Tisztelt Hittestvéreim!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hittestvéreim!"

Átírás

1 Ára: 200 FO RINT 76. évf. 16. szám szep tem ber 1. Elul SCHÖNER ALFRÉD Kéz a kézben, összefogva Em lék és re mény az zsi dó év re Binjamin Kaszpi klas szi kus ver sét Nachum Nerdi ze né sí tet te meg, s az elmúlt évtizedekben szinte népdallá nemesedett Izraelben. A kéz a kézben gondolata asszociációvariációkat vésett a lelkembe... A MA GYAR OR SZÁ GI ZSI DÓ HIT KÖZ SÉ GEK SZÖ VET SÉ GÉ NEK LAP JA HEISLER ANDRÁS Visszanézni a dombtetôrôl Miért egyedi az 5781-es zsinagógai év? Azért, mert pon to san olyan volt, mint a pol gá ri idôszámítás sze rin ti 1831-es esztendô. Mindkettô a megpróbáltatások szomorú esztendeje ben az ázsiai kolera szedte áldozatait, és a pesti zsidó központként mûködô Orczy Háznak mindkét zsinagógáját be kel lett zár ni. A Tó ra még is azt ta - nít ja ne künk, hogy a ne héz évek- bôl lehet a legtöbbet tanulni. Mert minden nehézség egyben esély a kilábalásra. József személyiségének fejlôdése is pontosan ezt mutatja a Bibliában. A korábban csak saját magával fog lal ko zó, má sok ban sa ját csodálóit látó vagy remélô fiatal a történet során két alkalommal is megjárta a mélységeket. Egyszer a gödör fenekén, ahová a testvérei lökték, majd Potifár börtöncellájának sötétjében. Joggal hihette, nincs kiút, hogy élete ott, a mélységekben véget ér, elpusztul a verem ben vagy a bör tön ben, ahol már bizonyára mindenki megfeledkezett róla. Aztán a mélységek után egyre magasabbra emelkedett. Ké pes volt fel mér ni va lós helyzetét, saját felelôsségét abban, aho vá ju tott, és így jobb em ber ré vált. A kissé önzô és elviselhetetlen fiatalból nagy vezetô lett. Igazi, mert képessé vált mások álmaira is figyelni. Különös értéke a héber Bibliának, hogy hôseit nem idealizálja, ha nem az em ber fejlôdésének esé - lyét mutatja meg nekünk. Közösségi vezetôkként az ôszi ünnepekre történô fel ké szü lés kor ôszintén kell visszatekintenünk arra az útra, amit az el múlt esztendô so rán bejártunk. Az ítélet napja talán ezért egyben az újjászületésé is. Az zsinagógai esztendônk is sok tépelôdést, meg ér tést és felelôsségvállalást kí vánt vagy kí vánt vol na. Ne héz volt, mert vé - gigkísérte az egészségügyi válság, az aggodalom a tartósan bezárt zsinagógákért, a hetekre bezárt iskolákért, a bentlakásos intézményeinkért és lakóikért, az elmúlt években remekül kiépített turisztikai tevékenységünk egyik napról a másikra történô megszûnéséért, s miatta az ellehetetlenülô pénzügyi helyzetért. A kialakult krízishelyzetben a gyengék belsô árulásáért és a méltatlan külsô támadásokért. A Mazsihisznek ebbôl a sö tét verembôl kellett feltápászkodnia s újra kijönnie a fényre. Sok mindent végig kell gondolni, saját hibáinkat kijavítani, és mindig a közösség álmait szolgálni. Erôsek vagyunk. Sokat tettünk azért, hogy ebbôl a vir tu á lis verembôl kikerüljünk. A lehetetlen pandémiás környezetben eredményeink magukért beszélnek. Rab bi ja ink ve ze té sé vel kö zös imáinkat amíg kellett, áttettük az online térbe. Köszönet érte a vallási vezetôknek! Folyamatosan mûködött a krízismenedzsmentünk, s ta lán en nek is köszönhetô, hogy sem intézményeinkben, sem közössé ge ink ben pandémiás góc nem alakult ki. Új szociális programokat indítottunk, melyben a második generáció tagjainak, illetve a Covidban gazdaságilag sérült zsidó családoknak tudtunk segítséget nyújtani. Köszönet a Joint támogatásának, ami lehetôvé tette, hogy korábbi szociális keretünket megtíz sze rez zük! Gon dos kod tunk a- zok ról a hittestvérekrôl, akik fi zi - kai segítségre szorultak. Köszönet önkénteseinknek! Részt vettünk a nem ze ti oltakozási prog ram ban. Több tízezer budapesti polgárt oltottunk be, zsidókat és nem zsidókat egyaránt. Köszönet a Szeretetkórház teljes állományának, és itt is az önkénteseknek! Emberfeletti munkát végeztek. Befejeztük a vidéki vallási turizmushoz kapcsolódó GINOP-programunkat, épít jük a kórházunkat, átadtuk a Rumbach utcai zsinagóga épületét. Köszönet a menedzsmentnek érte! Mind eköz ben az online tér ben a Mazsihisz ve ze té se fo lya ma to san dol go zott. A mû kö dé sünk höz szükséges döntéseket meghoztuk. El ké szült a zár szám adás, az új költségvetés, nem engedtük, hogy megálljon az élet körülöttünk. Ellenálltunk a külsô támadásoknak, nem dôltünk be az ijeszt ge tés nek. A Vezetôség tag jai erôsek és bát - rak voltak, köszönet érte! Igen, az el múlt zsi na gó gai évet a válság jellemezte. De minden válság egyben a változás reménye. Min den eset re ér de mes meg vizs - gál nunk sa ját felelôsségünket mind ab ban, ami tör tént ve lünk. Fon tos len ne mind annyi unk nak levonni a tanulságokat, de nem a másik, hanem saját magunk hibáival foglalkozni, mindenkinek azt kelljen kijavítani. Láthatóan közösségünk tartalékai nagyok, nélkü lük nem tud tuk vol na az el múlt esztendô akadályait leküzdeni. Ked ves Hit test vé re im! Ami kor va la men nyi ük nek tisz ta szívbôl lösonó tajvó tikoszévut kí vá nok, idén ezt rendhagyó módon teszem. (Folytatás a 3. oldalon) MESTER TAMÁS Tisztelt Hittestvéreim! A ros hásáná, az év fe je, a két na pos ün nep az ön vizs gá lat, a bûn bá - nat és a bocsánatkérô imák ide je. A Jóteremtô is egé szen biz to san így gon dol ja, hi szen nem kell kü lö nö - sebben elmagyarázni nem zsidó honfitársainknak, hogy az újév most nem a jó kedv és a mu la tás ide je. Mind nyá jan: zsi dók és más hi tû ek az or - szág ban, de szer te a vi lá gon olyan idôket élünk, ahol a min den nap ja ink - ban az örömöket hol jobban, hol enyhébben egy világjárvány árnyékolja be. Idén ros hásánákor reményeink szerint annak fogunk örülni, ha zsinagógáink szó szerint tárt kapukkal tudják majd fogadni a híveket, hiszen er re majd más fél évig alig volt lehetôség. Mi köz ben em lé ke zünk azok ra a szeretteinkre, ismerôseinkre, honfitársainkra leírni is fájdalmas: fô, akik a pandémia ál do za tai let tek. Ün ne pi imá ink mel lett azért is fo hász kod junk az Ö.valóhoz, hogy az elôre jelzett negyedik hulláma a kórnak minél enyhébb lefolyású legyen mind az áldozatok száma, mind a tünetek vonatkozásában. Az zsinagógai esztendô nyitányát sokunkban ezen gondolatok határozzák meg. Kedves Hittestvéreim, jöjjenek minél nagyobb számban a BZSH körzeti zsinagógáiba az újév alkalmából, hallgassuk meg a sófár hangját, figyeljünk rabbijaink ünnepi gondolataira, merítsünk belôle erôt mindennapi teendôinkhez. Kívánom, hogy a budapesti zsidó közösség minden tagja, a magyarországi zsidóság, egyben hazánk minden polgára egészségben és boldogságban él je meg a következô zsi na gó gai év min den egyes nap ját! Lösonó tajvó, jó beíratást és bepecsételtetést Mindnyájuknak! 1. Ezriel Yitzhak ke ze Ezriel Yitzhak 119 év vel ezelôtt, 1902-ben szü le tett egy Sza bolcs-szat - már me gyei nagy köz ség ben. Va la mi kor ezt a me gyét kleine Jerusáláimnak hívták, és a magyarországi ortodoxia egyik fellegvára volt, gyönyörû zsinagógával, iskolával, jesivával, mikvével. A jesivá élén egy nagy hí rû rabbidinasztia egyik kiemelkedô sze mé lyi sé ge, Asher Amschel Jungreisz rab bi állt. Sor sa mint a ko ra be li szent em be - rek több sé géé, a soá már tír ja lett. Ezriel Yitzhak családját, elsô feleségét, négy gyönyörû gyermekét, testvéreit, szüleit Auschwitzba vitték. Mindannyiukat elnyelte a pokol. Ezriel Yitzhak azonban a munkaszolgálatból Mauthausenbe került. Sok tízezer társával együtt kiszolgáltatva, modern kori rabszolgaként szenvedte át az erôszak féktelen tobzódását. Ô is át él te az örök zsi dó sor sot. En ni alig kap tak. Idônként plusz éle - lemhez csak úgy jutottak, ha a tábor mellett elsuhanó vonatból egy-egy jólelkû osztrák kenyérdarabokat dobott ki az ablakon. Ezriel Yitzhakot csupán az éltette, hogy egyszer mégis hazamegy Csengerbe a családjához, feleségéhez és gyermekeihez utolsó heteiben Ezriel Yitzhak is ott állt a nyi kor gó sí nek mel lett, mint sok száz más tár sa, s vár ta az oda - dobott kenyérmorzsákat. Hirtelen egy falatnyi kenyérdarab hullott ki a vonat ablakából, és az ô lábánál landolt. Körülnézett, hogy felvegye-e, felveheti-e a földrôl. Felvette. A tábor egyik ismert figurája, egy lelkileg és fizikailag különlegesen romlott ôr, aki mindig furkósbottal járt, szemtanúja volt a jelenetnek. Oda ment Ezriel Yitzhakhoz, és azt kér dez te tôle ci ni ku san, hogy mer te felvenni a földrôl a kenyérdarabot. Na gyon éhes va gyok hang zott a vá lasz. Dobd el, bü dös zsi dó! Ezriel Yitzhak ki csit gon dol ko dott, ek kor az ôr a bot já val a fe je fe lé ütött. Ezriel Yitzhak ref lex sze rû en ar ca elé emel te ke zét, ne hogy az ütés ott ér je. Így a kar ja fog ta fel e ke gyet len moz du la tot. Kezébôl ki esett a ke nyér, s szin te sí ró han gon a föld re esett. A kar ja el tört, csak a bôr tar - totta össze a szétnyílt csontokat. Az ôr gúnyosan vigyorgott. Most már felveheted. Nem ve szem fel! hang zott a da cos vá lasz. Az ôr akkor pisztolytáskájához nyúlt, elôvette fegyverét, és a zsidó fejéhez szegezte. Ezriel Yitzhak feleségére és gyerekeire gondolt, akik hazavárják. Törött karral s meggyötört lélekkel felvette a kenyeret annak reményében, hogy újból találkozhat szeretteivel. Ám amikor visszatért Csengerbe, nem volt, aki vár ja, csak az üres ház és az el tu laj do ní tott bú - torok hiánya jelezte, hogy részese lett a modern kori történelem tragédiájának. A csont szabálytalanul, de összeforrt, azonban a lelke halála napjáig viselte a mauthauseni traumát. Amikor péntek esténként új házassága egyetlen gyermekének fejére tette áldó kezét, mindig a mauthauseni trauma lebegett a szeme elôtt. Soha nem felejtette el. Az ô kezébôl más ként áradt az ál dás, az ô szá já ból min dig su gár zott a szeretet. Makrisz Agamemnon: Mauthauseni em lék mû 2. Yoni ke ze Yoni már Izraelben született. Héber az anyanyelve, de magyarul is beszél. Mindössze hatesztendôs. Szülei vigyáznak rá és kisöccsére, és biztosítják számukra a felhôtlen gyermekkort. Felhôtlen gyermekkor? Nagy ap ja már más fél éve nem lát ta ôket, ez a pandémia idôszaka. Ko - runkban ez még ismeretlen világjárvány, amelynek beláthatatlan következményei lettek, és beláthatatlan következményei lesznek. Mindannyian megviseltek vagyunk. Itthon és otthon egyaránt. Nagy ap ja, ahogy ezt ô is lát ta a szülôi ház ban, oda ül Yoni ágya mel lé, és al vás elôtt el mond ja ve le az ôsi imád ság sza va it, az az krismelájnolnak: él melechneemán, smá Jiszráél... Hûséges király, Istenünk, hallgasd meg Izrael fohászát! Rutinosnak tûnô mondat, amelynek azonban mindig van valamilyen aktualitása. Így történt ez idén májusban, azon az ominózus na pon is. Fe szült ség gel te le az egész or szág. Megtámadják-e újból Izraelt? Dél után úgy hét óra fe lé, ami kor Pes ten ilyen tájt az Ima per cek kezdôdnek el Zoomon, felzúgott a szörnyû emlékeket idézô szirénahang, jelezve, hogy rakétatámadás érte Izraelt Gázából. A nagypapa, akinek 56-os emlékei voltak, hiszen nyolcéves gyermekként vészelte át a VII. kerületben az aknatámadásokat, felocsúdva a pillanat okozta sokkos kábulatból, magához szorította a kisfiút, s rohantak az emeleten lévô óvóhelyre. (Folytatás a 3. oldalon)

2 SZEPTEMBER 1. 4 ÚJ ÉLET MÁ JUS 1. Tragédiák a tragédiában Egy hívô a buszszerencsétlenségrôl Ami meg van ír va... aki ezt haj to - gatja, azt valamikor fatalistának nevez ték. Ho lott egy hívô zsi dó em ber is lehet. Az elôttünk álló nagyünnepek liturgiájának legdrámaibb részében ol vas suk: Rásesónekor ír ják be, jankiperkor pecsételik le. Mármint egy könyv be az em ber jövô évi sor sát. Egykori professzorom mesélte. Kohnnak meg van ír va, hogy jú ni - us 15-én, 11 óra kor a Si ra tó fal nál kell meghalnia. Neki viszont esze ágában sincs Izraelbe utazni. Június ele jén kap egy sürgôs üze ne tet a fi á - tól: Er zsi na gyon be teg, a vé gét jár ja, látni szeretne téged és elbúcsúzni. Kohn ro han a jegy iro dá ba, ahol köz - lik, jú li us vé gé re van csak hely. Kö - nyör gés re fog ja a dol got, így meg - ígérik, hogy várólistára teszik. Ezzel per sze nem éri be. Meg tud ja, hogy egy ré gi ismerôse raj ta van a gé pen, felkeresi, könyörög neki, hogy adja át a he lyét. Nem! Mi u tán ígér és ad egy nagyobb összeget neki, megkapja a he lyet. Így küzd(ünk) és harcol(unk) a lehetôségért, a végzetért. Június 15- én, 11 óra kor Kohn a Si ra tó fal nál visszaadta lelkét Teremtôjének. Évtizedekkel ezelôtt játszottak egy jugoszláv filmet (Rendszáma H8), ahol egy bu szos tár sas uta zás résztvevôi naponta helyet cserélnek kör be-kör be. A nar rá tor már az ele - jén el mond ja, hogy a 2. sor ban ülôk mind meghalnak egy szerencsétlenség bekövetkeztekor. Innentôl ar ról szól a film, ho gyan veszekednek, alkudoznak az utasok, hogy azon a bi zo nyos na pon azok ra a helyekre ülhessenek. Mártírjainkra emlékeztünk a Kozma utcai temetôben A Kozma utcai temetôben megtartották a BZSH szokásos központi rendezvényét, melyen mártírhalált halt hittestvéreink emléke elôtt tisztelegtek a megjelentek. A megemlékezés gyönyörû hegedûjátékkal kezdôdött, majd Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Niszájon Próbatételek az ember életében Ami a kö zel múlt tra gi kus bal ese - tét il le ti, a mé dia be szá molt ró la, hogy a katasztrófa elôtt fél órá val a sofôrök cse rél tek. Aki át vet te a ve - ze tést, rö vi de sen ha lott lett. Az élet - ben ma radt sofôr 70 éves édes any já - nak ad ta szü le tés na pi aján dé kul ezt az utat. Az anya egyi ke lett a kilenc el hunyt nak. A fiú éle te vé gé ig ci pe - Teszt, próbatétel, kihívás, megpróbáltatás stb. mind-mind szinonimái a héberül niszájon-nak nevezett fogalomnak. Mennyire egyszerû és unalmas lenne az életünk, hogyha nem találnánk szembe magunkat feladatokkal, tesztekkel, melyeken túl kell jutnunk. Az élet iskolájában nem kapunk diplomát, ha teljesítünk bi zo nyos szá mú vizs gát. Azon ban mint aho gyan az egyes iskolai tesztek teljesítése által is fejleszthetjük magunkat. Amennyiben azt állítjuk, hogy minden ember életében vannak próbatételek, megpróbáltatások, úgy gondoljuk, senki nem fog vi tat koz ni ve lünk. A cikk ben a té mát zsi dó szemszögbôl is igyekszünk bemutatni. A Tóra tele van próbatételekkel, az egyes történeteken keresztül egyéni vagy közösségi megpróbáltatások sorát olvashatjuk. Azonban leginkább Ábrahám életével szokták kapcsolatba hozni a niszájon fogalmát. Ábrahám 10 (leírt) próbatételen esett át éle te fo lya mán. Amen nyi ben azt néz zük, hogy 175 évig élt, ak - kor az a 10 próbatétel nem is tûnik annyira soknak, átlagosan 17 és fél éven te egy. Azon ban a kép let kö zel sem olyan egy sze rû, mint ahogy a ma te ma ti ka dik tál ná. A Pirké Ávot (Atyák szent tanításai) is foglalkozik Ábrahám próbatételeivel, a következôt írva: Tíz megpróbáltatáson esett át Ábrahám ôsapánk, és helytállt va la men nyi ben. És mind ez azért, hogy lás suk, mily nagy volt az ôsatya sze re te te Is te ne iránt. (Pirké Ávot 5:3) Rámbám szerint Ábrahám tíz próbatétele a következô: 1. Az Örök ké va ló ar ra szó lít ja fel, hagy ja el szülôföldjét, hogy idegen legyen Kánaán országában. 2. Kánaánba érkezvén, éhínséget tapasztal. 3. Az egyiptomiak elfogják szeretett feleségét, Sárát, és a fáraóhoz viszik. 4. Ábrahám nagyon rossz esélyekkel néz szembe a négy és öt király csatájában. 5. Feleségül veszi Hágárt, miután nem született gyermeke Sárától. 6. Idôs ko rá ban ar ra szó lít ja fel az Ö.való, hogy me tél tes se kö - rül ma gát. 7. Ávimelech, Gerár ki rá lya el ve szi Sá rát. 8. Az Ö.való ar ra szó lít ja fel, hogy küld je el Hágárt, mi u tán fia születik tôle. 9. Fia, Ismael elidegenedik tôle. 10. Idôs korában a szeretett nôtôl született gyermekének (Izsák) feláldozására szólítja fel az Ö.való (Ákédá). Mint lát juk, Áb ra hám éle té ben sem szint ben, sem idôtartamban nem egyformák ezek a megpróbáltatások. Azonban hamis képet kapunk, amennyiben életében csak a megpróbáltatásokat lát juk, és a sok jót, ami ér te, té ve sen el fe led jük. Áb ra hám éle te csak egy pél da a sok tó rai szereplô kö zül ar ra, hogy sen ki nek sem megpróbáltatások nélküli a léte. A héber nyelv szépségei közé tartozik, hogy minden szó gyökbetûkbôl áll. A niszájon sza vunk betûibôl több má sik szó olvasható ki. Megtalálható benne a nész szó, melynek két értelme van. So kak nak chanukka kap csán le het ismerôs az egyik je - len tés, ez a cso da. A má sik je len té se pe dig az, hogy zász ló. Ho - gyan kapcsolódhat az ember életében a megpróbáltatáshoz a csoda, illetve a zászló? Az interneten számos magyarázat találha tó er re a kér dés re. Mi ebbôl csak né há nyat emel nénk ki. li ezt a ter het. Az apa el mond ta, hogy bár volt még egy hely a bu - szon, de ô nem ment. Ott hon ma - radt... Mind eze ket vé let len nek is le het nevezni. De a mondást, miszerint a vé let len nem más, mint Is ten in kog - nitóban nehéz cáfolni. (kápé) Fotó: Szentgyörgyi Ákos Hitközség elnöke mondott beszédet. Ezután Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael Államának magyarországi nagykövete és dr. Frölich Róbert országos fôrabbi szólt a holokauszt során elhunyt hittestvéreinkrôl. Fekete László fôkántor szívhez szóló zsoltárénekeit követôen mindenki elhelyezte az emlékezés kavicsait. Eközben a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulói sorfalat álltak a mártíremlékmû elôtt, jelezvén, hogy a zsidóságnak a borzalmak ellenére is van jelene és jövôje. Végül természetesen elhangzott a gyászolók kádisa is. Ahhoz, hogy túljussunk egy próbatételen, le kell gyôznünk emberi természetünket. Amikor ezt megtesszük, olyan szellemi tel je sít ményt érünk el, amely kí vül esik e vi lá gon. [...] Ami kor túl ju tunk egy pró ba té te len, me ta fo ri kus ér te lem ben zász lót emelhetünk hajlamunk felett aratott gyôzelmünkre. 1 Nem is lehetne nagyobb aktualitása annak, hogy a próbatételekrôl beszéljünk, mint most, hiszen egy közös traumán estünk át: a koronavírus mindannyiunkat próbára tett, kit így, kit úgy, de va la ho gyan min den kit érin tett. Má sutt a következô ma - gyarázatot találtuk a szójátékra : Amikor túljutunk az egyes próbatételeken, amelyek által bölcsebbek, erôsebbek lettünk, létrehozzuk a személyes zászlónkat, feltárjuk önmagunk egy részét. Ezt a zász lót az tán to vább ad juk! Ami kor ben ne va gyunk egy niszájonban, feltehetjük magunknak a kérdést:»hogyan szí ne zem ki ezt a zász lót, mi lyen szí ne ket használok?«2 Chaim Luzzatto (Rámhál, ) rab bi a következôt mond ta a próbatételekrôl: A kez det mun ka, de a vé ge aján dék. Gyakran szembesülünk olyan helyzettel, amely egy hegynek tûnik, és úgy érezzük, képtelenek vagyunk megmászni. A próbatétel olyan pontig nyújt minket, amely meghaladja dimenziónkat. Ezen a pon ton kell el dön te nünk, hogy te szünk-e egy lé pést elôre. Ami kor át ér tünk a hegy túl ol dal ára, az a csoda. 3 Ráv Eliyahu Dessler ( ) a következôket mond ta a megpróbáltatásokkal kapcsolatban: Az egész élet egy nagy teszt. Két em ber nem es het át ugyan azon a tesz ten, és sen ki sem kapja meg ugyanazt a próbatételt kétszer. Léteznek olyan próbatételek, melyek a spirituális határunk felett helyezkednek el, de olya nok is, me lyek e szint alatt ta lál ha tók. Ab ban a pil la nat - ban, ami kor a jó és a rossz ösz tö ne ink ta lál koz nak egy kép ze let - be li pá lyán, ak kor kezdôdik a tesztünk. 4 Rav Chaim Shmulevitz ( ) is szá mos he lyen fog lal - ko zik az em ber éle té ben meg ta pasz talt pró ba té te lek kel. A következô for rást hoz za egy he lyen: Bár el es tem, fel ál lok. Ha - bár a sö tét ség ben ülök, az Ö.való szá mom ra a vi lá gos ság. Navi Micha (7:8) Bölcseink így értelmezik a fenti mondatot: Ha nem estem vol na el, nem emel ked tem vol na fel. Ha nem ül tem vol na a sö - tét ség ben, az Ö.való nem az én fé nyem len ne. Rav Shmulevitz a következô magyarázatot adja: A zuhanás és a sötétségben való ülés ar ra kész te ti az em bert, hogy meg lás sa az igaz sá got. Csak a sötétség által lehet értékelni a fényt. 5 Néhány példa próbatételekre a magyar és a világirodalomból A próbatétel fogalmára a magyar és a világirodalomban is számos példát találhatunk. Fôleg az epikus mûvekben szerepel - nek olyan jelenetek, amelyekben a fôhôsnek fizikai vagy erkölcsi kihívást jelentô próbáknak kell megfelelnie, hogy küldetését teljesíthesse. Az antik irodalomból jó példa Homérosz Odüsszei á ja, mely lé nye gé ben nem más, mint a fôszereplô ere jét és le le - ményességét próbára tevô feladatok sorozata. Gondoljunk példá ul a szi ré nek éne ké re: csak az me ne kül het meg a ha lált jelentô csábítástól, aki akár valamilyen trükkhöz folyamodva ellen tud áll ni a kí sér tés nek. A próbatétel különösen kedvelt motívum a népköltészetben (pl. a népmesékben) és a népi ihletésû szépirodalmi mûvekben is. Elég csak a ki rály szí ne elôtt megjelenô okos lány há rom fel - Az igazságszolgáltatásnak nincs lejárati dátuma Az igazságszolgáltatásnak nincs lejárati dátuma, és az SS-elkövetôk felelôsségre vo ná sa idôs ko ruk el le né re sem ér het vé get, vall ja a Nem zet - közi Auschwitz Bizottság alelnöke. Miközben Németország éppen arra készül, hogy bíróság elé állítson egy 100 éves fér fit ná ci há bo rús bû nök mi att, több tar to mány ügyé szei is be je len - tették, hogy az egy tucatot is meghaladja a száma a további gyanúsítottaknak, akik ellen nyomozást folytatnak, tud ta meg a JTA nyo mán a Kibic. Az ügyek többsége koncentrációs táborok ôreivel kapcsolatos, akiket gyilkosságban való bûn ré szes ség gel vá dol hat nak, miután 2011-ben Münchenben precedensértékû ítélet született Ivan Demjanjuk ügyé ben. Demjanjukot akkor bûnrészesnek ta lál ták kö zel 30 ezer zsi dó meggyilkolásában a megszállt Lengyelország sobibori haláltáborában. Német híradások szerint két ügy ben már idén ôsszel megkezdôdnek a tár gya lá sok. Egy 96 éves nô Schleswig- Christoph Heubner Holstein tar to mány ban áll majd bí ró ság elé, egy 100 éves fér fi pe dig a volt keletnémet Brandenburg tartományban lévô Neuruppin bírósága elôtt fog felelni tetteiért. Eköz ben ki lenc má sik nyo mo zás és to váb bi hat elôzetes vizs gá lat van fo - lyamatban nyilatkozta a Spiegel magazinnak Thomas Will, a ludwigsburgi székhelyû, náci bûncselekményeket vizsgáló központi hivatal vezetôje. A gyilkosság és a gyilkosságban való bûnrészesség ugyanis olyan bûncselekmé - nyek, ame lyek nem évül nek el. Thomas Walther ügy véd, aki a Demjanjuk-perben a fel pe re se ket kép vi sel - te, a Tagesspiegel címû napilapnak adott interjújában elmondta, hogy ügyfe - lei, a holokauszt túlélôi ugyan olyan idôsek, mint a vád lot tak, és so ha nem ad - ták fel az igazságszolgáltatás reményét. Mi u tán az év ele jén meg szü le tett a vád irat a 100 éves fér fi el len, a Nem zet - közi Auschwitz Bizottság alelnöke, Christoph Heubner az RBB rádió híradójá nak azt mond ta, hogy az idôs túlélôk szá má ra ez a per is fon tos pél dá ja an - nak, hogy az igazságszolgáltatásnak nincs lejárati dátuma, és hogy az SSelkövetôk felelôsségre vo ná sa idôs ko ruk el le né re sem ér het vé get. adatára gondolnunk, vagy Petôfi Sándor János vitéz címû elbeszélô költeményére, mely szintén a fôhôs megannyi próbatételét kíséri végig. Az erkölcsi vagy társadalmi kérdéseket feszegetô mûvekben is találkozhatunk a próbatétel motívumával. Ezekben a szereplôk nem fizikai erôvel vagy ravaszsággal megoldható feladatokkal, hanem erkölcsi jellegû döntésekkel kerülnek szembe. Arany János A walesi bárdok címû balladájában a király elé szólított énekesek komoly morális döntéshelyzetbe kerülnek. Vagy behódolnak a királynak, s így méltóságukat adják fel, vagy megtagadják a király dicsôítésére felszólító parancsot, de az éle tük kel fi zet nek. Ugyan a bár dok egytôl egyig ki tar ta nak meggyôzôdésük mel lett, nem min den iro dal mi mû ben az er köl - csileg helyes döntések vannak többségben. Madách Imre Az ember tragédiája címû drámájában Lucifer minden színben próbára teszi a teremtés koronáját képviselô Ádámot, hogy bebizonyítsa, az emberiség hanyatlásra van ítélve. A sorozatosan elbukó Ádám már-már feladná a küzdelmet, mikor Éva várandósságáról értesülve mégis úgy dönt: a kudarcok ellenére is megéri a küzdelmet. Mit tanulhatunk ezekbôl az irodalmi példákból? Ahogyan azt a zsidó filozófia is többször kiemeli, az élet megpróbáltatások sorozata: akár megfelelünk egy próbának, akár nem, mindig jön egy következô fel adat, ami új esélyt ad a küz de lem re és ar ra, hogy a korábbiaknál jobb, helyesebb döntéseket hozzunk. Konklúzió Érdemes megjegyeznünk, hogy a megpróbáltatás témaköre végtelen. A Földön élt összes ember történetébôl tanulhatunk a témával kapcsolatban. Jelen írásban a zsidóság és az irodalom szemszögébôl vizsgáltuk tüzetesebben a témát, természetesen nem kimerítôen. Az élet min den területérôl hoz hat tunk vol na példákat. Elég csak a nemrég véget ért Tokiói Olimpiai Játékokra gondolnunk, mely után számos világsztárnak szembe kell néznie saját próbatételeivel. Ös sze fog la lás ként a következôket tud juk el mon da ni a niszájonnal kapcsolatban: Mindenkit érint, viszont az, ki hogyan éli meg, az egyé ni és egye di fel fo gás kér dé se. Lé tez nek olyan próbatételek, melyek majdnem mindenki számára kihívást jelentenének, ezzel szemben olyanok is, melyek egyesek életében meg sem kottyannak, míg másoknak igen komoly megmérettetést jelentenek. Arra is kerestük a választ, hogyan lehet könnyebben átvészelni a próbatételeket. A modern pszichológia számos témával kapcsolatban alkalmazza a tudatosítás fogalmát. Amennyiben tudatosítjuk, hogy épp egy megpróbáltatáson megyünk keresztül, talán egyszerûbb megbirkózni vele. Felhasznált források: No two tests are the same; Mispacha online 7&lang=bi&p2=Sheet &lang2=en&w2=all&lang3=en Mik lós Dó ri Nagy Dá ni el

3 4 ÚJ ÉLET MÁ JUS SZEPTEMBER 1. SCHÖNER ALFRÉD Kéz a kéz ben, összefogva (Folytatás az 1. oldalról) Yoni nem ér tet te, hogy mi van a vi lág gal. Délelôtt még felhôtlenül ját szott, meg mász ta a ját - szótér összes csúcsát, délután pedig a nagypapa szorongással, de megingathatatlan hittel szorította magához unokáját. A gyerek görcsösen kapaszkodott nyaká ba, ki csiny ke zei nyo mot hagy tak a bôrön. Majd csend ben azt kér dez te: Pa pa, ma es te is krismelájnolunk? S ak kor ott, rend ha gyó mó don a bom - babiztos lépcsôházban, egymás fülébe suttogták: él melechneemán: Semá Jiszráél. Néhány perc, s megszakadt az idegeket borzoló sziréna. A kisfiú eleresztette nagyapja nyakát, s felhôtlenül ját szott to vább, mint ha mi sem tör tént vol na. A nagy pa pa e megrendítô né hány perc alatt a nagy - ünnepi mondatra gondolt, amely az ávodá-ban, a jom kippuri fôimádságban a fôpap szá já ból hang zott el a Sáron völgyében lakókért: Mi kor a fôpap ki jött a Szen tek Szentélyébôl, így imádkozott. Legyen a Te akaratod, Istenünk, ôseink Istene, hogy ez az év ja vunk ra és né ped, Iz ra el ja vá ra vál jon! Le gyen a Tôled jövô bol dog élet éve, a har mat és az esô éve, oly év, mely ben bû ne ink mind en gesz te lést nyernek! A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült Kardos Péter fôrabbi Kardos Péter fôrabbi a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta augusztus 20-a alkalmából. Kardos Péter 1991 óta fôszerkesztôje az Új Életnek, amely a magyar zsidó sajtótörténet leghosszabb ideje megjelenô orgánuma: 1945 óta lát napvilágot folyamatosan. A Budapesti Zsidó Hitközség zuglói templomkörzetének fôrabbija, az Új Élet címû újság fôszerkesztôje a magyarországi zsidó közösség érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként vehette át a magas rangú elismerést Gulyás Gergelytôl, a Miniszterelnökséget vezetô minisztertôl Budapesten, a Károlyi-Csekonics Palota-együttesben augusztus 20-án. Szívbôl gratulálunk az elismeréshez. Atyánk, Királyunk, add, hogy házaik ne legyenek sírjaikká! Fo tó: Bruzák No é mi / MTI Hochberger Lász ló fôrabbi úr 30. Jahrzeitja A mi La ci bá csink Iz ra el tûz alatt (archív fotó az izraeli TV-bôl, a szerzô felvétele) Egy em ber ként, kéz a kéz ben 3. Egy em ber ként, kéz a kéz ben Hos szú hó na pok óta arat a pandémia. Még is, bíz va a Teremtô végtelen jóságában, imádkozunk, és kéz a kézben, összefogva reménykedünk. A nagyünnepi imádságok küszöbén köszöntöm az olvasót, és kívánok további alkotókészséget, hosszú kreatív évtizedeket. Mint a történelmi sötétségben a fáklya, világítson a magyar zsidóság, szórja igazán a derû, az optimizmus és mindenekelôtt a Tóra világossá gát, amely nem csak fényt áraszt, ha nem egy ben a lélek melegét is átplántálja az arra áhítóknak. A Szentföld áhítattal teli atmoszférája, a közösségi ér zés ere je has sa át az em lé ke ket, s legyen for rá sa az elkövetkezendô idôszak lelki és szellemi építkezésének. HEISLER ANDRÁS Visszanézni a dombtetôrôl (Folytatás az 1. oldalról) Olyan zsinagógai év áll ugyanis mögöttünk, melyben minden magyar család otthonába egy kicsit beköltözött a félelem. Csak remélni me rem, hogy az esztendô a Teremtô se gít sé gé vel kön nyebb lesz. Fontosnak, szépnek és meghatónak tartom az Izraeli Fôrabbinátus által a pandémia kitörésekor szer kesz tett és Erecben ma már rendszeresen elhangzó ima magyar fordításának szövegét: Legyen akaratod szerint, Istenünk, Világ alkotója, akinek irgalmával és szeretetével telis-tele az egész Föld. Vi gyázz re ánk, és védj meg ben - nünket minden betegségtôl, csapástól, járványtól, s minden betegnek, akik megfertôzôdtek és akik sú lyos fáj dal mak kal küz de nek, mielôbb küldj tel jes gyógy ulást. Min den ha tó Is te nünk, Ti éd a nagy ság és a dicsôség, és a Te ke - zedben van minden ember sorsa. Hall gasd meg imán kat, mert Te vagy, aki fi gyelsz ránk, és óvj ben - nünket. Legyenek kedvesek szívünk kíván sá gai elôtted, mert Te vagy az, aki meghallgatod a hozzád esdeklôk imá ját. Ámen. A ki rály és a ha lál an gya la Oly év, melyben megáldod kenyerünk és vizünk! Oly év, melyben irgalmad megnyilvánul irányunkban! Békesség s nyugalom éve, oly év, amelyben feltárod elôttünk javaid kincstárát, amelyben Izrael fiai nem szorulnak sem egymásra, sem más népre, mivel áldásod adtad kezünk munkájára! A fôünnepi muszáf ima gondolataival köszöntöm drága testvéreimet, és kívánok Izrael összességének bé kés, nyu ga lom ban eltöltendô új zsi na gó gai esztendôt! A máramarosszigeti háchám Drimmer Miku tanítása, amit rabbi Benjámin Poláktól hallott. Ros hodes elul volt, ami kor el - mondta... A király egy este ült szobájában, amikor valaki kopogott az ablakon. Kinézett, de odakint sötétség volt, így nem láthatta, ki kopogott. Ki vagy? Mit akarsz? kér dez te. Én va gyok a ha lál an gya la. Há - rom nap múl va ér ted jö vök: meg kell halnod. A király nagyon megijedt. Hívatta országa bölcseit, varázslóit. Elmondta, mi történt, kérte tanácsukat, kérte, találjanak egy helyet, ahova elbújhat a halál angyala elôl! Összenéztek a bölcsek, a varázslók, de egyi kük sem hal lott ró la, hogy lé tez ne ilyen hely. Nem tud ták, hová lehet elbújni, ahol nem találja meg a halál angyala. Ek kor elôállt az öreg ker tész. Mond ta: Ki rá lyom! Én már ki - rály nagy apád ide jén is itt szol gál tam a palota kertjében. Nézd! A királyi palota pincéje mélyén van egy titkos já rat. Sen ki sem tud ró la, csak én. A járat el van torlaszolva egy kerek kôvel. Azt el gör get ve az út egy tit - kos barlangba vezet. Gyere velem, odaviszlek, és megbújhatsz a sötét barlang mélyén. Megörült a király, reménység töltöt te el a szí vét. Meg bí zott öreg ker - tészében. A harmadik este a király izgatottan vár ta az öre get. A szol ga jött, és kér - dez te: Fel vagy ké szül ve, hogy kö - vess a tit kos hely re? A ki rály igenlôen bó lin tott, és csendben követte az öreget. Lementek a pin cé be, és va ló ban egy ke rek kô állt a mély ben. El gör get ték a kö - vet, és be ju tot tak egy bar lang ba. Még sokáig mentek egyre és egyre mé lyebb re. Vé gül el ju tot tak egy helyre, ahol a király meghúzódott a sö tét ben. Telt-múlt az idô, és egy szer csak vé ge lett a nap nak. A ki rály fel - lé leg zett! Há lás va gyok, szol gám, hálás vagyok, hogy lehoztál ide. Hálás vagyok, hogy elrejtettél. Elmúlt a nap! Megmenekültem, mert itt nem talált meg a halál angyala. Mi re az öreg szol ga: Té vedsz, királyom! Tévedsz, ha azt hiszed, hogy el le het rejtôzni a ha lál an gya la elôl! Én vagyok a halál angyala! Háchám Drimmer miután elmondta a történetet, még hozzátette: Azért a tan me se, mert elul hon ap ja van! Nemsokára mondjuk az ünnepi imában: De a bûn bá nat, az ima és a jó - tékonyság elhárítják a rossz végzést. Szerdócz Ervin Hochberger Lász ló 1977-ben Rajs hásónókor lesz 30 éve, hogy Hochberger Lász ló fôrabbi úr (ne kem csak La ci bá csi) nincs kö zöt tünk. Min den év ben ilyen kor a fü lem be cseng a mon da ta, amit az esküvônkön mon dott: Há lát adok az Örök ké va ló nak, hogy ezt a na pot meg él tem. Én is há lát adok az Örök ké va ló nak, hogy Ô adott min - ket ös sze. Mi vol tunk az utol só pár, aki re ál dá sát ad hat ta. Ak kor nem gon dol - tam, hogy többet nem fogunk találkozni Vele. Nagyon megrázott a távozása. Több rab bi is mert en gem és a csa lá do mat, de Hochberger fôrabbi úr ral a kap cso lat egész más volt. A pes ti bér ház ban a mi la ká sunk fe lett la kott La ci bá csi, Ilon ka né ni és a ma mi (La ci bá csi anyu ká ja) 1970-ig. Mi ott hon vol - tunk náluk is. Ha befejeztük a szédert, mi, gyerekek (testvéremmel, Györgyivel) ro han tunk fel a má so dik eme let re, hogy még ott is részt ve gyünk leg - alább a végén. Felejthetetlen élmény volt. Édes any ja na gyon idôs volt, így La ci bá csi púrimkor a sul után ott hon is fel ol vas ta a megilát. Mi azon is részt vet tünk. A sá besz dél után egy ré szét is együtt töltöttük. Szeretett viccelni, és vele is lehetett viccelni. Nagymamám és Hochberger né ni kö zött is szo ros kap cso lat volt. Laci bácsi ortodox családban született. Pozsonyban és más jesivákban sajátította el vallási tudását. Már 8 éves koromban kis rabbinak hívtak mesélte. Késôbb a Rabbiképzô falai között végezte tanulmányait. Orosházán, Budán (a lágymányosi körzetben), Erzsébeten és más peremkerületben is funkcionált. Utolsó évtizedeiben a Hunyadi téri körzetben fejtette ki áldásos tevékenységét. La ci bá csi so kak szak mai tá ma sza volt. Hit köz sé gi vezetôk kér ték ki a ta - nácsát vallási kérdésekben, mert tudta a hálóchet és ismerte az autentikus magyar zsidó hagyományt. Idôsödô holokauszttúlélôk kö zös sé gét ve zet te. Ô ma ga is ré sze se volt a munkaszolgálat poklának, de életvidám karakterét és jámbor hitét nem engedte megcsorbítani. Talmud-tóra diákjai a Hunyadi téren és az Anna Frank Gimnáziumban soha nem gondolták, hogy szeretô és viccelôdô vallástanáruk miken ment keresztül. Rabbi mivoltát hivatásnak tekintette, és nem karriernek. Sokan fordultak hozzá lelki támaszt keresve. Laci bácsi mindig, a nap minden órájában elérhetô volt. Készségesen és szeretettel állt idôsebbek és fiatalok rendelkezésére. Amit tett másokért, azt önzetlenül tette, köszönetet és elismerést nem várva. Egy interjúban így nyilatkozott: Remélem, hogy halálomban egyszer engem is elsiratnak, marad utánam jó emlék, amelyért érdemes volt megszületnem. Er re csak azt tu dom mon da ni, hogy ér de mes volt, és kö szön jük az Örök ké - va ló nak, hogy a kö ze lé ben nôhettünk fel. Bi zony még 30 év után is fáj, hogy nincs közöttünk. Emlékét szeretettel ôrizzük! Im rei (Frank) Ági

4 44 ÚJ ÉLET SZEPTEMBER MÁ JUS 1. Hogyan mûködik ma az antiszemitizmus Az antiszemitizmus minden idôkben a legnagyobb autoritásra támaszkodik. A vallásra az ókorban, a tudományra a modern korban, és az em be ri jo gok ra nap ja ink ban. Mi ért te szünk en nyi erôfeszítést, hogy kipécézzünk egy csoportot? A Jerusalem Post publicisztikáját ajánljuk. Mind an nyi an egyet ér tünk ab ban, hogy az antiszemitizmus rossz. Az embereket kevésbé valószínû, hogy elcsábítja ez a gyûlölet, mert mindannyian tudjuk, hová vezet. De az anticionizmust nem tekintjük ugyanannak a kategóriának. Ôszinte beszédnek, igazságnak van álcázva. Pedig ha összevetjük az antiszemitizmus kezdeteit az anticionizmussal, a hasonlóságok szembetûnôek. A 19. században a zsidókat szemitáknak nevez ték ud va ri a san, de ezen sem mi egye bet nem ér tet tek, mint azt, hogy zsidók. A Szovjetunióban, amely azt állította, hogy nem törôdik az em be rek vagy a vallások közötti különbségekkel, a zsidókat cionistáknak hívták, nyugaton meg a cionizmust ma csupa utálatos tulajdonsággal ruházzák fel. A keresztény Európában Krisztusgyilkosok voltunk. A nácik számára tisztátalan faj. A szovjetek számára kapitalisták voltunk. És ma, amikor a világ legnagyobb bûnei a rasszizmus és a gyarmatosítás, a zsidó kollektívát a fehér felsôbbség végsô bástyájaként határozzák meg, Izraelt pedig bûnben született államnak tekintik. Az antiszemitizmus minden idôben a legnagyobb autoritásra támaszkodik. Ez volt a val lás az ókor ban, a tu - do mány a mo dern kor ban, és ez az emberi jogok napjainkban. Csak a vallási tanra való hivatkozással lehet a 12. század összes zsidóját Jé zus gyil ko sa ként em le get ni, 1000 évvel halála után. A zsidókat csak az elvetemült tudomány tekintélyére való hivatkozással lehet vádolni a faji tisztaság veszélyeztetésével. Izraelt és a cionizmust, a zsidó felszaba- dító mozgalmat csak az emberi jogok eltorzult értelmezésére való hivatkozás sal le het e jog leg na gyobb megsértôinek tekinteni. Csak ennek a torzításnak köszönhetjük, hogy sokak sze rint épp azok az em be rek áll nak a kétállami megoldás útjában, akik folyamatosan egyetértettek azzal, hogy Erecet zsidó államra és palesztin államra kell osztani. Miért van szükség arra, hogy ennyi energiát öljünk egy csoport kipécézésébe? Mert az embereknek szükségük van a bûnbakokra, és valamiért ez a válasz tás túl sok szor esett a zsi dók ra. A középkori kereszténység számára a brutális világ és az üdvösség között álltunk. Németország és Európa számá ra kö zöt tük és a dicsôség kö zött álltunk. Sztálin számára közte és egy kommunista utópia között álltunk. Az antiszemitizmus, csakúgy, mint az anticionizmus, a zsidókat is arra csábította, hogy feladják védelmüket és identitásukat azért, hogy elfogadják ôket. Németországban a zsidóknak azt mond ták: ha jó faj ta zsi dó vagy, aki az elsô világháborúban Németországért harcolt, akkor megkímélünk. Nem így lett. Ukrajna: jöhetnek a beoltott zsidó zarándokok Uk raj na meg en ge di, hogy a be ol tott za rán do kok el lá to gas sa nak Umányba, a hí res chászid mes ter, a breszlávi Náchmán rab bi sír já hoz még a ros hásáná ün nep elôtt kö zöl ték a ha tó sá gok. A bejelentés a fertôzések drámai növekedése közepette érte Izraelt, ahonnan a leg több za rán dok ké szül Umányba. Már at tól tar tot tak, hogy Uk raj na a Covid-19 világjárvány miatt ebben az évben sem engedélyezi a beutazást, írja a Szom bat. Jelenleg az ukrajnai járványügyi helyzet, a világszerte tapasztalható magas ol tá si arány és az ün nep re történô megfelelô fel ké szü lés lehetôvé te szi a zarándokok fogadását mondta Igor Kuzin egészségügyi miniszterhelyettes. A jár vány elôtt éven te mint egy 30 ez ren vet tek részt a za rán dok la ton Náchmán rabbi sírhelyén. A 18. században élt bölcs tanításait különösen a breszlávi chászid közösség követi. Tavaly Izrael és Ukrajna is olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek megakadályozták a zarándoklatot a legtöbb résztvevô számára. Néhány chászid mégis megpróbálta megkerülni a tilalmakat, és több százan gyûltek össze a fehérorosz határon, ahonnan sikertelenül próbáltak átjutni Ukrajnába. A jelenleg érvényben lévô izraeli intézkedések értelmében az ország állampolgárai kiutazhatnak Ukrajnába, de hazatérésük után két hét karantén vár rájuk. Ukrajnában a külföldrôl beutazóknak nem kell karanténba vonulniuk, elég egy negatív Covid-tesztet produkálni. Az ukrán egészségügyi hatóságok koncentrált védôoltási kampányt indítottak Umányban, amelynek célcsoportja a zarándokoknak szolgáltatást nyújtók, valamint az egészségügyi dolgozók. A zarándoklat csúcspontja ros hásáná ünnepe lesz, amely idén szeptember 6-8. kö zé esik. Az uk rán rendôrség rend sze re sen járôrözik majd Umányban annak biztosítása érdekében, hogy a zarándokok betartsák az elôírt közösségi távolságot. Umány: chászid zsidók imádkoznak Náchmán rabbi sírja közelében ban A zsidókat manapság egyre kevésbé kedvelik a hagyományos otthonuknak szá mí tó li be rá lis po li ti ká ban és a progresszív közegben, ahol régen élen jártunk annak érdekében, hogy nemcsak a saját közösségünknek, hanem másoknak is változást érjünk el, lásd Harvey Milk és a me leg jo gok, Bel la Abzug, Betty Friedan és Gloria Steinem a második hullám feminizmusá ban, Joachim Prinz rab bi és a pol - gárjogi mozgalom. Az an ti sze mi tiz mus nem az zal kezdôdött, hogy megfosztották a zsidókat jogaiktól, elkobozták állampolgár sá gu kat és get tók ba ta szí tot ták ôket. Az zal kezdôdött, hogy a zsi dó - kat kiszorították azokból a terekbôl, amelyeket az adott kor legnagyobb autoritásának tekintettek. Beszélnünk kell a nem zsidó világ fo lya ma tos és két ség beesett kísérleteirôl, hogy elválassza a cionizmust a judaizmustól, és megpróbálja népünket szigorúan egy vallás alá hajtani. Beszélnünk kell a cionistákra irányu ló fo lya ma tos ha zug sá gok ról, amelyek ugyanabban az antiszemita gon dol ko dás ban gyö ke rez nek, ame - lyet népünk gyilkolására és kiûzésére használnak. Mind ez egy kívülrôl jövô szán dé - kos erôfeszítés ré sze, hogy meg oszt - hassák közösségünket. Ha ezt hagyjuk, ak kor is mét el fog ter jed ni a zsi - dóellenes gyûlölet, és ismét kétségbeesetten próbálunk majd asszimilálód ni és azért ese dez ni, hogy a nem zsidó világ elfogadjon minket. Iz ra el a zsi dó nép szí ve és lel ke év - ez re dek óta, és az is lesz egy örök ké - valóságig. Az antiszemitizmus elleni harc feladata lényegtelen, ha csak a múltba visszamenôleg foglalkozunk vele. Az igazi munka annak megértése, hogy az antiszemitizmus hogyan mûködik a társadalomban. Észre kell venni ezt az alakváltó világképet, bárhogy is nevezze magát. Samuel Hyde / Ki bic (Az író politikai újságíró, zsidó és izraeli jogvédô Tel-Avivban. Tanulmányoz ta az an ti sze mi tiz must és a holokausztot, és cél ja, hogy új ra meg - határozza azt a módot, ahogyan a nem zsidó világ kölcsönhatásba lép a cionizmussal.) Blajer Györgyné emlékére Blajer Györgyné, Barna (Berger) Judit december 1-jén született Nagykállóban. Szülei túlélték a holokauszt borzalmait, és szerencsésen visszakerültek Nagykállóba. Köztiszteletben álló családként tekintettek rájuk a helybeli lakosok. Budapesten ismerkedett meg férjével, Blajer Györggyel. Fiuk, Blajer Gábor István 1975-ben született. Rendkívül fontosnak tartotta a csodarabbi emlékének gondozását, amit családja 200 éve elhivatottan tesz. Édesapja, Berger Mór 1999-es halála után vette át a kállói csodarabbi emlékhelyének gondozását, amit élete végéig fiával végzett, aki immár továbbviszi a családi örökséget. Judit szerte a világban nagy elismertségnek örvendett az ortodox zsidó körökben. (A Nagykállói Hírmondó nyomán) ZARÁNDOKLATOK Nagykálló Évrôl évre ezrek zarándokolnak el az egykori híres rabbi sírjához. Ilyenkor mindig csodálom, hogy az elszármazottak köztük fiatalok milyen tisztán beszélik a magyar nyelvet. A külföldön élô zsidóság ezen igényét felismerve indult el a zarándokutak szervezése és kezdôdtek építkezések, hogy az idejövôk pihenését, imádkozási lehetôségét biztosítsák. Engem csak ezen épületek kihasználtsága és mûködtetése foglalkoztat. Mi lenne, ha holt szezonban zsidó fiatalok táborozására is alkalmassá tennék e helyeket? Idén ilyen épít ke zés volt Nagykállóban is, hisz Taub Izsák cso da rab bi a te - lepülés nevét beírta a zsidóság történetébe. Izraelben ma is van nagykállói közös ség, mely nek rab bi ja a cádik le szár ma zott ja nem rég hunyt el. De mi - lyen ér de kes, hogy Taub Izsák ha lá la után is volt itt nagy zsi dó élet hí res rab - bik irányításával, akiknek nyughelyei az állomás melletti temetôben találhatók, csodaszép, egyedi sírkövekkel. A zarándokok mindig felidézik a rabbi emlékét, s olyan történetek is elôkerülnek, amelyeket csak a néphagyomány ôriz, valós alapjuk nincsen. Milyen jó len ne, ha a nagykállói rab bik és a kö zös ség tör té ne tét va la ki meg ír ná, mert so kan úgy gon dol ják, Taub Izsák ha lá lá val meg szûnt a zsi dó élet. Úgy gondoltam, hogy elbeszélések és kutatások alapján bemutatom az életét, s így ol vas ha tó lesz, mi ért ma radt fenn e rab bi em lé ke. Nagykálló a 18. szá zad ban Sza bolcs vár me gye szék he lye volt ben itt született szegény zsidó családban Taub Izsák csodarabbi, akirôl már életében legendák keringtek. Négyéves korában elvesztette édesapját, így a héber ábécére édesanyja, Reisel tanította. Libapásztorkodással foglakozott 15 éves koráig. Abban az évben jött pénzgyûjtés céljából Magyarországra rabbi Léb Száráhsz. Az öreg rabbi kifáradt, és Nagykálló közelében árnyékos helyet keresett. Ott állott meg, ahol Taub Izsák vigyázott eltikkadtan juhaira. A rabbi fü lét meg ütöt te a gyer mek vé kony hang ja: Ribajnaj sel Ajlom! Du auch ein paar Schéfelech, gib sie her, ich well sie Dir hüten... Gott, süsser gott, ich hab Dich so lieb. (Drá ga jó Is te nem, Vi lág Ura! Ha ne ked is van egy pár bar - mocs kád, csak add ide, én ôrzôm ne ked ôket... Édes Is te nem, úgy sze ret lek. ) Az idôs rabbi elcsodálkozott e szavak hallatán, odament a gyermekhez, és meg kér dez te, hogy ki nek a fia. Reisel fia va gyok, apám há rom éve meg halt mond ta, s el ve zet te az öreg rab bit any já hoz, aki ép pen ebé det ké szí tett a kony há ban. A fiú ami kor az ide gen nel be lé pett, így szólt: Anyu kám, egy sak - ter jött, aki beszélni akar veled. (Minden hosszú kabátban járó zsidóban az idôben saktert sejtettek.) Jöjjön, szívesen látom ebédre felelte az asszony. Nem ebédelni jöttem. Különben nem is vagyok sakter, hanem Lengyelországból való rabbi, akinek megnyerte tetszését a fia. Tanítani fogom, rabbit csi ná lok belôle. Az a gon do lat, hogy a fia rab bi lesz, öröm kön nye ket csalt az anya szemébe, s beleegyezését adta, hogy a vendég magával vigye Izsákot. A rab bi is örült, hogy si ke rült egy nagy lel ket fel fe dez nie. Ami kor Nikolsburgba ér tek, bú csút vett a gyermektôl. Izsák rab bi Smelke há zá ba ke - rült, aki szívesen befogadta, s tanítani kezdte. A fiú tehetségesnek bizonyult, s általános feltûnést keltett a városban. Tíz év után tanítója, mivel tórát már eleget tanult, Lizsenszkbe küldte, ahol a nagy rabbitól istenfélelmet tanulhat. Elimelech is örömmel fogadta, öt évig tanította, majd hazaküldte édesanyjához, aki már eped ve vár ta. Hatalmas tudással és rabbidiplomával tért vissza Nagykállóba. Kinevezték a vár me gye fôrabbijának. Hit, meggyôzôdés és erô su gár zott lényébôl. Tiszt sé - gét negyven éven át töltötte be. Ô a magyarországi chászidizmus megalapítója. Megtanította az addig zárt közösségben élô híveit a békés egymás mellett élésre. A másság elfogadására biztatta azokat, akik addig még saját szomszédju kat sem is mer ték. Ô ve zet te be elsôként a ma gyar nyel vû ige hir de tést, s köz - adakozásból intézményeket hozott létre ban zsinagógát és iskolákat létesített, 1814-ben pedig segítségével nyílt meg a vármegye elsô kórháza. Természetes életbölcsességgel megáldott, tanító szándékú gondolkodó volt, s egy népies irányzat megalapítója lett, mely a hagyományok szerint a bibliai idôkben létezett. Az élet legfôbb feladatának a harmonikus örömérzésben való megtisztulást hirdette, amit belsôleg átélt lelkesedés révén érhet el az ember. Kuthy József szabómester 1879-ben készült leírása maradt meg róla: Tér dig érô nad rá got, plundrát vi selt, és fe hér ha ris nyát, csa tos cipôt. Ma gas, erôs al ka tú volt a rebbe, nagy hom lok kal, okos sze mek kel, ame lyek min dig mosolyogtak. Folyékonyan beszélt magyarul. Okos, praktikus ember volt, aki számolt az emberek gyarlóságával, s ismerte gyengéiket. A magyar népdalokból kihallotta népe fájdalmát és megváltásvágyait. Ilyen dallamokat énekelhettek egykor Izrael gyermekei a babilóniai vizek mellett. A Szól a kakas már kezdetû népdalt a zsidóság melankóliáját kifejezô héber motívumokkal szôtte át, s szövegét is kiegészítette. Ádár hó 7-én szü le tett, és e na pon is halt meg Mó zes, min den prof éták aty - ja, s ugyan ezen a na pon halt meg Taub Izsák is 5581-ben már ci us 11-én 200 év vel ezelôtt 70 éves ko rá ban Is ten vis sza hív - ta. A csodarabbi meghagyta, hogy az öreg temetô bejáratával szemben helyezzék nyugalomra, és ô legyen a temetô utolsó halottja. A sírkertbe azóta sem temettek. Nyughelye zarándokhely, csodatevô erejében máig hisznek, sok meddô nô és beteg keresi fel sírját, áldásban, gyógyulásban reménykedve. Sír fel ira ta a következô: Itt nyug szik urunk és ta ní tó mes te rünk, aki 40 éven át ta ní tot ta a zsi dó né pet igaz ság ra... má so dik Ádár 7-én hunyt el, va sár nap, a Teremtés évében. Tudott tanulni talmudot, és rendes zsidó volt. Legyen emléke áldott! Halmos Sándor Taub rabbi sírja

5 SZEPTEMBER MÁ JUS ÚJ ÉLET 5 IZRAELI SZÍNES Fellázadtak az izraeli fôrabbik a kormány reformjai ellen Az izraeli fôrabbinátus tanácsa szerint a zsidó vallási törvényeknek ellentmondana, ha a kósersági szolgáltatások kikerülnének a rabbinátus hatáskörébôl. Matan Kahana vallásügyi miniszter nemrég bejelentett törvénytervezete szerint a kósersági szolgáltatások terén nem lenne többet monopóliuma a rabbinátusnak, így más szervezetek vagy akár magáncégek is kiadhatnának kósersági igazolásokat, írja a Kibic. A javaslat komoly megütközést keltett ortodox vallási körökben. A törvényjavaslat miatt összeült az izraeli fôrabbikat és más vezetô rabbikat magában foglaló tanács, amely teljes mértékben elutasította az általuk veszélyesnek minôsített javaslatot. A fôrabbinátus tanácsa szerint a javaslat tönkretenné a zsidóságot, és megszûnne létezni a kóserság Izrael Államban. A kóserság felügyelete pedig ki lenne szolgáltatva kétes üzleti érdekek kényének-kedvének. A fôrabbinátus lázadása jelentôs hatást gyakorolhat a reform végrehajtására, mi vel ez a szerv fog ja meg ha tá roz ni azo kat a halachikus nor má kat, ame - lyek alapján a magánvállalatok jóváhagyást kaphatnának kósersági felügyeleti szolgáltatások nyújtására, és a szabályozás mellett az állami felügyeletet is a rabbinátus lát ná el. A fôrabbik szerint ha a rabbinátus elveszíti a kizárólagosságot a kóserság, a házasság és a válások felett, akkor azzal Izrael megszûnik zsidó államnak lenni. Ezért arra szólították fel a vallási vezetôket, hogy ne engedelmeskedjenek a törvénynek, amennyiben azt elfogadná a kneszet. A kormány annyit reagált a fôrabbinátus közleményére, hogy Izrael jogállam, és aki nem tel je sí ti a tör vény ben elôírtakat, an nak szem be kell néz nie a következményekkel. A kormány kiáll a kósersági reformok mellett, amelyeket helyesnek tart. Véget vetett életének egy holokauszttúlélô a fia sír já nál A 88 éves Mose Etzion, a 2014-es gázai háborúban rakétatámadás következtében elhunyt Zeév (Zevik) Etzion édes ap ja fia ha lá lá nak hé ber év for du ló ján (áv 30.) véget vetett életének gyer me ke sír já nál, ír ja az ujkelet.live. Az Etzion csa lád Nirim kibucban élt, a gá zai ha tár kö ze - lében. Miután kora reggel elhagyta ott ho nát, és több óra múl va sem tért vissza, a hatóságok keresést indítottak, és Mose Etziont holtan találták fia sírjánál, nyilatkozta az Eskol Regionális Tanács. Zeév Etzion a kibuc he lyi biz - ton sá gi tiszt je volt a 2014-es há - ború idején, valamint mentôs. Órákkal az Erôs szikla nevû hadmûvelet vége elôtt a gázai övezetet uraló Hamász ter ror szer ve zet ope ra tív jai aknavetôt lôttek ki a kö zös ség re. Mivel a bombázás káoszában nem tud ták lo ka li zál ni, Mosét küld ték meg néz ni, hol lan dolt az aknavetô. Ami kor Mose a hely szín re ért, lát - ta, hogy fia a föl dön fek szik, re pe - szek okozta súlyos sérülésekkel. Az 55 éves Zeév a következô órák ban belehalt sebesülésébe. Mose ezt a hatalmas bánatot hordoz ta az el múlt hét év ben a holokausztban szerzett tapasztalatai mel lett, két ség beeset ten tö re ked ve arra, hogy méltó legyen fia örökségé hez, mond ták a nirimi tár sak. Ta valy a ba rá tok és a csa lád ki ad - tak egy köny vet Min dig úton cím - mel, amely vé gig kö ve ti Mose hi he - tet len út ját Krak kó tól a holokauszton, a szi bé ri ai éhe zé sen át, vé gül Te he rá non ke resz tül a Szent föld re. Úgy tûnt, min den aka dályt, tra gé di át ké pes át vé szel ni.,, Ma az út vé get ért. Nirim kibuc az Etzion csa lád dal gyá szol ír ta a közösség. Apám optimista ember volt, aki szerette az életet, és a mosoly soha nem hagy ta el az ar cát... Na gyon sze - rette Zeviket. Miután Zeviket megölték, elkérte a fegyverét emlékbe, és ugyanazzal a fegyverrel tette, amit tett nyilatkozta a médiának a lánya, Szmadar. Láthatatlanság infra- és hôkamerák ellen Lát ha tat lan ka to na Az izraeli kormány segítségével a kutatók olyan anyagot fejlesztettek ki, amely a katonák számára termikus vé del met biz to sít. Az új anyag nem en ge di át a hôt, így az infra- és hôkamerák számára a harcosok láthatatlanná válhatnak. Ha bár a har co sok több nyi re megfelelôen képesek álcázni magukat ah hoz, hogy sza bad szem mel ne lehessen ôket észrevenni, a különbözô hôkamerák által rögzített képeken láthatók maradnak az általuk kibo csá tott testhô mi att. Éj sza ka ugyan így felfedezhetôk a tan kok is, fôleg ak kor, ha jár a mo tor juk, amely jelentôs hôt ter mel. A Kit 300-as fantázianévvel ellátott termikus rejtôzködô rendszer fémek, mikroszálak és mûanyagok felhasználásával készült annak érdeké ben, hogy ez az anyag el rejt se a ka - tonák által kibocsátott hôt az ellenséges megfigyelôberendezések elôl. Ez azért jelentôs elôrelépés, mert a mo dern hôkameráknak sem mi fé le külsô környezeti fényre nincs szükségük ahhoz, hogy beazonosítsák a célszemélyeket és céltárgyakat, elegendô azok hômérséklete is. Csökkent Izrael zsidó lakosságának száma Az ál lam ala pí tás óta elôször esett az ország zsidó lakosságának szá ma 74 szá za lék alá de rül ki az Izraeli Bevándorláspolitikai Központ friss elemzésébôl, amely a statisztikai hivatal adataira hivatkozott. Esze rint a múlt év ben a zsi dó olék szá ma rekordalacsony volt, az új be - vándorlók teljes számának csak 33,8 százalékát érte el. A statisztikai hivatal az izraelieket három csoportba sorolja: zsidó, arab és egyéb. Az egyéb kategória magában foglalja a nem arab keresztényeket és azo kat, akik nem ren del kez - nek vallási besorolással. A zsi dók ará nyá nak csök ke né se felerészben az arab lakosság növekedésének, felerészben pedig az egyéb ka te gó ri á ba so rol tak szá má nak emelkedésébôl adó dik a köz pont szerint. A be ván dor lás fôként a Covidjárvány mi att 2020 fo lya mán jelentôsen csökkent. A vírus terjedésének megállítása érdekében Izrael többször is lezárta határait, különbözô alkalmakkor megtiltotta a külföldi országokból történô belépést. A turizmus leállása mellett ez a lépés is drámai hatást gyakorolt az alijázó emberekre. A zsidó népesség aránya 2020-ban is nagy ütemben csökkent. Izraelnek mint zsidó és demokratikus államnak felelôs bevándorlási politikával kell rendelkeznie, amely megvédi érdekeit mondta Jonatán Jakubowicz, a bevándorláspolitikai köz pont igaz - gatója. Átültetésre ajánlották fel a balesetben elhunyt lány szerveit A halálos autóbalesetet szenvedett 14 éves iz ra e li lány, Miril Toema szerveit öt beteg testébe ültették át, megmentve ezzel az életüket. A tinédzsert, Kafr Jaszif település la kó ját a Galilee Medical Cen - ter egészségügyi központba vitték, mi u tán a fa lu keresztezôdésénél a 85-ös úton egy au tó bal eset ben megsérült, olvasható a Szombatban. Dr. Joáv Hoffman, az in ten zív kórházi osztály igazgatója elmondta, hogy Mirilt kritikus állapotban, intubációval és sokszervi sérüléssel hozták az osztályra. Miután három napig küzdöttek Miril Toema Forrás: családi kép az életéért, az orvosi csoport végül kénytelen volt megállapította az agyhalál beálltát. Mirill családja azonnal beleegyezett abba, hogy szerveit rászorulóknak adományozzák, minél több ember életét megmentve ezáltal. Az életfontosságú transzplantációra várók között volt egy 9 éves lány a Tel Hásomer kórházban, akinek szívátültetésre volt szüksége; egy 8 éves lány és egy 16 éves fiú, akik meg kap ták Miril két ve sé jét. Egy 58 éves nô a Beilinson Kór ház ban tüdôtranszplantáción esett át, egy azo nos ko rú nô pe dig máj át ül - tetésen a Hádászá Kórházban. Miril nôvére, Nadin el mond ta: Miril egy kis an gyal volt, aki fo lya ma to san segített másoknak, és azt akartuk, hogy a halálában is segítsen az embereknek. Másád Bárhum professzor, az orvosi központ fôigazgatója köszönetet mondott azoknak az orvosoknak, akik Mirilt a kórházba érkezése óta kezelték, valamint a szervmentési eljárásban részt vevô szakembereknek. Háláját fejezte ki továbbá Miril családjának, amiért beleegyeztek a szervadományozásába, valamint az orvosi központ transzplantációs koordinátorának, Eva Steiner nôvérnek. A Parkinson-kór egyik fô okát azonosították A degeneratív idegrendszeri betegségek, köztük a Parkinson-kór egyik fô okát sikerült azonosítaniuk az iz ra e li Ben Gurion Egye tem kutatóinak. Az élet kor elôrehaladtával a szer - ve zet ben lévô fe hér jék megfelelô struktúrája felbomlik, és olyan fehérjeaggregátumok alakulnak ki, amelyek neurodegeneratív betegségeket okoznak. A szakemberek megállapították, hogy a szervezet proteinjeinek minôség-ellenôrzô rend sze rei újraszervezôdnek az évek so rán ad ta hí rül az MTI. Az agyi fe hér jék spe ci fi kus minôség-ellenôrzô rend sze re meg - változik a korral, és elveszíti azon képességét, hogy fenntartsa a proteinek struk tú rá ját, így nem tud töb bé védelmet nyújtani a betegségekkel szemben. A Nature Communications cí mû fo lyó irat ban pub li kált ta nul mány sze rint az alapvetô fehérjeellenôrzési rend szer nem azo nos mó - don mûködik az összes sejtben, hanem minden egyes szövetben alkalmazkodik a proteinek mennyiségéhez és interakciójához. A minôség-ellenôrzô rend szer idôskori megváltozásával megszûnik a szövettel való összehangoltság és ezáltal az ártalmas folyamatok elleni védelem is. Az eredményeink olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, ame lyek lehetôvé te szik a fehérjeminôség-ellenôrzés ké pes sé gé nek fenntartását idôsebb korban is, ezáltal lassítva a neurodegeneratív betegségek kialakulását írták a szakemberek.

6 SZEPTEMBER 1. 6 ÚJ ÉLET MÁ JUS 1. Tizennégy éves lány mentené meg a balatoni temetôt Balatonfôkajár egy kis fa lu Balatonakarattya mel lett. Mi vel nem a tó part ján fek szik, és nem is esik útba a Budapest Balaton vonalon, nem számít kifejezetten híres nek a mai ál la po tá ban sem, de a település néhai zsidó közösségének története még kevésbé közismert. Van azon ban egy 14 éves lány, aki a karantén alatt tavaly felfedezte magának a helyi zsidó temetôt, és azóta is kutatja a történetét, illetve a szívén viseli annak sorsát. Olyannyira, hogy fiatal kora ellenére megtalálta a módját annak, hogy pozitív változást lehessen elérni az elhagyatott temetô ügyében. Errôl fu ra len ne TikTokot csi nál - ni mond ja ne kem a balatonfôkajári zsi dó temetôben a 14 éves, most hetedikes Emma, mintha mi sem lenne természetesebb annál, mint hogy las san egy éve blogot ír errôl a helyszínrôl. Pedig önmagában az is érdekes, hogy egy tizenéves inkább blogol, és nem pél dá ul Instagramra vagy épp TikTokra posz tol, ha a neten szeretne megosztani egy történetet. Erre azt mondja, amikor elkezdett utánaolvasni a temetô történetének, eredetileg magának jegyzetelgetett. Az tán mi vel alig ta lált a neten in for - mációt, szerette volna másokkal is megosztani azt, amit ô már összegyûjtött. Jó len ne, ha má sok is lát nák vagy is mer nék ezt a he lyet. Azt sze ret ném, hogy ha va la ki mást is ér de kel ez, an - nak már ne kell jen min den hon nan összecsipegetnie az információkat. Szó val ad ta ma gát, hogy írott for - mához keressen platformot, és csak ezért kezdte el megtanulni, hogyan lehet blogot készíteni. Igaz, a témaválasztása még meglepôbb, hiszen a szá zad ról még egy ál ta lán nem is tanultak a történelemórákon, amikor hatodikosként foglalkoztatni kezd te az 1800-as évektôl az 1920-as éve kig mûködô temetô, ahol ma nagyjából 60 sír található. És akkor ar ról még nem is esett szó, hogy egyébként angolul ír. Utólag maga sem tud ja pon to san, mi ért nem ma - gyarul kezdett blogolni. Hogy ta lált rá ez a fi a tal lány egy ilyen elhagyatott és csaknem elfelejtett hely szín re? Mi ért lett a temetô annyira izgalmas számára, hogy elkezdjen kutatni a története után? És mi ért lett olyan fon tos, hogy a rend - be té te lé ért is el kezd jen dol goz ni? Ezekre voltam kíváncsi, amikor elindul tunk Budapestrôl, hogy meg is - merjük Emmát, és megnézzük vele a temetôt Balatonfôkajáron. Néhány lefotózott sírfelirattal kezdôdött Emma egy budapesti tinédzser, aki mielôtt tavaly kitört volna a világjárvány, sok hatodikoshoz hasonlóan sûrûn betáblázott hétköznapokat élt. Általában 7-8 órája volt a Lauder Javne Zsi dó Kö zös sé gi Is ko lá ban, délutánonként házit írt, táncórákra járt, és rendszeresen találkozott a barátaival. Aztán amikor a koronavírus miatt elôször bezárták az iskolákat is, a csa lád ja a fôvárosból egy balatonfôkajári nyaralóba költözött, és ô úgy érezte, kicsit lelassult számára az élet. Online csak négy órát tar tot - tak meg neki naponta, cserébe több egyé ni felkészülésbôl és fel adat ból állt hir te len a ta nu lás. Vi szont a kü - lönórák elmaradtak, és a barátaival sem futhatott össze, így sok szabadideje maradt. A karanténidôszakban so kat sé tál - tak kör nyé ken a csa lád já val, a temetôt pe dig Balatonfôkajárt jól ismerô családi barátokkal látogatták meg elôször, elôtte a szü lei sem tud - tak ró la. Nem is kön nyû ide el ta lál ni, a hely színt nem is me ri a Google tér - ké pe, és nem sze re pel az izraelitatemetok.hu-n sem. Fo tó: Bôdey Já nos / Te lex Em ma úgy em lék szik, ami kor elôször járt itt, sokkal elhagyatottabb és el ha nya gol tabb volt a hely, de már ak kor na gyon ér de kel te, hogy kik le - het tek azok, aki ket ide te met tek. A gaz a leg több sírt benôtte, sok sírkô megrongálódott, volt, ami kettétört vagy eldôlt, de még azok sem mond - tak sokat számára, amelyek olvashatók maradtak, mivel a feliratok többsége héber. Egybôl feltûnt ugyanakkor néhány felújított síremlék. Nemcsak azért, mert lát ha tó an ezek vol tak a leg jobb ál la pot ban, de azért is, mert ezekrôl le tudta olvasni a latin betûs neveket. Ezekrôl a nevekrôl egybôl ké pet ké - szí tett, hogy késôbb rá juk tud jon ke - res ni. Em ma azt mond ja, in nen in - dult min den. El kez dett meg is mer - ked ni az egy ko ri balatonfôkajári zsi - dó közösség történetével, és ha talál valamit, mindig egyre többet szeretne tudni. Láthatóan élvezi, hogy felfedezte: egészen nagyra tud duzzadni az a tör té net, amit egy ki csi in for - mációmorzsából elindulva fel lehet fejteni. Tût a szénakazalban Na de ho gyan állt ne ki ku tat ni va - laki 13 évesen, a legszigorúbb lezárá sok kö ze pén, ami kor még a felnôtt kutatók munkája is gyakran megakadt, hi szen min den könyv tár és le - vél tár zár va volt? Be ír tam a Google-ba azo kat a ne ve ket, ami ket le tud tam ol vas ni a sí rok ról. De er re nem sok ta lá lat jött ki me sé li Em - ma. Azt mond ja, azt még nem volt nagyon nehéz netes családfákon keresztül megtalálni, hogy a felújított sí rok a hí res kar mes ter, Sir George Sol ti, az az Sol ti György felmenôinek ál lí ta nak em lé ket. (Sol ti édes ap ja, Stern Móric Balatonfôkajáron született, majd két testvérével Budapestre köl tö zött. Sol ti már a fôvárosban született, mégis többször járt a településen, fát ültetett, nagyszülei és nagybátyja sírját látogatta.) To váb bi ne vek be azo no sí tá sá hoz és tör té ne tek meg is me ré sé hez vi - szont már komolyabb segítségre volt szüksége. Ezért a szülein keresztül felvette a kapcsolatot egyrészt a siófoki Winkler Miksával, másrészt a Kajár történetével foglalkozó és egy tematikus Facebook-oldalt mûködtetô Karika Tímeával, akiktôl rengeteg olvasnivalót, beszkennelt, digitalizált anyakönyveket és levéltári forrásokat is kapott. Ami kor meg kap tam az elsô ilyen cso ma got, na gyon iz ga tott let tem, hirtelen rengeteg információhoz jutottam, abban kellett aztán hosszan keresgetni. Amikor valamiért abba kel lett hagy nom, alig vár tam, hogy folytathassam meséli Emma, akinek a héber nevek elolvasásában az ap ja se gít. Ha ez meg van, ak kor a lefordított vagy magyarra átírt verzióból kiindulva van esély arra, hogy az év szám ok alap ján meg le het majd találni egy-egy nevet az anyakönyvekben. Ezt megvalósítani persze nem sok kal kön nyebb, mint tût ke - res ni a szé na ka zal ban: egy részt azért, mert az át írá sok sok szor eset - legesek, másrészt azért, mert befotózott anyakönyvoldalakat végignézve kell rájuk bukkanni. Emma azonban szí ve sen bo ga rás sza a ré gi anya - könyveket, és reméli, hogy néhány embert be tud majd azonosítani így. A he te di kes lány at tól lát ha tó an za var ban van, ha sa ját ma gá ról kér - de zem, de ami kor a temetô történetérôl van szó, kön nyen be le - fe led ke zik a me sé lés be. Úgy tû nik, az ter mé sze tes szá má ra, ha mást is ér de kel az, ami ôt ku ta tás ra sar kall - ta, azt vi szont ke vés bé ér ti, hogy ôt mi ért ta lá lom iz gal mas nak. Pe dig az zal tisz tá ban van, hogy a kor tár sa - it jellemzôen ke vés bé iz gat ja ez a té ma. Azt mond ja, bár a ba rá ta i nak is szo kott me sél ni a temetôrôl és a balatonfôkajári zsi dó ság történetérôl, azért nem ez a leg gya ko ribb té - má juk. Le vél jött a Ladytôl Emmára nagy hatással volt, amikor ta valy elôször járt a Fôkajártól alig ne gyed órá nyi ra ta lál ha tó berhidai zsi dó temetôben, és lát ta, hogy azt milyen szépen felújították nemrég, még kovácsoltvas kerítést is kapott. Többek között ez inspirálta ar ra, hogy ne csak a temetô tör té ne - tével, hanem annak állapotával is elkezdjen foglalkozni, és támogatást keressen a rendbetételéhez. Ennek érdekében kalandos úton sikerült felvennie a kapcsolatot Solti György feleségével, aki férje halála után is látogatta a balatonfôkajári sírokat. A neten ta lál tuk meg azt az is ko - lát, ahol Sol ti egyik lá nya dol go zik. Oda küld tünk egy le ve let, ami vé gül eljutott Lady Soltihoz is, ô pedig válaszolt nekem. Bár a La dy is csak át té te le sen kap - csolódik a kajári zsidó közösséghez, Emma számára mégis személyesebbé tet te a temetôben nyug vók tör té - ne tét ez az ap ró ka pocs. La dy Valerie Sol ti azt ír ta ne ki, hogy sze ret ne visszatérni néhai férje szüleinek sírjá hoz, er re azon ban már nem volt lehetôsége, idén márciusban ugyanis ô is el hunyt. Emmának azt mindenesetre sikerült elérnie a Lady támogatása mellett a sió fo ki hit köz ség és a Mazsihisz segítségével, hogy az elmoz dult, kidôlt sír kö ve ket vis sza - egyenesítették, a temetôt körbekerítet ték, és ki is gyom lál ták egy szer. Az na gyon jó len ne, ha má so kat is ér de kel ne a temetô, és a gon do zá - sa rendszeressé válna: most például megint kel le ne már gyom lál ni mond ja Em ma Dessauer Gá bor rab bi sír kö ve mel lett, amit épp a lány nál is ma ga sabb ra nôtt gaz vesz kör be is - mét, de ha Em mán mú lik, már nem sokáig. Csatári Flóra Dóra / Telex Bécs megemlékezik a meggyilkolt zsidóról 83 évvel azután, hogy Hitler hozzácsatolta Ausztriát a náci Németország hoz, kôtáblára ír ják azok nak a zsi dó gye re kek nek, nôknek és fér fi - ak nak a ne vét, aki ket Bécsbôl hur col tak a ha lál ba a holokauszt ide jén. Emlékfal a nemzeti bankkal szemben Ezzel is emlékeztetni akarnak Bécsben arra, hogy a zsidókat kifosztották a ná ci Né met or szág ban, és eb ben a nem ze ti bank is ak tí van részt vett. Auszt ri - ában a hivatalos álláspont szerint a náci Németország hajtotta végre a zsidók kifosztását és meggyilkolását. Az osztrákok felelôsségét homály fedte annak ellenére, hogy maga Hitler is Ausztriában született, és a náci elitben jelentôs számú osztrák állampolgár volt. Németországgal ellentétben nem történt meg a közelmúlt szisztematikus feltárása. Ez azzal is magyarázható, hogy a Szabadságpárt ma is komoly politikai erôt képvisel Ausztriában. Ezt a pártot olyan osztrákok alapították a második világháború után, akiknek nézetei igen közel álltak a nemzetiszocialista tanokhoz. Az alapító atyák közül többen az SS-ben szolgáltak, és nem siettek megbánni bûneiket. Eddig csak a zsinagógában volt emlékfal Bécs központi zsinagógájában 19 éve emléktermet avattak a holokauszt áldo za ta i nak. Itt be vés ték a több mint 62 ezer zsi dó már tír ne vét. Csak hogy ez a meg em lé ke zés ki zá ró lag a zsi dók ról szólt, a fôváros és az ál lam nem si e tett a felelôsségvállalással. Most vi szont az al kot má nyos ügyek mi nisz te re hang - súlyozta: az új emlékfalon megemlékeznek arról is, hogy Ausztriának felelôssége volt ab ban, hogy nem véd te meg zsi dó pol gá ra it. FüHü Anne Frank naplóját rajzfilmben gondolták tovább Befejezem Hitler munkáját! ordította a tudósra támadó férfi Moszkvában Egy 82 éves, ne ves tu dóst bán tal ma zott az egyik moszk vai bu szon egy tá ma dó, aki azt kiáltotta: Hitlernek be kellett volna fejez nie a mun kát, ezt én most meg te szem helyette! A fiatal férfi ütlegelni kezdte az idôs embert, aki a sugárzás kutatója, és az orosz ûrprogramban is dolgozott. Az eset nem sok kal azu tán tör tént, hogy Vlagyimir Celin munkába menet buszra szállt jelentette az MK orosz híroldal. A zsidókról és Hitlerrôl kiabáló támadó követ te Celint, mi u tán az le szállt, hogy el me - neküljön elôle. Sem a bu szon, sem az ut cán nem avat - kozott közbe senki írja a hírügynökség, A 15 éve sen el hunyt Anne Frank naplója nemcsak egy borzalmas korszak dokumentációja, hanem egy szeretetre éhes, eleven fantáziájú kamasz lány ál ma i ról szól ezért is olyan erôs a nap ló, mert ugyan azok ról ábrándozik, ugyanarra vágyik, mint elôtte és utá na sok-sok ka masz lány ben ma gya rul is a meg je lent a nap ló nak az Anne Frank Ala pít vány jóváhagyásával készült képregényváltozata, amely ben Ari Folman író és David Polonsky raj zo ló a mé di um sa - já tos sá ga it tö ké le te sen ki hasz nál va hozta közelebb a tragikus sorsú kislányt a mai fiatal olvasókhoz. Folman eg gyel to vább ment, ugyanis rajzfilmes lévén (Libanoni keringô, A futurológiai kongresszus) ani má ci ó ban is fel dol goz ta Anne Frank történetét, olvasható a port.hun. A Hol van Anne Frank címû filmben a képregény rajzstílusa megmaradt, ahogy az iz gal mas vizualitás is, a nyom ta tott adap tá ció után a rajz - film azonban továbbgondolás: Anne Frank éle te mel lett an nak 21. szá za di örökségét is vizsgálja (többek között napjaink menekültválságára is reflektál): Anne történetszála mellett a jelenünkben párhuzamosan fut Kittyé, a képzeletbeli barátnôé, akihez Anne a naplóbejegyzéseit címezte. A rajzfilmet Cannes-ban mutatták be, és igen jó kri ti ká kat ka pott, de a mozis bemutató idejérôl még nincs hír. Vla gyi mir Celin amely nem közölte, hogy Celin zsidó-e egyáltalán. A tudós a hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a támadás etnikai alapú gyûlölet-bûncselekmény volt. A zsidók elleni fizikai támadás ritka Oroszországban, ahol a hatóságok keményen lépnek fel az ilyen cselekedetekkel szemben. Celin jelentette az esetet a rendôrségen, és orvoshoz fordult kisebb sérülései mi att. A rendôrség ke re si az elkövetôt.

7 1998. MÁ JUS 1. ÚJ ÉLET SZEPTEMBER 1. Magén István festményajándéka Újpestnek A közelmúltban Magén István festômûvész meglátogatta körzetünket, hogy elmondja: egy bibliai témájú ké pet aján dé koz ne künk, amit a zsi - nagógában szeretne elhelyezni. Adományát rokona, Róth Miklós egykori újpesti lakos emlékének szánja, aki a vész kor szak ide jén ma gyar ka - tonaruhában járta a gettót és segítette üldözött testvéreit. Ma gén Ist ván (Bu da pest, március 2. ) magyar-izraeli festô- és grafikusmûvész autodidakta módon, szabadiskolákban tanult tôl a Fiatal Mûvészek Stúdiójának tagja ig a tel-avi vi Ávni Institute-on tanított mûvészeti anatómiát ben megszervezte a Chagall Galériát és az ÁJIN-csoportot, ame lyek ig mû köd tek. A mû vész tag ja a Ma - gyar Illusztrátorok Szövetségének, a Magyar Grafikusok Szövetségének, a Ma gyar Képzô- és Ipar mû vé szek Szövetségének, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Elektrográfiai Társaságnak, AP RÓ- HIR DE TÉS Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug ló ban, Ve zér u VITAPHARM. Hétfô szerda ig. Dr. Szi ge ti Mik lós, tel.: Mû fog sor rög zí tés miniimplantátumokkal. Bp., Szt. Ist ván krt. 4. III és Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénze ket, já té ko kat, (retró tár gyak elônyben). Pin tér Ni ko let ta, 06-1/ , 06-30/ Hírek, események röviden Mártír-istentisztelet. Tapolcán szep tem ber 19-én kor a Csányi L. ut cá ban, a volt get tó épületénél koszorúzás, kor a temetôben megemlékezés lesz. a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének lapja 1075 Bu da pest, Síp u. 12. Telefon/fax: Fôszerkesztô: Kardos Péter Olvasószerkesztô: Gábor Zsuzsa Kiadótulajdonos: Mazsihisz Elôfizetési dí jak: Bel föld ön: 1 év re 4800 Ft Külföldre 6800 Ft/év USA és Iz ra el: 7500 Ft/év Az összeg valutában is befizethetô az aktuális árfolyamon. OTP bankszámlaszám: OTP SWIFT kód: (BIC) OTPVHUHB IBAN: HU Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz - let ág, elôfizethetô a ki adó nál. Postacsekk: Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk inté zé se a 06-(1) es szá mon. Szedés, tördelés: WolfPress Nyomdaipari Kft. Nyomdai munkák: mondat Kft., Felelôs vezetô: Nagy Lász ló ISSSN a Magyar Rézkarcolók Szövetségének, az Águdát Hácájárim vposzalim báámnak, az Iz ra e li Festôk és Szob - rá szok Szö vet sé gé nek. A fi gu rá lis festôként in dult Ma gén Ist ván szí ve - sen készít litográfiát, xeroxot, illusztrációkat. Festészetében és grafikáinál is az ismétlôdô mo tí vu mok az ural - kodóak. A fest mény, mely nek cí me: Kôbe vésve, kék-fehér színben komponált, Gyógy szer- és MRI-támogatás Továbbra is igényelhetnek esetenkénti támogatást szociálisan rászoruló betegek az alábbiakhoz: Idônként szükségessé váló, az átlagosnál drágább gyógyszer beszerzése. Drá gább nak te kint jük a kb és Ft kö zöt ti gyógy szert, min den esetben az igénylô jövedelméhez viszonyítva. Magánorvosi MRI-vizsgálat elvégeztetése rosszindulatú daganat kiderítésé re, ha az ál la mi egész ség ügy csak késôbbi idôpontra tud ja vál lal ni. Rész le te sebb tá jé koz ta tás a következô te le fon szá mon: , lehetôleg az es ti órák ban. Cseh Vik tor kultúrtörténész, a Kol Jákov ortodox hetilap fôszerkesztôje és az Egy ség fo lyó irat fôszerkesztôhelyettese. Írásait sok helyen olvashat tá tok ed dig is, és a jövôben még többet fogjuk hallani a nevét, hiszen tízéves munka gyümölcseként végre megjelent Zsidó örökség Vidéki zsidó hitközségek Magyarországon címû hatalmas léptékû munkája. A könyv hamarosan megtalálható lesz a könyvesboltok polcain, de addig is elôjegyezhetô az cí men. Itt olvasható Toronyi Zsuzsannának, a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le - vél tár igaz ga tó já nak aján ló ja a könyvrôl: Erdôbénye, Hôgyész, Kôvágóörs, Lovasberény, Mezôcsát, Tállya, Verpelét, Zalaszentgrót: alig is mert fal vak Ma gyar or szág tér ké pén. Mind egyik ben volt jó né hány csa lád, akik minden évben ígéretet tettek, hogy jövôre már Jeruzsálemben, a zsidó világ legszentebb helyén fogad ják az ün ne pet, de az tán még is maradtak. Élték a hétköznapokat, keres ked tek bor ral, ter mé nyek kel, szorgos iparosokká vagy híres tudósokká váltak. Zsinagógákat, tanházakat építettek, kötôdtek ôseik házá- részben elmosódott, részletében vizuálisan módosított szentírási szöveg. A mû vész a kép al ko tá sa kor vé - letlenszerûen választotta ki a szöveget. Véletlenek márpedig nincsenek! Az, ami kiolvasható a szövegbôl, Mó zes I. köny vé nek egy-egy mon - datfoszlánya (21/28., 30., 31.). Akkor Ábrahám vett ju hot és ök - röt és Abimeleknek ad ta és ôk ket - ten szövetséget kötöttek Majd alább más rész let ben: Er re azt mond ta: Ezt a hét bárányt fo gadd el kezembôl Majd legvégül: Ezért ne vez ték a he lyet Be ér Sevának, mert ott meg es küd tek mindketten A véletlenül kiválasztott szöveg az Áb ra hám ôsapa és Abimelek kö zött kö tött egyezségrôl szól. Az Áb ra hám által ásott kutaknak Abimelek emberei vitatták a tulajdonjogát, ezért betömték ôket. Ábrahám újraásta a kutakat, és szövetségük megerôsítette Ábrahám tulajdonjogát a kutakhoz. A hely ség, amely nek ne ve a mai na - pig ôrzi az ese ményt: Be ér Sevá. A szö veg szub jek tív üze ne te a vízrôl és ez ál tal az életrôl szól. Életrôl a holokauszt után. A megbékélésrôl Is ten nel, az örök reményrôl, a nyu ga lom ról amint a zsol tár (23/2.) mond ja:...csendes vi zek mel lé ve zet en - gem... Szerdócz Er vin Felhívás Gyôrhöz kötôdô zsidó származású személyek jelentkezését várja a Szervezô Bizottság a soá 80. évfordulója alkalmából július 4 7. közötti idôpontban tervezett gyôri rendezvénysorozatra. Az érdeklôdôk a -címre ír ja nak. Invitation The Organising Committee invites people of Jewish origin with ties to Gyôr to a series of events planned for 4-7 July 2024 in order to commemorate the 80th anniversary of the Shoah. Those interested should write to Zsi dó örök ség Vi dé ki zsi dó hitközségek Magyarországon hoz, templomá hoz és sír - jához. Emlékük ma már csak fá jó hi - ány, de em lé - kük áldássá, a mai Ma - gyar or szág kul tú rá ját is gaz da gí tó réteggé válhat, ha megismerjük. Ehhez se gít ez a könyv ol vas sák azok - nak a hajdani zsidó közösségeknek az emlékére, akik reggeli imájukban még itt hallották a reggeli kakasszót. Mazsike 97 éves ko rá ban meg halt a varsói gettófelkelés utolsó ismert túlélôje Leon Kopelman har colt a var - sói gettófelkelésben, majd a lengyel ellenállásban, végül kivándorolt Iz ra el be, ahol az 1948-as füg - getlenségi háborúban is fegyvert fogott. Késôbb nagy családot alapí tott. Ezt tar tot ta a ná cik fe lett aratott legnagyobb gyôzelmének. Leon Kopelman 1924-ben szü le - tett Lengyelországban. Amikor a nácik elfoglalták az országot és létrehozták a varsói gettót, családját egy szabadtéri börtönben lévô kis cellába költöztették. Kopelman itt csat la ko zott a föld - alatti zsidó hadsereghez, amely próbálta megakadályozni, hogy a zsidókat megsemmisítô táborokba depor tál ják. A Zydowska Organizacja Bojowa, va gyis a ZOB 1942 nya rán Leon Kopelman alakult, a Jad Vasem szerint abban a két hónapban, amikor deportálási hullám in dult a treblinkai ha lál tá bor ba, ír ja az Algemeiner nyo mán a Ki bic. A varsói gettóban harcoltam attól a pillanattól, hogy a németek elkezdték a zsi dó kat meg sem mi sí te ni ben 18 éves vol tam, az ak kor 40 éves anyá - mat is el vit ték Treblinkába. Ami kor az egyik nap ha za ér tem a mun ká ból, ame lyet a né me tek nek vé gez tem, anyám már nem volt se hol mond ta Kopelman a Ynet Newsnak 2018-ban. Csatlakozott a zsidók második világháború alatti legnagyobb lázadásához, német katonákat ölt meg a gettóban az áprilisi végsô összecsapás elôtti csatákban. Kopelmant el fog ták a ná cik. Az men tet te meg az éle tét, hogy ha zu dott a szakmájáról. Ahelyett, hogy a többi harcoshoz hasonlóan Treblinkába deportál ták vol na, autószerelônek küld ték egy var sói mû hely be. A lengyel ellenállók 1944 szeptemberében kiszabadították, és csatlakozott hozzájuk. Kopelman végül hamis személyazonosító okmányokkal ért el Olaszországba, majd felszállt egy Izraelbe tartó illegális hajóra, ahol újra találkozott húgával és apjával. Késôbb csatlakozott az izraeli védelmi erôkhöz, és harcolt az 1948-as függetlenségi háborúban. Ezután találkozott feleségével, és nagy családot alapított, ami szerinte a leg na gyobb gyôzelme volt a ná cik fe lett. Fe le sé ge, Chává, aki vel kö zel 70 éve volt há zas, né hány hó nap ja meg halt. Három gyermeket, kilenc unokát és három dédunokát hagynak maguk után. Eredetileg azt hitték, hogy Simcha Rotem volt a varsói gettófelkelés utolsó túlélô har co sa, de késôbb Kopelman je lez te, hogy ô is részt vett a var sói el - len ál lás ban. Rotem 2018-ban halt meg. Keresés Az Arolsen Archives és a Ma gyar Vöröskereszt Keresôszolgálata (1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 31.) a ná ciz - mus ál do za tai hoz zá tar to zó i nak sze ret - né vis sza jut tat ni az ál do za tok tól hát ra - maradt tárgyakat. Az áldozatok, akiknek a hozzátartozóit keressük: KERTÉSZ/KERTES/KORTES Sán - dor; született: november 15., nincs több; fog ság he lye: Neuengamme; fogolyszám: Tárgy: 1 db zseb óra, 1 db ci ga ret ta - tárca száma: KLEIN Mik lós; született: augusz tus 8.; nincs több adat; fog ság he - lye: Neuengamme; el hunyt: fo goly - szám: Tárgy: 1 db karóra száma: KOHN Ber ta lan; szü le tett: no vem ber 30.; nincs több adat; fog ság he lye: Neuengamme; fo goly szám: Tárgy: 1 db lánc száma: LENCSE Ilona; született: janu ár 27., fog ság he lye: Neuengamme, Dachau és Bergen Belsen; fo goly - szám: és ; utol só is mert lak cí me: Bu da pest, Le ven te u. 10.; lak cí me 1999-ben Bondi Vilmosné cí - mén: Bu da pest, Ber csé nyi u /3. Tárgy: 1 pár fül be va ló száma: LENGER Franz; szü le tett: már ci us 7.; nincs több adat; fog ság he - lye: Neuengamme; fo goly szám: Tárgy: 1 db zseb óra lánc cal, tok kal száma: LÖWI Sán dor; született: decem ber 17.; nincs több adat; fog ság he lye: Neuengamme; fo goly szám: Tárgy: 1 db zseb óra lánc cal száma: MIGLISSER Vil mos; született: de cem ber 6.; nincs több adat; fog ság he lye: Neuengamme; fo goly szám: Tárgy: 1 db zseb óra lánc cal, 1 db gyûrû száma: MUNK Már ton; szü le tett: már ci us 6.; nincs több adat; fog ság he - lye: Neuengamme; fo goly szám: Tárgy: 1 db gyû rû száma: NEMES Zoltán; született: november 11,, Zalaegerszeg; fogság helye: Neuengamme; fo goly szám: Tárgy: 1 db karóra száma: NAPTÁR Szeptember 3., péntek Elul 26. Gyertyagyújtás: 7.02 Szeptember 4., szombat Elul 27. Szombat kimenetele: 8.06 Szeptember 6., hétfõ Elul 29. Erev rajs hásonó Gyertyagyújtás: 6.56 Szeptember 7-8., kedd-szerda Tisri 1-2. Rajs hásonó Ünnep kimenetele: 7.57 Szeptember 9., csütörtök Tisri 3. Gedalja böjtje Szeptember 10., péntek Tisri 4. Gyertyagyújtás: 6.48 Szeptember 11., szombat Tisri 5. Szombat kimenetele: 7.51 Szeptember 15., szerda Tisri 9. Erev jajm kippur Ünnep bejövetele 6.38 Szeptember 16., csütörtök Tisri 10. Jajm kippur Ünnep kimenetele: 7.40 Szeptember 17., péntek Tisri 11. Gyertyagyújtás: 6.34 Szeptember 18., szombat Tisri 12. Szombat kimenetele: 7.36

8 8 ÚJ ÉLET SZEPTEMBER 1. Interjú egy világutazó fôkántorral Ol va só ink kö zött nem hin ném, hogy len ne olyan, aki Nóg rá di Ger - gelyt, a vi lág uta zó fôkántort nem hallotta imákat, zsoltárokat énekelni, aki fél száz ki adott könyvébôl egyet sem vett a ke zé be. Évtizedek óta tisztelem, ismerem és elismerem. Amit róla tudok, azt áldott emlékû édesanyja, Judit osztotta meg velem klubbéli és privát beszélgetéseink során. Édesapja, Nógrádi Gábor is jó nevû író, de egész csa lád ja be le ért ve két gyermekét is mûvészi tehetséggel van megáldva. Kérlek, beszélj a hozzád tartozók ról, s ar ról, mi nek köszönhetô a szám ta lan si ker, mi so dort a ze - nei pályára? Világhírû kántor és szimfonikus zenekari bárcsaszólam-vezetô egyaránt megtalálható a felmenôim között. Valószínûleg ennek, valamint édesanyám rendíthetetlen elhivatottságának köszönhetô a zenei pályám. Anyám mindenképp zenetagozatos általános iskolába akart íratni, noha ezért na pi más fél órát kel lett utaz - nom már elsô osztályos koromtól fogva. Aztán jöttek a zeneakadémiai bérletek, az operabérletek, a rengeteg koncert, amiket gyermekként felemás kedvvel ücsörögtem végig, ma már azonban végtelen hálás vagyok mind ezért. Ahogy apám nak az írás irán ti fo gé kony sá go mat kö szön he - tem, úgy anyám legértékesebb öröksége a zeneszeretetem, az énekesi pályám. Akad-e még olyan nemzetközileg számottevô kán tor, ze nész, aki - vel nem áll tál az omed elôtt vagy színpadon? Természetesen. Ez azonban mit sem von le a bol dog ság ból, amit a leg na gyob bak kal va ló fel lé pé sek okoz tak. Naftali Herstik és Moshe Stern párt fo gá sa leg alább an nyi ra élet re szó ló él mény, mint az amsz - ter da mi Concertgebouw-ban és a New York-i Carnegie Hall ban éne - kelni, vagy közös koncertet adni a Fesztiválzenekar mûvészeivel. Hogyan egyezteted össze zenei és írói munkásságodat, s vajon ele- Lemondott a vasárnap.hu exneonáci fôszerkesztôje A vasarnap.hu kormányközeli ke resz tény lap fôszerkesztôje, Hor váth Ta más le mon dott tisztségérôl. Ve le együtt tá vo zott a szerkesztôségbôl a lap külsôs szerzôje, Kassab Adonis is. Hitünkkel és küldetésünkkel, ahogy eddig sem, úgy a továbbiakban sem fér össze semmiféle gyûlölet. Értékrendünkkel ellenkezik minden, ami erre uszít, ettôl egy emberként határolódunk el fogalmaz a lap közleménye. A lé pés elôzménye, hogy több mé di um, köz tük a telex.hu is meg ír ta, hogy a vasarnap.hu július végén kinevezett új fôszerkesztôje, Horváth Tamás korábban erôsen kötôdött az Erô és El szánt ság neo ná ci szer ve zet hez, ír ja a Szom bat. Elôször nem is mer te el megkeresésükre, hogy tagja volt a szervezetnek, késôbb a Magyar Nemzetnek igen, de azt jelezte, hogy eltávolodott tôle. Az ügy sa já tos, a mai ma - gyarországi politikai viszonyokra jellemzô mellékszála, hogy a por tál a fôszerkesztôje múltjáról szóló leleplezés után közölt egy cikket, miszerint egy motoros fu tár át adott ne kik egy pendrive-ot egy fo tó val, me lyen a neokohn.hu zsi dó Nóg rá di Ger gely gendô idô jut-e magánembernek lenned? Kivételesen szerencsés embernek tartom magamat: számomra nem je lent gon dot a ze nei és az írói mun - kásság összehangolása. Igaz, olykor egy má sik kon ti nen sen ese dé kes koncertre tartva, az óceán fölött repül ve pö työ göm lap top ba épp készülô regényem mondatait, vagy két író-olvasó találkozó között elrohanok egy próbára a Vigadóba, de a versenylófuttatók tudják, hogy a galopp mé nek a ter he lést sze re tik. S hogy elegendô va gyok-e férj ként és apaként a családomnak? Meg tudnám ugyan fe lel ni ezt a kér dést, de autentikus válaszért inkább a feleségemet és a gyerekeimet kellene megkeresned. Mit je lent szá mod ra egy olyan zsinagógában funkcionálni, mint a Frankel Leó úti? Mindent. A túlzás nélkül családi szeretetben mûködô, a pandémia dacára is virágzó budai közösség, valamint annak elnöke és fôrabbija ideális kö rül mé nye ket biz to sí ta nak az amúgy igencsak sokrétû kántori hivatás gyakorlásához. Ez a fô oka annak, hogy több mint egy év ti ze de új - Hor váth Ta más, a vasarnap.hu le mon dott fôszerkesztôje lap újságírója látható náci karlendítés közben. Gyenge Dániel, az Egységes Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség (EMIH) ér dek kö ré be tar to zó neokohn.hu rendszeres szerzôje elismerte, ô van a képeken, és bocsánatot kért: Tartozom egy mély bocsánatkéréssel a Neokohn olvasóközönsége, a szerkesztôség, és a zsi dó kö zös ség tag jai fe lé is. A sze mé lye met érintô cikk - ben szereplô ké pek va ló di sá gát nem cá fo lom, és azt sem, hogy kezdô gim na - zistaként, kamasz koromban vállalhatatlan és ordas eszméknek voltam rabja fogalmazott Gyenge. A Neokohn korábban azt jelezte, várja Horváth Tamás magyarázatát is, miért relativizálta a holokausztot. Le mon dá sát megelôzôen csak egy olyan in ter - jút adott, amelyben nem vonta vissza korábbi kijelentéseit, mert nem szereti az elhatárolósdit. ra és új ra ne met mon dok szá mos, anya gi lag ös sze ha son lít ha tat la nul kecsegtetôbb külföldi szerzôdésajánlatra. A könyvesboltok polcaira a közeljövôben ke rül fel leg újabb kö te ted. Errôl még so kan nem tud - nak. A BRUNAR A Mirrén tit ka címû regény egyszerre izgalmas történelmi eposz és csodás lényeket felvonultató fantasy. A cselekmény az 1200-as évek ele jén ját szó dik, a kö - zépkori Magyarországon. Határain- kon belül egyszerre van jelen hûség és árulás, barátság és alakoskodás, hazafias összetartás és gyarló hatalom vágy: megdöbbentô és lélekemelô eseményekben káprázato san gaz dag kor szak volt az Arany - bullát és a tatárjárást megelôzô néhány év, évtized. Természetesen feltû nik a re gény ben Bánk bán, Gert rúd és Pe túr is, ám a címszereplô Brunar mellett legkedvesebb regénybeli alakom egy zsidó orvos, Mordeháj. Fi gu rá já ban-sze mé lyi sé - gé ben min dent meg fo gal maz tam, amit a mai magyarországi zsidóságban látni szeretnék. Ha lehetne három kívánságod, mi len ne az? Ha kívánságokról van szó, épeszû ember nemigen helyezhet mást az elsô hely re, mint az egész sé get. Egészséget a családom tagjainak, a ba rá ta im nak, az ismerôseimnek, mindenkinek. A második kívánságom az vol na, hogy mind két gim na - zista csemetém jusson be arra az egyetemre és szakra, amelyre vágyik. Harmadik kívánságot mondani borzasztó nehéz, mert az egészség, valamint a gyerekeim boldogulása után rengeteg, nagyjából azonos fontossággal bíró ügyet kellene említenem. Például egy boldogabb és igazsá go sabb or szá got ma gunk kö rül, vagy csak húsz per cet még egy szer együtt nem rég el ve szí tett édes - anyám mal, és per sze író ként igen si - keres apámnak egy állami elismerést, ami véleményem szerint régesrég megilletné. gáljuli SPÁNN GÁBOR Életrevalók Kedves Olvasóm! Elôször is el né zé sü ket ké rem, hogy kö zel 1 éve egerembôl nem kap - hat tak jó kedv re derítô so ro kat, de ezt tud ják be an nak, hogy min den íróember életében eljön a pillanat, amikor nagyképûen alkotói válság kö vet ke zik be. Ha ôszinte aka rok len ni, be val lom, nem tör tént más, mint hogy ránk sza kadt a pandémia, én pe dig itt hon, négy fal kö - zött gyûjtögettem a karanténkilókat, abban a lelkiállapotban, amikor a szeretteimért, a hittestvéreimért és általában a polgártársaimért való aggódás valahogy semmiképpen nem termékenyítette meg a bennem bujkáló humoristát. Köszönöm a reklamáló telefonokat és e- maileket, me lyek ben volt, aki azt kér dez te, hol a sí rom, ami re kö vet vi - het, de leg job ban az tet szett, aki azt ír ta, hogy vég re ki gyógy ul tál a grafomániádból? Neki innen üzenem, hogy az írásból nem lehet kigyógy ul ni, az olyan, mint a herpeszvírus: ha egy szer meg ka pod, örök - ké benned lesz, csak lehetséges, hogy tünetmentesen, akár évekig is. Hát én az el múlt esztendôben tü net men tes vol tam, de új ra itt va gyok. Elmondanám, hogy írásom címét én magunkra veszem. Mi, zsidók különös anyagból vagyunk gyúrva (Sztálin szerint a bolsevikok voltak). Mégpedig szenvedéskor vagyunk a legéletképesebbek. Hely híján itt most nem idé zem fel rész le te sen kö zel 5000 éves tör té nel mün ket, de aki ismeri, az tudja, hogy a zsidóság, túlélve kiûzetést, pogromokat, világjárványokat, háborúkat, inkvizíciót, vallási és politikai antiszemitizmust, hogy úgy mond jam, el ju tott a döntôbe. Mi ma is itt va gyunk, ha megfogyva is, de megpróbáljuk magyar zsidóként élni amúgy csupa dal, móka, kacagás életünket. Amikor lehetett, bementem zsinagógánkba, és elôször is azt nyugtáztam, hogy sakktáblaszerûen (a rendeletek betûit betartva), egymástól legalább 1,5 méterre nem hívek ültek, hanem egy cédula, nagy betûkkel rajta: ülôhely. Hogy az tán ezt hány em ber fog lal ta el, az ar ról szó ló jegy ze tet hadd ne én írjam meg. Mindenesetre ha eufemisztikusan akarok fogalmazni, azt mondhatom, hogy mi, zsidók igencsak betartottuk Müller Cecília valamennyi intelmét. Amelyik zsinagógánkban lejnolásnál felhívták a híveket a tórához, most az elengedhetetlen puszinak el kellett maradnia, s ezt olyannyira komolyan vették egyes hittestvéreink, hogy a zsinagógáig sem mentek el. Volt hely tu do má som sze rint, ahol a tel jes járványidôszak alatt min - den tilalom ellenére élô istentiszteletet tartottak, s valami csodája folytán a Teremtônek se hon nan nem hal lot tam, hogy több fertôzött lett vol - na a résztvevôk kö zött. Az online istentiszteletnek ezt bocsássa meg nekem I.ten, az egymást rajongásig szeretô rabbikar és hittestvéreink számomra nem volt vonzereje. Alapvetôen zavart, hogy 30 kockában néhány másodpercig látom rabbimat, jó esetben hallom is, majd megszólal valamelyik résztvevô mobilja egy másik kockából, az eltûnik, majd megszakad a kap cso lat, és csak rab bim ne ve pul zál. De hát mint mon da ni szokták, szegény sorsú atomfizikus nehézvízzel fôz, ha a színházak sok személyes darabokat be tudtak gyömöszölni néhány collba, akkor számunkra is megoldás volt biztos az internetes vallásgyakorlat. Mostanában ha tehetem, ismét lejárok zsinagógámba, és nyugtázom azt, amit rémálmaimban rabbim fülébe suttogtam, és ô hivatalból mosolyogva elhárította. Életünk és hitéletünk soha többet nem lesz olyan, mint ami lyen a jár vány elôtt volt, és ezt egy ál ta lán nem (Co)vidáman mondom. Kedves Olvasóim! Azok tól is, akik a zsi na gó gát egy szer egy év ben, a fôünnepünkön lát - ják belülrôl, meg azok tól is, akik pusz tán ge ne ti ka i lag zsi dók, most azt ké rem, szur kol junk együtt! Kér jük a Vi lág Urát, hogy ha már ki ad ta a jelszót: felkészül a negyedik hullám!, végtelen jóságában akkor is enged je meg, hogy ros hásánát és jom kippurt meg fogy va, más fél mé ter - re egymástól, de személyesen, zsinagógánkban ünnepelhessük! Esküvô Újpesten Nem mindennapi eseménynek örülhettünk az Újpesti Idôsek Otthonában. Két hetven éven felüli lakónk házasságra lépett, és megfogadták, hogy jóbanrosszban kitartanak egymás mellett. Esküvôjük az állhatatosságról és a hûségrôl szól, már-már nép me sei mó - don. A vôlegénynek meg kel lett küz de nie a nagy sár kán nyal, ese té ben a nagy Covid-járvánnyal. Az elsô idôpontjukat az Elsô Hul lám ne vû, a má so di kat a Második Hullám nevû sárkány sodorta el. Fiatalokat megszégyenítô kitartásuknak és elszántságuknak köszönhetôen azonban végül is egybekeltek. Az Otthon lakói és dolgozói nevében kívánunk jó egészséget, békében együtt töltött éveket és nagyon-nagyon sok boldogságot Katinak és Lászlónak. Tóth Judit...és ide je van a ne ve tés nek Történelemórán a tanárnô megkérdi a negyedikeseket, hogy ki tud valamit a második világháborúról. Erre a kis Frici jelentkezik, a tanárnô fel is szólítja. Na, te mit tudsz ró la, Fri ci? Hát az én nagy pa pám egy kon cent rá ci ós tá bor ban halt meg. Ó, hát ezt na gyon saj ná lom, egy per ces né ma gyász! El te lik az egy perc. Na és Fri ci ke, ho gyan halt meg a nagy pa pád? Á! Az ô hi bá ja volt. Be volt rúg va, és le esett az ôrtoronyból *** Doktor úr, hipochonder vagyok! Ugyan már, csak bebeszéli magának!

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 4., kedd 37. szám Ára: 575, Ft TARTALOMJEGYZÉK 77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról szóló 152/2005. (VIII. 2.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft

80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK Oldal 80. szám Ára: 585, Ft 125/2009. (VI. 15.) Korm. ren de le t A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17.

III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft JANUÁR 17. III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 715 Ft 2011. JANUÁR 17. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 4., csütörtök 132. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az ál lam i va gyon nal való gaz dál ko dás ról... 9636 255/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal

121. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2100, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 17., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2007: CVI. tv. Az ál la mi va gyon ról... 9082 2007: CVII. tv. A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 12., péntek 79. szám Ára: 1125, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XLIV. tör vény A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Ára: 2415 Ft MÁRCIUS 6. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Ára: 2415 Ft MÁRCIUS 6. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. MÁRCIUS 6. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrõl... 434 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a magyar állami

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft JÚNIUS 8. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft JÚNIUS 8. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Ára: 820 Ft 2011. JÚNIUS 8. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 72/2011. (IV. 29.) Korm. ren de let az egész ség ügyi felsõ - fokú szak irá nyú szak kép zé si rend szer rõl szóló 122/2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXXI. tör vény Az adó zás rend jé rõl szó ló évi XCII. tör vény mó do - dosításáról...

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXXI. tör vény Az adó zás rend jé rõl szó ló évi XCII. tör vény mó do - dosításáról... A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 14., TARTALOMJEGYZÉK Oldal kedd 97. szám 2009. évi LXXXI. tör vény Az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény mó do - sításáról....

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 610 Ft JANUÁR 31.

III. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 610 Ft JANUÁR 31. III. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. JANUÁR 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl...

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl... A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 26., szerda 167. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXV. tv. A ta ka ré kos ál la mi gaz dál ko dás ról és a költ ség ve té si fe le lõs ség - rõl...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

97. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXI. tör vény. Budapest, au gusz tus 2.

97. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA évi LXXI. tör vény. Budapest, au gusz tus 2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 2., szerda 97. szám TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXXI. tv. A köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vé ny mó do sí tá sá ról 7895 2006: LXXII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

97. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 12., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

97. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 12., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 12., kedd 97. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXV. tv. Az adó zás rend jé rõl szóló 2003. évi XCII. tör vé ny mó do sí tá sá ról

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 546 Ft 2006. de cem ber 22. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM II. rész 2006: XCIV. tv. A tûz el

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

204. szám I/1. kö tet*

204. szám I/1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 29., szerda 204. szám I/1. kö tet* I/1 2. kö tet ára: 5635, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 382/2004. (XII. 29.) Korm. r. Az ál lam ház tar

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 1., vasárnap 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 176/2007. (VII. 1.) Korm. r. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 2., csütörtök 182. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CXV. tv. A lakásszövetkezetekrõl... 13806 32/2004. (XII. 2.) OM r. A szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1794, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, szep tem ber 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1794, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 13., kedd 122. szám Ára: 1794, Ft TARTALOMJEGYZÉK 183/2005. (IX. 13.) Korm. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

73. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK. csütörtök. Ára: 1395, Ft. Oldal

73. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK. csütörtök. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 28., TARTALOMJEGYZÉK Oldal csütörtök 73. szám 2009. évi XXXVIII. tör vény A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyét érin - tõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 237/2006. (XI. 27.) Korm. r. A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól... 11138 81/2006. (XI. 27.) GKM

Részletesebben

74. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, június 21., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1127, Ft. Oldal

74. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, június 21., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1127, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. június 21., szerda 74. szám Ára: 1127, Ft TARTALOMJEGYZÉK 36/2006. (VI. 21.) GKM r. A ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4807, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4807, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ja nu ár 4., szerda 1. szám Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: I. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött, a szo ci á - lis

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 20., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 20., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 20., szerda 77. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXII. tv. Az ál ta lá nos for gal mi adó ról szóló 1992. évi LXXIV. tör vé ny mó do

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 11., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

176. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 11., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 11., csütörtök 176. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXXIV. tv. A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény mó do

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 14., szerda 153. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról... 10671 2007:

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra LVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. december 28. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra T A R T

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft má jus 2. TARTALOM

III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft má jus 2. TARTALOM III. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 3320 Ft 2011. má jus 2. TARTALOM JOGSZABÁLY ol dal 19/2011. (III. 21.) Korm. ren de let a 2011. évi igaz ga tá si szü net rõl... 666 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet egyes oktatási-kulturális

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 29., szer da 146. szám Ára: 2541, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: XCVII. tv. Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról... 11162 2006:

Részletesebben