BORSSZEM JANKÓ. A s z a b a d s á g o s.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORSSZEM JANKÓ. A s z a b a d s á g o s."

Átírás

1 Budapest, május (21.) szám. X X I X. évfolyam. 18%. BORSSZEM JANKÓ A s z a b a d s á g o s. A regiment manéberre maséroz, De ez engem egy csöppet sem zsenéroz. Zsebemben a szabadságos levelem, Már énnekem delegátus nem nevem. Előfizethetni a kiadó-hivatalban : Budapest, Ferencziek-tere 3. bz. Előfizetési dij : Egész évre 8 frt. Félévre 4 írt. Negyedévre 2 frt. Megjelen minden vasárnap. Egyes szám ára 18 kr.

2 a B orsszem J ankó. Május király gyásza. Ü nneplés zajába halálharang kondul, Komoly gyásztor lészen a nagy vigalombul. Fátyollal takarjuk zászlóink szövetét, Nemzetiszin mellé kitűzünk feketét. A halál betoppant a királyi házba, Borítja Habsburgnak bíborát új gyászba. Sűrű vendég már itt ez a sápadt vendég, Herczegeknek egyre tizedeli rendjét. Hull a nagy törzs ága! Halnak, egyre halnak, Sok, mély bút okozva hűséges magyarnak. Szívünk a holtért is megsajog, megdobban, De a jó királyért búsulunk még jobban. Ősz fejére mennyi próbát mér a végzet! Fia, a lángelme, iszonyún elvérzett; Nem örökli trónját, oszlik immár holtan Az ősök sorában, a komor sírboltban. Mikor Bécsben a zt az örököst temették, Sok nagy reményünket szintén sírba tették. S ím, aki jogát és szerepét átvette, Az is koronátlan pihen már mellette. Az lángeszű ifjú; emez szelíd férfi, Kit öreg királyunk sírba most kisér ki. Az volt büszkesége, véribül vett vére, De méltónak tudta ezt is örökére. S ez se lesz utódja, műve folytatója, Ki nagy alkotását megértse, megója! Mint az ifjú nagy láng, mely lobogva égé, Ennek is kihúnyt már békés bölcsesége. Nagy a király gyásza, nagy az ő próbája! Nehéz sorscsapások özöne hull rája. S mi meghatva nézzük e koronás Jóbot, Aki mindig szenvedi, sose zúgolódott. Sebzett nagy szívébe zárja bús keservét S hordja ihletéssel szent kötelme terhét. Fiát elveszítvén, csak a népek atyja S népei jövőjét most megint siratja. Apró hírek. Q A magy. tudományos Akadémia a n n a k a n a g y n a p n a k e m lé k é r e, h o g y ő fe ls é g e je le n lé t é v e l t ü n t e t t e k i, e lh a t á r o z ta, h o g y m in d e n e s z te n d ő b e n le g a lá b b e g y p á ly a d ija t k iá d. M e g v á lik, s z a v á n a k á ll- e? X Ö felsége, m ik o r m e g je le n t az A k a d é m iá b a n, m e g á lló i t 'a n a g y c s a r n o k b a n, k ö r ü ln é z e t t s ig y s z ó lt :» E z h á t a tu d o m á n y h a jlé k a? A h a jlé k e lé g fé n y e s. H á t a tu d o m á n y?«x A bérkocsisok taksája e lk é s z ü lt. A r e n d ő rs é g m e g á lla p í t o t t a, h o v a m e n n y i v it e lb é r d u k á l. D e ú g y l á t s z ik, b iz o n y o s n o r m a - n a p o k a t e n g e d e tt, a m id ő n a b n o r m á lis á r a k a t k ö v e t e lh e tn e k a z u t a s t ó l. I l y e n n o r m a n a p o k : a k iá llí t á s m e g n y itá s a, a v e rs e n y n a p o k, ju n iu s 8 - k a, s tb. A fő k a p it á n y s á g f e lh í v ja u g y a n a k ö z ö n s é g e t, h o g y m in d e n k ih á g á s t je le n t s e n f ö l : m a jd ig y, m a jd a m ú g y fe le lő s s é g r e v o n ja ő a k o c s is o k a t! H á t ez j ó és s zé p. D e k i v o n ja fe le lő s s é g re a r e n d ő rs é g e t, h a a b é r k o c s is o k m é g is z s a r o ljá k a k ö z ö n s é g e t? X Agliardi, a b é c s i p á p a i m u n c z iu s, a b é c s i m a g y a r o k n a k k ije le n t e t t e, h o g y a m a g y a r e z re d é v e s ü n n e p ő r e á is fe le m e lő h a t á s t te s z. A fő d o lo g, h o g y p o h á r e m e lő h a tá s t n e g y a k o r o ljo n. A A szerbek m e g le c z k é z te té s é r e n e m a» M a r o s «h a n e m a B a r o s s k e lle n e. A z m a jd v is s z a fiz e tn é n e k ik a k ö lc s ö n t a k e r e s k e d e lm i és v á m ü g y e k n é l. 13 A kiállítást kevesen látogatják, ez a panasz hangzik illetékes körökben. Most azonban ez a baj is tárgytalan lesz és örvendetes fordulat fog beállani. Ugyanis a Nemzeti Ujság«szerkesztősége azzal biztatta előfizetőit, hogy jöjjenek fel a kiállításra, és ő a Nemzeti U jság«-ot díjtalanul fogja nekik a budapesti szállásukra küldeni, mindaddig, amig csak Budapesten időznek. E csábitó kecsegtetés s az előfizetők rengeteg száma bizonyára örvendetes fordulatot jelez a kiállítás látogatottságának történetében. 0 Ugrón G. a m in a p U r á n y i I m r é v e l s z e m b e n» s z a v a i m e g m a g y a r á z á s a c z im é n «k é r t s z ó t. D e s z a v á t n e m t u d t a k e llő le g m e g m a g y a r á z n i. T a lá n m e g n é m e tiz á ln i jo b b a n t u d t a v o ln a. 'ic Zene. A p p o n y i A l b e r t g r. és HoránseJcy N á n d o r e b b e n a ta v a s z i z e n e -s a is o n b a n n e m m ű k ö d n e k k ö z r e a d e le g á c z io n á lis o r k e s z tr u m b a n. S ig y t a p in ta to s a c c o m p a g n e m e n t v á lla lt a k a h h o z, h o g y Á b r á n y i K o r n é l t k ik is é r jé k a d e le g á c z ió b ó l. f Zichy Nándor g r. u r a t a k iá llí t á s o n a te n y é s z - ju h o k b ir á ló - b iz o t t s á g i e ln ö k é v é v á la s z to t tá k. E k i t ü n te té s p o l i t i k a i je le n tő s é g e fé lr e is m e r h e te tle n.

3 Május BORSSZEM JANKÓ. 3 Danse de ventre. H n O ó. Illetlen komédia! Nem nézhetem tovább. (M éltó haraggal távozik.)

4 4 B orsszem J ankó. Május A k is Ibolya. A»Magyar Ilirlap«-hól. A z e z re d é v e s k iá llí t á s n y o m d á s z a ti p a v illo n já n a k b e je le n te tté k, h o g y a k i r á l y m e g a k a r ja a z t lá t o g a tn i. A c s o p o r tb iz o tts á g e lh a t á r o z ta, h o g y ez a lk a lo m b ó l S a jtó c z ím a la t t e g y r ö g t ö n z ö t t a lk a lm i la p o t fo g k ia d n i. Á m d e n a g y g o n d o t a d o t t a c s o p o r tb iz o t ts á g - r.a k : v á jjo n m e ly ik s z e rk e s z tő s é g e t k é r je f ö l az a lk a lm i la p m e g s z e rk e s z té s é re? B e j á r t á k a z egész fő v á r o s t, k ik u t a t t á k a le g r e jt e t t e b b r e d a k c z ió t. V é g r e r e á jö tte k, h o g y v a la m in t a jó n a k a jo b b az e lle n s é g e, é p p ú g y a jo b b n a k az e lle n s é g e a le g jo b b. H o g y m e ly ik la p o t t a l á lt á k a» le g jo b b «- n a k, s z e ré n y s é g ü n k t i l t j a k ií r n i. E lé g az a h h o z, h o g y b e n n ü n k e t b íz t a k m e g a z a lk a lm i la p e lk é s z íté s é v e l. A k i r á l y m e g é rk e z v é n, az e g é sz s z e rk e s z tő s é g d ís z b e n fo g a d ta a fe ls é g e s u r a t. A k ir á l y, a k i m á r a b o k s z e g i m e r é n y le t ó ta n a g y o n j ó l is m e r te a z egész s z e rk e s z tő s é g ü n k e t, lá t h a t ó la g m e g in d u lt a n t e k in t e t t r e á n k. I s t e n h o z ta F e ls é g e d e t! S z ív e s e n tá v o z o m, fe le ié a k i r á l y n y á ja s a n. A z t á n v é g ig h a la d t a p a v illo n te r m e in. A s z e r k e s z tő s é g t ö b b íz b e n fig y e lm e z t e tte a k i r á l y t a r r a, h o g y a»m a g y a r H í r l a p «n e m c s a k a le g jo b b és a le g o lc s ó b b la p, h a n e m h o g y a k a r á c s o n y i a já n d é k a r e n d k í v ü l d íszes, e g y s z e rs m in d a r r a is fig y e lm e z t e tt é k a fe ls é g e s u r a t, h o g y e n n e k b o lt i á r a 3 f o r in t. Ő fe ls é g e é lé n k e n é r d e k lő d ö t t e lő f iz e t ő in k s z á m a ir á n t, m ir e e g y ik d o lg o z ó t á r s u n k e lm é s e n k ö z b e v á g o tt: H a g y ju k a z t, F e ls é g 1 M i r e a k ö r s é t á t b e fe je z té k, a z a la t t e lk é s z ü lt a > S a jtó c z ím ű a lk a lm i la p. A s z ó n o k, a k i az a lk a lm i la p o t á t a d t a a k ir á ly n a k, h a n g s ú ly o z ta, h o g y a la p e lk é s z íté s e im e c s a k 2 0 p e r c z ig t a r t o t t. A m ir e a k i r á l y m o s o ly o g v a f e le ié : C s a k h ú s z p e rc z e le n n e, h o g y i t t v a g y o k? S o k k a l tö b b n e k k é p z e lte m. E z u t á n a k i r á l y k a to n á s k ö s z ö n é s s e l e ltá v o z o tt. A z ö s s z e s e re g le tt s z á z e z e rn y i n é p a k i r á l y t k o c s ijá b a n m e g p illa n tv á n, le v e tte a k a la p já t és le í r h a t a t la n le lk e s e d é s s e l k i á l t o t t a : É lje n m é ltó s á g o s H o r v á t h G y u la fő s z e r k e s z tő! y V l Ű F O R D I T Á S O K. Ich Hehe meinen Hugó = Hugómat szeretem. Stehst du noch immer auf einer Fdhre? = Még mindig komponálsz? Dies ivar immer meine Oondel = Mindig ezt gondolám. A Borsszem Jankó" tárezája. A N agypén teki Társaság tavaszi vigalma. A» Nagypénteki Társaság«fényes tavaszi ünnepet rendezett az Erzsébet-téri parkban. Ez alkalommal emléklapot is adtak ki, amelybe közéletünk kiválóságai is Írtak emléksorokat. Ezek közül közöljük a nevezetesebbeket: A kép viselővála sztá sok csa k őszkor leszn ek, de h ölg y választások a k á r m in d en n a p leh etn ek, sőt leg y en ek is. b. Bánffy Dezső. A z Erzsébet-kertben csupán csak veréb tanyáz. P ed ig én jobban szeretem a annak elm ondhatom : fecskét, m ert Fecském fecském, édes fecském, Vidd él az én levelecském. W lassíts Gyula. Hölgyeim! Az Isten éltesse Önöket az emberi életkor legvégső határáig, de meg ne vénüljenek! Rátli, Kamermayer és Gerlóczy Károlyok. Az ünnepélyt engedélyezem. A bájos rendezobizottság azonban felelős a rendért. Ez esetben a rendőrség nem fog erőszakot elkövetni. _. R udnay Béla. Sok szóval semmit mondani: kunszt; kevés szóval sokat mondani: még nagyobb kunszt. Semmit se mondani, de cselekedni: a legnagyobb kunszt. Sághy mellett virrasztani és az ő protekcziója nélkül tiszteletbeli doktorrá lenni: a legislegnagyobb kunszt. Gr. Csáky Albin. S itivel k e g y a teh etség ü stén n a g yk ö v ete a főid ő n, a z é z t sok aséin k ezd em tőié, kogiy m iféle vatfású. d e a zézt iekctoíeg izzaetita ne tegyen. Ö t. t ö íc I V v j S c s - a. Nagypénteken a néppárt böjtéi, de Nagyszombaton mivel ez tót város győzni remél. Gr. Z ich y N ándor. Legyen a magyarnak a méze édes, a paprikája paprikás, a borsa borsos, a savanyúvize savanyú, a turós-csuszája túrós és csúszós, a zsírja zsiros, a kedve kedves és a bora borízű. Dr. Jókai M ór.

5 Május BORSSZE m J ankó, 5 Tönöd'és Seiff'e n s t e i n e r S o lo m o n t ó l. > O z eszibe jo t jo nekem ed régi m ese. A pestogon lakták n ojd o n ed jö d jö emberek. E d sz e r otand este o hó. 0 k ü z - ség jön ö rk öd te m ogát bene, m ert soha sem n em látták még hót. E lhotá rozta k tehát, hojd oki eztet o hót bántjo, oztot szigoróan böntetnek m ek. Oz elejárúság edszer sak látjo, h ojd ed veréb leszóljo és elkezdi sip k ed n i o hót.» E z v é te k! E z b ő n! E z te t m egbontatni k ü l!«kojobálnok és fü lá rm á zn ok oz egész küzségt. M in d e n k i szolodjo o veréb otán. B attal, sü prövel, p iszk ofá vol kergetnek ütet. T erm észetesen legázoltak oz egész hót. D e oz elégtitel m eg v o n : m egfaktak o bönös verébt. 0 tonács üszeölte és edhongólak holálro Ítéltek o verébt. Oztot m andták, hojd o tem plam tetejirü l ledabni ütet kel. D e okor el tónál repülni. H á t okor ogorjon le vele oz edliázfi, hojd n e elröpölliesse. ó d j is selekedtek. 0 tem - plam szalgo kitürte o lábát, o h oszontolon veréb m égis elröpölte. Ok érát ilejen lárm entot sinálták o molt héten oz Ogrom areságék o zászlósértü rácz j e r ék mioto, om i épen o n g yi kárt tete o m ilen éjom i Őnöp- lésbo, m in t oz o veréb o hóbo. H o ü fü lük fögte valna, okor legázulnak oz egész ön ept és o B á n fe edházfinók le kületet valna vele ogorni és o n yakát k itú rn i. O K ü n g y e b ed n ojd tüm egt félrevezetn i, m in t ed m ogá n gya s embert. E z te t oz O g ro m -P olon gye szü- vetkezet is n ojd on j ú l todjo. Ő zért okornok behazni oz álttlánas szovozotjogt. Okornok ü k o m onkások- n ok od n i jo g t i n j e n? O lejon eszten d ü ü r á ju k! Ü k okorják lorm entot sin á ln i. D e m er ü k kim éinek o becses torkukat, hát oztot okornok, hojd o m onkásak odjonok oda n ek ik in j e n o torkukat. O O m iku r alvostom oz a u sztriá k n on czio m t o m ien k re rá, am ivel o redaktör f ű n ü n ze r e L lo y d, o dakter F á ik, olejon pam páson odo pü rk ü lte o ném et a resá g ok n ok : eszembe jototo o S m á je N othgang. 0 S m á je N oth ga n g élm ente o sen geri vásárba és hoszto o n o n ed ó j kolopt o M oczl jerek n ek. M ik a r o M o czl jerek fü lprú bál a z ój kolopt, beleeste n ek i o váláro. M írgélödte m ogát ezért o felesig, o C zili.» M é r liaztál ilejen bü kolopt enek o jerek n ek, S m á je? F eleli o S m á je :»P á k etell! B ü! M á j bele fa gja n ü n i mog á t /«O szp o sz: o B écsbo is asztot ga ndalu a k, hojd ho o kvóta M od jora rszá gnok n o jd : m o j bele fogjo n ü n i mogát. N a gyp én tek en holló m ossa a fiát. D e n in cs a világon olya n feh ér holló, m ély 4 0,0 0 0 p éld á n yb a n elterjedt lapunkat n e olvasná. A z é r t hát, t. előfizetők, a J ézu s nevében hirdessetek i s! R ákosi Jenő. T öröljétek el a keresztet, és azonnal MEGSZŰNIK A»BUDAPESTI HÍRLAP «-NÁL IS A + (TUDNIILLIK : A PLUSZ.) B. KAAS IVOR. H a a hollók n agypén tek i társaságot alakítanának, micsoda n a g y mosás lenne ebből! (A hét legrosszabb viccze.) Sipulusz. N agyp én tek en h olló m ossa a fiát ahczug teh át báró F ifififiá th! H e h e h e! H u h u h u! Sose vagyok szom orú! Meszlényi L u ln. 28o grófié Jtntereffen im piele finto, ba poufjten bie confeffi onetlen Hnterfcf)iebe im politifdjen Seben, >oc ) SSféontai amuleb n! obrící öon Ugroiu APRÓ HIRDETÉS. Szép hölgyeim! Kívánok önöknek mielőbbi boldog szép frigyet. Eljegyzési hirek közlési ára a Pesti Hírlap-bán 3 forint 30 kr Légrády Károly. N a g y p é n t e k i T á r s a s á g! M é g e z is v a la m i? O t t c s u p a t is z t e le t b e li h iv a t a l v a n. N e m k é r e k b e lő le. S trebinszky C zé zá r. A nagypénteki társaságnál Directionsmitgliednek lenni nem olyan jó, mint az Első Magyar Általános Biztositó Társaságnál. Pedig itt is, ott is csak a Krisztus kedvéért mó'ködnek. De magok észtét nem értenek. - A, v. tsyeroretpsltes1?''?' Nagypéntek! Végre egy ünnep, amelyet megtartani nem haladja meg az én anyagi erőimet sem. S a n y a r ó V e n d e l. Az Erzsébet-kertben a nagypénteki társaság vigalmat rendez. A sátrakban még hölgyek szolgálnak ki. A legnagyobb jóttevök a jót evők. K a lem b u rszk y V iceibáld. Os Ürzsébetéren o verebek óloto rendeséi te tátat ssájol ed önepélt! R éb M en á k em Cziczeszbeiszer.

6 B orsszem J a js k ó. Május S t á jg 'e r o lá.s. Az adóreform. A p é n z ü g y m in is z te r e g y p á r s z a k e m b e r t h í v o t t m e g e g y á n k e tb e, h o g y v e lü k a z a d ó r e fo r m m ó d o z a t a i t m e g b e s z é lje. A m e g h í v o t t s z a k é r tő p o lg á r o k n a k jo g u k v a n o t t p r o p o z ie z ió k a t t e n n i a z a d ó k iv e té s és a d ó -fiz e té s m ó d o z a ta i ir á n t. H o g y is v o lt a z c s a k e g y s z e r a s z a k á c s s a l és a c s ir k é k k e l? A s z a k á c s k i j ö t t a z u d v a r r a és s z ó lt a c s ir k é k h e z : K e d v e s k is c s ib é im! M á t ó l fo g v a a lk o tm á n y o s v ilá g o to k le s z, m a g a t o k f o g já t o k a s o r s o to k a t ig a z g a tn i. T e h á t m á r m a k e z d jü k m e g a p a r la m e n tá r iz m u s t. P a r a n c s o lja to k v e le m és m o n d já t o k m e g, h o g y a n k ív á n t o k m a a g a z d a a s z ta lá r a k e r ü ln i? S ü lv e -é a v a g y b e c s in á lv a? A c s ib é k t a n a k o d n i k e z d te k és a fe le le tü k a z v o l t : M i s e h o g y sem k ív á n u n k a g a z d a a s z ta lá r a k e r ü ln i. O h ó! fe le ié a s z a k á c s. M á r e b b e n n in c s a lk o t m á n y o s jo g o t o k! N e lé p jé t e k á t jo g k ö r ö t ö k e t, m é r t t i c s a k a m ik é n t és h o g y a n fe lő l h a tá r o z h a tto k. Koldus. Micsoda szemtelenség! Ön nekem két fillér alamizsnát akar adni? Nem tudja, hogy a millenniumra mi is stájgeroltunk? T í z fillér a minimum I Főtiszt. Eeb Hiénákéin, Cziczeszbeiszer szörnyű álkozódásai. Lokjál te jú Honyodival és énekeljél hozá eztet o dőlt:»elmennék én, de nem todom huvá, huvá?«ed kalbászjárbo bosználják fül tigedet! Sopáncsok o tyóxemedel lásál t e! Pattanjun rólad viszo o mérgezett nyil! Történjen veled soda és nyiljo mek te olotod a füld! 0 bolön koptifbul érje tigedet szemrehánás! - Ledjél te ed mőfogsináló és falemadjál te öz»odvori szalitú«czimért! Te rojtod konstetáljonok, hojd o vilomos ötésnek nem moszáj leni mindég holálas! 0 mentű-edesöletnek ledjél te tüpszürüsen lekötelezve! Ledjél te nédszázflórinos minemál fözetésel áledojlomi bivotolnok és o kiáletási fronczio restorántbo kölesen te néked reprezentálni! Ledjél te ed földiekei játszó égi tőneméngy! Viczmándi Kalemburszky Viczibáld szóficzaviczamodásai. (A» Központi fülkéjében.!? A m i o lá h ja in k a b é c s i á r ja d iá k o k b a n c s iz m a d iá k o k a t fo g t a k.? M e g n y í lt m á r a D a n t e»po]cou-j a is. A z é r d e k lő d é s e d d ig e lé a n d a n te.? Z ic h y N á n d o r g r. u r e h é te n, m in t n é p p á r ti v e z é r, a z a p a t in ia k s m i n t k iá llí t á s i b í r á ló e ln ö k a z a p a tin ó k k ö z ö t t f o r g o ló d o t t.? K a s s its P é t e r u r, m in t s z o c z ia lis ta - v é d ő, az e s k ü d te k k ö z ü l v is s z a u ta s ít o tt a b. F e jé r v á r y m in is z t e r f iá t, m e r t n e m a k a r t a, h o g y o t t e g y e s k ü d t e lle n s é g e ü ljö n.? A z u j b é c s i p o lg á r m e s te r a z t íg é r t e, h o g y a tö r v é n y e k e t r e s p e k t á ln i fo g ja. N ó, le s z is a k k o r B é c s - b e n r e s p e k tá k e l.? A g l i a r d i a z t á llí t ja, h o g y ő a m a g y a r o k k a l s z im p a tiz á l. A z t h is s z ü k, h o g y e z ú tt a l s z in p a d iz á l.? M é g a z t m o n d já k, h o g y a z A k a d é m ia p á ly á z a ta i m e d d ő k, m ik o r a p á ly a m u n k á k h e ly e t t a n n y i p ó ly a m u n k a é r k e z ik b e.? K a r d k i k a r d! m o n d t á k M é r ig n a c, C in o C in i s a t ö b b i u r a k n a k. V ivos v o c o!

7 B A L L O N C A P T I F Magasra száll, Dg helyben áll. A k i fel. erre ü l: Tetszésre lel De vesztegel,.hazádnak rendületlenül11.

8 8 B orsszem J ankó. Május e z R,ep é v e s I k iá l l ít á s I t t k ö lle n e k iá l l í t a n i a z t a le g ú ja b b t é r k é p e t : Magyarország millennáris mappája zászlósértési kerületekre és vidékekre felosztva. Szerkesztette Ugrón Gábor országos térképelő. A kiállítás látogatói. A m ú lt h é te n a k iá llí t á s le g k iv á ló b b v e n d é g e i v o l t a k : a Szervá cz, P o n g rá cz és B o n ifá c z n e v ű b á r o m fa g y o s s z e n te k. I n c o g n it o jö t t e k, d e a z é r t m in d e n k i é re z te je le n lé t ü k e t. E z e k v o lt a k a z e g y e d ü li lá t o g a tó k, a k ik n e k a k iá llí t á s n e m te ts z e tt, m e r t c s a k h a m a r n y o m ta la n u l e lt ű n te k. E ltá v o z á s u k e lő t t b e a d tá k v i z i t k á r t y á ju k a t Z ic h y F erd in á n d n á 1. A leggya k orib b látogató. K i lá t o g a t t a m e g e d d ig le g t ö b b s z ö r a k i á l l í t á s t? K é ts é g e n k i v ü l a z Alfréd g y e re k. A d o lo g ig y e s e t t : A p a p á ja fo t o g r á fiá s b é r le t je g y e t v á l t o t t n e k i, m o n d v á n :» J ó l fe lh a s z n á ld e z t a j e g y e t!«h á t az A l f r é d k ö v e t i a z a p a i in t e lm e t. M i k o r lá t t a, m ily e n ú r r á t e t t e ez a je g y, b e m e h e t m ik o r t e t s z i k : e g y e b e t se t e t t, m in t h o g y b e m e n t, k im e n t b e m e n t, k im e n t. V o l t o ly a n n a p, a m ik o r s z á z s z o r k i - s b e s é tá lt. A m e g n y itá s ó ta le g a lá b b s z á z e z e rs z e r lá t o g a t t a m e g a k iá llí t á s t. A képviselőház pavillonja. N in c s e n s e h o l. T ű v é t e t t ü k a z t a n a g y p a v illo n - e r d ő t, d e h iá b a. M in d e n k in e k v a n p a v illo n ja, c s a k ő n e k i n in c s e n. K i n e k k e tt ő, k in e k h á r o m n é k i e g y c s ö p p s in c s e n. P e d ig m ily e n ta n u ls á g o s h e ly l e t t v o ln a ez az o r s z á g n a k is, m e g a k ü lf ö ld n e k i s! H a a z é r d e k li a k ö z ö n s é g e t, h o g y a n le s z p l. a r é p á b ó l fe b é r c z u k o r? h o g y n e é r d e k e ln é, m ik é p e n k é s z ü l a t ö r v é n y? M if é le g é p e k m ű k ö d n e k i t t k ö z r e? M if é le o la jja l k e ll k e n e g e tn i, h o g y m e g n e b o m o ljo n a k ü lö n b ö z ő m a s in a? I t t le b e tu e t a b e llá r is k im u t a t á s b a n k ö z ö ln i, k i h á n y ó r á t b e s z é lt, m ik o r h a llg a t n i jo b b l e t t v o ln a s h á n y s z o r h a llg a t o t t, m ik o r b e s z é ln i d u k á lt v o ln a. A drágaság. A m e s é s á r a k r ó l s z ó ló r é m h í r e k c s a k a k ö z ö n sé g r é m ité s é r e k i t a l á l t fo g á s. A m e s é s á r c s a k m e s e. S a n ya rú V e n d e lü n k p l. e g y n a p i d ijá b ó l ( d r á g a s á g i p ó t lé k k a l e g y ü t t ) egész b á t r a n m e g k á v é z h a t o d a k ü n n, h a m e g t u d ja v á lo g a t n i a h e ly e t. K ü lö n b ö z ő le g e n d á k k e r in g e n e k. H o g y e g y lip ó t v á r o s i b a n k á r v a c s o r á ja k ö lts é g é n e k fö d ö z é o é re k é n y te le n v o lt e g y k ü lö n r é s z v é n y tá r s a s á g o t a la p í ta n i. M á s ik v e rs io s z e r in t o s z t á ly s o r s já t é k o t re n d e z n e k. F ő n y e r e m é n y : e g y kom plet vacsora. A tö b b ie k n é z n e k és fiz e tn e k. H á t ez m in d c s a k le g e n d a. T e rm é s z e te s e n j ó v o ln a, h a a z 5 0 k r a jc z á r o s b e lé p ő d íjb a n m á r b e n n e f o g la lt a t n é k e g y ö t fo g á s o s e b é d, m e g e g y b á r o m fo g á s o s v a c s o ra, b o r r a l s b o r r a v a ló v a l e g y ü tt. A t ö b b le t e t fiz e tn é az o rs z á g. H is z e n ú g y is o rs z á g o s k iá llí t á s. A z t á n m e g e g y - k é t m il lió d e fic z it id e, v a g y o d a. I l y e n o rs z á g o s s o k a d a lo m b a n a z e m b e r m é g m a g a fiz e s s e a v a c s o r á já t? a z c s a k u g y a n n e m j á r ja. A fe le lő s é g a k iá llí t á s r e n d e z ő s é g é t t e r h e li. Czlbakról. Laczi. V o lt- e m á r b á c s i a k iá llí t á s b a n? Bácsi. N e m é n! M in e k is m ö n n é k b e le, m ik ó g y ü v ő e s z te n d ő re a p a n o r á m á b a lá t h a t o m t iz p é z é és m é g k a p o k is r á v a la m it a já n d é k b a. Vidéki trombita. Soprony, május 16. P a pakoszta állam kosztra ma K ö h id ra érkeze s m in t a m inta vidra vas a vidr á t : Ör keze ezt a g o n o sz kassza-hydrát h ogy h ozzája férkeze leteperi lá n czra veri. S fü lkéjében csend kéjében a kasztófa P apa- koszta m it m iv e l? A szom szédos h ivivel likon búvik át m erészen s tettre készen feszitget biztos sa fe depositet. Ciclopaodia. Szentély = karácsony est. = Kitartó gazdag agglegény. Feszület magyar nadrág. Frigyes = házastárs. Felületes = az imperiálos kocsi.

9 Május B orsszem J ankó, 9 y O L Y Á S S p Á N l E L kasznárnakgazdasági tudósítása Ngs Wewrewshegyy Dávid úrhoz buda Pestenn. l _ Gecsér Április 21-onedgyedikénn. N a g y s á g o s U r a m! K e g y e s J ó l T é v ő m! O r s z á g h, m e g y e, já r á s, v á ro s, m é g a r o n g y o s fa lu is e h o n y t b á r m e jj o l d a lá r u l n é z d e lv é n n t e k i n t i i b Ib E s e m is, m in d e n fe lé s z ó - le m n is ig e n is b e jé n n v a ló te h á t la n, J i s P f f l p t h o g y e l n e m a r a d g y o n a P u s z ta s e m m in é l fo g - 1 H V v á s t G e c s é r ü n k a n e m e s s y B i r t o k e ő s s i k ö te lm é n e k e s m é rh e tn é, h o g y s z in té n a z in n e p lő k s o rá b a n á lly o n m e j v e é g g h b ő l a k ö - v e tk e z e n d ő k b e n v a g y o k s z e re n ts é s e z re d é v i in n e p lé s i p r o g r á m o m a t N g o d k e g y e s ú r i s z ín e e le ly é b e n t e r je s z te n i m e g je d z e m, h o g y a p lá n u m d is z - id illik u s s z e rk e z e té n e k m e g fe le lő le g, ú g y N g o d m in t Ú r i T s a - lá r d ja e fe s z t iv it á s r ó l e l n e m m a r a d h a tá n d, h o g y a n é p e t b o ld o g ic s á k je le n lé t e lü k r a g y o g á s á v a l ig é n is, I - ÖSZÖr, a m e g á lló h e j v o n a tje lz ő c s e n g e té s é t a H o d á j m e lle t t i h a r a n g lá b v e s z i á t és f o j t a t ó d i k a G ru ja és n y á ly v e z é r je in e k ö rv e n d e z ő k o lo m p - h im n u s z á v a l, m e jb e n b e le b e ő g b a b o ld o g í t o t t n é p és k á n t u s t h a r - s o g ta t a g y e r m e k i ts ü r h e, a p u s z ta i t a n í t ó E g y é b k e S z a n is z ló ú r ú tm u ta t á s a m e lle tt. N a g y s á g to k a k o k s z b ó l a M i l l i n á r i j u m o t p é ld á z v á n n, K r a jt z á r o k a t s z ó r n a k a n é p i ts e m e té k k ö z z é, m e jt ő l t á v o ly t a r t a t - j v á n n a v á jo g v e té s i T z ig á n y t e s t ü le t s z ü le s é g e, n e h o g y j e r é s z ti g y a k o r lo tta b b s á g á v a l a z é lh e te tle n m a g y a r k ö ly ö k n e m z e ts é g e lő l a je le n tő s é r m e k e t e lk a p k o d g y a. II- odczor N a g y s á g to k k é s é re té b e n a k ö v e tk e z ő fo g a to n b e h o z a tn a k a z ü r e s te y e s K a n t á k, e z e k e d g y ik é t a k o n y a B a n d i fe ly ő s B é r e s fe lk a p v á n n, r á k ö s z ö n ti e l e d g y r é s z e m r ő li d is z t o já s z t ta l, m e j N g d n a k é rd e - m e jit a H a z a N e m z e ti G a z d á s z a tá b a n k ö rn y ü lm é n y e s s e n ta g la lá n d ja, m ik ö z b e n a k a n á s z i t ü lö k - b a n d a z e n - g e d e z te té n d i a z E g y é b k e S z a n is z ló u r in n e p i s z im p fó - n iá ly á t b o ly t á r i k ó ru s s a l. E r r e n a g y K u k o r ic z a - s z a lm a b a n k v é t az Ö k ö r I s t á lló b a n. N é g y p é ld á n y k iv á lo g a t - t a t v á n n : v o n ó s n é g y e s a d a t ik e lő á lt a lu k. B e fe ly e z ő la k o m á i n i k r u m p li- s z o á r ó k o n te r a p iá l t á t i k a h ű z a m o s é lje n z é s b e n a d d ig la n r e m é n y lh e tő le g k i d ő l t n é p ly a v á r a. V- ÖCZÖr. E s t v é r e k e lv é n n, e d g y tő z e g - r a k á s m e g - g y ú ly t á s á v a l e s z k ö z lö tt e g y e te m e s k iv ilá g í t á s és é gő K u k o r it z a T s u t k á k n a k tz ig á n y p u r d é k á lt a li m e g ts ó - v á lta t á s a a s e té tb e n, t ű z i ly á t é k u l, fit z á n k o ló tű z K é l - g y ó k a t á b r á z o lv á n n. t VI- czor. K o r a r e g g e l A g n y e s le g ií ly a b b s z iilö ty - ty é n e k a M i l i n á r i u m t is z t e le t t y ir e M i l i - M á r i r a v a ló m e g k e re s z te lté s e, m e j u tá n n VII- teczer d is z k iv o n y u lá s a z 5 D ű llő ú t n a k ú ly e ln e v e z é s é re, a m e je k le s z n e k : 1. N eterem B ö köd. 3. K en y é r v á r ó. 4. É h en m ezö. 5. S zom ja s. E z t k ö v e t i Vili -czaczor a ts e lé d s é g S e r tv é s e i s z á m á r a k e g y e s se n r e z o lv á lt u ly L e g e lő n e k fe ls z a b a d é tá s a s az ü re s ó la k p a v iló n - s z e r ű k iv ilá g í t á s a, v é g e z e tü l, a h o n i s p o r t n é p s z e rű s íté s e o k á b u l: v e re k e d é s k r o k e t- b u n k ó v a l, b ic s k a - te n n is z jó z a n F ő v e l. N g d b iz o n n y á r a ly ó v á b a g y á n d ja e z e n p r o g r a m o t és te le b e s z é lő tá v o g r á fo n k e g y e s k e d é n d k ö z ö ln i v e le m b o ld o g ít ó m e g é r k e z té n e k I n n e p N a p ly á t, M e jj e k u t á n ö r ö k lö k N a g y s á g o d n a k tanulmányos hív szolgája tik m on yi és hohenhám i Tolyáss D ániel m. p. Post Skr. K ö z p o n t i T e ly - T s a r n o k á n a k v á r a t la n e le rn y e d é s e m i j a t t A g n y e s ré s z é re 4 0 k iló g r á m libig kivon ya tot e s d e k e l IDEM DE EADEM. R ejtvények, i.. n. N g t o k r a, m e je t a n é p e ő s i k u p á n a k v é le lm e z v é n n s a b b a n b o r i f o g la la t o t s z im a to lv á n n, h o d á j- és g ó r é - r e n - T 1 I g e tő ju b ilá lá s r a fa k a d á n d, N g t o k a t az 1 -ső É v le g h v e é g h s ő b b h a t á r á ig é lte tv é n n. B csak a m ásét41 III- madczor N g t o k h ű b é r e s e in e k, r a g a s z k o d ó b é re s - I n ő in e k v a la m in t és A g n y e s a la t t v a ló já n a k s o r fa la I. -, k ö z ö t t é r k e z ik a N e m e s s y K a s t é j e le ly é b e n, h o lo t t is Megfejtési határidő: junius 22-e. a t a v a ji n á d k é v é k b ő l a l k o t o t t d ija d a lm i M a k á r t - iv Jutalma, melyet az elsőnek kihúzott kap : 1 p. Y i l f a la t t é n fo g a d á n d o m N g t o k a t in n e p lő e m lé k B e s z é d d e l, n ek i! naptár 1896-ra. m e jb e n Á r p á d b e jö v e te lé n e k a z o n r é s z le té r e s z á n d é k o z o k a la p o s a b b a n á t t é r n i, m e j ez e ő s ü n k és v ité z A ^Borsszem Jankó (16.) f. évi április 19-én s e re g e in e k m é j m e g d ö b b e n é s é t t á r g y a lly a, m e g lá tv á n n kelt számában közlött képrejtvény megfejtése: O ó - b u d á n n a z I z r á h e lit á k a t, a k ik e t a r ó m a jia k i t t Pártiitö. fe le ly t é n e k m a g u l, m e jj a z ó lt a ta g a d h a t a t la n b ő b u r já n z á s n a k ö r v e n d s N g o d b a n d its e k e d ik e g z e m p lá r iu - A 336 megfejtő közül elsőnek huzatván k i: Hévizy János P. Almás részére a kitűzött jutalmat (az 1896-ra m o s p é ld á n y - r e m e k k e l. szóló»p üf neki /«naptár egy példányát) kiadó-hivatalunk é n n, megküldi. IV- gyeczer b e ő s é g e s r e g g e li A s z ta lh o z ü le tv az A n y a T e r m é s z e t k e lle m e te s a ly á n d o k i k ö lte t n e k

10 10 B orsszem J ankó. Május A népiinnep csalódottja. Verő 1000 év darabjának kritikája. ( Kzgzdsgi Npl. ) A fényes kiállításnak éles kontrasztja volt az a sötétség, melyet Verő a világosi fegyverletétel és a kiegyezés közt képzel. Bölcs tanács. (A Mgyrorszu. ápr. 10. szerk. rovotából.) D. P. Arad. A Graham-kenyér fontos gyógyitó és tápláló anyag bélbajban szenvedőknek. Gyomorbajosoknak nem ajánlhatjuk. Különös jó hatással van a gyomorra a Graham- kenyérben levő maláta. Sírem léket Jankó Jánosnak! r. frt kr. K a s s a i k e r e s k. i f j. ö n k é p z. e g y l H e r b s z t F e r e n c z... 1 Ö s s z e s e n A z e d d ig k i m u t a t o t t ö s s z e g g e l e g y ü t t ÜZENETE^ Sanyaró Vendel (nagy birkózás után egy ingyen falatkához jutva.) Hát ez az a híres sült ökör? Borbolya. Bálint búböffenetei. V iv ó - v e r s e n y t r e n d e z te k a m ille n n iu m r a. É n k e v e s e b b e l is m e g e lé g e d n é m. C s a k e g y b e tű v e l k e v e s e b b e t: Iv ó - v e r s e n y t n e k e m! H á t m á r ily e n o rs z á g o s a lk a lo m r a se v e r ik b e a h o r d ó fe n e k é t? V e r n é m b e a f e j i t a z in té z ő in e k. V o lt a m a n é p ü n n e p e n. B o r h e ly e t t v o lt p o r. S Ó D ABOG ARAK, P A magyar sorrend.... und wird demgemáss an das löbl. kön. Bezirksgericht das diensthöfliche Ersuchen gestellt, die Landleute Michael und Verona Deli eidlich zu vernehmen u. s. w.... sz. Végzé3. Landleute Mihály és Deli Verona kihallgatására határnapul stb..... aljbiró. Batu. Magától értetődik, hogy Mokány Bérezi is bepörög) a kiállításba s vele és utána a»b. Jankó«többi alakja, hogy mindenik a maga szempontjából adjon róla véleményt, vagy b e szélje el ottan viselt dolgait. A vázlatot át is adtuk Faragónak. H. I. Nem járt egész üresen. Beodra. Stanley könyvére a Slatin basa»tüzzel-vassal«ez. munkája csak az élmények rendkívüli voltánál fogva emlékeztet. Amaz kétségtelenül nagyobb iró és tudós, de emez előadásának közvetlenségével, szeretetreméltó őszinteségével legott meghódítja az olvasót. Ő, mint Stanley, a fekete világrész földrajzi titkairól szintén egy jókora darabot leplez le. Slatin a mahdi országát, népeit s fogságából való vakmerő menekülésének csodás történetét Írja le az öntudatlan művészetnek minden bájával s energiájával. Az ig terjedő szudáni raboskodásának rajza a legmegragadóbb olvasmányok közül való. A pompás két kötetet, melyet dr. Jankó János nagy gonddal ültetett át irodalmunkba, Thalbot rajzai diszesitik s az Athenaeum kiadásában jelent meg. Dsrms. Hiszen már két Ízben jelent meg lapunkban! Tér repitita non piacent. Sprn. Ugyancsak lerímelte a boldogtalant! Szklbny. Életlen. B, A. Minden publikum megérdemli a maga rendőrségét. Különben rakonczátlanabb a m. fővárosinál, mely vitézséget lát benne, ha a rendőri figyelmeztetésnek ellenére cselekszik, tán csak Belgrádban akad még. A. Bllnfks. Ha az a miniszter-elnök sejtené, milyen kegyetlen vicczet csinált ön re á : a ballon captifba szállna, elvágná a kötelét s egyenest fölutazna a Marsba, ahol bizonyára enyhébb (s jobb) élezeket mondanak az ottani miniszter-elnökökre. Odáig persze ön sem üldözné. K. Nyk. H. F. már rég el is vált attól a jeles művésznőiül s ennek leányát vette el. Négy angyali gyermek boldogítja a fiatal szüléket. A második, tüzes és eszes fiú, a m. héten szöktette meg a mucsai özvegyasszonyt s vitte Rómába, amiért a Vatikán átkát vonta magára. Hogy erről önök felé semmit sem tudn a k! K. N. Majd legis jobb lesz amúgy élő szóval. Szívesen látjuk. Cl. Gy. M egint csak egy átok. S ez az egy sem fog. W. S. Furcsa az, írja ön, ha valaki szamár-

11 Május BORSSZEM JANKÓ. 11 háton lovagol. De hát még milyen furcsa az, ha az ember, föltéve, hogy bicziklista: gyalovagol. O stor. Talán bizony elkallódott az a múltkori küldeménye, amiért bizony kár. Az az»átalakitott egyik«csak véletlen találkozás. A Janó adomája már benne volt valamelyik naptárunkban; persze enyhébb álakban. X. A Nemz. szinh. fodrásza a helyzet magaslatán áll. >A bandériumi vendéglófark voltakép chignont jelent. Kár, hogy már a tapasztalatlan lovakat is megmételyezi a hiúság szolgálatába szegődött hamisítás. F is. A hiba a kőben van, melynek bal direkcziót adott a derék általános szavazó ur. Hogy az Andrásunknak mégis a jobbik szemét érte, ez azt bizonyítja, hogy már a kőben sem lehet bízni, mely pedig fia a rendíthetetlen sziklának. H. A. Nagyon bízik a mi memóriánkhoz s az akkori küldeménye kitűnő voltához, ha azt hiszi, hogy mi arra még emlékezünk. Ha csakugyan elmés dolog, küldje be hamarosan. A mostanival kár volt sietni. A r a g. Nem válnak be. Y. I. Régi dolog az nagyon. dézsa Antal ur. (Rima-Szombat.) Mi czélja a pénzküldeménynek? Levél nem jött s az utalványon nem volt megjelölve. G. T. Nem nagy sor. F. A. Van olyan vivó-klub? 11. J. Van magyar lapkiadó, akinek a bizonyos szagu hirdetésekkel járó pénz ölet. A z ilyen bizonyára nem engedne helyet az ilyen szemérmetlen kinálkozásnak: ^Megállapodott korú hölgy barátságát keresi egy 23 éves (és ugy-e bár izmos?) fiatal ember. Miért nem köti fel magát inkább az ilyen hitvány fráter? Ha megígéri, hogy tanácsunkat fogadja, szerkesztőségünkben a kötélre való 80 krt. minden szerdán esti 6-7 között, persze igazolás ellen, átveheti. TJrsulus. Kapczáskodás. Épp úgy lehet»viruló boldogság, mint van ^tartós egésség«s megfordítva. A d 2.: Nem. F. (Znt.) Köszönettel vettük. Több kéziratról a jövő számban. Felelős szerkesztő CSICSERI BORS. A Trieszti Á ltalános Biztosító-Társaság (Assicurazioni Generáli.) múlt hó 29-én tartott 64-ik közgyűlésén terjesztettek be az évi mérlegek. A z előttünk fekvő igen terjedelmes zárszámadás 54 oldalra "térjed és'számos rendkívül érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. A mérlegek valamint a nyereség és veszteség számlák már az márczius 5-iki osztr. miniszteri rendelet értelmében készülnek. A z évi jelentés szerint az életbiztosítási osztály dijtartaléka évi deczember 31-én 3.519,501 frt 41 krral ,976 krt 76 krra emelkedett. Az ugyanakkor érvényben volt életbiztosítási tőke összegek 177,718,755 frt 13 krt tettek ki, mig az év folyamán bevett dijak 7.402,467 frt 03 krra rúgtak. A tűz- és szállitmány-biztositási ágakban a dij és illeték bevétel ,513 frt 31 kr. volt, miből 3.058,827 frt 06 kr mint kártartalék minden tehertől menten, a jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények összege ,723 frt 66 krra emelkedett. Károkért a társaság 1895-ben 9.218,277 frt 62 krt folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta kapok fejében ,598 frt 61 krnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből hazánkra ,274 frt 37 kr. esik, mely összeget a társaság 162,059 káresetben kifizetett. A z értékpapiros értékcsökkenése, mely az év végével az alacsony árfolyamok folytán beállott, egyéb rendelkezésre állott összegekből kiegyenlitetett úgy, hogy az értékpapírok árfolyam ingadozása fedezetére alakított tartalék változatlanul 2.22,011 frt 44 krnyi összeggel uj számlára átvihető volt. Azonfelül azonban még az idei nyereségből 500,000 frt egy az árfolyam ingadozása fedezetére szolgáló külön tartalék számára átutaltatott úgy, hogy az egész árfolyam tartalék 2.782,011 frt 44 krra szaporodott. A z alapszabály szerű nyereség tartalékkal, mely a részvénytőke felét teszi ki, az összes nyereségtartalékok 5,487,011 frt 44 krra rúgnak. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve az idei átutalások folytán ,673 frt 84 krról miután a viszontbiztosítási tartalék kivétetett frt 83 krra emelkedtek. Ezen értékekből több mint 15 millió magyar értékekre esik. Az elért tiszta nyereményből a társaság osztalékul, részvényenkint 136 frtot aranyban vagyis 340 frankot fizet. r a j e c f o r d ű fl KÁRPÁTOKBAN (n ői specificum) (M AGYAR GASTEIN.) 2031 Vasas, timsós hévviz-, és vaslápfürdők. Újonnan berendezett hidegvizgyógyintézet. Szénsavas fürdők Keller rendszere szerint. Szénsavas-vasas ivóforrások. Posta-, távirda. Vasúti ál. Zsolna; onnan kocsin 1 órányira. A t. c. közönséget kérjük, érkezését előzetesen tudatni. Prospektust készséggel küldünk. Az igazgatóság. Krondoríi savanyuviz (Stefánia trónörökösné-forrás) Mint gyógyvíz kitünően bevált, Általában kedvelt ital, Mindenütt kapható, Minden kereskedőnél, Minden vendéglőben. Ibvdl olzi&r és Trill -vaj szerkezetei korképe. A POKOL. Az emberi fantázia legnagyobb alkotása Dante Pokla a városligeti fasor végén körkép alakjában látható. Ez a körkép merőben uj beosztású látványosság. Fő részei: 1. A lelkek átkelése a z A ch ero n o n. 2. A lebegő lelkek. 3. A t é k o z ló k é s f ö s v é n y e k h e g y e. 4. D i s v á r. A z iz z ó t o r o n y. A z é g ő s ír o k. 5. A z e m b e r f á k e r d e je. O. A. v é r fo ly ó. 7. A tü z esö. 8. A z é g ő lá b a k m e z eje. í). A z o s to r o z o tta k. 10. A z a r a n y c s u k á s b a r á to k k ö r m e n e te. 11. A m é s z á r lá s A k í g y ó k fö ld je A jé g v ilá g. Megszámlálhttatlan sokaság. Álamvilági tájak. Soha eddig nem látott szinhatások. A világnak egyetlen áttetsző színekkel és szabad alakokkal szerkesztett körképe. Látható reggel 9 órától egész nap a király-utczai fasor végén, szemben a kiállítás második főkapujával cbefépő d ij 50 &t. A városligetbe menő villamos kocsik, omnibuszok és lóvonatu kocsik megállóhelye. A Pokol Gárdonyi G. fordításában körképből vett képekkel illusztrálva minden könyvkereskedésben kapható. Az á ra : 50 kr. A nap változó világossága szerint változó szinhatások! A tüneményes festészetnek legnagyobb s egész világon egyedül álló alkotása. Bflz ásványvizek királya ^ R V m T s T V Á M O r V I Z W e r n e r A d o l f IMÁI. M i n d e n ü t t Ka p h a t ó! 5?'

12 Sebészi vizsgálat. 16 dij érem. 7 aranyérem. B írá ló t a g : Amsterdam 1883; New-Orléans 1885; Briissel 1888; Páris világkiállítás 1889, A vizsgáló bizottság e ln ö k e : Antwerpen 1894; Amsterdam Fogviz, fogpép, fogpor. Tanár : És mióta fájlalja nagysád a bokáját? H ölgy : Másodnapja. Tanár: Nem emlékszik nagysád, hogy félrelépett? H ö lg y : - S ha igen : mi köze ebhez az én lábamnak? H ig ié n ik u s a b s o ln te sa v m en tes készítm ény, Hírnevesek zamatos és összehúzó tulajdonságaiknál fogva- m in d en ü tt kapliatri Tessék aláírni, kivágni és beküldeni, szétküldés csakis utánvéttel vagy az összeg elöleges beküldése mellett bélyegekben is. E x m c f e 1 C 2. " W. czégnek, E ger, Csehország. A Boreszem Jankó alulírott előfizetője egy próba-borotvának fekete tokban való bérmentes küldését kéri 5 évi jótállás, minden kés a jótállás jegyével ellátva 58, számút, finoman homoruan köszörülve, első minőségű angol ezüstaczélból, lehuzva, használatra készen és kötelezi magát a kést 8 napon belül vagy visszaküldeni, vagy érte 1 írt 80 krt beküldeni. Hely és kelet (tisztán olvashatóan.); Név és polgári foglalkozás (olvashatóan.): Első és egyetlen valódi gyári üzlet Graefrathban, mely nagykereskedőkön és kiskereskedőkön kívül még közvetlenül magánosoknak is elad és pedig minden nagybani tucatárak mellett fvtot annak, a ki bebizonyítani tudja, hogy én nem vagyok igazi gyáros. Több mint 300 munkás. _ 2001 V Fö- és gyár ü zlet: Graefrath, Sol ngen m ellett. B fb KI R Összes gyártmányain:nak képe árjegyzékét ingyen és bérmsntve küldöm. H H s 5 f MOST JELENT M E G Athenaenm az Olvasótárában IV. Folyam, 9. k ö te t: A SZERELEM a Irta : E r APOSTOLAI. szíklay János. Ára kötve 50 kr. K a p h a t ó minden könyv- kereskedésben és a nagyobb i s vasúti indóházakban. Gummi es üalhoiytv franc zia gyártmány, orvosi tekintélyek által ajar.iva. Tuczatoukint 1,60 kr., 2, 8, 4 és 5 írt. CapcttOS Ame ricanis tuczatja frt 50 kr. Safetl sponges óvószer, Prof. Lister módszere, tucatja 1, 8, 3 és 4 frt. Pellporus avantaujonnan javítóit női szer 1 frt 5 0 K8rntnerStra$S0 59 W törvényszékileg bejegyzett cég kr Balé fámmá darabla 5 fr ^ MJ.m p w i f U i t l ) p Pi«g. r uq nafmas cu la, kóbzpőnz vagy utánvét m ellett. Egy teljes használható 17 darabot tartalmazó m inta-kolekció 1 forint 80 krajczár. Magyar levelezés. Szabadalmakat oazküzöl és értékesít a világ valamennyi államában Pataky H. éw W. B u d a p e s te n, V II. kér.. E rzs e b e t-k ö ru t 4 2. fliqnchei, erlin. Hamburg, Prága.) Köln és Frankfurt. 1869

13 Javitott Kneipp gyógymód főfájás és liajkihullás ellen A nagyszerű siker és számos elismerő nyilatkozat bárkinek rendelkezésére áll. Egy üveg balzsam 1, 2 és 3 frt, útmutatással és használati utasítással. ^Megrendelő czim: P. FRÜTSCHER W ien, Iflll. Hanptstrasse 133 A hajgyógymód feltalálója. FeW őtei I«b 4 juniushaa F e ié te l l<ja4 u e u e m ö e rb e r. A m link ácsi uradalom gyógyvizei elsőrendű orvosi szaktekintélyek által a legjobbnak ajánltatnak és pedig a SZOLYVAI fór fs köszvény és gyomorbajok specifícuma hólyagbajokniil, vesekőnél, liugyliornoknal, a légutak hurutos béntalmai- nál, Sárgasagéál s elzsirosodás ellen stb. E két víznek védjegye. a POLENAI forrás köszvénynél, a hugyutak hurutos bántalmainál, Diabetesnél, torok, gége és hörgők hurutjainál, gyomor és bélbajoknál Chlorosis Atonia stb. StD. A LUHI E R ZSÉ B E T" forrás medve v é d je g g y e l rendkívüli kellemes izü, üdítő és jótékony hatása gyógyvíz. A légző szel vek báni almainál, idült gyomorhurutnál, étvágytalanságnál, fertőző járványos túlságos gyomorsavképződésénél, betegségeknél nélkülözhetetlen. Védjegye. egrendelliető: Gróf Schönborn uradalmi igazgatóságánál Munkácson Budapesten a következő czégeknél kapható: Mattom és Wille fürdő-u. i Szenes Ede Dorottya-u. 5. Frum István níídavij' Batüiyílnyi-u s., Kovács István II. Döbrentei-u. is G a k le r Bé,la. Y41\ Tárnok-u., Szalády Antal és íiai Andrássy-nt 86 Szita István József-korut 65., Seide József Fő-u. 8., Frey Alajos Vár Szt. Háromság-tér vagy az uradalmi ásványvizek képviselőségén él un-ll. 45. SZ Ricíifer-féle H orgony-pain-expeller Liniment. Capsici comp. Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 25 év óta megbízható, fájdalomcsillapító betíörzsölésként alkalmaztatni köszvcnynél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bodörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni, 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszer- tárban készletben van; főraktár: Yörök József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget Horgony 1védjegy nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. RichterF.Ad.és társa, csásí.ts kir.udvari szállítók, Rudolstadt (Thüringia). P ik á n s fényképek! (öltöző szobabéli jelenetek.) 12 darab 6 franc, 12 darab albumban 12 franc, az öszszeg bélyegekben is beküldhető. Czim : 2007 Guignard? t. S e b a s t ie n E sp a gn e ecsk em éti c s á rd a V á r o s 1 i g et, Hermina-ut 61. szám, Os-Budavár m egett," a kiállítás mel. Naponta kitűnő czigányzene. Mindennap Kecskeméti különlegésségek: kiválóan kedden Bugaczi fordított kása; csütörtökön füstölt kolbász ; pénteken halpaprikás ; szombaton kecskeméti gulyás-leves és pásztor-lebbencs leves ; mind szabad tűzön főzetik. Valódi hamisítatlan kecskeméti borok. Ünnep- és vasárnapokon társaságoknak zártkörű tánczmulatságokra a kert hátnlsó része ingyen áll rendelkezésre Vidéki vendégek részére 8 teljesen berendezett szoba jutányos árakon van fentartva D l ó i dm: ist T IM IÓ IR csárdatulajdono 3 BALATONFÜRED Gyógyfürdő s a Balaton metropolisa Magyarország. g f Fosta, távírda helyben. "3^8 Fürdőidény kezdete május 24-től szept. végéig. Be azon gyenge üdülök és mellbetegek, kik B.-Füred kedvező kiimáját előbb használni akarják már május 17-töl szívesen láttatnak el meleg fürdők kivételével minden kényelemmel. Tiszta ózondus, enybe, egyenletes tóparti levegő; égvényes, bős, szénsavas, vasas források; juhsavó, tej, szölö-massage gyógymód; szénsavas meleg pezzsgö és szénsavas hideg fürdők, gőzfürdő, zuhanyok, balatontavi hidegfürdök és uszodák, orvosi tekintélyek által igen ajánlva; vérszegénység, görvény, gümökór, csuz, köszvény, légzőszervek hurutos bántalmai, rekedtség, vérköpék, gyomor, bé hurut, máj- s lépvérböség, női bajok s idegbántalmakban- EisórstngrvL íü.rca.óiaa.téz;et. Hegyektől védett gyönyörű fekvés, díszes és ezélszerü berendezés, gyógyterem, sétacsarnok, árnyékos sétányok, lombos park, fenyves liget, térzene, színi előadások, betenkint tánczmulatság, élvezetes kirándulások, sétacsonakázás. Elegáns lakások a falaton partján újonnan épült Ipoly-udvarban, Erzsébet-, Klotild-udvarokban és a Grand Hotelban ; csinos nyaralók. Jó és mérsékelt étkezés, table d hote, couvert 1 frt 50 kr. A szobák ára 40 krtól 4 írtig. Junius 15-ig és augusztus 20-tól a szezon végéig a lakások 30 százalékkal, az étkezés 20 százalékkal olcsóbb a Grand Hotel éttermeiben. Vasúti állomás Siófok és Veszprém, Siófoktól gőzhajón 1 óra. Veszprémtől bérkocsin í és fél óra. Vasúti szezonjegyek 33'j százalék kedvezménynyel, menettérti jegyek 3 napra féláron kaphatók. Prospektusokkal ingyen szolgálunk. A fürdöintézet rendelő főorvosa dr, Huray István, Lakásmegrendelések előleg mellett Fokorny Frigyes fürdőigazgatóhoz intézendők Balatonfüredre. Balatonfüredi ásványvíz, mely mint étrendi víz is igen kedvelt, főraktára Édeskuty L. ásványvizszállitónál Budapesten Szemerey Jánosnál Veszprében és Birkmayer Lajosnál Székes-fejérvárott Az igazgatóság. s:. ^ ^ fj i : fiy ^ Most jelent meg. Q z ),(3 {h e ^ la e u m,, könyüuiadól-iitiaíalában megjeleni és m inden Höni?t>l?eresliedésben p a p ija ié: S z d j r u l s s d j r a. A magyarság szálló igéi. Gyűjtötte és magyarázza T Ó T H B É L A lap. Ára díszes k ötésben 3 frt.

14 A nagy krach! Hát csak úgy sétálni megy a fővárosba? Van egy és más dolgom. Többek között a Laczi fiamat is el kell látnom ruhafélével, a gyerek vizsgázni készül. Gratulálok! Ajánlok én egy kitűnő czégt, ahol jutányosán vásárolhat minden ruhaneműt a mire az urfinak szüksége van. No, ki az? Weiner Mátyás, Andrássy-ut 3. sz. a Valód franczia különlegességek (óvsz. rak) csakis V. Kergueran flls leghirntvesebb párisi gyárostól legelönyösel - ben beszerezhetők P O L G Á R S Á N D O R - n á l BUDAPEST, 1877 VII., kér. Erzsi bet-körnt 50 siáro W& Részletes képes árjegyzék íd gyen és bórmentve küldetik. V E czimre ügyelni tessék MAGYAR ASPHALTrészvén ytársaság ut 30. sz. elvállalja jótállás mellett legolcsóbban aszfalt-burkolatok fektetését és nedves laká sok, pinezék stb. gyökeres szárazzá tételét. T E L E F O N New-York és L ndon az európai szárazföldet sem kímélték meg s egy nagy ezüstárugyár indíttatva érezte magát egész készletét a munkadij csekély megtérítése lmellett elajándékozni. Én vagyok felhatalmazva ezen Imegbizást eszközölni. En tehát minden embernek adom iaz álant felsorolt tárgyakat pusztán 6 frt 60 kr. megtérítése mellett és pedig: 6 drb legfinom. asztalkés valódi angol pengével, «,, amér. szab. e üst villát egy darabból, 6 evőkanalat, 12,, kivékanalat, i,,,, levesmerőkanalat, 1,,,,,, tejmerőkanalat, 2 tojástartót, 6,, angol Victoriat tálezát, 2,, pompás asztali-gyerlyatartót, 1 teaszüröt, i legfinomabb ezukorszórót, e 44 drb összesen csak 6 frt 60 kr. Az összes fenti 44 tárgy ezelőtt 40 írtba került és most ezen minimális árért, 6 frt 60 kr.-ért kaphatók. Az amerikai szab. ezüst egy teljesen fehér fém, mely ezüst színét 25 éven át megtartja, miért is jótállva lesz. Legjobb bizonyítékául, hogy ezen hirdetés xwxiexn szélhám osság ezennel nyilvánosan kötelezem magamat,- mindenkinek azt ha az áru nem felel meg, kifogás nélkül a pénzt visszaszármaztatni. Senki ne mulassza el a kedvező alkalmat, ezen remek garnitúrát megszerezni, a mely különösen ajánlatos Ízléses nászajándékul és jobb háztartások részére. esak H I R S C H B E R G A.-nál az egyesült amerikai szab. ezüstáruk gyára f 'iképviselöségénéj, Bécs, 113., Rembrandstrasse 19. Telefon Szétküldés a vidékre utánvéttel, vagy az összeg előleges beküldése mellett. Tiszt tó por hozzá 10 kr. Csupán a melletti védjegygyei valódi. (Egészségi érez.) K iv o n a t az é li.m e r ő le v e le k b ő l : Olmiitz, május 1. Küldeményével rendkívül meg vagyok elégedve, amennyi 4 f V ben várakozásomat teljesen kielégítette. C z.... kapitány, térparancsnok. Gölniezbánya, Szepesmegye. T. Uram! Pompás 2 készleteinek második küldeménye ugyancsak tetszést aratott s elismerésem jeléül másoknak is fogom ajánlani I> I1Ó K in d e r, káplán. Lovaglók, kocsikózók, utazók és vadászok szükségletüket legjutányosabban NOBEL KAROLY FIAI ozerezhetik be Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Használt lószerszámok éa n y e r g e k mindig: raktáron. Tartalékos tisztek nyeregfelszerelést kölcsönbe is kapnak T f t u n k á e ő i T h i h á f y Valódi brünn kelmék az tavaszi és n y á r i id én y re. Egy darab 3.10 méter hosszú, teljes férfiöltözethez, (kabát, nadrág, mellény) elegendő, oaak; 4.80 frt Jó 6. frt Jobb 7.75 frt finom 9. frt finomabb frt legfinomabb >2 a Egy szelvény fekete szalon öltönyhöz 10 frt, valamint felöltő szövetek, turista-lodenok, legfinomabb kammgarnok stb. gyári árakon szétküld a legszolidabbnak és legmegbízhatóbbnak elismert posztó gyári raktár 1908 Siegel-Imhof BrtLimben. Hinta ingyen és bérmentve. Vállbeli minta ho szállításért kezesség vállaltatik. Különös elönynyel jár a szöveteknek a gyárból való közvetlen megrendelése. Nagy választék mindig uj (nem félre tett) árukból szabott, olcsó gyári ár, és kis megrendeléseknek is figyelmes teljesítése. ó r i á s i festménye mely a KRISZTUS GZIKLUS harmadik és befejező részét képezi.naponta reg., estig látható az ECCE HOMO1 pavilonban. u,9 Budapest, VI., Audrássy-ut 127. szám alatt. IPF B e lé p ti d.ij 5 0 kirajczár.

15 H e e k e n s i^ t (wii^ztáv I t i i d i i p f s l, I V., K i g.) ( i - u i r z a 7. s z á m. Főraktár a legjobb bel- és külföldi gyártmányoknak legnagyobb kölcsönző inté; et. Árjegyzék ingyen, 203fl >Tr:f" r ' ' F Dr. KUN ZOLTÁN Igazgató-orvos gyógyszerei rózsaszínre czukrozva: vér- Vérképző labdacsok, f é n y e k, sápkórosak, gyengélkedők, görvélykórosak, láztalan tüdőbetegeknek legjobb gyógyszere. 1 üveg ára 1 frt 80 kr. H urut la b d a csok gyomorhurut, tüdő- és gége-hurut, fx U lu L id llu c ll b U K, tüdovés/.,hideglelés,m alaria,güm ő- kor ellen legkitűnőbb! 1 üveg égszínkék czukrozott labdács ára 1 frt 80 kr. N ő i h p t c c r c ó ö - p k 'ólen leghasznosabb gyógyszer az IltltIGAl.0 u i u e i e g s c g C K,.0R, doboz! frt 2o kr. Dentipurin-szájviz bajoknak is! Ara 60 kr. legjobb minden szájvizek fölött! Kitűnő óvszere a ragályos torok- A Piirm irín P rem p arcz s kézkenőcsnek meglepő ha-. 1 U 1 F U 1U 1 V 1 C II1C tása van! 5 nap alatt az arczról minden foltot eltávolít s bársonyszerüvé varázsolja. 1 tégely 1 frt 20 kr. Kaphatók a készítőnél: Trstyánszky K. gyógyszerésznél Sárospatakon. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertárában, Király-utcza.l Dr. Buday Emil gyógyszertárában, Városház-tér. Minden drogua-l üzletben és gyógyszertárban kaphatók f Az életben so h a se m akad többé oly ritka alkalom, hogy csak 3 f r t 5 0 kr. következő pompás áru gyűjteményt lehessen kapni. 10 drb 3 f r t 30 kr. 1 kitűnő horgony remontoir zsebóra, mely pontosan jár, 3 évi Jótállással; 1 finom arany utánzott óralánc ; 2 drb utánzott arany gyűrű fimili gyémánttal és rubinokkal kirakva ; 2 drb kézelő gomb arany utánzat, szab. zárral; í gyönyörű szép női melltü ; 3 drb mellgomb, arany utánzat. Mind e 10 gyönyörűen szép darab Összesen a horgony remontoir órával együtt csak 3 f r t 5» krba kerül. Szétküldés utánvéttel a következő ezég által történik : F isc h e r A lfr é d WIEN, I., Adlergasse 12. Meg nem felelő áruért a pénz visszaadatik Magyar Bazár. Szerkeszti: WOHL JANKA, legrégibb és legjobb divatlap. Egyetlen hazai divatlap, melynek képei Párizsban készülnek. Bő szép iro d a lm i m elléklet. M e g j e l e l i havon kint n é g y s z e r. Előfizetési ár n egyedévre 2 frt. A Fővárosi Lapok pártoktól független politikai napilappal együttesen előfizetve egy negyedévre 5 frt. A Főváros Lapok levelező lapon nyilvánított óhajra 8 napig ingyen küld mutatványszámot bárkinek. Az előfizetési összeg következő czimmel küldendő:»magyar I Bazárt kiadóhivatala, Budapest, Ferencziek-tere 3. M OST JELENT MEG az Athenaeum Olvasótárában IV. Folyam, 9. kötet: J { S z e r e l e m v- Ili Illllllll R e g é n?. a p o s t o l a i. Irta: Sziklay János. Ára kötve 50 kr. Kapható minden könyvkereskedésben és a nagyobb vasúti indóbázakban. MOST JELENT MEG az Athenaeum Olvasótárában Regény. IV. Folyam, 7. és 8. k ötet: J l n a r t o f i i. Irta 1 Két kötet, 4 DON ÁSZ Y FEREN C Z. Ára kötve 1 forint. K a p h a tó minden könyvkereskedésben és a nagyobb vasúti indóbázakban. Buziás elsőrangú gyógyfürdő. F ü rd őid ény: Május 15-től október 1-ig. Világhírű lápfürdők és aczélforrások hasonló a Spaa, Pyrmont, Schwalbach és pyrawarthi aczélforrásokkal, kitűnő meleg és hideg vasaezél fürdőivel, mór- és ásványfürdökkel, tükörfürdövei és uszodával. HIDEGVÍZ-GYÓGYINTÉZET és másságé. IVÓKÚRA kitűnő eredménynyel vérszegénység, idült gyomor- és bélhurut, homok-, kő- és vesebaj, méh- és hüvelyhurut, vérzési rendellenességeknél, nyugtalanság, idegbetegsé g csúz, köszvény és fejfájásoknál stb. BUZIÁS gyógyfürdő vasúti állomás : Temesváron át. Társaskoesik az állomásnál. Á llam i hivatalnokoknak kedvezmény. 1 Pazar villamos világítása 80 holdnyi évszázados parkban Fürdői zenekar. Elsőrendű konyha és kávéházi italok. A fürdőn állandó hírneves nőgyógyász van. Mérsékelt árak. Ismertetésekkel kivánatra ingyen és készségesen szolgál a E ü rdöigazgatóság Buziáson, a hova a szoba-megrendelések küldetni kéretnek. 2037

16 I Általánosan ismeretes!! hogy a Oaiibuer-féle Viola-créme használatával bőratkák, pörzsenések, szeplők, májfoltok és a bőrkiütések minden neme a legrövidebb idő alatt eltávolítható ; a viola eréme oly kitünően hat, hogy a városi gyógyszertár Mostarban a viola eréni-et mint állandó szert bőrkiütések ellen alkalmazza. 1 tégely 1 frt, próba tégely 50 kr. Uaubner-féle Clilor.il fogcseppek Stosa" hatnak, azonnal mindennemű fogfájásnál. üanbuer-féle Charilas-Hygea-Fluid éven keresztül kitűnő sikerrel alkalmazott szer rheumatismns, tagszakadás, bénulás idegbaj stb ellen, i üvegcse 80 kr. rósz üaubuer-féle miuerva gyo orsó, emésztés elleiij gyomorkatarrh, gyomorgörcs, bélégetés, étvágytalanság és minden a gyomor által okozott betegség ellen a lehető legyjobb ezer. i doboz 84 kr. Megrendelések következő czimmel intézendok: Daubner József p g y s z., Ulma (Temes m.) Kapható: 19á6 TÖRÖK JÓZSEF gyógysz, Budapest Király-utcza 12. S S K ^ S S X K S C S S S S S S S S S S S S X K K A szenvedő mberiség vigasztalása és segélyére! kik galan dfírcglton és gvom orbajlian szenvednek. A Jelenkor egyetlen, legjobb mosókészüléke az újonnan feltalált os. k. kizárólag, szab. mosógép finoman csiszolt oararai márványból Hlavacek szabadalom, mely minden eddigit felülmúl, miután a márvány szilárdsága és daccolása által az időjárással elpusztithatlan, mindig sima és tiszta marad, és igy a legkifogástalanabb és hófehér ruha nyerhető, egyúttal pedig nagy takarékosság is ruhában,szappanban és időben inkább mint bármely mosógéppel. Mindemellett a szab. márvány mosógép nagyon olcsó. Az árak a következők: I. nagyság 25v II.» III.» 35 A Kapható az összeg előleges beküldése ellenben, vagy után vétellel közvetlenül a feltalálásnál és egyedüli készítőnél következő czim mel: K. k. ausschl. priv Etablissfineüt Hlavacek, m. Strakonitz. Szétküldés mindenfelé, a kereskedőknek engedmény. A z erdélyrésziek találkozó helye az Erdélyi borozd. Tulajdonos 203» E A J C S Z O L T Á N V III., József-körut 10., a népszínház közelében. BW ' Valódi erdélyi hegyi borok, hideg sültek, erdélyi lapok, -B U j M o st jelen t m e g! N a m z e t i jo g és törvényhozás. Előismeretek a pozitív jog- és állambölcselethez és a törvényhozáshoz. Srta: C d d á l^ i föéla Ára 2 frt 40 kr Megjelent az»athenaeum«könyvkiadó-hivatalában Budapest (Ferencziek-tere 8.) és minden hazai könyvkereskedésben kapható. Pántlikag-iliszta tejestől a páfrány-tokocskák által, fájdalom nélkül, jótállás mellett, a legrövidebb idő (6 perez) alatt teljesen elhajtatik. Egyciliil valódi kapható : Schneider József gyógyszerésznél R e s ic ir. íín, F ő - u tc s z ti (Délmagyarország.) Ezen kitűnő gyógyszer fájdalom nélküli, gyors és biztos eredményéért jótállás nyujtatik. Nem árt, ha pántlikagiliszta-féreg nincs is jelen. Az életkor megjelölendő. Törvényesen védve. Egy eredeti doboz pontos használati utasítással a bel- és külföldi részére 3 frt 50 kr. postai utánvéttel vagy fenti összegnek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta tünetei a következők: az arcz halványsága, bágyadt tekintet, kék szemkarikák, lesová- nyodás, elnyálkásodás, bevont nyelv, emésztbetlenség, étvágytalanság felváltva mohó étvágygyal, gyakori rosszullét vagy épen ájulások és szédülés főleg éhgyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, nyálösszegyülemlés, a test megdagadása, gyomorsav, gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés, hullámszerű mozgások, szúró, szívó fájdalmak és szúrások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendetlenségei különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló főfájás, a búskomorságra való hajlam, életuntság és a halál óhajtása További itt minden gyógyszer kapható. Santaltokocskák hatásukban felülmiühatlanok, gyorsan és biztosan gyógyítanak hugycsőfolyásokat, folyásokat nőknél és uraknál, befecskendezés nélkül. Egy doboz a., 2.50 frt. Makacs betegségnél egy dupla adag 4 forint. M ind e gyed ü l v a ló d la n k a p h a tó : Schneider József gyógyszerésznél R e s i c z á n. F ő - u t c z a 8. (Délmagyarország.) ffly Xyolezezer hálairatba betekinthető. M & Most jelent meg Gtján3cl?itak legalkalmasabb. a g p r N é p k ö l t é s A legszebb népdalok gyűjteménye. összeállította B E N E D E K E L E K. f dra csinos cliszkötésben, 3 forint. Megjelent az»athenaeum«könyvkiadóhivatalában, Budapest (Férencziektere j. m, minden könyvkereskedésben. ss.) és megszerezhető

17 ontos ÚJDONSÁG. 5 ^ ÚJDONSÁG. Follltzer-féla újonnan javitott cs. és kir. szab. gummi sérvkötők. A legjobbnak van elismerve és monarchiánk határain túl is nagy elismerésnek örvend. Nem csúszik 1j a testről, nem gyakorol kellemetlen nyomást, úgy éjjel mint nappal hordható. Czélszerüsége által az eddigi sérvkötők hiányait pótolja. A. pelottek a sérvhez idomithatók és biztonsági övvel van ellátva, mely a testről lló lecsúszást meggátolja. Árak: egy oldalú 7 10 forintig, kétoldalú forintig. Gyermekeknek a felével olcsóbb. Nagy raktár angol és franczia rugó sérvkötőkben. Suspensorium, haskötő, görcsér gnmmiharisnya, egyenestartó. Méhfeeskendő, légpárna ágybetét és havi-baj felfogók dús választékban kaphatók, valamint a legfinomabb franczia és angol 2024 GUMIM különlegességek, valódiak Jótállás mellett- Roulé eredeti dobozban, tucatja 3, 4, 6 és 8 frt. Roulé egyenként csomagolva, tucatja : 3, 4, 6 és 8 frt. Capote americ. (rövid) fehér szinti tucatja 3 és 4 frt, narancs szinii 5 és 6 fit. "Viktória tucatja , 6 és 8 forint I I 11.il 1,... (hosszú) tucatja: 3, 4, 6 és 8 forint. Halhó- f l< llllu l V <121 lyag (rövid) tucatja: 4 és 6 frt. Pely Pórus Haase drbja 2 frt. Pely Pórus Mensingar darabja 2 forint 00 kr. Párisi óvspongya tucatja 4 és 6 forint. Nőknek Itgíyilili: Dianaöv TenM-fele 3-8 l'riij. Csakis Pollitzer Mór és Fiainál K f s S S S. H a ; NílkUlözhstlen k. szab. urak ráizára a «. H a j t a r t ó, a mivel erős és lesimulhatlan hajat a legszebben ápolt formához szoktatni lehet, a fésülés minden módzat és minden segitség nélkül lehet gyakorolni. Meglepő eredmény. Darabjának ára 1 frt 20 kr., az összeg beküldésére bélyeget is lehet használni. Czim : 2020 H E R M A M Í SCHWARTZ Coiffeur Wien, VI., Mariehilferstrasse 3. XXXXXSHfiXU Füzetek Ingyen és bérmentve Idegbaj, gyengeségi állapot, fej- és hátgyengeségről. Gyors, biztos és tartós gyógyulás bőr-, nemi- éa nöl bieteglégeknél, sebek, gyűlések, sápkór-, idegbajjal összekötött gyomorbaj-, szaggatás stbnél sok évig bevált módszer után, a foglalkozás zavarása nélkül Vidékre levél utján (ép oly biztos), nem feltűnő. S C H U M A C H E R D. Dresden 9. Matico levelekből készült ártalmatlan szer legrövidebb j idő alatt gyógyítja a t i t k o s b e t e g s é g e k e t, mint! h ó ly n g h u r u t, kankó stb. még akkor is, iia az régi s elhanyagolt volna is. Egy ü.eg á 'a 2 frt M a t i c o - t o k o c s k á k (C apsules m a tico ) t gyógyuláshoz t. 'gy mérvben hozzájárulnak, a javulást I gyorsítják. F e csk e n d ő k minőség és czélszeriiség sze-1 rint 1 frt, 60 kr, 35 kr és 25 kr. úgyszintén suspenso- riumok mindig készletben. WB Eí2y ü v e g á r a S f t 5 0 kiv ^ 4 Magyarországi főraktár T Ö R Ö K J Ó Z S E F g y ó g y s z e r t á r a B u d a p e s t, k ir & Iy -u tcz a Betegftolókocsi betegek és reeonvalescenseknek legújabb szerkezettel csak elsőrendű minőségben Banmann L. bécsi gyárosnál VI. Millergasse 6. kapható. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Budapesti raktár : Garay Samu és társa Kossuth Lajos-utcza r MAfiVARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB E s LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETE. Jllapirfstott Kép««árjegyzék bénnentve Javítások pontosan parkfa?; telnek f é r f i, f i ú é s g y e r m e k r u h á l c N e u m a n n M. teljes bizalom m al beszerezhetők az elism ert szolid czégnél B u d a p e st, llu z e u m -k ö ru t 1. sz. (Szikszayval szemben.) 1997

18 No Abszi fiam, meg vagyok veled elégedve. E hónapban nem költöttéi sok pénzt. Hja édes apám, soha se költenék én sok pénzt, ha minden hónapban nyílnék egy,,egy forintos Áruház" a Kossuth Lajos-utczában. Ott vettem én egy csomó d o lg o t: nyakkendőt, botot stb. és másnap a balekok szépen kértek, adjam el nekik 3 és 5 írtjával darabját, a. mit én 1 írtjával fizettem S a l v a l o r - s ö H ő z ő d e Münchenben. A SALVATOR-SÖR daczára, hogy a legjobb, legizletesebb és legegészségesebb sör az összes bajor sörök között ára a pilseni sörével egyenlő. A Salvator sör üvegekben is az összes nagyobb kávéházakban és íiiszerkereskedésekben kapható. Megrendelések helyben, mint vidékre melyek pontosan és gyorsan eszközöltetnek, ládákban már 12 üvegtől és hordókban 25 litertől kezdve alanti vezérképviselöséghez intézendők: B U D A P E S T, Wendauer és Nasstic Külső váczi-u t Az eddig hirdetett reuma, köszvény, fog- és fejfájás, elleni szerek között legjobb a gyors és biztos hatása miatt általánosan elterjed, orvosi tekintélyek által is ajánlt 1947 MIRACVLI N nevű külszer. 1 üveg 1 frt. 20 kr beküldése mellett bérmentve. Kapható BARUCH GYULA gyógyszertárában Miskolcz, 96. szám. kedvelt b aju szp ed rő je doboza 25 és 40 krért kapható egyedül a észitőn l MllLLER J. L. illatszer- és pipere-szappangyárosnál 1964 BUDAPESTEN. R aktár: Koronaherczeg-utca 2. sz. Gyár : Rottenbiller-utca 36. szám. Továbbá kapható minden előkelő gyógytárban, kereskedésben és fodrásznál. Elgyengült férfi erőnél a legnagyobb szolgálatot teszi az én cs. kir. szabadalmazott gal van-elektr. készülékem1' saját használatra Módszer Volta tanár szerint. Orvosilag ajánlva. Kimerítő leírás zárt borítékban 10 krajcár beküldése után.v. Anj^eiifel<l elektrotechnikus Béos, IX. Türkenstrasse 4. TABLETTÁK a legjobb ezer székrekedés, gyomoréi májbaj, sárgaság, aranyér, elhízás és vértödnlás ellen, kitűnő vértlsztltó. Orvosi tekintélyek által évek hosszn során át kipróbálva és ajánlva. A számos elismerő levelek kivonatait bérmentve küldjük. = = fé l doboz ára 60 kr., egész doboz 1 frt 10 kr Az összeg előzetes beküldése esetén bémentve. Kapható és megrendelhető: 1 R A D IT Z R Ó B E R T.,Apostolhoz czimü gyógyszertárában Budapest, VIII., József-hörut 64. (Baross- és Nap-utcza között) M ' Tessék csak Badátz-féle CASCARADIN-t kérni. btmutató munkakeresők cs kivándorlók részére Magyarországból Rotterdamon át Amerikába a, Niederlándisch-Amerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft révén. Ez a kis könyvecske 74 kis oldalon felvilágosítást nyújt úti költségről, hatósági ki- és bevándorlási határozmányokröl, szabadjegyekről, úti szerelékről, csomaghatározmányokról, hogyan lehet az utazás alkalmával a veszélyt kikerülni, ellátásról a vasúton és hajón is díjtalanul kapható a társaság bécsi iródájából: Wien, IV., Weyringerstrasse 7/a szabadalmi irodája Budapest, Erzsébetkörut 2. S z t. - I H a r g i t s z i g e t i g y ó g y í f i r d ő l i e l y B U D A P E S T. A Szt.-Margitszigeti 43'7 0. hévviz kitűnő eredménynyel használtatott a következő kóralakok ellen; köszvény, csúz, zsábák, idült kütegek, máj-, gyomor-, bélbántalmak, hólyaghurut, női bántalmak, garat-, gége-, tüdöhurut, és idegbántalmak. M á ssá g é és v illa m o s fü r d ő. Tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba társalgási-terem, posta, telefon, távírda, gyógyszertár és elismert jó konyha. Rendelő fürdőorvos dr. BAUER ANTAL főherczegi udvari orvos. Naponta katona- és czigányzene. Hajóközlekedés félóránként. Fürdőidény tartam a: m ájus 1-től szeptember 30-áig. A szobaáraknál szeptember hóban 30 /o engedmény Árszabály Kívánatra bérmentve megküldetik. A Szent-Margitszigeti gyógyfürdő-felügyelőség- A z általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s több oldalulag kitüntetett sósborszesz készítményem kelendőségénél fogva sok utánzásnak lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módosítom s arra kék nyomatban saját házam külső alakját veszem föl, bejegyeztetvén azt egyszersmind általánosan elismert kitűnő háziszer, különösen a bedörzsöléskenö-gyuró-gyógymodnál (másságé) igen jó hatású. Ajánlható egyszersmind fogtísztitó szerül is a mennyiben a fogak fényét elősegíti, a foghust erösbiti és a száj tiszta, szagtalan izt nyer a szesz elpárolgása után, úgyszintén fejmosásra is a hajidegek erősítésére, a fejkorpaképzödés megakadályozására és annak megszüntetésére. Egy nagy üveg ára 9 0 kr., egy kisebb üveg ára 4 5 kr. B R Á Z A Y K Á L M Á N Budapesten IV. bér., Múzeum körút 23. szám. Gacao\ ÍERO olajmentes, Mm iyen oldódó Cacao, legfinomabb fajta. Gsokoláidék {elismert legkitűnőbb minőségek HiRTWtó l/ogel B o d e n b a c h Kapható a legjobb ezukrászfüszer-, csemege gyógyfo-üzlet, ben. 1882

19 1 Ára negyedévre 1 frt. E gyes szám ára 12 kr. Megjelen minden vasárnap 16 oldalon

20 Budapesten és M agyarország minden helységében vanak raktáron ott, a hol Z i C II K K(<I!V plakátot függesztettek ki. (Budapest.) Nyomatja a kiadótulajdonos»athenaeum«irodalmi és nyomdai részvénytársulat.

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése ÁBTL - 4.2-28 -80/1975 /1 BM II/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 2 8-8 0 /1 9 7 5. BM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG B e ls ő h a s z n á la tra! KÖRLEVÉL Budape s t, 1975. ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy:

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervéről és évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évi munkatervéről és évi beszámolójáról ELŐTERJESZTÉS A Bicskei Egységes Művelődési és Könyvtár 2017. évi munkatervéről és 2016. évi beszámolójáról 1. előterjesztés száma: 65/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztést

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

K Ö Z É R D E K Ű K. V. K I A D Á S A

K Ö Z É R D E K Ű K. V. K I A D Á S A K A S Z A P IS T V Á N S E G ÍT S! K É T H Á B O R Ú V I H A R A K Ö Z Ö T T A Z I S T E N I G Í R T A : K O V Á C S J. E L E K B U D A P E S T K Ö Z É R D E K Ű K. V. K I A D Á S A. - 1 3 0-3 6 4. F E

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Közlekedési naptár a évi menetrendi időszakra

Közlekedési naptár a évi menetrendi időszakra Közlekedési naptár a 2015-2016. évi menetrendi időszakra Normál álló szám jelzi a munkanapi közlekedési rendet. Vastag-dőlt szám jelzi a pénteki közlekedési rendet. Sötétített alap jelzi a szombati közlekedési

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

P in té r Is tv á n őrn agy, f ő is k o l a i docens PREKONCEPCIÓ VEZETŐI EMBERKEP VIZSGALATAHOZ

P in té r Is tv á n őrn agy, f ő is k o l a i docens PREKONCEPCIÓ VEZETŐI EMBERKEP VIZSGALATAHOZ P in té r Is tv á n őrn agy, f ő is k o l a i docens PREKONCEPCIÓ VEZETŐI EMBERKEP VIZSGALATAHOZ El őf el vetés: A vezetési s tílu s lényeges összetevője a sze rv e ze tb e n k i a la k u lt "em berkép",

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

EGY ITS KERETSZERKEZET KEZELÉSE. Workshop rész

EGY ITS KERETSZERKEZET KEZELÉSE. Workshop rész EGY ITS KERETSZERKEZET KEZELÉSE Workshop rész 0. PONT LETÖLTÉS HITS HUNGARIAN ITS FRAMEWORK ARCHITECTURE Történelem 1996-2002: EITSFA European ITS Framework Architecture 2000-2008: Elkészül a HITS Magyar

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK MAGYAR HONVÉDSÉG SZOLNOKI RCfÜlÖTlSZTI FŐISKOLA REPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK (TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK) VI. évfolyam 16. szám 1994/1 RCPÜLÉSTUDOMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI KÖZLEGÉNYEK A Magyar

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

1906-ban megjelent magyar könyvek.

1906-ban megjelent magyar könyvek. 1906-ban megjelent magyar könyvek. Abonyi L a jo s m u n k á i V I. X V. k ö t e t. S a jt ó a lá r e n d e z t e E n d r ö d i S á n d o r. (8 -r.) B u d a p e s t, 19 0 6. R é v a i T e s t v é r e k.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z ÉPÜLETFIZIKAI HATÁSOK Az é p ü l e t e t k ü lö n b ö z ő h a t á s o k é rik H ŐM ÉR S ÉKLETI H ATÁS OK S ZÉL H ATÁS H ŐS U

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai

A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Magyar Regionális Tudományi Társaság XV. Vándorgyűlése Mosonmagyaróvár 2017. október 20. A Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamatai Dr. Hajdu-Smahó

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

DAGUERREOTYPEK B Ú C S Ú L A K O M Á N

DAGUERREOTYPEK B Ú C S Ú L A K O M Á N DAGUERREOTYPEK F E L O L V A S T A T O T T K E R E S Z T E S Y JÓ Z S E F V ÍV Ó -T E R M É B E N 1 8 9 0 -IK É V T A V A S Z Á N T A R T O T T B Ú C S Ú L A K O M Á N. B U D A P E S T 1890. A z ih le

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ú ľ ľ ĺ ü ĺ ü ĺľ ĺ ľ ľ ń ĺ ĺĺó ó í í ľ ĺ ľ í í Ü í ľ ü ĺ ľ Ö É ö ó ó í ä ű ĺ ö ó ó í í ś ó ó í ö í ö ú ľ í đ ü ľö đ ü ĺ ü ľ ľ í ĺ ľ ö í ľó ó ó ĺ ź ö ĺ ű ö ó ę ż ü ĺí ö ľ ľ ĺ í ĺ ó ö ö í ó í ö ĺ

Részletesebben

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł

ł ö ő ö ö ü ĺ ő ö ő ö í ö ő ü ú í í í ü Ú ĺ ĺ ű ö ű ö ĺ ĺ ľ ľ ö ľ ü ú ö ő ľ ő ő ö Í ľ ő ľ ľ ę ő ľ ő ő ő ö ĺ ő ö ĺ ő ĺ ľ źń ő ę ö ĺł ő ľü ľ ź ő ü ź ü ö ü ü ľ ľ ĺ ö ť í ő ő ľ ő ö í ő ü ĺíľ ö ö ü ĺ ľ ü ľ ľ ő ľ ź Ö ľ ú ő ľ ĺ őď ö ö ő ö öľ ĺ ö ľü ĺ í Ĺ ľ ľ ľ ć ő ő ö ľĺ ö í ő ź ľ Ĺ ľ Í ú ö ĺí ö í źł ź ĺ í ĺí ĺ ľ ö ź í ő ĺ ł ö ő ö ö ü ĺ ő

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ł Á É ľ Á ľ ľ ľ É ő ó ł Á ľľ ľ ő ľ ö ó Á ľ É ű ő Ż ü ő ő ő ľő ľő ő ő ó ó ő ó ü ö ü ö ü ö ĺ í ÍÍ ź ľ ö í ő ú í ź ú ľ ź í ú ú ľ í ľ ö ö ó ó í ľ Á Ż Ż í ó ú ľ ó ó ú í ĺź ö ö ö ü ľ ő Ż ő ö ö ő ĺíĺó ő ĺ ü ö

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

~/iul«so Û 1/& 4. ( X i X X ^ > - es^ < z v -^ c * < (l_ '^ y N ^ t - y y X / % y]/,< 2^ X - ^ V c*-^y n~ esl ^&(. y < L ^ < í^ d ~ 0 u -

~/iul«so Û 1/& 4. ( X i X X ^ > - es^ < z v -^ c * < (l_ '^ y N ^ t - y y X / % y]/,< 2^ X - ^ V c*-^y n~ esl ^&(. y < L ^ < í^ d ~ 0 u - 634 'lv c / c s?-vea # e x zia- - r /iul«so oo-i Ì 2/ z ; /&-*** as' (bvvwv-eo AÇiAA*/dr c/ísla - r i w - ; Û 1/& 4 iz- ta O ( i > - es z v - c * (l_ ' N t - / % ]/, 2 - V c*- n esl &( L í d 0 u - (TMr-vtr-

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ÁBTL /78 /1

ÁBTL /78 /1 ÁBTL - 4.2-137 - 30/78 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT SZIGORÚAN TITKOS BELÜGYMINISZTÉRIUM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT VEZETŐJÉNEK 1 /1 9 7 8.számú K Ö R L E V E L E az 1979. é

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben