A HAJÓBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A Szerződés létrejötte

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJÓBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A Szerződés létrejötte"

Átírás

1 A HAJÓBÉRLÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Szerződés létrejötte A szerződés létrejön, amikor a Bérlő a Megrendelő lappal a hajót megrendelte, jelentkezését a Balatoni Villamoshajó Kft. elfogadta, írásban visszaigazolta és a Bérlő a bérleti díj előleget az előlegszámla kézbesítésétől számított 8 napon belül megfizette. A Balatoni Villamoshajó Kft. kötelezettséget vállal, hogy szolgáltatástól függően órán belül a megrendelést írásban visszaigazolja. II. A szolgáltatás igénybevételének feltételei A hajón kizárólag az utasok részére fenntartott részek, helyiségek használhatók. Az utas ki,- és beszállítás a bérleti idő része, és csak a hajószemélyzet engedélyével és segítségével kezdődhet meg. A hajóra lépők kötelesek betartani a hajón tartózkodás szabályait, a Hajózási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit, valamint a hajó személyzetének és parancsnokának utasításait. A Bérlő köteles az esetleges rendezvényhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azt a Bérbeadó részére bemutatni. Amennyiben a rendezvényen szerzői jogdíj fizetésre kötelezett zene vagy más műsor kerül előadására a szükséges lépések megtétele és a díjfizetési kötelezettség a Bérlőt terhelik. A Bérbeadó nem vállalja ezek anyagi és jogkövetkezményeit sem a Bérlő, sem a harmadik személy felé. A hajón nem utazhat, illetve az utazásból kizárható az a személy, aki veszélyt jelent a hajózás biztonságára, utastársaira, önmagára nézve, ittas bódult állapotban van, botrányosan viselkedik, fertőző beteg, vagy az utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be. Ennek megítélése kizárólagosan a hajó vezetőjének jogköre, aki az utazást megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult az utast a legközebbi kikötőben kiszállítani. A Bérbeadót ezért nem terheli kártérítési kötelezettség. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá hét éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel utazhat. Az útközben megbetegedett vagy balesetet szenvedett utast A Bérbeadó addig a legközebbi kikötőig szállítja, ahol a beteg ellátására alkalmas egészségügyi személyzet/létesítmény van, vagy egyébként orvosi segítség biztosítható. Fertőző betegség gyanúja esetén a Bérbeadó az utast a többi utastól lehetőség szerint elkülöníti. Az utasnak felróható okból az utazásból kizárt utas bérleti díj-visszatérítésre nem jogosult.

2 JUDITTA Napidíj: ,-Ft (8+2 óra) Óradíj: ,- Ft Áraink 27% os áfát tartalmazzák. III. Bérleti díj, programárak Egész napos bérlési díjaink 2 kikötés árát tartalmazzák, órás bérléseknél a kikötői díjat külön felszámítjuk Kikötői díjak (utas ki- és beszállítás közforgalmi kikötőkben): Juditta, bruttó 7900,- Ft / alkalom / hajó 2014-es évre érvényes programáraink: Sétahajózás (1 óra időtartam) Felnőtt: 1.600,- Ft/fő Gyerek(4-14 év): 700,- Ft/fő Senior(65+) és diák 1.300,-Ft/fő Naplemente túra (1,5 óra időtartam): Felnőtt: 2.000,- Ft/fő Gyerek (4-14 év): 1.000,- Ft/fő Gyerekprogram Hook-kapitány kalózhajója Felnőtt: Ft / fő Gyerek (3-14 év): Ft / fő IV. Fizetési feltételek A Bérbeadó a megrendelt szolgáltatásról szóló visszaigazolással egyidejűleg a bérleti díj 20%-ról, de minimum a kiállási díjról előleg számlát küld a Bérlő részére, melyet a Bérlő köteles a kézbesítést követő 8 napon belül a Bérbeadó részére megfizetni. Az előlegszámla kiegyenlítésével jön létre a szerződés. A bérleti díj fennmaradó részéről a Bérbeadó a szolgáltatás teljesítését követően a Bérlő részére számlát állít ki. Átutalási számla kiállítása esetén a Bérlő köteles a bérleti díj fennmaradó részét 8 napon belül a Bérbeadó részére megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőt követő első napon kezdődik. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó írásbeli felszólítására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Bérbeadó jogosult az esedékes megrendelések teljesítését visszautasítani vagy felfüggeszteni, az új megrendelés elfogadását megtagadni a tartozás teljesítéséig, vagy a teljes bérleti díj előre történő kifizetését kikötni.

3 V. A megrendelés lemondása, módosítása A megrendelés lemondása esetén a Megrendelő köteles az alábbi lemondási díjat a Bérbeadó részére a lemondást követő 8 napon belül megfizetni: Indulást megelőző 24 órán belüli lemondás a bérleti díj 100%-t Indulást megelőző óra közötti lemondás esetén a bérleti díj 50%-át Az indulást megelőző 48 óra és 14 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 30%-át Az indulást megelőző 14 nappal korábbi lemondás díjmentes A lemondás időpontja az írásbeli (levél, ) lemondás Bérbeadóhoz történő megérkezése. Lemondás vagy módosítás esetén kizárólag a megrendelésen szereplő Bérlő, vagy írásos meghatalmazottja járhat el. Bérlő általi lemondás esetén a megrendelés lemondásával járó minden költséget a lemondó fél viseli. Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha az utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg az utazást a megjelölt időpontban. Ha a Bérlő lemondja a foglalást, de talál új bérlőt, aki átvállalja kötelezettségeket, akkor csak a cserével kapcsolatos költségek terhelik az eredeti Bérlőt. Ha a megrendelt hajó indulásának elháríthatatlan akadálya van (vis maior), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díj fizetése alól. Az esetlegesen befizetett díjat a Bérbeadó 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. Deviza átutalásoknál a pénz átutalási költségei a Bérlőt terhelik. VI. A Bérbeadó kötelezettségei A Bérbeadó köteles gondoskodni a bérelt szolgáltatások teljesítéséről és kötelezettséget vállal, hogy gondoskodik az utas jogairól és érdekeiről a turizmus jó szokásainak megfelelően. A Bérbeadó köteles az utasnak minden kibérelt szolgáltatást biztosítani a lefoglalt időpontban, és felelni a kibérelt szolgáltatások vagy azok egy részének súlyos gondatlanságból történő nem teljesítéséért. A Bérbeadó kizár minden felelősséget a bérelt szolgáltatások vagy a szolgáltatások egy részének változása vagy nem teljesítése esetén, amelyeket vis maior okoz (árvíz, szélvihar egyéb természeti katasztrófák, sztrájk, technikai akadály stb.). VII. A Bérlő kötelezettségei A Bérlő a hajókat rendeltetésszerűen köteles használni, felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétes használat következményeként keletkezik. A Bérlő köteles a bérleti díjat a III. és IV. pontban meghatározottak szerint megfizetni. A hajón tartózkodó személyek kötelesek teljesíteni a hajó vezetőjenek a hajózás biztonsága vagy a hajó rendjének fenntartása érdekében adott utasításait.

4 Tilos a vízbe dobni, ejteni, önteni vagy folyatni olyan tárgyat, illetve anyagot, amely a hajózás, illetőleg a víziút egyéb használói számára akadályt vagy veszélyt jelenthet. VIII. Felelősség A hajók kötelező felelősség biztosítással rendelkeznek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a biztosítási káreseményen kívüli, önhibájából keletkezett károkért felelősséggel tartozik. A Bérlő felelősséggel tartozik alkalmazottaiért, alvállalkozóiért, vendégeiért és köteles az általa és alkalmazottai, alvállalkozói, vendégei által okozott károkat 8 napon belül megtéríteni, amennyiben a Bérbeadó a rendezvény befejezését követő 3 napon belül igényét a Bérlőnek bejelenti. A Bérlő köteles a rendezvényre hozott saját berendezéseinek biztonságos, balesetmentes elhelyezéséről és a rendezvény befejezése után azok azonnali elszállításáról gondoskodni. A Bérbeadó a Bérlő által a hajóra szállított berendezései által harmadik személynek okozott kárért, balesetért felelősséget nem vállal. A Bérbeadó nem vállal felelősséget a nem az utasok részére fenntartott vagy elzárt helyen tartózkodó utas balestéért. A Bérbeadó nem felelős a vendég értékeinek elvesztéséért és/vagy károsodásáért, és mások tulajdonáért, amelyeket a hajón hagytak és tároltak. Az utas nem igényelhet kárpótlást Bérbeadótól, amely a személyes és/vagy más vagyonának elvesztésével és/vagy károsodásával kapcsolatos. Az utasok és vagyontárgyaik nincsenek biztosítva, ezért ajánljuk, hogy az utas egyénileg biztosítsa ezeket. IX: Jogviták, illetékesség A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen a Balatoni Villamoshajó Kft. képviselőjének 24 órán belül bejelentse, aki az utas kérésére köteles azt jegyzőkönyvezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a kikötést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül a Balatoni Villamoshajó Kft.-nél írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor a Bérbeadó mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak az elismerését, és nem tartalmazza a Balatoni Villamoshajó Kft. kifogással, panasszal kapcsolatos állásfoglalását. A Balatoni Villamoshajó Kft. köteles az írásban bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül

5 írásban tájékoztatni az utast. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utast a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről. Az utas lemond bármilyen más személy közvetítésről, bíróságihoz fordulásról vagy információk kiadásáról a nyilvános médiáknak addig, amíg a Balatoni Villamoshajó Kft. nem hoz döntést a kifogásról. Ha az utas ezzel ellentétesen cselekszik, a folyamat megzavarása miatt, állításainak megalapozottságától függetlenül, elveszti a jogát a kárpótlásra, a Balatoni Villamoshajó Kft. pedig kártérítést igényelhet a kárra, amit az ügyfél viselkedése okozott. A Felek jelen ÁSZF-ből eredő vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre kikötik a Keszthelyi Városi Bíróság, ennek hatásköre hiányában a Zala Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét. X. ÁSzF hatálya Jelen Általános Szerződés Feltételek április 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig hatályosak. Az ÁSzF mindenkori hatályos szövege a Balatoni Villamoshajó Kft. honlapján (www. pelsoline.hu) közzétételre kerül. Jelen ÁSZF a Bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Bérlővel kötött, írásba foglalt egyedi szerződés jelen ÁSzF-kel szemben elsőbbséget élvez, az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSzF-t kell alkalmazni.

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 %

60-35 nappal indulás előtt: 10 % 35-15 nappal indulás előtt: 50 % 15-8 nappal indulás előtt: 75 % Utazási feltételek 1. A MONTANA TOURS Utazásszervező és Szolgáltató KFT. (továbbiakban mint IRODA) székhelye: 6720, Szeged Somogyi B. 20., adószáma: 11595421-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-005672, engedélyszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGRESSY DENTAL KFT. FOGORVOSI JÁRÓBETEG, FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGRESSY DENTAL KFT. FOGORVOSI JÁRÓBETEG, FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGRESSY DENTAL KFT. FOGORVOSI JÁRÓBETEG, FOGÁSZATI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25. Általános Szerződési Feltételek az Egressy Dental Kft. fogorvosi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyedi adatszolgáltatási szerződés

Egyedi adatszolgáltatási szerződés Egyedi adatszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központja (GSzK) által előállított valós idejű adatok

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cégnév: Liget Hotel Kft. Székhelye: 1016 Budapest Zsolt u. 9. Szálláshely címe: 5540 Szarvas Erzsébet liget, továbbiakban Szolgáltató Cégjegyzékszám:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Gyomai Kner Nyomda Zrt. termékeit az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. Minden megrendelést, visszaigazolást,

Részletesebben

általános szerződési feltételek Fogalmak

általános szerződési feltételek Fogalmak általános szerződési feltételek Cégnév: Reklámpark Kft. Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32. Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a Adószám: 23863217-2-43 Bank.sz.sz.: 10918001-00000137-54710002

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben