ld évi CLXII.tv február 1. napjától hatályos 34. -a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a."

Átírás

1 A Tiszakécskei Takarékszövetkezet Üzletszabályzat alábbi módosítása a február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe, mint általános jogutódba november 30. napján beolvadt Tiszakécskei Takarékszövetkezet által a május 1. és november 29. közötti időszakban megkötött, február 1. napján még meg nem szűnt fogyasztói hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki, különös figyelemmel a évi CLXII. tv. (Fnyhtv.) 1 és a évi LXXVII.tv. rendelkezéseire.. Sebestyén István ügyvezető igazgató.. Józsa Zsigmond ügyvezető igazgató 1 ld évi CLXII.tv február 1. napjától hatályos 34. -a.

2 Az üzletszabályzat I. fejezet Az Üzletszabályzat módosítása című része február 1. napjától a május 1. után kötött, évi CLXII.tv. hatálya alá tartozó szerződések esetén nem alkalmazható. Az üzletszabályzat I. fejezet Ellenérték című pontjának alábbi mondatai a május 1. után kötött a évi XXXVIII.tv. hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések esetében semmisek a Fővárosi Törvényszék 56.G /2014/6. sorszámú ítélete (deviza alapú szerződések esetében), valamint a évi XXXVIII.tv. 4. (2) bekezdése alapján (egyéb, a évi XXXVIII. tv. hatálya alá tartozó szerződések esetében), és emiatt a szerződés megkötésétől kezdve nem alkalmazhatóak. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében megtekinthető hirdetményben teszi közzé. A hirdetményt a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan az egyes szerződések külön módosítása nélkül megváltoztatni. Ebben az esetben a feltételek megváltoztatásának időpontjában a térítések szerződés módosítás nélkül is megfelelően változnak Az üzletszabályzat III. fejezet Pénzkölcsön nyújtása pontja 1. Lakossági kölcsönnyújtás alpontjának alábbi mondata a május 1. után kötött a évi XXXVIII.tv. hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések esetében semmis a Fővárosi Törvényszék 56.G /2014/6. sorszámú ítélete (deviza alapú szerződések esetében), valamint a évi XXXVIII.tv. 4. (2) bekezdése alapján (egyéb, a évi XXXVIII. tv. hatálya alá tartozó szerződések esetében), és emiatt a szerződés megkötésétől kezdve nem alkalmazható: A Takarékszövetkezet jogosult a kamatot és kezelési költséget, valamint az egyéb díjakat, költségeket egyoldalúan módosítani, de ezt legalább 15 nappal megelőzően a Hirdetményben közzé kell tenni. Az üzletszabályzat III. fejezet Pénzkölcsön nyújtása pontja 1. Lakossági kölcsönnyújtás alpontja A kölcsönök törlesztése című pontjának alábbi két mondata február 1. napjától nem alkalmazható május 1. után kötött, a évi CLXII.tv. hatálya alá tartozó szerződéseknél: Amennyiben az Adós az ügyleti kamat megváltozott mértékét nem fogadja el, úgy köteles az eredeti ügyleti kamattal teljes tartozását az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül visszafizetni. Ellenkező esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti kamatot jogosult felszámítani. Az üzletszabályzat III. fejezete kiegészül figyelemmel a évi CLXII.tv. 33. és 34. -ára, valamint a évi LXXVII.tv.-re az alábbi 1/A. ponttal: 2

3 1/A. Az üzletszabályzat a évi CLXII. törvény évi LXXVIII. törvénnyel történt módosítása, valamint a évi LXXVII. törvény fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos, február 1-én hatályba lépő rendelkezéseinek való megfeleltetése 1/A.1. Fogalmak: Kamatváltoztatási mutató : A hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Takarékszövetkezet (hitelezők) által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. Kamatfelár : a referencia-kamatlábon felül az ügyleti kamat részeként fizetendő kamat, az ügyleti kamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész. Kamatfelár-változtatási mutató : a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. 1/A.2. A THM mértékének törvény alapján történő korlátozása 1/A.2.1. Takarékszövetkezet valamennyi május 1. napja után megkötött, február 1. napján meg nem szűnt, az Fnyhtv. hatálya alá tartozó fogyasztói hitelszerződések vonatkozásában az 1/A.2.2. pontban foglaltak kivételével fogyasztónak minősülő Adósnak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. 1/A.2.2. Az 1/A.2.1. pont szerinti szerződések esetében teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét a) hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében, illetve b)a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik. 1/A.2.3. Az 1/A.2.1. és 1/A.2.2. pont vonatkozásában az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára. 1/A.3. A késedelmi kamat törvény alapján történő korlátozása 1/A.3.1. A május 1. napja után kötött, február 1. napján meg nem szűnt fogyasztói szerződések vonatkozásában február 1. napjától az Adós késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Takarékszövetkezet legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel az Adóssal szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre az Fnyhtv. 17/A. - ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 1/A.3.2. Amennyiben a késedelmi kamat mértéke meghaladná 1/A.3.1. pont szerinti mértéket, úgy a Takarékszövetkezet késedelmi kamatként legfeljebb az 1/A.3.1. pont szerint megállapított késedelmi kamatmaximumnak megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel. 1/A.4. A folyósítási jutalék törvény alapján történő korlátozása A május 1-ét követően kötött, február 1. napján meg nem szűnt, valamint február 1- től megkötött fogyasztói hitelszerződések esetén a Takarékszövetkezet a hitel folyósításával közvetlenül összefüggő, szerződésben meghatározott költségeinek folyósítási díjként történő megtérítésére jogosult, 3

4 ennek mértéke azonban nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a forintot. 1/A.5. A hitelszerződés-módosítással kapcsolatos rendelkezések 1/A.5.1. Az Adós számára hátrányos szerződésmódosítás egyes általános szabályai 1/A Az Adós számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy a felek közötti szerződés, illetve május 1. után és február 1. napja előtt kötött, február 1. napján még fennálló szerződések esetében az Fnyhtv. és amennyiben az érintett szerződésre a hatálya kiterjed a évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján az Üzletszabályzat, illetve a felek között létrejött szerződés ezt lehetővé teszi. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. 1/A Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani. 1/A Az 1/A pont szerinti egyoldalú módosítás jogát a Takarékszövetkezet a szerződésben a Fnyhtv.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően - rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. Semmis az a szerződéses kikötés, amely a szerződés egyoldalú módosítására vonatkozóan az Fnyhtv.-ben meghatározott követelményeknek nem felel meg. 1/A Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként az Adós javára érvényesíteni kell. 1/A A hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelre az 1/A /A pontokat nem kell alkalmazni. 1/A.5.2. A kamat, kamatfelár módosítással kapcsolatos egyes rendelkezések a május 1. után és február 1. napja előtt kötött, február1. napján még meg nem szűnt azon hitelszerződések esetében, amelyek nem érintettek a évi XL. törvény szerinti elszámolással, és amelyekre nem terjed ki a évi LXXVII.tv. hatálya sem 1/A A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel, illetve azon hitelek amelyek futamideje legfeljebb február 1. napjáig tart, valamint az Fnyhtv. és szerződés rendelkezései szerint megállapított február 1-ét követően elsőként lejáró kamat-, kamatfelár-periódusa leteltével a kölcsön futamideje is letelik, annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott fix kamatozással, vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e kölcsön kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók, illetve azok kamatfeltételeit a Takarékszövetkezet nem módosítja. 1/A A 1/A pont alá nem tartozó futamidejű szerződés esetében a hitelszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy fix kamatozással nyújtható. A 3 évet meghaladó futamidejű, jelen pont alá tartozó szerződések esetén, amennyiben az egyedi hitelszerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik a kamatperiódus 3 év. 4

5 1/A A hitel utolsó kamat (kamatfelár) periódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. 1/A Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítani, amely nem minősül egyoldalú módosításnak. 1/A A Takarékszövetkezet a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. 1/A Ha a Takarékszövetkezet az 1/A pont szerinti kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. 1/A Ha a Takarékszövetkezet a kamat, illetve kamatfelár módosítása során a Magyar Nemzeti Bank által közzé nem tett kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatót, vagy referencia-kamatlábat kíván alkalmazni, úgy ezt - annak az 1/A pont szerinti bemutatásával - a Magyar Nemzeti Banknak köteles előzetesen bejelenteni. Ha a bejelentett kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb az Fnyhtv.-ben foglalt követelményeknek megfelel, azt a Magyar Nemzeti Bank a honlapján a bejelentéstől számított 30 napon belül közzéteszi, ellenkező esetben a közzétételt a felügyeleti jogkörében hozott határozatával elutasítja. 1/A A kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat az alkalmazásának feltételeivel együtt, közérthető magyarázattal ellátva kell bejelenteni, és annak közzétételéről is ilyen módon kell gondoskodni. 1/A Az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referenciakamatlábat a hitelszerződésben kell meghatározni és az - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat. 1/A A Takarékszövetkezet amennyiben az egyedi hitelszerződés eltérően nem rendelkezik által alkalmazott és az MNB honlapján is közzétett i. forinthitelek esetén: a) kamatváltoztatási mutató: H4K jelzésű Kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén b) kamatfelár változtatási mutató: H4F jelzésű Kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén ii. deviza alapú hitelek, illetve devizahitelek esetén: a) kamatváltoztatási mutató: D0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató devizahitelek esetén 5

6 A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb végig fix marad. b) kamatfelár változtatási mutató: D0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató devizahitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb végig fix marad. 1/A A jelen 1/A.5.2. pont alá tartozó hitelszerződések vonatkozásban a Takarékszövetkezet jelen pontnak az Üzletszabályzatba történő beiktatásával és az egyedi szerződés megfelelő módosításával élni kíván az Fnyhtv február 1-én hatályba lépő 33. (4) bekezdése szerinti lehetőséggel, amely szerint ha a hitel hátralévő futamideje a 3 évet meghaladja, a hitelező valamely az MNB honlapján közzétett kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatóval, valamint a kamatperiódusok meghatározásával. 1/A A hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelre a fenti rendelkezést 1/A /A pontokat nem kell alkalmazni. 2 1/A.5.3. A kamat, kamatfelár módosítással, illetve a évi LXXVII.tv. alapján történő szerződés módosulással kapcsolatos egyes rendelkezések a május 1-ét követően, de még július 27-ét megelőzően megkötött és ezen időpontig meg nem szűnt olyan hitelszerződések esetén, amelyek érintettek a évi XL. tv. szerinti elszámolással Amennyiben a fogyasztói hitelszerződés érintett a évi XL. törvény szerinti elszámolással és február 1. napján még nem szűnt meg, úgy a jelen 1/A.5.3. pontban foglaltak alkalmazandóak figyelemmel az Fnyhtv. 33. (8) bekezdésében foglaltakra, valamint a évi LXXVII. törvény rendelkezéseire is: 1/A Az 1/A.5.3. pont szerinti hitelszerződés módosulásának napja az érintett szerződések esetében a évi LXXVII. törvény 3. (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal történik meg és ezen törvény szerinti időpontban (a fordulónapon, ami devizaalapú, valamint deviza alapúnak nem minősülő devizahitelek esetén február 1. napja, forinthitelek esetén június 30. napja) visszamenőleg hatályosul. 1/A A évi LXXVII. törvény szerint módosuló fogyasztói hitelszerződés kamatperiódusok referencia-kamathoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok időtartama, ha a évi LXXVII. törvény szerinti 1/A pontban említett fordulónapoktól számított futamidő meghaladja a 16 évet, akkor öt év, a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év, a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év. A február 1-ét követő első új kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja évi LXXVII. törvény 7. (2) bekezdésében meghatározottak közötti időtartamban az eredeti fogyasztói hitelszerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap és nap. Az utolsó kamatperiódus, kamatfelár-periódus időtartama a jelen pont szerinti időtartamnál rövidebb is lehet. 1/A Ha a módosuló fogyasztói hitelszerződés kamata a - kamatperiódus alatt rögzített kamat, akkor a kamat, 2 Ez a pont hatályba lép február 1-én, kivéve január 31-én már forintalapú, a évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó és február 1-én még meg nem szűnt hiteleket, mert azok esetében ezen rendelkezések csak június 30-ával hatályosulnak. 6

7 - referencia-kamatlábhoz kötött kamat, akkor a kamatfelár mértékének Fnyhtv. szerinti a fogyasztó hátrányára történő módosítására első ízben csak február 1-ét követő második kamatperiódus kezdőnapjával kerülhet sor. 1/A A május 1-ét követően, de július 27-ét megelőzően megkötött, de február 1. napjáig meg nem szűnt deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzáloghitel-szerződésre (jelen pontban a továbbiakban: devizaszerződés) vonatkozó speciális rendelkezések, a devizaszerződések évi LXXVII.tv.-en alapuló módosulása (forintra váltásuk és kamatmódosításuk) i. A Takarékszövetkezet köteles a fogyasztóval(adóssal) megkötött devizaszerződés tekintetében a évi XL. törvény szerinti elszámolási határidőig, azaz április 30-áig az ezen szerződés alapján fennálló vagy az abból eredő teljes a évi XL. törvény alapján teljesített elszámolás alapján megállapított tartozást ideértve a devizában felszámított kamatot, díjat, jutalékot és költséget is a fordulónappal (2015. február 1.) az adott devizanem június 16. napja és november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama közül a fogyasztó (Adós)számára kedvezőbb devizaárfolyamon forintkövetelésre átváltani (a továbbiakban: forintra átváltás). ii.a devizaszerződés módosulásakor forintra átváltás esetén a Takarékszövetkezet csak a három hónapos BUBOR referencia-kamatlábhoz kötött kamatot alkalmazhatja. iii. A referencia-kamatláb második kamatperiódusának első napját a évi LXXVII.tv. 11. (3) bekezdése szerint kell meghatározni. iv. A kamatfelár az eredeti kamatfelár (eredeti kamatfelár: az eredeti induló kamat és a kölcsönösszeg folyósításának hónapjában az adott devizára érvényes három hónapos londoni bankközi kamatláb számtani átlagának különbsége) azzal, hogy nem lehet kevesebb, mint 1%, de lakáscélú devizaszerződés esetén a 4,5%, nem lakáscélú devizaszerződés esetén a 6,5%-ot nem haladhatja meg. Ha a devizaszerződés %-ban meghatározott eredeti induló kezelési költséget (eredeti induló kezelési költség: a szerződésben meghatározott, illetve a kedvezményes időszak lejártát követően a szerződés részéve vált kezelési költség), akkor a 4,5%-os és a 6,5%-os kamatfelár maximumot az eredeti induló kezelési költség százalékpontjával csökkentett mértékben kell figyelembe venni. v. A szerződésmódosulással megállapított induló kamat nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot (eredetileg számítható kamat: az eredeti induló kamat és a július 19. napján az adott devizaszerződésben alkalmazott ügyleti kamat közül az alacsonyabb kamat), kivéve, ha ez a kamat alacsonyabb, mint jelen 1/A pont ii., iii., és iv. alpontjai alapján meghatározható legkisebb induló kamat. vi. Az Adós a devizaszerződés módosuló rendelkezéseinek kézhez vételét követő harminc napon belül a Takarékszövetkezetnél írásban az 58/2014. (XII.17.) MNB rendeletben meghatározott tartalommal és formában kezdeményezheti az 1/A pont i. alpontja szerinti forintra átváltás és az 1/A pont ii.-v. alpontjai szerinti kamatszabályok alkalmazásának mellőzését a évi LXXVII. tv ában meghatározottak szerint. vii. Ha a devizaszerződés a évi LXXVII.tv. szerint forint alapú fogyasztói jelzáloghitelszerződésre módosul, az Adós a módosulást követő 60 napon belül a forint alapú fogyasztói jelzáloghitel-szerződését felmondhatja. 7

8 viii. A vii. pont szerinti felmondás esetén a fogyasztónak (Adósnak) a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a Takarékszövetkezet részére a felmondott szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását. ix. A devizaszerződés forintra átváltása esetén az 1/A , 1/A és az 1/A pontok nem alkalmazhatóak, egyebekben az 1/A.5.1., 1/A.5.2. és 1/A.5.3. pontban foglaltak alkalmazandóak. 1/A A nem jelzálogjog fedezete mellett nyújtott deviza vagy devizaalapú, illetve a forintalapú fogyasztói hitelszerződésre vonatkozó speciális rendelkezések: A jelen 1/A pont szerinti fogyasztói hitelszerződés esetében a évi LXXVII.tv. szerinti fordulónaptól alkalmazható induló kamat, kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat (eredetileg számítható kamat, kamatfelár: az eredeti induló kamat és a július 19. napján az adott fogyasztói hitelszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat). Egyebekben jelen 1/A pont szerinti hitelszerződések vonatkozásában az 1/A , 1/A és az 1/A pontok nem alkalmazható, egyebekben az 1/A.5.1., 1/A.5.2. és 1/A.5.3. pontban foglaltak alkalmazandóak. 1/A Díjak, költségek módosítása 1/A A költség és díj egyoldalú módosításával kapcsolatos egyes rendelkezések május 1-ét követően megkötött és február 1-én még meg nem szűnt, a évi XL.tv. hatálya alá nem tartozó fogyasztói kölcsönszerződések esetén a) A Takarékszövetkezet a kamaton kívül az Adós terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan az Adós számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és az Adóssal, Biztosítéknyújtóval való kapcsolattartás során közvetlenül az Adós, Biztosítéknyújtó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben az Adósra, Biztosítéknyújtóra áthárítható módon merült fel. b) A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a kölcsön folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint az Adós általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében az Fhtv. szerint megállapítható díjat - a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. c) A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. 3 d) A Takarékszövetkezet az Adós számára kedvező díj és költségváltozást is érvényesíti a jelen 1/A pont szerinti módon és időben. e) A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek pedig csak forintban állapíthatók meg. 1/A A február 1-ét megelőzően a hitelszerződés részévé vált, tételesen meghatározott költségeken és díjakon kívül a Takarékszövetkezet újabb költséget vagy díjat nem állapíthat meg. Azok a költségek és díjak, amelyek a évi LXXVIII. törvény (Módtv.) hatálybalépése előtt kerültek a fogyasztói szerződésekben megállapításra, a szerződések részei maradnak, azonban egyoldalú módosításukra a Módtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A február 1-ét megelőzően 3 Első alkalommal április 1-ével. 8

9 a hitelszerződés részévé vált, tételesen meghatározott költségeken, díjakon túl a Takarékszövetkezet újabb díjat, költséget nem állapíthat meg. A korábban megállapított költségek, díjak tekintetében a Takarékszövetkezet a továbbiakban ezen szerződések vonatkozásában az egyoldalú díj és költségmódosítás esetén a 1/A pontját alkalmazza, figyelemmel az Fnyhtv. 33. (5) bekezdésére is. 1/A Az 1/A és 1/A pontokban meghatározott rendelkezések hitelkártyaszerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelre is alkalmazandóak. 4 1/A Amennyiben a fogyasztói hitelszerződés érintett a évi XL. törvény szerinti elszámolással és február 1. napján még nem szűnt meg, úgy a fenti 1/A /A pontok rendelkezéseit figyelemmel az Fnyhtv. 33. (8) bekezdésére is a évi LXXVII.tv. 9. -a szerinti eltéréssel kell alkalmazni 1/A.5.5. A hitel költségeinek módosítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettség február 1. napjától a május 1. napját követően megkötött, február 1. napjáig meg nem szűnt fogyasztói hitelszerződések vonatkozásában 1/A A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet - az 1/A és 1/A pontok, valamint 1/A és 1/A pontok szerinti kivétellel - a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a fogyasztót (Adóst). a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről az 1/A pontban meghatározott módon. 1/A A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén az 1/A pont, valamint 1/A és 1/A pontok szerinti kivétellel - a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a Adóssal közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és az 1/A b) pont szerinti tájékoztatást az 1/A pontban meghatározott módon. 1/A Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben kell közzétenni. 1/A A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek 1/A pontban foglaltaktól eltérően a Takarékszövetkezet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. A referencia kamat változása és az erről való tájékoztatás nem minősül a kölcsönszerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításának. 1/A Ha a hitelszerződés elektronikus okirati formában kerül megkötésre, akkor a) a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető, b) a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatás papíron vagy más tartós adathordozón teljesíthető azzal, hogy a közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése - az Adós számára hátrányos módosítás esetén - jogvesztő. 4 Ez a pont hatályba lép február 1-én, kivéve január 31-én már forintalapú, a évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó és február 1-én még meg nem szűnt hiteleket, mert azok esetében ezen rendelkezések csak június 30-ával hatályosulnak. 9

10 1/A A módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztók számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé kell tenni. 1/A Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számla szerződéshez kapcsolódó hitelre az 1/A és 1/A pontokat nem kell alkalmazni. A fizetési számlához kapcsolódó olyan hitelkeretre, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a Takarékszövetkezet felszólítására vissza kell fizetni az 1/A és 1/A pontokat nem kell alkalmazni. 1/A Hitelkártya-szerződés vagy fizetési számla szerződéshez kapcsolódó hitelre vonatkozó szerződés 1/A szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell értesíteni az Adóst az 1/A pont szerinti módon. 1/A Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén az ügyleti kamat és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás az Adós számára kedvezőtlen módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatályba lépését megelőző tájékoztatás az Fnyhtv. 19. (5) bekezdése szerint kell, hogy megtörténjen. 1/A A Takarékszövetkezet az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az Ügyféllel kötött szerződés feltételeit. Az Ügyfél számára nem kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítást a Takarékszövetkezet amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, legkésőbb annak hatálybalépését megelőző banki munkanapon, hirdetményben teszi közzé. 1/A Az egy évet meg nem haladó futamidejű és automatikusan nem megújítható hitelek esetében az Ügyfél hátrányára a szerződéses feltételeket a Takarékszövetkezet egyoldalúan nem módosíthatja a Magatartási Kódex hatályba lépését követően, a Magatartási Kódex ezen rendelkezést előíró rendelkezésének hatálya alatt. 1/A.5.6. A hitelszerződés egyoldalú módosítása miatti felmondásra vonatkozó rendelkezések február 1. napjától a május 1. napját követően megkötött, február 1. napján meg nem szűnt fogyasztói hitelszerződések vonatkozásában 1/A Ha a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítás következtében az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra (Adósra) nézve hátrányosan változik, a fogyasztó (Adós) a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. 1/A Az 1/A pont szerinti felmondást a fogyasztónak (Adósnak) a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó (Adós) a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezet részére teljesítse. 1/A A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek (kamat, kamatfelár, díj, költség) egyoldalú módosítása esetén az Adós a szerződést 30 napos határidővel költségés díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Takarékszövetkezetnek visszafizeti. Ezen 1/A pont szerinti hitelszerződések esetében az 1/A és 1/A pontokat nem kell alkalmazni. 1/A Az 1/A pont alá nem tartozó hitelszerződések vonatkozásában a díj és költség Takarékszövetkezet általi, az Adós számára történő kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén az 1/A pontban foglaltak alkalmazandóak azzal, hogy a felmondás érvényességéhez az 1/A pont szerinti feltétel Adós általi teljesítése is szükséges. 10

11 1/A.6. Lakáscélú hitel- kölcsönszerződés esetén a futamidő hosszabbításért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen általa megállapított díjat, jutalékot vagy költséget felszámolni, ha futamidő hosszabbításra öt éven belül nem került sor. Lakáscélú hitel- kölcsönszerződés esetén, amennyiben Adós legalább 90 napos fizetési késedelemben van, az Adós a futamidő alatt egy alkalommal kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel, amely kezdeményezést a Takarékszövetkezet csak alapos okkal tagadhat meg. Ez esetben sem jogosult a futamidő hosszabbításért a Takarékszövetkezet semmilyen általa megállapított díjat, jutalékot vagy költséget felszámolni Jelen pont szerinti rendelkezéseket a február 1-ét követően kezdeményezett futamidőhosszabbításra valamennyi, fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön esetén is alkalmazni kell. 1/A.7.A évi LXXV. törvénynek (árfolyamgát törvény) a devizakölcsön törlesztési árfolyamának rögzítésére és a gyűjtőszámla hitelkeret-szerződésre, valamint a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó szabályait az ezen pont szerinti eltérésekkel kell alkalmazni 1/A.7.1. Az árfolyamgáttal és a évi LXXVII. törvény alapján a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói hitelszerződés esetében a február hónapban esedékes törlesztőrészlettől kezdve az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészletig, a törlesztőrészlet - az e törvény alapján számítható kamatváltozásból eredő törlesztőrészlet-növekedés kivételével - nem haladhatja meg a januárjában esedékes törlesztőrészletet. 1/A.7.2. Az árfolyamgáttal érintett fogyasztói hitelszerződés esetében, ha a évi XL. törvény (elszámolási törvény) 12. -ában meghatározott elszámolást követően forintban kifejezett gyűjtőszámlahitel-tartozás marad fenn, a gyűjtőszámla hitelkeret-szerződésekre és a gyűjtőszámlahitelre a február 1-ét megelőző napon hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a fordulónaptól a gyűjtőszámlahitel - az árfolyamgát törvényben meghatározott, a gyűjtőszámlahitel terhére felszámolható kamat kivételével - nem növekedhet. 1/A.7.3. A Takarékszövetkezetnek az 1/A.7.1. pontban meghatározott fogyasztói hitelszerződésben a hátralévő futamidőt úgy kell megállapítania, hogy az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztőrészletek nem haladhatják meg az árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztőrészlet 115 százalékát, vagy ha ez a mérték nem biztosítható, akkor az Adós számára legkedvezőbb mértékű törlesztőrészletet. 1/A.7.4. Az 1/A.7.3. pontban meghatározott törvény alapján módosuló futamidő megállapításának szabályai: a) A hitelszerződés futamidéjének módosulását azzal a feltétellel jogosult gyakorolni a takarékszövetkezet, hogy a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapig a három hónapos BUBOR és a kamatfelár megegyezik a forintra átváltás fordulónapján alkalmazott három hónapos BUBOR-ral, továbbá az Adós teljesíti törlesztési kötelezettségét, és a módosulásnál nem kell figyelembe vennie az 1/A.7.2. pont alapján fennmaradt tartozást. b) Ha az 1/A.7.4.a) pontban meghatározott módosulással nem biztosítható, hogy a fogyasztói hitelszerződés futamideje legfeljebb az Adós 75. életévének betöltéséig terjedjen, akkor a legkedvezőbb mértékű törlesztőrészlet elérése érdekében a futamidő - a c) pontban meghatározott kivétellel - az Adós 75. életévének betöltéséig hosszabbítható meg. 11

12 c) A fogyasztói hitelszerződés futamideje csak akkor haladhatja meg az Adós 75. életévének betöltését, ha több Adós között van olyan, aki a futamidő alatt nem tölti be a 75. életévet. 1/A.7.5. Az Adós az 1/A.7.1. pontban meghatározott fogyasztói hitelszerződések esetében - az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapig - bármikor kezdeményezheti a fogyasztói hitelszerződés olyan módosítását, amely alapján az 1/A.7.1. pontban meghatározott időszak alatt is az ott meghatározott törlesztőrészletnél magasabb törlesztőrészletet fizet. A felek a kezdeményezés kézhezvételét követő harminc nap utáni első törlesztőrészlet esedékességétől a szerződést a kezdeményezésnek megfelelően módosítják. 1/A.8. A fogyasztói hitelszerződés felmondásával kapcsolatos egyes speciális rendelkezések 1/A.8.1. Az Adóssal, mint fogyasztóval kötött kölcsönszerződés felmondását megelőzően amennyiben a felmondást a szerződés keltététől függetlenül a Takarékszövetkezet december 9. napját követően kezdeményezi a Takarékszövetkezet az Adósnak, valamint a szerződésben kezesként részt vevő személynek, továbbá - ha a zálogfedezetet nem a hitelfelvevő nyújtja - a zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós, valamint a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén növekvő kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A kölcsönszerződés felmondását a pénzügyi intézmény a fogyasztónak és a kezesnek, valamint február 1. napjától megküldött felmondás esetén a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is megküldi. A felmondás megküldésének igazolása a pénzügyi intézményt terheli. 1/A.8.2.Jelzáloghitel-szerződés felmondását megelőzően a Takarékszövetkezet az 1/A.8.1. pont szerinti írásbeli fizetési felszólítással egyidejűleg az 1/A.8.1. pont szerinti tájékoztatás mellett bemutatja a szerződés megkötésétől kezdődően az egyes évekre összesítve az Adós külön kérésére havi bontásban az Adós által teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tőkésített kamat és fennálló tartozás alakulását. 1/A.8.3. Az 1/A.8.1. és 1/A.8.2. pontok szerinti a tájékoztatási kötelezettséget nem kell alkalmazni azon felmondásokra, amelyek február 1-ét követően kerülnek megküldésre és fizetési számlához kapcsolódó olyan hitelkeretre vonatkoznak, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a Takarékszövetkezet felszólítására kell visszafizetni. 1/A.8.4. A Takarékszövetkezet az Adóssal kötött lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés Takarékszövetkezet általi felmondását követő 90. napot követően a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamat és kezelési költség mértékű késedelmi kamatot, díjat, költséget vagy jutalékot számíthat fel. Amennyiben Takarékszövetkezet az Adóssal kötött olyan lakáscélú, devizalapú hitel- vagy kölcsönszerződést mond fel, amely felmondása esetén a fennálló tartozás forintban történő meghatározását írja elő, úgy a Takarékszövetkezet általi felmondását követő 90. napot követően a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt a felmondás napján érvényes ügyleti kamat és kezelés költség mértékű késedelmi kamatot, díjat, költséget vagy jutalékot számíthat fel. A november 27-ét megelőzően felmondott fogyasztóval kötött lakáscélú hitel- és kölcsönszerződésre a fentieket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kilencven napos időtartamot november 27-étől kell számítani. A fentiek nem vonatkoznak a Takarékszövetkezetet nem a hitel- illetve kölcsönszerződés, hanem a jogszabályok alapján megillető kamatokra, költségekre, díjakra vagy jutalékokra. 12

13 1/A.9. A Takarékszövetkezet által kínált, jelen Üzletszabályzat hatálya alá tartozó deviza alapú forint hitelre vonatkozó egyes rendelkezések 1/A.9.1. A június 30-át követően teljesítendő törlesztőrészlet vonatkozásban a szerződés megkötésének időpontjától függetlenül valamennyi devizában nyilvántartott, illetve devizában nyújtott és forintban törlesztett hitelszerződés esetén pedig a jegybanki feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) által megállapított és közzétett, hivatalos teljesítéskori devizaárfolyam alkalmazandó. 1/A.9.2. A Takarékszövetkezet az átváltással és számítással összefüggésben külön költséget vagy díjat nem számíthat fel február 1. napjától. 1/A.9.3. A jelen 1/A.9. pont szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a törlesztőrészlet fizetése nem havi rendszerességgel történik, valamint ha az Adós fennálló tartozásának egy részét vagy annak teljes összegét előtörleszti. 1/A.9.4. A jelen 1/A.9. pont devizában kerül sor. rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a törlesztőrészlet fizetésére 1/A.9.5. Ha deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzáloghitel-szerződéssel (továbbiakban: az 1/A.9.5. és 1/A.9.6. pontokban devizaszerződés) rendelkező Adós kéri a évi LXXVII. törvény 12. -a szerint a 10. -a szerinti forintra átváltás, és 11. -a szerinti kamatszabályok alkalmazásának mellőzését, és megfelel a évi LXXVII. tv. 12. (3) bekezdése szerinti valamely feltételnek, úgy a devizaszerződés havonta esedékessé váló törlesztőrészletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása a fordulónaptól az Fnyhtv. 21/B. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik, továbbá az eredeti devizaszerződés kamata kamatperiódusok alatt rögzített, a devizaszerződés fordulónaptól alkalmazható induló kamata nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot. 1/A január 1-jét követően a évi LXVII. törvény szerinti szerződésmódosulás alapján fizetendő törlesztőrészlet első alkalommal történő teljesítéséig is - a Takarékszövetkezet a devizaszerződés esedékes törlesztőrészletének, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során a június 16. napja és november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga vagy november 7. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyama közül a fogyasztó (Adós) számára kedvezőbb árfolyamot alkalmazza. Ha az Adós megfelel valamelyik, a évi LXXVII. törvény 12. (3) bekezdésében foglalt feltételnek, akkor az előző bekezdésben meghatározott árfolyam és a módosult szerződés szerint alkalmazható árfolyam eltéréséből eredő különbséget a Takarékszövetkezet az Adóssal legkésőbb a szerződés módosulásától számított 30 napon belül, a legközelebb esedékes törlesztőrészlet terhére vagy javára számolja el. 1/A.10. A jelen üzletszabályzat és egyúttal a évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó egyedi fogyasztói kölcsönszerződéseknek a fogyasztó számára hátrányos, Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására vonatkozó rendelkezései semmisek, a jelen a jelen III. fejezet 1/A. pontjának

14 alpontjaival ellentétes rendelkezései pedig február 1-étől nem alkalmazhatóak. Kelt: Az üzletszabályzatot kiadja: Sebestyén István ügyvezető igazgató Józsa Zsigmond ügyvezető igazgató 14

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a.

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a. . Sebestyén István ügyvezető igazgató.. Józsa Zsigmond ügyvezető igazgató A Solt és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának alábbi módosítása a 2015. február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe,

Részletesebben

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a.

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a. A Tiszakécskei Takarékszövetkezet Üzletszabályzat alábbi módosítása a 2015. február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe, mint általános jogutódba 2008. november 30. napján beolvadt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről című dokumentum 1.

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: április 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: április 01. HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. április 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00%

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00% HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank életbiztosítással ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan az AVIVA Életbiztosító, a Groupama Biztosító és az Uniqa Biztosító esetén elnevezésű kondíciós lista változásáról

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2016. Március 21 napjától 1.) Fogalmak Az Endrőd és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. Mellékletek:

Tisztelt Ügyfelünk! MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. Mellékletek: Tisztelt Ügyfelünk! A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 33. -a értelmében a hitelező köteles az Általános Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. május 25-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 1.998.- Ft/alkalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank szakaszos folyósítású forint és euró alapú építési hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 414.; cgj.sz.:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank svájci frank alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelekre (türelmi idővel) vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank).

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági Hitelek kondíciói ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Érvényes: 2017. június 01 -tól/től visszavonásig A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban:

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2015. július 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2015. július 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 3. számú kiegészítése a MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött

Részletesebben

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és cégnyilvántartó: Cg.01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 3. számú kiegészítése a fogyasztónak nyújtott hitelre vonatkozó rendelkezésekről MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest,

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2016. január 01-től VÁLTOZÁSOK: VÁLTOZNAK

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

2014. évi LXXVIII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1

2014. évi LXXVIII. törvény. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1 2014. évi LXXVIII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1 1. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek!

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek! Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. június 10 -tól/től visszavonásig ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek! 2014.

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók július 01-től nem igényelhetőek!

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók július 01-től nem igényelhetőek! Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek! 2014.

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók július 01-től nem igényelhetőek!

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN. Magánszemélyek részére. Jelen hirdetményben található konstrukciók július 01-től nem igényelhetőek! Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. június 01 -tól/től visszavonásig ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN Magánszemélyek részére Jelen hirdetményben található konstrukciók 2011. július 01-től nem igényelhetőek! 2014.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1/a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek Hatályos: 2016.szeptember

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött?

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Az árfolyamgát a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosításhoz kapcsolódó személyi e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015.

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről OptiJUS Opten Kft. 1 2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 2015.05.18.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY KORÁBBAN ÉRTEKESÍTETT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA KÖLCSÖNÖK, HITEL OPTIMALIZÁLÓ TERMÉK, ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. január 10-től befogadott kérelmek esetében alkalmazott

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött?

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan. Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan Mi az árfolyamgát és hogyan működött? Az árfolyamgát a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben