NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 27/1997. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 27/1997. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 27/1997. (IV.1.) számú r e n d e l e t e a távhõszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról szóló többször évi LXXXVII. számú törvényben kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a távfûtés és melegvíz szolgáltatás díját és a díjalkalmazás feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya kiterjed a távhõszolgáltatóra és a szolgáltatást igénybevevõ fogyasztókra. 1. E rendelet alkalmazása szempontjából 2. (1) Lakossági fogyasztó: a./ a lakóépület tulajdonosa, vagy b./ a lakóépületben és a vegyes célra (részben lakás, részben egyéb célra) használt épületben lévõ lakás tulajdonosa, önkormányzati lakás bérlõje és használója, továbbá c./ a közös használatra szolgáló helyiségek, területek, tulajdonosa, kezelõje. d./ az a nem nyereségorientált szociális jellegû intézmény (pl. rendház, szociális otthon, szeretetotthon, gyermekotthon), amely az ott élõ gondozottak, vagy más

2 minõségben ott lakók állandó bejelentett lakásául szolgál, ideértve az átmeneti szállás és a menekültek elhelyezésére szolgáló intézményt is. (2) Üzemi fogyasztó: Az épület, létesítmény, ingatlan (a továbbiakban együtt: épület) tulajdonosa, kezelõje, használója, (a továbbiakban: épülettulajdonos), aki a tulajdonában lévõ fogyasztói hõközpontját maga üzemelteti. (3) Külön-külön üzemi fogyasztónak minõsül mérõhelyenként a több épület részére külön-külön vételezõ fogyasztó. (4) Egyéb fogyasztó: Az az épülettulajdonos - kivéve a lakossági fogyasztót - akinek a távhõellátását szolgáló hõközpontot a távhõszolgáltató üzemelteti, továbbá az épületben lévõ nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosa, bérlõje, használója abban az esetben, ha az erre vonatkozó szolgáltatási szerzõdést Õ kötötte meg. (5) Fogyasztói közösség: az egy hõközpontról vagy egyazon hõmennyiségmérõrõl ellátott fogyasztók összessége. 3. (1) A távhõszolgáltató a fogyasztói hõközpontban, a szolgáltatói hõközpontban a szolgáltatott távhõ mennyiségét mérni köteles. Az elszámolásra szolgáló mérõ (hõmennyiségmérõ) a távhõszolgáltató tulajdona. (2) A szolgáltatói hõközpontból ellátott épületek tulajdonosai a mért hõmennyiség elosztására, az ellátott épületek hõfelhasználásának megállapítására az ellátott

3 épület fõelzárója után saját költségükre mellékmérõt szereltethetnek fel. Ebben az esetben a mellékmérõ tulajdonosa az épülettulajdonos. (3) Abban az esetben, ha az épülettulajdonos az ellátott épületre mellékmérõt nem szereltet fel, a szolgáltatói hõközpontban mért hõmennyiségbõl az ellátott épületre jutó hõfelhasználási arányt a távhõszolgáltató és az épülettulajdonosok közösen szerzõdésben állapítják meg. Megállapodás hiányában a hõfelhasználási arány megállapításának alapja az épületek fûtött légtérfogata. (4) A 302/1996. (XI.20.) sz. önkormányzati határozat alapján a távhõszolgáltató jogosult az éves nyeresége terhére a NYITÁS program keretében a primer és szekunder távhõszolgáltatási rendszeren rekonstrukciós munkákat végezni a fogyasztói közösségekkel kötött írásbeli megállapodás alapján. Ennek keretében beépített berendezések - eltérõ megállapodás hiányában - a távhõszolgáltató tulajdonába kerülnek akkor is, ha azok fogyasztói berendezéshez kapcsolódnak. ALKALMAZHATÓ ÁRSZABÁSOK (1) A 2. -ban meghatározott fogyasztó 4. a./ a fogyasztói hõközpontban, szolgáltatói hõközpontban, hõfogadó állomáson /a továbbiakban együtt: átvevõ állomáson/ a mért /átvett/ távhõért alapdíjat és hõdíjat, b./ átalánydíjként - a nem mérés alapján történõ elszámolás esetén - a fûtésért és a használati melegvíz szolgáltatásért alapdíjat és fûtési hõdíjat, illetõleg melegvíz hõdíjat fizet. (2) Az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott díjakat kell alkalmazni akkor, ha a fogyasztói közösség a mérés szerinti elszámolást egyöntetûen kéri. A hátralékkal rendelkezõ fogyasztói közösségek esetében ehhez a távhõszolgáltató hozzájárulása szükséges.

4 (3) Az alapdíj: a./ a távhõszolgáltató által vásárolt távhõ teljesítmény díjából b./ a távhõszolgáltató által vásárolt pótvíz díjából c./ a távhõszolgáltató távhõvezetékeinek és tartozékainak, a tulajdonában lévõ berendezéseknek, valamint az általa üzemeltetett hõközpontoknak, létesítményeknek, szervezetének üzemeltetési, fenntartási, amortizációs és mûködtetési költségébõl d./ a tárgyi eszközök bruttó értéke maximum 8 %-ának megfelelõ eszközarányos fedezetbõl áll. (4) Az alapdíj éves díj, amelyet az üzemi fogyasztó a távhõszolgáltatóval kötött szerzõdésében meghatározott legnagyobb hõteljesítmény (Ft/MW/év), a lakossági és egyéb fogyasztó a használatában álló helyiségek légtérfogata /Ft/lm3/év/ után fizet. (5) A hõdíj: a./ a távhõszolgáltató által vásárolt távhõ hõdíjából, b./ a számítással meghatározott primer és szekunder hálózati hõveszteségbõl, c./ a technológiai rendszerben elfolyt víz hõtartalmának ellenértékébõl áll. (6) Hõdíjat - mérés szerinti elszámolás esetén: az átvevõ állomáson mért /átvett/ hõmennyiség (Ft/GJ) után, - átalánydíjas elszámolás esetén: fûtési hõdíjat a fûtött légtérfogat (Ft/lm3), melegvíz hõdíjat az elszámolandó használati melegvíz mennyisége (Ft/m3) után kell fizetni.

5 (7) E rendelet távfûtés és melegvízszolgáltatási legmagasabb díjait a 2.számú melléklet tartalmazza. A díj megváltoztatására a távhõszolgáltató tesz javaslatot a Városüzemeltetési Bizottsághoz. (8) Abban az esetben, ha a távhõszolgáltató által vásárolt energiahordozó árában változás (növekedés, csökkenés) állna be, a szolgáltató köteles árváltoztatást kezdeményezni. Az árváltoztatási igényt a Városüzemeltetési Bizottság a soron következõ ülésén, de legkésõbb a kezdeményezést követõen 8 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az árváltoztatásra. DÍJFIZETÉS MÉRT HÕMENNYISÉG ALAPJÁN 5. (1) Az üzemi fogyasztó és az egyéb fogyasztó - kivéve a lakóépületben és a vegyes célra használt épületben lévõ fogyasztói közösséget - az alapdíj 1/12-ed részét havonta, a tárgyhó elsõ napján fizeti a távhõszolgáltatónak. A szerzõdés szerinti tervezett havi hõdíjat elõlegként a tárgyhóban kell megfizetni. A mérés alapján történõ végleges elszámolás évente legalább egy alkalommal történik. (2) A lakóépületben és a vegyes célra használt épületben lévõ fogyasztói közösség tagjai az alapdíj 1/12-ed részét és részfizetésként a tervezett hõfelhasználásnak megfelelõ hõdíj arányos részét havonta, a számla benyújtásakor fizetik. A távhõszolgáltató évente legalább egyszer a mért éves távhõfogyasztás alapján számított hõdíjat a részletfizetést teljesítõk között más megállapodás hiányában az általuk használt lakás, helyiség térfogata /lm3/ alapján szétosztja és annak megfelelõen a részfizetések összegével elszámol /a különbözetet visszafizeti vagy beszedi/ az alábbiak szerint: a./ amennyiben a hõmennyiségmérõ csak a fûtési hõenergiát méri, a megosztás és elszámolás alapja a fogyasztók által használt lakás helyiség légtérfogata. b./ használati melegvízet is elõállító hõközpontban a hõmennyiségmérõ által mért fogyasztásból az összes melegvíz felhasználás vízmérõjének segítségével

6 meghatározott vízmelegítési hõt elkülöníti, és az így kapott fûtési hõmennyiséget a részfizetést teljesítõk között az általuk használt helyiségek fûtött légtérfogatai arányában felosztja. A 6. (4) b.pontja szerint felszerelt egyedi melegvízmérõvel rendelkezõ fogyasztók a mért fogyasztásuk arányában, a vímérõvel nem rendelkezõ fogyasztók pedig az elõzõek szerint meghatározott, az egyedi melegvízmérõk össz. fogyasztásával csökkentett vízmelegítési hõenergia díjat fizetnek az általuk használt helyiségek légtérfogatainak arányában. c./ központi használati melegvíz ellátásban részesülõ fogyasztók felé a használati melegvíz készítésre felhasznált hõmennyiség díját átalányként egyedi vízóra alapján is el lehet számolni. Megállapodás hiányában az átalány elszámolás alkalmazandó. (3) Költségosztó alapján történõ elszámolás esetén a távhõszolgáltató és a fogyasztó külön megállapodást köteles kötni. A ½NYITÁS½ program keretében megvalósított költségosztó rendszereknél a költségosztó alapján történõ elszámolás kötelezõ. (4) Ha a (2) bekezdés szerinti részfizetést teljesítõk a mért éves hõfogyasztás hõdíját a tulajdonukban lévõ mérõkészülékek /költségosztók/ mérési eredménye alapján, vagy más elosztási mód szerint kívánják szétosztani és elszámoltatni, akkor az ehhez szükséges adatokat az elszámolás elõtt legalább 15 nappal, vagy a szerzõdésben kikötött idõpontig a távhõszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. Ekkor a távhõszolgáltató az annak megfelelõ díjszétosztást és elszámolást elvégzi. DÍJFIZETÉS ÁTALÁNYDÍJ ALAPJÁN 6. (1) Ha a lakóépületben, vagy a vegyes célra használt épületben lévõ fogyasztói közösség tagjai vagy megbizottjuk a távhõ átvevõállomáson történõ mérését, illetõleg a távhõ mérés szerinti elszámolását nem kéri, akkor a fogyasztói közösség tagjai a fûtésért és a használati melegvíz szolgáltatásért - átalánydíjként - alapdíjat és fûtési hõdíjat, illetõleg melegvíz hõdíjat fizetnek. A választás joga nem illeti meg a lakóközösséget, ha költségosztó szerinti elszámolásra a távhõszolgáltatóval megállapodást kötött.

7 (2) Az (1) bekezdés szerinti díjak a használati melegvíz elõállításához felhasznált hálózati hidegvíz víz- és csatornadíját nem tartalmazzák. (3) Az (1) bekezdés szerinti átalánydíj esetén a fogyasztói közösség tagja az alapdíj 1/12-ed részét havonta, a fûtési hõdíjat és a melegvíz hõdíjat a szolgáltatás hónapjában fizeti. (4) Átalánydíjas elszámolásnál a felmelegített víz hõdíjának /melegvíz hõdíj/ elszámolása következõk szerint történik: a./ A távhõszolgáltató a hõközpontból kiadott összes felmelegített víz mennyiségét vízmérõvel méri. b./ A használati melegvíz egyedi mérése esetén a felmelegített víz hõdíját a fogyasztó a tulajdonában lévõ, hitelesített, az általa használt lakás, helyiség valamennyi melegvíz kifolyó csapját megelõzõ vezetékszakaszon szakszerûen felszerelt vízmérõkön a távhõszolgáltatóval megkötött szerzõdésben foglaltak szerint mért vagy számított melegvíz mennyiség (m3) alapján fizeti. c./ Az egyedi vízmérõvel nem rendelkezõ fogyasztók a hõközponti mért összes vízmennyiség egyedi mérõk által mért vízmennyiségével csökkentett hányadát egyéb megállapodás hiányában a fûtött légtérfogatuk arányában fizetik meg. d./ Két elszámolási idõszak között a fogyasztó havonként az elõzõ elszámolási idõszak átlagfogyasztása alapján megállapított részfizetést teljesít. A mért mennyiség és a részfizetések összegével a távhõszolgáltató évente legalább egy alkalommal elszámol. e./ Amennyiben az egy hõközponthoz tartozó fogyasztói közösség valamennyi tagja rendelkezik mellékvízmérõvel, a fõvízmérõ és a mellékvízmérõk különbözetét a távhõszolgáltató jogosult kiszámlázni - eltérõ megállapodás hiányában - a fogyasztói közösség felé. (5) A vízszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján a távhõszolgáltató jogosult a használati melegvíz készítéséhez felhasznált és általa kifizetett hidegvíz víz- és csatorna használati díját a használati melegvízdíj fizetésére kötelezettõl beszedni. A díj továbbhárításának módja azonos a felmelegített víz hõdíjának számlázásával.

8 DÍJAK ÁTHÁRÍTÁSA 7. (1) A fogyasztóváltozást a birtokbaadást megelõzõen kell a fogyasztónak a távhõszolgáltató felé bejelenteni. Fogyasztó változás esetén a birtokbaadás napjáig a régi, azt követõen az új fogyasztó köteles a távhõszolgáltatás díjait megfizetni. A fogyasztóváltozás késedelmes bejelentése esetén a távhõszolgáltatás díja a régi és az új fogyasztót egyetemlegesen terheli. (2) Hõmennyiség mérés szerinti elszámolás esetén az elszámolás mindenkor az elszámolási idõszak utolsó napján a távhõszolgáltatónál nyilvántartott fogyasztó részére történik. (3) A tulajdonost terheli az a díj (alapdíj, hõdíj, vagy fûtési hõdíj), amely az általa nem hasznosított lakás (helyiség) légtérfogatával arányos. (4) Amennyiben a távhõszolgáltató a szolgáltatói hõközpont helyiségének használatáért bérleti vagy használati díjat, illetve egyösszegû kártalanítást kénytelen fizetni, annak díját a szolgáltatói hõközpontról ellátott épületek fogyasztói felé a fûtött légtérfogatuk arányában jogosult továbbhárítani. (5)Szerzõdés alapján, amennyiben a bérlõ minõsül fogyasztónak, a bérlõ nem fizetése esetén a tulajdonost fizetési kötelezettség terheli. 8. (1) Abban az esetben, ha a távhõszolgáltatás díját a fogyasztó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg, a távhõszolgáltató jogosult a fogyasztónál a szolgáltatást kizárni. A kizárás és visszakapcsolás költsége a fogyasztót terheli. A kizárás alatt a fogyasztó köteles fizetni az alapdíjat, valamint közvetett fûtésért a hõdíjának 20 %-át, amennyiben a közvetett fûtés ténye fennáll.

9 (2) Meglévõ fogyasztói berendezést megszüntetni a távhõszolgáltató hozzájárulásának beszerzése és a fogyasztót terhelõ alapdíj egy éves összegének egyösszegben történõ megfizetése mellett lehetséges. DIJVISSZATÉRÍTÉS ÉS PÓTDÍJ (1) A távhõszolgáltatót és a fogyasztót a /2/ - /4/ bekezdésben foglalt esetben díjvisszatérítési, illetve pótdíjfizetési kötelezettség terheli. 9. (2) Ha az üzemi fogyasztó a szerzõdésben lekötött hõteljesítményt egy-egy napon folyamatosan 30 percnél hosszabb idõtartamon keresztül túllépi, annyiszor kell az esetenként vételezett hõteljesítménytöbblet után alapdíjhoz kapcsolódó pótdíjat fizetnie, ahány napon a lekötött hõteljesítményt túllépte. Az alapdíjhoz kapcsolódó pótdíj mértéke minden megkezdett MW után az éves alapdíj 1/6 része. Az alapdíjhoz kapcsolódó pótdíj megfizetése nem mentesít a szerzõdésszegés egyéb következményei alól. (3) Ha a távhõszolgáltató az 5. (1) bekezdése szerinti üzemi és egyéb fogyasztóval szemben fennálló távhõszolgáltatási kötelezettségének folyamatosan, három napot meghaladóan felróható okból nem tesz eleget, a szerzõdésben meghatározott alapdíjnak a szüneteltetés idõtartamával arányos részét fizeti vissza. (4) Ha a fûtés vagy a melegvíz szolgáltatás egymást követõ kettõ vagy több napon át szünetel a szolgáltató hibájából, a 6. szerinti átalánydíjat fizetõ lakossági fogyasztókat - külön kérés nélkül is - a szüneteltetés idõtartamával arányos díjvisszatérítés illeti meg. Szüneteltetésnek tekintendõ az is, ha a szolgáltató hibájából valamely fûtött helyiség, vagy a szolgáltatott használati melegvíz hõmérséklete az elõírtnál vagy a szerzõdésben foglaltnál legalább 5 C fokkal kisebb. (5) Ha a fûtés vagy a melegvíz szolgáltatás a szolgáltató hibájából kettõ vagy több napon át csökkent mértékû, és ezért a./ valamely fûtött helyiségben a mindenkor hatályos rendeletben elõírt és a tényleges belsõ hõmérséklet különbsége 5 C foknál több, vagy b./ a melegvíz hõmérséklete a kifolyónál mérve C fok, akkor a fogyasztót a csökkent értékû szolgáltatás idõtartamára C fokonként 20 % mértékû fûtési vagy

10 melegvíz hõdíjvisszatérítés illeti meg, amelyet a következõ számlázás alkalmával érvényesíteni kell. (6) Fogyasztói közösség egyösszegben történõ díjfizetése esetén a távhõszolgáltatóval kötött megállapodás alapján díjvisszatérítést kaphat. (7) Amennyiben a fogyasztó kétszeri írásbeli felszólítás ellenére nem teszi lehetõvé a távhõszolgáltatónak a lakásba való bejutást hibaelhárítás, ellenõrzés, mérõleolvasás, kikapcsolás céljából, akkor az idõszakra esõ alapdíja 100 %-ának megfelelõ pótdíjat köteles fizetni az akadályoztatás megszûnéséig. HATÁLYBALÉPTETÕ RENDELKEZÉSEK 10. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének többször módosított 38/1992. /1993.I.1./ számú önkormányzati rendelete a távhõszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról hatályát veszti. Nyíregyháza, március 24. Csabai Lászlóné Polgármester Dr. Fazekas János jegyzõ Ezen rendeletet április 1-jén kihirdetem. Nyíregyháza, április 1. Dr. Fazekes János jegyzõ

11 1.sz.melléklet a 27/1997. (IV.1.) sz. önkormányzati rendelethez Értelmezõ rendelkezések: 1./ A fûtésért fizetendõ alapdíjat és fûtési hõdíjat a fûtött légtérfogat alapján kell kiszámítani. Az éléskamra /kamraszekrény/, valamint a lakás /helyiség/ légterének a közmûvezetékeket védõburkolat mögötti része a fûtött térfogat megállapításánál nem vehetõ számításba. Ha a távhõellátásban részesülõ lakás fürdõszobájában az elõírt hõmérsékletet a mûszaki tervek alapján kiegészítõ fûtéssel /pl.villamos hõsugárzó/ biztosítják, a lakás fûtött légtérfogatának megállapításánál a kiegészítõ fûtéssel ellátott fürdõszoba légtérfogatának 60 %-át kell számításba venni. 2./ A szolgáltatás idején a közös használatra szolgáló helyiségek és területek fûtési díját - amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik - az épülettulajdonos viseli. 3./ A fûtésért fizetendõ díj alkalmazása szempontjából a lakóépületben a/ közös használatra szolgáló helyiség általában a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdõszoba, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince, illetve padlástérség, b./ közös használatra szolgáló terület a kapualj, a lépcsõház, a zárt folyosó, c./ nem lakás céljára szolgáló helyiség általában az üzlet, mûhely, rendelõ, iroda, továbbá barkácsmûhely, a klubszoba, a gondnoki iroda, a hozzátartozó helyiségekkel, a gépkocsitároló, valamint a lakások rendeltetésszerû használatához nem szükséges és egyéb célra hasznosított helyiség. 4./ A rendelet alkalmazása szempontjából:

12 4.1./ Fûtöttnek minõsül az a helyiség, illetõleg közös használatra szolgáló terület, amelynek akár a légterében, akár a térelhatároló szerkezetében olyan bekapcsolt (üzemelõ) hõleadó berendezés (radiátor, régfúvó, rejtett fûtõtest stb.) van elhelyezve vagy a légtérben olyan szigeteletlen fogyasztói vezeték halad keresztül, amely méretezésénél fogva az elõírt mértékû hõmérséklet biztosítására alkalmas. 4.2./ Fûtöttnek minõsül a hõleadó berendezéssel el nem látott helyiség is, ha a./ hõleadó berendezéssel ellátott olyan fûtött helyiséggel közös légterû, amelynek hõleadó berendezése e körülményre figyelemmel van méretezve, vagy b./ funkcionálisan fûtést igényel és az elõírt belsõ hõmérséklet biztosítását a mûszaki tervezés során a szomszédos fûtött helyiségek térelhatároló szerkezeteinek hõátbocsátó képessége alapján vették figyelembe. 4.3./ Fûtöttnek minõsül az a közös használatra szolgáló terület is, amelynek elõírt belsõ hõmérséklete, fûtése egészben vagy részben a szomszédos fûtött helyiségek hõleadó berendezései megfelelõ méretezéssel a térelhatároló szerkezetek hõátbocsátó képességére figyelemmel van megoldva. A fûtött helyiség alapterületének megállapításánál a helyiségnek padlószint feletti l m magasságban a belsõ falsíkok között mért területét, továbbá a beépített bútorok által elfoglalt területrészt kell számításba venni. Nem lehet azonban számításba venni a falsíkokon kívül, vagy belül esõ olyan területrészt, amely pillér vagy nyílászáró szerkezet elhelyezésére szolgál, továbbá ezen felül a 0,5 m2-nél kisebb alapterületû falfülkéket /pl. beugró/. Nem lehet számításba venni a funkciójánál fogva fûtést nem igénylõ éléskamra és az azzal azonos használati jellegû kamraszekrény, valamint a külsõ tartózkodó tér jellegû erkély és loggia alapterületét sem. A lakás fûtött légtérfogatának kiszámításánál a fûtött helyiségek átlagos magasságát kell figyelembe venni. Az elõírt hõmérsékleti értékeket az MSZ : 1991 építésügyi ágazati szabvány 11.táblázata tartalmazza. 5./ Azokban az épületekben, ahol a távhõszolgáltatás keretében: -csak melegvízszolgáltatás van, ott a csak melegvízre vonatkozó

13 -csak fûtésszolgáltatás van, ott a csak fûtésre vonatkozó, -fûtés és melegvízszolgáltatás van, ott az ennek megfelelõ együttes alapdíjat kell alkalmazni. Az együttes alapdíj alkalmazása szempontjából a fûtés- és melegvízszolgáltatással ellátott épületen belül a helyiségek között ellátottsági különbség nem vehetõ figyelembe. 6./ A használati melegvíz hõmérséklete az átvevõ állomáson 40 C o -nál kevesebb nem lehet. 7./ Hálózati veszteség: az a távhõszolgáltatási tevékenység folytatása során elkerülhetetlenül keletkezõ, a hõtermelõnél, valamint az egyes fogyasztási helyeken mért értékek közötti mennyiségi különbség, amely tartalmazza a szükségszerûen elfolyt víz mennyiségét, annak hõtartalmát, a vezetékek szigetelésén keresztül eltávozó hõ összességét, valamint a fõmérõk és a fogyasztási mérõk, almérõk együttes adatainak különbözetét. 2.sz. melléklet a 27/1997. (IV.1.) számú rendelethez a távfûtés és melegvízszolgáltatás legmagasabb díjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén február 1-tõl Alapdíjak /Ft/lm3/év/ Lakossági fogyasztó - csak fûtés 177,04

14 - csak melegvíz 23,63 - fûtés és melegvíz 200,67 Egyéb fogyasztó - csak fûtés 177,04 - csak melegvíz 23,63 - fûtés és melegvíz 200,67 Üzemi fogyasztó (Ft/MW/év) Fûtési hõdíj /Ft/lm3/év/ Lakossági fogyasztó 142,68 Egyéb fogyasztó 142,68 Lakossági közös helyiség 85,61 Garázs 71,34 Melegvíz hõdíj /Ft/m3/ Lakossági fogyasztó 188,20 Egyéb fogyasztó 188,20 Mért hõenergia hõdíja /Ft/GJ/ Lakossági fogyasztó 641

15 Egyéb fogyasztó 641 Üzemi fogyasztó 641 A FELSOROLT DÍJAK ÁFA-T NEM TARTALMAZNAK!

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról (egységes szerkezetben a 33/2006.(VIII.10.), az 51/2006.(XII.19.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

3/2005. (I.26.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJÁRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ az 53/2006. (XII.20.), 21/2009. (IX.25.), 8/2010. (III.30.) és a 41/2011.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000. (IX. 1.) rendelete a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000. (IX. 1.) rendelete a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000. (IX. 1.) rendelete a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Módosította: 48/2006 (XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 15/1999.(IX.30.) Ör. rendelete a távhőszolgáltatásról és díjairól

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 15/1999.(IX.30.) Ör. rendelete a távhőszolgáltatásról és díjairól Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 15/1999.(IX.30.) Ör. rendelete a távhőszolgáltatásról és díjairól (egységes szerkezetben az 5/2005. (II.24.) Ör-el, a 15/2009. (X.15.) Ör-el, valamint az 1. számú

Részletesebben

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás

II. FEJEZET. Fogalom meghatározás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet területi hatálya Gödöllő Város közigazgatási területére terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet területi hatálya Gödöllő Város közigazgatási területére terjed ki. Gödöllő Város Képviselő-testülete 16/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 15/2012.(V.10.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek

a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek 1. sz. melléklet a 49/2005( XII. 22) sz. Önkormányzati rendelethez Elszámolási mérők részbeni hiánya, illetve meghibásodása esetén figyelembe vehető havi mennyiségek 1. Primér hőmennyiségmérő meghibásodása

Részletesebben

A díjképzés szabályai

A díjképzés szabályai A díjképzés szabályai 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos 57. - 57/D. - 57/F. 57/E. és 57/G. -ainak előírásai: 57. (1) A távhőszolgáltatás csatlakozási

Részletesebben

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat

Távhőszolgáltatási tevékenység. Árképzési Szabályzat ALFA-NOVA Kft. Távhőszolgáltatási tevékenység Árképzési Szabályzat 2016. január 01-től Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén A szabályzatban foglaltak alkalmazását 2016. január 01-től elrendelem.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 43/2005 (XII. 16.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről. Módosította: 48/2006 (XII.15.) sz. rendelet Az árak megállapításáról

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2004. /V.28./ Önkormányzati rendelete

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2004. /V.28./ Önkormányzati rendelete Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2004. /V.28./ Önkormányzati rendelete A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről EGYSÉGES SZERKEZETBEN a

Részletesebben

Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től. I. fejezet. Általános rendelkezések

Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től. I. fejezet. Általános rendelkezések Díjalkalmazási feltételek 2012.X.1-től Kivonat a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendeletből Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg.

1. Felek a felhasználási helyként a Felhasználó.. szám alatti épületét (.. nevű felhasználási hely) jelölik meg. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csokonai u. 2. adószám: 11183855-2-11), mint távhőszolgáltató (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ),

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet jogtar.gyor.eu/ 2016-06-24 19/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet A távhőszolgáltatásról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 3. számú egységes szerkezetben a 15/2007.(XII.13.), 7/2008. (XII.29.),

Részletesebben

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni.

(1) A szolgáltató jogosult a évi XVIII. törvény 41. alapján a szolgáltatást korlátozni. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 63/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1. egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1. egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról 1 egységes szerkezetben Oroszlány Város Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010 június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS

E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS Szerződés száma: /.. E G Y E D I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐDÉS Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Távhőszolgáltató, valamint a Mór, mint Fogyasztó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010 (XII.21.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 24/1993. /VII.12./ rendelete a közüzemi víz- és csatornadíj elszámolásáról (Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzat 24/1993. /VII.12./ rendelete a közüzemi víz- és csatornadíj elszámolásáról (Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat 24/1993. /VII.12./ rendelete a közüzemi víz- és csatornadíj elszámolásáról (Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Az Önkormányzati törvény 8. /2/ bekezdésében, valamint

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Feladat-meghatározás és a távhőrendszer működtetése, fejlesztése

Feladat-meghatározás és a távhőrendszer működtetése, fejlesztése Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV. 30.) Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános és értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános és értelmező rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2010. (V.20.) Kgy. sz. rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelete. a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelete. a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2006. (XII.06.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2007.(I.31.),

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S

H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S H Ő S Z O L G Á L T A T Á S I K Ö Z Ü Z E M I S Z E R Z Ő D É S - Hőközponti hőfogyasztás mérés alapján - (...sz hőközpont) amely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Kft. 3104 Salgótarján, Park út 12.

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/4 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására

Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatás díjait szabályozó önkormányzati rendelet mellékletének módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

I.Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I.Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény /továbbiakban Tszt./ 60.

Részletesebben

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz.

I. Mérés. Hőhordozó közeg: Maximum 90 C előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott - hőmérsékletű melegített víz. SZOLGÁLTATÓI HŐKÖZPONTRÓL ELLÁTOTT LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSE mely létrejött egyrészről a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft (8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26.), mint (statisztikai

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Vác Város Önkormányzat 41/2005.(XII. 19.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről A távhőszolgáltatásról szóló 2005.

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés

Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Száma:. Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Szerződést kötő felek: Távhőszolgáltató neve:... címe: Statisztikai azonosítója:... Cégjegyzékszáma:... Adószáma:... Számlavezető pénzintézetének

Részletesebben

1. számú melléklet. Általános közüzemi szerződés

1. számú melléklet. Általános közüzemi szerződés MELLÉKLET 1. számú melléklet Általános közüzemi szerződés Száma:.. Távhőszolgáltatási Általános Közüzemi Szerződés Szerződést kötő felek: Távhőszolgáltató neve: címe: Statisztikai azonosítója: Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 3/2015. (II.24.) önkormányzati r e n d e l e t e. a távhőszolgáltatásról. 1. A rendelet hatálya

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 3/2015. (II.24.) önkormányzati r e n d e l e t e. a távhőszolgáltatásról. 1. A rendelet hatálya Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2004. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2004. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2004. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜSz/5 Szerződés száma: FŰTÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szegedi Távfűtő Kft. székhelye: 6724 Szeged, Vág u. 4. levelezési címe: 6724 Szeged, Vág u. 4. számlavezető pénzintézete:

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

13 404, ,51. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

13 404, ,51. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Mérték- Megnevezés. 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 5 024, ,33 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 687,68 780,46

Mérték- Megnevezés. 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 5 024, ,33 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 687,68 780,46 Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 a 2/2012. (II. 23.) és a 21/2013. (VII.

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

41/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 1

41/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 41/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 1 a kommunális célú távhő- és melegvíz szolgáltatásról Egységes szerkezetbe foglalva a 43/2006. (XII.6.) KR., a 36/2007. (X.29.) KR., a 49/2007. (XII.13.)

Részletesebben

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2015-2016 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006.(II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A Pétfürdő Nagyközség területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási

Részletesebben

Baj Község Önkormányzati Képviselőtestület 10/2003.(VII.1.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Baj Község Önkormányzati Képviselőtestület 10/2003.(VII.1.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Baj Község Önkormányzati Képviselőtestület 10/2003.(VII.1.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Baj község Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.tv. (Tszt) 53. (8) bekezdés e)

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/ oldal d) Nem lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat k

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/ oldal d) Nem lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat k Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/200 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2006. (II. 24.) rendelete 1 a távhőszolgáltatási díjak

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő)

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő) 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. Tel.: 94/331-199 Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése

Részletesebben

A szolgáltatás határai, Hibabejelentés. Készítette: dr. Sagát-Galla Bernadett

A szolgáltatás határai, Hibabejelentés. Készítette: dr. Sagát-Galla Bernadett A szolgáltatás határai, Hibabejelentés Készítette: dr. Sagát-Galla Bernadett I. A szolgáltatás határai A távhőszolgáltatásról szóló 2005 évi XVIII. törvény (Tszt.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (II. 28.) RENDELETE 1 A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény (továbbiakban Tszt.) 60. (3) bekezdésében

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008.

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2016-2017 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,7 5,9 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 1112, ,62

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,7 5,9 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 1112, ,62 Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb

Részletesebben

I. táblázat. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 9,4 8,0 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

I. táblázat. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 9,4 8,0 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Nagykőrös Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Általános szabályok 2. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya 1. Általános szabályok 2. Értelmező rendelkezések Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/005. (XII..) számú rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft.

Tóth Illés. Nyírtávhő Kft. Tóth Illés műszaki igazgató Nyírtávhő Kft. Társaságunkról Lakásszám 15 647 db Közületi fogyasztó 1 003 db A fűtött légtérfogat g A melegvíz mennyiség 3 951 ezer lm 3 505 ezer m 3 /év A forró víz hőszállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 9/2 ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS fűtési távhő és használati melegvíz-mérés alapján történő szolgáltatására háztartási célú _felhasználó részére Szerződés száma: 1. Szolgáltató adatai: 2. Felhasználó adatai:

Részletesebben

Adatközzététel 2012-2013

Adatközzététel 2012-2013 Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE. 2/2008. (I.25.) önkormányzati rendelete

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE. 2/2008. (I.25.) önkormányzati rendelete ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2/2008. (I.25.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról (egységes

Részletesebben

Megnevezés. Mértékegység szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,49 5,08

Megnevezés. Mértékegység szám 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,49 5,08 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez MUNKAKÖZI 2016.04.25. Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási szolgálatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről Csabacsűd

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(VII. 1.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(VII. 1.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(VII..) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet és a városi környezet védelme érdekében A távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Adatközzététel

Adatközzététel Adatközzététel 2013-2014 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben