1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor"

Átírás

1 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet. A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal. Ekképen csináld pedig azt: A bárka hoszsza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harmincz sing. Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt. Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled. És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemök szerint, a barmok közül az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelűl. És úgy cselekedék Noé; a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék. Bevezetés Az a korszak, amit Isten Igéje leír, nagyon hasonlít a maihoz. Az Úr Jézus arról beszélt a Mt 24,37-39-ben: A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne, És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Az Ige kijelentéseiből tudjuk - és abból is látjuk, ami a világban történik -, hogy az Ember Fiának napja, Krisztus visszajövetele közel van. Éppen ezért mindaz, ami a bevezető Igében olvasható, a tanulságunkra szolgál, mert azokról a napokról és időkről szól,

2 melyekben élünk. Ezért jó, ha megfigyeljük, mi volt akkor a világban, és összehasonlítjuk azzal, ami ma történik. Megnézzük azt is, hogyan járt el Noé - akiről tudjuk, hogy Istennel járt -, és azt, hogy milyenek legyünk mi.

3 1.) Az összekeveredés A legelső dolog, amit megfigyelhetünk az, hogy a gonoszságnak, a romlottságnak az volt a gyökere, azért érte el a tetőfokát, mert: És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala (1Móz 6,2). A negyedik versben is ezt olvastuk: az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyerekeket szűlének nékik (1Móz 6,4). Nem az a kérdés, hogy kik voltak Istennek a fiai, és kik voltak az emberek leányai, hanem az, hogy nekünk mit jelent ez ma. Azt jelenti, hogy ami isteni, ami Istentől való, összekeveredik, összeházasodik, összeelegyedik azzal, ami emberi. Az Isten fiai kifejezés jelenti azokat az embereket, akik Isten szerint gondolkodnak, Istennel járnak: nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai korra nézve, Isten népét, gyermekeit, a hívő embereket jelenti. (1) Az összekeveredés következménye Ha az isteni összekeveredik azzal, ami csupán emberi, földi, világi, annak súlyos következményei vannak. Ma is ez történik, de nem most kezdődött el. A Sátánnak nagyon régen az a szándéka, hogy keverje azt, ami Istentől van, azzal, ami emberi, földi, testi, végső soron ördögi, mert Jakab apostol levelében így olvassuk: Ez a bölcsesség nem az, ami felülről való, hanem földi, testi és ördögi. Ennek az összekeveredésnek akkor két következménye lett: az egyik emberek számára is látható, a másik Isten előtt lezajlott következmény. Az emberek előtt látható következménye nagyon dicséretre méltó volt: az összekeveredés, összeházasodás miatt óriások éltek a földön. Azt is olvastuk a 4. vers végén: Ezek a hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak (1Móz 6,4). Tehát olyan gyermekek születtek, akik óriásiak voltak, nemcsak termetre, hanem képességeikre nézve is, ezért híresek, nevesek lettek. Ma is azzal a reménnyel folynak bele a hívő emberek a vallásos, világi emberekkel való keveredésbe, hogy így a szolgálatuk hathatósabb lesz. Nagyobb eredményeket tudnak elérni, több emberhez tudnak eljutni, az evangélium jobban fog terjedni, megjavul az emberiség, megjavul a világ, és keresztyénné, hívővé, istenfélővé lesz. Amikor a hívő emberek bizonyos pontokon kapcsolódnak a vallásos emberekhez, és rajtuk keresztül a világhoz, akkor úgy gondolják, hogy ez a világnak csak a javára lehet, mert nemesebbé válik, megjavul. Eredményeket ma is el lehet elérni, ami hasonlíthat az akkori óriásokhoz, híres-neves emberekhez. El lehet érni olyan eredményeket, melyeket jelentésekbe lehet foglalni: ennyi ember döntött az Úr mellet, ennyi ember adta át a szívét, ilyen meg ilyen szociális munkát végeztek, ilyen és olyan szolgálatokat tettek, ennyi embernek adtunk kenyeret, ennyi embert ruháztunk fel, ennyi ember egészségügyi ellátását biztosítottuk, alapítványokat hoztunk létre, amelyekkel elértünk ilyen meg ilyen deviánsokat, perifériára szorult embereket. Ez igen, ezek dicséretre méltó eredmények az emberek előtt, híres- neves, nagy dolgok. Egy ideig. (2) Isten szétválaszt Tudjuk, mi lesz a következménye? Ha az isteni Mag nem marad meg tisztán, hanem összekeveredik emberi, földi dolgokkal, akkor annak Isten szempontjából mindig az lesz a következménye, ami az 5. versben áll: És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Istennek sohasem volt terve és szándéka az, hogy az ő népe összekeveredjen a világgal. Isten mindig elválaszt. Gondoljunk a teremtésre. Az első napon elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, a

4 másodikon a mennyezet felett való vizeket a mennyezet alatt való vizektől, a harmadik napon a szárazföldet a vizektől, és a negyediken elválasztotta a nappalt az éjszakától. Isten elválaszt. A Sátán és az ember összekever. Isten úgy választja el az ő népét ettől a világtól, hogy kihívja őket a világból, mert az eklézsia azt jelenti: kihívottak gyülekezete. Azért hívja ki a világból, hogy olyan népe legyen, amely mindig tud ennek a világnak szolgálni, de csak addig tud, amíg a szívében külön van választva, amint összekeveredik, nem lesz képes erre. Ábrahám, különváltan élt ettől a világtól, azonban Lót bement Sodomába, és összekeveredett velük. Lót igaz ember volt, és az igaz lelkét gyötörte az, ami Sodomában történt, de semmit sem tudott értük tenni, pedig főember volt, a kapuban ült. Szava nem volt hiteles, mert hiába beszélt arról, hogy Isten mit fog tenni, azt mondták a vejei: csak tréfál. Lót kicsit sem tudott segíteni Sodomán. Nem is tudta, mi fog pontosan következni, úgy vezették ki az angyalok kézen fogva a városból. Ábrahámnak, aki külön élt, Isten megjelentette titkát. Ő tudott imádkozni Sodomáért, sőt imádkozott Lótért is, hogy Isten szabadítsa meg. A világban most összekeveredés folyik. Ennek a következménye az, hogy megsokasodik az ember gonoszsága a földön. Később más, kézzelfogható következménye is: A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással.[ ] Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok ( v.). Romlott volt, és megtelt erőszakoskodással! Amíg Isten népe nem adja fel azt, hogy ők Istennek ettől a világtól elválasztott népe, nem veszi ki az Úr őket ebből a világból: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól (Jn 17,15). A világban élnek, de attól elkülönülve. Úgy tesznek bizonyságot, hogy egészen más életet élnek, és nem elegyednek össze vele. A föld sójává csak így válhatnak, a világ világosságai csak így lehetnek. Mint a csillagok az éjszakában, úgy ragyognak. Amikor Isten népe összeelegyedik a világgal, a só megízetlenül, a világosság elveszíti a fényét, és romlottá lesz a föld Isten előtt. (3) A föld erőszakoskodással telt meg A föld és a világ romlását az tartja még vissza, hogy vannak Istennek olyan gyermekei, akik nem e világból valók, és akik úgy is élnek, mint akik a mennyei világhoz tartozók. Ha összeelegyednek e világgal, megromlik az egész. Ez a romlottság abban nyilvánul meg, hogy megtelék a föld erőszakoskodással. S erre mondta az Úr a 13. versben: Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok Ez az erőszakoskodás már hosszú ideje folyik, és manapság egyre növekszik. Az erőszakoskodás azt jelenti: az erősebb rákényszeríti rosszindulatú akaratát a gyengébbre. Mit jelent az erőszak a Biblia szerint? A Példabeszédek 8. részének utolsó verse: De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált! Aki vétkezik, aki Isten törvényét felrúgja, és ellene tesz, az először erőszakot tesz a maga lelkén, azután erőszakot akar tenni a másokén. Sámuel könyvében Éli papnak a két fia, Hofni és Fineás, azt mondták az áldozóknak: Adjátok ide azt a húst! Nem akartak engedelmeskedni, és megmondták nekik, hogy az Úr törvényében nem így van megírva, ahogyan ti teszitek, hiszen először az Úrnak kell áldozni. De hiába, hiszen mikor nem adták nekik oda a húst, erővel elvették. Ez is erőszak volt az Úr törvénye és az emberek ellen. Erőszakkal telt meg akkor is a föld, mert voltak híres-neves, okos emberek, nagy emberek, nagy hatalmú emberek, akik azt mondták: így kell tenni! Ráerőszakolták a saját

5 akaratukat a többiekre. Az erőszak akkor teljesedik ki igazán, amikor az Antikrisztus rákényszeríti az akaratát minden emberre. Ez az erőszak már most is látszik. Látszik a politikában, a gazdasági életben, a pénzvilágban, a társadalomban, a nevelésben. Erőszak, mindenfelé erőszak, erőszakos cselekmények. Egy világi pszichológus leírta, hogy kriminalizálódik, szenved erőszakot még a joggyakorlat is, a törvényhozás is, és sok minden más. Ilyen világban élünk! (4) A hívő emberek felelőssége A hívő emberek felelőssége az, hogy ne elegyedjenek össze azzal, ami emberi. Beláthatatlan, szörnyű, tragikus következménye lesz annak, amikor a hívő nép már teljesen összekeveredik ezzel a világgal. Amíg a Krisztus Teste, a Gyülekezet itt van, addig nem tud egészen megtörténni. Amikor azonban a Gyülekezet elmegy, vajon kinek lesz ereje megállni, és ki nem fog összekeveredni a világgal? Amíg itt vagyunk, az a felelősségünk, hogy szeressük az embereket, mert Isten is szerette a világot! A szeretetünket abban mutassuk meg, hogy igazán, szentül, Isten szerint, elkülönülve élünk szellemünkben ettől a világtól. Egyedül csak Istenhez, Isten Igéjéhez szabjuk az életünket, és nem ahhoz, hogy mit mondanak ők. Említek egy példát. Az egész világról érkeztek testvérek Erdélybe, Aradra. Elmondták, hogyan fogadták el Nyugat-Európában azt az alapszabályt a baptista közösséghez tartozó egyes gyülekezetek, hogy női prédikátorok is lehetnek. Arra hivatkoztak: igaz, Isten Igéje azt mondja, hogy a tanítást nem engedi meg az asszonynak, de az ENSZ alapokmánya azt mondja, hogy minden ember egyforma, és nem lehet különbséget tenni fajra, nemre és vallásra való tekintettel. Ez összekeveredés! Tipikusan az, mert mindegy, hogy Isten törvénye mit mond, fontosabb az, amit az emberi törvény mond. Nekünk az számít, amit Isten mond, nem az, amit az emberek. Isten azt mondja, hogy úgy használunk ennek a világnak, ha a szívünkben elkülönülünk attól. Higgyük el, hogy ez igaz! Ha összekeveredünk, ha engedünk a legkülönbözőbb pontokon - a családtól kezdve a gyülekezeti életig -, akkor megízetlenül, megromlik, ízét veszti a só. Ez a világ is megromlik, az erőszakoskodás egyre nagyobb lesz. Ez a mi felelősségünk most. 2.) Lehet-e ebben a romlott világban Isten akarata szerint élni? Több példa is van arra, hogy lehet. Azt olvastuk: Noé Istennel járt. Énókról is ezt olvastuk: Istennel járt. Énók idejében talán még nem volt annyi erőszak, nem volt annyira romlott a föld, mint Noé korában. Sokan hivatkoznak arra az Igére, amit az Úr Jézus Krisztus mond ezekről az utolsó napokról: És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegűl (Mt 24,12). Ez igaz, de nem mindenkiben, hanem sokakban. Bármilyen nagy legyen ebben a világban a gonoszság és a sötétség, nem mentegetheti magát egyetlenegy hívő ember sem, Istennek egyetlen gyermeke sem azzal, hogy olyan hideg van ebben a világban, rideg, szeretet nélküli, sötét, minden összezavarodott, gonosz, romlott, ezért én sem tudok úgy járni, ahogyan Isten kívánja. Ebben a romlott világban - amelyről Isten azt mondta, hogy a vége elérkezett előttem -,volt egy ember, aki Istennel járt. Annak az egynek, Noénak az élete arról beszél nekünk, hogy ha egy ember tudott Istennel járni, akkor tudott volna kettő is, tíz is és sok is. Ha az Igében olvashatunk emberekről, akik Istennel tudtak járni - akik ugyanúgy Ádámtól származtak, akiknek a természetében ugyanúgy ott volt a nyomorúság, amit atyáiktól örököltek -, akkor nem hivatkozhatunk arra, hogy bűnösnek születtünk, és hogy romlott világban élnek. Isten és Jézus

6 Krisztus tegnap, ma és holnap is ugyanaz. Ha Noé tudott Istennel járni, akkor semmi sem lehet, ami eltántoríthatná a ma élő hívő embereket attól, hogy Istennel járjanak. Lehet Istennel járni! (1) Mi lett a következménye annak, hogy Noé Istennel járt? Amikor Isten letekintett erre a földre, és látta, hogy megromlott, megtelt erőszakossággal, azt mondta: Minden testnek vége elérkezett előttem (13. v.). Noé azonban kegyelmet talált Isten előtt. Ez elgondolkodtató! Noé nem volt olyan ember, aki ne szorult volna kegyelemre. Istennel járt, de az nem jelenti azt, hogy tökéletes, bűntelen volt, és semmi, de semmi kivetni való nem volt az életében. Minden ember rászorult Isten kegyelemére, de aki Istennel jár - Noé és Énók esetében láttuk -, annak az élete egyre jobban átformálódik Isten képére. Minél tovább jár Istennel, minél közelebb van az Úrhoz a hívő ember, annál több kivetni valót lát önmagában. Annál jobban látja, milyen nagy Isten kegyelme, hogy elhordozza az embert. Amíg valaki nincs Isten közelében, nem is látja önmagát bűnösnek. Azt mondja: hibáim esetleg vannak, de Aztán, amikor szembetalálja magát az Úrral, legelőször nehezednek rá a bűnei, a nagyobb bűnei, a kirívó dolgok. Miután egyre tovább jár az Úrral, rájön, hogy nemcsak bűnei vannak, hanem mindenestül bűnös. Mi ennek a mindenestől bűnös kifejezésnek az igazi mélysége? Amikor sokáig az Úrral járunk, nagyon közel Őhozzá, akkor tudjuk meg, hogy kegyelemre szorultak vagyunk, de ez a kegyelem mindig elég nekünk. Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Isten közölte vele az Ő titkát, hogy mi következik a földre. Élhettek akármilyen óriások, híres-neves emberek abban az időben, ezt mégsem tudta senki. Máté evangéliumában olvasható, hogy ettek-ittak, házasodtak, férjhez mentek. Lukács evangéliumában: adtak, vettek, és semmit sem vettek észre abból, ami rájuk következik, amíg Noé be nem ment a bárkába. A mai világ is ilyen. Élnek okos emberek, nagyon bölcs emberek, nagy emberek, akik csoportokban, teamekben dolgoznak, és a természettudományban vagy a társadalomtudományban sok mindent előre meg tudnak mondani. Azt azonban, hogy mi következik erre a világra, csak azok tudják igazán, akik Istennel járnak. (2) Utasítás a bárka elkészítésére Isten elmondta Noénak: minden testnek a vége elérkezett Előtte; elveszti az embereket a földdel együtt az özönvíz által. Elmondta neki azt is, hogyan és mi módon készítsen bárkát magának, egészen az apró részletekig. A bárka készítése nem ment könnyen, hosszú időbe telt. Ez is elgondolkodtató dolog. Ha Isten előtt elérkezett minden testnek a vége, miért így mentette meg Noét és a családját, hogy bárkát kellett készítenie? Istennek lett volna más módja is. Kiragadhatta volna Noét és mondhatta volna, hogy mindenki más meghal, például valamilyen betegségben. Itt olvastuk: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő (3. v.). Semmibe sem került volna Istennek azt mondani: mindenki meghal, csak Noé családja marad életben. (3) Noé az igazság hirdetője Miért mondta Isten Noénak, hogy építsen bárkát? (Képzeljük el, hogy annak a hatalmas bárkának a felépítése, az élelem összeszedése, az állatok bevitele, milyen hosszú időbe telt.) Az Igében megtalálható a magyarázata: És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát (2Pét 2,5). Ebből most csak ezt emelném ki: Noé, az igazság hirdetője. Mivel hirdette Noé az igazságot? Nincs részletezve az Igében, de egy biztos: amíg ő évekig, évtizedekig építette azt a

7 bárkát, ha egy szót sem szólt, maga az építés akkor is hirdette az igazságot. Lehetetlen, hogy nem látták, és ne kérdezték volna meg, hogy miért csinálja. Az is elképzelhetetlen, hogy Noé, az igazság hirdetője ne mondta volna el, mit mondott neki Isten. Mit tettek az emberek? Elfogadták amit mondott? Látjuk, hogy nem fogadták el. Testvérek! Most nem hirdetteti Isten az igazságot? Hirdetteti. Mit használ a világnak, hogy Isten hirdetője az igazságnak? Van, aki megmosolyogja, van, aki igazat ad, hogy tényleg, ez a világ nem húzza már sokáig, de azért minden megy úgy tovább, ahogy eddig. Igazából nem változtatja meg az ember az útját. Valójában nem jön oda Istenhez. Nem számol azzal: Akkor én is elveszek a világgal együtt? Akkor számomra sincs kiút? A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor (1Pét 3,20). Az, hogy ilyen sokáig épült a bárka, azt jelenti, hogy Isten sokáig várt, mégpedig béketűréssel várt. Mit gondolunk, miért várt? Azért, amit most le is ír az Ige, a mi időnkre, az utolsó napokra vonatkozóan: Nem késik el az ígérettel az Úr [el fog jönni az Ő ideje], mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek (1Pét 3,9). Isten szeretete akkor is várt, hátha valaki mégis megbánja a bűnös útját, és megmenekül. Hátha valaki még hallgat a Noé által hirdetett Igére. Isten soha nem ítél addig, amíg először ki nem hirdeti szándékát. Ninivébe is elküldte Jónást, igaz, Jónás nem akarta. Mégis el kellet mennie, és el kellett mondania: még negyven nap, és elpusztul Ninive. Nem mondta, hogy ha megtértek, nem pusztultok el. Csupán azt, hogy Isten előre megjelentette a pusztulásukat. Azonban nem pusztította el rögtön, hanem várt 40 napot. Jól tudták a Ninivebeliek, hogy ez az Isten béketűrése. Isten vár, hátha megtérnek. Mondták is: öltözzünk hamuba, tartsunk bűnbánatot, böjtöljünk, hátha Isten nem pusztít el bennünket. Isten ezért várt akkor is, és ezért vár most is. Ez a világ a romlottsága miatt megérett az ítéletre. Minden test megrontotta az ő útját, a föld megtelt erőszakoskodással. Minden az égig kiált, égbekiáltó bűnök és nyomorúságok vannak, de az Úr vár. Hirdettetik az Ige és Isten béketűréssel vár, hátha valaki megtér. Aki megtér és az Úrhoz jön, aki Őt hívja segítségül, az nem fog elpusztulni, azt Jézus Krisztus megmenti. Ő azért halt meg, azért jött le erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett (Lk 19,10). (4) Noé tisztelte Istent Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. (Zsid 11,7). Noé tisztelte Istent. Nem úgy, hogy bibliaórákra járt, énekelt, hanem úgy, hogy hitt Neki. Amikor Isten megintette a még nem látott dolgok felől, elkészítette a bárkát pontosan, ahogyan Mózes könyvében írva van. Mindent úgy tett, ahogy Isten mondta neki. Istentiszteletünk ma is az, ha hiszünk Őneki. Elhisszük, hogy mi vár a mai világra. Hiszünk és tudjuk milyeneknek kell lennünk: szent életben és kegyességben sóvárogva várni az Úr napjának eljövetelét. Ez az egyik fontos dolog: hit által tisztelte Istent Noé. Gondoljuk végig: Milyen a mi Istentiszteletünk? (5) Noé kárhoztatta a világot Noé házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot. A bárka készítése nemcsak az igazság hirdetésének a lehetősége volt, hanem egyúttal kárhoztatás is.

8 Miért? Amíg a bárka épült, hangtalanul is arról beszélt, hogy ez a világ a pusztulása előtt áll. Ez a világ ítélet alá kerül. Ennek a világnak meg vannak számlálva a napjai. Lehetséges, hogy az akkori híres-neves emberek, a nagy nevűek, az okosok, az óriások csak mosolyogtak ezen. Ma is így van! Az ember el van foglalva mindennel: vállalkozásaival, pénzével, boldogulásával, a jövője építésével. Amit a hívő ember tesz - hogy foglalkozik a mennyeiekkel, az odafelvalókkal törődik, nem a földiekkel: a pénzzel, a gazdagodással -, azt a mai világ időpazarlásnak, pocsékolásnak, esztelenségnek gondolja. A hívő ember tettei - annak ellenére, hogy mit gondolnak arról - kárhoztatják a világi embert, mert úgy gondolkodik: nem csalok, nem akarok minden áron meggazdagodni, nem életcélom, hogy milliomos legyek, nem akarok híres ember lenni, nem akarok nagy ember lenni, mert az odafelvalókat keresem. Az odafelvalókra vágyom, ezért nem kellenek a bűnös élvezetek, akkor sem, ha tálcán kínálják. Ha egy ilyen emberrel találkoznak, akkor ez kárhoztatja őket. Jól tudják, hogy nekik sem engedte meg Isten, amit tesznek. Jól tudják, hogy ez nekik is bűn. A lelkiismeretük egy kicsit felkavarodik, egy kicsit el kell gondolkozniuk, és mindig kárhoztatás alá esnek. Nem is szeretik ezért a hívő embereket, mint ahogy Krisztust sem szerették. Mondja is az Úr: Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt (Jn 15,18). Aki az Úrral jár, mint Noé, az kárhoztatja ezt a világot. Hirdeti az igazságot az életével is, és ez az igazság kárhoztatja a világot. Amikor elérkezett annak az ideje, hogy megnyíltak az ég csatornái, és felszakadtak a föld mélységének a forrásai, és a vizek mindig emelkedtek, akkor rádöbbentek az emberek, hogy nem az volt az esztelenség, amit Noé csinált. Az volt az esztelenség, amit ők csináltak, de akkor már késő volt. Most még nem késő! Most még vár az Isten béketűrése, mint ahogy a Noé napjaiban is várt. Azért vár, és tűr hosszan az Úr, mert szeret. A szeretet hosszútűrő, és kegyelmes az Isten. Az a kérdés: Mit csinálunk ezzel a kegyelemmel? Élünk vagy visszaélünk vele? Elfogadjuk vagy bujálkodásra használjuk? Az Isten vár, akkor még lehet gondolják -, és tovább csinálják a bűnös dolgaikat. Az idő már nagyon a vége felé közeledik. Nem sok idő van már. Régi ének: Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár! Talán sokan így is gondolkodnak, ahogy az Igében van: olyan régóta várják, nem fog eljönni sosem? Ne erre gondoljunk, hanem arra, hogy Isten szeretet, de: Az Úr ma még vár, / de úgy alkonyul már, / Nőnek az árnyak, ím későre jár. (6) Noé a hitből való igazság örököse lett Még egy dolog Noé életéről. A Zsidókhoz írt levél 11. részének 7. versében azt olvassuk: a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Nincs más, ami megtart bennünket, csak az Úrba vetett hit. hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul (Gal 3,6), mint ahogy Ábrahámnak is, és ezért megmenekült. Nemcsak Noé egyedül, hanem fiai, lányai és menyei is életben maradtak. Ő járt az Úrral, de az élete kihatott az egész családjára. Ma is így van. Egy hívő ember élete - ha az Úrral jár - áldásul van az egész családjára és környezetére. Aki viszont nem jár az Úrral, az rossz hatással van mindenkire. Befejezés Akik Isten gyermekei, ezzel a felelősséggel éljenek ebben a megromlott, erőszakkal megtelt világban. Tudnunk kell: ha az Úrral járok, az áldására lesz gyermekeimnek, menyeimnek, vőimnek, szomszédaimnak, és sokaknak. Áldás! Ha összekeveredünk ezzel a világgal, ha beengedjük a világot, ahhoz szabjuk magunkat, hasonulunk hozzá, akkor semmit sem használunk, sőt romlására leszünk a világnak. Járjunk azzal a felelősséggel, hogy ettől a

9 világtól elkülönülve - nem külsőleg, hanem a szívünkben -, mértékletesen, igazán és szentül éljünk. Így olvassuk az Igében: Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon; Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését (Tit 2,11-13). Ámen. Debrecen, május 4.

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ

Isten Nagy Terve. 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ Isten Nagy Terve 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidó.13.8 Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Egy gazdagon megáldott lélek-aratás egy iszlám országban

Egy gazdagon megáldott lélek-aratás egy iszlám országban 1972 2010 Egy gazdagon megáldott lélek-aratás egy iszlám országban Isten országának ez az Evangéliuma pedig hirdettetik majd az egész földkerekségén, tanúbizonyságul minden népeknek; és akkor jön el a

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Józs. 24,18-20. Kiűzött előlünk az ÚR minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az URat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk! Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA

EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA A szentmisében a kenyér és a bor Jézus Testévé és Vérévé válik. Lehetséges ez? Nézzük meg először Jézus szavait. János evangéliumának hatodik fejezetében hosszan beszélget

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

látá Isten, hogy jó a világosság elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől

látá Isten, hogy jó a világosság elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől És monda Isten: Legyen világosság: és lő világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Iste a világosságot a sötétségtől. 1Móz 1:3-4 Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása 1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

A tanévzáró istentisztelet felépítése

A tanévzáró istentisztelet felépítése A tanévzáró istentisztelet felépítése HÁLAADÓ ÉNEK BEVEZETÉS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) IGEOLVASÁS IGEHIRDETÉS TE DEUM-ÉNEK ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG, KYRIE, MIATYÁNK ÁLDÁS

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu Gondolkozz szabadon! Az özönvíz története mítosz vagy valóság A Biblia első mondata: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Mózes első könyve, 1:1. A teremtéstörténet egyedülálló ismertetőjegyei

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Beke Sándor A SZERETETNEK NINCSEN TEMETŐJE _ ( 1 ) _

Beke Sándor A SZERETETNEK NINCSEN TEMETŐJE _ ( 1 ) _ Beke Sándor A SZERETETNEK NINCSEN TEMETŐJE ( 1 ) _ A címlapon és a hátsó borítón REISZ ILONA festményei: A pápa és A pápa munka közben ( 2 ) _ Beke Sándor A SZERETETNEK NINCSEN TEMETŐJE II. János Pál pápa

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Jézus visszajövetele

Jézus visszajövetele Jézus visszajövetele Lectio: Mt 24 3-31 Textus: Lk 17,26-30 Kedves Testvéreim! Döbbenetes képek jelennek meg lelki szemeink előtt. Még mielőtt ezekkel foglalkoznánk, figyeljük meg, hogy mit mond a mai

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA DIRICZI TIBOR A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A MODERN GYÜLEKEZETEKBEN 1 ingyenes példány pénzért nem árusítható Kiadja: Diriczi Tibor 6917 Nagyér, Damjanich u. 49 berea14@freemail.hu 2 A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A Biblia

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben