft A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

36 2. számú melléklet 3. sz. melléklet A temetkezési szolgáltatók kivételével a Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díjak díj ÁFA nélkül 1. sírkövesek által fizetendő temető - fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 2. Sírgondozók, fotósok, videósok személyszállítók által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 683.-Ft 292.-Ft A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

37 3. számú melléklet 4. sz. melléklet 1.) Halott átvételi díjak: A temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak Díj ÁFA nélkül Halott átvételi díj munkaidőben Halott átvétel áruval munkaidőben Halott átvétel munkaidőn kívül Halott átvétel áruval munkaidőn kívül Halott hűtés minden ravatalozó épületben töltött napért Ft Ft Ft Ft Ft 2.) Ravatalozó igénybevételi díj egy szertartási órára: (energia, fűtés, takarítás stb.) 2. terem Ft 1. terem Ft Józsai ravatalozó terem Ft 3.) Sírásás: Felnőtt normál ( 210 x 90 x 160 ) Ft Felnőtt mélyített ( 210 x 90 x 230 ) Ft gyermek sírásás ( 110 x 60 x 160 ) Urna sírásás ( 60 x 80 x 100 ) Ft 4.) Gyász gépkocsi használat: gyász gépkocsi a Köztemetőn belül gyász gépkocsi a Köztemetőn belüli exhumált elhunytak szállítására Ft Ft 5.) Temetési hely környezetének rendbetétele, koszorú, virág és sírcsokor elszállítás és ártalmatlanítás: Koporsós temetés esetén: Gyermek temetés esetén: Hamvasztásos temetés esetén: Ft Ft Ft A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

38 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 60/2007. (XII. 22.) rendelete * a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. -ában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: c.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv. 1 ) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint debreceni bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 2. A R. 6. (2) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b.) gyermekét, illetve gyermekeit saját háztartásában neveli, és a lakást más személy nem használja, továbbá a részére megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összege Ft-ot, és a család egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum 110%-át nem haladja meg. 3. A R. 7. (1) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: b.) legalább 2 gyermekét saját háztartásában neveli, és a lakást más személy nem használja, 4. A R. 16. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A pénzbeli és a természetbeni átmeneti segély teljes összege külön-külön egy naptári évben a nyugdíjminimum 80%-át nem haladhatja meg, kivéve a 18. (3) bekezdésében foglalt esetben. * A Közgyűlés a rendeletet a december 20-ai ülésén fogadta el évi I. törvény

39 5. A R. az alábbi 20/A. -sal egészül ki: 20/A. Köztemetés (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesítheti, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, és a hagyaték csak hagyatéki teherből áll. 6. A R. 21. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Szt. 50. (1) bekezdésében meghatározott alanyi jogú, illetőleg az Szt. 50. (2) bekezdésében meghatározott normatív alapú közgyógyellátáson túl, az Szt. 50. (3) bekezdésében foglaltak alapján rászorultsági alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult. 7. (1) A R. 22. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A támogatás mértéke: a.) a családi házban lakók esetében a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletben a 120 literes önálló gyűjtőedény használata során fizetendő közszolgáltatási díjnak legfeljebb a 100%-a, függetlenül a gyűjtőedény méretétől, b.) a gyűjtőedényt közösen használók esetében a közös képviselő által leigazolt, az adott ingatlanra eső a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendeletben foglaltak alapján kiszámított kötelező közszolgáltatási díj összege. (2) A R a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (5)-(9) bekezdések számozása (6)-(10) bekezdésekre változik: (5) Ha a jogosult az Szt. 9. -ában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a támogatást a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjától kezdődő hatállyal meg kell szüntetni. (3) A R. 22. (6) bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (.) Az erre előírt határidő elmulasztása, illetőleg a felülvizsgálattal kapcsolatos más kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását a mulasztás, illetve a kötelezettségszegés hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

40 8. (1) A R. 26. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A hatóság az átmeneti segély, a temetési segély és a gyógyfürdő térítésmentes igénybevételéhez nyújtott támogatás megállapításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 71. (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetében egyszerűsített határozattal dönt. (2) A R. 26. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Köztemetés kivéve a vidéki köztemetés valamint az átmeneti segély természetbeni formájaként nyújtott gyógyszertámogatás és az élelmiszerutalvány esetében az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésének napjától számított 5 munkanap. 9. (1) A R pontja az alábbi h-i.) pontokkal egészül ki: h.) ha a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, i.) a 100. illetve azt követő életévét tölti be. (2) A R pontja az alábbi f.) ponttal egészül ki: f.) ha a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik. 10. E rendelet január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, a R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, a R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, a R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete, a R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete, valamint a R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

41 a 60/2007. (XII. 22.) Ö. r. 1. számú melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) Érvényes január 1. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 1. számú melléklete LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 2./ * Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként elismert Státuszt elismerő határozat száma: /20 3./ * Családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával lakik együtt 4./ Lakóhely: helység utca sz.. em. ajtó Tartózkodási hely: helység utca sz. em. ajtó Értesítési és utalási cím: helység utca sz. em. ajtó Telefonszám: 5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos haszonélvező - főbérlő albérlő - családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó * Az eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek * A megfelelő rész aláhúzandó

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról. Általános rendelkezés

Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról. Általános rendelkezés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2006. (X. 31.) rendelete Debrecen város helyi tömegközlekedési árainak megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy lése az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a 35/2006. (XII. 15.), a 10/2009. (IV. 10.), a 25/2009. (VI. 30.) a 39/2009. (XII. 5.) és a 25/2010. (XII. 17.) sz. rendeletekkel módosított 43/2005. (XII. 16.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása

Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása Kereskedelmi szerződés III. sz. módosítása a Közszolgáltatási szerződés V. számú melléklete, a Kereskedelmi szerződés módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.,

Részletesebben

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról

a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a 35/2006. (XII. 15.), a 10/2009. (IV. 10.), a 25/2009. (VI. 30.) a 39/2009. (XII. 5.) és a 25/2010. (XII. 17.) sz. rendeletekkel módosított 43/2005. (XII. 16.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 5. számú melléklet A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, pótdíjak, valamint a a helyi autóbusz különjáratok díjai 1. Utazási igazolványok érvényessége 1.1. A havi és negyedéves bérletek

Részletesebben

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes.

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2004.(12. 17.).sz. rendelete a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.)

Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.) Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.) TISZTELT UTASAINK, VÁROSUNKBA ÉRKEZŐ KEDVES VENDÉGEK! A 43. Debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényei miatt

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 28/1996.(XII.27.) számú R E N D E L E T E 1-6 A barcsi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés, valamint a helyi autóbusz külön járatok díjának és alkalmazási feltételeinek

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 23.) számú rendelete a közösségi közlekedési szolgáltatások ellátásának alapvető feltételeiről szóló, módosított 45/2008. (XII. 22.) számú rendelet

Részletesebben

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség: egyes sírhely 210 cm 90 cm urnasírhely 80 cm 60 cm. A sírok közötti távolság 60 cm.

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség: egyes sírhely 210 cm 90 cm urnasírhely 80 cm 60 cm. A sírok közötti távolság 60 cm. 3084 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete* a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja LI. évfolyam 18. szám 2010. december 16. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE Az Önkormányzat hivatalos lapja TARTALOM ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 64/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 25. szám 2008. december 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 41/2008. (XII. 22.) Ö.r. A pénzbeli

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai január 1-től. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2017. január 1-től I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/215-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Helyi menetrend szerinti

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Módosító indítvány Tisztelt Közgyűlés! A 2013. december 20-i ülés napirendjének 13. pontjában szerepel a Tömegközlekedési

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 8. szám 2006. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2006. (V. 31.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.27.) rendelete a települési hulladék kezelési közszolgáltatásról Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-1754-2/2012. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedési

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK..../2013. (...) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK..../2013. (...) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013. (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés és a helyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 11. szám 2009. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 16/2009. (VI. 30.) Ö.r. Debrecen város

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben

Bojt>Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Bojt>Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bojt>Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete í taj a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos j. : u - // >.*, hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2007.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

BAJA VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE (Érvényes: január 1-től)

BAJA VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE (Érvényes: január 1-től) BAJA VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK MENETRENDJE (Érvényes: 2018. január 1-től) 112-es jelzésű menetrendje: 121-es jelzésű menetrendje: 1 4-es jelzésű menetrendje: 68-as jelzésű menetrendje: 2 86-os

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat 46/2008. (XI.28.) ÖT. sz. rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról

Nagykőrös Város Önkormányzat 46/2008. (XI.28.) ÖT. sz. rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról Nagykőrös Város Önkormányzat 6/008. (XI.8.) ÖT. sz. rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1. (1) Nagykőrös Város Önkormányzat a köztisztaságról szóló többször módosított

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 1096-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A menetrend

Részletesebben

5. A Rendelet 10. (1) bekezdése négy urna szövegrész helyébe a hat urna szöveg lép.

5. A Rendelet 10. (1) bekezdése négy urna szövegrész helyébe a hat urna szöveg lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

1. Az ingatlanhasználó kötelezettségei, a hulladékkezelés helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól Dunaszentmiklós Község

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 22 /2004. (XII.28.) rendelete. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 22 /2004. (XII.28.) rendelete. a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Taktaszada Község Önkormányzat Képviselőtestületének 22 /2004. (XII.28.) rendelete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Taktaszada Község Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Vas megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Szombathely, Körmend, Sárvár) 2/2. sz. melléklet 1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a szombathelyi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére 9510-1 /2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása. Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.22.), 6/2012.(VI.4.), 6/2013.(II.28.), 19/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2010.(VI.10.) önkormányzati rendelete a települési

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelete a fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet

Részletesebben

- 1 - A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Ózd város közigazgatási területére terjed ki.

- 1 - A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Ózd város közigazgatási területére terjed ki. Ózd város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2001. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 16/2002.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2003.(II.14.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben