Illés Béla szolgáltató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Illés Béla szolgáltató"

Átírás

1 llés Béla szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatás hoz Érvényes: Mórágy körzetében Hatályba lépés kelte: Utolsó módosítás kelte:

2 2 ; i! Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások... Hiba! A kőnyvje/ző nem létezik Az. előfizetői szolgáltatások meghatározása Az. előfizetői szolgáltatások igénybevételének módjai és feltételei Az. előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatás igénybevételének időbeli és földrajzi korlátai A szolgáltató-választással kapcsolatos eljárás részletes szabályai Az előfizetői szerződés megkötése Az. előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges elöfizetői adatok Az. előfizetői jogviszony létrejötte Az előfizetői jogviszony tartalma A felek jogai és kötelezettségei Az. előfizetői szolgáltatás szünetelésének esetei Az. előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az. előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az előfizető felelőssége, szerződésszegése Az előfizetői szerződés módosítása és feltételei A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása A dijfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és a fizetendő díj mértéke Az áthelyezés Az át irás Az előfizetői szerződés megszűnés ének esetei és feltételei Az előfizetői szolgáltatások díja... : Egyszeri díjak, előfizetési (rendszeres) díjak, díjazási időszakok Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei A díjfizetés és a számlázás módja és ideje A szolgáltatás minősége Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatások minőségi célértékei Aminőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere l,

3 3 9. Ügyfélszolgálat, hibabejelentés A hiba bejelentő elérhetőség e A vállalt hibaelhárítási célértékek A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése Adatkezelés, adatbiztonság...; Az általános szerződési feltételek e/érhetősége Mellékietek

4 .. ~ 4 Általános Szerződés; Feltételek 1. A szolgáltató adatai (1) Név, eim: A szolgáltató neve: llés Béla 7140 Bátaszék Gárdonyi u. 1/A llés Béla 7140 Bátaszék Gárdonyi u. 1/A Röviditett neve: Székhelyének cime: Telephelye címe: 7140 Bátaszék Gárdonyi u. 1/A 7140 Bátaszék Budai u. 15. (2) Egyéb adatok: Telefonszáma: Faxszáma: E-maicime: 0620/ Adószáma: Vállalkozás szervezeti formája: Cégjegyzék/vállalkozói igazolvány száma: egyéni vállalkozó EV Előfizetői szolgáltatások 2.1. Az előfizetői szolgáltatások meghatározása (1) A szolgáltató a következö szolgáltatás(oka)t nyújtja: Vezetékes műsorelosztás Meghatározása: az elektronikus hirközlésröl szóló 2003.évi C. tv. (továbbiakban Eh!.) alapján. Statisztikai besorolása: SZJ Vezetékes műsorjelelosztás (kábel-tv, rádió) (2) A Szolgáltató szolgáltatásai minden esetben megfelelnek a ra vonatkozó szabványoknak, tovabba a vallalt műszaki megfelelöségi célértékeknek. A Szolgáltató nem vállal felelösséget a szolgáltatott műsorokkal kapcsolatban az érdekkörén kivül esö okokból történö műszaki hibákért és vételkimaradásokért, így koönösen a műsorok elöállítóinak és szétosztóinak tevékenységéért, a műsorok tartalm áért és azok megváltozásáért, egyes műsorok szüneteltetéséért vagy megszüntetéséért, kódolás vagy müholdváltás miatti vételi ellehetetlenülésükért, a műsorszétosztásban részt vevő műszaki berendezések teljesítmény íngadozásából, meghibásodásából és egyéb külső zavarokból adódó vételi hibákért, valamint a mindenkori nemzetközi és hazai törvények, rendeletek és szerzői jogi megállapodásokból eredő műsorkimaradásokért.

5 Ha a szolgáltatott műsorcsomag(ok) valamelyik műsora a Szolgáltatón kivűl álló ok miatt megszűnik vagy vétele tartósan ellehetetjenül vagy elfogadhatatlan minöség űvé válik, a Szolgáltató jogosult a műsort az Elöfizetök igényének figyelembe vétele mellett más műsorral helyettesíteni. (2) Az előfizetö lehet egyéní és nem egyéni elöfizető, erről előfizető a szerzödés megkötésekor nyilatkozik a szerződésben. a) Egyéni előfizetőnek minősül nyilatkozata alapján az a természetes személy, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesitését saját tulajdonú lakásába vagy egyéb, általa jogszerűen használt és ellenőrzött, nem vállalkozási tevékenység céljára szolgáló helységbe kéri. b) Nem egyéni (üzleti/intézményi) előfizetönek minősül - a vendéglátóipari jellegű vállalkozói tevékenységet végzö személy kivételével - az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó természetes személy illetve a Ptk. szerinti bármely egyéb gazdálkodó szervezet, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését saját tulajdonú vagy egyéb, általa jogszerűen használt és ellenőrzőtt helyiségbe kéri. (1) Előfizetőnek minősül az, akinek megrendelésére a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) és egyedi előfizetői szerződésben (a továbbiakban együtt: előfizetői szerződésben ) meghatározott feltélelekkel szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére és azon keresztül biztosított szolgáltatás folyamatos igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony! létesít. (3) A Szolgáltató avezetékes műsorelosztási szolgáltatáson belül az egyidejűleg továbbított műsorok eltérő mennyiségére és összetételére való tekintettel műsorcsomagokat alakított ki, melyek elnevezését, a bennük szereplő műsorokat (megnevezés, nyelv, elhelyezési frekvencia) és az egyes csomagok árát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az egyes csomagok közötti szabad választásban az Elöfizetök összessége vagy azok egy csoportja korlátozva van, az erre vonatkozó korlátozásokat is e melléklet, valamint az egyedi elöfizetöi szerzödés tartalmazza. lyen korlátozás lehet különösen az, ha a) valamely szolgáltatás annak műszaki megvalósítása miatt csak bizonyos más szolgáltatás megrendelése esetén vehető igénybe, vagy b) egyes szolgáltatások igénybevételét a Szolgáltatónak a műsorkészítökkel fennálló szerzödései az eltérö szerzői jogi, illetve jogdijfizetési rendelkezések miatt a nem egyéni vállalkozói előfizetők számára eltérő feltételekkel (díjazással) vagy egyáltalán nem teszik lehetövé; ez esetben a Szolgáltató a melléklettől eltérő egyedi díjfizetési feltételt állapíthat meg, vagy jogosítás híján elzárkózhat a szerződéskötés től. Nem egyéni előfizetői jellegü vállalkozói tevékenységet végzőnek minősülnek a nyilvánosság számára nyitva álló vendéglátó üzletek (étterem, sőröző, borozó, egyéb italbolt, bár, diszkó és egyéb éjszakai szórakozóhely, cukrászda, fagylaltozó, büfé, stb.) és kereskedelmi szálláshelyek (szálloda, panzió, fogadó, motel, kemping, apartmanház, turistaház, munkásszállás, üdűlö, stb.). (4) A (3) bekezdés szerinti músorcsomagok kialakításának, illetve a csomagokban szereplő műsorok összetételének, csomagon belüli elhelyezésének és a szolgáltatások árának később részletezésre kerülő feltételek teljesítése melletti egyoldalú megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja a fennálló Eht. Rendelkezései szerint Az előfizetői szolgáltatások igénybevétel én ek módjai és feltétel ei 5

6 6 (3) A Szolgáltató jelen Általános Szolgáltatási Feltételeiben szereplő valamennyi szolgáltatása csak előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont létesitését kővetően illetve jogszerűen kiépített szolgáltatás-hozzáférési pont meglétének igazolását követően írásban megkötött elöfizetöi szerződés alapján vehetök igénybe. (4) Az előfizetői szerződés két, egymástól elválaszthatatlan részből áll: a) jelen Általános Szerződési Feltételek kivonata. melya Szolgáltató 2. pont szerinti valamennyi szolgáltatása igénybe vételének általanos feltételeit kivonatosan tartalmazza b) egyedi előfizetői szerződés, amely az előfizetőre és a konkrétan igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó egyedi. vagy csak az adott előfizető re vonatkozó speciális adatokat vagy feltételeket tartalmazza. (5) A Szolgáltató köteles jelen Általános Szerződési Feltételeit ügyfélszolgálati irodájában minden előfizető és érdeklődő számára elérhető en közzétenni. i l i!. (6) Az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot minden esetben írásban kell megtenni. Ajánlattételnek minősül - a Szolgáltató részéről az a névre és/vagy címre szóló értesítés. amelyet a szolgáltató az elöfizetői szerződés megkötésének lehetőségéről ad ki, továbbá - a szolgáltatást igénylő előfizető részéről a Szolgáltató által biztosított Egyéni előfizetői szerződés formanyomtatvány kitöltése és aláírása. (7) A Szolgáltató ajánlattétele esetén az ajánlat elfogadásának minősül az Előfizető részéről a Szolgáltató által biztosított Egyéni előfizetői szerződés nyomtatvány kitöltése és aláírása. (8) Az előfizetői szerződés akkor érvényes. ha azt írásban kötötték és a két példányban kitöltött szerződést azt az Előfizető részéről - természetes személy Elöfizető esetén az Előfizető saját kezűleg, vagy magánakiratban meghatalmazott képviselője - nem természetes személy Előfizető esetén a képviseletre jogosult személy(ek), a Szolgáltató részéről - az Ügyfélszolgálati rodában történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa. vagy - az Ügyfélszolgálati rodán kivül megkötött szerződés esetén a Szolgálta,tó igazolvánnyal ellátott, aláírásra felhatalmazott képviselője írta alá. (9) A Szolgáltató az egyéni előfizetői szerződés egy példányát köteles az előfizető rendelkezésére bocsátani. (10) Előfizetői szolgáltatások csak írásban megkötött előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe. (11) Előfizetői szerződést már előzőleg kiépített szolgáltatás-hozzáférési végponton történő szolgáltatás igénybevételre lehet kötni. (12) Az Előfizetők csoportjának (társasház, lakásszövetkezet) igénye esetén sor kerülhet csoportos szerződéskötésre is, mely során a csoportot illetik az Előfizető jogaí és terhelik az Előfizető kötelezettségei. Az együttes kötelezettség miatt a csoport bármely t?gja általi szerződésszegés a csoport1al kötött szerződés megszegését jelenti és a jog következmények is a csoportra vonatkozóan állnak be azzal, hogyaszolgáltatót a csoport tagjai köwl csak azokkal

7 szemben nem terheli szerződéskötési kötelezettség, akik a szerződésszegő magatartást tanúsitották. (1) Az Előfizető a hálózathoz Magyarországon érvényben lévő forgalomba hozatal alapvető kővetelményeinek megfelelő televiziós és rádiófrekvenciás jelek vételére alkalmas végberendezést (tv és rádió vevőkészüléket) csatlakoztathat és a szolgáltatás-hozzáférési ponton túl a hálózathoz kapcsolódó szerelést csak szakemberrel végeztethet. Az Előfizető nem üzemeltethet olyan végberendezést, amely veszélyeztetheti a felhasználók és más személyek életét, egészségét, testi épségét és biztonságát (alapvető biztonságtechnikai követelmények); és meg kell felelnie az elektromágneses összeférhetőség i (EMe) követelményeknek. (2) A hálózat szolgáltatás-hozzáférési pontot követő szakasza (az előfizető tulajdonán vezetett) a végberendezésig a szolgáltató tulajdona és ezen által csatlakoztatott berendezések állapotáért, azok karbantartásáért az Előfizető a felelős. Ha az Előfizető üzemeltetésében levő valamely berendezés a Szolgáltatónak kárt okoz az Előfizető, kőteles a'zt megtéríteni. (3) A Szolgáltató nem felelős a hálózat szolgáltatás-hozzáférési pontot követö szakaszának vagy az Előfizető végberendezésének bármilyen beállitási híbájáért, meghibásodásáért, részben vagy egészben való vételi alkalmatlanságáért. Az esetleges készülékhiba' elhárítása vagy a vevőkészülék vételre alkalmassá tételére a Szolgáltató nem köteles, azok elvégzésére külön dijazásért vállalkozhat, mely kőltségek az Előfizetőt terhelik. A végberendezés hibájára vagy alkalmatlanságára való hivatkozással az Előfizető nem mentesül az előfizetési d íj megfizetése alól. (4) Az Előfizető vevőkészülékének hibájára vagyalkalmasságára vonatkozó. esetleges viták eldöntésére a 9, sz. melléklet szerinti illetékes hirközlési hatóság jogosult. Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyithatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit (1. sz. melléklet szerint meghatározott vizsgálati dij, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további dij) a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre átháritani. (5) A Szolgáltató jogosult az Előfizetőnél a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot é3 berendezéseket ellenőrizni. Ha ellenőrzése során hiányosságokat tapasztal. az Előfizetöt felszólítja annak 15 napon belüli megszüntetésére, ennek eredménytelenség e esetén a szolgáltatás 30 napos felmondására felhivó felszólításával a végberendezés üzemen kivul helyezésére. Amennyiben ezen idő alatt Előfizető a felróható hiányosságot megszünteti a szolgáltatói felmondás semmissé válik A szolgáltatás igénybevételének időbeli és főldrajzi korlátai 2.3. Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei (13) Előflz~tő a hálózathoz csatlakozás feltételeként egyszeri bekapcsolási dijat köteles fizetni. mely az ASzF mellékletében rőgzitésre kerül. Szolgáltató a dijat kedvezményes esetekben csökkentheti. A tulajdonos amennyiben több ingatlanon kivánja a szolgáltatást igénybe venni minden egyes ingatlan bekapcsolása után köteles az egyszeri bekapcsolási díjat megfizetni amennyiben új hálózat kiépítése válrk szükségessé. 7

8 {l) A szolgáltatásnak időbeli korlátja nincs az egyes műsorszolgáltatók müsorának sajátosságai kivételével.. (2) A távközlési szolgáltatásokat az Előfizető csak a Szolgáltató szolgáltatási engedélyében vagy a Szolgáltatónak a hírkőzlési hatóságnak tett bejelentése alapján nyilvántartott területen (vételkörzet) veheti igénybe. (3) Minden Előfizető csak a saját szolgáltatás-hozzáférési pontján keresztül veheti igénybe az általa előfizetett szolgáltatásokat. r'52&dmi5li:z>ex_b_z4... _ (2) A Szolgáltató a fentieken túlmenően az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának vagy hiteles másolat bemutatását kérheti: a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korjátólt felelősség ü társaság. részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közős vállalat, szövetkezet, kőzhasznú társaság. egyesülés, egyén; cég, oktatói munkak6zösség, vízgazdálkodás; társulat) esetében: - 30 napon belüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbíróság; bejegyzés, vagy cégk;vonat. amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbiróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, - aláírás; címpéldány, - a képvlseletre jogosult személy személy; igazolványa. (1) Az egyéni előfizetői szerződéskötés céljára az 5. sz. melléklet szerinti Egyedi előfizetői szerződés nyomtatványt kell használni, melynek kötelezően kitöltendő tartalmi elemei a következők: a) az előfizető neve, lakcíme illetve székhelye, értesítési/elérési címe és telefonszáma, előfizetői kategóriája, b) természetes személy előfizető esetén: az előfizetö leánykori neve, anyja neve, születési helye, ideje, személyi igazolvány száma; nem természetes személy előfizető esetén: az előfizető adószáma, cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, bankszámlaszáma, c) annak a szolgáltatás hozzáférési pontnak a helye, ahonnan az Előfizetö a szolgáltatást igénybe kivánja venni, nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjog áról, d) ha az igénylő nem a c) pontban megjelölt ingatlan tulajdonosa, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata e) az előfizetni kivánt szolgáltatás(ok), az elöfizetés kezdő napja, fl a díjfizetés módja, csoportos banki díjbeszedés esetén a folyószámla száma és megbízás a. bank részére, g) nyílatkozat az ÁSzF megismeréséről és annak elfogadásáról valamint' az adatkezelés tudomásul vételéről az adatkezelési szabályzat elfogadásáról., h) az előfizetési szerződéskötés helye és időpont ja, az előfizető vagy szerződéskötésre feljogosított képviselőjének aláírása 3.1. Az előfizetői szerződés megkőtéséhez szükséges előfizetői adatok Adott településen több szolgáltató esetében Előfizető szabadon választ az általa kiválasztott szolgáltatók között. 3. Az előfizetői szerződés megkötése 2.5. A szolgáltató-választással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 8

9 - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) At M (5) A Szolgáltató az általa szervezett ideiglenes akció keretében az (1) bekezdés szerinti idötartamnál hosszabb minimális elöfizetési időszakot is megállapithat valamely szolgáltatás(ok)ra vonatkozó kedvezmény igénybe vételének feltételéül, mely esetben az akcióban részt vevő Előfizetőre az akcióban meghirdetett feltételek az érvényesek. (4) A Szolgáltató jogosult határozott idejű szerződést kötni azzal az Előfizetövei, aki a szolgáltatás igénybe vételi pont jául szolgáló ingat/annak nem tulajdonosa, illetve önkormányzati tulajdonú ingat/an esetén nem föbérlöje. E szerzödés időtartama legalább 3 hónap, de legfeljebb 1 év. (1) Az előfizetői szerződéses jogviszonya jelen ÁSZF 2,2, pontja szerinti előfizetői szerződéskötési folyamatot követöen akkor jön létre, amikor az egyedi elöfizetői szerződés mindkét fél által aláirva visszaérkezik a Szolgáltató telephelyére vagy azt mindkét fél általi aláírását követöen a Szolgáltató képviselöje átveszi az Előfizetötöl. (2) Az Előfizetök a szolgáltatásokat határozatlan idejű szerzödés megkötésével vehetik igénybe, melynek legrövidebb időtartama legalább a szerződéskötés hónapjának utolsó napjáig terjed, (3) Az Előfizető kérésére határozott idejű szerződés is köthető, azzal a feltétellel, hogy az Elöfizető tudomásul veszi, hogy az elöfizetett szolgáltatáscsomag tartalma és dija a szerzödés idötartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. 3,2, Az előfizetői jogviszony létrejötte b) Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák) esetében: - az illetékes Megyei Biróság végzése vagy bejegyzése elött az alapszabály bíróság által érkeztetett példánya, - a képviseletre jogosult személy személyi igazolványa, - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult szamély jár el) c) Egyéni vállalkozók esetében: - a vállalkozó igazolvány eredeti példánya, - személyi igazolvány, - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláirásra jogosult személy jár el) d) Természetes személy esetében: - személyi igazolvány, - meghatalmazás magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláirásra jogosult személy jár el) -- egyéb okiratok, melyek a tulajdonosi jogviszony t igazolják 9

10 :J 4. Az előfizetői jogviszony tartalma 4.1. A felek jogai és kötelezettségei 10 (1) A távközlő hálózat védelme érdekében a távközlési eszközök működését zavaró berendezés ---_.--- a) Szolgáltató érdekkőrébe tartozó okból, vagy b) az Előfizető kérésére, vagy c) az Előfizetőnek felróható okból, vagy d) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis major). (2) A szolgáltatás a Szolgáltató érdekkőrébe tartozó okból a hálózaton végzett havi rendszeres karbantartás vagy egyéb ok miatt átmenetileg szünetelhet. A tervezett szüneteltetésről a Szolgáltató az E/öfizetőket annak megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti és a munkát úgy szervezi, hogya szüneteltetés - más megoldás hiányában - alkalmanként a 48 órát nem haladhat ja meg. A szolgáltatás karbantartás miatti szüneteitetése a rendelkezésre állás idöalapjába nem számít bele. Ha a szolgáltatást a Szolgáltató az ÁSZF-ben ni'egadott időpontban történő, rendszeres karbantartáson kívüli egyéb ok miatt legalább 12 óráig szünetelteti, a szüneteltetes idejére az Elöfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A dijcsökkentés összege a kieső napok számának és a havi e/öfizetési dij egy napra esö részének szorzata. Minden megkezdett nap egész napnak számit. (3) Az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését írásban, az esedékes elöfizetési dijak megfizetése mellett, legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt, a tárgyhónapot követő hónap elsejétöl kezdődöen kérheti. A szüneteltetés az Elöfizető által kért visszakapcsolásig vagy a szerződés 4.2. Az e/őfizetöi szolgáltatás szünetelésének esetei (1) A szolgáltatás szünetelhet (készülék, vezeték, jármü vagy egyéb létesitmény) üzemben tartója köteles a zavart megelőzni, vagy a keletkezett zavart megszüntetni, a Szolgáltató a zavart okozó berendezés tulajdonosát (üzemeltetöjét) a zavarás megszüntetésére felkéri, ennek ereclménytelensége esetén a terdlfctileg illetékes hírközlési hatóságná! ke7:ie,-né;1yezi, hogy a ha~6ság a zav,;r{ okozó berendezés tulajdonosát a) a berendezés zavarszürésére, b) a berendezés áthelyezésére vagy teljesítménycsökkentésére, vagy c) a zavar más módon történő elhárítására kötelezze. (2) Az előfizetői berendezést és a hálózat szolgáltatás-hozzáférési pontján túli szakaszát a Szolgáltató bármikor megvizsgálhatja és rendeltetésszerü használatát ellenőrizheti. Az elöflzetö köteles ezt lehetövé tenni. (3) Az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelöje) - előzetes értesités mellett - tűrni köteles, hogy _ a Szolgáltató erre felhatalmazott képviselője az íngatlan területére karbantartás és hibaelhárítás céljából belépj en, ott a szükséges munkákat elvégezze.

11 felmondásáig tart. A visszakapcsolást az Előfizető a szüneteltetés kérésekor, vagy a kért visszakapcsolást megelőzően legalább 5 munkanappal, írásban, a következő hónap elsö napjától kérheti. A szüneteltetés végi visszakapcsolás feltétele a szüneteltetés idejére és a visszakapcsolásért fizet'=ndő díj megfizetése. A visszakapcsolást a Szolgáltató adijak kiegyenlítését követően legkésőbb az Elöfizető által kért munkanapig elvégzi. Az ezen ok miatti szüneteltetés ideje a rendelkezésre állás idejébe beleszámít. (4) A Szolgáltató a szerzödésszegés miatti szüneteltetés megkezdésekor az Előfizetőt írásban értesiti. A visszakapcsolás feltétele a jogellenes állapot megszüntetése. A visszakapcsolást a Szolgaitató haladéktalanul, de legkésöbb egy munkanapon belül kőteles végrehajtar11, amint a jogellenes állapot megszünéséről hitelt érdemlö módon tudomást szerez. A szolgáltatás - Elöfizető általi szerzödésszegés miatti - szüneteléséből eredő igényét a Szolgáltató peren kívüli vagy peres úton érvényesítheti az Elöfizetővel szem ben szerzödésszegés jogcímén. (5) Ha a szolgáltatás mindkét félen kívül álló okok (vis major) miatt szünetel, az Elöfizetö annak idötartama alat! díjfizetésre nem köteles. Az elöfizetői szolgáltatások teljesítése szempontjából vis majomak minősül különösen a háborús helyzet, sztrájk, természetí katasztrófa, a hálózat valamely elem ét müködésképtelenné tevö, természeti erő vagy harmadik fél által okozott erőhatás, illetve a szolgáltatást megtiltó vagy szüneteltetését elrendelő, jogszabályon alapuló hatósági rendelkezés. A szünetelés idejére az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A díjcsőkkentés összege a kieső napok számának és a havi előfizetési dij egy napra eső. részének szorzata. Minden megkezdett nap egész' napnak számit. A szolgáltatás ezen ok miatti szüneteitetése a rendelkezésre állás idöalapjába nem számít bele. (6) A szolgáltatást egy naptári évben az egyéni Előfizető legfeljebb egy alkalommal legfeljebb hat hónapra, az üzleti Előfizető legfeljebb egy alkalommal legfeljebb három hónapra, egész hónapokra szüneteltetheti. A szüneteltetés legrövidebb idötartama egy hónap. E szabály alkalmazása alól a Szolgáltató az Előfizető kérésére indokolt esetben eltekinthet. (7) A Szolgáltató a szolgáltatás ÁSZF 4.2.(3)-(4) pontja szerinti szüneteltetésével összefüggésben a 7. sz. melléklet szerinti díjakat jogosult felszámitani Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei (1) Az elöfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására az elöfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejü értesitésével a következö esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerü müködését, így különöse n, ha az Előfizetö az elöfizetöi hozzáférési ponthoz megfelelöségtanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkezö végberendezést csatlakoztatott; b) az Előfizető az elöfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesiti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az Előfizetőnek esedékes dijtartozása van. és az Előfizető a dijtartozás megfizetésének biztositása céljából a Szolgáltatónak nem adott az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztositékot x&l l>jiic

12 (2) Az előfizetői hozzáférést biztositó Szolgáltató a közreműködő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhat ja az előfizetöi hozzáiérést biztosító szolgáltatás igénybevétel ét, ha az P) bekezdés b)-c) pont jaiban meghatározott feltételek az Elöfizetö által - a szolgáltató-választás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szennt - választott közreműködö szolgáltató vonatkozásában állnak fenn. (3) A műsorelosztó Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételének az (1) bekezdése szerinti korlátozására akkor is jogosult, ha az Előfizető a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, a beérkezö m(ísorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbit ja, vagy a kódolt mclso;jelet jogosulatlanul dekódo:ja. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minöséghez képest gyengébb minőségben ( ideértve a müsorcsomag részét képező egyes müsorok kiesését vagy csökkent minőség ét, ha a többi műsor minősége megfelelö ) képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak az előzőek szerint meghatározott kötbér felét kell fizetnie. (4) Ha az Előfizető a szolgáltatás minőségi problémája miatt a Szolgáltatótól dijcsökkentést ka~ott. ugyanazon minöségi probléma miatt egyidejűleg kőtbérre nem jogosult. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást egyáltalán nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az elöző hat hónapban az Előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett dij átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett dij átlaga alapján egy napra vetített összeg. (2) Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a 9. sz. melléklet szerinti illetékes hatóság(ok) vizsgálatát kérheti. (3) Ha a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett hibát a bejelentést követő 72 órán belűl nem az Előfizetőnek felróható ok miatt nem hárítja el, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétől számított 72. órától a hiba elháritásáig terjedő időszakra. léphet fel a Szolgáltatónál. (1) Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén jelen ÁSZF megfelelő pont jaiban szabályozott módon a) kötbérigénnyel b) dijcsökkentési igénnyel (4) A Szolgáltató az előfizetés korlátozásának megkezdésekor az Elöflzetőt 15 nappal előbb irásban értesiti, A korlátozás idötartama alatt a Szolgáltató az előfizetöi szerződésben megrendelt szolgáltatás helyett a legkevesebb műsort tartalmazó müsorcsomag vételét biztosit ja, vagy a szolgáltatást szünetelteti, az Elöfizetőnek a szolgáltatas díját kell megfízetnle (5) A Szolgáltató köteles a 4.3. pont szerínti bármely korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az elöfizetö a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesitése esetén 12

13 13 (5) Ha az Előfizető hibabejelentése alapján elvégzett vizsgálat és hibaelhárítás során nyil~ánvalóvá válik. h?gy a Szo~gáltató a hiba kijavitását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartosan nem tudja vallalm. e tenyről a Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul és megfelelő indoklással kőteles értesíteni. Az Előfizetőt a hiba kijavitásáig abejelentésétől számitott 72 órát. illetve az Előfizető esetleges késedeimével meghosszabbodott hibajavitási határidőt meghaladó időtartamra terjedően az Előfizetőnek naponta jóváirandó dijcsőkkentés mértéke a) müsorcsomag jellegü szolgáltatás esetén a havi előfizetési díj egy napra eső része és a hibabejelentésben szereplö. nem a vállalt minőségi követelményeknek meg 'elelő minőségbb1 továbbított müsorok és a csomagban összesen szolgáltatott müsor darabszáma arányának szorzata. vagy b) fizető csatorna jellegű müsorszolgáltat~s esetén a havi előfizetési dij egy napra eső összegével egyenlő.! l!!,,! (6) Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett a 9. sz. melléklet szerinti illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez. hatósághoz vagy birósághoz fordulhat. (7) Az (1), (2), (6) bekezdés szerinti tájékoztatást a Szolgáltató ügyfélszolgálatán köteles közzétenni és az Előfizetők szóbeli érdeklődése esetén az Előfizetőket szóban is tájékoztatni. (B) Egyik Fél sem felel jelen Általános Szerződési feltételekben megállapított valamely kötelezettsége teljesitéséért azokban az esetekben, amikor olyan, az adott Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható kőrülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák az előfizetői szerződés teljesítését. lyen körülmények különösen, de nem kízárólagosan a háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tüzvész, villámcsapás, szél- és hóvíhar, belvíz, más természeti katasztrófa, kőzmüszolgáltatás szünetelése), illetve a törvény alapján arra feljogositott szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek következményei. Ezek az esetek a szerződő feleket az előfizetői szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak Az előfizető felelőssége, szerződésszegése (1) Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi előfizetői szerződés alapján eljárni. Az előfizető felelősséggel tartozik a szolgáltató felé az előfizetői szerződés megszegéséből (különösen nem megfelelő vevőkészülék meghibásodásából, nem engedélyezett berendezés csatlakozástatásából, szolgáltató ellenőrzési jogának megakadályozásából, szolgáltató általi hibaelhárítás biztosításának elmulasztásából eredő) károkért. (2) A harmadik személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedés. illetve jogellenes jelvételezés esetén (az érvényes előfizetöi szerződéssel rendelkező elöfizető köteles - amennyiben a kár mértéke pontosan nem számítható ki a szolgáltatót terhelő, legalább hat hónapos időszakban megvalósított előfizető, hely ellenőrzés mellett - egyösszegü általános kártérítés megfizetésére (kompenzációs dij). az 1 sz. mellékletben megjelölt. de legfeljebb a - jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedéssel. illetve jogellenes jelvételezéssel - érintett programcsomag hatszoros csszegéig terjedő mértékben. A kompenzációs dij az ezen szerződésszegés Szolgáltató tudomására jutásakor esedékes) a bíróság kötelezheti a

14 14 k'árokozásért felelős személyt olyan összeg ü általános kártérítés megfizetésére, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas (PUe 359. (1) bek.) 5. Az. előfizetői szerződés módosítása és feltételei 5.1. A szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása (1) A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató a) a müsorelosztó hálózat müszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit b) az általa szolgáltatott müsorcsomagokban levő müsorokat, illetve azok müsorcsomagon belüli elhelyezését c) a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatn í, vagy d) az érvényes jogszabályok megváltozása, felügyeleti szervek kötelező határozata, vagy e) egyéb, vís major vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely rendkívülí körülmény (különösen valamely szolgáltatott müsor megszünése vagy a müsortulajdonosnak műsora terjesztésére vonatkozó rendelkezésének megváltozása) miatt arra akaratától függetlenül kényszerül. (2) A Szolgáltató a szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai megtérülésének elemzésével köteles megállapítani. A Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatások díját módosítaní évente legalább a hivatalos (KSH általleközölt) árindex mértékével, továbbá minden olyan esetben, amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezők a KSH árindexet meghaladó mértékben megváltoznak, ideértve a) a szolgáltatott müsorokért fizetendő jogdíjak, üzemeltetési, műkődési költségek, b) a hálózatépítés, korszerűsítés, fenntartás költségei, c) programválaszték módosítása, d) jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek megváltozását (3) Az ÁSZF módosítása esetén a módosításról az Előfizetőket a Szolgáltató mi nden esetben, annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal értesiteni köteles, kivéve a) az (1) bekezdés d) pontja miatti módosításokat. mely esetben a jogszabályokban foglaltak az irányadók,. b) az (1) bekezdés e) pontja miatti módositásokat, mely esetben az ElőFizetők értesítésére a Szolgáltató az esemény miatti, az ÁSZF módosítását igénylő intézkedésével egyidejüleg köteles. Nincs szükség az Előfizetők előzetes értesítésére, ha az ÁSZF módosítására olyan új előfizetői szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, amely nem érinti a meglevő szerződéseket (kiegészítés)

15 " (4) A (3) pont szerinti értesítési kötelezettségének a Szolgáltató a következők szerint tehet eleget: a) az Előfizetők közvetlen, irásbeli értesitésével (levélben) b) az Előfizetők körétől függően országos vagy megyei lapban legalább 2 alkalommal feladott közleményben a) az Előfizető személye a szolgáltatás-hozzáférési pont megváltozása nélkül módosul (átirás) b) az Előfizető a szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezését kéri (athelyezés) c) az Előfizető módositani kivánja az e/öfizetett szo/gá/tatás(oka)t (2) Az egyéni előfizetői szerződésnek a felek közös megegyezésével történő módositására - díjhátralék fennállása nélkül - a következő esetekben kerülhet sor: (1) Az előfizetői szerződés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet, az e fejezetben részletezett eltérésekkel A dijfizetéshez kötött szerződésmódosítás eseteí és a fízetendő díj mértéke (7) Szolgáltató köteles az ÁSzF másolati példányát térítés ellenében a megrendelt naptól számított 48 óra multával előfizető rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításról szóló. értesítésében megadott határidőn, de legalább 8 napon belül az Előfizető nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Előfizető a módosított díjat megfizeti, úgy ezen magatartások az Előfizető részéről a módosított feltételek elfogadását jelentik. A módositás Előfizető általi vitatás a esetén a Szolgáltató bírósághoz fordulhat az előfizetési díj megállapítására. (6) A Szolgáltató köteles a hatályos Általános Szerződési Feltételeket ügyfélszolgálatán hozzáférhetően közzétenni. a) utalás az ÁSZF módosítására b) a módosítások lényegének rövid leírasa c) a módosítások hatályba lépésének idöpontja d) a közzétett ÁSZF elérhetősége e) az előfizetői szolgáltatások díjának módositása esetén a módosított dij összege (5) Amennyiben a Szolgáltató az Általános Szolgáltatási Feltételeket az Előfizetők előzetes tájékoztatása mellett valamely naptól egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult egyéni előfizetői szerződését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani vagy felmondani. c) az Előfizetök köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki információs lapban feladott közleményben d) minden Előfizető szám óra különdij mentesen elérhető inforrnóciós cse,tornán lö'galajb 15 napig, legelább napi 3 órell át történö közzétételével Az értesítésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: 15

16 16 ('3) Az egyéni előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történö módositására -díjhátralék fennállása nélkül - a következő esetekben kerülhet sor: a) az Előfizető elöfizetői kategóriája megváltozik b) az Előfizető módositani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyílatkozatát c) az Előfizető valamely, a szerződésben szereplö egyéb adata megváltozik. (4) Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja... A Szo'gáltató az Előfizetö kérésére vagy valamely által szervezett ideiglenes akció keretében fentiektöl eltérő módositási igényt is elfogadhat illetve ajánlhat. (7) Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő egyéb adata megváltozik, köteles azt a változast követő 15 napon (fizetési mód megváltozása esetén a változas megelőző 45 napon) belül azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy meghatalmazott képvis'olője Lltján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni Ha ezt elmulasztja, az Előfizető ebből adődó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős és a Szolgáitetónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget ci Szolgáltató az Előfizetőtöl követelheti. (5) Az Előfizető igénye esetén valamely kővetkező hónap első napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy bejelentését annak kért hatályba lépése elött legalább 45 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizetö kérésére rővidebb bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. Folyószámlás fizetési mód esetén az Előfizető köteles az elöfizetési díj teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a számlaszámot a Szolgáitatónak megad ni. A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkisérelni a módosítás hatályba lépésétől kezdődően. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató visszatérhet a módosítás előtti fizetési módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató jogosult az Előfizető elsö sikeres bankszámla terhelésekor vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult díjhátralék összegének leemelésere is. (6) Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t igénye szerint. de díjmentesen évente egy alkalommal módosíthatja (ha nincs díjtartozása), mely igényt a Szolgáltató legkésőbb a) müsorcsomag más szolgáltatási szintű müsorcsomagra történő módosítása esetén legkésőbb a megrendelés napját követö hónap első napjától b) fizetős csatorna megrendelése esetén annak bekapcsolását a megrendelés napjától számított 2 munkanapon belül c) fizetős csatorna lemondása esetén annak kikapcsolását a megrendelés napját követö Mnap első napjától teljesíti. A Szolgáltató az előfizetői kategória módosítás hatály ba lépésétől kezdődően a módosult előfizetői kategóriára vonatkozó díjakat köteles felszámitani. előfizetői kategóriáját, feltéve, hogy bejelentését annak ké-rt hatalyba lépése elött legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb bejelsntési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi.

17 (8) A Szolgáltató az előfizetői szerződés módositásáért a 6. sz. mellékletben meghatározott dijakat jogoslllt érvényesíteni az Előfizetővel szemben Az áthelyezés (1) A szolgáltatás-hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés elmen kérheti a Szolgáltatótól a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatását. ha egyidejüleg az Előfizet6 személye neni változik, és díj tartozása nincs. Az á~i1elyezési kérelmet él Szolgi!ltató -15"apon belül. egyeztetett időpontban teljes iti, ha az Elöfizetö az áthelyezés ídöpontjáig igényelt szolgáltatások díját rendezte. illetve rendezi. és a kért új szolgáltatás-hozzáférési pont kiépítésén ek műszaki feltételei adottak. Ha az áthelyezés müszaki okok miatt nem teljesíthetö. erről a Szolgáltató 15 napon belül értesíti az E.öfizetöt a várható' teljesítési idöpont megjelölésével. Ha az Elöfizetö ezt elfogadja, és az eredeti szolgáltatás-hozzáférési pont megszüntetésére sor kerül. az elöfizetöi jogviszony ettől az időponttól kezdve az áthelyei,ési. kérelem teljesitéséig szünetel. Ha az ujbóli fels'zerelésre a leszerelést követö két Él~en -.~elül. ~em kerül, sor, az elöfize~ői. sz~r,ződés allton}atikusan megszünik..r. ~ ~ ~:t<ol ~a :~-l,~ ajz. Q/;L\.-e,l'l e~ 6 <C<j)D~ 'l4ta ri.d.e.\01 ~ ~ k, J bötbt..-t.~*~ ~( a."'~~ ",-l4't~ = Cl'-?4tlAte:lv.> Ci.l,)cAu:v<.- ~"-1,f.'l(l.a, 5.4. Az átirás (1) Az Előfizető átirás elmen. kérheti a Szolgáltatótól (ha nincs dijtartozása) az Előfizető személyének módosítását, ha. személyében szerzödés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás történik. Átirás eseténaz átirás alapjául szolgáló tényekről a feleknek mindkét fél által aláírva frásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen (az Előfizető halála vagy megszünése miatti átirás esetén az átirást kérő örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átirás okát bírósági végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges díjtartozást a felek valamelyike az átírással egyidejüleg rendezi. Az átírás idöponiját az átírást kérő felek az átirási kérelemben határozzák meg azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 5 nappal a kért idöpont előtt kell benyújtani. Az átírási kérelmet a Szolgáltató annak benyújtásától számított 1S :lapon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Elöfizető kérésére eltekinthet. ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. Az átírás teljesítésére vonatkozó határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap ltán az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átirás díjával megegyez'ii összeg ü kötbért köteles fizetni. mely ősszeget az átírás díját tartalmazó számlán köteles jóváírní. Ha az átírás során a régí és új Elöfizetök elöfizetöí kategóríája megváltozik. akkor az átírás ídöpontjától az új Elöfizetönek az új elöfizetöi kategóriára vonatkozó elöfizetési díjakat kell megfizetnie. Az Elöfizetö a szolgáltatás-hozzáférésí pont kiépítése elött kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Elöfizetö által a hatályos ÁSZF szerint fizetendö dijak eltérnek. a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni. ~a a Szolgáltató az átírás '15 napos határídejét nem tarja be. minden késedelmes nap ltán az a~.írás díjának egyharmadával. legfeljedb azonban az átírás díjával megegyezö összeg ü kötbért koteles fizetni. és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. -

18 18 6. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei (1) A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszünik a) valamelyik fél általi rendes felmondással. a felmondási idő lejártával, b) a Szolgáltat6 jc~utód nélküli megs:~;jn-2st~vel, v:j9f s:::olg~lltatasi jr.'gc~.u!ts2gé:nak megszünésével, c) a kőzületi e:őfizető jogutód nélküli megszünésével, d) a természetes személy Előfizető halálával. ha nincs a jogviszonyt folytatni jogosult örökös. (2) Az Előfizető a határozatlan idejü előfizetői szerződést írásban, legfeljebb 8 naptári napos felmondási határídővel, indoklás nélkül bármikor jogosult felmondani A.mennyiben az Előfizető valamely ideiglenes 2kció keretében kötött szerződésben vállalta, hogy valamely szolgáltatást az akcióban meghirdetett feltételekkel valamely határozott ideig igénybe vesz. és ez az időtartam a felmondási idő végéig még nem telt le, az Előfizető köteles a Szolgáltatónak a felmondáskor egy összegben megfizet~i az akciós kedvezmény igénybe vételének időpontjától visszamenőleg az akció nélküli (ASZF szerinti) és az akciós díjak (ideértve az igényléskor fizetendő díjakat is) közötti különbözetet. (3) Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje - a szerződésszegés és az előfizetési díj nem fizetése miatti felmondás kivételével- nem lehet kevesebb mint 60 nap. A Szolgáltató müsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés felmondásáról az előfizető értesitési kötelezettségének a az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével tehet eleget. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése eimén az előfizetői szerződést 15 napos felszólításí idő után, 30 napos határidővel mond halja fel, ha a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyeztetí a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerü működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg, b) az Előfizető a Szolgáltató a jog következményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti! l, l l i i A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat 15 napos felszólitást követően, a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítése ellenére a megjelölt határidőre sem egyenlítette ki A felmondási idő alatt a Szolgáltató a kárenyhítés érdekében az előfizetői szolgáltatást jelen ÁSZF 4.3. pontja betartásával korlátozhat ja. A szolgáltatás felmondás3.1ak idejére szolgáltató az esedékes dij felszámolásra és a postakö:tseg ügyfélre tö1énö áthá;i~asra jogosult (4) A Szolgáltató az Előfizetőt a felmondásról minden esetben tértivevényes, postai úton kézbesített levélben köteles értesíteni. Kézbesitettnek /;ell tekinteni a felmondást akkor is, ha az "az átvételt megtagadta", "nem kereste" vagy.,a cimzett ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza 7 Win... : i. L.".. S. --_..._-_.._...

19 19 A Szolgáltató felmondásának tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerzödésszegése, akkor az ElőFizető tájékoztatását arról hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. (5) Ha az Előfizető a felmondási idő alatt a felmondásra o!cot adó szer7.ődésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáliató felmondásaval. Ha a Szolgáltató az előfizetői szolgáltatást a felmondási idő alatt korlátozta, kőteles azt haladéktaianul megszüntetni és a szerződés szerinti állapotot visszaállitani. (6) Az Előfizető dijfizetési kötelezettségének a Szolgáltató által részére tértivevényes, postai uton kézbesitett levélben közölt 45 napos határidő lejártáig tehet eleget anélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 7. Az előfizetői szolgáltatások díja 7.1. Egyszeri dijak, előfizetési (rendszeres) dijak, díjazási időszakok (1) Az Előfizető a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért alkalmanként az 1. sz. mellékietek szerinti egyszeri dijakat kőteles fizetni. (2) Az Előfizető az előfizetői szolgáltatásokért az 1. sz. melléklet szerinti előfizetési (rendszeres) díjakat köteles fizetni. f (3) A folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfzetési gyakorisága az Előfizető választása szerint a) naptári havi előfizetés esetén a tárgyhónap végéig b) naptári negyedéves előfizetés esetén a középső hónap végéig esedékes. A szerződéskötéskor megtett díjfizetési gyakorisági nyilatkozatát az Előfizető módositott dijfizetési gyakoriságú időszakot megelőző hónap kezdetéig módosithatja. legkésőbb az első (4) Az egyes dijak fogalmát a 12. sz. melléklet tartalmazza. 7,2. Kedvezmények és dijfizetés nélküli szolgáltatások (1) A Szolgáltató lehetőséget biztosít naptári féléves és éves előre fizetésre, mely esetben a dijfizetés az időszak első hónapjában esedékes, és ezen Előfizetők egy illetve kéthavi dijnak összeg ének megfelelő előfizetési dijkedvezményben részesülnek. A dijkedvezmény csak abban az esetben érvényes, ha az Előfizető a dijat annak esedékesség éig megfizeti és a szolgáltatási szerződést a teljes idöszak alatt nem módositja vagy bontja fel. (2) A Szolgáltatónak jogában áll jelen ÁSZF rendelkezései, valamint a jogszabályok keretei között az Előfizetök egyes rétegei, csoportja< számára az értékesítést elösegitendö. a belépési j n

20 díj megfizetésére halasztott fizetést eng",délyezni, vagy annak mértékét csökkenteni, illetve egyéb akciót szervezni. A Szolgáltató jogosult arra, hogya kedvezményes akcióban történő részvétel feltétele;t az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, az Előfizető részére összességében az általános fe:ltétejeknél elönyösebben, az azonos helyzetben levők számára azonos feltételekkel, akciónként eltéröen szabályozza. A Szolgáltató az akció ideje alatt is köteles az Előfizetövei az ÁSZF-nek megfeleló szerződést kötni, ha az előfizet az akcióban nem kíván részt venni, vagy nem felel.:neg a meghirdetett feltételeknek Akciós kedvezmény lehet: Valamely akció keretében megkötött előfizetői szerződést a Szolgáltató jogosult nem kedvezményes szerződésként ~ezelni, ha utóbb kiderű!. hogy az Előfizető az igény be;:,dásakor nem felelt volna meg az akciós feltételeknek, azonban ettől ellentétes nyilatkozatával a Szolgáltatót megtévesztette. A Szolgáltató ezen Elöfizetötől a kedvezményt megvonja. a már (2) Akció meghirdetése esetén a Szolgáltató a kedvezményes előfizetői szerződésben jogosult az Előfizető szerződésmódosítási és felmondási jogának gyakorlását meghatározott időre kizárni. Amennyiben az Előflzetö ennek ellenére felmondja a szerződést, az adott akciós kiírásban megjelölt jogkövetkezmények terhelik. A Szolgáltató jogosult az igénylőt az akcióból kizárni, ha nem felel meg az akciós szabályoknak. A kizárás okai elsősorban az, ha. a) az Előfizető akciós igényével egyidejűleg. illetve az akciót megelőző és követő, pontosan meghatározott időtartam alatt meglévő előfizetői szerzödését felmondja, b) az Előfizetővel szemben a Szolgáltatónak lejárt dijkövetelése van. (1) Féléves és éves díjfizetési gyakoriság esetén amennyiben a díjfizetéssel ily módon rendezett időszakon belül az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatást valamely alacsonyabb müsorcsomag irányába (lefelé) módosítja, köteles az előfizetői díjkedvezményt az előfizetői szerződés módosításával egyidejűleg megfizetni. Felfelé módositás esetén az Előfizetőnek a díjkülönbőzetet az időszakból hátralevő hónapokra kell megfizetni. A Szolgáltató az akcióba bevont földrajzi területet meghatározhatja és az akcióban részt vevők számát a jelentkezés sorrendjének megtartásával korlátozhat ja A kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei Az akció keretében a Szolgaitató a belépés és a határozott időre igénybe vett szolgáltatás díját ősszekapcsolhatja. vagy ezek kombinációi. al a belépésí díj mértékének csökkentése vagy részletekben történe> kiegyenlítése, bl valamely egyszeri díj ( pl. szerelési költség l elengedése vagy csökkentése c) valamely szolgáltatás terjedelmének növelése, vagy dijmentesen illetve csökkentett dijjal történő, határozott idöre szóló biztosítása, d) egyéb eseti kedvezmény(ek), e) ajándéksorsolás 20

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes műsorjelterjesztési szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2014. november 5 -től Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ára vonatkozóan. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön létre a vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató

MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató MEZEI-VILL KFT. Szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet hozzáférés szolgáltatáshoz Berettyóújfalu Biharkeresztes Biharnagybajom Nagykereki

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elektronikus formában elérhető a www.wellopnet.hu oldalon Wellopnet Kft. továbbiakban: Tartalomszolgáltató A szolgáltató által nyújtott szolgáltatására

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. OKTÓBER 5. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Milenia-Systems Általános Szerződési Feltételek 1/28 Hatályos: 2010. március 22. Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: 2010.

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÁBELTELEVÍZIÓ HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2010. november 1-től Készült: 2006. július 28. Utolsó módosítás: 2010. október 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a tagja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Hatályos: 2015. január 1-től Utolsó módosítás: 2014. november 27. Készült: 2010. július 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEVÍZIÓ- ÉS RÁDIÓ MŰSORJEL ELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁS (kábeltelevízió) SZOLGÁLTATÁSRA és RÁDIÓ-MŰSORELOSZTÁS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben