ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Lábatlan Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 32 /2004.(XII.21.) sz. rendelete egységes szerkezetben 8/2005. (III.25.) sz. ör. és 19/2005. (VI.1) sz. ör. rendeletekkel Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a következõ rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E rendelet alkalmazásában: - települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, illetõleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, azzal együtt kezelhetõ más hulladék; - lomtalanítás alá tartozó települési szilárdhulladék: az alkalmilag képzõdött vagy felhalmozódott települési szilárdhulladék, amely a közszolgáltatást végzõ szolgáltató által rendszeresített gyûjtõedényben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhetõ el; - építési törmelék: az ingatlanon végzett bármely bontási, építési, felújítási, karbantartási, korszerûsítési, átalakítási, helyreállítási és területrendezési munkák során keletkezett hulladék. 2. (1) Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezõ hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a település belterületén a szilárd hulladék rendszeres gyûjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. (2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme, a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenõrizhetõsége. (3) A településen lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék gyûjtésérõl és annak a begyûjtésre feljogosított hulladékkezelõnek történõ átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. A Hgt. 23. h) pontja alapján a rendelet hatálya csak azon gazdálkodó szervekre terjed ki, amelyek a Hgt. 20. (4) bekezdés, illetve a 21. (2) bekezdés alapján nem gondoskodnak hulladékgazdálkodási kötelezettségük ellátásáról. 1 (4) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyûjtés, a begyûjtés, lerakás szabályaitól eltérõ módon - felhalmozni, ellenõrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 1 Megállapította a 19/2005. (VI.1.) sz. ör. rendelet 1

2 3. (1) A település területén a szelektív hulladékgyûjtéssel és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató az RWE Umwelt Tatabánya Rt.(a továbbiakban: Szolgáltató). (2) Lábatlan Város közigazgatási területén összegyûjtött és kezelés céljából átvett települési szilárd hulladékot a nyergesújfalui hulladéklerakóban kell elhelyezni. AZ INGATLANTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI (1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkezõ hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani; 4. b) települési szilárd hulladékot különös tekintettel a hulladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyûjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelõ gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; c) az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyûjtésre a Szolgáltatónak az általa biztosított, illetve saját tulajdonú jelzéssel (matricával) ellátott szabvány edényben átadni és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni; d) a gyûjtõedény ûrtartalmát meghaladó mennyiségû alkalmi hulladék esetén a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott jelzéssel (matricával) ellátott gyûjtõeszközt (környezetbarát zsákot) igénybe venni; e) az alkalmazható gyûjtõedények közül olyan ûrméretût és abban a darabszámban igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. (2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, amennyiben új ingatlan kialakítása, tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató megkeresésére szerzõdéskötés céljából elõzõekre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség: a) a beépítetlen ingatlan esetében, b) amennyiben lakóingatlanát egy hónapon túl nem használja, a használatból kivont idõre. Az ingatlantulajdonos a használat szüneteltetése elõtt 15 nappal korábban bejelentést tesz a Szolgáltatónál, majd a használat szüneteltetését hitelt érdemlõen bizonyítja. A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 5. 2

3 (1) A Szolgáltató a gyûjtõedényekben kihelyezett hulladékot családi házas övezetben és a Zalka M. ltp-en minden szerdán, a Zrínyi M. ltp-en minden csütörtökön, a Piszkei ltp-en minden pénteken szállítja el. A település egyéb területein a Szolgáltatóhoz bejelentett igény szerint történik a szállítás. 2 (2) A Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során csak a jelzéssel (matricával) ellátott edényeket kezeli. (3) A Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevõ személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi elõírások betartásával jogosult kezelni. (4) Az igénybe vevõ jogosult évente 2 tonna építési törmeléket a Szolgáltató nyergesújfalui telepén térítésmentesen elhelyezni. 3 SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS 6. (1) Nem társasházi ingatlanok esetében a szolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos közvetlenül köt szolgáltatási szerzõdést a Szolgáltatóval. (2) Társasházak esetében a gyûjtõedény bérlõje, illetve tulajdonosa a lakóközösség, a szolgáltatás igénybevételére a közös képviselõ köt szolgáltatási szerzõdést a Szolgáltatóval. Ennek hiányában a közösen igénybevett gyûjtõedény lakásonkénti felosztása szerint történik az egyedi szerzõdéskötés és számlázás. (3) A szolgáltatási szerzõdés mintáját a rendelet függeléke tartalmazza. (4) A szolgáltatási szerzõdés megkötésével egyidejûleg a szolgáltató átadja a megrendelõ részére a szolgáltatás igénybevételére jogosító azonosító jelzést (matricát). (5) A közszolgáltatási díj beszedését a Szolgáltató végzi. A GYÛJTÕEDÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 7. (1) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú, illetve a Szolgáltató által biztosított bérelt gyûjtõedényt, valamint az alkalmi hulladék gyûjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jelzéssel ellátott (matricával) gyûjtõeszközt köteles igénybe venni. (2) A szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelezõen igénybe veendõ szolgáltatás minimális mértéke: - családi házas övezetben lakóingatlanonként egy, két személy esetén 1 db 80 literes gyûjtõedény heti egyszeri ürítéssel, - családi házas övezetben lakóingatlanonként három vagy több személy esetén 1 db 110 literes gyûjtõedény heti egyszeri ürítéssel, 2 Megállapította a 19/2005.(VI.1.) sz. ör. rendelet 3 Megállapította a 8/2005.(III.25.) sz. ör. rendelet 3

4 - társasház esetén a szerzõdésben rögzített ûrtartalmú, lakásszám arányos méretû gyûjtõedényzet. (3) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé nem valóságnak megfelelõ adatot közöl és ennek következtében az átadásra kerülõ hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a gyûjtõedény ûrtartalmát, a Szolgáltató jogosult a tényleges mennyiségû hulladéknak megfelelõ ûrtartalmú edényre történõ cserét kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges mennyiségnek megfelelõen módosítani. (4) Az ingatlantulajdonos igénye alapján a Szolgáltató a szokásos mennyiséget meghaladó hulladék gyûjtéséhez és szállításához gyûjtõedényt biztosít. A GYÛJTÕEDÉNYEK ELHELYEZÉSÉVEL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK 8. (1) Az ingatlantulajdonos közterületen a szállítást megelõzõ napon, a begyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és ürítésre alkalmas helyen helyezheti el a gyûjtõedényt, kivéve a tartósan engedélyezett kihelyezést. (2) A kihelyezett gyûjtõedény fedelének - a környezet szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyûjtõedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor a hulladék ne szóródjon, az ürítést ne akadályozza. (3) A kihelyezett gyûjtõedény nem akadályozhatja a gyalogos és jármû forgalmat, elhelyezése nem okozhat balesetveszélyt. 9. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyûjtõedények tisztántartásáról és fertõtlenítésérõl, rendeltetésszerû használatáról, valamint a környezetük tisztántartásáról. (2) A szabályszerûen kihelyezett gyûjtõedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyezõdés takarításáról a Szolgáltató gondoskodik. (3) A Szolgáltató tulajdonát képezõ, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott, vagy általa bérbevett és rendeltetésszerûen használt gyûjtõedények szükség szerinti javításáról, cseréjérõl és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató gondoskodik. LOMTALANÍTÁS 10. (1) A lomtalanítás évente kétszeri megszervezésérõl és lebonyolításáról a Szolgáltató gondoskodik, együttmûködve az Önkormányzattal. (2) Az ingatlantulajdonos a lomtalanítás idõpontját megelõzõ napon helyezheti ki a hulladékot az ingatlana elõtti közterületre. 4

5 (3) Hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármû- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve balesetet, károkozást ne idézzen elõ. HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ 11. (1) A közszolgáltatási díjat az az ingatlantulajdonos fizeti, aki a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. (2) A Szolgáltató évente november 15-ig a rendelet 2. számú melléklete alapján költségelemzést tartalmazó javaslatot készít. (3) A díjfizetési idõszak egy év, kezdete január 1. Az önkormányzat által megállapított díjat, és az igénybe vehetõ gyûjtõedények méreteit a 1. számú melléklet tartalmazza. (4) Az ingatlantulajdonos, illetve a közös képviselõ a közszolgáltatási díjat - a teljesített közszolgáltatás alapján kiállított számla ellenében - negyedéves bontásban utólag fizeti meg a Szolgáltatónak. (5) A díjat a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. (6) A díjhátralék keletkezése esetén a Szolgáltató és a Jegyzõ a Hgt. 26. (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS 12. (1) Az Önkormányzat a Szolgáltatóval közösen Lábatlan, Piszkei ltp.-en és a Zalka Máté ltp.-en az újrahasznosítható települési szilárd hulladék elkülönített gyûjtése érdekében gyûjtõszigeteket hozott létre. (2) A gyûjtõszigeteken üveg, papír és mûanyag elkülönített gyûjtése történik. (3) A gyûjtõszigetekbõl a hulladék gyûjtését, szállítását, kezelését és hasznosítását a Szolgáltató végzi. Az ürítés gyakorisága a telítettség függvényében történik. (4) A szelektív hulladékra vonatkozó díjtétel az 1. számú mellékletben szereplõ gyûjtõedényzetek díjtételeinek a szelektív hulladékgyûjtésbõl származó bevétellel csökkentett értéke. (5) A szolgáltató a szelektív hulladékgyûjtésre használt gyûjtõedényzet bérletére szerzõdést köt az Önkormányzattal. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. 5

6 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a szilárd hulladék rendszeres összegyûjtésérõl és elszállításáról szóló 12/2002. (X.9.) rendelettel, 24/2001. (XII.3) rendelettel és 20/2000. (VI.27.) rendelettel módosított 12/2000. (III.28.) ör. sz. rendelet hatályát veszti. Lábatlan, december 21. Török István s.k. polgármester Schantzl Edit s.k. jegyzõ 6

7 A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 32 /2004.(XII.21.) ör. rendelet 1. számú melléklete A szolgáltatási díjtételek évre: 1. Lakossági kommunális hulladék közszolgáltatási díj, díjbeszedéssel együtt, edénybérlet nélkül: 80 literes gyûjtõedény 107,-Ft + Áfa/db/ürítés 110 literes gyûjtõedény 142,-Ft + Áfa/db/ürítés 120 literes gyûjtõedény 153,-Ft + Áfa/db/ürítés 240 literes gyûjtõedény 294,-Ft + Áfa/db/ürítés 770 literes gyûjtõedény 914,-Ft + Áfa/db/ürítés 1100 literes gyûjtõedény 1.300,-Ft + Áfa/db/ürítés Zsák 190,-Ft + Áfa/db/ürítés 2. Közületi kommunális hulladék közszolgáltatási díj, edénybérlet nélkül: 110 literes edény 225,-Ft + Áfa/db/ürítés 1100 literes edény 2.254,-Ft + Áfa/db/ürítés 2,5 m 3 konténer 5.123,-Ft + Áfa/db/ürítés 3 m 3 konténer 6.147,-Ft + Áfa/db/ürítés 5 m 3 konténer ,-Ft + Áfa/db/ürítés 3. Hulladéklerakási díj: 3.950,-Ft + Áfa/tonna 4. Építési törmelék 855,-Ft + Áfa/tonna 5. Föld 350,-Ft+Áfa/tonna 6. Edénybérleti díj Edényzet típusa Lakossági bérleti díj Nem lakossági bérleti díj 1100 literes edény 1.056,-Ft/hó + ÁFA 1.690,-Ft/hó + ÁFA 2,5 m 3 konténer 1.666,-Ft/hó + ÁFA 2.717,-Ft/hó + ÁFA 3 m 3 konténer 1.998,-Ft/hó + ÁFA 3.196,-Ft/hó + ÁFA 5 m 3 konténer 2.398,-Ft/hó + ÁFA 3.678,-Ft/hó + ÁFA A díjtétel érvényessége január december 31. 7

8 A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 32 /2004.(XII.21.) ör. rendelet 2. számú melléklete A 11. (2) bekezdése szerinti költségelemzés alapjául szolgáló séma: Hulladékártalmatlanítás költsége: 1. Üzemeltetési, karbantartási költségek 2. Beruházás kamatköltsége 3. Rekultiváció költsége 4. Monitorozás költsége 5. Összes költség 6. Nyereség 7. Beszállított hulladék mennyisége tonnában 8. Tonna ár 9. Közszolgáltatásra igénybe vett edényzet összesen 10. Költség / liter Szállítási költség 1. Üzemeltetési, karbantartási költség 2. Környezetvédelmi kiadások és ráfordítások 3. Kiegészítõ tevékenység költsége (lomtalanítás) 4. Összes költség 5. Nyereség 6. Közszolgáltatás mennyisége literben 7. 1 literre jutó egységár Edényzet költsége 1. Üzemeltetési, karbantartási költség 2. Pótlási költség 3. Összes költség 4. Nyereség 5. 1 literre jutó egységár Szelektív gyûjtés költsége 1. Gyûjtés költsége 2. Szállítás költsége 3. Újrahasznosításra elõkészítés költsége 4. Összes költség 5. Nyereség 6. Értékesítés árbevétele 7. Bevétellel csökkentett költség 8. 1 literre jutó egységár 1 literre jutó egységár 8

9 A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 32 /2004.(XII.21.) ör. rendelet Függeléke Vállalkozási szerzõdés lakossági szilárd hulladék kezelésére amely létrejött egyrészrõl: az RWE Umwelt Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Rt. (Tatabánya II., Erdész u., bankszámlaszáma:...) mint szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) másrészrõl:... címe:... adószáma (adóazonosító jele):... bankszámlaszáma:... (a képviselõ /társasház esetén/ neve:... szül. hely:... anyja neve:... személyi ig. száma:... lakcíme:... telefonja:...,mobil:..., ... mint megrendelõ (továbbiakban: megrendelõ, együttesen: felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételek szerint: 1./ A jelen szerzõdés aláírása által, a vonatkozó jogszabályok szerint, az ott nem szabályozott tárgykörökben, vállalkozási szerzõdés jön létre lakossági szilárd hulladék kezelésére. Eszerint megrendelõ megrendeli a Szolgáltatótól...db...típusú, továbbá...db...típusú szabványos hulladékgyûjtõ edényzetnek megfelelõ mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítását a megrendelõ ingatlanától, továbbá kezelését, az önkormányzati rendelet szerinti gyakorisággal (jelenleg heti...alkalommal) a szállítási napokon (jelenleg...). A teljesítés helye: a megrendelõ ingatlana elõtti közterület. 2./ Az 1./ pontban meghatározott edényzet a... tulajdona. Ha az edényzet tulajdonosa nem a megrendelõ (illetve a megrendelõ nem vásárolja meg a más tulajdonában lévõ edényzetet), az edényzet használatáért bérleti díjat kell fizetni, melynek összege :...típusú edényzeté...ft/hó,...típusú edényzeté...ft/hó. A bérleti díj beszedésére a tulajdonos megbízása alapján a Szolgáltató jár el, eszerint ezt a díjat (illetve a vételárat) a vásárlásra, illetve a bérletre vonatkozó szerzõdés szerinti összegben és módon, a számlában külön megjeleníti. 3./ A szerzõdés...napjától veszi kezdetét és határozatlan idõtartamra szól. 4./ A megrendelõ a hulladékszállításért és -kezelésért (továbbiakban: hulladékkezelésért) az önkormányzat rendeletében meghatározott díjat köteles az RWE Umwelt Tatbánya Rt-nek megfizetni a szolgáltató számlája alapján, amely díj a...évben a...db...típusú edényhez...ft+áfa/év (azaz...ft+áfa/alkalom) és a...db...típusú edényhez...ft+áfa/év (azaz...ft+áfa/alkalom) 9

10 5./ Az 4./ pontban rögzített hulladékkezelési szolgáltatási díj, valamint az edényzet bérleti díjának összegét az önkormányzati rendelet díjfizetési idõszakonként módosíthatja (jelenleg. a díjfizetési idõszak egyenlõ a naptári évvel). 6./ Számlázási idõszak: a díjat a szolgáltató...(pl.: negyedévente)...(pl.: háztartásonként: a jelen szerzõdés mellékletét képezõ névjegyzék szerint közvetlenül a társasházi lakók részére, avagy a társasháznak) számlázza. Fizetési mód:...(postai átutalás = csekk, banki átutalás, készpénz, stb.). Fizetési határidõ: a számla kézhez vételét, illetve a számlázási idõszakot követõ 15 nap. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV tv. (Ptk.) ában meghatározott mértékû késedelmi kamatot jogosult felszámítani. (A meg nem fizetett szolgáltatói díj adók módjára behajtható.) 7./ A hulladékgyûjtõ edényzetet a felek a jó gazda gondosságával kezelik. Az edényzetbe a megrendelõ csak - nem veszélyes - háztartási hulladékot helyezhet el. Az a fél, amelyik az edényzet meghibásodását elõidézte, a kijavításáról, végsõ esetben a cserérõl gondoskodni köteles. Az edényzet környezetét a felek a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 32/ (XII.21.) ör. rendelet 9. (1) (2) bekezdése szerint kötelesek tisztán tartani. A szerzõdés teljesítésére csak a Szolgáltató emblémájával, illetõleg matricájával azonosítható edényzet használható. 8./ Az edényzet ûrmértékét meghaladó hulladékmennyiséget, ha a Szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyûjtõ zsákban helyezték el, a Szolgáltató, mint többletmegrendelést kezeli és külön díjazás (ami a zsák ára) ellenében szállítja el, az önkormányzat rendelete szerinti díjon (jelenleg:...ft/zsák). Egyéb módon az edényzet mellé hulladék nem helyezhetõ el. 9./ A megrendelések, ügyintézések, illetve panaszügyek lebonyolítására a Szolgáltató az alábbi központi ügyfélszolgálatot mûködteti: Tatabánya, Erdész u. E. épület telefon: 34/ fax:34/ melynek nyitvatartási ideje az alábbi: hétfõn 8-16 óráig, kedden: szünnap, szerdán: 8-15 óráig, csütörtökön: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig. Nyergesújfalu, Óvoda u. 0120/4, 0120/6 hrsz. telefon:33/ , fax: 33/ Nyitvatartása: hétköznap h szombat h 10./ Megrendelõ vállalja, hogy a megrendelõi, illetve a díjfizetõi változás bekövetkeztérõl a szolgáltatót a változást követõ 15 napon belül írásban értesíti. A bejelentés hónapjának utolsó napjáig a díjfizetési kötelezettség a szerzõdés szerinti személyt terheli. 11./ Irányadó jogszabályok: Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályiról szóló Kormány rendelet, valamint Lábatlan Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló rendelete. 12./ Egyéb:... Lábatlan, hó szolgáltató megrendelõ 10

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani;

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani; MHK JogszabDly szolgdltatds 1. oldal, összesen: 6 oldal Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) rendelete a a települési szilárd

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (. ) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011 (XII.01. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Almásfüzitő Község

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 13/2014. (VI.27.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 11/2012. (VII.06.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kengyel

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET. 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Dad Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉK-KEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.) RENDELETÉNEK a 4/2007.(III. 08) Rendelettel,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete. A települési szilárd hulladék kezeléséről 1 Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002.(XII. 10.) Kt. számú rendelete A települési szilárd hulladék kezeléséről (Egységes szerkezetben a 13/2010. (XII. 14.) Kt. rendelet* szerinti

Részletesebben

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 8. (1) Az önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálk Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Tokodaltáró Község Önkormányzatának 22/2002. (XII. 13.) sz. r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Nyíracsád Községi Önkormányzat Hatályos:2014-03-15 -tól Nyíracsád Községi Önkormányzat Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) ÖR. sz. rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Felgyő Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. 1 Nagyveleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. ( XII.23.) sz. rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagyveleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Hangács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jobbágyi Község Önkormányzata 23/2013. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésének kötelező közszolgáltatásáról Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII 12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben