A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 A Nemzetközi Egészség Hálózat ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A TA Az Alapítvány: évben, február hónap 05. napján egységbe foglalt szerkezetben került megalapításra. 1

2 A NEMZETKÖZI EGÉSZSÉG HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az Alapító: Dr. Szilágyi Klára (an: Kónya Klára, szül: Budapest, , szig.sz:160445ba leánykori neve: Székely Klára, lakik: 1035 Budapest, Váradi S. u. 17. ) 2. Az Alapító az alábbiakban határozta meg az Alapítvány főbb tevékenységeit: 1) Az alapítvány tevékenységei a következők az CLVI. törvény 26. c) pontja számozásának alkalmazásával: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 3. tudományos tevékenység, kutatás; 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 9. környezetvédelem; 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hazai és nemzetközi együttműködésben: 1) Az egészségügy műszaki ellátását javítandó külföldi és belföldi technikai eszközök, berendezések beszerzése és elosztása, anyagi támogatás biztosítása, ingatlanok és egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok megszerzésével és átadásával; 2) Kórházi műszerek és berendezések használt, valós szakmai használati értéket képviselő magasabb technikai színvonalú berendezések telepítése olyan helyszínekre, ahol ezekre az ellátásban szükség van; 3) Új és referencia jellegű készülékek, csúcstechnológiák telepítése egészségügyi intézményekbe; 4) Intézmények támogatása a gyógyszerekkel való ellátás szervezésével, kötszerekkel, laborfelszerelésekkel, gyógyászati eszközökkel; 5) Oktatási tevékenység; 6) Nehezen kezelhető ritka betegségcsoportok speciális kezelése, kezeltetése és ezek megszervezése; 7) Belföldi és külföldi szakemberképzés, továbbképzés csereképzés és ennek megszervezése, szakmai-gazdasági consulting; 8) Konferenciák, kongresszusok szervezése; 9) Egészséges életmódra családi életre nevelés keretében o egyenlő bánásmód: gyermek-, család- és ifjúságvédelem; o gyermek- és iskoláskorúak, fiatal felnőttek ifjúsági krízisprogramjai; o gyógy-üdültetések megszervezése ellátással; o Az egészséges otthon: étrend, együttlét, jövőépítés, tervezés; o Sportolás az egészség megőrzéséért, helyreállításáért. 10) A szociálisan hátrányos helyzetű személyek, fogyatékkal élők telekommunikációs felzárkóztatása, akadálymentesítése; 11) A városi- és települési Önkormányzatok szociális ellátórendszerének telekommunikációs fejlesztése; 2

3 Az itt megfogalmazottak jegyében és ezen célkitűzések megvalósítása érdekében az előzetesen megkeresett szakmai partnerektől támogatva, az alapító a jelen okiratban megjelölt pénzforrásokkal, valamint szellemi tőkéből és a későbbiek során képződő anyagi eszközökkel jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú tevékenységet folytató, nyitott Alapítványt hoz létre. Az Alapító Dr. Szilágyi Klára az alapítói jogokat és kötelezettségeket személyesen teljesíti, egyúttal nyilatkozik arról és a Ptk. 74/C. (7) bekezdése szerinti lehetőséggel élve vissza nem vonhatóan halála esetére akként rendelkezik, hogy a Polgári Törvénykönyvben és egyéb jogszabályokban az Alapító jogainak gyakorlását akkor és a továbbiakban Jakab Péter (an.: Szilágyi Klára, szül: Budapest, , lakik: 1124 Budapest, Vasgereben u. 1.) gyakorolja. Jakab Péter a feladat vállalására vonatkozóan az Alapító okirathoz csatolt nyilatkozatot tett. 3. Az Alapítvány neve: Nemzetközi Egészség Hálózat Alapítvány (NEHA) Az alapítvány angol nyelvű elnevezése: INHF (International Health Network Foundation) 4. Az Alapítvány székhelye: H-2013 Pomáz, Körte u. 31. (Elérhetősége telefonon: ) 5. Az Alapítvány célja: Az alapítványi cél megvalósulásának tekintendő különösen az Alapító Okirat 2.1.) pontjában felsoroltak teljesítése A létrehozott pénzalapból és vagyonból, valamint a későbbi alapítványi hozzájárulásokkal folyamatosan kiegészülő vagyonból - A környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása, benne a nagyvárosi közlekedés környezetszennyező hatásainak felmérése, csökkentési javasatok technikai megalapozása, segítségnyújtás: eszközökkel, közlekedés-szervezéssel; - Az ország területén, különösen a közigazgatási régióközpontokban és a Főváros kerületeiben jelentkező egészség-megőrzési, gyógyítási szakirányú feladatok tárgyi és személyi feltételei javításának szervezésével a gyógyító-ellátó tevékenység végrehajtásának elősegítése; - A hatóságok és a civil társadalom közötti lehetséges feladatmegosztásban aktív szerepvállalás és e folyamat erősítésében folyamatos részvétel; - Az egyes kórházak, gyógyító intézmények társadalmi -, gazdasági - és szakmai támogatásának szervezése hazai, EU tagállami szervezetekkel való együttműködésben és más nemzetközi kapcsolati lehetőségek kiépítésével; - Az egészségvédelmi, az egészséges életmód, betegség-megelőzési propaganda, tájékoztató és felvilágosító tevékenység, valamint a sporttevékenység propagálása, ösztönzése és támogatása; - Az ellátottak, a betegek és az ellátás szakemberei: az orvosok és a személyzet szociális helyzetének javítása, anyagi támogatása az Alapítvány Kuratóriuma és az Alapítványhoz adománnyal csatlakozók, vagy támogatók által meghatározott feltételek szerint; 3

4 - A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása, adott esetben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 4. (1) - (6) bekezdései szerint ún. nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására a nonprofit gazdasági társaság új jogi konstrukciójának EU-szintű kihasználása a közhasznú ellátási és fejlesztési gyógyászati célok érdekében Az Alapítvány - az évi CLVI. törvény 4. (1) bekezdésének d) pontjában és a 26. d) pontjában kifejtett előírások szerint - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá sem az országgyűlési képviselői, sem a megyei és fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, nem támogat. 6. Az Alapítvány vagyona: 6.1. Az Alapítvány induló vagyona: Ft. azaz Háromszázezer forint, melyet az Alapító az Alapítvány számlavezető pénzintézeténél az Alapítvány bankszámlaszámára befizetett, azt az Alapítvány rendelkezésre bocsájtott Az Alapítvány további bevételei: a) a vállalkozási tevékenység bevételei b) az alapítványi célú tevékenység bevételei: - pályázatok alapján elnyert támogatások; - jogi, vagy nem jogi személy gazdasági szervezetektől, vállalkozóktól kapott támogatások; - magánszemélyek hozzájárulásai; - tartós támogatási szerződés keretében a hazai, külföldi, valamint a kiemelt EU partnerektől érkező támogatás Az alapítványi célra a teljes alaptőke, valamint az azon felüli vagyoni rész (további hozzájárulások) és a vagyon kamatai egyaránt felhasználhatók, azonban az Alapítvány készpénzvagyona az induló vagyon 50 %-a alá nem csökkenhet Az alapítványi vagyonból vállalkozási tevékenység csak közhasznú céljának elérése érdekében folytathat, az nem veszélyeztetheti az Alapítvány közhasznú tevékenységét, és nem válhat az összes bevétel 40%-át (Negyven százalékát) meghaladó arányúvá. A vállalkozási tevékenység eredményét az alapítványi tevékenységek ellátására kell felhasználni, illetve az alapítványi vagyonban kell elhelyezni Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes-, magán- és jogi személy csatlakozhat. Az Alapítványhoz csatlakozni kívánók alapítványi felajánlása lehet: pénzbeli, amely lehet forint vagy más külföldi állam által törvényesként meghatározott nemzeti fizetőeszköz vagy nemzetközi pénzként funkcionáló pénz, pl. az euró; vagyoni értékkel bíró forgalomképes, térben meghatározható terjedelemmel rendelkező ingó dolog; szellemi alkotás, know-how, technológiai leírás; ingatlan vagy ingatlanhasználati jog; 4

5 forgalomképes vagyoni értékű jog; szolgáltatás a mindenkori - hatályos - jogszabályok figyelembe vételével. Az egyes alapítványi felajánlások ajánlatainak elfogadása felől a Kuratórium a felajánlástól számított 30 napon belül határoz, és erről a felajánlót írásban értesíti. 7. Az Alapítvány szervezete és működési rendje: Az Alapítók a Ptk. 74/C. szerinti kezelő szervként az Alapítvány kezelésére létrehozták az Alapítvány Kuratóriumát és szervezetét az alábbiak szerint: Az Alapítvány szervezete az alapítványi 3 tagú kuratóriumból; 3 tagú felügyelő bizottságból; valamint a szükség szerinti munkaszervezetből áll Az Alapítvány Ptk. 74/C szerinti kezelő szerve Kuratórium a., Az Alapítvány Ptk 70./C szerinti kezelő szerve az Alapítók által felkért és kijelölt 3 tagú kuratórium. b., Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli. c., A határozatlan időtartamra felkért, kijelölt Kuratórium tagjai: a Kuratórium elnöke: Endrei Károly aki az Alapítvány egyszemélyi képviselője, s a Kuratórium munkaszervezetében foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogkört gyakorló igazgató munkahelyi felettese. (2013 Pomáz, Körte utca 31., a.n.: Juhász Veronika, szül: Budapest ,szig sz.: HA) a Kuratórium tagja: Dr. Stubnya Gusztáv Róbert (1173 Budapest, 501. utca 16. an.: Rasztik Etelka., szül: Budapest, szig.sz.:. AN ) a Kuratórium tagja: Varga László (1038 Budapest, Jendrassik u em/21.., a.n.: Koselák Magdolna, szül: Budapest, , szig.sz DA) A Kuratórium a saját munkájának segítése céljából létrehozhat tanácsadó testületet és eseti bizottságokat tanácsadási céllal, akikkel a folyamatos kapcsolatot a Kuratórium elnöke tartja. A létrehozott testületek ennek megfelelően döntési jogkörrel nem rendelkeznek Az alapítványi munkaszervezet igazgatójának kinevezése, valamint megbízással foglalkoztatott szakértők, illetve a tanácsadó testületek tagjainak felkérése a Kuratórium elnökének döntéskörébe tartozik. Az igazgató tiszteletdíjának és a tanácsadók, eseti vagy állandó szakértők megbízási díjának írásbeli szerződésekben történő meghatározása szintén elnöki hatáskörbe tartozik A Kuratórium feladata az alapítványi célok megvalósítása az Alapítvány rendelkezésére álló eszközökkel. 5

6 A Kuratórium - általános szabályként - az alapítványi célokat az alapítványi vagyon értékének megőrzésével, a vagyon használatából, illetve a vagyon jövedelméből, továbbá a csatlakozások célalapokra befizetett juttatásaiból köteles megvalósítani Ennek érdekében 12) Kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik vele, beleértve abba az alapítványi vagyon körébe tartozó egyes vagyontárgyakat is. Az egyes vagyontárgyakat - a juttatási szerződésben foglalt ellenkező kikötések hiányában elidegenítheti, és valamennyi olyan műveletet elvégezhet, amely a vagyon használatát, hasznosítását, megőrzését és gyarapítását szolgálja. A rendelkezésre álló vagyonból tehát a saját működése körében is befektethet, de azt befektetésként másutt is felhasználhatja, elsődlegesen vagyongyarapítási céllal. 13) Az alapítványi vagyon pótlólagos kiegészítése esetén vagy csatlakozó általi juttatás során kiköthető, hogy a kiegészítően vagy pótlólagosan juttatott vagyon tőkéje mire használható. Ilyen esetben az alapítványi vagyon kezelésének az Alapító Okiratban meghatározott általános szabályaitól el lehet térni. 14) A Kuratórium dönt az Alapítványhoz történő csatlakozási ajánlat elfogadásáról. Ha a csatlakozási ajánlat feltételei az alapítványi célok kiegészítését, továbbá a kedvezményezettek körének kiszélesítését jelentenék, abban az esetben csak olyan döntést hozhat, amely nem sérti az eredeti célokat, sem pedig az eredetileg kedvezményezettek körét A Kuratórium meghatározza az Alapítvány éves költségvetését A Kuratórium élén a Kuratórium elnöke áll A Kuratórium elnökének hatásköre: 15) összehívja a Kuratórium ülését; 16) a Kuratórium ülésén elnököl, szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt; 17) az Alapítványt a Kuratórium nevében önállóan képviseli; 18) egy kuratóriumi taggal együttesen rendelkezik az Alapítvány bankszámlája felett. A Kuratórium működési rendje: A Kuratórium határozatképes, ha az Elnök vezetésével három tagjából legalább kettő jelen van az ülésen. Ennek a feltételnek a hiányában a Kuratórium nem határozatképes. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal során minden tagot egy szavazati jog illet meg. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium üléseire a tagokat az Elnök hívja meg. Az értesítésnek írásban és legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt meg kell történnie. Rendkívüli esetben a napirend egyidejű közlésével, a sürgősség indoklásával a Kuratóriumi ülés megjelölt időpontját megelőző 3 nappal is jogosult az Elnök a Kuratórium ülését összehívni. A Kuratórium ülésének napirendi pontjairól az Elnök tájékoztat, amelyek a meghívóban is szerepelnek. A Kuratórium tagjai jogosultak napirendi pontot ajánlani. A Kuratórium ülésein 6

7 elhangzottak lényegét összefoglalóan az ott hozott határozatokat pedig szó szerint 30 napon belül kell jegyzőkönyvbe foglalni, melyet a Kuratórium elnöke - vagy két hitelesítéssel megbízott jelenlévő tag - aláírásával hitelesít. A Kuratórium üléseit három havonta egy alkalommal, nyilvánosan tartja, amennyiben azonban azt üzleti vagy személyiségi jogi okok indokolják a Kuratórium elnöke zárt ülést is elrendelhet. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli és azok az Alapítvány székhelyén folyamatosan frissített Faliújságon is közzétételre kerülnek. A kuratóriumi üléseken születendő döntésekről évente kezdődő számozott határozatokat kell hozni, amelyeket a kuratórium az elnök által vezetett, nyilvános, Határozatok tára megnevezésű dokumentumgyűjteményben archivál. A Kuratórium, az Alapítvány tevékenységéről éves beszámolót készíttet, mellyel egyidejűleg közhasznúsági jelentés is készül az Alapítók és a nyilvánosság tájékoztatására. A kuratórium elnöke évente írásban beszámol a kuratórium részére saját munkájáról és az alapítvány működéséről, valamint az elfogadás céljából előterjeszti a számviteli beszámoló és a Közhasznúsági Jelentés tervezetét. A beszámoló, az (éves) számviteli beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról a kuratórium egyszerű többséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az elfogadott beszámolókat és a közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke hozza nyilvánosságra. A Kuratórium elé kerülő gazdasági beszámolókról csak a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló előzetes, írásos véleménye és esetleges javaslatai előzetes megtárgyalása után rendelhető el szavazás. A Kuratórium ülésein hozott határozatokat, az Alapítvány által elért eredményeket tartalmazó éves beszámolókat a közhasznú szervezet éves jelentése tartalmazza, amelyet a Kuratórium évente közzé tesz a Magyar Hírlap című napilap közhasznú szervezetek beszámolói között. Az Alapítvány működéséhez, az Alapítvány szolgáltatása igénybe vételéhez kapcsolódó adatok és okiratok nyilvánosságra hozatala az Alapítvány székhelyén történő kifüggesztéssel folyamatosan frissített faliújsággal történik. A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával; tag lemondásával; alapítók által történő visszahívásával; Alapítvány megszűnésével. Ha a kuratóriumi tagság elhalálozással, lemondással, vagy visszahívással szűnik meg, úgy az Alapító vállalja, hogy 45 napon belül a megüresedett helyre új tagot bíz meg, biztosítva ezzel a cél szerinti tevékenység folyamatos ellátását. Az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az Alapító kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy az általa kijelölt kuratóriumi tagok személyében és a velük való kapcsolatában nem valósít meg a kezelő szerv tevékenységében, döntéseiben meghatározó befolyást. A Kuratórium tagjai elfogadó nyilatkozatban ismerik el, hogy velük szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi, kuratóriumi tagságot kizáró ok. 7

8 Kuratórium Elnöke az Alapítvány képviseletére önállóan jogosult, az alapítványi bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök és egy kurátor, az elnök távollétében két kurátor együttes aláírása szükséges. A kurátorok tevékenységükért a mindenkor hatályos jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak Nyilvántartás: A Kuratórium felelős a kötelező törvényi tartalom szerinti nyilvántartás vezetéséért és hozzáférhetősége biztosításáért egyrészt az érdekeltek számára, másrészt a széles nyilvánosságnak adandó tájékoztatás megtételéért; A Kuratórium határozatait a Határozatok Tárában, sorszám és dátum megjelölésével kell nyilvántartani. A Határozatok Tárában a határozatok rögzítése akként történik, hogy az egyes döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók illetve ellenzők számaránya, a döntésben részt vettek nevei és a döntés egyhangúságára vagy elutasításra vonatkozó tények is visszakereshetőek; Az Alapítvány Közhasznúsági Éves Jelentése Kuratórium által történt elfogadásának és kommentárjának szövegét elkülönítve is nyilván kell tartani; Mint közhasznú szervezet, az Alapítvány kezelő szerve, Kuratóriuma a nyilvánossággal is közli közhasznúsági beszámolóját országosan megjelenő napi-lapban, illetve internetes saját honlapján; Az iratbetekintés biztosított munkaidőben az ilyen igénnyel jelentkezők részére az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az Alapítvány székhelyén Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai közül maga választja, ügyrendjét pedig a jelen Alapító Okiratban foglaltakon túlmenően - maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt Az Alapító Okirat pontjában meghatározott szereplő szervezetek szabályzatait a Kuratórium fogadja el A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító nevezi ki. Az Alapító által kinevezett három tagú Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Hernold László a Felügyelő Bizottság elnöke ( lakcím: 2030 Érd, Esztergályos u an: Farkas Ildikó, szül: Budapest, , szig.sz: AN ,) Nezdei Lilla, a Felügyelő Bizottság tagja (lakcím: 1133 Budapest, Garam utca 34., an.: Varga Lilla, szül: Pécs, november 30. szig sz.: BA) Batáné Nagy Mária a Felügyelő Bizottság tagja (lakcím: Pomáz, Körte u 14., an.: Kállai Gizella, szül: Bőnyrétalap, november 28.,szig sz.: AH ) 8

9 A Felügyelő Bizottság hatásköre: Ellenőrzi az Alapítvány gazdálkodását, törvényes működését. Negyedévente legalább egyszer ülésezik, döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Működési rendje, hatásköre az évi CLVI. törvény 11. -a szerint alakul. Összehívás rendje: Az alakuló és elnökválasztó ülést követően a Felügyelő Bizottság elnöke levélben vagy elektronikus úton, ben értesíti - az ülés előtt 5 nappal a Felügyelő Bizottság tagjait az ülés helyéről, idejéről. Határozatképesség: A Felügyelő Bizottság több mint fele jelen van, azaz legalább egy tag és az elnök vagy legalább két tag jelen van. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással A kuratórium és Felügyelő Bizottság tagja Összeférhetetlenségi szabályok: évi CLVI. törvény(tv.) szerint nyilatkozat megtétele a tevékenység megkezdésének előfeltétele. Főszabályok az összeférhetetlenség eseteire: Tv.8. (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont élettársa (továbbiakban hozzátartozó) a határozathozatal alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezete által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja, b) A közhasznú szervezettel a megbízáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, c) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igény bevehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatását-, illetve d) Az a és c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Tv.9. (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki. 9

10 (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt A Kuratórium a feladatok ellátására az igazgató által kinevezett alkalmazottakat, megbízottakat foglalkoztathat, akik önálló döntési joggal nem rendelkeznek, feladataikat a Kuratórium, illetve az igazgató irányításával végzik a meghatározott, munkavégzésre irányuló jogviszony szerinti munka-szerződésük alapján Kapcsolat a nyilvánossággal, nyilvántartásba vétel. A Kuratórium az Alapítvány alaptevékenységére és gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatait évente egy alkalommal, jelen Alapító Okirat szerint teszi közzé, országos terjesztésű napi-lapban, a közhasznúsági jelentésének részeként. Az Alapító tudomással bír arról, hogy a jelen Alapító Okirat érvényességéhez és az Alapítvány működése megkezdéséhez az Alapító Okiratnak a Fővárosi Bírósághoz történő benyújtása és az ott megtörténő nyilvántartásba vétel szükséges. 8. Az Alapítvány gazdálkodása 8.1.Az Alapító rendelkezése alapján az alapítványi célra rendelt és a gazdálkodás során keletkezett vagyon felett az Alapítványt kezelő szervezet, a Kuratórium rendelkezik. 8.2A vagyon növelése érdekében az Alapítvány gazdasági tevékenységet folytathat, továbbá jogi személyiségű gazdasági társulásban részt vehet. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai érdekében azt nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt visszaforgatja az Alapító Okiratban foglalt tevékenységre. A Kuratórium minden gazdasági év végén az elmúlt évi gazdálkodásáról az Alapítókat írásban tájékoztatja. A kuratórium jogosult és köteles a tulajdonos jogkörében az Alapítvány vagyonát kezelni, felhasználni az alapítványi célok megvalósításának érdekében. A kuratórium a vagyon felhasználásáról pályázat illetve egyéni kérelem alapján jogosult dönteni. A vagyon felhasználható közvetlenül a célokban megjelölt eszközök vásárlására, dologi kiadásokra és díjak létesítésére, pályázatok kiírására, a működési költségek fedezetére. 9. Csatlakozási feltételek 9.1. Az alapítványi célok egésze vagy annak egyes kiemelt céljai megvalósításához más szervezetek is csatlakozhatnak. Csatlakozásuk esetén a megadott célra megfelelő vagyont rendelnek és jogosultak - az Alapíró Okirat előírásain belül - a vagyon felhasználásának feltételeit is megszabni A csatlakozási ajánlat elfogadásáról a Kuratórium dönt, meghatározva egyúttal azokat a feltételeket is, amelyekkel az ajánlatot elfogadja. A megállapodást az Alapítvány nevében a Kuratórium elnöke írja alá. 10

11 10. Egyéb feltételek 10.1.A jelen Alapító Okiratban külön nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó szabályai, továbbá az Alapítványok gazdálkodási rendjére vonatkozó 115/ (VII.23.) Kormány rendelet rendelkezései irányadóak - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseivel együtt Amennyiben alapítványi célok valamilyen okból meghiúsulnak, akkor - összhangban a Polgári Törvénykönyv alapítványok megszűnéséről, megszüntetéséről szóló rendelkezéseivel - az Alapítvány vagyona más hasonló tevékenységet folytató alapítványra száll. Budapest, február Alapító 11

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5. A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Kuratóriuma a jelen Szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA

ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA ALAPÍTÓ OKIRAT ELSŐ OLDALA Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVL tv. (Khsz.) rendelkezései

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA. 1. Általános rendelkezések A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai:

A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Az Alapítvány adatai: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata I. Az Alapítvány adatai: Az alapítvány neve: A Vitán felül Nemesvitáért Közhasznú Alapítvány Az alapítvány magyar nyelvű

Részletesebben

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A H Á Z T A R T Á S O K F O G L A L K O Z T AT Á S Á É R T A L A P Í T V Á N Y

A H Á Z T A R T Á S O K F O G L A L K O Z T AT Á S Á É R T A L A P Í T V Á N Y A H Á Z T A R T Á S O K F O G L A L K O Z T AT Á S Á É R T A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T (A változások dőlt betűvel szedve.) 2008. május 23. 2 Preambulum: Alulírott Alapító attól a felismeréstől

Részletesebben

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2011. január 17. Készítette és ellenjegyezte: Dr. Keskeny Ildikó ügyvéd 1 MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület alapszabálya egységes

Részletesebben

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek)

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek) Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata (a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek) A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Ptk.-nak az

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9.

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület. alapszabálya. 2009. december 9. Az Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület alapszabálya 2009. december 9. 2 A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2009. december 9. napján tartott alakuló közgyűlésen egyhangúlag fogadták

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete.

I. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete. A Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete Alapszabályának 1., 2., 3., 4. és 5., 6., 7., 8.és 9. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. (A 9. számú módosítás szövegét vastag,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján az alapítók az alábbi egyesület létrehozását határozták el 1996. február 26.-án. Ennek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Egy Jobb Életért Közhasznú Egyesület (EJÉKE) szervezeti és működési viszonyainak

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SOMLÓ ÉS KÖRNYÉKE BORÚT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet, az alapítók elfogadtak 2000. március 3-án, az egyesület székhelyén megtartott alakuló közgyűlésen és amely módosításra került a1 /2014.(V.10.) sz.

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen.

Ennek megfelelően javasoljuk az Alapító Okirat módosítását a következő képpen. v*. h! 1 >! ' ' > Krukt Kőbányai l - ^i «< -testület ülése Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft BuüapcsL,.:..,,...,,,,,,«,,,,,,.,,,,,,, Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft Alapító

Részletesebben

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87. A Szeretet hatalma Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője J a v a s l a t az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője Ó z d, 2011. október 20. A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) és a 13/KH/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

Vida Tamás polgármester

Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve.

2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. A MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2015. hó. napján kelt változásokkal egységes szerkezetben A módosítások és a változások félkövér dőlt betűvel szedve. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s s a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t ) A z 1 s z. m e l l é k l e t b e n f e

Részletesebben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Szövetségi Alapszabály a 2004. február 4-én tartott rendkívüli közgyulésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Tulajdonos Munkavállalók és Társaságaik Országos Szövetsége H-1149. Budapest, Angol utca 42. Tel.: (1) 363-6698 Fax: (1) 383-2229 E-mail: mrposz@hu.inter.net Honlap: tmsz.ini.hu Szövetségi Alapszabály

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74. -a, valamint a Közhasznú szervezetekről

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben