Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 2. oldal (5)1 Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 2. oldal (5)1 Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1)"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 1. oldal 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény 28. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1)1 E rendelet hatálya a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat vagy elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban együtt: előirányzat) terhére a határon túli magyarság támogatásához kapcsolódóan, valamint a Kormány egyedi döntésén alapuló határon túli támogatásokhoz biztosított költségvetési támogatásokra (a továbbiakban együtt: határon túli költségvetési támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatást. (2) A határon túli költségvetési támogatás felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 2. (1)2 Határon túli költségvetési támogatás a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, b) - ha a létesítő okiratában megjelölt hatóköre, illetve cél szerinti tevékenysége részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi, kulturális, illetve anyagi támogatására irányul - Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, valamint c) a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák megvalósítását összefogó szervezet [a)-c) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható. (2) A határon túli költségvetési támogatás az előirányzat felhasználását meghatározó jogszabályban és nemzetközi szerződésben meghatározott célok megvalósítására használható fel. (3) A kedvezményezett érdekkörében felmerülő elháríthatatlan külső ok esetén a határon túli költségvetési támogatás a támogató döntése alapján azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható. (4)3 Ha a támogató a határon túli költségvetési támogatást jogszabály alapján támogatói okirattal biztosítja, támogatói okiratnak minősül a döntési lista, ha abból a támogatás kedvezményezettje, a támogatás mértéke és a támogatásra vonatkozó egyoldalú akaratelhatározás kitűnik. A támogató által jóváhagyott döntési lista kötelezettségvállalásnak minősül. 1 Megállapította: 41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: III. 8-tól. 2 Megállapította: 198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: VII. 11-től. 3 Megállapította: 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 8.. Hatályos: IV. 11-től.

2 Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 2. oldal (5)1 Támogatási szerződés köthető arra is, hogy az (1) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett a kapott támogatást más, e rendelet hatálya alá tartozó vagy - ha a támogatott tevékenység megvalósítására teljes egészében e rendelet szabályai szerint, határon túl kerül sor - Magyarországon bejegyzett személy vagy szervezet (a továbbiakban: végső kedvezményezett) részére továbbadja. A továbbadásra és a támogatás végső kedvezményezettnél történő felhasználására az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Ávr. és e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a) a kedvezményezett ebben az esetben arra vállal a támogatási szerződésben kötelezettséget, hogy a támogatási szerződésben meghatározott céllal a végső kedvezményezett számára - a végső kedvezményezettel kötött támogatási szerződéssel - támogatást nyújt, majd annak felhasználásáról a végső kedvezményezettet az Áht., az Ávr. és e rendelet szabályai szerint beszámoltatja, b) a kedvezményezett támogató felé történő beszámolási kötelezettsége a támogatás továbbadására és a végső kedvezményezett beszámoltatására vonatkozik. 3. (1)2 Az előirányzat terhére a támogató annak céljával összhangban vállalhat kötelezettséget. (1a)3 A határon túli költségvetési támogatásra - az e rendeletben foglalt kivételekkel - az Ávr /C. -át, át, 69. (1) bekezdés a) és c)-j) pontját - természetes személy esetén az a), c), d), i) és j) pontját -, át, 75. (1)-(4a) bekezdését és (6)-(9) bekezdését, 76. (1) bekezdését, 77. -át, át, 84. -át, 85. (3)-(5) bekezdését, 86. és 87. -át, 88. (1) és (3) bekezdését, 89-91/A. -át, 92. (1) bekezdését, 93. (1)-(3) és (5) bekezdését, át, 99. (1) és (3) bekezdését, 100. (1) és (2) bekezdését, /C. -át, valamint 102/E-102/F. -át kell alkalmazni. (1b)4 A támogató az Áht. 50/A. -a szerinti biztosíték kikötésétől határon túli költségvetési támogatás esetén eltekinthet. (1c)5 A Bethlen Gábor Alap terhére nyújtott határon túli költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat az Áht a szerinti lebonyolító szerv a Bethlen Gábor Alap kezelő szervével kötött megállapodás alapján látja el. A megállapodásban rögzíteni kell az Ávr. 65/C. (1) bekezdésében meghatározott szabályokat. A lebonyolító szerv további lebonyolító szervet nem bízhat meg. A lebonyolítási számlára és a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összegre az Ávr. 65/C. (2)-(5) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a lebonyolító szerv nem határon túli szervezet. Ha a lebonyolító szerv határon túli szervezet, a lebonyolítás céljára rendelkezésre bocsátott összeget a lebonyolító szerv fizetési számlájára kell átutalni, a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg felhasználására, elszámolására és visszafizetésére pedig az Ávr. 65/C. (3) és (5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy lebonyolítási számla alatt a lebonyolító szervnek azt a fizetési számláját kell érteni, amire a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg átutalásra került. 1 Beiktatta: 198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: VII. 11-től. 2 Megállapította: 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. (1). Hatályos: IV. 11-től. 3 Megállapította: 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: IX. 12-től. 4 Megállapította: 282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: IX. 26-tól. 5 Megállapította: 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 17.. Módosította: 174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. a)-c).

3 Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 3. oldal (1d)1 A határon túli költségvetési támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezésben vehető igénybe. A határon túli költségvetési támogatás folyósítása az Ávr. 88. (1) bekezdésében meghatározottakon felül a) a finanszírozásba bevont pénzügyi intézmény vagy egyéb szervezet útján, b) rendkívül indokolt esetben a kedvezményezett címére fizetési számláról történő készpénz-kifizetés kézbesítése útján is történhet. (1e)2 Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 98. (4) bekezdése szerinti kamatszámítás utolsó napja a szerződés felbontásának napja, kivéve, ha a határon túli költségvetési támogatást gazdasági tevékenységhez kapták vagy használták fel. A kedvezményezett a követelés kamattal növelt összegét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni. (1f)3 Határon túli költségvetési támogatás esetén a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó számlák másolatát, továbbá a támogató rendelkezése szerint, értékhatártól függetlenül a számlák és egyéb számviteli bizonylatok másolatát, vagy a támogató által meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló egyéb dokumentumok másolatát. (1g)4 Határon túli költségvetési támogatás esetén az Ávr. 93. (3) bekezdése szerinti összesítő a kedvezményezett székhelye szerinti szabályozási környezet követelményeinek megfelelő és a pénzügyi teljesítést az összes körülmény figyelembevételével hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylatok sorszámát (ha van ilyen), típusát, a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, a megfizetett adókat is tartalmazó, illetve az a nélküli összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát vagy (adószám hiányában) más azonosítóját, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását tartalmazza. (2) A határon túli költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátását végző határon túli lebonyolító szerv és más támogatásközvetítői feladatokat ellátó szervezet - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb a lebonyolítás céljából átadott összeg 8%-át használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos saját működési és felhalmozási költségeinek fedezeteként. (3)5 (4)6 3/A. 7 A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 3. (1a) és (1b) bekezdését az R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendeletet a hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás e rendelet hatálybalépését követő felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is alkalmazni kell. 1 Megállapította: 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 17.. Hatályos: II. 18-tól. 2 Megállapította: 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 17.. Hatályos: II. 18-tól. 3 Beiktatta: 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: IX. 12-től. 4 Beiktatta: 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: IX. 12-től. 5 Hatályon kívül helyezte: 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet 18.. Hatálytalan: II. 18-tól. 6 Hatályon kívül helyezte: 128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. (2). Hatálytalan: IV. 11-től. 7 Beiktatta: 282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: IX. 26-tól.

4 Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 4. oldal 4/A. 1 A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 3. (1a) és (1c) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2017. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 1. (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 3. (1a), (1f) és (1g) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 1 Beiktatta: 174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: VII. 2-től. 2 Megállapította: 41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: III. 8-tól. 3 Megállapította: 264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: IX. 12-től.

5 Magyar joganyagok - 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet - a határon túli költségvetési t 5. oldal TARTALOMJEGYZÉK 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 1 a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól 1