40 éves az Emmánuel Közösség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40 éves az Emmánuel Közösség"

Átírás

1 ALPHA KURZUS Az Alpha kurzus egy gyakorlati útikalauz a keresztény hit alapjainak megismeréséhez. Els sorban azok számára készült, akik nem járnak templomba, nemrég váltak keresztényekké vagy eltávolodtak a keresztény hitt l. A kurzus hetenkénti összejövetelek keretében kötetlen étkezést, el adást és kiscsoportos megbeszélést foglal magában; a keresztény hit alapjait felölel 15 el adásból és egy csendes hétvégéb l áll, melyekre tíz hét alatt kerül sor. Évente három alkalommal javasoljuk megtartani a kurzust, melyet minden alkalommal ünnepi vacsora zár le, amely során a kurzust elvégz k nyomban meghívhatják barátaikat, ismer seiket a következ re. Az Alpha rugalmas és gyakorlati modell bármilyen méret csoport számára. Egyszer en, hatékonyan, világosan és fenyegetést l mentesen mutatja be Jézus Krisztus evangéliumát. A kurzus hatékony, a helyi közösségekre épül evangelizációra is felkészíti és mozgósítja a laikus közösségi tagokat. A kurzus témái: 1. Adhat-e ennél többet is az élet? 2. Kicsoda Jézus? 3. Miért halt meg Jézus? 4. Hogyan lehetek biztos a hitemben? 5. Miért és hogyan imádkozzak? 6. Miért és hogyan olvassam a Bibliát? 7. Hogyan vezet minket Isten? 8. Hogyan állhatok ellen a gonosznak? 9. Miért és hogyan beszéljünk másoknak Jézusról? 10. Isten ma is gyógyít? 11. Mi az egyház? Minden kurzushoz hozzátartozik egy csendes nap (esetleg hétvége) is, ahol a Szentlélekr l lesz szó (Kicsoda és mit tesz a Szentlélek?, Hogyan töltekezhetek be a Szentlélekkel?), illetve arról, hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemb l.

2 40 éves az Emmánuel Közösség A közösség "személyi adatai:" Születési id : 1972 Születési hely: Franciaország, Párizs Szül k: Pierre Goursat és Martine Catta Az Emmánuel Közösség a katolikus karizmatikus megújulás gyümölcse, mely a Szentlélekkel megkeresztelt katolikusok között a mélyebb elkötelez désre és odaadott életre való vágyból született. A Közösség lelkiségének három alapkegyelme van: 1. Adoratio:az imaélet megújulása. A Közösség tagjai megtapasztalták, hogy az imádság, az imádás, a napi kapcsolat Istenünkkel elengedhetetlen feltétele annak, hogy valódi keresztény, tanúságtev életet élhessünk. Fontosnak tartjuk a rendszeres egyéni imát (naponta egy óra elkötelezett tagok esetében), közösségi alkalmainkon a közös imát, a szemlél d imádást, szentségimádást egyénileg és közösségben. Rendszeresen veszünk részt szentmisén hétköznap is. 2. Compassio: az imádság, életünk Isten közelébe helyezése arra indít bennünket, hogy isteni Mesterünk példájára irgalmas szeretettel forduljunk szükséget szenved embertársaink felé, akár anyagi, akár lelki-szellemi szükségr l legyen is szó. Ez az irgalmas szeretet az, amely a Közösség szolgálatainak javát létrehozta és fenntartja. 3. Evangelizáció: a megismert Igazság, életünkben megtapasztalt öröm és szabadság, arra késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk mindarról, amit velünk tett a mi Urunk. Ez azt jelenti, hogy az Istent l elszakadt világban hirdetjük Jézus Krisztus evangéliumát életünk minden területén: családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol szabadid nket eltöltjük és nyilvánosan is. Világban él Közösség vagyunk. Ez azt jelenti, hogy tagjaink többsége megmaradt eredeti foglalkozásában, és igyekszik ebben a környezetben hiteles módon megélni hitét, valamint tanúságot tenni Isten szeretetér l, Jézus Krisztus szabadításáról. A Közösséghez különböz "életállapotú" hív k tartoznak: házas férfiak, n k, egyedülállók, Isten országáért sz zi életet vállalók és papok. Magyarországon közösségünkben jelenleg százhúsz f körül van a különböz szinten elkötelezettek száma. A Közösség lehet leg egyes plébániákhoz köt dve m ködik, ezzel is hangsúlyozva, hogy egyházunkat belülr l akarjuk szolgálni és megújítani. Tevékenységünk jelenleg els sorban Budapestre korlátozódik, de immár a Kaposvári Egyházmegyében is jelen vagyunk.

3 Élet a Lélekben szeminárium A keresztény feln ttképzés alapja A világi hívek lelki képzésének kiváltságos helyet kell elfoglalnia, hiszen arra kaptak meghívást, hogy növekedjenek a Jézus Krisztussal fenntartott bens kapcsolatban a testvérek felé szeretetben (Christifideles laici 60.) A Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét a hív k minden fokozata között, ezeket a karizmákat hálaadással kell fogadni, mert mindig hasznosak az Egyházban. (LG 12) Világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, melyek hatékonyságát (a tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásokra épül csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik el. Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez, és az imaélet elmélyítéséhez. Jelen szemináriumot a Katolikus Karizmatikus Megújulás keretein belül fejlesztették ki, s a II. János Pál pápával kapcsolatban álló iroda (ICRS) jóváhagyta. Célja, hogy a résztvev ket elvezesse a Szentlélek erejének megtapasztalásához és azáltal bátor, tanúságtev keresztény élet kialakításához. Amikor a Szentlélek leszáll rátok, er ben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam egészen a föld végs határáig. (ApCsel 1,8) Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, depresszióra és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és teljessé válik. A szeminárium bátorítást nyújt, hogy - merjed teljes szívvel élni az evangéliumot, - merjél hinni Isten határtalan szeretetében, - merjél hinni abban, hogy a keresztény élet gy zelmes élet (Jn 8,32, 6,47), örömteli élet (Jn 15,14, 17,13), er vel teli élet (2Kor 12,10). A szeminárium három f jellemz je: A Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely a tudatos döntésben (megtérés), és az evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg. A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonyabbá válik a

4 gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme. (Papi résztvev knél az egyházi rend szentsége is.) A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dics ségére és az egyház szolgálatára. A Katolikus Karizmatikus Megújulás közösségei és tagjai alávetik magukat a mindenkori pápának és püspököknek, fontosnak tartják és igénylik a lelkipásztorok segít közrem ködését. Az imaközösségekben az egyház megelevenedik, amikor másokkal együttm ködünk, imádkozunk, egymást szeretjük és segítjük. E második évezred vége felé az egyháznak minden eddiginél nagyobb bizalommal és reménnyel kell a Szentlélekhez fordulnia (II. János Pál pápa)

5 A MÁRIA LÉGIÓ (latinul Legio Mariae, angolul Legion of Mary) egy olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallva, Sz z Máriás lelkületben közösen imádkoznak, karitatív tevékenységet folytatnak, lelki segítséget nyújtanak, evangelizálnak. XXIII. János pápa szerint A Mária légió a katolikus egyház igazi arculatát jeleníti meg. Tevékenysége[szerkesztés forrásszöveg szerkesztése] Céljuk az Egyház szolgálata közös imával, tökéletes Mária-tisztelettel, karitatív tevékenységgel, beteg- és kórházlátogatással és személyes kapcsolatépítésen alapuló apostolkodással, mindig a közvetlen egyházi elöljárók kívánsága szerint. Missziós feladataik közé tartozik a börtönviseltekkel, hajléktalanokkal, prostituáltakkal való foglalkozás. A Mária légió mint világi apostolokból álló szervezet az Egyház rendjébe illeszkedve, mindig a helyi plébános beleegyezésével, t segítve m ködhet. Ez a legels és legfontosabb feladata. Minden csoport feltétlenül egy már m köd szervezet segítségével jöhet létre, annak támogatásával, s a kés bbiekben is a többi csoporttal való állandó kapcsolattartással. A tagok hetenként találkoznak a közösség által meghatározott id pontban, plébánián vagy bármely más helyiségben. A Mária légió egész világon azonos kézikönyvének szabályai alapján megszabott rend szerinti ülés id tartama kb. másfél óra. Minden ülés Szentlélekhívással, azaz a kb. 5 perc hosszúságú légiós imádság (Tesszera) és öt tized Rózsafüzér elimádkozásával kezd dik. A közös ima után osztják el a következ heti feladatokat. A légiós munka elsajátításában a Mária légió Kézikönyve jelent s szerepet játszik, ezért abból minden ülésen felolvasnak és annak útmutatásait követik. A Mária légió azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szepl telenül Fogantatott Sz z hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömörültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az egyház minden id kben folytat e világ gonosz er ivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetít je szép, mint a Hold, ragyogó, mint a Nap, és - a Sátánnak és a hatalma alatt állóknak - félelmetes, mint egy harcra kész hadsereg. A légiósok azt remélik, hogy h ségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királyn jükhöz. A Légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, példaképe különösen az si Róma hadserege; innét vannak az elnevezések is.a Mária légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Mária légió Kézikönyve Óvodás, kisiskolás gyerekek számára játékos, imádságos együttlétet, ún. Názáret csoportot alakítanak. E csoportokat tizenéves fiatalok is ügyesen vezetik. Nyaranta táborokat szerveznek számukra, ahová a hittel még nem találkozott társaikat is elhozhatják. Néhányan bejárnak iskolákba, fogyatékosok intézeteibe, s ott imára, énekre tanítják a gyermekeket. Az ifjúsági csoportok tagjainak f feladata, hogy saját családjukban, iskolatársaik, barátaik között tegyenek tanúságot életük példájával, hitük megvallásával, s aktívan közrem ködjenek a szentmiséken. k is rendszeresen összejönnek, a feln tt légiósokénál kötetlenebb imaórára.

6 A feln tt tagok felkeresik a megkeresztelteket, megbérmáltakat, s azokat, akik a szentségek felvétele után elmaradtak a templomból. Imacsoportokat vezetnek, feln tt korú istenkeres k részére hitr l beszélget, ún. Patrícius-köröket vezetnek. Imaórákat, engesztel virrasztásokat vezetnek. Szervezetten imádkoznak a családban gyermeket váró szül kért és magzataikért, de a lelki adoptálást a meg nem született, abortusztól veszélyeztetett magzatokért is terjesztik. Id s, beteg, egyedülálló embereket látogatnak meg otthonaikban, szociális otthonokban. Kórházakban, elfekv kben lév knek nyújtanak lelki vigaszt. Több szociális otthonban heti rendszerességgel jelennek meg a légiósok, ahol személyes lelki beszélgetéssel készítik fel az id seket a szentségek vételére. Foglalkoznak mentális problémák miatt pszichiátriai kezelésre szoruló emberekkel.vállalt feladataik között szerepel a börtönpasztoráció, valamint a hajléktalanokkal és a prostituáltakkal való foglalkozás is. Id nként utcai apostolkodást szerveznek. Sokfelé, f leg faluhelyen, temetés el tt rózsafüzér imával búcsúztatják az eltávozottakat. Aktívan részt vesznek a tisztaságra nevelési mozgalomban, melyben az imaháttér biztosítása mellett elkészítettek és terjesztik a tisztaság gy r t, melynek egyszíves változatát többnyire fiatalok viselik: Az igaz szerelem megvár! jeligével. Kétszíves változatát visel k a tiszta élet mellett felajánlják magukat a Két legszentebb szívnek, vagyis Jézus és Mária szepl telen szívének. A fizikai munkából is kiveszik részüket a plébániákon, minden olyan munkában, amit világi személy elvégezhet. Sok helyütt a légiósok irodáznak, takarítanak, oltárt díszítenek, vasalnak, az útszéli kereszteket rendben tartják. Bárki lehet tag nemre, családi állapotra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül. A tagság általános feltétele az egyházilag rendezett élet: római katolikus vallás, rendszeres szentgyónás, szentáldozás, rendezett magánélet. A tagság típusai: Az aktív tagok (praetoriánusok) az apostoli munkában részt vev k. E tagság feltételei, hogy vállalja a részvételt a hetenkénti üléseken, a munkavégzést és azt, hogy naponta elimádkozza a Tesszerát. Párosával, heti 1 2 óra (általában a plébánossal megbeszélt) apostoli munkát vállalnak. Az aktív apostolkodó csoportok száma: kb. 350 (állandó növekedésben), átlagban 8 12 f vel Erdély, Kárpátalja magyarlakta területei is ide tartoznak. Imádkozó tag (auxiliárius vagy segít légiós) bárki lehet, aki naponta elimádkozza a Tesszerát, és öt tized Rózsafüzért. Ha egyébként is szokta más szándékra imádkozni, az beleszámít. Nagyon fontos az tevékenységük, mivel k segítik imáikkal az aktív tagok apostoli munkáját. A segít (imádkozó, auxiliárius) légiósok száma több ezer f. A pártoló tagok (adiutorok) adják az apostoli munka anyagi fedezetét.

7 Szeretet földje Nagy célunk, hogy Hazánk a Szeretet földje legyen!. Mi a Szeretet földje? Isten országának megvalósulása közöttünk, ahol az emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat t znek ki maguk és közösségeik elé. Ahol Isten áldása alá kerül az egész teremtett világ, mindenki lehet séget kap képességei és tehetségei kibontakozásához, és az emberek meger sítik egymást a szeretet útján. Ezt szeretnénk el segíteni minden számunkra lehetséges eszközzel. Ezért szervezünk imanapokat, missziós utakat, gyógyító összejöveteleket, tartunk el adásokat, lelki napokat és lelkigyakorlatokat több korosztálynak is. Végzünk cigánymissziót, van alkotóközösségünk, fenntartjuk a Szeretetláng kápolnát és több közösséget Munkánkról tájékozódni lehet a honlapunkon keresztül is. Honlapunkkal szeretnénk elérni, hogy széles látókör keresztény honlap legyen, amely amellett, hogy tájékoztatást nyújt missziós munkánkról, betekintést enged az élet különböz területeire, válogatást ad a kultúra, m vészet, tudomány és közélet mindenkit érint kérdéser l is. Örömmel vesszük mindenki jelentkezését, aki valamilyen módon szeretne bekapcsolódni közös életünkbe. Minden anyagi vagy lelki támogatásért, imáért, szervez munkáért hálásak vagyunk, jótev inkért minden nap imádkozunk! Szolgálatunkat lehet támogatni a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány számlaszámára befizetett adománnyal ( ), vagy a címünkre küldött felajánlással is: 2045 Törökbálint, Templom u. 13. (Sipos Gyula). Tel.: 06-30/ , 1% felajánlásának lehet sége: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány, adószám: Ideálképünk a Szeretet Földje Közösségr l: A Szeretet Földje Közösség katolikus keresztény közösség. A római katolikus egyház tanítása szerint hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, Megváltó, aki meghalt értünk a kereszten, feltámadt a halálból és Pünkösdkor kiárasztotta ránk szentlelkét. Hisszük a szentek közösségét, kérjük a Boldogságos Sz z Mária, az angyalok és szentek közbenjáró imáit is egyházunkért és hazánkért. Hiszünk az Egyház által kiszolgáltatott szentségekben és buzgón élünk azokkal és minden kegyelmi ajándékkal, amit Isten az Egyházon keresztül nyújt számunkra. A Szeretet Földje Közösség imádkozó közösség. Jézus Krisztus arra buzdította tanítványait, hogy szüntelenül imádkozzanak (lásd: Lk 18, 1) és maga járt elöl jó példával. Mi hiszünk az engesztelés és a közbenjáró imádság erejében, hisszük, hogy az állhatatos és buzgó imádság kiesdi Isten áldását és kegyelmeit életünkbe és az egész földre. Bátorítjuk tagjainkat, hogy egyénileg és közösségben is minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszék a kéréseiket Isten elé (Fil 4, 6) Jónak és hasznosnak ítéljük a szentségimádást, a rózsafüzért és az Egyház által ajánlott liturgikus imákat, litániákat és könyörgéseket, de szeretjük a kötetlen imát, a dics ít énekeket, fohászokat is. A Szeretet Földje Közösség szolgáló közösség.

8 Hisszük, hogy Isten minden embert arra hív, hogy szeretetben szolgáljon embertársai felé. Különféle képességeinket, tehetségeinket, Isten által adott kegyelmi adományokat, karizmákat azért kapjuk, hogy szolgáljunk velük. (lásd: 1Kor 12.) Ezért arra biztatjuk tagjainkat, hogy életállapotukhoz, képességeikhez mérten keressék a szolgálati lehet ségeket egyházközségeikben, közösségeikben, egyetértésben vezet ikkel. Ha ugyanis hisszük, hogy Isten egyházunk és hazánk megújulását akarja, akkor ezt a hitet tetteinkkel is meg kell mutatnunk, hogy a cselekedetek által Isten akarata megvalósulhasson közöttünk. A Szeretet Földje Közösség missziós munkát végz közösség. Hisszük, hogy Jézus Krisztus missziós parancsa menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16, 15) nekünk is szól. Ezért szervezünk evangelizációs, missziós utakat, el adásokat, lelki napokat és lelkigyakorlatokat, ezért szeretnénk az örömhírt az élet minden területére (gazdaság, kultúra, m vészet, politika, egészségügy, stb.) elvinni, minden lehet ségünkre álló eszközzel és módon. A Szeretet Földje Közösség nyitott közösség. Közösségünk tagja lehet mindenki, aki Jézus Krisztus tanítását követi és egyetért a Szeretet Földje közösség céljaival. Hisszük, hogy imádságban és a szeretet cselekedeteiben közösek lehetünk más keresztény felekezethez tartozó emberekkel is. Nem zárkózunk el semmi el l, ami azt keresi, ami szent, tiszta és igaz. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a lelki ajándékok és mozgalmak sokféleségét és gazdagságát. A Szeretet Földje közösség tagja lehet mindenki, aki céljainkkal egyetért, hozzánk tartozását kifejezi és vállalja és munkánkban részt vesz.

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Bereczki Silvia sa. A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról

Bereczki Silvia sa. A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról Bereczki Silvia sa A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról 1992-ben új szerzetes közösség jelent meg a Gyulafehérvári Egyházmegyében: a Segítőnővérek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

HONNAN TUDHATOK MEG TÖBBET A JÉZUS SZÍVE NÕVÉREK TÁRSASÁGÁRÓL? LÁTOGASS MEG BENNÜNKET!

HONNAN TUDHATOK MEG TÖBBET A JÉZUS SZÍVE NÕVÉREK TÁRSASÁGÁRÓL? LÁTOGASS MEG BENNÜNKET! 262419_R4.qxp 2/7/2007 8:28 AM Page 1 HONNAN TUDHATOK MEG TÖBBET A JÉZUS SZÍVE NÕVÉREK TÁRSASÁGÁRÓL? LÁTOGASS MEG BENNÜNKET! Novitiate House 10480 Winnetka Ave. Chatsworth, CA 91311 00-1-818-831-9710 Jézus

Részletesebben

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek) Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 4. szám Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.

Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. (1 Jn 1, 2.) Lelkipásztori körlevél a Hit évének hivatalos megnyitásának

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A közösség. Bevezetés

A közösség. Bevezetés A közösség Bevezetés A munkacsoport fontos feladata volt megtudni, hogy milyen csoportok, közösségek vannak a plébánián, s mennyire inspiráló, támogató a közeg kisközösségek létrehozására, fennmaradására,

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd?

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? PPEK 521 Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? Leo Jozef Suenens Új Pünkösd? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben