HŐERŐMŰVI EREDETŰ RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS ÉS LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS AJKÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HŐERŐMŰVI EREDETŰ RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS ÉS LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS AJKÁN"

Átírás

1 HŐERŐMŰVI EREDETŰ RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS ÉS LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS AJKÁN Dezső Zoltán, Papp Zoltán, Daróczy Sándor KLTE Izotópalkalmazási Tanszék Dr. Kozéky László fizikus kiegészítéseivel Az eredeti irás a Fizikai Szemle 1997/8. számának 244. oldalán jelent meg: (A szövegben található zöld számok az Irodalom címszó alatt található, oda vonatkozó írásokat jelölik.) Az elmúlt évtizedekben egyre szélesebb körben vált publikussá és ismertté, hogy a nukleáris ipar mellett még sok olyan emberi tevékenység létezik, amelyik - legalább is potenciálisan - a lakosság ionizáló sugárzástól származó sugárterhelését növelheti. A legismertebb, hogy a civilizált ember jól zárt lakásban él, ami az ott kialakuló viszonylag magas radon-koncentráció miatt közel kettes faktorral emelte a mérsékelt égövön lakó modern ember dózisát. Kevéssé ismert ugyanakkor, hogy a szén - különösen ha nagy teljesítményű hőerőművekben millió tonna számra égetik el - a füstgázok mellett a pernye és salak radioaktivitása révén is okozhat környezetszennyezést, még ha ez utóbbiak nem is globális, hanem mindössze helyi problémaként jelentkeznek. A földkéregben jelenlévő őseredeti radioizotópok koncentrációja a szénben rendszerint nem jelentős, nagy átlagban a talajban mérhető aktivitáskoncentrációkkal (AK) vehető azonosnak. Vannak azonban olyan szénlelőhelyek, ahol a geokémiai folyamatok uránnak szénben történő feldúsulását eredményezték. Az ilyen lelőhelyek száma világméretekben nem nagy. Az USA-ban bányászott szenekre vonatkozó felmérés szérint [1] a vizsgált 800 minta közül csak 25 esetében haladta meg az urán AK-ja a 100 Bq/kg értéket. Magyarország a szenek radioaktivitása terén különleges helyet foglal el. Szalay Sándor már az 50-es évek elején felfigyelt a dunántúli szenek magas radioaktivitására [2]. Ezt a Velencei hegység és a Mecsek gránitjának évmilliók során történt lekopásával, illetve a belőlük oldatba ment radioelemeknek a szenekben való megkötődésével magyarázta. A különböző szerzők azóta publikált eredményei [3-5] megerősítik, hogy az urán AK-ja ezekben a szenekben szinte kivétel nélkül a Bq/kg tartományban mozog. A pécsi és komlói szénben a tórium AK-ja is figyelemre méltó (~100 Bq/kg [3] ). A pálmát kétségtelenül az ajkai szén viszi el; irodalmi adatok szerint AK( 238 U illetve 226 Ra) = Bq/kg [6, 7]. Az ajkai szén kiemelkedő urántartalma szakmai körökben már régóta ismert, ennek ellenére igen kevés erőfeszítés történt a helyi szénnel üzemeltetett Ajkai Hőerőműből (ma Bakonyi Hőerőmű) származó szállópernyeszennyezések radiológiai aspektusból történő vizsgálatára. Pedig ez tudományos szempontból is biztató 1

2 eredményekkel kecsegtetett volna. A szénerőművek környezetében élő lakosság sugárterhelésével kapcsolatos külföldi vizsgálatokból [8, 9] ugyanis kiderül, hogy azok a környezeti elemek pernyeeredetű radioaktivitását illetően szinte kizárólag becsült adatok alapján végzett modellszámításokra korlátozódnak. Így nem meglepő, hogy az egységnyi elektromos energiára normált dózisnak a különböző szerzők által becsült értékei két nagyságrendet fognak át annak ellenére, hogy a vizsgált hőerőművekben elégetett szenek radioaktivitása és a fajlagos pernyekibocsátás is viszonylag szűk sávban mozog. Világszerte kevés kísérleti vizsgálat történt a szénerőművek valódi radiológiai jellegű környezetszennyező hatásainak felmérésére. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a pernye radioaktivitásából számolt urán- és tórium- kibocsátások a modellszámítások szerint nehezen kimutatható változást okoznak a környező talaj és bioszféra természetes radioaktivitásában. Ajkán a kísérleti fizikus jobb helyzetben van, mint a világ sok más helyén. Itt a bioszféra radioaktivitása nagyobb, könnyebben kimutatható. A több mint 50 éve üzemelő Ajkai Hőerőmű eddig körülbelül 1 millió tonna pernyét emittált a levegőbe, a város területén illetve közvetlen szomszédságában mintegy 11 millió tonna pernye és salak halmozódott fel. A pernye-emisszió intenzitása különösen a 80-as évek első felében volt jelentős (~ t/év). A városra ülepedett pernye mivel radioaktivitása már Ajka-szerte ismert volt aggodalommal töltötte el a lakosságot. A társadalmi élet legutóbbi időkben bekövetkezett demokratizálódása vezetett oda, hogy 1990 óta több kutatócsoport is foglalkozni kezdett az ajkai radiációs helyzet vizsgálatával. Jelen írás szerzői a Fizikai Szemle 1993/5 számában [10] már beszámoltak az ajkai pernyekibocsátással kapcsolatos kísérleti munkájuk első eredményeiről. Az Ajkán és környékén gyűjtött mohák vizsgálatából kiderült, hogy a szálló pernye ~80%-a az erőmű körüli körülbelül 20 km sugarú körön belül hullott ki, de jelenléte még a Balaton déli partján is észlelhető. 20 ajkai többszelvényes talajminta gamma-spektrometriai mérésének eredménye alapján a talaj legfelső, 0-2 cm-es szelvényében az 238 U-sor tagjainak antropogén eredetű feldúsulását legalább 5,8- szorosra valószínűsítettük. A tapasztalt nagy inhomogenitások arra utaltak, hogy a múltban gyakori lehetett a salak/meddő felhasználása tereprendezési célokra. Végsősoron arra a következtetésre jutottunk, hogy a lakosság aggodalmaira adandó megalapozott és felelősségteljes válaszhoz elengedhetetlen a talaj széneredetű szennyezettségének részletesebb vizsgálata, továbbá helyspecifikus kísérleti adatokat kell gyűjteni a levegő, az ivóvíz, a legfontosabb növényi és állati termékek radioaktivitására vonatkozóan is. Ebben a cikkben az Ajka város Önkormányzata megbízásából az években végzett további munkánk legfontosabb eredményeit foglaljuk össze. A talaj radioaktivitásának vizsgálata A talaj szennyezettségének pontosabb megismerése érdekében a város területén további 18 többszelvényes mintát vettünk. A mintavétel, a mintapreparálás és a gammaspektrometriai mérés módja alapvetően megegyezett a már idézett munkánkban [10] leírtakkal. Lényeges különbség azonban, hogy ezúttal minden mintát zárt állapotban mértünk, azaz a 226 Ra-ra és 238 U-ra kapott AK-értékek az adott minta valódi 226 Ra- és 238 U-AK-inak tekinthetők. 2

3 61 talajszelvényre vonatkozó összes mérési eredményünk bemutatására itt nincs lehetőség, ezért a táblázatban csak néhány, tipikusnak mondható, a 226 Ra-izotópra vonatkozó kísérleti adatot közlünk. Látható, hogy az a korábbi várakozásunk, miszerint a mélyebb (20-25 cm) rétegek vizsgálata alapján pontosítható a régi, szennyezetlen ajkai talaj AK( 226 Ra)-értékére [10]-ben becsült adatunk, nem teljesült. Két frissen ásott, körülbelül 1 m mély árok aljáról vett minta, valamint a többszelvényes minták két legalacsonyabb adatából származtattuk végül az AK( 226 Ra) átlagos geológiai értékét, melyre (AK( 226 Ra)) geo = (25,0± 4,8) Bq/kg adódott. A 226Ra aktivitáskoncentrációja többszelvényes ajkai talajmintában, Bq/kg Minta száma Mintavétel mélysége, cm A1 118±3 108±3 99±2 84±1 92±2 A2 412±7 421±6 469±8 798±14 607±9 A3 45±3 41±3 27±3 31±3 33±3 A4 132±5 114±4 86±3 72±3 45±3 A5 404±6 532±7 183±7 86±3 69±3 A6 47±3 44±2 43±3 P1 437±7 471±9 393±8 883±13 554±9 P3 147±4 99±3 65±3 P5 138±4 53±3 34±2 B3 62±4 54±3 20±2 A táblázat adataiból is kitűnik, hogy a városi talaj szenynyezettségét egyetlen paraméter segítségével jellemezni jószerivel lehetetlen. Ha a salak jelenlétére utaló néhány extrém nagy értéktől eltekintünk, akkor a dozimetriai szempontból legfontosabb felső 5cm-es talajréteg átlagos szennyezettségére reálisnak tűnő eredményt kapunk. 34 minta alapján (AK( 226 Ra)) 0-5 cm = (108± 64) Bq/kg. Ez azt jelenti, hogy a város egész lakott területén a talaj legfelső rétegében az 238 U-sor tagjainak AK-i a megfelelő geológiai AK-knál átlagosan 4,3-szer nagyobbak. A mezőgazdaságilag hasznosított külső területekről, illetve a városi kertekből és udvarokból 40 egyszelvényes (0-20 cm-es) talajmintát vettünk és a már leírt módon preparáltuk illetve mértük őket. A mérési eredmények alapján ezek három, jól elkülönülő csoportba sorolhatók. 1. A külső területekről származó huszonkét mintára: (AK( 226 Ra)) = (35± 11) Bq/kg. Ezeket a területeket csak a szálló pernye szennyezi. A rendszeres szántás következtében a szennyezőanyag jelentős mélységekbe is lejut, ugyanakkor a növényzet a kihulló pernye egy részét felfogja és az a betakarításkor elszállításra kerül. 2. A családi házak hátsó udvarairól gyűjtött tíz mintára: (AK( 226 Ra)) = (355 ± 365) Bq/kg. Ez a geológiai háttér 14-szerese. Kézenfekvő magyarázat, hogy a háztartási salak elhelyezésére a lakosság előszeretettel ezt a helyet használja. 3

4 3. A városi kertekből származó nyolc mintára: (AK( 226 Ra)) = (65 ± 64) Bq/kg. A nagy szórást két (esetleg salak-szennyezést is tartalmazó) minta okozza. Az összes talaj-vizsgálati eredményből a legfontosabb következtetés az, hogy a talaj elszennyezéséhez a pernyével összemérhető, vagy annál is nagyobb mértékben járult hozzá a szén elégetésekor visszamaradt salak. Az Ajka környékén található szén kitermelése már több mint száz éve elkezdődött, így valószínű, hogy a salak jelentős része Ajka-szerte háztartási hulladékként került lerakásra. A szálló por mennyiségének és radioaktivitásának vizsgálata Mivel a radioizotópok inkorporációja részben belégzéssel történik, (valamint beoldódással, azaz bekerülhet az ivóvízzel is a szervezetbe, vagy a növények által felszívva a talajból, sőt a növényeket fogyasztó állatok húsával, illetve tejével. megj.: Kozéky) az ajkai radiációs helyzet felmérésének ki kell terjednie a levegőben jelenlévő por radioaktivitásának vizsgálatára is. A belégzési út dózisjárulékának becsléséhez végső soron az adott izotóp évente inkorporált összaktivitását kell meghatározni. Az ember légzési rátájának (m 3 /év)-ismeretében ez azt jelenti, hogy meghatározandó a szálló por évi átlagos tömegkoncentrációja (kg/m3) a földközeli levegőben és a kérdéses izotóp évi átlagos AK-ja a szálló porban (Bq/kg). Ami a por tömegkoncentrációját illeti, az megfelelő szűrőberendezés segítségével gravimetriásan megmérhető. Az általunk használt mintavevő egy porszívóból, hitelesített gázórából és aeroszolok szűrésére alkalmas üvegszálas szűrőlapból állt. Az átlagos porkoncentráció reális felmérése érdekében az év időjárási szempontból jellemző szakaszaiban és a város több pontján vettünk pormintákat. Négy különböző időszakban összesen 23 mérést végeztünk. Eltekintve három, szélsőséges időjárási körülmények között végzett mintavétel eredményeitől, a kapott porkoncentrációk az µg/m 3 tartományban változtak. Minden évszakban nagyobb értékeket találtunk a zagytározó közvetlen szomszédságában fekvő és családi házas beépítésű tósokberéndi városrészen. A négy évszakra kapott porkoncentráció adatokat egyforma súllyal véve és a lakosság városrészenkénti eloszlását (itt nem részletezett módon) is figyelembe véve az ajkai évi átlagos porkoncentrációra kereken 100 µg/m 3 adódott. A fenti módon összegyűjtött por kis mennyisége és a gamma-spektrometriai módszer kis érzékenysége miatt a szálló por radioaktivitása a fenti porminták közvetlen méréséből nem volt meghatározható. Nagymennyiségű szállópor összegyűjtését az a tény tette lehetővé, hogy a por előbb-utóbb kiülepszik a földfelszínre. Ezért az olyan városi szilárd burkolatú felületek, ahová direkt módon nem kerül talaj, salak vagy pernye, alkalmas mintavételi helynek tekinthetők. Az ajkai Városgazdálkodási Vállalat segítségével ilyen helyekről 4 mintát gyűjtöttünk. Szárítás és tisztítás után a 60 µm lyukbőségű szitán átszitált anyagból mintát készítettünk gamma-spektrometriai vizsgálatokhoz. A már hivatkozott módon elvégzett mérések eredményei szerint a 226 Ra átlagos AK-ja 124 ± 2 Bq/kg, ami igen jól egyezik a talajok felső 5 cm-es rétegére fentebb nyert adattal. Az egyezés úgy interpretálható, hogy az ajkai levegőben lebegő por teljes egészében a helyi talajról való reszuszpenzió útján kerül oda. Az egyes AK( 238 U)/AK( 226 Ra) értékek &alfa; = 0,85-1,22 között mozognak, a súlyozott átlagérték és szórás (&alfa;) = 0,98 ± 0,15. Ez azt jelenti, hogy az 238 U-sor tagjai a 238 U-tól a 226 Ra-ig 4

5 radioaktív bomlási egyensúlyban vannak. Ebből következik, hogy AK( 234 U) és AK( 230 Th) a szálló porban megegyezik a 226 Ra AK-jával. A minták AK( 232 Th)-értékei a 226 Ra-tól eltérő tendenciát mutatnak. A belvárosi mintákra (AK( 232 Th)) = 32 Bq/kg, ami közel esik az ajkai talajokra kapott eredményekhez [11]. A tósoki por 232 Th AK-ja ennél 40%-kal magasabb. Ezt a többletet kézenfekvő a közeli zagytározóból a szél által odaszállított vörösiszap (AK( 232 Th) = 290 Bq/kg) AK-növelő hatásával magyarázni. (Ez utóbbi hibás interpretáció, s itt a félreértések oka. Nyilvánvaló, hogy ha a bauxitban nem volt aktív elem, akkor a vörösiszapban sem lesz. A szobatudós kollégák viszont nem figyeltek oda, hogy a zagytározó gátja szénerőművi salakból van, ami egy nagy felülettel van kitéve az eróziónak, meg a helyi egyéb dolgok miatt, ott nagy a salak kiporlás. Véleményem szerint a környezethez képest magasabb aktivitás, jellemző módon, a VÖRÖSISZAP TÁROZÓGÁT PORLÁSÁNAK a következménye!!! megj.: Kozéky) Növényi és állati termékek radioaktivitása A táplálkozási úton történő inkorporáció megbízható becslése érdekében 10 féle, helyben termelt zöldség illetve gyümölcs, valamint három féle takarmány 226 Ratartalmát vizsgáltuk, összesen 29 mintán (ebből 9 Debrecenben gyűjtött kontrollminta). A minták nyers tömege 1-12 kg között változott. Tisztítás, darabolás, majd szárítás után az anyagot izzítókemencében 450 C-on hamvasztottuk. A már leírt módon elvégzett aktivitásmérésekre mintánként általában 2-3 nap időt fordítottunk. Az esetek nagy többségében AK( 226 Ra) értékére csak felső korlátot tudtunk megadni, ami a minta eredeti nyers tömegétől függően a mbq/kg (nyers) tartományban mozgott. A kontrollmintákkal való összehasonlítás alapján a lucernát, egy burgonyát, a káposztát és a petrezselyemgyökeret tekinthetjük valamilyen mértékben 226 Ra-mal szennyezettnek. Figyelembe véve [12] megfelelő referencia AK( 226 Ra)-adatait a burgonya esetén a szennyezettség ~7-szeresre, a káposzta esetén ~5-szörösre, a petrezselyem esetén pedig ~25-szörösre tehető. A nagy mérési hibával terhelt kevés számú kísérleti adat alapján az Ajkán termelt növények radioaktivitására a következő pesszimista becslés tehető: a burgonya, valamint a zöldség- és főzelékfélék többlet 226 Ra AK-ja maximálisan 0,2 Bq/kg (nyers) lehet. Az állati termékek közül a tyúkhús és a tojás radioaktivitását vizsgáltuk. A minták előkészítése a növényi termékekre fentebb leírt módon történt. A tyúkhús AK( 226 Ra)-értékére 3 minta alapján csak felső korlátot (0,2 Bq/kg (nyers)) tudtunk megadni. A 13 kistermelőtől beszerzett tojásra kapott átlageredmény és szórása: (AK( 226 Ra)) = (2,0 ± 1,1) Bq/kg (nyers). A kontrollként vizsgált tiszántúli 2 tojásmintában csak ~100 mbq/kg a 226 Ra AK-ja. Az élelmiszerek vizsgálatát össszefoglalva elmondható, hogy azok közül egyedül a tojás 226 Ra-tartalma számottevő. A szennyezett tojás kizárólag a régebbi építésű családi házas övezetek háztáji gazdaságaiból került ki. Ezek azok a helyek, ahol a talajra kapott mérési eredmények szinte kivétel nélkül mindenhol háztartási salak lerakására utalnak. Nyilvánvalóan innen ered a tojás igen nagy 226 Ra-tartalma. 5

6 A lakossági többlet-sugárterhelés becslése A már idézett UNSCEAR jelentés [12] a lakosság sugárterhelésének vizsgálatában azt á gyakorlatot követi, hogy időről-időre az éppen akkor érvényes (ismert) szituációnak (népesség száma, életkörülmények, tudományos ismeretek stb.) megfelelő állapotra végzi el az egy főre jutó, természetes forrásokból származó "háttér"-sugárterhelés becslését. Minden egyéb, ezen felül számítható dózist többletdózisnak tekint, ami az ember jelen vagy múltbeli tevékenységével kapcsolatos. Természetesen különbséget lehet tenni aszerint, hogy a többletdózis forrása a természetben eleve jelenlévő radioizotóp (az U- vagy a Th-sor tagjai), vagy mesterségesen előállított sugárzás illetve radioaktív anyag. Az előbbire példa a szén bányászata során, valamint erőművi vagy háztartási elégetése következményeként fellépő többlet-sugárterhelés. A bányászattal és az erőműben végzett tevékenységekkel összefüggő többletdózis tipikusan foglalkozási sugárterhelés, míg a környezeti elemek szénnel kapcsolatba hozható radioaktivitásától származó dózisok a lakossági többlet-sugárterhelés kategóriájába tartoznak. Az ajkai radiációs helyzet tisztázása éppen ezen többletdózis meghatározását jelenti. A becslés lényege abban áll, hogy az Ajka környéki szénnel kapcsolatos emberi tevékenység eredményeként a környezetbe kikerült radioizotópokkal és az egyes közegekre (talaj, szálló por, élelmiszer stb.) kísérleti úton meghatározott többlet AK-kal számoljuk a dózisokat az ICRP61-ben [13] ajánlott modell alapján. Ennek a módszernek az is előnye, hogy kevesebb olyan adat felhasználására van szükség a dózis becsléséhez, amelyek Ajkára vonatkozóan nem ismertek. Ezért mi is ezt az eljárást követjük. A talaj vizsgálata során nyert eredményekből következik, hogy a megnövelt 226 Ratartalom külső besugárzásból származó többletdózist eredményez. A 38 darab többszelvényes talajminta 226 Ra adatai alapján az antropogén eredetű többlet mélységi eloszlása jól megbecsülhető. Ez a Saito és munkatársai által számított [14] tényező segítségével levegőben elnyelt dózisteljesítményre számítható át. A szabadban való tartózkodás idejét (~4,8 óra) és a lakosság korcsoportonkénti megoszlását is figyelembe véve a külső besugárzásból 53 µsv effektív dózis adódik. Ajkán az épületen belüli tartózkodás is járhat többlet-sugárterheléssel, ha az építkezéshez salakot, pernyét vagy meddőt használtak. A helyszínen szerzett információk, valamint a radonnal kapcsolatos ajkai méréseink [11] szerint az egyedi építésű (családi) házaknál sok példa található erre. Mivel az antropogén eredetű dózisteljesítmény-többlet a lakásokban közvetlenül nem mérhető meg, mi azzal a feltevéssel éltünk, hogy a családi házak alatt is szennyezett talaj van és ennek megfelelően ugyanakkora dózisteljesítmény-többlet lenne mérhető, mint a szabadban. Most 60% időhányadot alapul véve az ilyen lakásokban élő ajkaiakra ez 159 µsv évi effektív dózist eredményez. A lakásokra vonatkozó statisztikai adatok segítségével ebből 1,71 embersv kollektív dózis adódik, ami ha az egész ajkai lakosságra átlagoljuk, akkor 49 µsv/év többletdózist jelent. Egy lakosra tehát évi 102 µsv külső forrástól eredő többlet-sugárterhelés valószínűsíthető. A belső sugárterhelés kialakulásában a fő szerepet az inhalációs út játssza. Amint az ma már közismert, ebben kitüntetett szerepe van a radonnak. Jelentőségére való tekintettel ezért ezzel külön cikkben foglalkozunk [15]. Emellett említésre méltó lehet még a szállópor belégzéséből származó dózis. Fentebb tárgyalt kísérleti eredményeinkre támaszkodva ennek értékét is megbecsültük. Itt nem részletezett számítások és megfontolások alapján ez az érték egy átlagos ajkai lakosra 8,5 µsv/év. A Tósokon élőkre a magasabb 6

7 porkoncentráció és az abban található Th-többlet miatt a többletdózis 24 µsv/év. A szennyezett élelmiszerek fogyasztásából származó többletdózis becsléséhez kevés kísérleti adattal rendelkezünk. Az inkorporált többlet-radioaktivitás becslése sok, főként a fogyasztásra vonatkozó statisztikai adatot igényel. Külön gondot okoz, hogy a szennyezettnek talált élelmi anyagok a háztáji gazdaságokból, illetve a kiskertekből kerülnek ki. Valószínűsíthető, hogy időről-időre számottevő termékfelesleg is keletkezik az egyes gazdaságokban, ami azután helyben kerül értékesítésre. E nehézségek ellenére megpróbáltuk megbecsülni az évente inkorporált, antropogén eredetűnek tekinthető 226 Ra, 210 Pb és 210 Po aktivitásokat. A fogyasztási struktúrára nézve országos statisztikai adatokat, a termelésre vonatkozóan helyieket használtunk. Külön vizsgáltuk a kertes házakban illetve a tömbházakban lakó ajkaiakat. Többlet-radioaktivitást csak a már korábban említett élelmiszereknél, az ott megadott mértékben tételeztünk fel. A részletek mellőzésével az alábbiakban adjuk meg az egyes lakossági csoportokra kapott lekötött effektív dózisokat. Eszerint a szennyezett élelmiszerből "önellátó" ajkaiak táplálkozásból eredő többlet-sugárterhelése 125 µsv/év, míg a legfeljebb hobbykerttel rendelkező, illetve a felesleget elfogyasztó lakosokra ugyanez az adat mindössze ~9 µsv/év. Az összesített dózisadatok azt mutatják, hogy indokolt volt a lakosság fenti két csoportra való bontása. A kertes házakban élők összes többletdózisa (a radon nélkül) 350 Sv/év, míg a tömbházakban lakók ennek csak egyötödét kapják. Mindkét csoportra igaz, hogy a fenti értékek közel 2/3-át a külső sugárterhelés teszi ki, amihez valószínűleg egymással összemérhető mértékben járul hozzá a hőerőművi pernye és a városszerte szétszórt salak. A táplálkozási úton elszenvedett dózis majdnem teljes egészében a salakkal szennyezett udvarokban tartott tyúkoktól származó tojástól ered. Bizonyára felmerül az olvasóban a kérdés, hogy vajon a fent megadott dózistöbblet a lakosság egészsége szempontjából mekkora kockázatot jelent, hogyan viszonyul szabványban vagy rendeletben előírt dóziskorláthoz? Ami az utóbbi kérdést illeti, tudni kell, hogy a legújabb nemzetközi ajánlásokat, javasolt szabályozásokat a legtöbb szakember úgy értelmezi, hogy a korábbi (régi) emberi tevékenység következtében fellépő és a ma élő emberre megbecsülhető többletdózisra nincsen korlát. A gyakran emlegetett és a lakosságra vonatkozó 1 msv/év határérték az új, sugárvédelmi szempontból még szabályozható tevékenységekre vonatkozik. Itt ugyanis még lehetőség van arra, hogy egy korlát szem előtt tartásával eleve úgy szervezzék meg a tevékenységet, hogy az sem a jelen, sem a későbbi generációkra nézve ne jelenthessen számottevő kockázatot. Ha az ajkai szén bányászata, valamint a korábbi gyakorlatot követő felhasználása ma kezdődne, és az ezen tevékenységből prognosztizált lakossági többlet-sugárterhelés 350 µsv/év lenne, az sugárvédelmi korlátozás nélkül folytatható volna. Figyelem! NEM A SUGÁRTERHELÉS A PROBLÉMA, HANEM AZ, HOGY A RADIOAKTIVITÁS FORRÁSA OLYAN NEHÉZFÉM (amely történetesen valamely uranid, ÉS még radioaktív sugárzása is van), AMELY KÜLÖNÖSEN ERŐS, MÉRGEZŐ(!!!) ÉS RÁKKELTŐ HATÁSSAL BÍR! - Megj.: Kozéky) 7

8 Irodalom (a szövegben található zöld számok az alábbi írásokat jelölik) 1. WAGNER, N.R. GREINER: Radioactive emissions from coal production and utilization - LA-9359-PR Progress Report (1982). 2. SzALAY S. - MTA Műszaki Tud. Oszt. Közl. 5 (1952) BÓDIZS D., GáSPáR L., KEÖMLEY G. - Fizikai Szemle 42/4 (1992) SZALAY S., ALMáSSY GY., PESTY L., LOVAS J. - ATOMKI Közl. 1 (1959) 7 5. SZIKLAINÉ LáSZLÓ I., RAUSCH H., ZEMPLÉNNÉ PAPP É. - Izotóptechnika, diagnosztika 37(1994) 9 6. SZABÓ I. - Biotechnológia és környezetvédelem,1990. dec., 63.o. 7. BALOGH I.: Az Ajkai Hőerőmű radiológiai hatása a környezetre - Előadás a Veszprémi Akadémiai Bizottság Energetikai és Geofizikai Munkabizottságainak dec.10-én, Ajkán megtartott tud. ülésén. 8. U. TVETEN: Radiological Consequences of Atmospheric Releases from Coalfired Power Plants. A Critical Survey of Calculations Reported in Literature Rep. IFE/KR/E-85/005+V, Institute for Energy Technology, Kjeller, Norway, June TADMOR -J. Environ. Radioactivity 4(1986) DARÓCZY S., DEZSŐ Z., PáZSIT I., BOLYÓS A., NAGY J. - Fizikai Szemle 43/5(1993) DARÓCZY S., DEZSŐ Z., PAPP Z., BOLYÓS A.: Összefoglaló jelentés a "Részletes felmérő munka Ajka város és környéke radiációs helyzetéről, különös tekintettel a lakosságot terhelő többletdózis becslésének jelentős pontosítására" című kutatási témáról - KLTE Izotópalkalmazási Tanszék, Debrecen,1995. márc UNSCEAR: Sources and Effects of Ionizing Radiation, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Report to the General Assembly, with annexes, United Nations, New York, INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION: Annual Limits on Intakes of Radionuclides by Workers Based on the 1990 Recommendations - ICRP Publ. 61. Annals of the ICRP, Pergamon Press, Oxford, SAITO, ET. AL.: Calculation of organ doses from environmental gamma rays using human phantoms and Monle Carlo methods - Part 1. Monoenergetic sources of natural radionuclides in the ground. GSF-B2/90 (1990). 15. PAPP Z., DARÓCZY S.: Radontól származó sugárterhelés Ajkán - Fizikai Szemle 47(1997) 249 8

Hazai környezetradiológia Fukushima után

Hazai környezetradiológia Fukushima után Hazai környezetradiológia Fukushima után Ugron Ágota 1, Déri Zsolt 2, Fülöp Nándor 1, Homoki Zsolt 1, Kelemen Mária 3, Kövendiné Kónyi Júlia 1, Ormosiné Laca Éva 4, Szabó Gyula 1, Turai István 1 1Országos

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM SUGÁRHIGIÉNE

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 3. SZÁM SUGÁRHIGIÉNE SUGÁRHIGIÉNE Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2008-ban KOCSY GÁBOR 1, GUCZI JUDIT 1, KÖVENDIÉ KÓNYI JÚLIA 1, SZABÓ GYULA 1, UGRON ÁGOTA 1, FÜLÖP NÁNDOR 1, GLAVATSZKIH NÁNDOR 1, HÁRSNÉ TAKÁTS

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MECSEKI URÁNBÁNYA REKULTIVÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE BIOINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL Szerző: Máté Borbála Témavezető: dr. Kovács Tibor Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1

AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSI MÓDSZERÉNEK BEMUTATÁSA MAGYARORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Pappné Vancsó Judit 1 Bevezetés A környezetvédelem ügye nagyjából 1972-ben vált nemzetközileg elismert problémává,

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE

AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE SZÛCS gergely AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE A szerző e kutatás keretében az 1990 2000 közötti időszak magyar intézményi és egyéni

Részletesebben

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok?

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341 Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? A szürke- és feketegazdaság bérstatisztikára gyakorolt torzító hatásainak elemzése Budapest 2010. március 31.

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. 1 BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2012. MEGBÍZÓ Budapest Önkormányzatának Hivatala Főváros Főpolgármesteri Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat A természetes háttérsugárzás Mérésleí rás Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása

A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása A III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai megvalósítása IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, 2004 A III. Európai Környezet

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 2001-ben.

Részletesebben

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának környezetegészségügyi helyzete és szakmapolitikája a XXI. század kezdetén

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának környezetegészségügyi helyzete és szakmapolitikája a XXI. század kezdetén IV. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia Budapest, Magyarország, 2004. június 23 25. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának környezetegészségügyi helyzete és szakmapolitikája a XXI.

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben