MUNKAANYAG! A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG! A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete"

Átírás

1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történő törlésének, tevékenységének, továbbképzésének részletes szabályairól és az erdészeti szolgálati szabályzatról Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény a (2) bekezdésének 17. és 21. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. E rendelet hatálya az erdészeti szakszemélyzet, valamint a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történő törlésének, tevékenységének és továbbképzésének szabályaira, és az erdészeti szakszemélyzet, az erdőgazdálkodásért felelős minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) erdészeti igazgatási munkakört betöltő köztisztviselőinek, valamint - az erdővédelmi szolgálat kivételével - az erdészeti hatóság köztisztviselőinek szolgálati igazolványával, szolgálati jelvényével, valamint egyenruha viselésével kapcsolatos szabályaira terjed ki. Az erdészeti szakszemélyzetre vonatkozó előírások 2. (1) Erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki közép- vagy felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezik, és vele kapcsolatban a 7. (1) bekezdésben foglalt kizáró okok nem állnak fenn. (2) Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésén felül a) a Magyar Köztársaság területén, erdőgazdálkodási szakterületen az elmúlt tíz évben legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint b) a 6. (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzésen részt vett, és a továbbképzés ismeretanyagának elsajátításáról az erdészeti hatóság előtt beszámolt. (3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában szakmai gyakorlatnak számít az erdészeti hatóság által köztisztviselői jogviszony keretében, valamint az erdőgazdálkodási vagy erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenységet végző egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet által munkaviszony vagy tagi jogviszony keretében, erdészeti szakirányítási feladatkörben történő foglalkoztatás időtartama.

2 3. (1) A nyilvántartásba vételt az ügyfél az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és a honlapján közzétett 1. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó formanyomtatványon kérelmezheti. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a) az erdészeti szakirányú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatát, b) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetén a szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolások másolatát, c) 1 db 3 X 4 cm méretű fényképet, valamint d) nyilatkozatot arról, hogy a 7. (1) bekezdés c)-e) pontjaiban felsorolt kizáró okok nem állnak fenn. (3) A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a kérelmező állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. (4) Az erdészeti hatóság elutasítja a nyilvántartásba vételt, ha a kérelmező nem felel meg az erdészeti szakszemélyzettel, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzettel szemben e rendeletben meghatározott feltételeknek, vagy az erdészeti hatóság 7. (2) bekezdése alapján hozott korábbi jogerős döntése alapján a nyilvántartásba vételre nincs mód. 4. (1) Az erdészeti hatóság az erdészeti szakszemélyzetként és a jogosult erdészeti szakszemélyzetként nyilvántartásba vett személyekről országos nyilvántartást (a továbbiakban: névjegyzék) vezet. (2) A névjegyzék az erdészeti szakszemélyzet alábbi adatait tartalmazza: a) természetes személyazonosító adatok, b) az erdészeti szakszemélyzet jogosultságok és kötelezettségek tekintetében történő besorolása: ba) erdészeti szakszemélyzet, vagy bb) jogosult erdészeti szakszemélyzet, c) nyilvántartási kód, d) a továbbképzéseken való részvételt igazoló bejegyzés, valamint e) törölt erdészeti szakszemélyzet esetén az újbóli nyilvántartásba vételtől való eltiltás lejáratának időpontja. (3) Az erdészeti szakszemélyzet köteles a névjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkező változást 15 napon belül az állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes erdészeti hatósághoz bejelenteni. (4) Az erdészeti hatóság központi szerve az erdészeti szakszemélyzet családi és utónevét, a (2) bekezdés b) pontja szerinti besorolását, nyilvántartási kódját, valamint külön hozzájárulása esetén egyéb adatait a honlapján közzéteszi.

3 5. (1) Az eljáró erdészeti hatóság az erdészeti szakszemélyzetet a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló külön jogszabályban foglalt díj ellenében egyedi sorszámozású szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, továbbá egyedi sorszámozású és személyre szólóan hitelesített erdészeti szolgálati naplóval látja el. (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése, b) a szolgálati igazolvány sorszáma, c) az erdészeti szakszemélyzet, ca) természetes személyazonosító adatai, cb) fényképe, cd) nyilvántartási kódja, d) a kiállítás dátuma, valamint e) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzőlenyomata, és vezetőjének aláírása. (3) Az erdészeti szakszemélyzet jelvénye pajzs alakú, 60 x 65 mm befoglaló méretű, jogosult erdészeti szakszemélyzetnél ezüstszínű, az erdészeti szakszemélyzet esetében bronzszínű - fémjelvény, középen piros, fehér, zöld színnel sávozott kör alakú mezővel, amelyet jobbról és balról 5-5 db zöld színű tölgyfalevél vesz körül. A fehér sávban aranybetűvel erdészeti szakszemélyzet felirat van. A jelvény sorszámát annak alsó harmadában fel kell tüntetni. (4) Az erdészeti szolgálati napló az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített nyomtatványtömb, melynek első személyazonosító lapja az alábbi adatokat tartalmazza: a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése, b) a szolgálati napló sorszáma, c) az erdészeti szakszemélyzet ca) természetes személyazonosító adatai, cb) állandó vagy ideiglenes lakcíme, cc) nyilvántartási kódja, cd) a 4. (2) bekezdés b) pontja szerinti besorolása, d) a kiállítás dátuma, e) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzőlenyomata, és vezetőjének aláírása, valamint f) a további lapjain az erdészeti szakirányítási tevékenységhez kapcsolódó események és adatok naplószerű vezetését biztosító előnyomtatott táblázat. (5) Az erdészeti szakszemélyzet a szolgálati igazolványt, és a szolgálati naplót köteles a helyszíni hivatalos eljárás során magánál tartani, a szolgálati jelvényt látható módon viselni, vagy felszólításra felmutatni. A szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, vagy a szolgálati jelvény elvesztését haladéktalanul be kell jelentenie az állandó vagy ideiglenes lakhelye szerint illetékes erdészeti hatóságnál.

4 A szolgálati igazolvány, vagy a szolgálati napló, vagy a szolgálati jelvény elvesztésének tényéről azok sorszámának feltüntetésével az erdészeti hatóság központi szerve a honlapján közleményt tesz közzé. (6) Az erdészeti szakszemélyzet a szolgálati naplóba köteles bejegyezni az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott rendeletekben (a továbbiakban együtt: Vhr.) számára kötelezettségként meghatározott tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó eseményeket, és az általa tett intézkedéseket. A szolgálati naplót dátum szerint, az események sorrendjében, olvasható kézírással kell vezetni. A szolgálati naplóba írt szöveget megsemmisíteni, kitörölni, a szolgálati naplóból lapokat kitépni tilos. A tévesen beírt szöveget áthúzással kell érvényteleníteni úgy, hogy az eredeti szöveg az áthúzás után is olvasható legyen. 6. (1) Az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére az alábbi továbbképzéseket szervezi: a) az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érintő hatályos jogszabályokról szóló általános továbbképzés, b) az a) pontban foglalt jogszabályok változásairól, valamint az alkalmazásuk aktuális kérdéseiről szóló, szükség szerinti gyakorisággal szervezett kiegészítő továbbképzés. (2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések ismeretanyagát, időpontját, időtartamát, tematikáját, az ismeretanyag elsajátításáról szóló beszámoló tartalmi elemeit, valamint a részvételi díjat az erdészeti hatóság központi szerve határozza meg, és azt a honlapján a képzések meghirdetése előtt legalább 60 nappal közzéteszi. (3) A jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles az (1) bekezdés b) pontja szerinti továbbképzéseken - az előadások és konzultációk időtartamának legalább 90%-án - részt venni, valamint a továbbképzés ismeretanyagának elsajátításáról az erdészeti hatóság előtt beszámolni. (4) A továbbképzést lebonyolító erdészeti hatóság a továbbképzésen való részvételt a (3) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése esetén bejegyzéssel igazolja a névjegyzékben. 7. (1) Az állandó lakhely szerint illetékes erdészeti hatóság az erdészeti szakszemélyzetet a) az erdészeti szakirányítási tevékenység megszüntetésének bejelentése esetén, b) halála esetén, c) cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alá helyezése esetén, d) bűncselekmény elkövetése miatt rá kiszabott végrehajtható szabadságvesztés esetén mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, valamint e) foglalkozástól való eltiltása esetén törli a névjegyzékből.

5 (2) Az illetékes erdészeti hatóság az erdészeti szakszemélyzetet törli a névjegyzékből, valamint az újbóli nyilvántartásba vételtől a) két évtől három évig terjedő időtartamra eltiltja, ha aa) az Evt. 90. (1) bekezdésében, illetve a Vhr. 42. (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy ab) olyan tevékenységek megkezdésére ad utasítást, vagy azokról műveleti lapot állít ki, amelyek jogszerű végrehajthatóságáról előzetesen, hitelt érdemlően nem győződött meg, b) egy évtől két évig terjedő időtartamra eltiltja, ha ba) az Evt. 98. (1) bekezdés b) pontjában, illetve a Vhr. 8. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, bb) közigazgatási eljárásban történő felhasználásra olyan dokumentumot állít össze, vagy közreműködik annak elkészítésében, amely valótlanságokat tartalmaz az erdő állapotáról, vagy bármely erdővel kapcsolatos cselekményről, vagy bc) olyan elvégzett tevékenységekről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelynek a tartalma nem felel meg a valóságnak, c) hat hónaptól egy évig terjedő időtartamra eltiltja, ha ca) az Evt. 98. (1) bekezdés a) pontjában, 98. (4) bekezdésében, valamint 101. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, cb) olyan tervezett tevékenységekről szóló erdőgazdálkodói bejelentést ellenjegyez, amelyek nincsenek összhangban az erdőtervben foglaltakkal, vagy sértik a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy cc) az Evt-ben, a Vhr-ben, vagy e rendeletben a szakirányítási tevékenységre vonatkozóan meghatározott egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget. (3) Az erdészeti hatóság a névjegyzékből való törlés (2) bekezdés szerinti eseteinek meghatározása során figyelembe veszi a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét. (4) A (2) bekezdés szerint eljáró erdészeti hatóság az erdészeti szakszemélyzet tagjának jelvényét, szolgálati igazolványát a névjegyzékből történő törléssel egyidejűleg bevonja, amelyről az erdészeti hatóság központi szerve a honlapján közleményt tesz közzé. Az erdészeti hatósági feladatokat ellátó személyekre vonatkozó szabályok 8. (1) Az erdészeti hatóság és a minisztérium erdészeti igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselői esetében e rendeletben foglalt szabályokat a közigazgatási szerveknél közszolgálati jogviszonyban álló személyekre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell figyelembe venni.

6 (2) Az erdészeti hatóság a közszolgálati jogviszonyban álló, erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztviselőket egyedi sorszámozású szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel látja el. A szolgálati igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza: a) a kiállító erdészeti hatóság megnevezése, b) a szolgálati igazolvány sorszáma, c) az erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztviselő ca) természetes személyazonosító adatai, cb) fényképe, d) az erdészeti hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos illetékességi terület megjelölése, e) a kiállítás dátuma, valamint f) a kiállító erdészeti hatóság bélyegzője, vezetőjének aláírása. (3) A közszolgálati jogviszonyban álló erdészeti hatósági feladatokat ellátó személyek jelvénye ovális alakú, 60 x 65 mm befoglaló méretű, aranyszínű fémjelvény, melyen a Magyar Köztársaság középen elhelyezett, színesre zománcozott címerét jobbról és balról félkör alakban futó 9-9 db zöld színű tölgyfalevél veszi körül, alul Erdészeti hatóság felirattal. A jelvény sorszámát annak alsó harmadában fel kell tüntetni. (4) Az erdészeti hatósági feladatot ellátó személy hivatalos eljárásának igazolása céljából köteles a szolgálati jelvényét ruházatán látható módon viselni, vagy felszólításra felmutatni, továbbá felszólításra a hivatalos személyi minőségét szolgálati igazolvánnyal is igazolni. (5) A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény elvesztését az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény az erdészeti hatósági feladatkör megszűnésekor visszavonásra kerül. A szolgálati igazolvány, vagy a szolgálati jelvény elvesztésének tényéről az erdészeti hatóság központi szerve a honlapján közleményt tesz közzé, feltüntetve az erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztviselő szolgálati igazolványának, vagy jelvényének sorszámát. Egyenruha viselés előírásai 9. (1) Az erdészeti szakszemélyzet, a minisztérium erdészeti igazgatási munkakört betöltő valamint az erdészeti hatóság köztisztviselői azonos formájú egyenruha viselésére jogosultak, amelynek kiegészítő jelzései egymástól eltérőek. Az egyenruha és kiegészítőinek leírását a 2. melléklet tartalmazza. Az egyenruhát csak az előírások szerint szabad viselni. Az egyenruha és kiegészítő jelzéseinek együttes viselése során szeszes ital, vagy kábító hatású anyag fogyasztása tilos. (2 ) Az egyenruhával rendelkezők, ha nem tartoznak az egyenruha viselésére jogosultak körébe, az egyenruha kiegészítő jelzéseit nem viselhetik. A rendszeresítettől eltérő ruházati viseletelemek egyenruhaként, illetve egyenruhával együtt nem viselhetők. Az egyenruha kiegészítő jelzései polgári vagy más öltözéken nem viselhetők, az egyenruha, vagy egyes eleminek, kiegészítő jelzéseinek bármilyen megváltoztatása vagy átalakítása tilos.

7 Tilos az egyenruhának és kiegészítő jelzéseinek együttes viselése a szolgálati feladatok ellátásával össze nem függő munkavégzés esetén. (3) Szolgálati feladatok ellátása során a terepi, és az irodai ruházati viseletelemek vegyesen, vagy együttesen nem viselhetők. Az egyenruha évszakok szerint meghatározott külső viseletelemei - a polár dzseki nyári és őszi-tavaszi ruházathoz, valamint a pulóver téli ruházathoz történő viselése, továbbá a lábbeli kivételével - más évszak ruházatával együtt nem viselhetők. A nyakkendő viselése csak az irodai egyenruha viselése esetében, a férfiak esetében kötelező. (4) Az egyenruha viselése az erdészeti szakszemélyzet őrzési tevékenysége és az erdészeti hatóság köztisztviselőinek ügyfélfogadási és ellenőrzési feladatainak ellátása során - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - kötelező. (5) Szolgálati érdekből az egyenruha viselési kötelezettség alól a közvetlen irányítást ellátó munkahelyi vezető adhat felmentést az erdészeti hatóság köztisztviselői részére,. A ruházati alapellátás feltételeit, alapellátási és utánpótlási normáit, az azokkal történő elszámolás feltételeit, a kihordási időt, az erdészeti hatóság, illetve a minisztérium köztisztviselői esetében a Közszolgálati Szabályzatban kell meghatározni. (6) Az egyenruha szabályszerű viselését az erdészeti szakszemélyzet esetében az erdészeti hatóság, az erdészeti hatóság köztisztviselői esetében a közvetlen munkahelyi vezető, továbbá a minisztérium, a minisztérium köztisztviselői esetében pedig a közvetlen munkahelyi vezető ellenőrzi. Záró és átmeneti rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az egyenruha 2. számú melléklet szerinti elemeinek alkalmazására vonatkozó előírások június 30-tól lépnek hatályba. (3) Amennyiben az ügyfél jogosult erdészeti szakszemélyzetként történő nyilvántartásba vételét december 31.-ig kezdeményezi, a 2. (2) bekezdés b) pontban foglalt feltételeket december 31-ig köteles teljesíteni. (4) Az állandó lakhely szerint illetékes erdészeti hatóság az Evt. hatályba lépését megelőzően a) szakirányítási feladatok ellátására vonatkozóan nyilvántartásba vett erdészeti szakszemélyzetet, amennyiben aa) a 2. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelel, jogosult erdészeti szakszemélyzet besorolással, ab) a 2. (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, erdészeti szakszemélyzet besorolással,

8 b) erdőőrzési feladatok ellátására vonatkozóan nyilvántartásba vett erdészeti szakszemélyzetet, amennyiben a 2. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, erdészeti szakszemélyzet besorolással, a 4. (3) bekezdésben foglalt adatok egyeztetése mellett december 31-ig nyilvántartásba veszi, valamint szükség esetén gondoskodik az 5. (1) bekezdésében, és a 7. (4) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról. (5) Az erdészeti hatóság által az Evt. hatályba lépését megelőzően, az erdészeti szakirányítási feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, valamint az erdészeti hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők részére kiadott szolgálati igazolvány, és szolgálati jelvény azok visszavonásáig érvényes.

9 1. melléklet a /2010. (.....) FVM rendelethez A nyilvántartásba vételi kérelem formanyomtatvány kötelező adattartalma 1. természetes személyazonosító adatok 2. állandó lakhely és tartózkodási hely 3. levelezési cím 4. telefonszám 5. cím

10 2. melléklet a /2010. (.....) FVM rendelethez Sorszám Az egyenruha elemeinek megnevezése és leírása Megnevezés Irányszín/ színkód Alap norma Elvi kihordási idő I. Terepi szolgálati egyenruha Téli viseletelemek 1. Terepi téli kabát zöld 1 db 36 hónap 2. Polár dzseki egyben téli kabát bélés zöld 1 db 36 hónap 3. Téli nadrág zöld 2 db 24 hónap 4.. Téli sapka (felhajtós) zöld 1 db 36 hónap 5. zöld vagy Téli Ing homok 2 db 24 hónap Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek 1. Nyári-őszi-tavaszi nadrág zöld 2 db 12 hónap 2. Őszi-tavaszi mellény zöld 1 db 24 hónap 3. Dzseki zöld 1 db 36 hónap 4. Ing vagy póló zöld 3 db 12 hónap 5. Nyári-őszi-tavaszi sapka zöld 1 db 36 hónap 7. Félcipő barna 1 pár 24 hónap II. Irodai szolgálati egyenruha Férfi viseletelemek 1. Öltöny (zakó, pantalló, mellény) zöld 1 db 36 hónap 2. fehér vagy Irodai ing homok 3 db 12 hónap Női viseletelemek 1. Kosztüm (blézer és szoknya vagy zöld nadrágkosztüm) 1 db 36 hónap 2. Blúz fehér vagy bézs 3 db 12 hónap III. További viseletelemek 1. Kalap zöld 1 db 36 hónap 2. Nyakkendő zöld 1 db 36 hónap 3. Sál zöld 1 db 36 hónap 4. Pulóver zöld 1 db 36 hónap 5. Szolgálati oldaltáska, vagy hátizsák zöld 1 db 36 hónap IV. Védőruházat 1. Esőruházat zöld 1 db 2. Gumicsizma zöld 1 pár 3. Kamásli zöld 1 pár 4. Vízhatlan bakancs barna 1 pár

11 I. Terepi szolgálati egyenruha A) Téli viseletelemek (1) Terepi téli kabát A kabát 5/8 húzózárral záródó, állógalléros, hátrésze sima húzózárral rögzített kapucnival, elöl 2 sima rejtett mellzsebbel, alul 2 db rátett, gombolható vagy cipzárazható zsebfedős dupla zsebbel, amely oldalról is használható. Eleje derékrészben zsinórral szorított, húzott. Ujja bevarrott, ejtett vállú, állítható kézelővel. A zsebek alul legombolhatók. A bélése kivehető, vagy steppelt béléssel ellátott. (2) Polár dzseki Lehajtható állógalléros, eleje húzózárral záródik. Aljabősége zsinórral állítható, vállán vállerősítő rátét található. Elején a két alsó zseb húzózárral záródik. A bal oldalán aszimmetrikus zsebfedővel záródó mellzseb található, ami egyben belső zseb is. Bevarrott ujja állítható kézelővel záródik. (3) Téli nadrág A téli nadrág 2 db svéd zsebbel, és 1 db farzsebbel ellátott. Jobb oldalon oldalzseb és tőrzseb. A derékpánton övbújtatók vannak, eleje húzózárral záródik. (6) Téli sapka A téli viselésre szolgáló sapka bélelt, sildből és rögzíthető, lehajtható fülvédőből áll. (7) Ing: rávarrott, legombolható 2 db zsebbel, vállpánt nélkül, hosszú ujjú kivitelben B) Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek (1) Nyári- őszi-tavaszi nadrág Formai kialakítása a téli nadrágéhoz hasonló, de eltérő alapanyagból készül. (2) Őszi-tavaszi mellény A bélelt őszi-tavaszi mellény eleje húzózárral záródik, nyaki része V kivágású. Elején 4 zsebes megoldású: a 2 rátett mellzseb zsebfedővel záródik, a 2 alsó zseb zsebléccel kialakított bevágott típusú. (3) Dzseki Derék alá érő, állógalléros, kétoldalt gumírozott, elöl cipzárral záródó, állítható kézelővel. 4 db rávarrott zsebbel, rejtett cipzárral záródó zsebfedővel ellátott. (4) Ing Rávarrott, legombolható 2 db zsebbel, vállpánt nélkül, hosszú vagy rövid ujjú kivitelben (5) Póló A rövid ujjú póló kerek nyakkivágású változatának eleje mellvonal magasságában vízszintes szabásvonallal tagolt, galléros változatának nyakkivágása három gombbal záródik. (6) Nyári-őszi-tavaszi sapka A sapka sildes, béleletlen, hátul bőségszabályozó pánttal. (7) Pulóver A kötött pulóver kerek nyakkivágású. Vállán vállrátét található. Jobb elején a zsebfedővel egy magasságban téglalap alakú rátét van. (8) Kalap Hagyományos, 4,5 cm-es karimájú kalap fonott zsinórdíszítéssel.

12 II. Irodai szolgálati egyenruha A) Férfi viseletelemek (1) Zakó: állógalléros (2,5 cm), sötétebb zöld alapszín, poliészterrel kevert gyapjúszövet, zsebfedő nélküli 3 db rejtett zseb, bal oldalon felső zseb, két oldalzseb, a zsebek paszpólozása 0,5 cm világosabb zöld szövetből varrott. Két gombos, enyhén karcsúsított, egyenes-sima szabású háttal. A zakó szövetével színben harmonizáló béléssel és csont utánzatú gombbal ellátott. A hajtókán rávarrott erdész csillag van. (2) Pantalló: hagyományos pantalló fazonú, felhajtó nélküli, egy bőség hajtással, 2 svéd zsebbel és 1 farzsebbel ellátott. (3) Mellény A zakóhoz tartozó mellény eleje V kivágású, 2 zsebléces zsebbel készül. A hátán két oldalt szorítópánttal állítható a bősége. (5) Irodai ing Rávarrott, legombolható 2 db zsebbel, vállpánt nélkül, hosszú vagy rövid ujjú kivitelben B) Női viseletelemek (1) Kosztüm a) Blézer Az elején 3 gombbal záródó karcsúsított blézer, fekvőgallérral kialakított kihajtós fazonú. Az alsó bevágott zsebek zsebfedővel záródnak. A bevarrott ujj alja hasítékos és 3 gombbal díszített. A hát alja középen hasítékkal készül. b) Szoknya Térdet takaró, derékpántba fogott, egyenes vonalú, bélelt alj, amely hátul kisméretű lépéshasítékkal készül. c) Nadrágkosztüm A nadrágkosztüm hagyományos szabásvonalú, felhajtó nélküli, egy bőség hajtással, 2 svéd zsebbel és 1 farzsebbel ellátott. (3) Hosszú és rövid ujjú blúz Gombolással záródó, fekvőgalléros, enyhén karcsúsított blúz, két rátett zsebbel, amelyek zsebfedővel záródnak. A hosszú ujjú blúz bevarrott ujjának alja kézelőpántba befogott, a rövid ujjú blúz hajtókás ujjal készül. III. Egyenruha kiegészítő jelzései (1) Az egyenruha gallérján (mindkét oldalon) és az erdészkalapon baloldalt (téli sapkán elöl) erdészjelvényt kell viselni. Az erdészjelvény fémből készült, kör alakú, felül nyitott, zöld fenyőkoszorúban csillag alakban elhelyezett 5 tölgyfalevél. A galléron viselendő jelvény 23 mm, az erdészkalapon, téli sapkán viselendő pedig 45 mm átmérőjű. A tölgyfalevelek színe: a) Erdészeti szakszemélyzet esetében zöld, b) Jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében ezüst, c) Erdészeti hatóság és a minisztérium köztisztviselői esetében: arany

13 (2) Az erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó személyek és az erdészeti szakszemélyzetre utaló kiegészítő jelzések az egyenruha bal felső karján viselendők (3) Az egyenruha bal felső karján viselendő kiegészítő jelzés erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó személyek és esetében; (4) Az egyenruha bal felső karján viselendő kiegészítő jelzés erdészeti szakszemélyzet esetében;

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2011.VI.30. ) 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba

Részletesebben

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet - 1 - az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter közleménye

A vidékfejlesztési miniszter közleménye A vidékfejlesztési miniszter közleménye az erdészeti szakszemélyzet, a minisztérium, valamint az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselők

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 1 A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet - 1 - a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Alkalmazási terület: 40 P. Megnevezés: 12M egységes rendészeti szolgálati ing, hosszú ujjú. Modellszám: 1021. Felhasználási terület: Rendvédelem

Alkalmazási terület: 40 P. Megnevezés: 12M egységes rendészeti szolgálati ing, hosszú ujjú. Modellszám: 1021. Felhasználási terület: Rendvédelem 12M egységes rendészeti szolgálati ing, hosszú ujjú 1021 Enyhén karcsúsított, különszabott dupla vállrészes, hátán két bőséghajtásos, hosszú ujjú, elején gombbal, gomblyukkal és klasszikus gallérral záródó

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Modelleírás: Alapanyag: A megrendelő kérése szerint. Alkalmazási terület: Megnevezés: Téli Dzseki. Felhasználási terület: Munkaruházat

Modelleírás: Alapanyag: A megrendelő kérése szerint. Alkalmazási terület: Megnevezés: Téli Dzseki. Felhasználási terület: Munkaruházat Téli Dzseki 1252 Egyenes vonalú, alja és ujja alja gumiház pántba fogott, vatelinnel bélelt dzseki. Elején 1-1 db húzózárral záródó mellzseb és 1-1 db alsó ferde benyúlású egyszegélyes bevágott zseb található.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Nadrág, mellesnadrág Nadrág Modell:011 Leírás: 2 elejezseb 1 farzseb 1 collostokzseb gombos slicc

Nadrág, mellesnadrág Nadrág Modell:011 Leírás: 2 elejezseb 1 farzseb 1 collostokzseb gombos slicc Nadrág, mellesnadrág Nadrág Modell:011 Leírás: 2 elejezseb 1 farzseb 1 collostokzseb gombos slicc 559 - sötétkék - 100% PM - 280 565 - bordó - 100% PM - 260 570 - búzavirágkék - 100%PM - 260 583 - mohazöld

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Formaruha ELFOGADVA:

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Formaruha ELFOGADVA: ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Formaruha 2013 ELFOGADVA: 3 Jólláthatósági mellény: Javasolt alapanyag: - 67% pes, 33% pamut teflonszálas vízhatlan tartós alapanyag. a., 160 gr/m2 területi sűrűségű vékonyabb

Részletesebben

Standard kollekció. WorkerPro

Standard kollekció. WorkerPro WorkerPro 8014 REX Férfi hosszú ujjú dzseki, kék Rejtett patentgombok elöl. Patentgombokkal állítható mandzsetta. 8064 ALEC Férfi hosszú ujjú félkabát, kék Rejtett patentgombok elöl. Fedeles zseb a mellkas

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Ajánlat. Lángálló, vegyszerálló, antisztatikus védőruházat. Tisztelt Cím,

Ajánlat. Lángálló, vegyszerálló, antisztatikus védőruházat. Tisztelt Cím, Ajánlat Lángálló, vegyszerálló, antisztatikus védőruházat EK tanúsítvány: B-022/2014 Az elmúlt két évben számos, védőruhákra vonatkozó európai szabvány megváltozott. A magyar gyártók és felhasználók szempontjából

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 0 /0. tanévre Női szabó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 54 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

I. ÁRKATEGÓRIÁS MUNKARUHÁK

I. ÁRKATEGÓRIÁS MUNKARUHÁK I. ÁRKATEGÓRIÁS MUNKARUHÁK MAX kék/fekete munkaruha 44-68 méretek Kabát:dzseki fazonú, rejtett cipzárral, rugalmas kötött mandzsetta, levehetı ujjakkal mellénnyé alakítható, Deréknadrág, kertésznadrág,

Részletesebben

Megnevezés: Egyenes aljú kabát szinkominált. Modellszám: 2000. Felhasználási terület: Önkormányzatok

Megnevezés: Egyenes aljú kabát szinkominált. Modellszám: 2000. Felhasználási terület: Önkormányzatok Egyenes aljú kabát szinkominált 2000 Egyenes vonalú, elöl végig gombos egyvarrásos ujjú zubbony, melynek könyökrésze folttal erősített. Ujja alja kézelőbe fogott. Magasan záródó, szögletes végű, körben

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Szómagyarázat. Zsebek: Svédzseb Olyan zseb,ahol a zsebnyílás az oldalvonalról derékvonalig ferde irányba tart.

Szómagyarázat. Zsebek: Svédzseb Olyan zseb,ahol a zsebnyílás az oldalvonalról derékvonalig ferde irányba tart. Szómagyarázat Zsebek: Svédzseb Olyan zseb,ahol a zsebnyílás az oldalvonalról derékvonalig ferde irányba tart. Zsebfedős zseb A zseb nyílását takaró, esetleg rágombolható vagy nyomó kapoccsal ellátott fedőlap,

Részletesebben

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart és

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart és Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart ntartása, nyilvántart ntartásból l való törlése és tevékenys kenységének, nek, továbbk bbképzésének szabályai NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőfel felügyeleti és s Erdővédelmi

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-,

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-, 4.sz. melléklet a MÁV Zrt. Kollektív Szerződéséhez A. A MÁV Zrt. munkavállalóinak egyen-, formaruházati ellátása I. Jogosultság 1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás Egységes szerkezetben. Hatályos 2012. május 9-től. 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési

Részletesebben

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a város címeréről, zászlójáról és azok használatáról (egységes szerkezetben) Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.)

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

MunkaTárS Első választás munkaruházatban!

MunkaTárS Első választás munkaruházatban! Általános biztonsági és munkavédelmi lábbeli 588 Tulajdonságok Olajálló, antisztatikus, csúszásgátló talp, acél orrmerevítő. Védelmi osztály Felsőrész Talp Nettó ár Ft S1 bőr PU/PU 4010 Átszúrás ellen

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Budapest, 2014. február

Budapest, 2014. február A munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/1842/2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. február 28-án ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Munkaruházat és védőeszközök szállítása tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Munkaruházat és védőeszközök szállítása tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Munkaruházat és védőeszközök szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március Oldal: 11 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (..) NMHH rendelete a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről A mozgóképről

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

KATALÓGUS 2017 Márkás reklámtextil ADLER

KATALÓGUS 2017 Márkás reklámtextil ADLER KATALÓGUS 27 Márkás reklámtextil ADLER A MALFINIRŐL Minőségi anyagok, odafigyelés a részletekre, elegancia. Ez jellemzi a MALFINI luxus kollekció tagjait, amelynek köszönhetően már 5 éve elnyertük legigényesebb

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

D U N A V É R T I D Ő J Á R Á S E L L E N I V É D E L E M

D U N A V É R T I D Ő J Á R Á S E L L E N I V É D E L E M D U N A V É R T I D Ő J Á R Á S E L L E N I V É D E L E M IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM A szabadban végzett munkánál egyszerre kell védelmet nyújtani a hideg, az eső, a szél hatása ellen és egyúttal lehetővé

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Munkakabát Cikkszám

Munkakabát Cikkszám WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 00 Budaörs, Gyár u.. - Tel.: (00 ) /8-0 - Nyomtatva Magyarországon P 00/M 08 090/H 080/B 000 0/009 9 Szürke, kék betétekkel 8 9 00 8 0 9 00 0 9 00 9 00 9 00 8 9 00 8 0 9 00

Részletesebben

I. Fejezet. A címer leírása

I. Fejezet. A címer leírása Kacsóta Községi Önkormányzat 12/2009. (XI. 9.) KT rendelete Kacsóta Község jelképeinek használati rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok. Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS

Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok. Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Kárpát-medencei Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az Kárpát-medencei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

T/10902. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról

T/10902. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10902. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

I. Fejezet. Szentgotthárd város címerének leírása és a címer használata. 1..

I. Fejezet. Szentgotthárd város címerének leírása és a címer használata. 1.. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 3/1992. (IV.24.)ÖKT. rendelete a városi címer, zászló 1 és a Szentgotthárd név használatáról Módosította: a 8/2000. (II.24.) ÖKT. rendelet, a 22/2006. (IV.28.)ÖKT.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Mellékletek. / ügyvédjelölti /

Mellékletek. / ügyvédjelölti / Mellékletek / ügyvédjelölti / Kérelem az elnökséghez címezve Rövid önéletrajz Diploma közjegyző által hitelesített másolata Személyi igazolvány, lakcímkártya fénymásolata 3 db világos hátterű, 4X4-es színes

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével.

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről A városi címer és zászló leírása

Részletesebben

W O R K W E A R M A D E R E A L

W O R K W E A R M A D E R E A L KATALÓGUS 2017 WORKWEAR MADE REAL A RIMECK munkaruha ötvözi a szuper-ellenálló szövetet és minőségi szaktudást, az ADLER reklámtexil hátterével, szolgáltatásaival és hírnevével. A RIMECK munka és kantáros

Részletesebben

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről. 1. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről. 1. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (2) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet. a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet. a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (2) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1993. (III.1.) önkormányzati rendelete Elek címerének és zászlójának alkotásáról és használatának szabályairól Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! Tisztelt Hölgyem / Uram! Mindenekelőtt szeretettel köszöntöm a Rikovinett Kft. valamint a magam nevében és kérem szenteljen néhány percet bemutatkozó anyagunk áttekintésére. Cégünk, a Rikovinett Kft. az

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat

I. FEJEZET. 1. A mezei őrszolgálat SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/1999. /IV.22./ számú r e n d e l e t e a MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL ===================================== Szigetszentmiklós Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Mellékletek. / ügyvédi /

Mellékletek. / ügyvédi / Mellékletek / ügyvédi / Kérelem az elnökséghez címezve Rövid önéletrajz Diploma közjegyző által hitelesített másolata /Békés megyei ü.jelöltek esetén nem kell/ Szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Részletesebben