Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével"

Átírás

1 Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Pádár Csilla ATI-KTVF november 19.

2 Vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles biohulladék: minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható biohulladék-kezelő telep: a biohulladék begyűjtésére, gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására szolgáló telephely A törvény hatálya az állati hulladékra (beleértve az állati tetemeket, a trágyát), valamint más természetes, a mezőgazdaságban felhasználható nem veszélyes anyagokra csak annyiban terjed ki, amennyiben azokról jogszabály másképp nem rendelkezik.

3 45/2012. (V. 8.) VM rendelet alapján: Rendelet hatálya kiterjed: állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre, amelyek a közösségi jogszabályok értelmében emberi fogyasztásra nem használhatók fel; Fogalmak: állati melléktermékek : állatok teljes teste vagy testrészei, állati eredetű termékek, vagy más, állatokból nyert termékek, amelyeket nem emberi fogyasztásra szántak, beleértve a petesejteket, embriókat és a spermát is; állati melléktermékekből származó termékek : állati melléktermékek egy- vagy többlépéses kezelésével, átalakításával vagy feldolgozásával kapott termékek

4 Melléktermék, vagy hulladék (jelenleg hatályos jogszabályok alapján) Biohulladékok közé sorolható a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet alapján (többek közt) mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai hulladékká vált állati szövetek állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok mosásból és tisztításból származó iszapok, hulladékká vált állati szövetek fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az állati eredetű melléktermékek egyben biohulladékok is.

5 Nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások a 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, valamint az állati eredetű melléktermékek szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, értékesítését, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles a keletkezett állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni. Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként köteles évente egy alkalommal a tárgyévet követő év március 1-jéig bejelenteni a telephelye szerint illetékes kerületi hivatalnak a 4. melléklet szerint. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén az attól számított tizenöt napon belül teljesíteni kell. Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles az átvett esetlegesen továbbadott állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként a tárgyévet követő év március 1-jéig bejelenteni a telephely szerint illetékes kerületi hivatalnak.

6 Nyilvántartás és adatszolgáltatás A 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet nem rendelkezett az állati hulladékok nyilvántartásáról, adatszolgáltatásáról. Ezért a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet hatálybalépéséig a nyilvántartást és adatszolgáltatást a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint kellett elkészíteni, ill. az adatszolgáltatást a területileg illetékes KTVF-nek kellett megküldeni évtől kinek kell, ill. nem kell adatszolgáltatást benyújtania a KTVFek felé Állattartó telepeknek az elhullott állatokról, illetve a keletkezett trágyáról nem kell; Vágóhidakon, állati nyersanyagokból kiinduló élelmiszer-termékeket gyártó üzemeknek, ill. tej és tejtermék előállító üzemeknek nem kell, kivéve a szennyvízkezelési maradékokat. A kezelőknek az átvett állati melléktermékekről nem kell; A kezelőnek hulladék nyilvántartást és adatszolgáltatást kell vezetnie: begyűjtött, általa fel nem dolgozott, más kezelőnek tovább adott hulladékokról; a termelés során keletkező hulladékokról; égetésre, együttégetésre, ill. hulladék lerakóban történő ártalmatlanításra átvett hulladékokról

7 KTVF-ek engedélyezési hatáskörei Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján: Kezelők tekintetében Állati anyagok feldolgozása: Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással. Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel Termelők tekintetében: Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.

8 Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással, Tej kezelése és feldolgozása, ahol a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban). Nagy létszámú állattartás Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint a) férőhely baromfi számára, b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, c) 750 férőhely kocák számára.

9 A felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján: Kezelők és termelők tekintetében egyaránt: Egyéb, az pontba nem tartozó építmény 3 ha területfoglalástól beépített vagy beépítésre szánt területen Kezelők tekintetében Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása, amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) 50 MW kimenő teljesítménytől Nemveszélyes hulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül

10 Termelők tekintetében: Húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállításától Vágóhíd 25 t/nap vágottsúly-kapacitástól Halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék előállításától Tejtermékgyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiségtől Nyersbőrcserző üzem 12 t/nap kikészített bőr előállításától Intenzív állattartó telep a) baromfitelepnél 100 számosállattól broilerek számára b) baromfitelepnél 200 számosállattól tojók számára c) sertéstelepnél 500 számosállattól sertéshízók számára d) sertéstelepnél 150 számosállattól sertés kocák számára e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól f) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében 50 számosállattól

11 Hulladékkezelési engedély köteles Az élelmiszerhulladékok közé sorolt használt sütőolaj és zsiradék (kivéve, ha: nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközökről származik, takarmányozási célra szánják, nyomással történő sterilizálással való feldolgozásra, vagy biogázzá vagy komposzttá történő átalakításra szánják) szállítása és kezelése Az 1. kategóriába tartozó anyagokat feldolgozó üzemeknek és egyéb létesítményeknek, amelyekben különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagot távolítanak el, a vágóhidaknak és a 2. kategóriába tartozó anyagokat feldolgozó üzemeknek a szennyvíz előkezelést követően, illetve az olyan létesítmények esetében, ahol a 142/2011/EU bizottsági rendelet szennyvíz előkezelést nem ír elő, a szennyvízkezelési maradékok kezelése (ártalmatlanítás, hasznosítás). Légszenyező pontforrás üzemelési engedélyhez kötött 140 kwth és az ennél nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések üzemeltetése

12 KTVF szakhatóságként jár el Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott engedélyköteles létesítmények, illetve üzemek létesítését az állategészségügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szakhatósági hozzájárulás figyelembevételével az építésügyi hatóság engedélyezi. Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e) j) pontjában meghatározott üzemek működését a közegészségügyi és környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás figyelembevételével az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyezi. Állattartó telepek építésügyi engedélyeztetése Vágóhidak építésügyi engedélyeztetése Hústermék gyártó üzemek építésügyi engedélyeztetése Tejtermék gyártó üzemek építésügyi engedélyeztetése kivéve ha azok IPPC, illetve környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkeznek

13 Fontos: A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, kormányrendeletben meghatározott esetekben (jelen esetben építési engedélyeztetés) a felügyelőség - a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.

14 24. cikk (1) létesítmények bekezdésében meghatározott engedélyköteles a) állati melléktermékek feldolgozása nyomással történő sterilizálás, a 15. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett feldolgozási módszerek vagy a 20. cikkel összhangban engedélyezett, alternatív módszerek révén; b) az állati melléktermékek és az azokból származó termékek hulladékként történő ártalmatlanítása égetéssel, kivéve az olyan létesítményeket vagy üzemeket, amelyek működését a 2000/76/EK irányelvvel összhangban engedélyezték; c) a hulladéknak tekintett állati melléktermékek és az azokból származó termékek ártalmatlanítása vagy hasznosítása együttégetéssel, kivéve az olyan létesítményeket vagy üzemeket, amelyek működését a 2000/76/EK irányelvvel összhangban engedélyezték; d) állati melléktermékek és az azokból származó termékek éghető tüzelőanyagként történő felhasználása; e) kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledel előállítása; f) szerves trágyák és talajjavító szerek előállítása; g) állati melléktermékek és/vagy az azokból származó termékek biogázzá vagy komposzttá alakítása;

15 h) állati melléktermékek összegyűjtés utáni kezelése például válogatás, darabolás, hűtés, fagyasztás, sózás, nyersbőr és irha, vagy különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítása révén; i) állati melléktermékek tárolása; j) olyan állati melléktermékekből származó termékek tárolása, amelyeket: I. elégetés vagy hulladéklerakóban történő elhelyezés révén ártalmatlanítanak, vagy együttégetéssel ártalmatlanítanak vagy hasznosítanak; II. éghető tüzelőanyagként használnak fel; III. takarmányként használnak, kivéve a 183/2005/EK rendelettel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett létesítményeket vagy üzemeket; IV. szerves trágyaként vagy talajjavító szerként használnak, kivéve a közvetlen felhasználás helyszínén történő tárolást.

16 Égetőművek engedélyezése Az állati melléktermékek és az azokból származó termékek hulladékként történő ártalmatlanítását, a hulladéknak tekintett állati melléktermékek és az azokból származó termékek ártalmatlanítását vagy hasznosítását együttégetéssel, illetve állati melléktermékek és az azokból származó termékek éghető tüzelőanyagként történő felhasználását a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerint az üzem telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság állategészségügyi szakhatósági hozzájárulással engedélyezi. Amennyiben az üzemben kizárólag állati eredetű mellékterméket kívánnak égetni, az ilyen égető vagy együttégető üzemet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyezi a környezetvédelmi szakhatóság bevonásával. A kiskapacitású égetők működésének engedélyezéséhez ha azt az állattartó kizárólag a saját telepén elhullott, nem kérődző élelmiszertermelő állatok égetésére használja nem szükséges a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása.

17 Várható változások az új hulladékokról szóló tv. alapján A törvény hatálya kiterjed azokra az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeket, amelyeket a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekről szóló jogszabályok alapján lerakásra szánnak, Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában e törvény hatálya kiterjed: az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeket, ha azokat égetésre, valamint biogáz- vagy komposztáló üzemben történő hasznosításra szánják, Nem terjed ki a törvény hatálya: a fekáliára ha arra a (2) bekezdés c) pontja nem terjed ki, a trágyára, a szalmára, valamint a mezőgazdasági termelőtevékenység vagy erdőgazdálkodás, illetve fafeldolgozás során képződő egyéb nem veszélyes természetes anyagra, amelyet a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy biomasszaként energia előállítására használnak a környezetre és az emberi egészségre veszélytelen eljárással vagy módszerrel

18 biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék Az e törvény hatálya alá tartozó állati mellékterméket az (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalommeghatározással összhangban kell értelmezni. Az élelmiszer- és konyhai hulladékra vonatkozó előírásokat a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendeletben, valamint

19 a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eltérésekkel összhangban kell értelmezni A fentiek alapján: A trágyát a biogáz üzemekben nem kell hulladékként kezelni. Azonban a többi állati melléktermék vonatkozásában a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárásokat továbbra is le kell folytatni.

20 Köszönöm a figyelmet

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről OptiJus Opten Kft. I. 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről A 2011.8.1. és

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére,

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére, EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL, A NYILVÁNOSSÁGNAK A DÖNTÉSHOZATALBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRŐL ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL Jelen Egyezményhez csatlakozó

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben