J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata május hó 30-án (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme Jelen vannak: Simon István Tamás Békési Mihály Tibor al Bondár Lajos képviselő Hidvégi Julianna képviselő Nagy Sándor képviselő Kelemen Balázs képviselő Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Tanácskozási joggal megjelent az ülésen: Sztojka Tibor a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Zsigmond Károly, a Dobozi Általános Iskola igazgatója Nagy Judit Gondozási Központ vezetője Orodán Mária Gondozási Központ Bölcsőde szakmai vezető Dézsi Ferenc a Dobozi Víziközmű Társulat elnöke Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Simon István Tamás : Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a nyílt Képviselő-testületi ülés határozatképes. Javaslom, hogy a meghívóban is rögzítettek alapján a PRIMA-PROTETIKA Kft-vel kötendő bérleti szerződés megtárgyalása zárt ülésen történjen, hiszen a szerződéstervezet üzleti titokra hivatkozik. Amennyiben nincs kérdés, más vélemény, javaslat, kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. A ezt követően a Képviselő-testület nyílt és zárt ülésének napirendjére a következő javaslatot tette: Nyílt ülés 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Simon István Tamás 2.) A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Simon István Tamás 3.) Gondozási Központ évi szakmai beszámolója Előadó: Simon István Tamás Nagy Judit intézményvezető 4.) Dobozi Polgárőr Egyesület beszámolója Előadó: Szabó János elnök 5.) Digó tó haszonbérleti szerződésében döntés Előadó: Simon István Tamás

2 2 6.) DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Simon István Tamás 7.) Az Autonómia Alapítvány keretében megvalósuló pályázathoz szükséges Együttműködési Megállapodásban döntés Előadó: Simon István Tamás 8.) Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó vagyonértékelés és gördülő fejlesztési terv elkészítése költségének biztosítása Előadó: Simon István Tamás 9.) Doboz Nagyközség Önkormányzata részére CPS szolgáltatás megrendelése Előadó: Simon István Tamás 10.) Javaslat új közterület-elnevezésekről Előadó: Simon István Tamás 11.) Előzetes együttműködési megállapodás a Nő az esély programban való együttműködésről Előadó: Simon István Tamás 12.) Bejelentések 13.) Kérdések, interpellációk Zárt ülés: 1. ) PRIMA-PROTETIKA Kft-vel kötendő bérleti szerződés Előadó: Simon István Tamás 2.) Bejelentések 3.) Kérdések, interpellációk A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a módosított napirendi javaslatot elfogadta. Az I. napirendi pont tárgyalása: Az I. napirendi pont tárgya Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Írásos jelentés mellékelve. Simon István Tamás : A 233/2012. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat a Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása című projekt keretében a Polgármesteri Hivatal, a Mesekert Óvoda Bajcsy utcai épületébe, a Művelődési Házba beszerelték az új kazánokat, melyek már a télen be lettek üzemelve, és megtakarítás is keletkezett. A mintaprogram lehetőséget adott továbbá, hogy közfoglalkoztatottakat alkalmazhassunk, így a belvízelvezető árkok karbantartása sem maradt el. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal, a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

3 3 Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem a t, hogy szavazzunk a jelentésről az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 82/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Az II. napirendi pont tárgyalása: Az II. napirendi pont tárgya: A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : Nem kívánom kiegészíteni. Megadom a szót Hidvégi Julianna elnök asszonynak. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést, és a határozati javaslatot megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem a t, hogy döntsünk a határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 83/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata elfogadja a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint: A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT MÓDOSÍTÁSRA KERÜL A KÖVETKEZŐK SZERINT: 1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG

4 4 IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv ai alapján társulást hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani tudják. 2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a következők szerint módosulnak: - egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát - minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét is. 3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következő rendelkezés kerül: A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles. A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó kifejezés kiválás kifejezésre változik. 4. A Társulási Megállapodásban az évi CXXXV. törvényre és az évi LXV. törvényre utalás mindenütt a évi CLXXXIX tv-re változik. 5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre változnak. 6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. Határidő: június 14. Felelős: Simon István Tamás A III. napirendi pont tárgyalása: A III. napirendi pont tárgya: Gondozási Központ évi szakmai beszámolója A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Nagy Judit intézményvezető

5 5 Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : Nincs kiegészítésem. Megadom a szót Nagy Judit intézményvezető asszonynak. Nagy Judit intézményvezető: Nincs kiegészítésem. Simon István Tamás : Megtárgyalta a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is a évi beszámolót. Megadom a szót a bizottsági vélemények ismertetésére. Kelemen Balázs, képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága elnöke: A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag továbbtárgyalásra javasolta. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem a t, hogy döntsünk a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint: Doboz Nagyközség Önkormányzata elfogadja a fenntartása alatt működő Gondozási Központ évi szakmai beszámolóját, mely a határozat mellékletét képezi. Szeretném megköszönni az intézmény, illetve a dolgozók áldozatos munkáját. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 84/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata elfogadja a fenntartása alatt működő Gondozási Központ évi szakmai beszámolóját, mely a határozat mellékletét képezi. A IV. napirendi pont tárgyalása: A IV. napirendi pont tárgya: Dobozi Polgárőr Egyesület beszámolója A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. Simon István Tamás : Az elnök úr előre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Kérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta.

6 6 Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem a t, hogy döntsünk a beszámoló elfogadásáról az alábbiak szerint: Doboz Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi a Dobozi Polgárőr Egyesület évi beszámolóját, mely a határozat mellékletét képezi. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül -elfogadta a következő határozatot: 85/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi a Dobozi Polgárőr Egyesület évi beszámolóját, mely a határozat mellékletét képezi. Az V. napirendi pont tárgyalása: Az V. napirendi pont tárgya: Digó tó haszonbérleti szerződésében döntés A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : A haszonbérleti díjra nem tettem javaslatot az előterjesztésben. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem az elnök asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság döntését, illetve javaslatát a haszonbérlet összegére. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 100 Ft/ha/év haszonbérleti díjat javasolva. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem a t, hogy szavazzunk a határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság haszonbérleti díj javaslatának kiegészítésével. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 86/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata haszonbérbe adja a dobozi 0144/118 helyrajzi számú 1 ha 5874 m² nagyságú, kivett tó megnevezésű, és a dobozi 3078 hrsz-ú, 883 m² alapterületű Zártkert művelési ágú az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat június 1-től határozatlan időre összesen 100 Ft/ha/év haszonbérleti díj ellenében a határozat melléklete szerinti haszonbérleti szerződésben foglaltak alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: értelem szerint

7 Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás : Azt szeretnénk, hogy ez a dobozi horgászok pihenését szolgálná, és a gyakorlat alapján látható, hogy a tó üzemeltetése nem üzletszerű célokat valósít meg, ezért indokolt a 100 Ft/ha/év haszonbérleti díj. A VI. napirendi pont tárgyalása: A VI. napirendi pont tárgya: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : Megadom a szót Hidvégi Julianna elnök asszonynak, hogy ismertesse a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntését. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 7 Simon István Tamás : Kérem a t, hogy szavazzunk az első határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 87/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Önkormányzat dönt arról, hogy I.a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosítja: 1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett A Dél-Alföld Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási tervében meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató

8 rendszer kialakításra kerüljön, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és megvalósuljanak testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek. 2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.) Társulás tagjai, azok székhelye 8

9 9 Név Székhely Képviseli Almáskamarás Község Önkormányzat Ambrózfalva Község Önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzat Árpádhalom Község Önkormányzat Battonya Város Önkormányzat Békés Város Önkormányzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéssámson Község Önkormányzat Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Bélmegyer Község Önkormányzat Biharugra Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Csabaszabadi Község Önkormányzat Csanádalberti Község Önkormányzat Csanádapáca Község Önkormányzat Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzat Csárdaszállás Község Önkormányzat Csorvás Város Önkormányzat Derekegyház Község Önkormányzat Dévaványa Város Önkormányzat Doboz Nagyközség Önkormányzat Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Dombiratos Község Önkormányzat 5747 Almáskamarás, Dózsa György u Ambrózfalva, Dózsa Gy. u Apátfalva, Templom u Árpádhalom, Petőfi u Battonya, Fő u Békés, Petőfi Sándor út Békéscsaba, Szent István tér Békéssámson, Hősök tere Békésszentandrás, Hősök tere Bélmegyer, Petőfi S. u Biharugra, Erzsébet u Bucsa, Kossuth tér Csabaszabadi, Apácai út Csanádalberti, Fő u Csanádapáca, Felszabadulás u Csanádpalota, Kelemen tér Csanytelek, Volentér János tér Csárdaszállás, Petőfi S. u Csorvás, Rákóczi u Derekegyház, Kossuth u Dévaványa, Hősök tere Doboz, Kossuth tér Dombegyház, Felszabadulás u Dombiratos, Széchenyi u. 42. Mazán Attila Perleczki Béláné Varga Péter Szarka Attila Dr. Karsai József Izsó Gábor Vantara Gyula Barna Jánosné Sinka Imre Dán Márton Vígh Ilona Kláricz János Szeverényi Attiláné Csjernyik Zoltán Oláh Kálmán Kovács Sándor Forgó Henrik Petneházi Bálintné Szilágyi Menyhért Szabó István Pap Tibor Simon István Tamás Dr. Varga Lajos Bojczán Endre Lakosságszám (2004. jan. 1-jén)

10 10 Ecsegfalva Község Önkormányzat Elek Város Önkormányzat Eperjes Község Önkormányzat Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Földeák Község Önkormányzat 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Gerendás Község Önkormányzat Geszt Község Önkormányzat Gyula Város Önkormányzat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 1 Hunya Község Önkormányzat 1 Kamut Község Önkormányzat Kardos Község Önkormányzat Kardoskút Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat Kétegyháza Község Önkormányzat Kétsoprony Község Önkormányzat Kevermes Nagyközség Önkormányzat Királyhegyes Község Önkormányzat Kisdombegyház Község Önkormányzat Körösnagyharsány Község Önkormányzat Köröstarcsa Község Önkormányzat Körösújfalu Község Önkormányzat Kötegyán Község Önkormányzat 5515 Ecsegfalva, Fő u Elek, Gyulai u Eperjes, Petőfi u Fábiánsebestyén, Szabadság tér Földeák, Szent László tér Füzesgyarmat, Szabadság tér Gádoros, Kossuth u Gerendás Petőfi u Geszt Kossuth u Gyula Petőfi tér Hódmezővásárhely, Kossuth tér Hunya, Rákóczi út Kamut, Petőfi S. utca Kardos, Gyomai út Kardoskút, Március 15. tér Kertészsziget, Kossuth L. u Kétegyháza, Fő tér Kétsoprony, Dózsa Gy. u Kevermes, Jókai u Királyhegyes, Jókai u Kisdombegyház, Kossuth u Körösnagyharsány, Kossuth tér Köröstarcsa, Kossuth tér Körösújfalu, Fő u Kötegyán, Kossuth u. 33. Kovács Mária Pluhár László Dr. Kiss Csaba 695 Dr. Kós György 2039 Vass Imre 3324 Bere Károly 6487 Dr. Prozlik László 2447 Lengyel Zsolt András 1546 Fábián Zsuzsánna 911 Dr. Görgényi Ernő Almási István Petényi Szilárdné 782 Balog Imréné 1210 Brlás János 793 Lengyel György 974 Kláricz Jánosné 479 Kalcsó Istvánné 4198 Völgyi Sándor László 1581 Lantos Zoltán 2402 Horváth Lajos 793 Tonka István Jánosné 603 Máté Pál 694 Smiri László Szabó Csaba Nemes János

11 11 Kövegy Község Önkormányzat Kunágota Község Önkormányzat Lőkösháza Község Önkormányzat Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzat Magyardombegyház Község Önkormányzat Makó Város Önkormányzat Maroslele Község Önkormányzat Medgyesbodzás Község Önkormányzat Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Méhkerék Község Települési Önkormányzat Mezőgyán Község Önkormányzat Mezőhegyes Város Önkormányzat Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Mindszent Város Önkormányzat Murony Község Önkormányzat Nagybánhegyes Község Önkormányzat Nagyér Község Önkormányzat Nagykamarás Község Önkormányzat Nagylak Község Önkormányzat Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Nagytőke Község Önkormányzat 6912 Kövegy, Kossuth u Kunágota, Rákóczi F. u Lőkösháza, Eleki út Magyarbánhegyes, Jókai u Magyarcsanád, Templom tér Magyardombegyház, Zalka Máté u Makó, Széchenyi tér Maroslele, Szabadság tér Medgyesbodzás, Széchenyi u Medgyesegyháza, Kossuth tér Méhkerék, Kossuth L. u Mezőgyán, Árpád u Mezőhegyes, Kozma F. u Mezőkovácsháza, Árpád u Mindszent, Köztársaság tér Murony, Földvári u Nagybánhegyes, Kossuth u Nagyér, Szabadság u Nagykamarás Kossuth u Nagylak Petőfi u Nagymágocs, Szentesi út Nagyszénás, Hősök útja Nagytőke, Széchenyi tér 6. Galgóczkiné Krobák Mária 476 Anna Pápai Zoltán 3141 Szűcsné Gergely 2044 Györgyi Edit Sódarné Varga 2687 Gyöngyi Guba István 1629 Dús Ildikó 304 Dr. Buzás Péter Dr. Martonosi György Krucsai József Ruck Márton Tát Margit Zsoldos Zoltán Kovácsné dr. Faltin Erzsébet Prof.Dr. Turcsán Zsolt Zsótér Károly Fekete Ferenc Zoltán Jancsó Ottó Lőrincz Tibor 615 Pelle István Gyarmati András Atkári Krisztián Nyemcsok János Varga Lászlóné

12 12 Óföldeák Község Önkormányzat Okány Község Önkormányzat Orosháza Város Önkormányzat Örménykút Község Önkormányzat Pitvaros Község Önkormányzat Pusztaföldvár Község Önkormányzat Sarkad Város Önkormányzat Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Szabadkígyós Község Önkormányzat Szeghalom Város Önkormányzat Szegvár Nagyközség Önkormányzat Székkutas Község Önkormányzat Szentes Város Önkormányzat Tarhos Község Önkormányzat Telekgerendás Község Önkormányzat Tótkomlós Város Önkormányzat Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Újszalonta Község Önkormányzat Végegyháza Község Önkormányzat Vésztő Város Önkormányzat 6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u Okány, Kossuth u Orosháza, Szabadság tér Örménykút, Dózsa Gy. u Pitvaros, Kossuth u Pusztaföldvár, Rákóczi u Sarkad, Kossuth u Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u Szabadkígyós, Kossuth tér Szeghalom, Szabadság tér Szegvár, Szabadság tér Székkutas, Béke u Szentes, Kossuth tér Tarhos, Petőfi Sándor u Telekgerendás, Dózsa György u Tótkomlós, Fő út Újkígyós, Kossuth u Újszalonta, Béke u Végegyháza, Széchenyi u Vésztő, Kossuth Lajos u. 62. Hajnal Gábor 541 Fekete Zoltán 2941 Csizmadia Ibolya alpolgármeste r Szakács Jánosné 530 Anderkó Attila 1600 Dr. Baranyi István Bende Róbert Bakucz Péter Balogh József Macsári József Gémes László Szél István Szirbik Imre Hornok Sándor Medvegy Mihályné Dr. Garay Rita Szebellédi Zoltán Jova Tibor Varchó István Molnár Sándor Dudás Árpád Zsadány Község Önkormányzat 5537 Zsadány, Béke u Lakosságszám összesen: ) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy

13 13 5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az Elnökhelyettes szövegrész helyébe az Alelnök szövegrész lép. 6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal feladata. 7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Tagok tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 33. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. 8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint járnak el. 10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják. 11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott székhely (gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács (Taggyűlés) új székhely (gesztor) önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az illetve Munkaszervezete szövegrész törlésre kerül. 13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

14 14 A tagok mindegyikének kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás megszüntetéséhez. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó minősített többséggel hozott határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. 14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatalnak szövegrész lép. 15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Taggyűlésnek írásban bejelenteni. 16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. A Taggyűlés 56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)eiből álló társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart. 19.) A Megállapodás VIII. fejezetének A Társulás Elnöksége alcím 57.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

15 57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja. Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 elnökségi tagból áll. Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja meg. 20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a Társulás Elnökhelyettesei, valamint az utána következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) a Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az elnöki teendőket külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott Alelnöke látja el. Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Társulás Alelnökei 59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az Elnökség tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök tehet javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. Társulás Bizottságai 60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés egyszerű többséggel választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül. A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül kell megválasztani. 21.) A Megállapodás VIII. fejezetének A Társulás Munkaszervezete (PIU) alcím és az utána következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: A Taggyűlés munkaszervezete ) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. (4) bekezdése alapján.

16 16 22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az Elnökhelyettes szövegrész helyébe az Alelnök szövegrész lép. 23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatal szövegrész lép. 24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. 25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép: 67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét (minősített többség). a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához, b.) a Társulási Megállapodás módosításához, c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez, e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához, f.) tag kizárásához. Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az Elnökhelyetteseinek szövegrész helyébe az Alelnökeinek szövegrész lép. 27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatalnak szövegrész lép. 28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az Ötv. szövegrész helyébe az Mötv. szövegrész lép. 29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az Elnökhelyettes szövegrész helyébe az Alelnök szövegrész lép. 30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatal szövegrész lép. 31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az Elnökhelyettes szövegrész helyébe az Alelnök szövegrész lép.

17 17 32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak szövegrész helyébe a Békés Megyei Kormányhivatalnak szövegrész lép. 33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az Ötv. szövegrész helyébe az Mötv. szövegrész lép. 34.) A Megállapodás IX. fejezetének A Munkaszervezet feladatai alcíme és az utána következő 84.) pont törlésre kerül. 35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat. 36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép. Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásait veszik figyelembe. 37.) A megállapodás jelen módosítása június 30. napján lép hatályba. II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás : Kérem a t, hogy szavazzunk a második határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 88/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata dönt arról, hogy 1.)a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosítja: a.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a Lakosságszám összesen sor a következőre módosul: Név Székhely Képviseli Lakosságszám (2004. jan. 1-jén)

18 18 Mezőberény Város Önkormányzat 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. Siklósi István fő (2012. jan. 1-jén) Lakosságszám összesen: b.) A megállapodás jelen módosítása augusztus 1. napján lép hatályba; 2. ) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: július 31. Felelős: Simon István Tamás A VII. napirendi pont tárgyalása: A VII. napirendi pont tárgya: Az Autonómia Alapítvány keretében megvalósuló pályázathoz szükséges Együttműködési Megállapodásban döntés A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az írásos előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : Javaslom, hogy a határozati javaslat második mondatában a bérleti szerződés szövegrész helyébe a megállapodás szövegrész kerüljön. Megtárgyalta mind a két bizottság az előterjesztést, kérem először a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. Kelemen Balázs, képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottsága elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek a javított határozati javaslatot. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek a javított határozati javaslatot. Kérdés, vélemény más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk a javított határozati javaslatról. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 89/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata elfogadja a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Simon István Tamás A VIII. napirendi pont tárgyalása:

19 19 A VIII. napirendi pont tárgya: Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó vagyonértékelés és gördülő fejlesztési terv elkészítése költségének biztosítása A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : A Képviselő-testület korábban döntött, és a jogszabály is kötelez arra, hogy készíttessük el a vagyonértékelést és a gördülő fejlesztési tervet. Lehet, hogy a Támogatási Szerződésben foglalt költségvetés keretén belül is lehet finanszírozni, de ez csak akkor lesz biztos, ha a kivitelezési szerződést megkötöttük. A kivitelezési szerződés alapján állapítható meg, hogy a tartalék-keret terhére finanszírozható lesz-e ez a költség, azonban a gördülő tervezés elkészítésére a támogatás intenzitásának növeléséhez szükség van, a szerződés aláírásához pedig a Képviselő-testület döntésére. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: A határozati javaslat utolsó mondatának pontos szövege az alábbi lenne Amennyiben a maradvány összege és a tartalék nem nyújt megfelelő mértékű fedezetet a vállalkozási díj megfizetésére, az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére vállalja a Képviselő-testület a különbség, legfeljebb nettó ,- ft megfizetését. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a javított határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk a szóban pontosított határozati javaslatról az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi határozatot: 90/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata dönt abban, hogy a KEOP-1.2.0/B/ azonosítószámú Doboz Nagyközség csatornázásának és szennyvíztisztításának kiépítése projekthez kapcsolódó vagyonértékelési feladatok ellátása, valamint a hozzá kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elkészítése tárgyában kötendő szerződés vállalkozói díjának megfizetésére, ,- ft+áfa összegre kötelezettséget vállal. A vállalkozási díj megfizetésének forrása a Támogatási Szerződésnek megfelelően az előterjesztés szerinti nettó ,- Ft maradványösszeg, valamint a tartalék összege. Amennyiben a maradvány összege és a tartalék nem nyújt megfelelő mértékű fedezetet a vállalkozási díj megfizetésére, az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére vállalja a Képviselő-testület a különbség, legfeljebb nettó ,- ft megfizetését. Határidő: értelem szerint Felelős: Simon István Tamás

20 20 A IX. napirendi pont tárgyalása: A IX. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata részére CPS szolgáltatás megrendelése A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az írásos anyag mellékelve. Simon István Tamás : 3 ajánlat van, ebből kettő egyforma, melyből az egyik az amelyik jelenleg is szolgáltat, ez a Cost Consulting. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolta a 3. határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. A Cost Consulting ajánlatát fogadta el a Bizottság. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. Simon István Tamás : Kérem a t, hogy szavazzunk a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által javasolt határozati javaslatról az előterjesztés szerinti tartalommal. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 91/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata elfogadja a Cost Consulting Kft. ajánlatát és felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: június 25. Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás perckor 20 perces szünetet rendelt el perckor a képviselő-testületi ülés folytatódott. A X. napirendi pont tárgyalása: A X. napirendi pont tárgya: Javaslat új közterület-elnevezésekről A napirendi pont előadója: Simon István Tamás Az előterjesztés mellékelve. Simon István Tamás : A bizottsági üléseken hosszú vita folyt erről a tárgyról. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság április 24-i döntését a rendeletünknek megfelelően közzétettük. Egy lakossági vélemény érkezett be, miszerint a Hámán Kató utca ne Nagyatádi Szabó István utca, hanem Széles utca legyen. A Bizottság tegnapi ülésén újra napirendre vette és a lakossági vélemény alapján meghozta döntését, kérem Hidvégi Julianna elnök asszonyt, hogy ismertesse azt. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottságunk a lakók véleményét figyelembe véve 2:1 arányban az alábbi döntést hozta: Hámán Kató utca

21 helyett Széles utca legyen; és egyhangú döntés született az alábbi utcanevek meghatározásánál: Fürst Sándor utca helyett: Bartók Béla utca, Kulich Gyula utca helyett: Szászkert utca, Kun Béla utca helyett: Károli Gáspár utca, Marx utca helyett: Nagy utca, November 7. utca helyett: Lőtér utca, Ságvári utca helyett: Görgei Artúr utca, Sallai utca helyett: Székely utca, Vörös Hadsereg utca helyett: Nagyváradi utca. Simon István Tamás : Személyes véleményem az, hogy a Bizottság olyan javaslatokat terjesztett a lakosság elé, mely elfogadható, egy javaslat érkezett be, melyet érdemes megfontolni. Személy szerint elfogadom a Széles utcát, de sajnálom, hogy egy pozitív megítélésű kisgazda politikusról nem lesz utca elnevezve egy olyan mezőgazdasági jellegű településen, mint Doboz. Bondár Lajos képviselő: A Vörös Hadsereg utca helyett ne Nagyváradi út legyen? Simon István Tamás : A Bizottság javaslata az utca, mert ezt az utcát jelképesen Trinanon után nevezték el, útként a Sarkadi út lenne a logikusabb. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 21 Simon István Tamás : Amennyiben további kérdés, vélemény nincs, kérem, hogy egyenként szavazzunk a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által ismertetett határozati javaslatról. Először kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Fürst Sándor utca elnevezését Bartók Béla utcára változtatja, a világhírű zeneszerző, egyben a községben is gyűjtő népdalkutató emlékére. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot. 92/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Fürst Sándor utca elnevezését Bartók Béla utcára változtatja, a világhírű zeneszerző, egyben a községben is gyűjtő népdalkutató emlékére. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló

22 22 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, az utcában lakók kezdeményezése alapján a Hámán Kató utca elnevezését Széles utcára változtatja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta a következő határozatot. 93/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, az utcában lakók kezdeményezése alapján a Hámán Kató utca elnevezését Széles utcára változtatja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Kulich Gyula utca elnevezését Szászkert utcára változtatja. Az elnevezés megfelel a közterületrész egyébként használt elnevezésének. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot. 94/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Kulich Gyula utca elnevezését Szászkert utcára változtatja. Az elnevezés megfelel a közterületrész egyébként használt elnevezésének. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló

23 23 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Kun Béla utca elnevezését Károli Gáspár utcára változtatja, a bibliafordító egykori református lelkipásztor emlékére. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot. 95/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Kun Béla utca elnevezését Károli Gáspár utcára változtatja, a bibliafordító egykori református lelkipásztor emlékére. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Simon István Tamás Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Marx utca elnevezését Nagy utcára változtatja. Az elnevezés megfelel a közterület korábbi elnevezésének. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. Simon István Tamás : Kérem, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Marx utca elnevezését Nagy utcára változtatja. Az elnevezés megfelel a közterület korábbi elnevezésének. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szükséges intézkedéseket hivatalán keresztül tegye meg. A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot. 96/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 6/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a lakosság véleményének figyelembe vételével, a Marx utca elnevezését Nagy utcára változtatja. Az elnevezés megfelel a közterület

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 1 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105../2013. Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére III-3 Készítette: dr. Kormányos László jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Képviselő-testületének 2018. június 26. napi ülésére Tárgy: A DAREH i Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Döntéshozatal

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/1 Döntéshozatal

Részletesebben

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. 2. ALMÁSKAMARÁS 3. APÁTFALVA 4. 6. BAKS 7. 8. BALOTASZÁLLÁS 9. BATTONYA 10. 11. BÉKÉSCSABA 12. 13. 14. 16. BORDÁNY 17. BUCSA 18. CSABACSŰD 20. CSANÁDALBERTI 21. CSANÁDAPÁCA 24. CSÁRDASZÁLLÁS

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója.

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója. Tarhos Község Önkormányzata 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott soron következő, nyílt testületi üléséről

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácsterem

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu.

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Kirendeltség neve Címe Telefonszáma fiók ség típusa Battonyai Kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 06 (68) 556-090 nem nincs van igen nincs Békési kirendeltség

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT CÉGBEMUTATÓ GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT A kilencvenes évektől kezdve két meghatározó cég tevékenykedik Békés megyében a hulladékgazdálkodás területén. A Tappe Kft. (1993) a hulladékszállítás és gyűjtésért,

Részletesebben

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX:

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX: A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVAÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Kirendeltségek Békéssámsoni Kirendeltség:

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V264-8/2014. Előadó: Csernus stván Mell. : 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint:

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program

Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma MEGÁLLAPODÁS II. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL amely létrejött az alábbi önkormányzatok között: Almáskamarás Községi Önkormányzata [adószám: 15347251-2-04, statisztikai

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a./2013. (.) T.Gy. számú határozat alapján)

Részletesebben

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések 4. melléklet a 15/2005. (X.7.) KT számú rendelethez 1 1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,

Részletesebben

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1 A 2008. évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott Útmutató szerint (kivonat) 1 1.3. A Törvény 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség (dr. Csige Gábor igazgatósági tag) II. határozat: minősített többség III. határozat: minősített többség IV. határozat:

Részletesebben

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 11/2009.(III.12.) T.Gy. számú határozat

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-277-3/2015 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyon rendezése Sorszám: IV/12 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 1-én tartandó ülésére. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 1-én tartandó ülésére. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ő l 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-i ülésére Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Csorvás Város Önkormányzata

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 2 Abádszalók, aut. áll. 15.50 1 Abádszalók, aut. áll. 6.15 * 10.00 8 Almáskamarás, aut. vt. 11.00 < 13.40 z13.40 6 Almáskamarás, aut. vt., 15.00 8 Ambrózfalva, kh. 5.20 3 Ambrózfalva, kh. 714.35 3 Baja,

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i soron következő testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i soron következő testületi ülésén. 12/2013. ÖKÜ JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Lengyel György, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor, Pusztai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: Dél Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer hez való csatlakozás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. napján 15.00 órai kezdettel, a városháza i irodájában megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 16/2016. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 1 Városi Önkormányzat Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 11/2013. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor kezdődött közmeghallgatással

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Ügyiratszám:201 /2017. Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

Ügyiratszám:201 /2017. Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám:201 /2017. Tárgy: A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Tisztelt

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/440-000,

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Balogh Sándor, Szőke Zoltán képviselők.

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) Balogh Sándor, Szőke Zoltán képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 16-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-36216/2013. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-36216/2013. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-36216/2013. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási megállapodás módosítása Előkészítette: dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja: minősített

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata A reagáló képesség növelése érdekében a Békés megyében a 12 órás készenléti idejű területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. január 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-8/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-23003-3 /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 08- án megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.)

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 28.) Rendelet: 6/2014. 7/2014. (IX.3.) Ör. Határozatok: 84/2014. 87/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg -1/8- MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KV-15a/2014 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. december 14-től (vasárnap) a Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Előterjesztés. A várható módosításokról: A hulladékgazdálkodás megszűnik kizárólagos önkormányzati feladatnak lenni.

Előterjesztés. A várható módosításokról: A hulladékgazdálkodás megszűnik kizárólagos önkormányzati feladatnak lenni. Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Doboz Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. JEGYZŐKÖNYV Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június hó 27-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke F. 1. számú függelék Az működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke 1 Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2012-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladékgazdálkodási koncepciójához csatlakozás Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben