AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE"

Átírás

1 EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ISKOLA VALLÁS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK AZ ISZLÁM KERESZTÉNYSÉGKÉPE ÉS ENNEK HATÁSA A KÉT VALLÁS VISZONYÁRA SZALAI ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. HABIL. SZENTPÉTERY PÉTER EHE VALLÁS- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK BUDAPEST 2012

2 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Köszönetnyilvánítások Bevezetés A kutatás A kutatás tárgya, oka és célja A kutatás megközelítése és fókusza A kutatási terület érzékenysége A kutatás vállalt egyoldalúsága A probléma A velünk élő múlt Elkülönült valóságok A verbálistól a fizikai agresszióig Iszlamofóbia és keresztényüldözés a különbség A kérdés és az eddigi válaszok Muszlim reakciók Keresztény reakciók Értékelés Hipotézisem Tézisem Tézisem és konfliktus-felfogásom Tézisem és iszlámképem Tézisem pontjai Átírás, utalás, rövidítés Módszertani megjegyzések A felhasznált szakirodalom

4 3.2. A vallásszemléleti kutatás Egy új kutatási irányzat Módszertani döntések A hazai muszlimok kereszténységképe Keresztény teológiai reflexióim Kutatás-etikai nehézségek Az egyik oldalon bizalmatlanság A másik oldalon elfogultság Az elsődleges források körüli nehézségek A Korán A szíra és a hadísz irodalom A tafszír irodalom A disszertáció felépítése Az iszlám, a Korán, Mohamed és Allah Az iszlám Az Öt Pillér és a Hat Csomó Főbb irányzatok A Korán A Korán mint szentírás A Korán mint irodalmi mű Összefoglalás Mohamed Mohamed élete Mohamed jelentősége Imitatio Muhammadi Mohamed a misztikus és a népi vallásosságban Összefoglalás

5 4.4. Allah Hanífijja a természetes egyistenhit Tauhíd az abszolút monoteizmus Tanzíh az abszolút transzcendencia Milyen nem Allah? Mohamed és a keresztények Két időszak, két hangnem A mekkai időszak A medinai időszak Összefoglalás Mohamed forrásai a kereszténységről Mohamed nyelvi készségei Az írásos források Személyes találkozások Összefoglalás Az iszlám és a keresztény tanítások A Biblia Az iszlám bibliakritikája A koráni hivatkozások és értelmezésük Összefoglalás Jézus Krisztus Jézus nevei a Koránban Jézus igaz története a Koránban Összefoglalás A Szentháromság A keresztény tanítás Pogány, zsidó és keresztény társítás

6 Allah, Jézus és Mária? Összefoglalás Az iszlám vallásszemlélete Az iszlám önértelmezése Mohamed vallási környezete Az iszlám mint ősvallás Az iszlám mint ábrahámi vallás Az éjjeli utazás A próféták pecsétje Vallási triumfalizmus Összefoglalás A vallások osztályozása A kereszténység besorolása A könyves nép kategória a Koránban Összefoglalás Vallási tolerancia és intolerancia A toleranciáról A koráni kijelentések egy hazai alkalmazása Összefoglalás A vallásszemlélet jogi alkalmazása Az iszlám jog világa A saría és a fiqh A madzhabok A vallások jogi helyzete A más vallásúakkal való bánásmód Dzimmí jogok és kötelességek Hitehagyás és áttérés

7 A Korán kijelentései A hadíszok Az áttérés és hitehagyás kezelése A mai emberjogi nyilatkozatok Egy mai reformjavaslat A két vallás viszonyának története Mohamedi előzmények Arab hódítás és/vagy iszlám terjeszkedés? A Kr. u század Mohamed levele és Omár szerződése Keleti keresztény reakciók A Kr.u század A bizánci keresztények iszlámképei A muszlimok kereszténységképei A keresztes háborúk és hatásuk A Kr.u század Misszió és gyarmatosítás Muszlim reakciók Az orientalizmustól a dialógusig Szimpátia és antipátia ma Az Egyezkedő szó A pápa beszéde A muszlim reakció háttere A másik ember iránti szeretet parancsa A Tanakh és az Újszövetség A Korán és a hadíszok A szeretet határai

8 10.4. A Korán 3:64 szövegkörnyezete Előtte: vita keresztényekkel Utána: vita zsidókkal és keresztényekkel A Korán 3:64 értelmezéstörténete Miről is van szó? A nadzsráni keresztény delegáció Összefoglalás Összefoglaló Abstract Zusammenfassung Irodalomjegyzék

9 Köszönetnyilvánítások Maga a tény, hogy doktori tanulmányaimat elkezdhettem, és végül be is fejezhettem, számomra kisebb csoda számba megy. Tanulmányaimhoz ugyanis eleve sokak anyagi hozzájárulására volt szükség. Ezért először is köszönetet szeretnék mondani az EHE előző rektorának, dr. Csepregi Zoltánnak, hogy kérvényemet elfogadta, és a második-harmadik tanévre átjelentkezhettem ösztöndíjasnak. E nélkül már akkor abba kellett volna hagynom az egészet. Ugyancsak köszönettel tartozom az Apológia Alapítványt és kutatóközpontbeli szolgálatomat kitartóan támogató hazai és külföldi magánszemélyeknek és gyülekezeteknek, akik nélkül nem lettem volna képes végigtanulni ezt a három évet. Az anyagai feltételeken túl természetesen szakmai segítségre is szükségem volt, amit először a Korán-fordító Simon Róbert professzor úrtól kaptam a vallástudományi MA képzésen. Az ő előadásai oltották belém az iszlám iránti fokozott érdeklődést, és mint akkori konzulensem, a színvonalas kutatás igényét. A PhD-szintű kutatásban először is az EHE tanszékvezető professzorának, konzulensemnek, dr. Szentpétery Péternek kell köszönetet mondanom, akivel a képzés három éve alatt végigjártuk a témakört. Neki szakmai segítségéért és lelkes bátorításáért, dr. Jutta Hausmannak és dr. Csepregi Zoltánnak pedig módszertani tanácsaikért vagyok hálás. Külföldi konzulenseim közül dr. Gordon Nickel (Trinity Evangelical Divinity School), dr. Keith Small (London School of Theology) és dr. Christine Schirrmacher (Institut für Islamsfragen) nevét kell megemlítenem, akik részletkérdésekben bizonyultak elengedhetetlen információforrásnak. Köszönettel tartozom azoknak a hazai muszlim tanítóknak is, akik voltak olyan kedvesek, és a kutatás során válaszoltak felmerülő kérdéseimre (Sulok Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke, és Tóth István, a Magyar Iszlám Közösség alelnöke). Végül, de nem utolsó sorban, szeretném itt is kifejezni köszönetemet drága feleségemnek, aki két kisgyermekünk és a saját tanulmányai mellett is képes volt biztosítani számomra a szükséges időt. Szalai András Budapest,

10 10

11 1. Bevezetés 1.1. A kutatás A kutatás tárgya, oka és célja Disszertációm tárgya az iszlámnak általában a vallásokról és konkrétan a kereszténységről alkotott képe, illetve ennek a két vallási közösség viszonyára gyakorolt hatása. Témaválasztásom oka egyrészt vallásszemléleti 1 érdeklődésem, amely a különféle vallások egymásról alkotott képére irányul, másrészt az elmúlt évtizedekben több iszlám országban hullámokban fokozódó keresztényüldözés. Kutatásom célja az iszlám vallásszemléletének és kereszténységképének megértése, illetve annak feltárása, hogy ez végső soron milyen szerepet játszik a jelenlegi keresztényüldözésekben. Vizsgálódásom haszna az egyház számára egy a leegyszerűsített végleteknél reálisabb iszlámkép bemutatása lehet, amely segíthet a vallásközi kapcsolatok tudatosabb alakításában A kutatás megközelítése és fókusza Megközelítésem vallásszemléleti, a vallásszemlélet pedig annak megértésére törekszik, hogy a vallások hogyan tekintenek egymásra, és hogy miért úgy, ahogyan? Közismerten minden vallás a saját szempontjai alapján értékeli a többi vallást, azok igazságigényét és üdvözítő értékét, azaz végső soron önmagát tekinti mércének. A vallások önmagukról és egymásról, tehát az igaz és üdvözítő vallásról alkotott képe azért fontos, mert alapjaiban határozza meg a vallásközi kapcsolat lehetőségeit. Különösen akkor, ha ez a kép szentírásban is rögzült, mint az iszlám esetében. Értekezésem nem az ún. vallási igazság vagy az üdvösség általános filozófiai és teológiai problematikájával foglalkozik. A kutatást arra szűkíti le, hogy az iszlám esetében hogyan alakult ki és formálódott az a mérce, amelyen a kereszténység végül is nagyrészt könnyűnek találtatott, hogy ez a mérce hogyan hatott ki a két vallás történelmi viszonyára, és hogy mindez milyen tanulságokkal szolgálhat ma a mi számunkra? Értekezésem tehát vallástörténeti tanulmány teológiai reflexiókkal, sajátos módszertannal (ld. 3. fejezet). 1 A vallásszemlélet általam kreált fogalom, ld. részletesen a módszertani bevezetőben (3.1.). 11

12 A kutatási terület érzékenysége A téma érzékenységére való tekintettel a politikai korrektség elvárásainak a szükséges mértékben engedve elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a témához előtanulmányaim alapján a következő tények tudatában és elvek szem előtt tartásával közelítek: világszerte nem csak keresztények szenvednek vallási üldözést, hanem helyenként más vallásúak, így muszlimok is, nem csak az iszlám, hanem szinte minden más vallás, így a kereszténység történetében is előfordult a más vallásúak iránti türelmetlenség vagy agresszió, vallási konfliktusokban nem csak vallási különbségek, hanem politikai történések, etnikai feszültségek és gazdasági érdekek is szerepet játszanak, bármely vallást döntően az alapító legfontosabb eszméi, és nem követői legrosszabb tettei alapján kell értékelni, különbség van aközött, hogy egy vallás hívei azért követnek el bűnt más vallásúak ellen, mert követik a saját vallásuk előírásait, vagy mert nem követik, a vallási exkluzívizmus képes megmaradni elvi szinten, nem szükségszerűen jár együtt a más vallásúakkal szembeni erőszakos megnyilvánulással A kutatás vállalt egyoldalúsága Vallásszemléleti érdeklődésem más vallásokra is irányul, de dolgozatomban csak az iszlám és a kereszténység konfliktusteli viszonyának hátterét kutatom. Természetesen minden viszony két félen múlik, ezért a keresztény egyházak vallásszemléletét és iszlámképét, illetve ennek a dialógusra, együttélésre és politikára gyakorolt hatását ugyanilyen kutatás tárgyává lehetne (és kell is) tenni. Okkal fókuszálok azonban az egyik oldal, az iszlám vallásszemléletére. A kétoldalú vizsgálat először is meghaladná az értekezés kereteit; választanom kellett, és választásomat az aktuális események határozták meg. Másodszor, számomra inkább az iszlám vallásszemlélete jelenti a kutatni való újdonságot: ismeretterjesztéssel foglalkozom, és magyarul erről eddig kevés információ volt elérhető. Harmadszor, a muszlimok gondolkodásmódjának megértése nélkül a keresztények iszlámképét sem tudnám megfelelően értékelni, tehát keresztény lévén a másik oldal megértésével kell kezdenem. Végül, célom eleve nem az összehasonlítás vagy a történelmi igazságtétel, hanem elsősorban a megértés: az álláspontok tisztázása, kialakulásuk és változásuk követése. 12

13 1.2. A probléma A velünk élő múlt A kereszténység és az iszlám ma a világ két legnagyobb vallási közössége, együtt a világ lakosságának felét teszik ki, ezért viszonyuk alakulásának globális jelentősége van. A keresztény egyház számára pedig stratégiai kérdés, hogy reálisan látja-e a különféle muszlim közösségekkel való kapcsolat lehetőségeit. A két vallás közös történelmében helyenként és időnként volt példa a békés együttélésre, a kulturális értékközvetítésre, sőt, békés hitvitákra is. A kapcsolatot azonban eleve meghatározták a mély teológiai különbségek, a századok során pedig a birodalmak politikai érdekellentétei és fegyveres konfliktusai egyre több rossz emlékkel terhelték. Érdekes módon, míg a jó dolgok hajlamosak feledésbe merülni, a rossz emlékek öröklődnek: képesek beépülni a vallások híveinek kollektív emlékezetébe, köztudatába. Az egymás elleni bűnök maradandó hatását ráadásul nem csupán a félelem, a gyűlölet és a megvetés emocionális ereje, hanem kőbe vésett hitbeli meggyőződések mélyítették. Mindkét oldalon sablonos mítoszok születtek, amelyek a másik féllel szembeni előítéleteket, a spirituális és morális fölényérzetet vagy a kegyetlenkedést igazolták. A múltnak azonban nem csupán az emléke él velünk: korunkban maga a múlt kísért. Az arab expanzió és a keresztes hadjáratok, a török hódoltság és a gyarmatosítás kora elmúlt, mégis hetente olvashatunk a hírekben muszlimok és keresztények közötti konfliktusokról, illetve muszlim országokból az erőszak miatt tízezrével menekülő keresztényekről Elkülönült valóságok Nyugaton egymást érik a vallásközi- és békekonferenciák, egyre több az iszlám központ és iszlámtudományi tanszék. Teológusok és hittudósok folytatnak dialógust, profeszszorok ápolják a szakmai kapcsolatokat. Prominens vallási vezetők nyilatkoznak optimistán, igyekezve a figyelmet a két vallás közösnek tekintett világnézeti, teológiai és etikai elemeire irányítani. A szekularizáció és a tolerancia európai liberális demokrata értékeire hivatkozva pedig az iszlamista és az iszlamofób radikálisokat egyaránt elítélik. E nyugatiak és nyugaton élő muszlim kollégáik igyekeznek politikailag korrekt módon viselkedni, ami érthető. A mai nyugati korszellem és az elmúlt emberöltő alatt kialakult politikai helyzet az iszlám világ vallási megújulása, a muszlimok nyugaton megnőtt társadalmi és gazdasági súlya ezt diktálja. 13

14 Ugyanakkor sok templomban és imaházban, dzsámiban és mecsetben a Bibliából, a Koránból vagy hadíszokból vett idézet hangzik el a másik vallás ellen. Az interneten igazi digitális háború dúl: szöveg- és filmfájlok ezrein szakvélemények és egyéni nézetek, lelkes térítők és áttérők tanúságtételei, a problémákat leplezők és leleplezők csapnak össze. A vélemények határozott megfogalmazásából úgy tűnik, mindenki tökéletesen ismeri a másik vallását, ahhoz legalábbis elég jól, hogy igazának teljes tudatában ne kelljen tekintettel lennie a másik ember vallási érzéseire. Egymást vagy tudatlansággal, vagy szándékos megtévesztéssel vádolják, és nyíltan gyűlölködnek, így egyre nehezebb navigálni az információk és vélemények e háborgó tengerén. A keresztény-muszlim kapcsolatoknak létezik egy hivatalos, vallásközi, akadémiai szintje, ahol művelt emberek, kulturált körülmények között udvariasan eszmét cserélhetnek, kerülve a kritikát, hangsúlyozva a közöset és a békevágyat. Létezik azonban egy másik valóság is: a muszlim tömegek közhitszerű, hagyományos vallásszemlélete, illetve muszlimok és keresztények közötti konfliktusok világszerte sok országban A verbálistól a fizikai agresszióig Nemzetközi keresztény statisztikák 2 szerint az egyház világszerte ötven országban él időnkénti vagy állandó korlátozás, elnyomás vagy üldözés alatt. Az ötvenből harmincegy az iszlám vallásjogot is valamilyen szinten alkalmazó állam, a többi ateista vagy személyi diktatúra, buddhista vagy hindu nacionalista kormányzat. A hármas kategória szerint a keresztényeket kifejezetten üldöző 10 államból 7, a 18 elnyomó államból 11, a 32 korlátozó államból 13 iszlám ország. Amerikai hivatalos kormányzati statisztikák 3 szerint 28 országban folyik vallási üldözés. A kiemelten vizsgált 8 ország közül 6 iszlám ország (ahol a keresztények mellett más vallásúak és kisebbségi muszlim irányzatok 4 tagjai is üldözést szenvednek) és 2 ateista (ahol keresztények és más vallásúak mellett muszlimok is üldözést szenvednek). Bármelyik egyházi vagy civil statisztikát nézzük, kifejezetten üldözést a következő országokból jelentenek: Afganisztán, Egyiptom, Eritrea, Észak-Korea, Irak, Irán, Nigéria, Maldív-szigetek, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Szomália, Szudán. 2 Open Doors World Watch, List 2011 [ ] 3 US Commission on International Religious Freedom, List 2010 [ ] 4 US International Religious Freedom Report 2011 [ htm#wrapper ] 14

15 A hitük miatt meggyilkolt keresztények számáról nincs pontos adat, de a túlzó és az óvatos becslésekből egyaránt látható, hogy a 21. század elején is világszerte átlagosan évente ezrekről lehet szó. 5 Hogy hányan halnak meg az egyes iszlám országokban, arról csak elszórt adatokat találtam. 6 Az iszlámról keresztény hitre áttérők sorsa mindig is tragikus volt. Ma, ha lelkiismereti döntésük kiderül, általában börtön, egyes országokban azonban kivégzés is várhat rájuk. 7 A menekülők száma a háborúktól, zavargásoktól függően hullámokban tíz- vagy százezrekre nő, így a közel-keleti arab és szír keresztények lélekszáma az utóbbi évtizedekben folyamatosan, az utóbbi években drasztikusan csökkent Iszlamofóbia és keresztényüldözés a különbség Sajnos a nyugaton élő muszlimoknak is van mire panaszkodniuk. Előítéletekkel kell megküzdeniük, sérelmek és jogtalanságok is érik őket, és nem csupán szeptember 11 óta. Az ún. iszlamofóbiáról van szó, ami magyar lexikonokban egyelőre nincs definiálva. A jelenségre először az angliai muszlimok iszlamofóbiát vizsgáló bizottságának jelentése (Runnymede Report 1997) 9 hívta fel sikeresen a figyelmet. Meghatározásuk szerint az iszlamofóbia: Rettegés, gyűlölet és ellenségesség az iszlámmal és muszlimokkal szemben, amit zárt nézetek sorával követnek el, a muszlimokra negatív és lenéző sztereotípiákkal és hiedelmekkel célozva, vagy ilyesmiket tulajdonítva nekik. (ESPOSITO 2011:235). A bizottság szerint a diszkrimináció vallási és rasszista gyökerű, és kiemeli az iszlám monolit vagy zárt szemléletét, amely nem tükrözi a valóságot. Szerintem azonban éppen ez mutatja a jelenség nem vallási gyökerét: akik az iszlámot ennyire nem ismerik, azoknak a muszlim ugyanolyan címke, mint a fekete vagy a paki. John ESPOSITO szerint is az antiszemitizmustól eltérően inkább politikai ideológiáról van szó (ld. uo.). 5 A Vatikán a 20. sz-ban világszerte kb mártírt tudott regisztrálni (RICCARDI 2002). A 21. sz. eleji adatok erősen vitatottak, ld. persecutedchurch.blogspot.com/2009/04/limits-of-statistics.html 6 Pl. Irakban 2003 óta 54 templomot robbantottak fel, legalább 905 hívőt gyilkoltak meg, ld. Dagher, Sam: An Arab Winter Chills Christians, The Wall Street Journal, [online.wsj.com/article/ SB html] 7 Konkrét esetek országra lebontva [wikiislam.net/wiki/persecution_of_ex-muslims ] 8 Khashan, Hilal: Arab Christians As Symbol Disappearing Christians of the Middle-East, In: Middle East Quarterly, Winter 2001, pp [ 9 Ld

16 Jelentős különbség van azonban a muszlim országokban élő keresztények és a nyugaton élő muszlimok helyzete között. Az ellenük fellépőket ugyanis csak kivételesen motiválja a kereszténység más vallásokról szóló tanítása, 10 többnyire nyers nacionalizmus, rasszizmus, xenofóbia vagy szociális előítélet áll a háttérben. 11 Nyugaton a muszlimok elleni atrocitások a vandalizmustól a gyilkosságig ritkák, és köztörvényes bűnnek számítanak. Az előítélet és a munkahelyi vagy iskolai diszkrimináció 12 pedig nem követel naponta emberi életeket. A nyugaton élő muszlimoknak van akadémiai és médiajelenlétük, jogi képviseletük. Akár muszlimokat ér sérelem, akár az iszlamisták művelnek valamit, a muszlim vezetők a médiában nyilatkozhatnak. Mindez nem kicsinyíti az előítélet vagy diszkrimináció okozta érzelmi sebeket, de a karikatúra és a gyilkosság, a könyvégetés és a bombarobbantás akkor sem egy kategória. Európából és Amerikából nem menekülnek a muszlimok. Több iszlám országban azonban a keresztények nem pusztán előítéletekkel és diszkriminációval találkoznak: helyenként és időnként kifejezetten üldözésről van szó, ami a hagyományos, vallási alapú diszkrimináció feléledésétől az emberrabláson, nemi erőszakon, kényszerített házasságon, erőszakos áttérítésen, jogtalan bebörtönzésen és templomromboláson át a kínzásokig, kivégzésekig, mészárlásokig terjed. 13 Szinte alig van olyan hét, amikor a média nem számol be véres keresztényellenes akciókról valahol az iszlám világban. 14 Különösen feltűnő a helyi muszlimoknak a nyugatiak vélt és valós vallási tiszteletlenségére adott, rendszerint aránytalanul erőszakos reakciója, akár a pápa egyik szerencsétlen illusztrációja, 15 akár egy általános iskolai 10 Az amerikai iszlamofób keresztény cionista prédikátorok és a liberális demokráciát féltő aktivisták sem mennek túl az iszlám elvi kritikáján. A Gallup Coexist Index 2009 szerint pedig a több mint heti egyszer templomba járó amerikaiak csak fele annyira előítéletesek a muszlimok iránt, mint mások. 11 Igen eltérő az amerikai és a nyugat-európai muszlim bevándorlók szociális helyzete, így társadalmi elfogadottsága is. Foglalkoztatottságuk az USA-ban 70%, Németországban 53%, Franciaországban 45%, Angliában pedig csak 38% (ESPOSITO 2011:230, a Gallup 2009-es adatai alapján). 12 Az Amnesty International i riportja (Choice and Prejudice Discrimination of Muslims in Europe) a muszlimok elleni diszkriminációt Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Svájcban vizsgálta. [ 13 Ld. százával a példákat a Christian Solidarity International oldalán [ 14 Ld Ld. a 2006-os regensburgi előadás által kiváltott reakciókat [en.wikipedia.org/wiki/regensburg_lecture ] 16

17 tanár megjegyzése váltja ki a felháborodást. 16 Mindez a nyugaton igen rossz fényt vet az iszlámra, növeli az iszlamofóbiát. A keresztények elleni támadások jelenségével ezért már az EU politika elitje is kénytelen volt foglalkozni: az Európai Parlament először 2007-ben ítélte el a keresztények üldözését A kérdés és az eddigi válaszok A fenti adatok alapján felmerülő kérdés az, hogy vajon mindennek az iszlám az oka? Tisztán vallási konfliktusról van szó? Az iszlám az erőszak vallása? És vajon milyen muszlim és keresztény válaszok születtek eddig ezekre a kérdésekre? Muszlim reakciók Mivel az iszlám ma már másfél milliárd fős, multikulturális vallási közösség, muszlim reakció alatt a médiában a témával kapcsolatban megjelent kiadványokat, hivatalos nyilatkozatokat és hírértékű jelenségeket értem. Ami a nemzetközi szintet illeti, az iszlám közösség világszervezetei (OIC stb.) nem foglalkoznak a keresztényüldözéssel. Kivételt jelent az új pán-iszlám mozgalom jordániai központjának, az ammani Royal Aal Al-Bayt Institute-nak a kezdeményezése: 2012 májusában az Egyházak Világtanácsának képviselőivel együtt utaztak a nigériai helyzet közös felmérésére. A delegáció és a kiadott riport egyik kifejezett célja a példamutatás volt, hogy demonstráljon egy nemzetközi modellt, amelyben muszlimok és keresztények együtt munkálkodnak olyan vallásközi programban, amely a különböző vallású emberek közötti békét és harmóniát mozdítja elő. 18 Azon iszlám országokban, ahol keresztényeket támadtak meg, a demokratikusabb államok helyi vallási vezetőitől olvashatunk elítélő nyilatkozatokat: rendszerint elhatárolják az iszlámot és a muszlim közösséget a történtektől, a tettesek csupán szélsőséges kisebbség, valójában nincs vallási konfliktus, csak jó és gonosz emberek Pl án Kelet-Indonéziában egy nyugati általános iskolai tanárnak az iszlámról szóló tiszteletlen megjegyzése miatt két templom, egy klinika és 67 otthon borult lángba, mielőtt a tárgyalás megkezdődött volna [ ]. 17 Magyar Kurír, [ ] 18 Ld Ld. pl. a Sokoto-i szultán nyilatkozatát a nigériai tálibok (Boko Haram) karácsonyi mészárlásairól: Guardian, [ 17

18 Ahol a keresztény kisebbség elég nagy, az iszlamista terrorakciók nemzetközi média figyelmet kapnak, és már a nemzeti egységet veszélyeztetik (Nigéria, Egyiptom), onnan érkeznek sajtóhírek az emberiesség spontán és szervezett megnyilvánulásairól is. Helyi muszlim vallási vezetők életüket kockáztatva is felléptek a szélsőségesek ellen, 20 muszlim civilek akár tömegesen is ki mertek állni a keresztények védelmében, 21 vagy fordítva, keresztények a muszlimok védelmében. 22 (A helyzet azonban sajnos mindkét országban tovább romlott.) Ami a nyugaton élő muszlim vezetőket illeti, rengeteg nyilatkozatot tettek már, 23 bár ez a médiában nem jelenik meg elég erőteljesen. 24 Elsősorban az iszlamista terrorizmust ítélik el, igyekezve szétválasztani az iszlám és az erőszak fogalmát. 25 A keresztényellenes akciók esetében is azonnal elítélően nyilatkoznak, kifejezve együttérzésüket, és kifejtve, hogy A gyilkosságok teljesen ellentétesek az iszlám szellemével és tanításával, amely az élet szentségét hangsúlyozza, és a nem-muszlim kisebbségek számára garantálja a biztonságot és a vallásszabadságot Keresztény reakciók Mivel napjainkban a kereszténység is kétmilliárdos, multikulturális, sok felekezetben élő vallási közösség, keresztény reakciók alatt az akadémiai és hitéleti kiadványokat, illetve a médiában megjelent egyházi és felekezetközi megnyilatkozásokat értem. 20 Pl. a Boko Haram több ellenük nyilatkozó imámot is kivégzett már, ld. BBC News, [www. bbc.co.uk/news/world-africa ] 21 Pl. Egyiptomban a szilveszteri alexandriai, 23 kopt életét követelő mészárlás spontán emberiességi szolidaritást váltott ki január 6-án muszlimok ezrei védték a karácsonyt ünneplő koptokat, élő pajzsot alkotva templomaik körül, ld. Ahram Online, [english.ahram.org.eg/news/3365.aspx] február 3-án kopt keresztények alkottak élő láncot az utcán éppen imádkozó muszlim tüntetőtársaik körül, Daily Mail, [ -join-hands-protect-muslims-pray-cairo-protests.html] 23 Ld. például Charles Kurzman, amerikai szociológus listáját (University of North-Carolina at Chapel Hill) [kurzman.unc.edu/islamic-statements-against-terrorism/ ]. 24 Az Ontario Consultants of Religious Tolerance listájának bevezetője szerint [ org/islfatwa1.htm ]. 25 A legutóbbi fatva-értékű, 600 oldalas bejelentésről ld. The Washington Times, [www. washingtontimes.com/news/2010/mar/03/muslim-leaders-edict-decries-terrorism/?page =all] 26 A sok példa közül: az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsának (CAIR) kanadai szervezete a októberi pakisztáni mészárlásról. [ ca/itn_more.php?id=a63_0_2_0_m ] 18

19 Ami a nemzetközi visszhangot illeti, a Vatikán mellett az Egyházak Világtanácsa és a Nemzetközi Evangéliumi Aliansz is újra meg újra nyilatkozik, egyfelől elítélve magukat a támadásokat, másfelől figyelmeztetve az iszlamofóbia fokozódásának lehetőségére. 27 Mindkét világszervezet szükségét érezte annak, hogy külön kiadványban mutassa be az iszlám kereszténységképét. 28 Ami az érintett országok keresztény vezetőit illeti, újra meg újra nemzetközi segítséget kérnek, 29 és közülük is kerülnek ki mártírok. 30 Az atrocitásokat többnyire országuk politikai helyzetén belül értékelik (pl. etnikai-vallási ellentétek Nigériában 31, közömbös hindu nacionalista kormányzat Indiában 32, polgárháborús viszonyok Szíriában 33 ). A politikai helyzetet valóban kihasználják a szélsőséges vallási csoportok, így például az egyiptomi Mubarak-rezsim után a szunnita szalafík, 34 az iraki Szaddamrezsim után pedig a helyi síiták igyekeznek az idegen (keresztény, mandeus, sőt: szunnita) elemeket eltávolítani országukból. 35 A helyi kormányok pedig a keresztény (és a többi) vallási kisebbséget láthatóan nem képesek hatékonyan védelmezni. 27 Pl. az iszlám-ellenes film (The Innocence of Muslims) miatti atrocitásokról ld. az EVT főtitkárának i állásfoglalását [ statement-urging-non-violence-and-respect-for-religions.html]. 28 Az EVT 2008-as kiadványa: Christian Self-Understanding in Relation to Islam [ en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/christian-identity-inpluralistic-societies/christian-self-understanding-in-relation-to-islam.html]. Az Aliansz 2012-es kiadványa: The Islamic View of Christianity [ 29 Magyar Kurír, [ 30 Magyar Kurír, , Fadi Jamil Hadda szíriai görög ortodox pap [ sziria-holtan-talaltak-damaszkuszban-elrabolt-gorog-ortodox-papot] , Paulos Faraj Rahho iraki káld érsek [ 31 Magyar Kurír, [ 32 Magyar Kurír, [ 33 Magyar Kurír, [ 34 Magyar Kurír, [ 35 Kitekintő, [kitekinto.hu/iszlam/2010/11/08/irak_nem_csak_a_keresztenyek_vannak_veszelyben/] 19

20 Ami a népszerű nyugati polemikus kiadványokat illeti, a jelenleg meghatározó protestáns írók az erőszakot az iszlám szerves részének tekintik. Vagy egyszerűen Mohamed életének véres eseményeit kötik össze Mohamed modell-funkciójával, 36 vagy az iszlám vallási kisebbségekről szóló törvényeire és az ún. dzimmí státuszra 37 vezetnek vissza minden problémát. Nézetüket látszanak igazolni a hitükért üldözöttek szenvedéseiről beszámoló könyvek 38 és internetes emberjogi oldalak. 39 Ami a nyugati akadémiai szintű reakciókat illeti, a közgondolkodást nagyban meghatározó katolikus és protestáns tudósok 40 szerint a konfliktusok fő eleme a politikai és a gazdasági érdekellentét. Ami a tagadhatatlan vallási elemet illeti, csupán az iszlámot radikálisan átpolitizáló kisebbségi mozgalmakról, a Koránt fundamentalista módon értelmező lelkiségi irányzatokról van szó, amelyek az iszlám nevében járatják le az iszlámot. A muszlimok többsége másképp gondolkodik, az iszlámot a radikálisokkal azonosítani veszélyes hiba Értékelés A muszlim nyilatkozatokat sorra olvasva a következő kép alakult ki bennem. A nyilatkozatok egyik jellemző eleme az iszlám és a muszlimok elhatárolása a történtektől. Ez egyrészt védi az iszlám tekintélyét és a muszlimok önértékelését, másrészt lehetővé teszi a helyi keresztény vezetőkkel való közös nyilatkozatokat. Amikor azonban kizárólag a Korán azon verseit idézik, amelyek a nem-muszlimokkal való békés együttélésről szólnak, vagy a keresztényekről pozitív kijelentést tesznek, nem csupán elítélik, hanem érthetetlenné teszik a támadók motivációit. Mintha a vallását ismerő és szentírását olvasó, hiteles muszlimnak ellenséges gondolat eleve eszébe sem juthatna. Ha pedig röviden utalnak is a keresztények és muszlimok közötti vallási különbségekre, a Korán és a prófétai hagyomány kifejezetten keresztényellenes szövegeit nem említik, mintha ezeknek a szentírási szövegeknek és évezredes értelmezési hagyományuknak a konfliktusokat illetően nem lenne jelentőségük. Természetesen érthető, hogy ilyen jellegű szövegeket nem idéznek egy békéltető nyilatkozatban, de kérdés, hogy ettől függetlenül nem kellene-e foglalkozni ezekkel 36 GEISLER-SALEEB 2002, SPENCER 2005, 2006, 2007, YE OR 1996 (zsidó szerző), DURIE 2010b 38 MARSHALL 1997, ANDREW JANNSEN 2007, KING Ld. stb. 40 John ESPOSITO 2002, 2007, 2011, Samir Khalil SAMIR 2008, Miroslav VOLF

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vaszkun Balázs Száz év menedzsment Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Szervezés Tanszék Témavezető: Prof. Dobák Miklós Vaszkun Balázs, 2012 Budapesti

Részletesebben

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Az emlékezetkutatás a társadalom- és humántudományok viszonylag fiatal áramlatának tekinthető, amelynek kialakulása és

Részletesebben

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI

A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI Egyed László Mécs Anna Neumann Viktor Palugyai István A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ NEM HAGYOMÁNYOS SZÍNTEREI írta Egyed László, Mécs Anna, Neumann Viktor, és

Részletesebben

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH INTERNET 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh E-mail aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus au courant des pérégrinations

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

9/11 újragondolása a változás percepciója vagy a percepció megváltozása?

9/11 újragondolása a változás percepciója vagy a percepció megváltozása? A HÓNAP TÉMÁJA 71 Kiss J. László 9/11 újragondolása a változás percepciója vagy a percepció megváltozása? A Nemzet és Biztonság e számában több írás is foglalkozik a 2001. szeptember 11-i terrortámadások

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE

ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉNEK INTÉZMÉNYESÜLÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány ÚJ VALLÁSI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON: A MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben