71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "71/2010. (V. 13.) FVM rendelet"

Átírás

1 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2011.VI.30. ) 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól Az erdőről, az erd ő védelméről és az erdő gazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény a (2) bekezdésének 17. és 21. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földmű velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet hatálya az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történ ő törlésének, tevékenységének és továbbképzésének szabályaira, valamint az erdészeti szakszemélyzet, az erdőgazdálkodásért felelő s miniszter által irányított minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) erdészeti igazgatási munkakört betölt ő köztisztviselőinek, és - az erdő védelmi szolgálat kivételével - az erdészeti hatóság köztisztviselő inek szolgálati igazolványával, szolgálati jelvényével, valamint egyenruha viselésével kapcsolatos szabályaira terjed ki. 2. (1) Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehet ő nyilvántartásba, aki a) erdésztechnikus szakképesítéssel, erdőmérnök, vagy okleveles erdő mérnök szakképzettséggel rendelkezik, b) megfelel az erdőőrzési tevékenységgel kapcsolatban az erdőről, az erd ő védelmérő l és az erdő gazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvényben (továbbiakban: Evt.) meghatározott feltételeknek, valamint c) nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (2) Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehet ő nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésén felül a) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrő l szóló megállapodásban részes más állam területén erdőgazdálkodási szakterületen a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőz ő tíz évben legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint b) a (1) bekezdésben foglalt kivétellel - a 7. (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzésen igazoltan részt vett. (3) E rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, az (1) bekezdés a) pont szerinti végzettségekkel egyenérték ű szakképzettségek és szakképesítések listáját az 1. melléklet tartalmazza. (4) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában szakmai gyakorlatnak számít a minisztérium vagy az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakörben, közszolgálati jogviszony keretében történ ő foglalkoztatás időtartama, valamint az erdőgazdálkodási vagy erdő gazdálkodási szolgáltatási tevékenységet végz ő egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet által munkaviszony vagy tagsági jogviszony keretében, erdészeti szakszemélyzetként történ ő foglalkoztatás időtartama. 3. (1) A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon, az erdészeti hatóság kérelmez ő állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtani. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a) az erdészeti végzettséget igazoló dokumentum másolatát, b) jogosult erdészeti szakszemélyzetként történ ő nyilvántartásba vételre irányuló kérelem esetén a szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolások másolatát, valamint nem magyar nyelv ű igazolás esetén annak hiteles fordítását, c) 1 db 3 X 4 cm méret ű fényképet, d) nyilatkozatot arról, hogy a 2. (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt feltételek teljesülnek. 4. (1) Az erdészeti hatóság az erdészeti szakszemélyzetként és a jogosult erdészeti szakszemélyzetként nyilvántartásba vett személyekrő l (a továbbiakban együtt: szakszemélyzet) országos nyilvántartást (a továbbiakban: névjegyzék) vezet. (2) A névjegyzék az erdészeti szakszemélyzet alábbi adatait tartalmazza: a) családi és utónév,

2 b) a szakszemélyzet besorolása: ba) erdészeti szakszemélyzetként, vagy bb) jogosult erdészeti szakszemélyzetként, c) nyilvántartási kód, d) a továbbképzéseken való részvételt igazoló bejegyzések. (3) A szakszemélyzet a névjegyzékben szerepl ő adataiban bekövetkez ő változást köteles az erdészeti hatóság állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes területi szervéhez 15 napon belül bejelenteni. (4) A szakszemélyzet külön hozzájárulása esetén az erdészeti hatóság a szakszemélyzet egyéb adatait is nyilvántarthatja. (5) Az erdészeti hatóság a szakszemélyzet kérelmére családi és utónevét, jellemz ő mű ködési területét és elérhetőségét honlapján közzéteszi. 5. (1) A szakszemélyzet köteles a nyilvántartásba vételt megelőző en az erdészeti hatóság lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes területi szervének vezetője elő tt esküt tenni. Az eskü szövege: Én... esküszöm, hogy a rám bízott erdő ben, a munkaköröm (megbízásom) alapján felmerül ő erdészeti szakirányítási feladatokat a jogszabályokban rögzített kötelezettségek betartásával, a legjobb tudásom szerint elvégzem, az erdőt, az erd ő közérdek ű funkcióinak érvényesülését, valamint az erdőgazdálkodás érdekeit veszélyeztet ő és károsító hatások, cselekmények és károkozások megelő zése, illetve megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket megteszem. Feladataim végrehajtása során mindig pártatlanul járok el, a rám ruházott jogokkal vissza nem élek. (Az eskütev ő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen! (2) Az esküt szóban kell elmondani, és írásban megerősíteni. Az eskü letételérő l az erdészeti hatóság tanúsítványt állít ki. 6. (1) Az erdészeti hatóság a nyilvántartásba vett szakszemélyzet részére egyedi sorszámozású szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt ad ki. (2) Az (1) és (3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kialakított formájú és tartalmú szolgálati igazolvány kibocsátását az erdészeti hatóság központi szerve a biztonsági okmányok védelmének rendjérő l szóló külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezteti. (3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése, b) a szolgálati igazolvány sorszáma, c) a szakszemélyzet, ca) családi és utóneve, cb) fényképe, cc) nyilvántartási kódja, d) a szakszemélyzet besorolása: da) erdészeti szakszemélyzetként, vagy db) jogosult erdészeti szakszemélyzetként, e) a kiállítás dátuma, valamint f) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzőlenyomata, és vezetőjének aláírása. (4) A szakszemélyzet jelvénye pajzs alakú, 55 x 60 mm befoglaló méret ű, ezüstszín ű fémjelvény, középen piros, fehér, zöld színnel sávozott kör alakú mezővel, amelyet jobbról és balról 5-5 db zöld szín ű tölgyfalevél vesz körül. A fehér sávban aranybetű vel Erdészeti Szakszemélyzet felirat, a jelvény alsó harmadában annak sorszáma van feltüntetve. (5) A szakszemélyzet köteles a szolgálati jelvényét az erdőő rzési feladatok ellátása során az egyenruha baloldali mellrészén jól látható módon viselni, valamint a szolgálati igazolványát felszólításra felmutatni. (6) A szakszemélyzet munkakörére, foglalkoztatójára utaló állományjelzés az egyenruha jobb fels ő karján helyezhet ő el. (7) A szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását, és a használhatatlanságát eredményez ő megrongálódását a szakszemélyzetnek haladéktalanul be kell jelentenie az erdészeti hatóság állandó lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes területi szervénél, mely tényrő l az erdészeti hatóság központi szerve a honlapján közleményt tesz közzé, feltüntetve a szolgálati igazolvány, vagy a szolgálati jelvény sorszámát. Az erdészeti hatóság a szakszemélyzet kérelmére új szolgálati igazolványt vagy szolgálati jelvényt ad ki. 7. (1) Az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére az alábbi hatósági továbbképzéseket szervezi: a) az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érint ő hatályos jogszabályokról szóló általános továbbképzés,

3 b) az a) pontban foglalt jogszabályok változásairól, valamint az alkalmazásuk aktuális kérdéseirő l szóló, szükség szerinti gyakorisággal szervezett kiegészít ő továbbképzés. (2) A jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles az (1) bekezdés szerinti továbbképzéseken - az elő adások és konzultációk időtartamának legalább 80%-án - részt venni. (3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések ismeretanyagát, helyét, időpontját, idő tartamát, tematikáját, továbbá a jelentkezés módját az erdészeti hatóság központi szerve határozza meg és azt a honlapján közzéteszi. (4) A továbbképzésre történ ő jelentkezést az erdészeti hatóság akkor fogadja el, ha az a továbbképzés időpontját legalább 15 nappal megelőzően beérkezik. (5) Az erdészeti hatóság a továbbképzésre jelentkező ket a jelentkezés során általuk megadott módon értesíti a jelentkezés elfogadásáról, és a jelentkezők névsorát a továbbképzés időpontját megelőző en legalább 5 nappal a honlapján közzéteszi. (6) Az erdészeti hatóság a továbbképzésen részt vev ő mindazon személyek részére, akik igazolt módon az óraszám legalább 80%-ában a képzésen részt vettek, tanúsítványt állít ki és a továbbképzés teljesítését a jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében bejegyzi a névjegyzékbe. 8. (1) Az erdészeti hatóság a szakszemélyzetet a) az erdészeti szakirányítási tevékenység megszüntetésének bejelentése esetén, b) halála esetén, c) amennyiben az erdőő rzési tevékenységgel kapcsolatban az Evt.-ben meghatározott feltételek nem állnak fenn, valamint d) amennyiben foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll törli a névjegyzékből. (2) Az erdészeti hatóság cselekmény elkövetésével érintett erdő részlet szerint illetékes területi szerve - a (4) bekezdés e) pontban foglalt eset kivételével - a jogosult erdészeti szakszemélyzetet törli a névjegyzékbő l, ha a) az Evt. 70. (3) bekezdés szerinti, az adott erdőrészletre vonatkozó mű veleti lapot nem az erdőgazdálkodó részére állítja ki, vagy b) az Evt. 40. (1) bekezdés szerinti érvényes erdőterv nélkül, vagy az erdőtervi elő írásnak ellentmondó műveleti lapot állít ki, vagy c) az Evt. 41. (1) bekezdés szerinti bejelentés nélkül, vagy a bejelentésben foglaltakkal nem egyező tartalmú műveleti lapot állít ki, vagy d) az Evt. 41. (3) bekezdés szerinti határnap előtt műveleti lapot állít ki, vagy e) az Evt. 41. (4) bekezdés szerinti eljárás jogerős határozattal történ ő lezárása előtt mű veleti lapot állít ki, vagy f) az Evt. 41. (4) bekezdés szerinti feltételt, korlátozást vagy tiltást figyelmen kívül hagyó mű veleti lapot állít ki, vagy g) az Evt. 98. (1) bekezdés a) pont szerinti kötelezettségét megszegve közigazgatási eljárásban történő felhasználásra a hatóság megtévesztésére alkalmas olyan dokumentumot ellenjegyez, amely valótlanságot tartalmaz az erd ő állapotáról, vagy h) olyan elvégzett tevékenységről szóló erdő gazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amely tevékenység nem került végrehajtásra. (3) A névjegyzékbő l a (2) bekezdés alapján törölt személy jogosult erdészeti szakszemélyzetként a törlésről rendelkez ő döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem vehet ő nyilvántartásba. (4) Az erdészeti hatóság cselekmény elkövetésével érintett erdőrészlet - a h) pont esetében a szakszemélyzet lakhelye vagy tartózkodási helye - szerint illetékes területi szerve az érintett erdő gazdálkodó egyidej ű értesítése mellett a szakszemélyzetet írásban figyelmezteti, ha nem tesz eleget a a) az erdőről, az erd ő védelméről és az erdő gazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 42. (1) és (2) bekezdéseiben, vagy b) az Evt. 98. (1) bekezdésben, vagy c) a Vhr. 8. (2) bekezdésében, vagy d) az Evt. 98. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, vagy e) a (2) bekezdésben foglalt tényállás a szakszemélyzet nyilvánvaló elírása miatt kerül megállapításra, vagy f) olyan tervezett tevékenységekről szóló erdő gazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelyek nincsenek összhangban az erdőtervben foglaltakkal, vagy g) szándékosan olyan elvégzett tevékenységről szóló erdő gazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelynek tartalma nem felel meg az elvégzett tevékenységnek, h) a 7. (1) bekezdés b) pont szerinti továbbképzésen, annak meghirdetésétő l számított 6 hónapon belül a meghirdetett időpontokban egyszer sem vett részt.

4 (5) Az erdészeti hatóság a szakszemélyzet tagjának jelvényét, szolgálati igazolványát a névjegyzékbő l történ ő törléssel egyidejűleg bevonja, amely tényről a honlapján közleményt tesz közzé. 9. (1) Az erdészeti hatóság a közszolgálati jogviszonyban álló, erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztviselő ket egyedi sorszámozású szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel, valamint névkitűzővel látja el. (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány kibocsátását az erdészeti hatóság központi szerve a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezteti. (3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése, b) a szolgálati igazolvány sorszáma, c) az erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztviselő ca) családi és utóneve, cb) fényképe, d) az erdészeti hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos illetékességi terület megjelölése, e) a kiállítás dátuma, valamint f) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzője, vezetőjének aláírása. (4) A közszolgálati jogviszonyban álló erdészeti hatósági feladatokat ellátó személyek jelvénye ovális alakú, 55 x 60 mm befoglaló méret ű, aranyszín ű fémjelvény, melyen a Magyar Köztársaság középen elhelyezett, színesre zománcozott címerét jobbról és balról félkör alakban futó 9-9 db zöld szín ű tölgyfalevél veszi körül, alul Erdészeti hatóság felirat, a jelvény alsó harmadában annak sorszáma van feltüntetve. (5) Az erdészeti hatósági feladatot ellátó személy hivatalos eljárásának igazolása céljából köteles a szolgálati jelvényét egyenruháján jól látható módon, annak bal oldali mellrészén viselni, vagy felszólításra felmutatni, továbbá felszólításra a hivatalos személyi minőségét szolgálati igazolvánnyal is igazolni. (6) Az erdészeti hatósági feladatot ellátó személy köteles a vezetéknevét és utónevének kezdőbetű jét tartalmazó névkitűzőt az ügyfélszolgálati, illetve ellenő rzési feladatainak ellátása során egyenruhájának jobb oldali mellrészén, jól látható módon viselni. (7) A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény az erdészeti hatósági feladatkör megszű nésekor visszavonásra kerül. A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény elvesztését, ellopásának, illetve a használhatatlanságát eredményez ő megrongálódását az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, melynek tényérő l az erdészeti hatóság központi szerve a honlapján közleményt tesz közzé, feltüntetve az erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztvisel ő szolgálati igazolványának, vagy szolgálati jelvényének sorszámát. Az erdészeti hatóság a közzététellel egyidejű leg új sorszám megadása mellett gondoskodik a szolgálati igazolvány vagy szolgálati jelvény pótlásáról. 10. (1) A szakszemélyzet, a minisztérium vagy az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselő i azonos formájú egyenruha viselésére jogosultak, amelynek kiegészít ő jelzései egymástól eltérőek. Az egyenruha és kiegészít ő jelzéseinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza. Az egyenruha viseletelemeinek részletes leírásáról, mű szaki tartalmáról a miniszter közleményt ad ki, melyet a minisztérium hivatalos értesítőjében, valamint honlapján tesz közzé. (2) A rendszeresítettől eltér ő ruházati viseletelemek - az 6. (5) bekezdésében foglalt jelzéseket kivéve - egyenruhaként, illetve egyenruhával együtt nem viselhetők. Az egyenruha kiegészít ő jelzései más öltözéken nem viselhetők, az egyenruha, vagy egyes elemeinek, kiegészít ő jelzéseinek bármilyen megváltoztatása vagy átalakítása tilos. (3) Szolgálati feladatok ellátása során a terepi és az irodai ruházati viseletelemek vegyesen nem viselhetők. (4) (5) A ruházati alapellátás feltételeit, alapellátási és utánpótlási normáit, az azokkal történ ő elszámolás feltételeit, a kihordási időt, az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium köztisztviselő i esetében a közszolgálati szabályzatban kell meghatározni. (6) Az egyenruha szabályszer ű viselését a szakszemélyzet esetében a munkahelyi vezet ő és az erdészeti hatóság, az erdészeti hatóság köztisztviselői esetében a közvetlen munkahelyi vezet ő, továbbá a minisztérium, a minisztérium köztisztviselői esetében pedig a közvetlen munkahelyi vezet ő jogosult ellenőrizni. 11. (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követ ő 15 napon lép hatályba. (2) A 10. (4) bekezdése június 30-án lép hatályba. (3) A 6. (1) bekezdése, valamint a 9. (1) bekezdése január 1-jén lépnek hatályba. (4) A június 30-án hatályát veszti. (5) A 11. (4) bekezdése július 1-jén hatályát veszti. E bekezdés július 2-án hatályát veszti. 12. (1) Aki jogosult erdészeti szakszemélyzetként történ ő nyilvántartásba vételét december 31-ig kezdeményezi, a 2. (2) bekezdés b) pontban foglalt feltételeket június 30-ig köteles teljesíteni.

5 (2) január 1-ét követően az erdészeti hatóság az e rendelet hatálybalépését megelőző en szakirányítási feladatok ellátására vonatkozóan nyilvántartásba vett erdészeti szakszemélyzetet a 4. (2) és (4) bekezdésben foglalt adatok egyeztetése mellett, amennyiben a) a 2. (1) és (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, jogosult erdészeti szakszemélyzet besorolással, b) a 2. (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, erdészeti szakszemélyzet besorolással, tartja nyilván. (3) Az erdészeti hatóság az e rendelet hatálybalépését megelőzően erdőő rzési feladatok ellátására vonatkozóan nyilvántartásba vett erdészeti szakszemélyzetet, a 4. (2) és (4) bekezdésben foglalt adatok egyeztetése mellett, amennyiben a 2. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, erdészeti szakszemélyzet besorolással tartja nyilván. (4) A (2) bekezdés a) pontja szerint jogosult erdészeti szakszemélyzetként nyilvántartott személy a 2. (2) bekezdés b) pontban foglalt feltételeket december 31-ig köteles teljesíteni. (5) Az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzetet törli a névjegyzékbő l, ha az (1) bekezdés, vagy a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének december 31-ig nem tesz eleget. (6) A 29/1997. (IV. 27.) FM rendelet elő írásai szerint készült, és az erdészeti hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőző en, az erdészeti szakszemélyzet, valamint a minisztérium vagy az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselő k részére kiadott szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény június 30-ig érvényes. Az erdészeti hatóság január 1. és június 30. között a 29/1997. (IV. 27.) FM rendelet elő írásai szerint készült szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt az e rendelet szerint rendszeresített szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény egyidejű térítésmentes kiadása mellett bevonja. (7) A 29/1997. (IV. 27.) FM rendelet elő írásai szerint készült egyenruha június 30-ig e rendelet szerinti egyenruhának minősül. 1. melléklet a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. Felsőfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképzettségnek minősül: 1.1. A József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán, 1.2. Az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karán, 1.3. A Budapesti Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Karán, 1.4. Az Erdőmérnöki Főiskolán, 1.5. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán, 1.6. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán, 1.7. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés. 2. Középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítésnek minősül: 2.1. Az Erdőgazdasági Középiskolában, 2.2. A Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozatán, 2.3. Az Erdőgazdasági Technikumban, 2.4. Az Erdőipari Technikumban, 2.5. Az Erdészeti Technikumban, 2.6. Az Erdészeti Középiskolában, 2.7. Az Erdészeti és Faipari Szakközépiskolában, 2.8. Az Erdészeti Szakközépiskolában 2.9 Az Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában megszerzett erdészeti képesítés. 2. melléklet a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelethez I. Az egyenruha elemeinek megnevezése és felsorolása A. B. C. D. E. Sorszám Megnevezés Irányszín Alap norma Elvi kihordási idő 1. Terepi szolgálati egyenruha 1.1. Téli viseletelemek Terepi téli kabát sötétzöld 1 db 36 hónap Polár dzseki egyben téli kabát bélés sötétzöld 1 db 36 hónap

6 Téli nadrág sötétzöld 2 db 24 hónap Téli sapka sötétzöld 1 db 36 hónap Téli ing zöld vagy homok 2 db 24 hónap 1.2. Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek Nyári-őszi-tavaszi nadrág sötétzöld 2 db 12 hónap Őszi-tavaszi mellény sötétzöld 1 db 24 hónap Dzseki sötétzöld 1 db 36 hónap Ing vagy póló zöld 3 db 12 hónap Nyári-őszi-tavaszi sapka sötétzöld 1 db 36 hónap 2. Irodai szolgálati egyenruha 2.1. Férfi viseletelemek Öltöny (zakó, pantalló, mellény) sötétzöld 1 db 24 hónap Irodai ing fehér vagy homok 3 db 12 hónap 2.2. Női viseletelemek Kosztüm (blézer és szoknya vagy nadrágkosztüm) sötétzöld 1 db 24 hónap Blúz fehér vagy bézs 3 db 12 hónap 3. További viseletelemek 3.1. Kalap sötétzöld 1 db 36 hónap 3.2. Nyakkendő sötétzöld 1 db 36 hónap 3.3. Sál sötétzöld 1 db 36 hónap 3.4. Pulóver sötétzöld 1 db 12 hónap 3.5 Félcipő barna vagy fekete 1 pár 3.5. Szolgálati oldaltáska, vagy hátizsák sötétzöld 1 db 36 hónap 4. Védőruházat 4.1. Esőruházat zöld 1 db 4.2. Gumicsizma zöld 1 pár 4.3. Kamásli sötétzöld 1 pár 4.4. Vízhatlan bakancs barna vagy fekete II. Egyenruha kiegészít ő jelzései 1. Az egyenruha gallérján (mindkét oldalon) és az erdészkalapon baloldalt (téli sapkán elöl) erdészjelvényt kell viselni. Az erdészjelvény fémből készült, kör alakú, felül nyitott, zöld fenyő koszorúban csillag alakban elhelyezett 5 tölgyfalevél. A galléron viselend ő jelvény 20 mm, az erdészkalapon, téli sapkán viselend ő pedig 40 mm átmérőj ű. A tölgyfalevelek színe: 1.1. Erdészeti szakszemélyzet esetében zöld, 1.2. Jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében ezüst, 1.3. Erdészeti hatóság és a minisztérium köztisztviselői esetében: arany 2. Az erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó személyek és az erdészeti szakszemélyzetre utaló kiegészít ő jelzések az egyenruha bal fels ő karján viselendők. A 3. és 4. pontban foglalt 60 mm külső átmérőj ű kiegészít ő jelzések, küls ő részükön sötétzöld, belül világoszöld alapszínűek. A kiegészítő jelzéseken lév ő erdészcsillag alapszíne, a küls ő rész alapszínével megegyez ő. Irány színkód Pantone 377C, Pantone 378C. A két alapszínt egymástól körben, fekete szín ű vonal választja el. A kiegészít ő jelzéseken lév ő feliratok, fehér színűek. 3. Az egyenruha bal fels karján viselend kiegészít jelzés erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ő ő ő ellátó személyek és esetében: 1 pár

7 4. Az egyenruha bal fels ő karján viselend ő kiegészít ő jelzés erdészeti szakszemélyzet esetében:

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet - 1 - az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól,

Részletesebben

MUNKAANYAG! A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

MUNKAANYAG! A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történő törlésének, tevékenységének, továbbképzésének részletes

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 1 A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet - 1 - a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart és

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart és Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart ntartása, nyilvántart ntartásból l való törlése és tevékenys kenységének, nek, továbbk bbképzésének szabályai NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőfel felügyeleti és s Erdővédelmi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 77. szám 16899

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 77. szám 16899 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 77. szám 16899 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 69/2010. (V. 13.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Važnanapomena: Fontos megjegyzés:

Važnanapomena: Fontos megjegyzés: Važnanapomena:Prevodovogpropisa, odnosno akta sasrpskogjezika na mađarski_jezik, omogućilajemisijaorganizacijezaevropskubezbednost i saradnju u RepubliciSrbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) saciljem da

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2012. (VII.5.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mez gazdasági termel k indulásához a 2012. évben igényelhet támogatások részletes feltételeir l Jelen közlemény az

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /... (..) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) 8. - a alapján az állam, vagy a közszolgáltatást nyújtó szervek által finanszírozott azaz nem önköltséges

Részletesebben

Budapest, 2014. február

Budapest, 2014. február A munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/1842/2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. február 28-án ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (..) NMHH rendelete a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről A mozgóképről

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter közleménye

A vidékfejlesztési miniszter közleménye A vidékfejlesztési miniszter közleménye az erdészeti szakszemélyzet, a minisztérium, valamint az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselők

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz Kitöltési útmutató szaktanácsadói névjegyzékbe történő új regisztrációhoz 1 Tartalom Új regisztráció lépései:... 4 A regisztráció sikeres befejezése:... 7 Adatmódosítás... 9 Hiánypótlás... 11 Kérdések

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra

Részletesebben